Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Obsahová analýza učebnic pro základní školy Závěrečná zpráva Praha, leden 2002 předkládá: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. projekt Varianty

2 O B S A H: I. ÚVOD 3 II. METODIKA HODNOCENÍ 3 III. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 7 IV. DOPORUČENÍ 8 V. PODROBNÉ VÝSLEDKY.. 9 VI. PŘÍLOHY. 24 2

3 I. ÚVOD Zástupci expertní skupiny pro základní školy projektu Varianty (PHARE 1999) a další externí spolupracovníci provedli v prvním pololetí 2001 vyhodnocení obsahu učebnic, kterým byla MŠMT udělena schvalovací doložka. Cílem hodnocení bylo analyzovat obsah učebnic z hlediska jejich přínosů pro naplňování cílů interkulturní výchovy a navrhnout způsoby zkvalitnění obsahu učebnic, případně procesu tvorby. II. METODIKA HODNOCENÍ A) Profil analyzovaného vzorku Hodnocení bylo provedeno metodou obsahové analýzy. Výběr učebnic vycházel ze Seznamu učebnic a učebních textů pro základní školy platného ve školním roce 2000/2001 s doložkou MŠMT. Seznam zachycoval stav ke dni , dále byl rozšířen o tituly průběžně zveřejňované ve Věstníku MŠMT do z internetové stránky ministerstva Analyzovány byly především ucelené řady učebnic dějepisu, českého jazyka a literatury, zeměpisu, prvouky, vlastivědy, občanské výchovy, rodinné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Celkem byl analyzován obsah 154 učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT. Z analyzovaných učebnic bylo 6,5 % 1 učebnic dějepisu, 6,5 % učebnic zeměpisu, 51,0 % učebnic českého jazyka a literatury, 8,0 % učebnic prvouky a vlastivědy, 3,0 % učebnic rodinné výchovy, 8,0 % učebnic občanské výchovy, 14,0 % učebnic hudební výchovy a 3,0 % učebnic výtvarné výchovy a pracovních činností. Ze 47,0 % se jednalo o učebnice pro I. stupeň ZŠ, 53,0 % tvořily učebnice pro II. stupeň. Analyzované učebnice tvoří 27,0 % z celkového počtu učebnic ze seznamu MŠMT. Z celkového počtu učebnic pro I. stupeň ZŠ bylo analyzováno 27,0 %, pro II. stupeň to bylo 31,0 % z celkového počtu učebnic. Bylo zhodnoceno 27,0 % učebnic z celkového počtu učebnic pro český jazyk a literaturu, 27,0 % učebnic z celkového počtu učebnic dějepisu, 14,0 % učebnic z celkového počtu učebnic zeměpisu, 25,0 % učebnic z celkového počtu učebnic prvouky a vlastivědy, 66,0 % učebnic z celkového počtu učebnic občanské výchovy, 50 % učebnic z celkového počtu učebnic rodinné výchovy, 59,0 % učebnic z celkového počtu učebnic hudební výchovy, 16,0 % učebnic z celkového počtu učebnic výtvarné výchovy a pracovních činností. Seznam analyzovaných učebnic je uveden v příloze 1 této zprávy. 1 Všechny početní údaje uvedené v procentech jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

4 B) Metodologický pojmový aparát Definice IKV: Interkulturní výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení kulturních systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných kultur. (Průcha, J.: Multikulturní výchova, Praha, ISV 2001, s. 43 upraveno autory analýzy.) V souladu s touto definicí jsme definovali následující pojmy: Cíle IKV definujeme v souladu s návrhem kapitoly Interkulturní výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tento návrh vypracovala skupina expertů projektu Varianty. V tomto návrhu definujeme obecné a konkrétní cíle IKV, přičemž za obecné cíle považujeme: Vypěstovat v žákovi vstřícný postoj k sociokulturním odlišnostem. Naučit žáka přispívat k rozvoji sociokulturně pluralitní společnosti. Naučit žáka orientovat se v sociokulturně pluralitní společnosti a rozumět jí. Konkrétními cíli rozumíme: Naučit žáka reflektovat vlastní sociokulturní zázemí. Naučit žáka reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je. Naučit žáka komunikovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Naučit žáka spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Naučit žáka vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli zdroj konfliktu. Sociokulturní skupina (SKS) skupina definovaná na základě její etnické, národnostní, náboženské, socioekonomické nebo kulturní příslušnosti či sexuální orientace jejích členů. Interkulturní kompetence definujeme v souladu s návrhem kapitoly Interkulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání takto: Komunikovat a žít ve skupině, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých. Vyjádřit svůj názor, postoje a motivy jednání, city a prožitky, projevit otevřený vztah k lidem, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých. Být sám sebou Znát své přednosti i nedostatky. Naučit se pracovat na odstraňování svých nedostatků. Být zakotven ve své identitě, přijmout ji jako výchozí bod pro budoucí život. Umět kriticky zvážit možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů. Být připraven a schopen nést odpovědnost za své jednání. Být s druhými 4

