KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X Vybrané aspekty teorie a praxe Matúš Šucha Miroslav Charvát Vladimír Řehan (Eds.) Olomouc 2011

2 Oponenti: Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Základ publikace tvoří příspěvky z X. česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Konference se konala ledna 2011 v Olomouci. Na vydání této publikace se finančně podílely: Rozvojové projekty veřejných vysokých škol (MŠMT ČR) Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost. Autorem ilustrace na obálce je Mgr. Jiří Charvát. Název ilustrace: č.p Editors Matúš Šucha, Miroslav Charvát, Vladimír Řehan, 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 Ediční řada Sborníky 1. vydání ISBN

3 253 OD SOCIÁLNÍHO JÁ K EKOLOGICKÉMU JÁ CESTOU VÝCHOVY UMĚNÍM Jiří Závora Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univ. J.E. Purkyně, Ústí n. L. Abstrakt: Příspěvek pojednává o možnostech ekosofické výchovy z hlediska jejího vlivu na osobní přístup k životu. Předmětem teoretické analýzy, s příklady uplatnění v praxi, je konkrétní způsob aplikace principů hlubinně ekologické výchovy. Cílovými kategoriemi ekosofie jsou kvalita a způsob vnímání a prožívání světa, seberealizace člověka a schopnost využívat možností skutečnosti. Hlubinná ekologie je zde předpokládána jako účinný modus vivendi podporující kvalitu života a jeho smysl. Výchova uměním je představována jako cesta srozumitelného a zároveň neredukovaného předávání principů hlubinné ekologie. Klíčová slova: Ekosofie, mimo-racionální identifikace, zpomalení, výchova uměním, možnosti a uspořádání skutečnosti Pozn. Vznik tohoto textu byl podpořen grantem FR 2075/2008 Výtvarný a tvůrčí zážitek při prevenci sociálně patologických jevů a interkulturní výchově v pregraduální připravě pedagogů. 1 Naessova ekosofie, Skolimowského interpretace Hlubinná ekologie (ekosofie) je spojena se jménem svého zakladatele, Arne Naessem (např.1993, 1996a,b). U nás, v oblasti výchovy uměním, vychází z Naessových myšlenek Marta Pohnerová, která formuluje hlubinně ekologickou platformu svého výtvarně výchovného přístupu do následujícího myšlenkového rámce: 1. Bytosti lidské i mimolidské mají svou vlastní vnitřní hodnotu. Hodnota mimolidských bytostí nezávisí na jejich užitečnosti pro člověka. 2. Rozmanitost a diverzita životních forem přispívají k uplatnění těchto hodnot a jsou samy o sobě hodnotami. 3. Lidé nemají právo snižovat tutu rozmanitost a diverzitu s výjimkou případů, kdy uspokojují své nezbytné potřeby. 4. Rozkvět lidského života, kultury a dalších forem žití si vyžaduje podstatné snížení lidské populace. 5. V současnosti je zasahování lidí do mimolidského světa neúměrné. Tato situace se rapidně zhoršuje. 6. V duchu předchozích bodů potřebujeme změnit své postoje, což ovlivní ekonomiku, technologii a způsoby myšlení. Výsledný stav bude hluboce rozdílný od současného. 7. Změna způsobu myšlení se týká ocenění kvality života spíše, než lpění na vzrůstající životní úrovni. Začneme si hluboce uvědomovat rozdíl mezi velkým a významným.

