Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK"

Transkript

1 Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1

2 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní družiny: Ládví Bára Picková Horní Počernice David Fast Organizační řízení školní družiny Mgr. Lucie Jeřábková Adresy školní družiny: Rajmonova 1199 Praha 8 a Stoliňská 41a Praha Charakteristika zařízení Škoní družina vytváří jednotný systém se školním vzděláváním a tvoří celkovou atmosféru školy. V průběhu mimoškolního vzdělávání je otevřená především dětem ze Základní a mateřské školy Heřmánek, ale je možné a navštěvují nás i žáci mimo ZŠ a MŠ Heřmánek. Činnost zařízení se dělí a) činnost ranní družiny b) činnost odpolední družiny od dále c) činnost kroužků a klubů (odpoledních) d) školní výlety a exkurze e) prázdninová činnost školní družiny f) integrace školní a mimoškolních činností je dána tím, že naše základní škola má rozšířený program a aktivity, které jsou běžně součástí aktivit školní družiny jsou přiřazeny ke školnímu vzdělávání, jako nepovinné předměty (ve kterých však škola s rodiči činí dohodu na tom, že tyto nepovinné předměty budou součástí celku práce školní i mimoškolní třídy). Jedná se o dramatickou výchovu, etickou výchovu, vědu (přírodověděcké pokusy), anglický jazyk a jeho rozšířenou výuku ve vyšších ročních (od 2. třídy). 3. Konkrétní cíle vzdělávání (povinné) Zasvět chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, když zestárne. Přísloví Bible Obecné cíle - rozvoj dobrých vztahů a přátelského prostředí - přátelství - rozvoj sebepoznání a sebehodnoty - rozvoj respektu a poznání hodnoty druhých - rozvoj empatie a komunikace - rozvoje schopností aktivního odpočinku a trávené volného času vedoucí ke zdravému životnímu stylu - pasivní odpočinek po náročné práci ve škole - umožňujeme dětem, které mají zájem v družině pracovat na školní přípravě, aby na ní pracovaly /mohou dohánět zapomenuté úkoly či si mohou úkoly psát/ není to však hlavní náplní naší školní družiny - rozvoj tvořivosti 2

3 4. Cíle a formy vzdělávání Ranní družina cíle Cílem této družiny je pomoci rodičům zabezpečit děti před vyučováním a dětem připravit se na vyučování a odpočinout si před jeho začátkem. V ranní družině děti vytvářejí příjemné a přátelské vztahy, stejně jako v odpolední. Odpolední družina od Odpolední družina má zpočátku relaxační charakter. Naším plánem je vytvořit klidné prostředí plné podnětů, tak aby si děti mohly odpočinou. Děti v naší školní družině jsou šťastné v dobrých vztazích s vychovatelkou. Budují vtahy mezi sebou navzájem a také využívají podnětné prostředí připomínající domácí dětský pokoj. Ve vhodných měsících také využívají venkovní prostředí a odpočívají v aktivitách mimo. Kroužky a kluby Jsou doplnkem školního vyučování. Jde o výtvarné kluby kluby keramiky, výtvarný klub, výroba šperků,kluby anglického jazyka a kluby výpočetní techniky. V každé takové aktivitě jde o rozvoj dovedností a schopností a rozvoj vztahů mezi dětmi a mezi lektorem. 5. Obsah vzdělávání Vzdělávací a výchovné oblasti Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny,určení významných objektů,jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, městská policie, požární zbrojnice, orientace v prostoru a čase, odhadnout vzdálenost v čase, ),beseda o hlavním městě-praha, historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. (Kompetence činnostní a občanské). 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimo slovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem-vyhledávání informací).(k ompetence k řešení problémů, komunikativní,s ociální.) 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit). (Kompetence k trávení volného času). 4. Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova ochrana přírody. (kompetence k učení). 3

