Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Obsahová analýza učebnic pro základní školy Závěrečná zpráva Praha, leden 2002 předkládá: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. projekt Varianty

2 O B S A H: I. ÚVOD 3 II. METODIKA HODNOCENÍ 3 III. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 7 IV. DOPORUČENÍ 8 V. PODROBNÉ VÝSLEDKY.. 9 VI. PŘÍLOHY. 24 2

3 I. ÚVOD Zástupci expertní skupiny pro základní školy projektu Varianty (PHARE 1999) a další externí spolupracovníci provedli v prvním pololetí 2001 vyhodnocení obsahu učebnic, kterým byla MŠMT udělena schvalovací doložka. Cílem hodnocení bylo analyzovat obsah učebnic z hlediska jejich přínosů pro naplňování cílů interkulturní výchovy a navrhnout způsoby zkvalitnění obsahu učebnic, případně procesu tvorby. II. METODIKA HODNOCENÍ A) Profil analyzovaného vzorku Hodnocení bylo provedeno metodou obsahové analýzy. Výběr učebnic vycházel ze Seznamu učebnic a učebních textů pro základní školy platného ve školním roce 2000/2001 s doložkou MŠMT. Seznam zachycoval stav ke dni , dále byl rozšířen o tituly průběžně zveřejňované ve Věstníku MŠMT do z internetové stránky ministerstva Analyzovány byly především ucelené řady učebnic dějepisu, českého jazyka a literatury, zeměpisu, prvouky, vlastivědy, občanské výchovy, rodinné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Celkem byl analyzován obsah 154 učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT. Z analyzovaných učebnic bylo 6,5 % 1 učebnic dějepisu, 6,5 % učebnic zeměpisu, 51,0 % učebnic českého jazyka a literatury, 8,0 % učebnic prvouky a vlastivědy, 3,0 % učebnic rodinné výchovy, 8,0 % učebnic občanské výchovy, 14,0 % učebnic hudební výchovy a 3,0 % učebnic výtvarné výchovy a pracovních činností. Ze 47,0 % se jednalo o učebnice pro I. stupeň ZŠ, 53,0 % tvořily učebnice pro II. stupeň. Analyzované učebnice tvoří 27,0 % z celkového počtu učebnic ze seznamu MŠMT. Z celkového počtu učebnic pro I. stupeň ZŠ bylo analyzováno 27,0 %, pro II. stupeň to bylo 31,0 % z celkového počtu učebnic. Bylo zhodnoceno 27,0 % učebnic z celkového počtu učebnic pro český jazyk a literaturu, 27,0 % učebnic z celkového počtu učebnic dějepisu, 14,0 % učebnic z celkového počtu učebnic zeměpisu, 25,0 % učebnic z celkového počtu učebnic prvouky a vlastivědy, 66,0 % učebnic z celkového počtu učebnic občanské výchovy, 50 % učebnic z celkového počtu učebnic rodinné výchovy, 59,0 % učebnic z celkového počtu učebnic hudební výchovy, 16,0 % učebnic z celkového počtu učebnic výtvarné výchovy a pracovních činností. Seznam analyzovaných učebnic je uveden v příloze 1 této zprávy. 1 Všechny početní údaje uvedené v procentech jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

