K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

3 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu Vzdělávání pedagogů 2.2. Společný postup při dodržování pravidel a řešení problémů Postup při řešení neomluvené absence Vstup policie do školy Předvolání žáka, podání vysvětlení a výslech Oznamování trestné činnosti Šikana Nález neznámé látky Podezření, že žák zneužívá návykové látky Sebepoškozování a pokusy o ublížení na zdraví 2.3. Prevence v třídnických hodinách Základní pravidla vedení třídnických hodin Struktura třídnických hodin Náměty do třídnických hodin Problémové situace a možná řešení 2.4. Pravidelné konzultační hodiny 2.5. Akce pořádané školou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodiči 2.7. Smysluplné využití volného času 3.1. Přehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální síť Královéhradecka

4 Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro školu v oblasti rizikového chování (školní rok ) 1.1. Charakteristika školy Jsme úplná základní škola s postupným ročníkem se zaměřením na výuku estetických předmětů, především hudební a výtvarné výchovy, vždy jedna třída v ročníku je třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Prostorové předpoklady umožňují vyučovat ve dvou paralelních třídách. Škola se nachází v centru města v blízkosti železničního i autobusového nádraží, v těsném sousedství parku. Umístění školy profiluje skladbu žáků část dětí je ze staré zástavby města + část žáků dojíždí z okolních obcí. Škola sestává ze dvou budov školy a školní jídelny s družinou. Na škole je v průměru 390 žáků. Hudebně nadaní žáci jsou vzděláváni ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cítění výtvarnou výchovou. Průměrný počet žáků na třídu je 21. Vzděláváme také žáky cizích státních příslušníků, věnujeme se velkému množství integrovaných žáků Cíle minimálního preventivního programu V letošním školním stejně jako i v předcházejících letech bude naší prioritou upevňování zdravého klimatu ve třídách i v celé škole. Dále se zaměříme na etickou výchovu (dle ŠVP) a výchovu ke zdraví, což by měla být jedna ze základních priorit vzdělávání ve školách. Jako zcela nově bychom v tomto školním roce chtěli zařadit na 1. stupeň program Normální je nekouřit. Program bude probíhat ve všech třídách prvního stupně. Na základě evaluace loňského školního roku jsme zjistili určité rezervy v oblasti prevence kouření, v dotaznících jsme zjistili, že poměrně velká část dětí začíná s kouřením již na prvním stupni nebo alespoň zažije první zkušenost s touto legální drogou již okolo 10. věku. V předloňském roce jsme nově vyzkoušeli služby organizace PROSTORU PRO. Na základě supervize, kterou provedla okresní metodička prevence, nám bylo doporučeno využívat těchto služeb, protože jsou vedeny na profesionální úrovni. V rámci nespecifické prevence nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit a školních akcí.

5 Za velmi důležité považujeme adaptační kurzy a třídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokračovat. Třídnické hodiny jsou pevně stanoveny 1x za čtrnáct dní. Každým rokem si třídní kolektiv na počátku září stanoví pravidla chování a komunikace ve svých třídách. V následujících letech jednotlivé třídy už provádějí pouze drobné úpravy svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí žáky až do konce školní docházky. Dalším cílem je opětovné získání finančních prostředků na preventivní aktivity žáků, alespoň v takové míře jako v předešlém roce Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Podařilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor PRO, která by zajistila rozšíření péče i na žáky 1. stupně ( ročníky). Další důležitou součástí našeho MPP budou i nadále adaptační pobyty pro 6. ročníky nebo třídní kolektivy, ve kterých se změnil třídní učitel nebo přišel do ročníku větší počet žáků. Na preventivní program a adaptační pobyty pro žáky 6.ročníků se nám podařilo získat grant z ministerstva školství- Jak na zdravé klima v Habrmance. Dalším důležitým bodem jsou třídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence mělo také zavedení třídních pravidel chování a komunikace mezi žáky i učiteli. Každá třída si v 1. zářijovém týdnu dohodne pravidla chování ve třídě, pravidla výtvarně ztvární a vyvěsí je ve své třídě, učitel pouze dohlíží na samostatnou práci žáků. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli před sedmi lety, nechali jsme si zhotovit i počítačový program. Zde jsou jasné sankce za nedodržování pravidel a porušování školního řádu. Objevili jsme i další výhody např. je odměňováno více žáků pochvalami. Stávalo se totiž, že dítě, které mělo vše v pořádku a plnilo si své povinnosti, bylo považováno za jakousi samozřejmost. Žáci nadaní získávali pochvaly, žáci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! Třídní učitel má možnost velice přehledně zjistit informace o své třídě a o jednotlivých žácích a v neposlední řadě jsou rodiče informováni o chování svého dítěte v časovém sledu jednoho měsíce od všech vyučujících. Dalším plusem je, že děti mají možnost zlepšit si svůj měsíční kredit a napravit své neuvážené jednání. V loňském roce jsme tento systém ještě vylepšili v oblasti včasné intervence a komunikace s rodiči. Rodiče obdrží kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou

6 tak nahlížet do programu libovolně a řešit s vyučujícím chování svého dítěte ihned. Rodiče, pokud chtějí, zadají svou ovou adresu a každý pedagog může s nimi komunikovat prostřednictvím internetové pošty. Myslíme si, že bychom tak mohli předcházet případům, kdy se rodič dovídá některé přestupky v chování svého dítěte s velkým časovým odstupem. Tento způsob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupeň má vlastní alternativu hodnocení. Jsme přesvědčeni, že se nám ještě více podaří zlepšovat vztahy mezi žáky, jejich chování mezi sebou, ale i k dospělým osobám, pěstovat u nich pocit větší zodpovědnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného času je dětem vštěpováno neustále, uvědomovali jsme si jisté jednosměrné zaměření našich kroužků, a proto jsme v letošním roce rozšířili zejména sportovní kroužky. Školní knihovna byla obohacena o další publikace, ve stanovené hodiny je přístupná pro děti. Taktéž učebna počítačů a internet. Nově příchozí pedagogové jsou svými uvádějícími učiteli seznámeni s metodikou třídnických hodin. Každý učitel má pevně stanovenou dobu svých konzultačních hodin, v tuto dobu je k zastižení ve škole, mohou se na něho obracet žáci i rodiče, osobní jednání je možné i mimo tento čas, ale je nutná vzájemná dohoda Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce Štěpánka Kordová - ředitel školy Jiří Šimek Tento tým se schází při řešení problémových situací (jak pomoci dětem, rodičům, učitelům). Domlouvá postup při zjištění problémového chování, sjednává schůzku s rodiči. Sleduje žáky z problémového prostředí. Seznamuje učitele s důležitými příspěvky z odborných časopisů, zajímavostmi z přednášek nebo z rozhovorů s odborníky. Upozorňuje na zajímavé kazuistiky.

7 Vzdělávání pedagogů Většina pedagogického sboru prošla mnohými školeními, která se týkala rizikového chování. V letošním roce plánujeme pouze proškolení začínajících pedagogů na základě nabídky jednotlivých organizací. Pro pedagogy je k dispozici odborný časopis PREVENCE, publikace ve školní knihovně, dále publikace u metodika prevence, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, např Společný postup při dodržování pravidel a řešení problémů Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V přípravném týdnu jsme upravili některá bodová ohodnocení, došlo ke snížení nebo naopak navýšení některých sankcí a pochval. Dále jsme zlepšili službu pro rodiče, kteří mají možnost nahlížet do kreditového systému svého dítěte v průběhu celého měsíce, mohou také komunikovat s pedagogem přes tento program. V rámci ochrany osobních údajů dostane každý žák přiděleno svoje heslo. (viz PŘÍLOHA 3)