4 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, sportovní pohybové hry v místnosti, na zahradě, terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské). Informační a komunikační technologie 1.Základy práce s počítačem (využití zákl. funkcí, dodržení zákl.pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem, ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím) 2.Vyhledávání informací a komunikace (komunikace s internetem) 3.Zpracování a využití informací(práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru) Informační gramotnost již u dětí od 6 let. Umění a kultura 1.Výtvarná výchova Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky - krásna,vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. 2. Dramatická výchova Umění se vyjádřit jazykem dramatická výchova, obohacení emocionálního života.(kompetence komunikativní.) Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací, možná návštěva divadla. 3. Etická výchova- výklad bible, starý a nový zákon.(kompetence sociální a interpersonální, komunikativní kompetence) 4. Věda a pokusy - rozmanitosti přírody, pokusy, základy fyziky, chemie, přírodních jevů. (kompetence k učení, klíčové kompetence). Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2.Kompetence k řešení problému: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3.Komunikativní kompetence: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. 4

5 4.Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5.Činnostní a občanské komptence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí(přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých. 6.Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 6. Délka a časový plán vzdělávání Časový plán vzdělávání je rozčleněn na stanoven na 3 rokya) části předškolní vzdělávání a jeho dotyk se školním vzděláváním a v oblasti klubů a kroužků b) část pro první stupeň základní školy c) kluby kroužky d) výlety a exkurze e) prázdninový program Dítě přichází do naší školy a zahajuje svůj vlastní projekt volnočasových aktivit a družinové činnosti. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD Družina je ve dvou blocích v ranním bloku od 7 hodin do 8.45 v Ládví a od 8 do 9 hodin v Horních Počernicích. Odpolední družina je organizovaná ve volné hodině od , kdy vychovatelka dohlíží na provoz ve školní družině a připravuje aktivity pro děti do zahájení výuky a to každý den. Odpolední družina probíhá na Ládví od do a v Horních Počernicích od do Průřezová témata základního vzdělávání: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Etická výchova 5

6 Tato průřezová témata a jejich rozvoj se řídí zpracováním průřezových témat v ŠVP Heřmánek základní škola a sledování plnění průřezových témat je také sledováno v souladu s tímto ŠVP. 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími a nadaných dětí potřebami Při zajištění žáků se speciálními potřebami Základní a mateřská škola Heřmánek dbá na dostatečné personální zajištění aktivit a odbornost pedagogických pracovníků s ohledem na druh postižení či znevýhodnění účastníků s využitím dobrovolníků či za pomoci rodičů dětí. Prostory školní družiny jsou bezbarierové. Školní družina ZŠ Heřmánek nabízí i vhodné zájmové vzdělávací aktivity pro tuto skupinu účastníků, tzn. aktivity zaměřené narozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence, týkající se rozvoje dětí nadaných a dětí mimořádně nadaných. 9. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům Základní a mateřské školy Heřmánek..Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách (je stanoveno ředitelkou školy). Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání uvedenými aumožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. O přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Rozhodování o přijetí zájemce k činnosti se neřídí správním řádem, o přijetí či nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel podle podmínek stanovených školním vzdělávacím programem. Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení školní družiny. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 20 účastníků, obvykle však O ukončení docházky do školní družiny rozhodne ředitel školy, na základě opakovaného porušování školního řádu družiny, či rodiče ohlášením ze školní družiny. Do školní družiny docházejí i děti, které nechodí do družiny pravidelně a mohou jí využívat před vyučováním i po vyučování. 10.Popis materiálních podmínek Školní družina je součástí areálu nachází se v areálu školy v druhé budově vedle knihovny a předškolní třídy, Rajmonova 1199, Praha 8. Školní družina se dále nachází v 2. patře Stoliňská 41, Praha 20, v prostorách učeben základní školy. Obě školní družiny jsou je plně vybavena pro použití dětí pro činnost školní družiny. Obě školní družiny jsou vybaveny výtvarnými pomůckami, legem, playmobilem a dalšími aktivitami, které umožňuji odpočinkovou činnost dětí. Obě školní družiny používají venkovní prostory škol. Na Ládví se jedná o školní hřiště a v Horní Počernicích na areál školního hřiště a také minigolfový areál. Obě školní družiny využívají pronajaté tělocvičny, častěji školní družina v Horních Počernicích. Śkolní družina v Ládví využívá horolezeckou stěnu v Kobylisích a trampolínové centrum v Letňanech či navštěvuje hromadně kurzy tenisu. 6