4 B) Metodologický pojmový aparát Definice IKV: Interkulturní výchova je proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení kulturních systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto základě mají regulovat své chování k příslušníkům jiných kultur. (Průcha, J.: Multikulturní výchova, Praha, ISV 2001, s. 43 upraveno autory analýzy.) V souladu s touto definicí jsme definovali následující pojmy: Cíle IKV definujeme v souladu s návrhem kapitoly Interkulturní výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tento návrh vypracovala skupina expertů projektu Varianty. V tomto návrhu definujeme obecné a konkrétní cíle IKV, přičemž za obecné cíle považujeme: Vypěstovat v žákovi vstřícný postoj k sociokulturním odlišnostem. Naučit žáka přispívat k rozvoji sociokulturně pluralitní společnosti. Naučit žáka orientovat se v sociokulturně pluralitní společnosti a rozumět jí. Konkrétními cíli rozumíme: Naučit žáka reflektovat vlastní sociokulturní zázemí. Naučit žáka reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je. Naučit žáka komunikovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Naučit žáka spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Naučit žáka vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli zdroj konfliktu. Sociokulturní skupina (SKS) skupina definovaná na základě její etnické, národnostní, náboženské, socioekonomické nebo kulturní příslušnosti či sexuální orientace jejích členů. Interkulturní kompetence definujeme v souladu s návrhem kapitoly Interkulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání takto: Komunikovat a žít ve skupině, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých. Vyjádřit svůj názor, postoje a motivy jednání, city a prožitky, projevit otevřený vztah k lidem, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých. Být sám sebou Znát své přednosti i nedostatky. Naučit se pracovat na odstraňování svých nedostatků. Být zakotven ve své identitě, přijmout ji jako výchozí bod pro budoucí život. Umět kriticky zvážit možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů. Být připraven a schopen nést odpovědnost za své jednání. Být s druhými 4

5 Být schopen přijmout druhého jako jedince se stejnými právy. Být schopen poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních nebo sexuálních skupin. Umět komunikovat s lidmi jiných identit a dokázat s těmito lidmi vytvářet nové materiální i duchovní hodnoty. C) Východiska a předpoklady analýzy Při tvorbě metodologických pojmových nástrojů jsme vycházeli z následujících předpokladů: Interkulturní výchova zahrnuje složky: kognitivní poskytuje základní znalosti o různých sociokulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; instrumentální rozvíjí dovednosti orientovat se v kulturně pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty a dialog k obohacení sebe a druhých; afektivní pěstuje postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám a životním formám. Obsahová analýza v učebnicích pro základní školy sleduje výskyt interkulturněvzdělávacích prvků, které jsme v souladu se složkami interkulturní výchovy definovali následovně: informace o životě různých sociokulturních skupin, které žily/žijí v české a evropské společnosti a o různých životních formách v rámci planety; Př.: Mýty a legendy o stvoření světa ukázky pojetí: biblického, severoamerických Indiánů, německé filozofie atd. Složení obyvatelstva Země struktura obyvatelstva dle kulturních znaků, nikoliv pouhé demografické informace. podněty (texty / cvičení / náměty k činnostem), které pomáhají budovat a rozvíjet dovednosti nezbytné pro život v sociokulturně pluralitní společnosti; Př.: Sociální hry proč se lidé nemají rádi, o odlišných lidech, vžij se do role, co cítíme vůči Romům, Židům, homosexuálům, cizincům podněty (texty / cvičení / náměty k činnostem), které pomáhají formovat postoje toleranci, respekt a otevřenost k odlišným sociokulturním skupinám a životním formám. Př.: Povídka o holandském chlapci, jeho kamarádství se spolužákem afroamerického původu a o řešení projevů rasismu ve škole. Češi a Němci česko-německé vztahy ve 2. polovině 19. století. 5

6 D) Metodika hodnocení Každá učebnice byla hodnocena dle následujících dvou škál: 1. Z hlediska naplňování cílů IKV : Škálová hodnota Popis učebnice z hlediska naplňování cílů IKV 2 Učebnice neguje cíle interkulturní výchovy. 1 Učebnice neusiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy, v jednotlivostech může vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. 0 Učebnice je vzhledem k cílům interkulturní výchovy indiferentní. 1 Učebnice nekoncepčně usiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy. 2 Učebnice koncepčně usiluje o naplňování cílů interkulturní výchovy. 2. Z hlediska výskytu podnětů k vytváření interkulturních kompetencí : Škálová hodnota Popis učebnice z hlediska pěstování interkulturních Kompetencí Znalosti Dovednosti Postoje Obsahuje dezinformace o jiných SKS Obsahuje zavádějící informace o jiných SKS Neobsahuje informace o jiných SKS Obsahuje nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS Obsahuje dostatečné, uspořádané informace o SKS X X Neobsahuje podněty k rozvoji interkulturních dovedností Obsahuje nahodilé a neuspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností Obsahuje dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností Systematicky vede k formování negativních postojů k jiným SKS Přispívá k formování negativních postojů k jiným SKS Nepřispívá k formování postojů k jiným SKS Přispívá k formování žádoucích postojů k jiným SKS Systematicky vede k formování žádoucích postojů k jiným SKS 6