8 Postup při řešení neomluvené absence A)Provedení diskrétního šetření, pohovor s dítětem O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje učitel výchovného poradce a ředitele školy nebo zástupce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Třídní učitel při neomluvené absenci žáka neprodleně kontaktuje zákonného zástupce a vyžádá si zdůvodnění nepřítomnosti. O absenci vede řádné záznamy (lze si i okopírovat žákovskou knížku). Podle školního řádu je rodič povinen omluvit žáka do tří dnů po příchodu do školy. B)Neomluvená absence do součtu 10 vyučovacích hodin Při neomluvené absenci žáka do součtu 10 hodin se schází školní tým s třídním učitelem a domluví společný postup řešení s rodiči. Rodiče jsou pozváni do školy formou doporučeného dopisu nebo telefonicky. Je projednán důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání této absence, ředitel školy upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu další absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepíše. Případné odmítnutí podpisu rodičem se do zápisu zaznamená. Ředitel školy může v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. C)Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin Ředitel školy svolává doporučeným dopisem výchovnou komisi ve složení: ředitel školy nebo zástupce, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel a zákonný zástupce žáka, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. Během výchovné komise se pořizuje zápis ve třech vyhotoveních s podpisy všech zúčastněných. Nedostaví-li se rodič žáka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. Případné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

9 D)Neomluvená absence nad 25 hodin V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opatření za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí třídního učitele hodin: důtka třídního učitele hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 2. stupeň z chování hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 3. stupeň z chování Klasifikace při zvýšené absenci Žák, který v jakémkoliv vyučovacím předmětu zamešká více jak polovinu vyučovací doby, v daném klasifikačním období nebude klasifikován a vykoná dodatečnou komisionální zkoušku, k této zkoušce může vyučující také přistoupit, pokud se žák úmyslně vyhýbá kontrolním a písemným testům nebo ústnímu zkoušení Vstup policie do školy - odvedeme policistu do ředitelny - policista je povinen prokázat se služebním průkazem nebo - odznakem služby kriminální policie - v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec ověří totožnost telefonickým dotazem na pracovišti policie - ředitel školy nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu Předvolání žáka, podání vysvětlení a výslech - škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku - vyrozumění rodičů provádí policista předem, u osoby mladší 15 let uvědomí také orgán sociálně právní ochrany mládeže, v případě, že tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel. ( o způsobu vyrozumění se domluví s policistou)

10 Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze odložit. V případě, že by vyrozuměním rodiče bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce až po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny Oznamování trestné činnosti - v případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to řediteli školy - ředitel školy je povinen celou záležitost oznámit policii Šikana Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc rodičů a policie. A. UČITEL JE SVĚDKEM ŠIKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprostřední záchrana oběti, ihned odvést do ředitelny nebo do kabinetu - vrátit se zpět do třídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi - pokračovat v pomoci a podpoře oběti, pokud je to nutné zajistit lékařské vyšetření - nevpouštět oběť zpět do třídy - kontaktovat rodiče oběti Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je použít výraz trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte. - škola celou záležitost ohlásí policii B. UČITEL SE O ŠIKANĚ OD NĚKOHO DOZVÍ - informovat ředitele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátorů a svědků ( nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti ), vždy je třeba zdůraznit absolutní utajení informací ( můžeme si třeba vymyslet záminku pomoc učiteli)

11 - při vlastním vyšetřování je důležité vést zápis a dále přítomnost ještě jiné osoby (důležité proti obvinění ze strany rodičů) - netlačit, nenaléhat, nechat říct to, co chtějí ROZHOVOR SE SVĚDKY - svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědích, je později možná konfrontace svědků - vždy je nutné je ubezpečit, že jejich spolupráce nebude prozrazena - vše si zapisovat ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru neměl vrátit do třídy, závažnost situace vyhodnotí vyšetřující. Vždy je třeba upozornit agresora na to, že si oběť sama nestěžovala a velmi tvrdě budete posuzovat případný agresorův atak vůči oběti. Pokud je situace velmi závažná, odvezou agresora rodiče domů. V případě většího počtu agresorů, je třeba vyslechnout každého zvlášť. - říci vše natvrdo, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování a pak se odmlčet - narušit mu jeho prostor, znejistět ho (dívat se mu do očí), vše si zapisovat a mlčet, počkat až domluví - pak začít klást otázky, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něho podepsat zápis, oznámit mu, že budou informováni rodiče - konfrontace všech agresorů, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu všech agresorů je třeba zajistit bezpečnost oběti - je třeba provést na bezpečném místě rozhovor s obětí, uvědomit ji o celém vyšetřování, pokusit se s ní domluvit na případné nápravě situace (záleží na stupni šikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit) - informovat rodiče agresora a oběti, domluvit se na formě setkání, dle školního řádu stanovit kázeńská opatření Po uzavření celé situaci je důležitá práce třídního učitele, lze například hovořit se třídou v komunitním kruhu, možná je také pomoc odborníků např. z DOMINA Nález neznámé látky