5 Být schopen přijmout druhého jako jedince se stejnými právy. Být schopen poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních nebo sexuálních skupin. Umět komunikovat s lidmi jiných identit a dokázat s těmito lidmi vytvářet nové materiální i duchovní hodnoty. C) Východiska a předpoklady analýzy Při tvorbě metodologických pojmových nástrojů jsme vycházeli z následujících předpokladů: Interkulturní výchova zahrnuje složky: kognitivní poskytuje základní znalosti o různých sociokulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; instrumentální rozvíjí dovednosti orientovat se v kulturně pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty a dialog k obohacení sebe a druhých; afektivní pěstuje postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám a životním formám. Obsahová analýza v učebnicích pro základní školy sleduje výskyt interkulturněvzdělávacích prvků, které jsme v souladu se složkami interkulturní výchovy definovali následovně: informace o životě různých sociokulturních skupin, které žily/žijí v české a evropské společnosti a o různých životních formách v rámci planety; Př.: Mýty a legendy o stvoření světa ukázky pojetí: biblického, severoamerických Indiánů, německé filozofie atd. Složení obyvatelstva Země struktura obyvatelstva dle kulturních znaků, nikoliv pouhé demografické informace. podněty (texty / cvičení / náměty k činnostem), které pomáhají budovat a rozvíjet dovednosti nezbytné pro život v sociokulturně pluralitní společnosti; Př.: Sociální hry proč se lidé nemají rádi, o odlišných lidech, vžij se do role, co cítíme vůči Romům, Židům, homosexuálům, cizincům podněty (texty / cvičení / náměty k činnostem), které pomáhají formovat postoje toleranci, respekt a otevřenost k odlišným sociokulturním skupinám a životním formám. Př.: Povídka o holandském chlapci, jeho kamarádství se spolužákem afroamerického původu a o řešení projevů rasismu ve škole. Češi a Němci česko-německé vztahy ve 2. polovině 19. století. 5

6 D) Metodika hodnocení Každá učebnice byla hodnocena dle následujících dvou škál: 1. Z hlediska naplňování cílů IKV : Škálová hodnota Popis učebnice z hlediska naplňování cílů IKV 2 Učebnice neguje cíle interkulturní výchovy. 1 Učebnice neusiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy, v jednotlivostech může vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. 0 Učebnice je vzhledem k cílům interkulturní výchovy indiferentní. 1 Učebnice nekoncepčně usiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy. 2 Učebnice koncepčně usiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy. 2. Z hlediska výskytu podnětů k vytváření interkulturních kompetencí : Škálová hodnota Popis učebnice z hlediska pěstování interkulturních Kompetencí Znalosti Dovednosti Postoje Obsahuje dezinformace o jiných SKS Obsahuje zavádějící informace o jiných SKS Neobsahuje informace o jiných SKS Obsahuje nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS Obsahuje dostatečné, uspořádané informace o SKS X X Neobsahuje podněty k rozvoji interkulturních dovedností Obsahuje nahodilé a neuspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností Obsahuje dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností Systematicky vede k formování negativních postojů k jiným SKS Přispívá k formování negativních postojů k jiným SKS Nepřispívá k formování postojů k jiným SKS Přispívá k formování žádoucích postojů k jiným SKS Systematicky vede k formování žádoucích postojů k jiným SKS 6