7 III. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Obecná 1) Naprostá většina učebnic reprezentuje monokulturní pohled na svět, tzn. popisují život z pohledu příslušníka majoritní společnosti (sociálně zabezpečeného křesťana nebo ateisty české národnosti, heterosexuála). Učebnice jen zřídka nabízejí informace o různých světech a prostředích. 2) Převážná část učebnic nevyjadřuje stereotypní postoje a nepodněcuje k intoleranci. 3) V obrazovém materiálu učebnic jsou rovnoměrně zastoupeny příslušníci obou pohlaví. V absolutní většině se však jedná o příslušníky majoritní společnosti. Konkrétní 1) Žádná z hodnocených učebnic nesměřuje proti cílům IKV. Pouze zlomek (1,3 %) učebnic může v jednotlivostech vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Dvě třetiny (66,0 %) učebnic jsou vzhledem k cílům IKV indiferentní. Necelá třetina (32,0 %) učebnic nekoncepčně usiluje o naplňování cílů IKV. Nepatrný zlomek (0,7 %) učebnic koncepčně a systematicky usiluje o naplňování cílů IKV. 2) Více než tři čtvrtiny (76,4 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než polovina (57,4 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň neobsahují informace o jiných sociokulturních skupinách. Více než pětina (22,2 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než dvě pětiny (40,2 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň obsahují nahodilé a neuspořádané informace o jiných sociokulturních skupinách. 4) Převážná část ( 87,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a přibližně čtyři pětiny (80,5 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň neobsahují podněty, které by rozvíjely dovednosti studentů v oblasti soužití s jinými sociokulturními skupinami. Osmina (12,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a více než šestina (17 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň obsahují podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s jinými sociokulturními skupinami. 5) Převážná část (87,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a přibližně stejné množství (84,2 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň nepřispívá k formování postojů nezbytných pro život v sociokulturně pluralitní společnosti. Osmina (12,5 %) hodnocených učebnic pro I. stupeň a téměř sedmina (14,6 %) hodnocených učebnic pro II. stupeň přispívá k formování postojů nezbytných pro život v sociokulturně pluralitní společnosti. 6) Informace o různých SKS obsahují především některé z učebnic literatury, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Podněty pro rozvoj interkulturních dovedností obsahují především učebnice dějepisu, zeměpisu, občanské a výtvarné výchovy. 7