12 - zajistit tuto látku, jedná-li se o podezření, že by to mohla být omamná látka nebo jiná škodlivá látka, je třeba v přítomnosti jiného člena pedagogického sboru uložit tuto látku do obálky, označit ji datem, napsat místo zajištění, podepsat se a uvést přítomného svědka - obálku zanést do ředitelny, uschovat do trezoru - škola vyrozumí policii - při převzetí neznámé látky policií si škola nechá tuto skutečnost podepsat OHROŽENÍ ZDRAVÍ STUDENTA V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když student je nemocen. Závažnost situace vyhodnotí učitel. - odvést žáka ze třídy do ředitelny nebo do jiné místnosti, zajistit u něho dozor dospělé osoby a také zajistit dozor ve třídě - informovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích, zdůraznit nutné lékařské vyšetření,(dle závažnosti situace zajistí odvoz rodiče nebo záchranná služba) - informovat ředitele školy PŘEDÁNÍ ŽÁKA DO PÉČE RODIČŮ NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtíže žáka, vysvětlit jaká máte podezření - apelovat na zdravotní vyšetření RODIČ SI PRO DÍTĚ NEPŘIJDE - je třeba znovu přehodnotit stav dítěte, zda zavolat záchrannou službu nebo vyslat dítě v doprovodu dospělé osoby k lékaři - pokud je to možné informovat o postupu školy rodiče - Při volání záchranné služby popíšeme stav dítěte, ale nikdy neuvádíme podezření na požití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat může vypadat velmi podobně. Pokud by se stalo, že záchranná služba omítne přijet, trváme na podepsání písemného prohlášení o odmítnutí lékařské pomoci. - je nutné neprodleně vyhotovit zápis o celém případu a realizační tým stanoví další společný postup

13 Podezření, že student zneužívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo ředitel provede diskrétní šetření, zjistí citlivě co nejvíce informací - provede pohovor s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníkem (linka důvěry, Domino, zdravotní zařízení, kontaktní centra) - po důvodném podezření citlivě informuje rodiče a upozorní je na další postup školy - v případě negativního nebo laxního přístupu rodičů škola uvědomí sociální odbor - pokud není v silách rodičů ani školy danou situaci řešit je nutné vyhledat odbornou pomoc Sebepoškozování a pokusy o ublížení na zdraví a) Sebepoškozování- příslušný pedagog, který zjistí sebepoškozování u dítěte, neprodleně vyrozumí zákonného zástupce dítěte diskrétní formou a dále vyrozumí třídního učitele; třídní učitel si domluví osobní schůzku s rodiči a provede zápis z jednání, doporučí rodičům služby psychologa - třídní učitel předá informace realizačnímu týmu (ředitel, preventiva, výchovný poradce) b) Pokus o sebevraždu- příslušný pedagog zajistí okamžitou zdravotní péči pro dítě; dle závažnosti poranění buď dítě ošetří sám, nebo zavolá záchrannou službu - je dobré přivolat si pomoc jiné dospělé osoby, nikdy však nesmí pedagog nechat dané dítě samotné bez dozoru - po zajištění lékařské péče je nutné informovat zákonného zástupce a předat dítě do domácí péče - při předání dítěte provede učitel zápis (sešit v ředitelně) a nechá vše podepsat zákonným zástupcem Příklad zápisu z jednání: Žákyně se o přestávce pořezala žiletkou. Byli vyrozuměni zákonní zástupci dítěte i odbor sociální péče. Dceru jsme převzali do domácí péče, jsme informováni o jejím stavu i o nutnosti vyhledat pomoc odborníka. Podpis zákonného zástupce..