7 III. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Obecná 1) Naprostá většina učebnic reprezentuje monokulturní pohled na svět, tzn. popisují život z pohledu příslušníka majoritní společnosti (sociálně zabezpečeného křesťana nebo ateisty české národnosti, heterosexuála). Učebnice jen zřídka nabízejí informace o různých světech a prostředích. 2) Převážná část učebnic nevyjadřuje stereotypní postoje a nepodněcuje k intoleranci. 3) V obrazovém materiálu učebnic jsou rovnoměrně zastoupeny příslušníci obou pohlaví. V absolutní většině se však jedná o příslušníky majoritní společnosti. Konkrétní 1) Žádná z hodnocených učebnic nesměřuje proti cílům IKV. Pouze zlomek (1,3 %) učebnic může v jednotlivostech vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Dvě třetiny (66,0 %) učebnic jsou vzhledem k cílům IKV indiferentní. Necelá třetina (32,0 %) učebnic nekoncepčně usiluje o naplňování cílů IKV. Nepatrný zlomek (0,7 %) učebnic koncepčně a systematicky usiluje o naplňování cílů IKV. 2) Více než tři čtvrtiny (76,4 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než polovina (57,4 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň neobsahují informace o jiných sociokulturních skupinách. Více než pětina (22,2 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než dvě pětiny (40,2 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň obsahují nahodilé a neuspořádané informace o jiných sociokulturních skupinách. 4) Převážná část ( 87,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a přibližně čtyři pětiny (80,5 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň neobsahují podněty, které by rozvíjely dovednosti studentů v oblasti soužití s jinými sociokulturními skupinami. Osmina (12,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než šestina (17 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň obsahují podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s jinými sociokulturními skupinami. 5) Převážná část (87,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a přibližně stejné množství (84,2 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň nepřispívá k formování postojů nezbytných pro život v sociokulturně pluralitní společnosti. Osmina (12,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a téměř sedmina (14,6 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň přispívá k formování postojů nezbytných pro život v sociokulturně pluralitní společnosti. 6) Informace o různých SKS obsahují především některé z učebnic literatury, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Podněty pro rozvoj interkulturních dovedností obsahují především učebnice dějepisu, zeměpisu, občanské a výtvarné výchovy. 7

8 K formování žádoucích postojů k jiným SKS přispívají především učebnice dějepisu, občanské a výtvarné výchovy. 7) Interkulturně vzdělávací prvky jsou zaměřeny především na historii, minulost, neposkytují podněty a informace o současné problematice soužití různých sociokulturních skupin. V učebnicích jsou zpracovány především interkulturně vzdělávací prvky z historie sociokulturní skupiny Židů a česko-německých vztahů. Velice zřídka se vyskytují či zcela chybí interkulturní prvky o dalších sociokulturních skupinách, např.: o dalších národnostních skupinách, náboženských skupinách a sektách, o alternativních skupinách, extremistických skupinách, skupině handicapovaných, drogově závislých, nemocných AIDS, bezdomovců, starých lidí atd. IV. DOPORUČENÍ 1) Posuzovat všechny předložené rukopisy učebnic na základě jejich souladu s principy IKV: Učebnice, která je v souladu s principy IKV, splňuje jak v textovém, tak v obrazovém materiálu následující kritéria: 1. Obsahuje informace i o jiných sociokulturních skupinách než o majoritní; informuje o specifičnosti různých kultur, životních stylů, světových názorů v lokálním, evropském i globálním měřítku; 2. Prezentuje svět z mnoha úhlů pohledu; nezaměřuje odlišné kultury optikou vlastního společenství a nehodnotí je pouze ve vztahu k vlastnímu, preferovanému systému institucí, tradic, pojmů a hodnot; 3. Prezentuje rozmanité sociokulturní vzorce jako rovnocenné a nepodporuje soutěž mezi nimi; vyzdvihuje odlišnost jako hodnotu o sobě, vysvětluje specifika různých kultur, životních stylů, světových názorů a důsledně zamezuje, aby tato specifika byla jedno druhému nadřazována; 4. Oceňuje sociokulturní diverzitu jako přínosnou a užitečnou; zobrazuje rozdíly jako příležitost k vzájemnému obohacení, interkulturní dialog prezentuje jako zdroj informací užitečných pro budování vlastní identity a jako východisko oboustranně prospěšná kooperace; 5. Odmítá předsudky a negativní stereotypy; nevytváří ani nepodporuje šablonovité úsudky a způsoby vnímání, založené na bezvýhradném přejímání zjednodušujících tvrzení, usiluje o rozvoj tvůrčího kritického myšlení; 2) Do procesu tvorby a schvalování učebnic zapojit další zástupce různých sociokulturních skupin. 8

