K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

3 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu Vzdělávání pedagogů 2.2. Společný postup při dodržování pravidel a řešení problémů Postup při řešení neomluvené absence Vstup policie do školy Předvolání žáka, podání vysvětlení a výslech Oznamování trestné činnosti Šikana Nález neznámé látky Podezření, že žák zneužívá návykové látky Sebepoškozování a pokusy o ublížení na zdraví 2.3. Prevence v třídnických hodinách Základní pravidla vedení třídnických hodin Struktura třídnických hodin Náměty do třídnických hodin Problémové situace a možná řešení 2.4. Pravidelné konzultační hodiny 2.5. Akce pořádané školou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodiči 2.7. Smysluplné využití volného času 3.1. Přehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální síť Královéhradecka

4 Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro školu v oblasti rizikového chování (školní rok ) 1.1. Charakteristika školy Jsme úplná základní škola s postupným ročníkem se zaměřením na výuku estetických předmětů, především hudební a výtvarné výchovy, vždy jedna třída v ročníku je třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Prostorové předpoklady umožňují vyučovat ve dvou paralelních třídách. Škola se nachází v centru města v blízkosti železničního i autobusového nádraží, v těsném sousedství parku. Umístění školy profiluje skladbu žáků část dětí je ze staré zástavby města + část žáků dojíždí z okolních obcí. Škola sestává ze dvou budov školy a školní jídelny s družinou. Na škole je v průměru 390 žáků. Hudebně nadaní žáci jsou vzděláváni ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cítění výtvarnou výchovou. Průměrný počet žáků na třídu je 21. Vzděláváme také žáky cizích státních příslušníků, věnujeme se velkému množství integrovaných žáků Cíle minimálního preventivního programu V letošním školním stejně jako i v předcházejících letech bude naší prioritou upevňování zdravého klimatu ve třídách i v celé škole. Dále se zaměříme na etickou výchovu (dle ŠVP) a výchovu ke zdraví, což by měla být jedna ze základních priorit vzdělávání ve školách. Jako zcela nově bychom v tomto školním roce chtěli zařadit na 1. stupeň program Normální je nekouřit. Program bude probíhat ve všech třídách prvního stupně. Na základě evaluace loňského školního roku jsme zjistili určité rezervy v oblasti prevence kouření, v dotaznících jsme zjistili, že poměrně velká část dětí začíná s kouřením již na prvním stupni nebo alespoň zažije první zkušenost s touto legální drogou již okolo 10. věku. V předloňském roce jsme nově vyzkoušeli služby organizace PROSTORU PRO. Na základě supervize, kterou provedla okresní metodička prevence, nám bylo doporučeno využívat těchto služeb, protože jsou vedeny na profesionální úrovni. V rámci nespecifické prevence nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit a školních akcí.

5 Za velmi důležité považujeme adaptační kurzy a třídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokračovat. Třídnické hodiny jsou pevně stanoveny 1x za čtrnáct dní. Každým rokem si třídní kolektiv na počátku září stanoví pravidla chování a komunikace ve svých třídách. V následujících letech jednotlivé třídy už provádějí pouze drobné úpravy svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí žáky až do konce školní docházky. Dalším cílem je opětovné získání finančních prostředků na preventivní aktivity žáků, alespoň v takové míře jako v předešlém roce Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Podařilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor PRO, která by zajistila rozšíření péče i na žáky 1. stupně ( ročníky). Další důležitou součástí našeho MPP budou i nadále adaptační pobyty pro 6. ročníky nebo třídní kolektivy, ve kterých se změnil třídní učitel nebo přišel do ročníku větší počet žáků. Na preventivní program a adaptační pobyty pro žáky 6.ročníků se nám podařilo získat grant z ministerstva školství- Jak na zdravé klima v Habrmance. Dalším důležitým bodem jsou třídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence mělo také zavedení třídních pravidel chování a komunikace mezi žáky i učiteli. Každá třída si v 1. zářijovém týdnu dohodne pravidla chování ve třídě, pravidla výtvarně ztvární a vyvěsí je ve své třídě, učitel pouze dohlíží na samostatnou práci žáků. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli před sedmi lety, nechali jsme si zhotovit i počítačový program. Zde jsou jasné sankce za nedodržování pravidel a porušování školního řádu. Objevili jsme i další výhody např. je odměňováno více žáků pochvalami. Stávalo se totiž, že dítě, které mělo vše v pořádku a plnilo si své povinnosti, bylo považováno za jakousi samozřejmost. Žáci nadaní získávali pochvaly, žáci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! Třídní učitel má možnost velice přehledně zjistit informace o své třídě a o jednotlivých žácích a v neposlední řadě jsou rodiče informováni o chování svého dítěte v časovém sledu jednoho měsíce od všech vyučujících. Dalším plusem je, že děti mají možnost zlepšit si svůj měsíční kredit a napravit své neuvážené jednání. V loňském roce jsme tento systém ještě vylepšili v oblasti včasné intervence a komunikace s rodiči. Rodiče obdrží kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou

6 tak nahlížet do programu libovolně a řešit s vyučujícím chování svého dítěte ihned. Rodiče, pokud chtějí, zadají svou ovou adresu a každý pedagog může s nimi komunikovat prostřednictvím internetové pošty. Myslíme si, že bychom tak mohli předcházet případům, kdy se rodič dovídá některé přestupky v chování svého dítěte s velkým časovým odstupem. Tento způsob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupeň má vlastní alternativu hodnocení. Jsme přesvědčeni, že se nám ještě více podaří zlepšovat vztahy mezi žáky, jejich chování mezi sebou, ale i k dospělým osobám, pěstovat u nich pocit větší zodpovědnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného času je dětem vštěpováno neustále, uvědomovali jsme si jisté jednosměrné zaměření našich kroužků, a proto jsme v letošním roce rozšířili zejména sportovní kroužky. Školní knihovna byla obohacena o další publikace, ve stanovené hodiny je přístupná pro děti. Taktéž učebna počítačů a internet. Nově příchozí pedagogové jsou svými uvádějícími učiteli seznámeni s metodikou třídnických hodin. Každý učitel má pevně stanovenou dobu svých konzultačních hodin, v tuto dobu je k zastižení ve škole, mohou se na něho obracet žáci i rodiče, osobní jednání je možné i mimo tento čas, ale je nutná vzájemná dohoda Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce Štěpánka Kordová - ředitel školy Jiří Šimek Tento tým se schází při řešení problémových situací (jak pomoci dětem, rodičům, učitelům). Domlouvá postup při zjištění problémového chování, sjednává schůzku s rodiči. Sleduje žáky z problémového prostředí. Seznamuje učitele s důležitými příspěvky z odborných časopisů, zajímavostmi z přednášek nebo z rozhovorů s odborníky. Upozorňuje na zajímavé kazuistiky.

7 Vzdělávání pedagogů Většina pedagogického sboru prošla mnohými školeními, která se týkala rizikového chování. V letošním roce plánujeme pouze proškolení začínajících pedagogů na základě nabídky jednotlivých organizací. Pro pedagogy je k dispozici odborný časopis PREVENCE, publikace ve školní knihovně, dále publikace u metodika prevence, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, např Společný postup při dodržování pravidel a řešení problémů Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V přípravném týdnu jsme upravili některá bodová ohodnocení, došlo ke snížení nebo naopak navýšení některých sankcí a pochval. Dále jsme zlepšili službu pro rodiče, kteří mají možnost nahlížet do kreditového systému svého dítěte v průběhu celého měsíce, mohou také komunikovat s pedagogem přes tento program. V rámci ochrany osobních údajů dostane každý žák přiděleno svoje heslo. (viz PŘÍLOHA 3)