14 2.3. Prevence v třídnických hodinách V třídnických hodinách navazují vyučující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné dětem vysvětlit smysl třídnických hodin (co vše budou dělat, k čemu můžeme třídnické hodiny využívat). Každý třídní učitel by měl vysvětlit důležitost spolupráce třídního kolektivu Základní pravidla vedení třídnických hodin Žák má právo neúčastnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V případě, že žák využije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se může zapojit se svými postřehy, avšak nemusí. Po žákovi nevyžadujeme vysvětleni jeho neúčasti. Učitel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpečnosti, porušení pravidel ). Je potřeba žákům toto pravidlo vysvětlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje předem). Každý sám rozhoduje, co komu řekne. Právo říct: K tomu se nebudu vyjadřovat. Bereme se vážně. Pravidlo důvěry (je však nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li nějaké informace chtít prezentovat mimo třídu, vyžádáme si od žáků souhlas. Jasně strukturujeme aktivity. Vysvětlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytváříme co nejvíce prostoru pro žáky. Přizpůsobujeme program tomu, co potřebují a vyžadují žáci. Dáváme žákům prostor vyzkoušet si potřebné dovednosti. Přemýšlíme o rizicích předem a zohledňujeme je v instrukci. Dáváme možnost žákům vymyslet, jakým způsobem se mohou vyhnout rizikům. Podporujeme a povzbuzujeme žáky, aby projevovali i akceptovali různé názory. Při probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecnější (méně osobní) úrovni. Nemluvíme přímo o jejich zkušenostech, ale například obecně o pocitech jejich vrstevníků.

15 Ošetřujeme emočně vypjaté situace. Používáme zpětnou vazbu. Nepříjemné pocity se snažíme co nejpřesněji popsat a pojmenovat. (Mám strach, když se houpeš na židli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpovědný.), ironii (To ses pěkně předvedl.), věštění (Vy jste určitě opisovali.), nevyžádané dobré rady (Měl by ses víc učit.), další formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného nečekal.). V případě potřeby operativně zavádíme další pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzděláváme se v OSV. Pouštíme se jen do těch témat, na která jsme připraveni Struktura třídnické hodiny Velmi důležitý je výběr úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme žáky zklidnit nebo naopak nabudit na určité téma. Poté by měla následovat aktivita spojená s tématem třídnické hodiny ( řešení provozních záležitostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a řešení aktuálních problémů, práce se vztahy ve třídě..) Každá třídnická hodina by měla být uzavřena, mělo by následovat upevnění získaných zkušeností. Je důležitá aktivní účast pedagoga. Hodiny mohou vést i žáci sami, nebo mohou dávat náměty do třídnických hodin. Měli bychom si předem stanovit konkrétní cíl (např. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) Můžeme využívat zážitkové pedagogiky, střídat různé aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Náměty do třídnických hodin Na první třídnické hodině by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v loňském roce ve škole nejvíce líbilo? ; Co bys chtěl změnit. ; V čem by ses chtěl zlepšit? Je možné také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je možné zařadit aktivitu Loď třídy nebo Strom třídy.

