Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2010/4243 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2010/4244 1) schválila rozpočtové opatření č. 52 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4245 o zřízení věcného břemene pro stavbu Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 2003/12 v katastrálním území Lyžbice do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu 100 Kč mezi městem Třinec a panem T. S., bytem Třinec uzavřít v rámci stavby Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2010/02/031/Ja mezi městem Třinec a panem T. S., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 12)

2 usnesením č. 2010/4246 o zřízení věcného břemene v rámci stavby Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí, vodovod spočívajícího v umístění, provozování a užívání vodovodu, včetně provádění údržby a oprav na pozemku parc. č. 738 v katastrálním území Karpentná za jednorázovou úhradu 900 Kč mezi městem Třinec a občany a) paní K. B., bytem Třinec b) pan L. D., bytem Třinec c) paní M. D., bytem Třinec d) pan J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec e) paní R. H., bytem Třinec f) paní I. J., bytem Třinec g) pan R. K., bytem Třinec a paní E. K., bytem Třinec h) paní M. S., bytem Třinec uzavřít v rámci stavby Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí, vodovod č. 2010/02/047/Li o právu provést stavbu mezi městem Třinec a občany a) paní K. B., bytem Třinec b) pan L. D., bytem Třinec c) paní M. D., bytem Třinec d) pan J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec e) paní R. H., bytem Třinec f) paní I. J., bytem Třinec g) pan R. K., bytem Třinec a paní E. K., bytem Třinec h) paní M. S., bytem Třinec. smlouvu usnesením č. 2010/4247 uzavřít v rámci stavby Zděný autobusový přístřešek zastávka Třinec, Guty, hospoda smlouvu č. 2010/02/122/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č v katastrálním území Guty mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4248 o změně termínu plnění díla stavby Prodloužení chodníku u domova důchodců v Třinci - Sosna, a to do konce 04/2011 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/02/058/No ze dne na stavbu Prodloužení chodníku u domova důchodců v Třinci - Sosna s dodavatelskou firmou Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec Staré Město, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 12)

3 usnesením č. 2010/4249 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení prací Demolice ČOV u Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci takto: 1) TRANMES, s. r. o., Těšínská 197, Třinec IČ ) MROZEK, a. s., Bystřice 1361 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/123/No na provedení prací Demolice ČOV u Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci mezi městem Třinec a zhotovitelem prací TRANMES, s. r. o., Těšínská 197, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4250 uzavřít v rámci stavby Zděný autobusový přístřešek zastávka Třinec, Guty, hospoda smlouvu o nájmu silničního pozemku pro zvláštní užívání č. 2010/02/124/Li na dobu určitou od do , na pozemku parc. č v katastrálním území Guty mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , a to za úhradu 899 Kč (včetně DPH), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4251 o rozšíření rozsahu díla stavby Úprava autobusových zastávek v Třinci o navýšení ceny díla stavby Úprava autobusových zastávek v Třinci o částku Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/02/119/No ze dne na stavbu Úprava autobusových zastávek v Třinci s dodavatelskou firmou Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4252 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci podzim Karel Turoň, Konská 321, Třinec IČ Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec IČ UPG, s. r. o., Oldřichovice 791, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/01/019/Ha na provedení Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci - podzim 2010 mezi městem Třinec a podnikatelem Karlem Turoňem, Konská 321, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 12)

4 usnesením č. 2010/4253 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Náhradní výsadba dřevin v Třinci podzim 2010 : 1. Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec IČ Ing. Libor Vavřík, Hodoňovice 147, Baška IČ IVÁNEK ZEMAN, v. o. s., Žabeň 55 IČ UPG, s. r. o.,oldřichovice 791, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/01/020/Ha na provedení Náhradní výsadba dřevin v Třinci podzim 2010 mezi městem Třinec a podnikatelem Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4254 1) schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009/01/023/Hu na Zpracování lesních hospodářských osnov mezi městem Třinec a společností LESOTAX VSETÍN, s. r. o., U Skláren 781, Vsetín, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4255 pronajmout 4 vlajkové stožáry na náměstí Svobody na pozemku parc. č. 2544/2 v k. ú. Lyžbice, z důvodu vyvěšení vlajek, za cenu nejvyšší nabídky za jeden kus vlajkového stožáru Kč (bez DPH) za rok na dobu neurčitou společnosti BKS Capital Partners, a. s., Francouzská 75/4, Praha 2, IČ uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/10/004/Gr na pronájem vlajkových stožárů na náměstí Svobody mezi městem Třinec a společností BKS Capital Partners, a. s., Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/4256 o záměru změny doby pronájmu nebytových prostor v pavilonu č. 3 budovy č. p. 696, ul. Koperníkova, Třinec, Základní umělecké škole, Třinec, příspěvkové organizaci, IČ , na základě nájemní smlouvy č 2009/06/227/Ma, uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, z doby určité na dobu neurčitou. usnesením č. 2010/4257 poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč Slezské diakonii, Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na dofinancování provozních nákladů (energie, teplo, voda, mzdové náklady) ve středisku Azylový dům Bethel Třinec, Frýdecká 191, Třinec Strana 4 (celkem 12)