9 V. PODROBNÉ VÝSLEDKY: A) Celkové hodnocení učebnic Celkově bylo analyzováno 154 učebnic. Podíl analyzovaných učebnic na celkovém počtu učebnic daného předmětu v Seznamu MŠMT Tabulka č.1 předmět počet učebnic v Seznamu z toho analyzováno abs. rel.% Dějepis ,0% Český jazyk a literatura ,0% Zeměpis ,0% Prvouka a vlastivěda Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova a pracovní činnosti ,8% ,0% % %

10 Celkové hodnocení učebnic Z celkového počtu 154 hodnocených učebnic nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV. Dvě učebnice neusilovaly o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech však mohly vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Dvě třetiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní, necelá třetina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Pouze jedna učebnice koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 2 škálová hodnota četnost absolutní relativní (%) , , , , ,7 Celkem Celkové hodnocení 0,7% 1,3% 32,0% ,0% 10

11 B) Celkové hodnocení učebnic podle jednotlivých předmětů Dějepis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Pouze dvě učebnice byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Převážná část učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 3 škálová hodnota četnost absolutní relativní (%) , , , , ,0 Celkem Dějepis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Necelé tři čtvrtiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Více jak čtvrtina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. 11

12 Český jazyk a literatura Tabulka č. 4 škálová hodnota četnost absolutní relativní % , , , , ,0 celkem ,0 Český jazyk a literatura 1,0% 27,0% ,0% 12

13 Zeměpis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Polovina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní a polovina nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č.5 škálová hodnota četnost absolutní relativní % , , , , ,0 Celkem ,0 Zeměpis

14 Prvouka a vlastivěda Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV.Převážná část učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Nekoncepčně usilovaly o naplňování cílů IKV pouze dvě učebnice. Tabulka č. 6 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Prvouka a vlastivěda

15 Občanská výchova Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Jedna z učebnic neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Jedna čtvrtina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Třetina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 7 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Občanská výchova 8,3% 25,0% ,7% 15

16 Rodinná výchova Všechny hodnocené učebnice byly vzhledem k naplňování cílů IKV indiferentní. Tabulka č. 8 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem 5 100,0 Rodinná výchova

17 Hudební výchova Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Více než tři čtvrtiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Necelá čtvrtina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 7 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Hudební výchova 23,0% ,0% 17

18 Výtvarná výchova a pracovní činnosti Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Většina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Jedna z učebnic koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č.10 škálová hodnota četnost absolutní relativní , , , , ,0 Celkem 5 100,0 Výtvarná výchova 2 0,0 10, ,0 8 18

19 C. Hodnocení výskytu a kvality jednotlivých interkulturně vzdělávacích prvků v učebnicích pro I. a II. stupeň ZŠ V tabulce č. 11 byl hodnocen výskyt a kvalita jednotlivých interkulturně vzdělávacích prvků (tzn.informací, podnětů k získání dovedností a postojů ) v hodnocených učebnicích. Z celkového počtu hodnocených učebnic žádná neobsahovala dezinformace o jiných sociokulturních skupinách (SKS) a nevedla systematicky k formování negativních postojů k jiným SKS. Pouze jedna z učebnic pro I. stupeň a jedna pro II. stupeň obsahovala zavádějící informace o jiných SKS. Tři čtvrtiny učebnic pro I. stupeň a více než polovina učebnic pro II. stupeň neobsahovaly informace o jiných SKS, neobsahovaly podněty k rozvoji interkulturních dovedností, nepřispívaly k formování postojů k jiným SKS. Více než jedna pětina (22,2 %) 1 učebnic pro I. stupeň a dvě pětiny (40,2 %) učebnic pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS. Jedna osmina (12,5 %) učebnic pro I. stupeň a necelá pětina (18,3 %) učebnic pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností. Jedna osmina (12,5 %) učebnic pro I. stupeň a jedna sedmina (14,6 %) učebnic pro II. stupeň přispívaly k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Tento procentuální rozdíl je však dán především zaměřením jednotlivých předmětů pro I. a II. stupeň. Alespoň jedna učebnice pro I. stupeň a jedna pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS, dále obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívaly k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Jedna z učebnic českého jazyka pro I. stupeň obsahovala zavádějící informace o jiných SKS. Převážná část učebnic neobsahovala informace o jiných SKS, neobsahovala podněty k rozvoji interkulturních dovedností, nepřispívala k formování postojů k jiným SKS. Více než jedna čtvrtina učebnic obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS, obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Učebnice dějepisu vyšly v porovnání s ostatními předměty nejlépe. To je však dáno především charakterem předmětu. Informace o jiných SKS, které se vyskytovaly v učebnicích, byly přesto nahodilé, neuspořádané a neúplné. Pouze 30 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k jiným SKS a obsahovalo i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty pro rozvoj interkulturních dovedností. Pouze 20 % učebnic prvouky a vlastivědy obsahovalo alespoň nahodilé, neuspořádané a neúplné informace o jiných sociokulturních skupinách (především v učebnicích vlastivědy v kapitolách o novověkých a současných dějinách naší republiky). Zbývajících 80 % učebnic neobsahovalo informace o jiných SKS, neobsahovalo ani podněty k rozvoji interkulturních dovedností a nepřispívalo k formování postojů k jiným SKS. Celkem 66,7 % učebnic občanské výchovy obsahovalo nahodilé, neuspořádané a neúplné informace o jiných SKS, čtvrtina knih přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS a obsahovala i nahodilé, neuspořádané a neúplné podněty pro rozvoj interkulturních dovedností. Jedna z učebnic obsahovala zavádějící informace o jiných sociokulturních skupinách. Nejlépe hodnocená učebnice, která obsahovala dostatečné, uspořádané informace o jiných SKS, obsahovala i dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS, byla učebnice výtvarné výchovy. 1 Všechny početní údaje uvedené v procentech jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

