Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11"

Transkript

1 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce existenciálně přesahující do vnějšího p ro s to ru...15 Hana Stehlíková Babyrádová 1 V ýchova, v zd ě lá n í a u m ě n í Socializace ja k o princip tv o rb y Princip sebevyjádření a socializace v edukaci Průnik u m ě n í a výchovy ja k o p ro s to r pro a u to e d u k a c i A utonom ní a heteronom ní princip ve výtvarné výchově Psychologicko-um ělecký význam konceptu a enviro n m e n tu R e a lita ja k o sociální k o n s tru k t" a pře d m ě t" um ění a vých o vy Přirozené a um ělé.id o ly " Proces utváření hodnot a realita školy Formy procesuality ve výtvarné výchově..., ж..4 '< 3.4 Socializace ja k o princip poznávání, tvoření a ž ití Externí vlivy na volbu nám ětu pro výtvarnou činnost, Exteriorizace n á m ě tu N iterný nám ět v době relativizace společenských h o d n o t Id en tita osoby a m ísta jako nám ět výtvarného projevu v um ění a ve v ý tv a rn é v ý c h o v ě Kořeny id e n tity jako nám ět výtvarného vyjádřeni P otřeba a n u tn o s t...28

2 6 R ozvíjení kritickéh o m yšlen í vůči m ed ializaci výtvarn ých vyjadřovacích p r o s t ř e d k ů Role kritického myšlení ve vizuálním p ro stře d í Autobiografický nám ět, prostředí a intrasociální aspekty výtvarné tvorby Intrasociální vyjadřování ve výtvarném projevu Z á v ě r: E n v iro n m e n t a in terd isc ip lin á rn í k re a tiv ita ve výchově a v u m ě n í Výtvarná tvorba teenagerů ve veřejném prostoru...33 Jana Musilová 1 S v ě t dnešního te e n a g e ra a je h o o d ra z ve v ýtv a rn é m p ro jev u a d o le s c e n tů C harakteristika te e nagera z pohledu ontogenetické psych o lo g ie O bdobí adolescence a výtvarná výchova V ý tv a rn á tv o rb a ve v e ře jn é m p ro s to ru v k o n te x tu u m ě n í a v ý tv a rn é p e d a g o g ik y Veřejný p ro s to r v současném výtvarném umění: jeho sociální a politické a spekty Sociální pohyby v um ění a e stetika k a ždodenno sti Současná výtvarná pedagogika a zprostředkovávání um ění Funkce výtva rn é výchovy a um ěni v so u ča sn o sti Kooperace a kom unikace v současné výtva rn é výchově Výtvarná tvorba teen ag erů ve veřejném prostoru: o b sa h o vá a fo rm á ln í s trá n k a Nám ěty p ro tv o rb u ve veřejném p ro s to ru - lokální vs. globální té m a ta Formální stránka tvorby ve veřejném prostoru : streetart, reklama, performance. Form alism us vs. hluboký obsah Funkční vizuální g ram o tnost a její m ísto ve výchovně-vzdělávacím procesu Vizuálni g ra m o tn o st ve světovém ko n te xtu a v českém p ro stře d í Koncept m u lti-g ra m o tn o s ti a m u ltim o d a lity...47

3 5 V ýzkum rea lizo v a n ý n a středních školách v O lom ouckém k r a j i Dotazníkové še tře n i mezi s tu d e n ty středních š k o l Jak studenti středních škol definují pojem uméni ve veřejném p rostom Středoškoláci a form y jejich setkávání s uméním ve veřejném p ro sto m Chtějí se středoškoláci sami výtvarně vyjadřovat v městském prostředí? Umělecké realizace v blízkém i vzdáleném prostředí a jejich vnímáni studenty středních škol Experimentální výuka a terénní výzkum během výtvarné tvorby středoškoláků ve veřejném p ro s to ru Příklady studentských realizací ve veřejném p ro sto m Z á v ě r Od identity к edukaci ve výtvarné pedagogice Lucie Tikalová 1 Id e n tita v o b d o b í p u b e rty z po h led u psychologie a p e d a g o g ik y Pohled psychologie na id e n titu dospívajícího Pohled pedagogických věd na id e n titu stu d e n ta v období p u b e rty Id e n tita s tu d e n ta v o b d o b í p u b e rty a je jí vliv na v ý tv a rn ý pro jev ž á k a C harakteristické znaky dospíváni a id e n tita d o s p ív a jíc íh o Teenager a je h o vzta h ke š k o le Specifika výtvarného projevu v období p u b e rty In te ra k c e na s tře d n í škole a v ý tv a rn ý pro jev d o s p ív a jíc íc h Základní fo rm y pedagogické kom unikace V ýtvarný p ro je v jako p ro stře d e k pedagogické kom unikace V ý tv a rn ý projev a klim a š ko ly Klim a školy a školní tříd y Výtvarná tv o rb a jako součást klim a tu š ko ly... 78

4 5 N evid ite ln é divadlo" (výzkum v o b la s ti pedagogic k é kom unikace d o s p ív a jíc íc h ) Experim ent v pedagogické kom unikaci ja k o součást výtvarné výchovy M etoda neviditelného d iv a d la Inspirace Pfiprava na realizaci nového p řístupu Realizace metody na střední škole...83 Z á v ě r Tri kazuistiky autorských výtvarně edukačních projektů s využitím digitální fotografie v procesu získávání sociálních kompetencí 93 Jiň Sosna 1.1 Značně, m asově, pandem icky... F otografie dobývá s v ě t U prostřed vizuálního b a la s tu Jak číst fo to g ra fii? L e a rning-by-doin g V irtuální p ro stře d í a sociální a personální k o m p e te n ce o ciá ln í" a b e zko n ta ktn í" fo to g ra fické žánry v tv o rb ě začínajících fo to g r a fů B ibliografický soupis a u to re m uspořádaných a vedených w o rk s h o p ů Výzkum né o tá z k y M etodologické p o z n á m k y Výzkumné c í le Tři v yb ra n é v ý tv a rn ě ed u k a č n í a k t iv it y Všední m ó d a Inspirační z d ro je Účel a k tiv ity Návaznost na R V P Z V Další kom petence Cílová sku p in a Časová n áročnost Vybaveni к a k tiv itě Popis a k tiv ity Reflexe

5 3.2 Rekonstrukce dobových fo to g ra fií Inspirační z d ro je Ú íe l a k tiv ity Návaznost na RVP DalSI kom petence Cilové s k u p in a Časová n áročn ost Vybaveni к a k tiv itě Popis a ktivity R eflexe M oje sociální ro le Inspirační zdroje Účel a ktivity Návaznost na RVP ZV DalSí kom petence Cílová s k u p in a Časová n áročn ost Vybaveni к a k tiv itě Popis a k tiv ity Reflexe Z á v ě r Výtvarná tvorba jako prostředek komunikace u psychicky nemocných klientů centra Gugging: léčba tvorbou, nebo tvorba uměleckého díla? Jana Musilová, Lucie Tikalová O autorech Summaiy Bibliografie Rejstřík

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Zpráva je dílčím výstupem z projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia verze 2013/2014 platnost od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ALBATROS Gymnázium Kladno,

Více