7 10. Popis personálních podmínek Pedagogičtí pracovníci Přímou pedagogickou v školní družině v MŠ a ZŠ Heřmánek vykonávají: vychovatelé, pedagogové volného času, V ZŠ a MŠ Heřmánek je také možnost, aby v činnosti volnočasových aktivit pomáhali rodiče, jako dobrovolníci. Nástin profilu vychovatele (-ky) školní družiny v ZŠ a MŠ Heřmánek Má vysokou míru empatie a dovede projevovat vřelý vztah k účastníkům činnosti (žákům). Umí vytvořit příznivé sociální klima, umí efektivně jednat s účastníky. Zná a umí řídit širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku účastníků. Má organizační schopnosti, umí navozovat a motivovat široké spektrum rekreačnícha zájmových činností. Dokáže vybranými aktivitami v účastnících činnosti vzbuzovat zájem o činnost, podporovatjejich sebevědomí a rozvíjet pozitivní stránky osobnosti. Má právní vědomí, rozumí bezpečnosti práce a také je schopen stanovovat pravidla a udržovat je Vedení školní družiny jsou pověřeny vedoucích středisek v jednotlivých školách. 11. Popis ekonomických podmínek Poplatky za družiny určuje ředitelka ZŠ a MŠ každoročním předpisem, cena za družinu se vybírá pololetně. Družina nefunguje během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin. Družinový provoz však je zorganizovaný během ledních prázdnin a nabízíme aktivity pro rodiče s dětmi 1. a 2. třídy jako příměstský tábor obvykle v měsíci srpnu. Mezi aktivity volného času, patří také organizace tábora, který je na přelomu července a srpna. Cena všech volnočasových aktivit je stanovena ředitelkou školy či finanční manažerkou školy. 12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Vychovatelé školní družiny jsou povinni seznámit žáky s možnými riziky účastni na školní družině, dbát na riziko úrazů a výrazně označit všechny nebezpečné předměty využívaných prostorů a dbát na pravidala. Vychovatelé školní družiny vytvářejí přátelské prostředí, s prevencí rizik šikany a dalšího rizikového chování dětí. Učitelé pracují s dětmi věkově přiměreným způsobem, s respektem a úctou i individualitě žáků. Družina se řídí školním řádem školní družiny. 13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu Je zveřejněn na webových stránkách školy a zároveň na nástěnce před školní družinou v Ládví či k dispozici u Davida Fasta Horní Počernice a v kanceláři školy. 14. Organizace školní družiny: 7

8 Družina je ve dvou blocích v ranním bloku od 7 hodin do 8.45 v Ládví a od 8 do 9 hodin v Horních Počernicích. Odpolední družina je organizovaná ve volné hodině od , kdy vychovatelka dohlíží na provoz ve školní družině a připravuje aktivity pro děti do zahájení výuky a to každý den. Odpolední družina probíhá na Ládví od do a v Horních Počernicích od do Otevírací doba družiny: Ranní družina: 7:45-8:45 hodin Odpolední družina: 13:00-16:00 hodin Cena družiny: ranní družina- měsíčně: 200,- Kč odpolední družina- měsíčně: 400,- Kč /Ládví a 500,- Kč/Horní Počernice Kapacita školní družiny je 73 dětí, z toho družinu využívá 28 dětí ve dvou odděleních. Naším závazkem je využívat družinu v maximální množství 20 dětí na jednoho učitele. 19. Spolupráce se školou a návaznost na školu. Vychovatelky školní družiny spolupracují se školou na školních akcích a exkurzích. Škola je zorganizovaná, jako integrovaná součást základní školy, školní družiny a předškolní třídy mateřské školy. Školní družina se také podílí na organizaci volnočasových aktivit základní školy. 8

