Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2010/4243 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2010/4244 1) schválila rozpočtové opatření č. 52 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4245 o zřízení věcného břemene pro stavbu Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu spočívajícího v oprávnění užívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údržby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek p. č. 2003/12 v katastrálním území Lyžbice do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu 100 Kč mezi městem Třinec a panem T. S., bytem Třinec uzavřít v rámci stavby Třinec, vodovod Lyžbice za Kamionkou prodloužení vodovodu smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2010/02/031/Ja mezi městem Třinec a panem T. S., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 12)

2 usnesením č. 2010/4246 o zřízení věcného břemene v rámci stavby Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí, vodovod spočívajícího v umístění, provozování a užívání vodovodu, včetně provádění údržby a oprav na pozemku parc. č. 738 v katastrálním území Karpentná za jednorázovou úhradu 900 Kč mezi městem Třinec a občany a) paní K. B., bytem Třinec b) pan L. D., bytem Třinec c) paní M. D., bytem Třinec d) pan J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec e) paní R. H., bytem Třinec f) paní I. J., bytem Třinec g) pan R. K., bytem Třinec a paní E. K., bytem Třinec h) paní M. S., bytem Třinec uzavřít v rámci stavby Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí, vodovod č. 2010/02/047/Li o právu provést stavbu mezi městem Třinec a občany a) paní K. B., bytem Třinec b) pan L. D., bytem Třinec c) paní M. D., bytem Třinec d) pan J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec e) paní R. H., bytem Třinec f) paní I. J., bytem Třinec g) pan R. K., bytem Třinec a paní E. K., bytem Třinec h) paní M. S., bytem Třinec. smlouvu usnesením č. 2010/4247 uzavřít v rámci stavby Zděný autobusový přístřešek zastávka Třinec, Guty, hospoda smlouvu č. 2010/02/122/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č v katastrálním území Guty mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4248 o změně termínu plnění díla stavby Prodloužení chodníku u domova důchodců v Třinci - Sosna, a to do konce 04/2011 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/02/058/No ze dne na stavbu Prodloužení chodníku u domova důchodců v Třinci - Sosna s dodavatelskou firmou Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec Staré Město, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 12)

3 usnesením č. 2010/4249 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení prací Demolice ČOV u Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci takto: 1) TRANMES, s. r. o., Těšínská 197, Třinec IČ ) MROZEK, a. s., Bystřice 1361 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/02/123/No na provedení prací Demolice ČOV u Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy v Třinci mezi městem Třinec a zhotovitelem prací TRANMES, s. r. o., Těšínská 197, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4250 uzavřít v rámci stavby Zděný autobusový přístřešek zastávka Třinec, Guty, hospoda smlouvu o nájmu silničního pozemku pro zvláštní užívání č. 2010/02/124/Li na dobu určitou od do , na pozemku parc. č v katastrálním území Guty mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , a to za úhradu 899 Kč (včetně DPH), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4251 o rozšíření rozsahu díla stavby Úprava autobusových zastávek v Třinci o navýšení ceny díla stavby Úprava autobusových zastávek v Třinci o částku Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/02/119/No ze dne na stavbu Úprava autobusových zastávek v Třinci s dodavatelskou firmou Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4252 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci podzim Karel Turoň, Konská 321, Třinec IČ Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec IČ UPG, s. r. o., Oldřichovice 791, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/01/019/Ha na provedení Bezpečnostní kácení dřevin v Třinci - podzim 2010 mezi městem Třinec a podnikatelem Karlem Turoňem, Konská 321, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 12)