5 uzavřít smlouvu č. 2010/08/055/St mezi městem Třinec a Slezskou diakonií, jednající panem Ing. Česlavem Santariusem, ředitelem, Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) 3) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/4258 a) prominout poplatek z prodlení paní M. C., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/335/Fa a) prominout poplatek z prodlení manželům I. W. a L. W., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/336/Fa. usnesením č. 2010/4259 a) ukončit nájemní vztah k nebytovému prostoru garáži č. 10 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, s panem Z. K., bytem Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2010/05/355/Sz a) o pronájmu nebytového prostoru garáže č. 8 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, panu Z. K., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku, tj. 600 Kč/m 2 /rok bez poskytovaných služeb, na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/356/Sz c) neuplatňovat paušální poplatek ve výši 600 Kč včetně DPH za uzavření nájemní smlouvy č. 2010/05/356/Sz na garáž č. 8, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, panu Z. K., bytem Třinec, z důvodu uvolnění garáže č. 10, která se nachází na téže části pozemku pro potřeby města uzavřít dodatek č. 2 k Dohodě o svěření nebytových prostorů do správy č. 2009/05/310/Do ze dne mezi Odborem správy majetku města MěÚ Třinec a Odborem vnitřních věcí MěÚ Třinec z důvodu zúžení předmětu užívání o nebytový prostor garáž č. 8 ve výměře 18 m 2 ke dni a rozšíření předmětu užívání o nebytový prostor garáž č. 10 o výměře 18 m 2, které se nacházejí na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, ode dne za účelem umístění nářadí, pracovních strojů a vozíku, které využívají ke své činnosti zaměstnanci veřejné služby 4) rozhodla a) vypůjčit nebytový prostor garáž č. 9 ve výměře 18 m 2, který se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, Odboru ŠKaTv MěÚ Třinec ode dne za účelem garážování služebního vozidla b) uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru č. 2010/05/357/Sz mezi Odborem SMM MěÚ Třinec a Odborem ŠKaTv MěÚ Třinec. Strana 5 (celkem 12)

6 usnesením č. 2010/4260 uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2009/05/472/Fa ze dne mezi městem Třinec a společností Rotto, spol. s r. o., Jablunkovská č. p. 705, Třinec, IČ , DIČ CZ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4261 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2007/05/475/Ha ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. CH., bytem Třinec, do b) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout paušální úhradu Kč za prodloužení nájemní smlouvy c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007/05/475/Ha a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2009/05/339/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, panu J. T., bytem Třinec, do b) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout paušální úhradu Kč za prodloužení nájemní smlouvy c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2009/05/339/Za neprodloužit nájemní smlouvu č. 2009/05/242/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 551/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, panu P. B., bytem Třinec, do usnesením č. 2010/4262 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu B. O., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/352/Za a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní J. B., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č 2010/05/353/Za. usnesením č. 2010/4263 a) poskytnout souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé I. B. a T. B., bytem Třinec, na dobu do Strana 6 (celkem 12)

7 b) uzavřít Dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2010/05/354/Za. usnesením č. 2010/4264 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní D. B., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan M. W. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní L. S. a bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé L. F. a L. F. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+4 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/4 v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní L. M., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé H. B. a J. B. S. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za 4) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé R. S. a L. S., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan T. W. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za 5) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan D. K., bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé R. K. a J. K., a bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní R. H. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za. Strana 7 (celkem 12)

8 usnesením č. 2010/4265 1) vzala na vědomí oznámení společnosti BKS Capital Partners, a. s., se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , DIČ CZ , o přeměně společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r. o., formou sloučení se společností BKS Capital Partners, a. s., v září 2010, která se tímto stala společností nástupnickou z důvodu změny smluvní strany uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 650 ze dne mezi městem Třinec a společností BKS Capital Partners, a. s., se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , DIČ CZ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 462 na ul. Palackého v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. usnesením č. 2010/4266 uzavřít dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č. 702 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta č. p. 1327/9, Hlučín, IČ , DIČ CZ , související s pronájmem nemovitostí a movitých věcí v turistickém areálu Javorový vrch, z důvodu úpravy nájemného na částku ve výši Kč/rok bez DPH pro období usnesením č. 2010/4267 nesnížit cenu nájmu a nepodílet se na úhradě části nákladů za spotřebované energie u pana Wojciecha Krzysztofa Jędrszczyka, místem podnikání Nýdek 310, p. Bystřice, IČ , v souvislosti s vysoušením pronajatých nebytových prostorů v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci z důvodu promočení stěn zapříčiněného přívalovými dešti v srpnu usnesením č. 2010/4268 schválit vnitřní směrnici č. 7/2010 Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince, s účinností ode dne na dobu neurčitou ve znění přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s jednotlivými nájemci ve znění přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4269 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 232/5 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/229/Vi Strana 8 (celkem 12)