4 254 Od sociálního Já k ekologickému Já cestou výchovy uměním 8. Ti, kdo přijali předcházející body za své, mají povinnost se pokoušet přímo nebo nepřímo uskutečňovat nezbytné změny. (Pohnerová, 2000:179) Z tohoto rámce je patrné, že Pohnerová vychází ze Skolimowského interpretačního výkladu. Skolimowski (1992) interpretuje Naesse jako humanisticky orientovaného filosofa vycházejícího z kritického hodnocení směřování současného, antropocentricky zaměřeného člověka. (Binka, 1999). Proto je Naess často citován v souvislosti s neantropocentrickým přístupem A. Leopolda (Librová, Marta Pohnerová např. 2000, 1992). Na základech právě této interpretace ekosofie A. Naesse směruje svůj výchovný proud k jednotě všeho živého i neživého (Pohnerová, 2000). Z filosofického úhlu pohledu je v uvedeném interpretačním rámci jednota živého a neživého Pohnerovou rozuměna jako usebrání světa v každém Já : člověk je otevřenou bytostí a nikoliv hibernovaným, vyčleněným systémem. V takové myšlence je zakotven předpoklad otevřenosti člověka a šíře jeho vnitřního prostoru. Pohnerová (2000) o svém přístupu výchovy uměním říká, že je cestou k otevřené bytosti (ekologickému či též širokému Já). Vychází tak z Naessovy (1993) teoretické polarity úzké ego široké Já, přičemž cesta k bohatšímu, hlubšímu a širšímu životu vede podle Naesse jedině skrze široké Já. Úzké ego je Naessova kritická metafora, kterou přibližuje dnešního člověka, uzavřeného a úzkého. 2 Ztotožnění jako způsob poznávání Za praktickým rozšiřováním a otevíráním předpokládaného úzkého já současných dětí i dospělých ve výchově uměním, stojí určitý obsah vědomí, tedy to, jak člověk uvažuje a cítí, když se výtvarně projevuje. Výtvarný proces, plný přirozených překážek, jež tvůrci do cesty klade zvolené medium (malba, grafika, koláž ), je pak v závislosti na obsahu vědomí tvůrce nějak naplňován. Veškeré metafory užívané primárními autory i Pohnerovou, při její teoretické a pojmové explanaci, pobízejí k širokým představám významu. Psychologická analýza obsahů vědomí motivovaných ekosofickými pojmy, by mohla přinést značný posun směrem k lepšímu porozumění tomu, jak člověk uvažuje a cítí při výtvarné tvorbě inspirované myšlenkami hlubinné ekologie. Principy ekosofické epistemologie teoreticky nastiňuje Binka (2007), když hovoří o tzv. emocionálních vlastnostech subjektů Ty jsou podle Naessova předpokladu součástí každého Já a je třeba je v duchu ekosofie rozvíjet. Jde samozřejmě o významy, které vznikají interakčně a narativně: člověk si určitým způsobem všímá a prožívá jevy a projevy života a spřádá je vždy do souvislostí vlastního životního příběhu (Čermák, 2004). Emocionální vlastnosti subjektů pak preexistují ve vědomí jedince a ten jimi poznává a sám se stává nástrojem poznávání (Sedláková 1970). Binka (tamtéž) poukazuje na onen konkrétní způsob (styl), jak se emocionálních vlastní subjektů (jejich kvalit) dotýkat, poznávat je, a tím otevírat a rozšiřovat Já : Hodnotu lesa určíme vcítěním, ztotožněním se, rozplynutím. Vcítěním se poznáváme objektivně 1, objektivněji než vědeckým poznáním. Vychází-li Pohnerové přístup z ekosofických principů, potom by 1 výraz objektivní zde není otázkou tvrdé reality či střízlivého realismu ; jedná se spíše o snahu autora o poukaz na fenomenologickou hodnotu vhledu pod povrch skutečnosti, k jádru věci (Neubauer,2001:21)

5 Jiří Závora 255 uplatnění ztotožnění, vcítění se do subjektů vnějšího světa mělo být ipso facto určitou predispozicí didaktických strategií a postupů. Po podrobnějším studiu didaktického programu Pohnerové Duchovní a smyslové výchovy jsem zjistil, že je realizován ve třech základních tématických okruzích: 1. O všem živém, 2. Poznávání sebe sama a 3. Vnější a vnitřní prostor života. První okruh je naplněn otázkou hledání místa a poslání člověka ve světě. Didaktické postupy prvního okruhu jsou implicitně strategické, jelikož všechny náměty předpokládají, k čemu by děti měly správně dojít k sounáležitosti. Je to okruh, ve kterém nechává autorka děti osahávat životní formy a způsoby. Je to okruh mnohosti, okruh, o kterém Pohnerová uvažuje jako o výchozím. Druhý okruh přenáší pozornost na poznávání vnitřního hlasu a tempa. Didaktické postupy druhého okruhu jsou specificky nestrategické, pokud pomineme jakýsi obecný cíl sebepoznání. Třetí okruh je vyjádřením vztahu mezi vnitřním a vnějším světem. Pohnerová uchopuje kýženou jednotu života dualisticky se strategií sjednocení. Všechny didaktické náměty tří vzájemně se tematicky prostupujících okruhů však spojuje důsledný plán uplatnění mimoracionálního poznávání a kultivace vhledu do prožívané skutečnosti. 3 Změna v nazírání světa jako cíl Ztotožnění je způsobem a predispozicí změny, které má být výchovně dosaženo. Z myšlenkových východisek, které Pohnerová uvádí, plyne, že jde o změnu chápání, (u-chopování) sebe a světa v jednotné bytí. Ztotožnění je tedy změnou v přístupu ke skutečnosti a mezi ztotožněním s vnějšími subjekty a změnou nazírání světa stojí porozumění. Bohuslav Binka (tamtéž) komentuje Naessovu změnu takto: Naess usiluje o změnu nazírání světa, nikoliv o změnu v oblasti etiky. Usiluje o novou, nedualistickou a zároveň realistickou ontologii. Jinými slovy, odmítá klasickou představu člověka v přírodě, představu individuálního, materiálně vymezeného já a tu nahrazuje představou Já s velkým J, Já, které je, ač hierarchizováno, jednotné a jediné a jehož význam je shodný s významem slova átmán v Gándhího textech. Toto široké Já, které se rozvíjí od sociálního já k ekologickému Já až na pomezí metafyzického Já, postupně zahrnuje další a další bytosti, celé ekosystémy a nakonec svět. V tomto konceptu je podle Naesse nutné uznat naprostou rovnost všeho živého, která plyne z naší závislosti na hlubokém uspokojení, jež čerpáme z jednoty s ostatními životními formami. uzké ego zpomalení ztotožnění široké Já dnešní člověk změna způsobu poznávání a prožívání těla změna ve způsobu nazírání těla Graf 1: Paralely ekosofických principů a jejich předávání výchovou uměním