8 Postup při řešení neomluvené absence A)Provedení diskrétního šetření, pohovor s dítětem O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje učitel výchovného poradce a ředitele školy nebo zástupce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Třídní učitel při neomluvené absenci žáka neprodleně kontaktuje zákonného zástupce a vyžádá si zdůvodnění nepřítomnosti. O absenci vede řádné záznamy (lze si i okopírovat žákovskou knížku). Podle školního řádu je rodič povinen omluvit žáka do tří dnů po příchodu do školy. B)Neomluvená absence do součtu 10 vyučovacích hodin Při neomluvené absenci žáka do součtu 10 hodin se schází školní tým s třídním učitelem a domluví společný postup řešení s rodiči. Rodiče jsou pozváni do školy formou doporučeného dopisu nebo telefonicky. Je projednán důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání této absence, ředitel školy upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu další absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepíše. Případné odmítnutí podpisu rodičem se do zápisu zaznamená. Ředitel školy může v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. C)Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin Ředitel školy svolává doporučeným dopisem výchovnou komisi ve složení: ředitel školy nebo zástupce, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel a zákonný zástupce žáka, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. Během výchovné komise se pořizuje zápis ve třech vyhotoveních s podpisy všech zúčastněných. Nedostaví-li se rodič žáka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. Případné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

9 D)Neomluvená absence nad 25 hodin V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opatření za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí třídního učitele hodin: důtka třídního učitele hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 2. stupeň z chování hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 3. stupeň z chování Klasifikace při zvýšené absenci Žák, který v jakémkoliv vyučovacím předmětu zamešká více jak polovinu vyučovací doby, v daném klasifikačním období nebude klasifikován a vykoná dodatečnou komisionální zkoušku, k této zkoušce může vyučující také přistoupit, pokud se žák úmyslně vyhýbá kontrolním a písemným testům nebo ústnímu zkoušení Vstup policie do školy - odvedeme policistu do ředitelny - policista je povinen prokázat se služebním průkazem nebo - odznakem služby kriminální policie - v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec ověří totožnost telefonickým dotazem na pracovišti policie - ředitel školy nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu Předvolání žáka, podání vysvětlení a výslech - škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku - vyrozumění rodičů provádí policista předem, u osoby mladší 15 let uvědomí také orgán sociálně právní ochrany mládeže, v případě, že tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel. ( o způsobu vyrozumění se domluví s policistou)

10 Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze odložit. V případě, že by vyrozuměním rodiče bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce až po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny Oznamování trestné činnosti - v případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to řediteli školy - ředitel školy je povinen celou záležitost oznámit policii Šikana Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc rodičů a policie. A. UČITEL JE SVĚDKEM ŠIKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprostřední záchrana oběti, ihned odvést do ředitelny nebo do kabinetu - vrátit se zpět do třídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi - pokračovat v pomoci a podpoře oběti, pokud je to nutné zajistit lékařské vyšetření - nevpouštět oběť zpět do třídy - kontaktovat rodiče oběti Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je použít výraz trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte. - škola celou záležitost ohlásí policii B. UČITEL SE O ŠIKANĚ OD NĚKOHO DOZVÍ - informovat ředitele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátorů a svědků ( nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti ), vždy je třeba zdůraznit absolutní utajení informací ( můžeme si třeba vymyslet záminku pomoc učiteli)

11 - při vlastním vyšetřování je důležité vést zápis a dále přítomnost ještě jiné osoby (důležité proti obvinění ze strany rodičů) - netlačit, nenaléhat, nechat říct to, co chtějí ROZHOVOR SE SVĚDKY - svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědích, je později možná konfrontace svědků - vždy je nutné je ubezpečit, že jejich spolupráce nebude prozrazena - vše si zapisovat ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru neměl vrátit do třídy, závažnost situace vyhodnotí vyšetřující. Vždy je třeba upozornit agresora na to, že si oběť sama nestěžovala a velmi tvrdě budete posuzovat případný agresorův atak vůči oběti. Pokud je situace velmi závažná, odvezou agresora rodiče domů. V případě většího počtu agresorů, je třeba vyslechnout každého zvlášť. - říci vše natvrdo, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování a pak se odmlčet - narušit mu jeho prostor, znejistět ho (dívat se mu do očí), vše si zapisovat a mlčet, počkat až domluví - pak začít klást otázky, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něho podepsat zápis, oznámit mu, že budou informováni rodiče - konfrontace všech agresorů, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu všech agresorů je třeba zajistit bezpečnost oběti - je třeba provést na bezpečném místě rozhovor s obětí, uvědomit ji o celém vyšetřování, pokusit se s ní domluvit na případné nápravě situace (záleží na stupni šikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit) - informovat rodiče agresora a oběti, domluvit se na formě setkání, dle školního řádu stanovit kázeńská opatření Po uzavření celé situaci je důležitá práce třídního učitele, lze například hovořit se třídou v komunitním kruhu, možná je také pomoc odborníků např. z DOMINA Nález neznámé látky