9 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Bude realizován jako celoroční hra pro děti všech oddělení pod názvem: HEŘMÁNEK Motivace:(př.) Děti, o prázdninách přišel do ŠD dopis z louky. Chce se s Vámi seznámit Heřmánek, celý rok si hrát, učit poznávat přírodu, okolí školy, zajímavé osobnosti, co dělat ve volných chvílích, sportovat, plnit různé úkoly a jak se stát tím správným chlapcem, děvčetem a kamarádem. Paní učitelka odepsala a teď je na Vás, zda Heřmánkovi odepíšete i Vy? 1.blok PODZIM Září, Říjen, Listopad ÚKOLY: budou se plnit průběžně po celý rok, jsou určeny pro věkovou kategorii dětí 6 10 let. 1. Namalujeme nebo vyrobíme Heřmánka. Sznámení dětí s loutkou Heřmánek. 2. Na vycházkách budu poznávat okolí, významné budovy, orientovat se v čase, prostoru a znát pravidla sil. provozu.(kom.č.1.,4.) 3. Zahrajeme si hry, ve kterých se vzájemně poznáme, osvojíme pravidla společ. chování.(k.č.2.) 4. Naučím se správně využít svůj volný čas.(kom.č.6.) 5. Heřmánek nás zavede do přírody, kde bydlí s ostatními zvířátky, ptáky. My budeme pozorovat změny, určovat a chránit přírodu. A nasbíráme zvěři žaludy a kaštany na zimu.(kom.č1.) 6. Budeme pečovat o své zdraví, hygienu, jíst vitamíny, otužovat se, hodně pít, cvičit, každý měsíc novou hru v tělocvičně, připravovat zdravá jídla v kuchyňce.(kom.č.5.) 7. Naučíme se základní funkce na počítači, ti pokročilejší zvládnou komunikaci s internetem. 8. A budeme tvořit z keramické hlíny a jiných materálů, hrát divadlo, chodit do kina, na výstavy(kom.č.3.), naučit se písně na téma: zvířata, příroda. Náměty činností v průběhu podzimu: Všechny výchovné složky se budou prolínat:společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně-pohybová. Poučení o bezpečnosti.seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru, čase, malujeme dopravní prostředky, modelujeme, stavíme svůj dům, pokoj, vyrábíme ježka, vycházky do přírody-určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva, výstava ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky, podzim.hry-bramborová štafeta, jiné hry v komunitním kruhu, připravujeme zdravá, vitamínová jídla, pohybová hra v tělocvičně nebo na hřišti, didaktické hry a kvízy námět podzimu, vyrobíme draka Drakiáda na hřišti, cvičíme cviky, návštěva kina, plaveckého bazénu, základy práce s počítačem a komunikace s internetem. Doporučená literatura: knihovna vedle šd: knihy o přírodě. Ekologická výchova v mateřských školách, Atlasy ptáků a zvířat, mapa světa, Encyklopedie, 1000 her, aj. Celodružinové akce: 9

10 Září - průběžně výstava prací dětí ŠD v prostorách šatny školy a školní jídelny (propagace zájmové činnosti) - zajištění organizace šk.roku, ZÁPIS, rozdělení úkolů vychovatelkám, projednání celoročního plánu ŠD, spolupráce s učiteli, účast na třídních schůzkách - návštěvy knihovny 2x v měsíci (četba, předčítání a prohlížení knih) Říjen - KROUŽKY / v říjnu začínají kroužky, individ. docházka žáků ZŠ a mimo školu. - výstava ovoce a zeleniny - modelování a keramika - sportovní aktivity - šperk a papírové hrátky - Pc internet technik - angličtina s Aaadou Listopad - výtvarná soutěž Drakiáda- výroba draka - pouštění draka - vyrábíme na školní vánoční vystoupení - hudební odpoledne s hudebním nástrojem / dle nabídky učitelky 2.Blok ZIMA Prosinec 2014, Leden, Únor 2015 Náměty činností: Poučení o bezpečnosti, pozorování ptáků v zimě, život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířata spí v zimě, výrobky z přírodnin a přír. materiálů na vánoční jarmark, příprava masek na družinový karneval, účast ve výtvarných prezentacích, zimní soutěže na sněhu, hra Na lékaře dramatizace různých situací, umět ošetřit drobná poranění, beseda o knize v knihovně, práce s papírem barevné čtverečkování, vázání uzlů, trénujeme zákl. funkce na počítači, učíme se vařit jednoduchá jídla, nové hry, modelujeme z keramické hlíny symboly Vánoc, přírody, sledování přírodovědných pořadů. DRAMATICKÁ VYČHOVA: Prosinec - nácvik vánočního pásma na vystoupení pro rodiče. - vánoční karneval v ŠD rej masek, soutěže - vánoční vystoupení pro rodiče a děti - zimní výzdoba práce dětí Leden - účast ve výtvarných pracích- výzdoba školy - soutěž Zimní stavba, Legrační sněhulák - turnaj mezi dětmi v pingpongu. Únor - beseda o knize v knihovně/ výběr dle učitelky - přírodovědná soutěž -Co nás naučil při svém putování Heřmánek? - pravidelné vycházky krmení zvířat v areálu- veverky, ptáci - turnaj jednotlivců ve stolním tenise, sportovní aktivity v šd. 3.Blok - JARO Březen, Duben, Květen