6 256 Od sociálního Já k ekologickému Já cestou výchovy uměním Uvedeným grafem se pokouším vyobrazit analyzované souvislosti mezi ekosofickými tezemi a jejich didaktickým uplatněním. Změny způsobu vnímání, prožívání a chápání světa (jeho nazírání) Pohnerová (tamtéž) vysvětluje na příkladu: Nelze prožít louku a necítit její vůni nebo se nedotýkat trav. Přemýšlí-li dítě o jedinečnosti stébla, přemýšlí současně o jeho i o své sounáležitosti s loukou. Pochopení stébla trávy je tedy pochopením vlastní existence. (s.180). Ač je Pohnerové existenciální paralela jakkoliv problematická, vypovídá jádro uvedeného příkladu o pojednávaných souvislostech: přímý dotek s jevy, uvědomování si jevů v souvislostech, pobyt ve skutečném terénu (přírodě) a nikoliv nad mapou (teorií) (Bateson, 1979); to jsou povahou fenomenologická východiska pro konkrétní motivy a ztvárnění a způsob poznávání motivů je průzkumný a prožitkový. Dospěl jsem tedy k teoretickému závěru, že takové poznávání lze chápat jako poznávání skrze sebe a zároveň učení umění sounáležitosti. 4 Zpomalení jako cesta ke změně prožívání a rozumění světa Podmínkou změny v nazírání světa, tedy společného vysokého cíle Naessovy ekosofie a Pohnerové duchovní a smyslové výchovy, je ekologické rozumění světu. Pohnerová (1992) tuto podmínku realizuje zpomalením, o kterém uvažuje jako o opaku nepřehlédnutelného spěchu současnosti. Spěchem má na mysli dnešního člověka a za něj jej také symbolicky zaměňuje. V obdobném duchu vykresluje obraz člověka současnosti například Konrád Lorenz (2000)...jedním z nejhorších účinků spěchu nebo úzkosti, která ke spěchu žene, je...zřejmá neschopnost moderního člověka strávit byť i jen krátký čas o samotě. Vyhýbá se úzkostně každé možnosti zamyslet se nad sebou a ponořit se do sebe, jako kdyby se obával, že by mu reflexe mohla ukázat děsivou vlastní podobiznu... (s. 29). Podle Pohnerové (2000) vytváří zpomalení prostor pro soustředěnější prožívání a prohlubování sounáležitosti se světem. Pohnerová (tamtéž) vede dítě tak, aby ve svém okolí objevilo vlastní místo a uvědomilo si svou duchovní sounáležitost se světem s jeho prožíváním, chápáním a ztotožněním se. (s.179). Určitou paralelu lze najít v praktických zkušenostech výtvarných pedagogů, artefiletiků a arteterapeutů, kteří vnímají, že pro účastnou participaci na žité skutečnosti je zapotřebí respektovat určité tempo života (Slavík, 2000). Pohnerová chápe zpomalení jako podmínku jak se umět soustředit na skutečnost prostřednictvím smyslově ukotvené činnosti v žité přítomnosti (např. Pohnerová, 1992) a zároveň jako na jedinečnou možnost, jak se účinně bránit proti uniformitě myšlení a stereotypu vyjadřování (Pohnerová 2000:180). Tím se Pohnerová vrací k úzkému a uzavřenému sociálnímu já a zároveň odhaluje významy, které jsou tímto filosofickým konceptem Pohnerovou míněny. Pohnerová uvádí do detailu a celku výtvarného artefaktu a uvažuje o těchto kategoriích jako o příležitostech k prožitku, který odráží jedinečný pohled tvůrce. Explicitně tím varuje před péčí o napodobování viděného a zároveň zachování respektu k osobní identitě. Přenáší pozornost z formy na obsah a klade na první místo naprostou volnost projevu. Z úvah autorky plyne, že je-li tvůrce soustředěn na obsah a mál-li možnost svobodné volby, je do výtvarného média duševně a duchovně ponořen. Medium se stává v jistém smyslu partnerem a jeho (kontinuální) zakoušení formou komunikace. Je pozoruhodné a stojí za úvahu, že právě nejhlubší, duchovní ponor do procesu tvorby,