16 V dalších hodinách by vyučující měli seznámit žáky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je náplň třídnických hodin plně v kompetenci třídních učitelů. Popis aktivity Loď třídy (cíl: Uvědomit si klady a zápory našeho třídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, křídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane třída za úkol nakreslit loď své třídy, společně jako kolektiv (aby se na její tvorbě každý podílel). Loď bude mít: podpalubí, okýnka, stěžeň, komín. Měla by být celá vidět, zbytek je na fantazii dětí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se třída rozdělí na skupinky, ve kterých postupně vymýšlí vlastnosti, věci, hodnoty.týkající se třídy, které píší na barevné lístečky:modrý papírek=podpalubí- Co považujete za základ třídy? ; žlutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste pyšní? ; zelený papírek=stěžeň- Co byste přijali nového do svého kolektivu, aniž by vám to ublížilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; červený papírek=komín- Co byste chtěli, aby z kolektivu zmizelo či se vůbec neobjevilo? Co byste chtěli, aby proletělo komínem? Až ve skupinkách sepíší jednotlivé lístečky, postupně je lepí na určené místo a čtou to všem. Diskuse: Jak se vám líbí vaše loď? Jak probíhala spolupráce? Co říkáte na lístečky? Chtěli byste tam ještě něco doplnit? Odpovídá to vaší třídě v reálu? Jak je možné odstranit věci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala žádná jména Tato aktivita může mít návaznost i v dalších třídnických hodinách např. vymyslet vlajku třídy, pokřik nebo návrh na třídní trička Popis aktivity Strom třídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, křídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné lístečky (červená, žlutá, zelená) Děti si nakreslí společný strom třídy, na který posléze lepí barevné lístečky. Každý lísteček má svůj význam: žlutý=znamená květ, na tento lísteček děti nakreslí, co v jejich třídě vzniklo, líbí se jim to a chtějí o to dále pečovat, aby se to vyvíjelo; červený lísteček=znamená plod, což je to, co v jejich třídě již existuje a nadále chtějí, aby to tu bylo přítomno; zelený lísteček=list, sem píší to, co by chtěli, aby z jejich třídy zmizelo, opadalo. Děti píší své postřehy na jednotlivé lístečky, poté se o tom společně bavíme.

17 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co můžete dělat pro to, abyste rozvinuli, případně odstranili jednotlivé lístečky? K této aktivitě se můžeme vrátit po delším časovém období a můžeme zhodnotit, jestli se situace ve třídě nějak změnila, např. odstranili jsme některý zelený lísteček, udrželi jsme si všechny červené. Popis pohybové aktivity Čísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s čísly Skupinová interaktivní technika na naladění na spolupráci. Každý žák dostane přiděleno trojmístné číslo, které mu lektoři přilepí na rameno. Žáci nesmí znát čísla ostatních spolužáků. Principem hry je, aby hráč na dané znamení v daném čase zapsal co nejvíce čísel ostatních tak, aby co nejméně protihráčů zapsalo jeho číslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvolnění, rozehřátí účastníků. Spolupráce a komunikace ve skupině. Rozházení umístění účastníků) Materiál: lano nebo provaz Učitel položí na zem lano (nebo rozmístí židličky do kroužku chůze po židličkách). Žáci se na lano postaví těsně vedle sebe. Učitel poví příběh: Lano je nataženo jako lávka přes hlubokou propast, kdo oběma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde žijí domorodci, o kterých se neví, čím se přesně živí. Nemají rádi, když se nad nimi procházejí turisté, a proto je třeba se chovat velice tiše. Nemluvíme, když se budou ozývat hlasitější zvuky, bude odebrána židle). Poté mají účastníci za úkol seřadit se na lanu podle začátečních písmen křestních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma očima se seřadit od nejmenšího po nejvyššího, bez mluvení se seřadit podle barvy očí (nutný je vzájemný oční kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci všechny účastníky. Podporovat v nich týmového ducha. Možná obměna, že pokud někdo sestoupí z lana oběma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvoří lávka a děti rozdělení do dvou skupin mají za úkol po ní přejít. Problém spočívá v tom, že nemohou mluvit a vždy musí jít dva proti sobě. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na několika místech poničí. Následuje ještě obtížnější situace, kdy si každá skupina musí zvolit záchranáře, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení převést (zachraňovaní musí mít zavřené oči).