8 K formování žádoucích postojů k jiným SKS přispívají především učebnice dějepisu, občanské a výtvarné výchovy. 7) Interkulturně vzdělávací prvky jsou zaměřeny především na historii, minulost, neposkytují podněty a informace o současné problematice soužití různých sociokulturních skupin. V učebnicích jsou zpracovány především interkulturně vzdělávací prvky z historie sociokulturní skupiny Židů a česko-německých vztahů. Velice zřídka se vyskytují či zcela chybí interkulturní prvky o dalších sociokulturních skupinách, např.: o dalších národnostních skupinách, náboženských skupinách a sektách, o alternativních skupinách, extremistických skupinách, skupině handicapovaných, drogově závislých, nemocných AIDS, bezdomovců, starých lidí atd. IV. DOPORUČENÍ 1) Posuzovat všechny předložené rukopisy učebnic na základě jejich souladu s principy IKV: Učebnice, která je v souladu s principy IKV, splňuje jak v textovém, tak v obrazovém materiálu následující kritéria: 1. Obsahuje informace i o jiných sociokulturních skupinách než o majoritní; informuje o specifičnosti různých kultur, životních stylů, světových názorů v lokálním, evropském i globálním měřítku; 2. Prezentuje svět z mnoha úhlů pohledu; nezaměřuje odlišné kultury optikou vlastního společenství a nehodnotí je pouze ve vztahu k vlastnímu, preferovanému systému institucí, tradic, pojmů a hodnot; 3. Prezentuje rozmanité sociokulturní vzorce jako rovnocenné a nepodporuje soutěž mezi nimi; vyzdvihuje odlišnost jako hodnotu o sobě, vysvětluje specifika různých kultur, životních stylů, světových názorů a důsledně zamezuje, aby tato specifika byla jedno druhému nadřazována; 4. Oceňuje sociokulturní diverzitu jako přínosnou a užitečnou; zobrazuje rozdíly jako příležitost k vzájemnému obohacení, interkulturní dialog prezentuje jako zdroj informací užitečných pro budování vlastní identity a jako východisko oboustranně prospěšná kooperace; 5. Odmítá předsudky a negativní stereotypy; nevytváří ani nepodporuje šablonovité úsudky a způsoby vnímání, založené na bezvýhradném přejímání zjednodušujících tvrzení, usiluje o rozvoj tvůrčího kritického myšlení; 2) Do procesu tvorby a schvalování učebnic zapojit další zástupce různých sociokulturních skupin. 8

9 V. PODROBNÉ VÝSLEDKY: A) Celkové hodnocení učebnic Celkově bylo analyzováno 154 učebnic. Podíl analyzovaných učebnic na celkovém počtu učebnic daného předmětu v Seznamu MŠMT Tabulka č.1 předmět počet učebnic v Seznamu z toho analyzováno abs. rel.% Dějepis ,0% Český jazyk a literatura ,0% Zeměpis ,0% Prvouka a vlastivěda Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova a pracovní činnosti ,8% ,0% % %

10 Celkové hodnocení učebnic Z celkového počtu 154 hodnocených učebnic nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV. Dvě učebnice neusilovaly o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech však mohly vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Dvě třetiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní, necelá třetina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Pouze jedna učebnice koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 2 škálová hodnota četnost absolutní relativní (%) , , , , ,7 Celkem Celkové hodnocení 0,7% 1,3% 32,0% ,0% 10

11 B) Celkové hodnocení učebnic podle jednotlivých předmětů Dějepis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Pouze dvě učebnice byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Převážná část učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 3 škálová hodnota četnost absolutní relativní (%) , , , , ,0 Celkem Dějepis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Necelé tři čtvrtiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Více jak čtvrtina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. 11

12 Český jazyk a literatura Tabulka č. 4 škálová hodnota četnost absolutní relativní % , , , , ,0 celkem ,0 Český jazyk a literatura 1,0% 27,0% ,0% 12

13 Zeměpis Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Polovina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní a polovina nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č.5 škálová hodnota četnost absolutní relativní % , , , , ,0 Celkem ,0 Zeměpis

14 Prvouka a vlastivěda Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV.Převážná část učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Nekoncepčně usilovaly o naplňování cílů IKV pouze dvě učebnice. Tabulka č. 6 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Prvouka a vlastivěda

15 Občanská výchova Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV nebo by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Jedna z učebnic neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům. Jedna čtvrtina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Třetina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 7 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Občanská výchova 8,3% 25,0% ,7% 15

16 Rodinná výchova Všechny hodnocené učebnice byly vzhledem k naplňování cílů IKV indiferentní. Tabulka č. 8 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem 5 100,0 Rodinná výchova

17 Hudební výchova Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Více než tři čtvrtiny učebnic byly vzhledem k cílům IKV indiferentní. Necelá čtvrtina učebnic nekoncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č. 7 škálová hodnota četnost absolutní relativní% , , , , ,0 Celkem ,0 Hudební výchova 23,0% ,0% 17