9 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 232/5 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/237/Sk. usnesením č. 2010/4270 a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 20 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu R. K., bytem Třinec, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/359/Sk a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní M. U., bytem Kozy, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/358/Sk a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu M. H., bytem Kozy, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/360/Sk 4) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 16 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní M. Z., bytem Třinec, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/361/Sk 5) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu J. M., bytem Český Těšín, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/362/Sk 6) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 14 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní A. K., bytem Vendryně, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/363/Sk. Strana 9 (celkem 12)

10 usnesením č. 2010/4271 o záměru odprodeje části pozemku 216/32 ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 110 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, paní V. S., bytem Třinec, za účelem údržby a oprav garáže, a to přímým prodejem bez výběrového řízení vzhledem k tomu, že žadatelka je vlastníkem nemovitosti garáže, která je funkčně spjatá s prodávaným pozemkem ve vlastnictví města. usnesením č. 2010/4272 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Třinec Staré Město, Průmyslová 1024, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování kanalizační přípojky přes pozemky parc. č. 1778/7 a 2224/1 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/364/Vi a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek parc. č. 1517/8 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/150/Sk a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky parc. č. 2262/1, 21/6, 33, 144/2, 2202/1, 157/9, 157/12, 211, 217/1, 1028, 2219, 1022/31, 1011/2 a 1039/5 v k. ú. a obci Třinec a přes pozemky parc. č. 428/1, 428/2, 429, 540 a 542 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/365/Vi 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky parc. č. 1039/5, 926/18, 926/10, 926/11, 926/12, 2486/1, 2520/1, 2532/2, 1132/2, 2226/2, 2523/3 a 1132/2 v k. ú. a obci Třinec a přes pozemky parc. č. 2492/1, 2506, 2561 a 2560/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/366/Sk. usnesením č. 2010/4273 a) o navýšení ceny díla o Kč bez DPH na realizaci komplexní rekonstrukce 3 ks výtahů Typu 2 v bytových domech v Třinci, ul. Máchova č. p v rámci akce Komplexní rekonstrukce výtahů v časovém období b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2009/05/504/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou Výtahy Morava, v. o. s., Dělnická 97a, Havířov, IČ , DIČ CZ , o navýšení ceny díla. Strana 10 (celkem 12)

11 usnesením č. 2010/4274 o záměru pronájmu objektu bez čp/če občanská vybavenost postaveného na pozemku parc. č. 1544/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třinec předem určenému zájemci Základní kynologické organizaci Třinec, registrované u Českého kynologického svazu pod reg. číslem 102, se sídlem Třinec, Frýdecká, IČ , pro činnost Základní kynologické organizace Třinec na dobu určitou od uzavření nájemní smlouvy do doby uzavření samostatné smlouvy na novou budovu, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1263, popřípadě pozemku parc č. 1262, oba pozemky ve vlastnictví města Třince v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za cenu 1 Kč. usnesením č. 2010/4275 o vyloučení uchazeče H & B delta, s. r. o., Vsetín, Bobrky 382, IČ , z účasti na výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 takto: 1. CONSTRUCTUS, s. r. o., Frýdek-Místek, Dolní 96 IČ VDS, spol. s r. o., Ostrava, Poruba, Dělnická 411/29 IČ TURČINA, s. r. o., Havířov, Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1 IČ TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín, Jiráskova 701 IČ IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany-Tážaly 162 IČ RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o., Ostrava, Těšínská 279/227 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/05/367/Ku na akci Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 mezi městem Třinec a firmou CONSTRUCTUS, s. r. o., Frýdek-Místek, Dolní 96, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4276 o vyloučení uchazeče H & B delta, s. r. o., Vsetín, Bobrky 382, IČ , z účasti na výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje č. p. 122 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje č. p. 122 takto: 1. ALVAC, s. r. o., Havířov, Podlesí, Studentská 1548/26 IČ TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín, Jiráskova 701 IČ VDS, spol. s r. o., Ostrava, Poruba, Dělnická 411/29 IČ IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany-Tážaly 162 IČ RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o., Ostrava, Těšínská 279/227 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/05/368/Ku na akci Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje čp. 122 mezi městem Třinec a firmou ALVAC, s. r. o., Havířov, Podlesí, Studentská 1548/26, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 12)

12 usnesením č. 2010/4277 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu Marku Wdówkovi, IČ , Čs. armády 67, Jablunkov, ve Staroslovanské restauraci, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 02:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou od 05. října 2010 do 31. prosince usnesením č. 2010/4278 1) schválila ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, paní Aleně Kostkové, mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, panu Bc. Pavlu Pezdovi, mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4279 1) vzala na vědomí s platností od změnu tarifní složky platu a příplatku za vedení paní Dagmar Cholewové, ředitelce Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace 2) schválila s platností od platový výměr paní Dagmar Cholewové, ředitelce Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4280 1) schválila ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA MÍSTOSTAROSTA Strana 12 (celkem 12)

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více