7 Jiří Závora 257 který výtvarní pedagogové pozorují ve formě jistého vytržení či též stavu mírného transu tvůrce, je realizovatelný teprve skrze soustředěnou smyslovost. 2 5 Závěr Pohnerové výchova uměním, založená na hlubinně ekologických principech, nese název Duchovní a smyslová výchova. Duchovní i smyslové je realizací výchozího filosofického rámce ekosofie Arne Naesse ve Skolimowského interpretaci. Pohnerová svým programem prakticky realizuje Naesovu filosofii tak, že využívá mimoracionální identifikace, ztotožnění s živými i neživými subjekty světa k poznávání jejich kvality, zpomaluje (ve smyslu subjektivního tempa prožívání skutečnosti), aby umožnila tvůrci ukotvit se ve smyslové činnosti, která je překonáváním překážek výtvarného media teď a tady. Z hlediska cíle usiluje o změnu v nazírání světa od úzkého chápání světa sociálního já k širokému rozumění světu a všemu živému ekologického Já. Pohnerová pracuje s hlubinně ekologickými, tedy filosofickými východisky, avšak k bližšímu uchopení významů a významotvorných jevů se nevyjadřuje. V hermeneutickém výkladu se však ukázaly souvislosti, jež významově vyjasňují jinak poměrně široké filosofické koncepty, jež jsou v didaktickém programu Duchovní a smyslové výchovy aplikovány. Použitá literatura: Bateson, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity. New York: Hampton Press. ISBN Binka, B. (1999). Několik kritických poznámek k hlubinné ekologii Arne Naesse. Universitas č. 4, s ISSN Binka, B. (2007). Rozporuplný Arne Naess několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I. Envigogika, 2, Praha : CŹP UK. ISSN: , [vyhledáno dne na: Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života: můžeme zvládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha : NLN, ISBN: Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Čs. psychologie 1 (48), Heidegger, M. (1996). Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH. ISBN: Librová, H. (1994). Pestří a zelení : kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, ISBN Lorenz, K. (1990). Osm smrtelných hříchů člověka. Praha : Panorama, ISBN: Naess, A. (1993). Sebeuskutečnění : ekologický přístup k bytí ve světě. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. 1. vyd. Prešov : Abies, ISBN: Naess, A. (1996a). Ekologie, pospolitost a životní styl : náčrt ekosofie. Přel. J. Hrubý. Prešov : Tulčík, Abies, ISBN: Naess, A. (1996b). Ztotožnění jako zdroj hlubinných ekologických postojů. In Závod s časem. Texty z morální ekologie. Praha : Torst, s. 86; ISBN: k podobným závěrům došel i Csiksentmihalyi (1996) dlouhodobými výzkumy poměrně banální ale soustředěné stereotypní práce (negeotropické prožívání)

8 258 Od sociálního Já k ekologickému Já cestou výchovy uměním Neubauer, Z. (2001). Smysl a svět: hermeneutický pohled na svět. Praha : Moraviapress, ISBN: Pohnerová, M. (1992). Duchovní a smyslová výchova I díl. Polička : Fantisk, ISBN: Pohnerová, M. (2000). Duchovní a smyslová výchova. In Roeselová, V. (Ed.) Proudy ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha : Sarah, s ISBN: Sedláková, M. (1970). K možnostem scientistickeho pojeti introspekce. Studia psychologova I. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2, Praha, UK, Skolimowski, H. (1992). Living Philosophy : Eco-Philosophy as a Tree of Life. 1. vyd. London : Arkana, ISBN Slavík, J. (Ed.) (2000). Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. Praha : PF UK, ISBN:

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Zpráva je dílčím výstupem z projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT

KOGNITIVNÍ MANAGEMENT U N I V E R Z I T A O B R A N Y Fakulta ekonomiky a managementu Katedra řízení lidských zdrojů KOGNITIVNÍ MANAGEMENT Kompetence manažera pro krizový management v bezpečnostním prostředí Studijní text pro

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI 7 KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI JARMILA SKALKOVÁ Anotace: Studie vychází ze základních soudobých školských dokumentů. Soustřeďuje

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÁ ŠKOLA. 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Kde je tedy ta kniha, kde by si učitel mohl přečíst, co je pedagogika? To jsou

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 fl /yjednávání ženskýc po roce 1989 Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Hana Hašková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více