18 Výtvarná výchova a pracovní činnosti Nebyla nalezena žádná učebnice, která by negovala cíle IKV, která by neusilovala o naplňování cílů IKV, v jednotlivostech mohla vést k etnocentrickým nebo xenofobním postojům a která by koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Většina učebnic byla vzhledem k cílům IKV indiferentní. Jedna z učebnic koncepčně usilovala o naplňování cílů IKV. Tabulka č.10 škálová hodnota četnost absolutní relativní , , , , ,0 Celkem 5 100,0 Výtvarná výchova 2 0,0 10, ,0 8 18

19 C. Hodnocení výskytu a kvality jednotlivých interkulturně vzdělávacích prvků v učebnicích pro I. a II. stupeň ZŠ V tabulce č. 11 byl hodnocen výskyt a kvalita jednotlivých interkulturně vzdělávacích prvků (tzn.informací, podnětů k získání dovedností a postojů ) v hodnocených učebnicích. Z celkového počtu hodnocených učebnic žádná neobsahovala dezinformace o jiných sociokulturních skupinách (SKS) a nevedla systematicky k formování negativních postojů k jiným SKS. Pouze jedna z učebnic pro I. stupeň a jedna pro II. stupeň obsahovala zavádějící informace o jiných SKS. Tři čtvrtiny učebnic pro I. stupeň a více než polovina učebnic pro II. stupeň neobsahovaly informace o jiných SKS, neobsahovaly podněty k rozvoji interkulturních dovedností, nepřispívaly k formování postojů k jiným SKS. Více než jedna pětina (22,2 %) 1 učebnic pro I. stupeň a dvě pětiny (40,2 %) učebnic pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS. Jedna osmina (12,5 %) učebnic pro I. stupeň a necelá pětina (18,3 %) učebnic pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností. Jedna osmina (12,5 %) učebnic pro I. stupeň a jedna sedmina (14,6 %) učebnic pro II. stupeň přispívaly k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Tento procentuální rozdíl je však dán především zaměřením jednotlivých předmětů pro I. a II. stupeň. Alespoň jedna učebnice pro I. stupeň a jedna pro II. stupeň obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS, dále obsahovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívaly k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Jedna z učebnic českého jazyka pro I. stupeň obsahovala zavádějící informace o jiných SKS. Převážná část učebnic neobsahovala informace o jiných SKS, neobsahovala podněty k rozvoji interkulturních dovedností, nepřispívala k formování postojů k jiným SKS. Více než jedna čtvrtina učebnic obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o jiných SKS, obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS. Učebnice dějepisu vyšly v porovnání s ostatními předměty nejlépe. To je však dáno především charakterem předmětu. Informace o jiných SKS, které se vyskytovaly v učebnicích, byly přesto nahodilé, neuspořádané a neúplné. Pouze 30 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k jiným SKS a obsahovalo i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty pro rozvoj interkulturních dovedností. Pouze 20 % učebnic prvouky a vlastivědy obsahovalo alespoň nahodilé, neuspořádané a neúplné informace o jiných sociokulturních skupinách (především v učebnicích vlastivědy v kapitolách o novověkých a současných dějinách naší republiky). Zbývajících 80 % učebnic neobsahovalo informace o jiných SKS, neobsahovalo ani podněty k rozvoji interkulturních dovedností a nepřispívalo k formování postojů k jiným SKS. Celkem 66,7 % učebnic občanské výchovy obsahovalo nahodilé, neuspořádané a neúplné informace o jiných SKS, čtvrtina knih přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS a obsahovala i nahodilé, neuspořádané a neúplné podněty pro rozvoj interkulturních dovedností. Jedna z učebnic obsahovala zavádějící informace o jiných sociokulturních skupinách. Nejlépe hodnocená učebnice, která obsahovala dostatečné, uspořádané informace o jiných SKS, obsahovala i dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností a přispívala k formování žádoucích postojů k jiným SKS, byla učebnice výtvarné výchovy. 1 Všechny početní údaje uvedené v procentech jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