20 Tabulka č.11 Informace Dovednosti Postoje I. stupeň 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,4 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 76,4 % 0 87,5 % 0 87,5 % 1 22,2 % 1 12,5 % 1 12,5 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % II. stupeň 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,2 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 57,4 % 0 80,5 % 0 84,2 % 1 40,2 % 1 18,3 % 1 14,6 % 2 1,2 % 2 1,2 % 2 1,2 % Český jazyk a literatura 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 72,0 % 0 83,0 % 0 86,0 % 1 27,0 % 1 17,0 % 1 14,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Dějepis 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 20,0 % 0 70,0 % 0 70,0 % 1 80,0 % 1 30,0 % 1 30,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Zeměpis 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 50,0 % 0 80,0 % 0 90,0 % 1 50,0 % 1 20,0 % 1 10,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Prvouka a vlastivěda 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 1 20,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Občanská výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 8,3 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 25,0 % 0 75,0 % 0 75,0 % 1 66,7 % 1 25,0 % 1 25,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Rodinná výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Hudební výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 90,0 % 0 100,0 % 1 20,0 % 1 10,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Výtvarná výchova a pracovní činnosti 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 80,0 % 0 80,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 20,0 % 2 20,0 % 2 20,0 % 20

21 D. Hodnocení interkulturně vzdělávacích prvků o socikulturních skupinách relevantních pro aktuální potřeby IKV V tabulce č. 12 byly hodnoceny interkulturně vzdělávací prvky o sociokulturních skupinách, které žily a žijí na území našeho státu a které se vyskytovaly v hodnocených učebnicích. Národnostní skupiny: Nejvíce informací bylo nalezeno v hodnocených učebnicích o sociokulturní skupině Židé. Především v předmětech dějepis, občanská výchova, zeměpis, český jazyk a literatura. Přesto jde především o nahodilé, neuspořádané a neúplné informace. Celkem 90 % učebnic dějepisu seznamovalo s tématy z židovských dějin, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Alespoň 20 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 20 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 58 % učebnic občanské výchovy seznamovalo s židovskou tematikou,obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Témata z židovské historie a kultury byla zpracována v rámci kapitol o soužití s jinými kulturami, o národnostních menšinách, antisemitismu, holocaustu a lidských právech, o náboženství. Alespoň 17 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 17 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem polovina učebnic dějepisu se zabývala sociokulturní skupinou Němců a tematikou česko-německých vztahů, tyto učebnice obsahovaly však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné.alespoň 10 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 30 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 10 % učebnic dějepisu seznamovalo s tematikou z romské historie, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Učebnice obsahovaly pouze stručné informace o romském holocaustu za II. světové války. Romským dějinám se žádná z knih dále nevěnovala.v některých textech byl používán termín Cikán namísto Rom. Učebnice neobsahovaly podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou.učebnice nepřispívaly k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 7,8 % učebnic českého jazyka a literatury seznamovalo s romskou kulturou, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Šest učebnic literatury se věnovalo romské lidové i autorské tvorbě. Celkem 50 % učebnic občanské výchovy seznamovalo s touto sociokulturní skupinou, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Interkulturně vzdělávací prvky o sociokulturní skupině Romů se vyskytovaly v rámci kapitol o soužití s jinými kulturami a menšinami, o národnostních menšinách, o lidských právech, o rasismu, rasové diskriminaci a holocaustu. Jedna z učebnic poskytovala stručné informace o vybraných romských osobnostech současnosti. Opět se v několika textech objevoval termín Cikán. Pouze 8,3 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto SKS, 17 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. V hodnocených učebnicích nebyly vůbec nalezeny či se vyskytovaly pouze v nepatrném množství interkulturně vzdělávací prvky o dalších národnostních skupinách žijících na území ČR (Poláci, Maďaři, Rusíni, Vietnamci, atd. ). Náboženské: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o judaismu, křesťanství a v menším množství i o islámu a jiných skupinách se opět vyskytovaly v předmětech dějepis, občanská výchova, zeměpis 21