12 - zajistit tuto látku, jedná-li se o podezření, že by to mohla být omamná látka nebo jiná škodlivá látka, je třeba v přítomnosti jiného člena pedagogického sboru uložit tuto látku do obálky, označit ji datem, napsat místo zajištění, podepsat se a uvést přítomného svědka - obálku zanést do ředitelny, uschovat do trezoru - škola vyrozumí policii - při převzetí neznámé látky policií si škola nechá tuto skutečnost podepsat OHROŽENÍ ZDRAVÍ STUDENTA V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když student je nemocen. Závažnost situace vyhodnotí učitel. - odvést žáka ze třídy do ředitelny nebo do jiné místnosti, zajistit u něho dozor dospělé osoby a také zajistit dozor ve třídě - informovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích, zdůraznit nutné lékařské vyšetření,(dle závažnosti situace zajistí odvoz rodiče nebo záchranná služba) - informovat ředitele školy PŘEDÁNÍ ŽÁKA DO PÉČE RODIČŮ NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtíže žáka, vysvětlit jaká máte podezření - apelovat na zdravotní vyšetření RODIČ SI PRO DÍTĚ NEPŘIJDE - je třeba znovu přehodnotit stav dítěte, zda zavolat záchrannou službu nebo vyslat dítě v doprovodu dospělé osoby k lékaři - pokud je to možné informovat o postupu školy rodiče - Při volání záchranné služby popíšeme stav dítěte, ale nikdy neuvádíme podezření na požití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat může vypadat velmi podobně. Pokud by se stalo, že záchranná služba omítne přijet, trváme na podepsání písemného prohlášení o odmítnutí lékařské pomoci. - je nutné neprodleně vyhotovit zápis o celém případu a realizační tým stanoví další společný postup

13 Podezření, že student zneužívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo ředitel provede diskrétní šetření, zjistí citlivě co nejvíce informací - provede pohovor s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníkem (linka důvěry, Domino, zdravotní zařízení, kontaktní centra) - po důvodném podezření citlivě informuje rodiče a upozorní je na další postup školy - v případě negativního nebo laxního přístupu rodičů škola uvědomí sociální odbor - pokud není v silách rodičů ani školy danou situaci řešit je nutné vyhledat odbornou pomoc Sebepoškozování a pokusy o ublížení na zdraví a) Sebepoškozování- příslušný pedagog, který zjistí sebepoškozování u dítěte, neprodleně vyrozumí zákonného zástupce dítěte diskrétní formou a dále vyrozumí třídního učitele; třídní učitel si domluví osobní schůzku s rodiči a provede zápis z jednání, doporučí rodičům služby psychologa - třídní učitel předá informace realizačnímu týmu (ředitel, preventiva, výchovný poradce) b) Pokus o sebevraždu- příslušný pedagog zajistí okamžitou zdravotní péči pro dítě; dle závažnosti poranění buď dítě ošetří sám, nebo zavolá záchrannou službu - je dobré přivolat si pomoc jiné dospělé osoby, nikdy však nesmí pedagog nechat dané dítě samotné bez dozoru - po zajištění lékařské péče je nutné informovat zákonného zástupce a předat dítě do domácí péče - při předání dítěte provede učitel zápis (sešit v ředitelně) a nechá vše podepsat zákonným zástupcem Příklad zápisu z jednání: Žákyně se o přestávce pořezala žiletkou. Byli vyrozuměni zákonní zástupci dítěte i odbor sociální péče. Dceru jsme převzali do domácí péče, jsme informováni o jejím stavu i o nutnosti vyhledat pomoc odborníka. Podpis zákonného zástupce..