20 Tabulka č.11 Informace Dovednosti Postoje I. stupeň 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,4 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 76,4 % 0 87,5 % 0 87,5 % 1 22,2 % 1 12,5 % 1 12,5 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % II. stupeň 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,2 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 57,4 % 0 80,5 % 0 84,2 % 1 40,2 % 1 18,3 % 1 14,6 % 2 1,2 % 2 1,2 % 2 1,2 % Český jazyk a literatura 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 1,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 72,0 % 0 83,0 % 0 86,0 % 1 27,0 % 1 17,0 % 1 14,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Dějepis 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 20,0 % 0 70,0 % 0 70,0 % 1 80,0 % 1 30,0 % 1 30,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Zeměpis 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 50,0 % 0 80,0 % 0 90,0 % 1 50,0 % 1 20,0 % 1 10,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Prvouka a vlastivěda 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 1 20,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Občanská výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 8,3 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 25,0 % 0 75,0 % 0 75,0 % 1 66,7 % 1 25,0 % 1 25,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Rodinná výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 0 100,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Hudební výchova 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 90,0 % 0 100,0 % 1 20,0 % 1 10,0 % 1 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % Výtvarná výchova a pracovní činnosti 2 0,0 % 2 0,0 % 2 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 0 80,0 % 0 80,0 % 0 80,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 1 0,0 % 2 20,0 % 2 20,0 % 2 20,0 % 20

21 D. Hodnocení interkulturně vzdělávacích prvků o socikulturních skupinách relevantních pro aktuální potřeby IKV V tabulce č. 12 byly hodnoceny interkulturně vzdělávací prvky o sociokulturních skupinách, které žily a žijí na území našeho státu a které se vyskytovaly v hodnocených učebnicích. Národnostní skupiny: Nejvíce informací bylo nalezeno v hodnocených učebnicích o sociokulturní skupině Židé. Především v předmětech dějepis, občanská výchova, zeměpis, český jazyk a literatura. Přesto jde především o nahodilé, neuspořádané a neúplné informace. Celkem 90 % učebnic dějepisu seznamovalo s tématy z židovských dějin, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Alespoň 20 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 20 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 58 % učebnic občanské výchovy seznamovalo s židovskou tematikou,obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Témata z židovské historie a kultury byla zpracována v rámci kapitol o soužití s jinými kulturami, o národnostních menšinách, antisemitismu, holocaustu a lidských právech, o náboženství. Alespoň 17 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 17 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem polovina učebnic dějepisu se zabývala sociokulturní skupinou Němců a tematikou česko-německých vztahů, tyto učebnice obsahovaly však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné.alespoň 10 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou, 30 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 10 % učebnic dějepisu seznamovalo s tematikou z romské historie, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Učebnice obsahovaly pouze stručné informace o romském holocaustu za II. světové války. Romským dějinám se žádná z knih dále nevěnovala.v některých textech byl používán termín Cikán namísto Rom. Učebnice neobsahovaly podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto sociokulturní skupinou.učebnice nepřispívaly k formování žádoucích postojů k této SKS. Celkem 7,8 % učebnic českého jazyka a literatury seznamovalo s romskou kulturou, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Šest učebnic literatury se věnovalo romské lidové i autorské tvorbě. Celkem 50 % učebnic občanské výchovy seznamovalo s touto sociokulturní skupinou, obsahovalo však informace nahodilé, neuspořádané, neúplné. Interkulturně vzdělávací prvky o sociokulturní skupině Romů se vyskytovaly v rámci kapitol o soužití s jinými kulturami a menšinami, o národnostních menšinách, o lidských právech, o rasismu, rasové diskriminaci a holocaustu. Jedna z učebnic poskytovala stručné informace o vybraných romských osobnostech současnosti. Opět se v několika textech objevoval termín Cikán. Pouze 8,3 % učebnic obsahovalo nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto SKS, 17 % učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS. V hodnocených učebnicích nebyly vůbec nalezeny či se vyskytovaly pouze v nepatrném množství interkulturně vzdělávací prvky o dalších národnostních skupinách žijících na území ČR (Poláci, Maďaři, Rusíni, Vietnamci, atd. ). Náboženské: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o judaismu, křesťanství a v menším množství i o islámu a jiných skupinách se opět vyskytovaly v předmětech dějepis, občanská výchova, zeměpis 21