22 a v literatuře. Jen malá část učebnic těchto předmětů však obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s těmito SKS. Jen malá část učebnic přispívala k formování žádoucích postojů k těmto SKS. Interkulturně vzdělávací prvky o dalších náboženských skupinách nebyly v hodnocených učebnicích nalezeny. Socioekonomické a definované na základě sexuální orientace: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o těchto skupinách se vyskytovaly v učebnicích zeměpisu, občanské výchovy a rodinné výchovy. V 1,3 % učebnic literatury se vyskytovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace sociokulturní skupině uprchlíků a imigrantů. Stejné procento učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS a obsahovalo i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto SKS. Učebnice pro rodinnou výchovu a občanskou výchovu přispívaly k formování žádoucích postojů k sociokulturní skupině zdravotně postižených (celkem 20 % učebnic)a sociokulturní skupině definované na základě sexuální orientace (celkem 40% učebnic), obsahovaly i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s těmito SKS. Opět nebyla celá řada socioekonomických skupin v učebnicích zastoupena. Kulturní: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o skupině severo- a jihoamerických Indiánů, ale i o Afričanech a Afroameričanech se vyskytovaly v učebnicích dějepisu, zeměpisu a literatury. Procento informací o těchto skupinách převyšovalo např. procento informací o Romech, v rámci literatury se informace o Indiánech vyskytovaly nejčastěji. Jen malá část učebnic těchto předmětů však přispívala k formování žádoucích postojů k těmto SKS a obsahovala neuspořádané a nahodilé podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s kulturními skupinami. Jedna z učebnic výtvarné výchovy, která zpracovávala tematiku sociokulturní skupiny Japonců, obsahovala dostatečné, uspořádané informace o této SKS, obsahovala dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností a systematicky vedla k formování žádoucích postojů k této SKS. Tato učebnice je součástí ucelené řady, která obsahuje interkulturní prvky i o jiných SKS. Interkulturně vzdělávací prvky z oblasti dalších kulturních skupin nebyly nalezeny. Interkulturně vzdělávací prvky, které se vyskytovaly v hodnocených učebnicích, měly převážně charakter nahodilých, neúplných a neuspořádaných informací. Byly zaměřeny především na historii, minulost, neposkytovaly podněty a informace o současné problematice soužití různých sociokulturních skupin, o různém úhlu pohledu na život jiných sociokulturních skupin, o různém úhlu pohledu na některé historické konflikty a jejich řešení atd. V učebnicích byly ve velmi malém množství zastoupeny interkulturně vzdělávací prvky z oblasti dalších sociokulturních skupin, např. o dalších národnostních, náboženských skupinách a sektách, o alternativnich skupinách, extremistických skupinách, skupině handicapovaných, drogově závislých, nemocných AIDS, bezdomovců, starých lidí, atd. 22

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 6.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 6.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnostirespektuje odlišné názory, způsoby

Více

PONTIS Šumperk o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. Zkušenosti s multikulturní výchovou (MKV) jakožto průřezovým tématem jsou v České republice poměrně krátké. Podoba začlenění MKV do školních vzdělávacích programů se na jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis se zaměřuje na rozvíjení vlastního historického vědomí, poznávání společenských

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Učivo navazuje na poznatky ze základní školy a povinného předmětu Zeměpis 1. ročníku střední školy. Obecným cílem je poskytnout žákům

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více