14 2.3. Prevence v třídnických hodinách V třídnických hodinách navazují vyučující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné dětem vysvětlit smysl třídnických hodin (co vše budou dělat, k čemu můžeme třídnické hodiny využívat). Každý třídní učitel by měl vysvětlit důležitost spolupráce třídního kolektivu Základní pravidla vedení třídnických hodin Žák má právo neúčastnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V případě, že žák využije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se může zapojit se svými postřehy, avšak nemusí. Po žákovi nevyžadujeme vysvětleni jeho neúčasti. Učitel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpečnosti, porušení pravidel ). Je potřeba žákům toto pravidlo vysvětlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje předem). Každý sám rozhoduje, co komu řekne. Právo říct: K tomu se nebudu vyjadřovat. Bereme se vážně. Pravidlo důvěry (je však nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li nějaké informace chtít prezentovat mimo třídu, vyžádáme si od žáků souhlas. Jasně strukturujeme aktivity. Vysvětlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytváříme co nejvíce prostoru pro žáky. Přizpůsobujeme program tomu, co potřebují a vyžadují žáci. Dáváme žákům prostor vyzkoušet si potřebné dovednosti. Přemýšlíme o rizicích předem a zohledňujeme je v instrukci. Dáváme možnost žákům vymyslet, jakým způsobem se mohou vyhnout rizikům. Podporujeme a povzbuzujeme žáky, aby projevovali i akceptovali různé názory. Při probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecnější (méně osobní) úrovni. Nemluvíme přímo o jejich zkušenostech, ale například obecně o pocitech jejich vrstevníků.

15 Ošetřujeme emočně vypjaté situace. Používáme zpětnou vazbu. Nepříjemné pocity se snažíme co nejpřesněji popsat a pojmenovat. (Mám strach, když se houpeš na židli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpovědný.), ironii (To ses pěkně předvedl.), věštění (Vy jste určitě opisovali.), nevyžádané dobré rady (Měl by ses víc učit.), další formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného nečekal.). V případě potřeby operativně zavádíme další pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzděláváme se v OSV. Pouštíme se jen do těch témat, na která jsme připraveni Struktura třídnické hodiny Velmi důležitý je výběr úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme žáky zklidnit nebo naopak nabudit na určité téma. Poté by měla následovat aktivita spojená s tématem třídnické hodiny ( řešení provozních záležitostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a řešení aktuálních problémů, práce se vztahy ve třídě..) Každá třídnická hodina by měla být uzavřena, mělo by následovat upevnění získaných zkušeností. Je důležitá aktivní účast pedagoga. Hodiny mohou vést i žáci sami, nebo mohou dávat náměty do třídnických hodin. Měli bychom si předem stanovit konkrétní cíl (např. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) Můžeme využívat zážitkové pedagogiky, střídat různé aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Náměty do třídnických hodin Na první třídnické hodině by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v loňském roce ve škole nejvíce líbilo? ; Co bys chtěl změnit. ; V čem by ses chtěl zlepšit? Je možné také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je možné zařadit aktivitu Loď třídy nebo Strom třídy.