22 a v literatuře. Jen malá část učebnic těchto předmětů však obsahovala nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s těmito SKS. Jen malá část učebnic přispívala k formování žádoucích postojů k těmto SKS. Interkulturně vzdělávací prvky o dalších náboženských skupinách nebyly v hodnocených učebnicích nalezeny. Socioekonomické a definované na základě sexuální orientace: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o těchto skupinách se vyskytovaly v učebnicích zeměpisu, občanské výchovy a rodinné výchovy. V 1,3 % učebnic literatury se vyskytovaly nahodilé, neuspořádané, neúplné informace sociokulturní skupině uprchlíků a imigrantů. Stejné procento učebnic přispívalo k formování žádoucích postojů k této SKS a obsahovalo i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s touto SKS. Učebnice pro rodinnou výchovu a občanskou výchovu přispívaly k formování žádoucích postojů k sociokulturní skupině zdravotně postižených (celkem 20 % učebnic)a sociokulturní skupině definované na základě sexuální orientace (celkem 40% učebnic), obsahovaly i nahodilé, neuspořádané, neúplné podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s těmito SKS. Opět nebyla celá řada socioekonomických skupin v učebnicích zastoupena. Kulturní: Nahodilé, neuspořádané, neúplné informace o skupině severo- a jihoamerických Indiánů, ale i o Afričanech a Afroameričanech se vyskytovaly v učebnicích dějepisu, zeměpisu a literatury. Procento informací o těchto skupinách převyšovalo např. procento informací o Romech, v rámci literatury se informace o Indiánech vyskytovaly nejčastěji. Jen malá část učebnic těchto předmětů však přispívala k formování žádoucích postojů k těmto SKS a obsahovala neuspořádané a nahodilé podněty k rozvoji interkulturních dovedností studentů v oblasti soužití s kulturními skupinami. Jedna z učebnic výtvarné výchovy, která zpracovávala tematiku sociokulturní skupiny Japonců, obsahovala dostatečné, uspořádané informace o této SKS, obsahovala dostatečné a uspořádané podněty k rozvoji interkulturních dovedností a systematicky vedla k formování žádoucích postojů k této SKS. Tato učebnice je součástí ucelené řady, která obsahuje interkulturní prvky i o jiných SKS. Interkulturně vzdělávací prvky z oblasti dalších kulturních skupin nebyly nalezeny. Interkulturně vzdělávací prvky, které se vyskytovaly v hodnocených učebnicích, měly převážně charakter nahodilých, neúplných a neuspořádaných informací. Byly zaměřeny především na historii, minulost, neposkytovaly podněty a informace o současné problematice soužití různých sociokulturních skupin, o různém úhlu pohledu na život jiných sociokulturních skupin, o různém úhlu pohledu na některé historické konflikty a jejich řešení atd. V učebnicích byly ve velmi malém množství zastoupeny interkulturně vzdělávací prvky z oblasti dalších sociokulturních skupin, např. o dalších národnostních, náboženských skupinách a sektách, o alternativnich skupinách, extremistických skupinách, skupině handicapovaných, drogově závislých, nemocných AIDS, bezdomovců, starých lidí, atd. 22

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace 2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace Jak si jistě z nedávné doby my učitelé pamatujeme, a jak se také můžeme dočíst v mnoha rozborech a odůvodněních současné školské reformy, do

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více