18 Velice efektní je pustit při tom hudbu (navozuje atmosféru, ohraničuje hry). Diskuse: Dělala tahle hra někomu problémy? Jste všichni v pořádku? Co myslíte, že bylo příčinou úspěchu? Nebo naopak neúspěchu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro účastníky, kteří mají pohybová omezení. Při této hře lze zaznamenat možné náznaky šikany být obezřetní. Může vadit těm, kterým je nepříjemný bližší tělesný kontakt Problémové situace a možná řešení Žáci na sebe navzájem negativně reagují Přeruší se činnost a otevřenými otázkami vedeme žáky k popisu toho, co se děje a co by bylo možné dělat jinak a jak. Žáci odmítají být aktivní Příčiny mohou být různé (únava, nezvyk pracovat tímto způsobem, nezájem o danou věc, intenzivní zájem o jinou věc, ). Efektivní je celou situaci otevřít a doptat se na důvody nezájmu a možnostech nápravy (Co bychom mohli udělat pro to, aby se situace změnila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li například hádka mezi žáky, či aktivita sklouzne do komedie. S žáky společně popřemýšlet, o čem to pro ně bylo a co se pro ně na tom případně ukázalo. Využívat k tomu otevřené otázky (O čem pro vás tato aktivita byla? Bylo něco, s čím jste byli ne-spokojeni? Co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu příliš dlouho, je možné, že někteří žáci začnou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spíše krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni všichni žáci (škály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se něco, na co jsme nebyli připraveni Žáci se navzájem urazí, někdo začne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivitě.

19 Vhodné je jít za dotyčným a nabídnout mu možnost si o vzniklé situaci popovídat (buď teď nebo např. po hodině). Na základě vyhodnocení situace aktivitu buď ukončíme, nebo v ní budeme dál pokračovat. Učitel by měl během zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s žáky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za řešení. Postup při řešení aktuálních problémů Necháme-li žáky sdělovat, co se jim ve třídě líbí a nelíbí, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často vyřešit řadu problémů. Definování toho, co bychom mohli společně řešit (návrhy jednotlivců, třídy, učitele) Sběr nápadů na řešení konkrétních věcí/problémů Výběr řešení Podpora skutečného fungování dohodnutého řešení/pravidla EMOČNĚ VYPJATÉ SITUACE Někdo se cítí smutný, zúzkostnělý, naštvaný nebo se rozpláče Zastavit na chvíli aktivitu, čímž dáme najevo, že jsme si všimli, že se něco děje. Můžeme se daného zeptat, co se děje a co právě teď potřebuje. Zda chce hovořit či na chvíli opustit skupinu a vrátit se, až bude připraven. Sdělit, že je v pořádku, když člověk dává své city najevo. Vyjádřit podporu. Žákovu emoci ani pláč nepopíráme, vyjádříme pochopení. Je možné aktivitu přerušit či zcela ukončit. Hodně to závisí na rekci žáků i samotného plačícího.

20 Možnost pracovat s žákem individuálně, zeptat se ho, co se děje, nabídnout krátký rozhovor. V případech různých nedorozumění mezi žáky můžeme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odeznění emocí, postupně žáci vyjádří důvody jejich rozčílení konkrétní popis chování! Žáci často dokáží sami zformulovat návrh řešení. Co by se mělo příště dělat, aby k takovému problému nedošlo. Vedeme žáky otázkami k popisu toho, jak by měl vypadat cílový stav a co pro to mohou obě strany udělat. Při moderování nehledáme viníky, ale způsob řešení! 2.4. Pravidelné konzultační hodiny Děti i rodiče jsou seznámeni s konzultačními hodinami všech učitelů, zároveň ale vědí, že v závažných případech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zváží situaci a dle závažnosti ji řeší Akce pořádané školou Využíváme především dlouhodobých preventivních programů. Při výběru se zamýšlíme nad smysluplností a potřebností pro naši školu. Některé akce plánujeme dlouhodobě, jiné řešíme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Návratu, Mozaiky, pedagogicko psychologické poradny, policie, Semiramisu a Prostoru PRO. Metodik prevence konzultuje závažné případy s psychologem a dále s realizačním týmem z projektu Společnou cestou ke zdravému klimatu školy. Tento projekt je v současné době ve stavu udržitelnosti.

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Krizový plán školy Krizový plán školy - oblast prevence užívání návykových látek je zpracován dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL)

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. 1. Užívání omamných a psychotropních látek (OPL) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO - gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 628 00 Brno, Rašelinová 11 tel. +420 544 211 547, 702 103 892 www.integra.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Obsah: 1. Užívání omamných

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Krizový plán Gymnázia Nymburk

Krizový plán Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Krizový plán Gymnázia Nymburk Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, školní metodička prevence žák kouří

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více