16 V dalších hodinách by vyučující měli seznámit žáky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je náplň třídnických hodin plně v kompetenci třídních učitelů. Popis aktivity Loď třídy (cíl: Uvědomit si klady a zápory našeho třídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, křídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane třída za úkol nakreslit loď své třídy, společně jako kolektiv (aby se na její tvorbě každý podílel). Loď bude mít: podpalubí, okýnka, stěžeň, komín. Měla by být celá vidět, zbytek je na fantazii dětí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se třída rozdělí na skupinky, ve kterých postupně vymýšlí vlastnosti, věci, hodnoty.týkající se třídy, které píší na barevné lístečky:modrý papírek=podpalubí- Co považujete za základ třídy? ; žlutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste pyšní? ; zelený papírek=stěžeň- Co byste přijali nového do svého kolektivu, aniž by vám to ublížilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; červený papírek=komín- Co byste chtěli, aby z kolektivu zmizelo či se vůbec neobjevilo? Co byste chtěli, aby proletělo komínem? Až ve skupinkách sepíší jednotlivé lístečky, postupně je lepí na určené místo a čtou to všem. Diskuse: Jak se vám líbí vaše loď? Jak probíhala spolupráce? Co říkáte na lístečky? Chtěli byste tam ještě něco doplnit? Odpovídá to vaší třídě v reálu? Jak je možné odstranit věci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala žádná jména Tato aktivita může mít návaznost i v dalších třídnických hodinách např. vymyslet vlajku třídy, pokřik nebo návrh na třídní trička Popis aktivity Strom třídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, křídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné lístečky (červená, žlutá, zelená) Děti si nakreslí společný strom třídy, na který posléze lepí barevné lístečky. Každý lísteček má svůj význam: žlutý=znamená květ, na tento lísteček děti nakreslí, co v jejich třídě vzniklo, líbí se jim to a chtějí o to dále pečovat, aby se to vyvíjelo; červený lísteček=znamená plod, což je to, co v jejich třídě již existuje a nadále chtějí, aby to tu bylo přítomno; zelený lísteček=list, sem píší to, co by chtěli, aby z jejich třídy zmizelo, opadalo. Děti píší své postřehy na jednotlivé lístečky, poté se o tom společně bavíme.

17 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co můžete dělat pro to, abyste rozvinuli, případně odstranili jednotlivé lístečky? K této aktivitě se můžeme vrátit po delším časovém období a můžeme zhodnotit, jestli se situace ve třídě nějak změnila, např. odstranili jsme některý zelený lísteček, udrželi jsme si všechny červené. Popis pohybové aktivity Čísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s čísly Skupinová interaktivní technika na naladění na spolupráci. Každý žák dostane přiděleno trojmístné číslo, které mu lektoři přilepí na rameno. Žáci nesmí znát čísla ostatních spolužáků. Principem hry je, aby hráč na dané znamení v daném čase zapsal co nejvíce čísel ostatních tak, aby co nejméně protihráčů zapsalo jeho číslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvolnění, rozehřátí účastníků. Spolupráce a komunikace ve skupině. Rozházení umístění účastníků) Materiál: lano nebo provaz Učitel položí na zem lano (nebo rozmístí židličky do kroužku chůze po židličkách). Žáci se na lano postaví těsně vedle sebe. Učitel poví příběh: Lano je nataženo jako lávka přes hlubokou propast, kdo oběma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde žijí domorodci, o kterých se neví, čím se přesně živí. Nemají rádi, když se nad nimi procházejí turisté, a proto je třeba se chovat velice tiše. Nemluvíme, když se budou ozývat hlasitější zvuky, bude odebrána židle). Poté mají účastníci za úkol seřadit se na lanu podle začátečních písmen křestních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma očima se seřadit od nejmenšího po nejvyššího, bez mluvení se seřadit podle barvy očí (nutný je vzájemný oční kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci všechny účastníky. Podporovat v nich týmového ducha. Možná obměna, že pokud někdo sestoupí z lana oběma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvoří lávka a děti rozdělení do dvou skupin mají za úkol po ní přejít. Problém spočívá v tom, že nemohou mluvit a vždy musí jít dva proti sobě. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na několika místech poničí. Následuje ještě obtížnější situace, kdy si každá skupina musí zvolit záchranáře, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení převést (zachraňovaní musí mít zavřené oči).