4 usnesením č. 2010/4253 o následujícím pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Náhradní výsadba dřevin v Třinci podzim 2010 : 1. Ing. Zuzana Klusová, Lidická 661, Třinec IČ Ing. Libor Vavřík, Hodoňovice 147, Baška IČ IVÁNEK ZEMAN, v. o. s., Žabeň 55 IČ UPG, s. r. o.,oldřichovice 791, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/01/020/Ha na provedení Náhradní výsadba dřevin v Třinci podzim 2010 mezi městem Třinec a podnikatelem Ing. Zuzanou Klusovou, Lidická 661, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4254 1) schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009/01/023/Hu na Zpracování lesních hospodářských osnov mezi městem Třinec a společností LESOTAX VSETÍN, s. r. o., U Skláren 781, Vsetín, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4255 pronajmout 4 vlajkové stožáry na náměstí Svobody na pozemku parc. č. 2544/2 v k. ú. Lyžbice, z důvodu vyvěšení vlajek, za cenu nejvyšší nabídky za jeden kus vlajkového stožáru Kč (bez DPH) za rok na dobu neurčitou společnosti BKS Capital Partners, a. s., Francouzská 75/4, Praha 2, IČ uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/10/004/Gr na pronájem vlajkových stožárů na náměstí Svobody mezi městem Třinec a společností BKS Capital Partners, a. s., Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/4256 o záměru změny doby pronájmu nebytových prostor v pavilonu č. 3 budovy č. p. 696, ul. Koperníkova, Třinec, Základní umělecké škole, Třinec, příspěvkové organizaci, IČ , na základě nájemní smlouvy č 2009/06/227/Ma, uzavřené mezi městem Třinec a Základní uměleckou školou Třinec, Třanovského 596, příspěvkovou organizací, z doby určité na dobu neurčitou. usnesením č. 2010/4257 poskytnout finanční neinvestiční příspěvek ve výši Kč Slezské diakonii, Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na dofinancování provozních nákladů (energie, teplo, voda, mzdové náklady) ve středisku Azylový dům Bethel Třinec, Frýdecká 191, Třinec Strana 4 (celkem 12)

5 uzavřít smlouvu č. 2010/08/055/St mezi městem Třinec a Slezskou diakonií, jednající panem Ing. Česlavem Santariusem, ředitelem, Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) 3) schválila vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2010/4258 a) prominout poplatek z prodlení paní M. C., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/335/Fa a) prominout poplatek z prodlení manželům I. W. a L. W., bytem Třinec, ve výši 100 % b) uzavřít Dohodu o prominutí dluhu č. 2010/05/336/Fa. usnesením č. 2010/4259 a) ukončit nájemní vztah k nebytovému prostoru garáži č. 10 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, s panem Z. K., bytem Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2010/05/355/Sz a) o pronájmu nebytového prostoru garáže č. 8 ve výměře 18 m 2, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, panu Z. K., bytem Třinec, za cenu dle Ceníku, tj. 600 Kč/m 2 /rok bez poskytovaných služeb, na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/356/Sz c) neuplatňovat paušální poplatek ve výši 600 Kč včetně DPH za uzavření nájemní smlouvy č. 2010/05/356/Sz na garáž č. 8, která se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, panu Z. K., bytem Třinec, z důvodu uvolnění garáže č. 10, která se nachází na téže části pozemku pro potřeby města uzavřít dodatek č. 2 k Dohodě o svěření nebytových prostorů do správy č. 2009/05/310/Do ze dne mezi Odborem správy majetku města MěÚ Třinec a Odborem vnitřních věcí MěÚ Třinec z důvodu zúžení předmětu užívání o nebytový prostor garáž č. 8 ve výměře 18 m 2 ke dni a rozšíření předmětu užívání o nebytový prostor garáž č. 10 o výměře 18 m 2, které se nacházejí na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, ode dne za účelem umístění nářadí, pracovních strojů a vozíku, které využívají ke své činnosti zaměstnanci veřejné služby 4) rozhodla a) vypůjčit nebytový prostor garáž č. 9 ve výměře 18 m 2, který se nachází na části pozemku parc. č. 761/2 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, Odboru ŠKaTv MěÚ Třinec ode dne za účelem garážování služebního vozidla b) uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru č. 2010/05/357/Sz mezi Odborem SMM MěÚ Třinec a Odborem ŠKaTv MěÚ Třinec. Strana 5 (celkem 12)