11 Náměty činností: Vycházky městem a okolní přírodou, pozorování změn, určování 1. jarních květin, rozhovory o počasí koloběh vody v přírodě, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoctradice,pracovní a výtv.techniky-výrobky, písničky o jaru, hry, Ekologická výchova ochrana přírody - akce v terénu, povídání o oblékání, jak se mění šatník s ročním obdobím. Hra Na řemeslníky profese rodičů, známých (pekaři-jejich produkty, modelování). Poznáme ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, jedeme na výlet, sportujeme na šk.hřišti, netradiční závody ke Dni dětí, poznávání a rozlišení nejběžnějších stromů, soutěže švihadlo, kuličkovy, komunikace s internetem- posílání ů, příprava jarních pokrmů, výstava výrobků z keramiky. Celodružinové akce: Březen - jarní přírodovědné vycházky,tématicky zaměřené na přírodu a zvířata - jarní výzdoba prostor ŠD Duben - účast na akci v rámci ekologické výchovy Den Země - beseda Velikonoční tradice v našem kraji - návštěva výstavy,popřípadě Velikonoční jarmark Květen - celodružinový výlet ZOO - sportovní hry, akce na zahradě, fotbal, badminton, -obdělávání půdy, zahrady, sázení sazenic, setí, zalévání, plení - akce na zahradě 4.Blok LÉTO Červen 2015 Náměty činností: Přírodovědné vycházky s cílem poznat přírodu: louky, les, zvířata, doupě, pelech, hnízdo, na louce znát nejběžnější rostliny (výtvarné paletky), četba knih o přírodě Ferda mravenec,pozorování včel včelí matka, dělnice, trubci rozdíl, poznáváme ptactvo kolem nás,závodíme na koloběžkách,poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběru lesních plodin, Slavnostní ukončení docházky dětí ve ŠD, vyhodnocení, odměny, konec putování s Heřmánkem, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. Celodružinové akce: - Den dětí na školním hřišti - soutěže - poslední filmové představení v kině - slavnostní vyhodnocení pilných a úspěšných dětí - výstava prací z keramiky - závěrečné vystoupení dětí 1. stupně pro rodiče KROUŽKY v roce 2014/2015 Šperk + Papírové hrátky/ Lektor B. Picková Cena: 1.500,- Kč Kč na materiál za pololetí - celková cena 1.700,- Původní cena při 8 zájemcích: 1.200,- +200,- Lekce šperku jsou v knihovně ZŠ Heřmánek. 11

12 PC- Počítače, elektronika + Malý technik / Lektor Š.Plašil Cena: 800,- Při účasti 4 zájemců cena zůstává stejná. Lekce PC jsou ve VV místnosti ZŠ Heřmánek. Angličtina/ Anna A./ Lektorka je začínající pedagog studentka školy CSPI, má zajištěnou podporu našeho pedagoga Cena: 750,- Kč 1 zájemce Lekce angličtiny jsou v knihovně ZŠ Heřmánek vedle družiny. Keramika / Lektor D. Voborská Cena: 1.500,- Kč Kč na materiál - celková cena 1.900,- Při účasti 8 zájemců cena zůstává 1.900,- Lekce keramiky jsou v předškolní třídě ZŠ vedle družiny. Angličtina AAADA / cizojazyčný lektor p.hanzlík Cena: 1.500,-- 1 dítě/4 měsíce při účasti min. 10 dětí ,- celý rok Současná cena je 1.700,- z důvodu přihlášených 9 dětí. Lekce AAADY probíhají v místnosti DRUŽINY ZŠ Heřmánek. ŠD povede učitelka: Barbora Picková a David Fast Zpracovala: Barbora Picková, učitelka Základní a mateřské školy Heřmánek a Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka Základní a mateřské školy Heřmánek V Praze dne: Projednáno na pedagogické radě dne Projednáno na školní radě dne Mgr. Miroslava Adamcová ředitelka Základní a mateřské školy Heřmánek 12

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Předkladatel Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou 516 01 tel. 739 007 826 e-mail info@zsmozaika.info

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více