18 Velice efektní je pustit při tom hudbu (navozuje atmosféru, ohraničuje hry). Diskuse: Dělala tahle hra někomu problémy? Jste všichni v pořádku? Co myslíte, že bylo příčinou úspěchu? Nebo naopak neúspěchu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro účastníky, kteří mají pohybová omezení. Při této hře lze zaznamenat možné náznaky šikany být obezřetní. Může vadit těm, kterým je nepříjemný bližší tělesný kontakt Problémové situace a možná řešení Žáci na sebe navzájem negativně reagují Přeruší se činnost a otevřenými otázkami vedeme žáky k popisu toho, co se děje a co by bylo možné dělat jinak a jak. Žáci odmítají být aktivní Příčiny mohou být různé (únava, nezvyk pracovat tímto způsobem, nezájem o danou věc, intenzivní zájem o jinou věc, ). Efektivní je celou situaci otevřít a doptat se na důvody nezájmu a možnostech nápravy (Co bychom mohli udělat pro to, aby se situace změnila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li například hádka mezi žáky, či aktivita sklouzne do komedie. S žáky společně popřemýšlet, o čem to pro ně bylo a co se pro ně na tom případně ukázalo. Využívat k tomu otevřené otázky (O čem pro vás tato aktivita byla? Bylo něco, s čím jste byli ne-spokojeni? Co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu příliš dlouho, je možné, že někteří žáci začnou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spíše krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni všichni žáci (škály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se něco, na co jsme nebyli připraveni Žáci se navzájem urazí, někdo začne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivitě.

19 Vhodné je jít za dotyčným a nabídnout mu možnost si o vzniklé situaci popovídat (buď teď nebo např. po hodině). Na základě vyhodnocení situace aktivitu buď ukončíme, nebo v ní budeme dál pokračovat. Učitel by měl během zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s žáky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za řešení. Postup při řešení aktuálních problémů Necháme-li žáky sdělovat, co se jim ve třídě líbí a nelíbí, vede to k tomu, že se podaří podchytit a často vyřešit řadu problémů. Definování toho, co bychom mohli společně řešit (návrhy jednotlivců, třídy, učitele) Sběr nápadů na řešení konkrétních věcí/problémů Výběr řešení Podpora skutečného fungování dohodnutého řešení/pravidla EMOČNĚ VYPJATÉ SITUACE Někdo se cítí smutný, zúzkostnělý, naštvaný nebo se rozpláče Zastavit na chvíli aktivitu, čímž dáme najevo, že jsme si všimli, že se něco děje. Můžeme se daného zeptat, co se děje a co právě teď potřebuje. Zda chce hovořit či na chvíli opustit skupinu a vrátit se, až bude připraven. Sdělit, že je v pořádku, když člověk dává své city najevo. Vyjádřit podporu. Žákovu emoci ani pláč nepopíráme, vyjádříme pochopení. Je možné aktivitu přerušit či zcela ukončit. Hodně to závisí na rekci žáků i samotného plačícího.

20 Možnost pracovat s žákem individuálně, zeptat se ho, co se děje, nabídnout krátký rozhovor. V případech různých nedorozumění mezi žáky můžeme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odeznění emocí, postupně žáci vyjádří důvody jejich rozčílení konkrétní popis chování! Žáci často dokáží sami zformulovat návrh řešení. Co by se mělo příště dělat, aby k takovému problému nedošlo. Vedeme žáky otázkami k popisu toho, jak by měl vypadat cílový stav a co pro to mohou obě strany udělat. Při moderování nehledáme viníky, ale způsob řešení! 2.4. Pravidelné konzultační hodiny Děti i rodiče jsou seznámeni s konzultačními hodinami všech učitelů, zároveň ale vědí, že v závažných případech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zváží situaci a dle závažnosti ji řeší Akce pořádané školou Využíváme především dlouhodobých preventivních programů. Při výběru se zamýšlíme nad smysluplností a potřebností pro naši školu. Některé akce plánujeme dlouhodobě, jiné řešíme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Návratu, Mozaiky, pedagogicko psychologické poradny, policie, Semiramisu a Prostoru PRO. Metodik prevence konzultuje závažné případy s psychologem a dále s realizačním týmem z projektu Společnou cestou ke zdravému klimatu školy. Tento projekt je v současné době ve stavu udržitelnosti.

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC, Tel.: 585 759 111, Fax: 585 759 112, e-mail:zsroznavska@post.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více