6 usnesením č. 2010/4260 uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2009/05/472/Fa ze dne mezi městem Třinec a společností Rotto, spol. s r. o., Jablunkovská č. p. 705, Třinec, IČ , DIČ CZ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4261 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2007/05/475/Ha ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. CH., bytem Třinec, do b) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout paušální úhradu Kč za prodloužení nájemní smlouvy c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007/05/475/Ha a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2009/05/339/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, panu J. T., bytem Třinec, do b) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout paušální úhradu Kč za prodloužení nájemní smlouvy c) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2009/05/339/Za neprodloužit nájemní smlouvu č. 2009/05/242/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 551/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, panu P. B., bytem Třinec, do usnesením č. 2010/4262 a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu B. O., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/352/Za a) přidělit mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní J. B., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č 2010/05/353/Za. usnesením č. 2010/4263 a) poskytnout souhlas k prodloužení podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé I. B. a T. B., bytem Třinec, na dobu do Strana 6 (celkem 12)

7 b) uzavřít Dohodu o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2010/05/354/Za. usnesením č. 2010/4264 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní D. B., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan M. W. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní L. S. a bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé L. F. a L. F. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+4 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1244/4 v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní L. M., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé H. B. a J. B. S. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za 4) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé R. S. a L. S., a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan T. W. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za 5) rozhodla a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemcem je pan D. K., bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manželé R. K. a J. K., a bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Třinec a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní R. H. b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2010/05/ /Za. Strana 7 (celkem 12)

8 usnesením č. 2010/4265 1) vzala na vědomí oznámení společnosti BKS Capital Partners, a. s., se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , DIČ CZ , o přeměně společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r. o., formou sloučení se společností BKS Capital Partners, a. s., v září 2010, která se tímto stala společností nástupnickou z důvodu změny smluvní strany uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 650 ze dne mezi městem Třinec a společností BKS Capital Partners, a. s., se sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, IČ , DIČ CZ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 462 na ul. Palackého v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. usnesením č. 2010/4266 uzavřít dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č. 702 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností ALVI PRO, s. r. o., se sídlem J. Seiferta č. p. 1327/9, Hlučín, IČ , DIČ CZ , související s pronájmem nemovitostí a movitých věcí v turistickém areálu Javorový vrch, z důvodu úpravy nájemného na částku ve výši Kč/rok bez DPH pro období usnesením č. 2010/4267 nesnížit cenu nájmu a nepodílet se na úhradě části nákladů za spotřebované energie u pana Wojciecha Krzysztofa Jędrszczyka, místem podnikání Nýdek 310, p. Bystřice, IČ , v souvislosti s vysoušením pronajatých nebytových prostorů v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci z důvodu promočení stěn zapříčiněného přívalovými dešti v srpnu usnesením č. 2010/4268 schválit vnitřní směrnici č. 7/2010 Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince, s účinností ode dne na dobu neurčitou ve znění přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s jednotlivými nájemci ve znění přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4269 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 232/5 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/229/Vi Strana 8 (celkem 12)

9 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí a provozování přípojkové skříně na pozemku parc. č. 232/5 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2010/05/237/Sk. usnesením č. 2010/4270 a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 20 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu R. K., bytem Třinec, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/359/Sk a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní M. U., bytem Kozy, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/358/Sk a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu M. H., bytem Kozy, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/360/Sk 4) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 16 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní M. Z., bytem Třinec, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/361/Sk 5) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 18 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince panu J. M., bytem Český Těšín, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/362/Sk 6) rozhodla a) pronajmout část pozemku parc. č. 433/1 ve výměře 14 m² v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince paní A. K., bytem Vendryně, za účelem dušičkového prodeje za cenu ve výši 100 Kč/m² po dobu užívání, tj. od do b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2010/05/363/Sk. Strana 9 (celkem 12)

10 usnesením č. 2010/4271 o záměru odprodeje části pozemku 216/32 ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 110 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, paní V. S., bytem Třinec, za účelem údržby a oprav garáže, a to přímým prodejem bez výběrového řízení vzhledem k tomu, že žadatelka je vlastníkem nemovitosti garáže, která je funkčně spjatá s prodávaným pozemkem ve vlastnictví města. usnesením č. 2010/4272 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem Třinec Staré Město, Průmyslová 1024, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu provozování kanalizační přípojky přes pozemky parc. č. 1778/7 a 2224/1 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/364/Vi a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemek parc. č. 1517/8 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/150/Sk a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky parc. č. 2262/1, 21/6, 33, 144/2, 2202/1, 157/9, 157/12, 211, 217/1, 1028, 2219, 1022/31, 1011/2 a 1039/5 v k. ú. a obci Třinec a přes pozemky parc. č. 428/1, 428/2, 429, 540 a 542 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/365/Vi 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ , DIČ CZ , spočívající v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky parc. č. 1039/5, 926/18, 926/10, 926/11, 926/12, 2486/1, 2520/1, 2532/2, 1132/2, 2226/2, 2523/3 a 1132/2 v k. ú. a obci Třinec a přes pozemky parc. č. 2492/1, 2506, 2561 a 2560/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. 2010/05/366/Sk. usnesením č. 2010/4273 a) o navýšení ceny díla o Kč bez DPH na realizaci komplexní rekonstrukce 3 ks výtahů Typu 2 v bytových domech v Třinci, ul. Máchova č. p v rámci akce Komplexní rekonstrukce výtahů v časovém období b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2009/05/504/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou Výtahy Morava, v. o. s., Dělnická 97a, Havířov, IČ , DIČ CZ , o navýšení ceny díla. Strana 10 (celkem 12)

11 usnesením č. 2010/4274 o záměru pronájmu objektu bez čp/če občanská vybavenost postaveného na pozemku parc. č. 1544/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třinec předem určenému zájemci Základní kynologické organizaci Třinec, registrované u Českého kynologického svazu pod reg. číslem 102, se sídlem Třinec, Frýdecká, IČ , pro činnost Základní kynologické organizace Třinec na dobu určitou od uzavření nájemní smlouvy do doby uzavření samostatné smlouvy na novou budovu, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1263, popřípadě pozemku parc č. 1262, oba pozemky ve vlastnictví města Třince v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, za cenu 1 Kč. usnesením č. 2010/4275 o vyloučení uchazeče H & B delta, s. r. o., Vsetín, Bobrky 382, IČ , z účasti na výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 takto: 1. CONSTRUCTUS, s. r. o., Frýdek-Místek, Dolní 96 IČ VDS, spol. s r. o., Ostrava, Poruba, Dělnická 411/29 IČ TURČINA, s. r. o., Havířov, Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1 IČ TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín, Jiráskova 701 IČ IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany-Tážaly 162 IČ RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o., Ostrava, Těšínská 279/227 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/05/367/Ku na akci Generální oprava střech bytových domů ul. 1. máje č. p. 393, 394, 462 mezi městem Třinec a firmou CONSTRUCTUS, s. r. o., Frýdek-Místek, Dolní 96, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2010/4276 o vyloučení uchazeče H & B delta, s. r. o., Vsetín, Bobrky 382, IČ , z účasti na výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje č. p. 122 o pořadí nabídek předložených hodnotící komisí za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje č. p. 122 takto: 1. ALVAC, s. r. o., Havířov, Podlesí, Studentská 1548/26 IČ TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín, Jiráskova 701 IČ VDS, spol. s r. o., Ostrava, Poruba, Dělnická 411/29 IČ IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany-Tážaly 162 IČ RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o., Ostrava, Těšínská 279/227 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2010/05/368/Ku na akci Generální oprava střechy nebytového domu ul. 1. máje čp. 122 mezi městem Třinec a firmou ALVAC, s. r. o., Havířov, Podlesí, Studentská 1548/26, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 12)

12 usnesením č. 2010/4277 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu Marku Wdówkovi, IČ , Čs. armády 67, Jablunkov, ve Staroslovanské restauraci, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 02:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou od 05. října 2010 do 31. prosince usnesením č. 2010/4278 1) schválila ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, paní Aleně Kostkové, mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, panu Bc. Pavlu Pezdovi, mimořádnou odměnu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4279 1) vzala na vědomí s platností od změnu tarifní složky platu a příplatku za vedení paní Dagmar Cholewové, ředitelce Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace 2) schválila s platností od platový výměr paní Dagmar Cholewové, ředitelce Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2010/4280 1) schválila ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA MÍSTOSTAROSTA Strana 12 (celkem 12)

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Usnesení č. 67/5445 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 4. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 67/5445 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 4. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 67/5445 Příloha č. 2 Strana 1 Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení věcného břemene FM/22/e/2015/Ro III/0114 5966 Bystřice

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. března 2015 usnesením č. 2015/318 program 8. schůze rady města, konané dne 09.03.2015. usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více