BAROKNÍ POLOLIDOVÁ HUDEBNÍ KULTURA V PROGRAMU MEDIACE A ŘÍZENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ NA UP V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROKNÍ POLOLIDOVÁ HUDEBNÍ KULTURA V PROGRAMU MEDIACE A ŘÍZENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ NA UP V OLOMOUCI"

Transkript

1 BAROKNÍ POLOLIDOVÁ HUDEBNÍ KULTURA V PROGRAMU MEDIACE A ŘÍZENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ NA UP V OLOMOUCI Semi-popular Baroque Culture Topics in the Training Programme Mediation and Management of Cultural Heritage at Palacký University Olomouc Jiří Luska Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy Anotace Příspěvek je zaměřen na vzdělávací program Mediace a řízení kulturního dědictví, který je v současné době připravován na Univerzitě Palackého v Olomouci. Navazuje na projekt Magisthere, který byl realizován na Univerzitě v letech Popisuje jednotlivé fáze projektu. První etapa byla zaměřena na výzkum v kulturně památkových institucích zaměřených na povolání v oblasti mediace kulturního dědictví a ve vysokoškolských vzdělávacích institucích České republiky. V další časti projektu byly pilotně ověřeny nově vytvořené vzdělávací moduly. Příspěvek se soustřeďuje zejména na popis vzdělávacího modulu, jež se týká pololidové barokní kultury olomouckého regionu. Annotation The paper focuses on the training programme Mediation and Management of Cultural Heritage, which is maked up at Palacký University. It proceeds on project Magisthere, which was realised at the University between 2002 and It describes individual stages of the project. The first stadium disserted upon research in cultural-historical institutions that focus principally on job opportunities that are concerned with mediation of cultural heritage and higher educational institutions in the Czech Republic. The pilot examination of newly created educational moduls was presented in the next stage of the project. The paper principally deals with the description of the course moduls with topics of semi-popular baroque culture in the Olomouc region. Kulturní dědictví je hodnotou, která je dnes více než kdykoli dříve vnímána jako specificky národní, regionální či státní bohatství, které nabývá v evropském kontextu společného významu pro všechny evropské země. Zahrnuje historické památky, archeologické pozůstatky, městské a venkovské architektonické soubory, krajiny, ale také materiální a nemateriální svědectví o historii a kultuře. Dnes se kulturní dědictví stává i ekonomickým vkladem a je důležitou součástí rozhodování o územním plánování. Je také považováno za faktor trvale udržitelného místního rozvoje v evropských regionech. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o kulturní dědictví se objevují také nové potřeby. Kromě povolání, která jsou nyní spjata s identifikací kulturního dědictví a s jeho obnovou, se rozvíjí skupina povolání spojených s osvětovou činností v oblasti kulturního dědictví. Cílem této činnosti je nalézt různé způsoby, jak lze zprostředkovat vědomosti a znalosti z vědeckých oborů širšímu publiku místním obyvatelům, turistům, dětem, mládeži atd. Předpokladem k tomu je propojení jednotlivých činitelů odborníků z oblasti cestovního ruchu, architektů

2 a urbanistů, vydavatelů, osob rozhodujících o otázkách týkajících se kulturního dědictví. Tento proces sice umožňuje získat mnohá zaměstnání v oblasti valorizace, popularizace a mediace kulturního dědictví, ale tato povolání nejsou dostatečně definována, neexistují odpovídající možnosti pro jejich přípravu a situace se v jednotlivých zemích výrazně liší. Na řešení nastíněných otázek se zaměřilo sdružení Aliance evropských kulturních měst (AVEC), jehož cílem je výměna zkušeností z oblasti zhodnocování kulturního dědictví jako jednoho z prostředků místního rozvoje. Aliance AVEC zkoncipovala vzdělávací projekt nazvaný MAGISTHERE (Médiation, Animation, Gestion, Interprétation des Sites et Territoires, HERitage Européen), vyšla přitom z dvacetileté zkušenosti francouzské sítě Uměleckých a historických měst a území. Záměrem projektu bylo rozšiřování povědomí o kulturních hodnotách kulturního dědictví, zlepšení nabídky vzdělávacích příležitostí v jednotlivých zúčastněných zemích a jejich propojení s novými pracovními příležitostmi v této oblasti. Protože měl evropský rozměr, očekávalo se také, že pomůže vytvořit homogenní a doplňující se vzdělávací programy akceptovatelné ve všech zúčastněných zemích. Univerzita Palackého byla oslovena magistrátem města Olomouce s návrhem na její začlenění do tohoto mezinárodního projektu jedenácti evropských měst před pěti lety. Projekt MAGISTHERE, který byl financován převážně z programu Leonardo da Vinci, byl časově rozvržen na dobu 30 měsíců. Role Univerzity Palackého spočívala zejména v provedení výzkumné vzdělávací a sociologické sondy a vytvoření vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, zaměřeného na dvě profese, jejichž pracovní označení se po mnoha diskusích ustálilo na Animátor kulturního dědictví a Manažer rozvoje kulturního dědictví. V přípravné fázi projektu byla provedena poměrně rozsáhlá šetření v kulturně památkových institucích České republiky mapujících existující povolání a institucionální základnu pro tuto oblast. Druhý výzkum zmapoval stávající studijní programy Univerzity Palackého a českých vysokých škol v oblastech vzdělávání zaměřeného na profese v oblasti ochrany kulturního dědictví. Ve druhé fázi projektu proběhlo ověření nově vytvořených studijních programů během dvoutýdenního pilotního prezenčního kurzu, který byl zahájen 13. září 2004 ve freskovém sále Uměleckého centra UP. Jeho zahájení předcházela příprava vybraných témat i koordinace časových možností jednotlivých vyučujících z participujících kateder a v předstihu také poměrně důkladná propagační a informační kampaň, kterou zajistilo středisko dalšího vzdělávání PdF UP. Do pilotního kurzu se přihlásilo 17 frekventantů, kteří absolvovali v září 2004 ucelený týden přednášek a pracovních seminářů. Další pokračování kurzu následovalo v říjnu téhož roku. V závěru pak proběhla jeho evaluace a univerzitní zkušenosti byly tlumočeny jednotlivými garanty na posledním pracovním setkání členů aliance AVEC a partnerských univerzit ve španělské Ubedě v lednu Ve třetí etapě projektu Magisthere byl vytvořen kompletní studijní program dvou oborových specializací - Animátor a Manažer kulturního dědictví. Vznik obou studijních programů je výsledkem spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci s partnerskými univerzitami v Tours, Peczi, Ubedě a Cosenze, přičemž hlavní koordinace se ujala Univerzita v Tours. Na jejich přípravě se na UP podílely Katedra historie, Katedra sociologie a andragogiky a Katedra dějin umění Filozofické fakulty UP, dále Katedra výtvarné výchovy, Katedra hudební výchovy, Katedra pedagogiky a Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP. 2

3 Při výběru témat sledovali koordinátoři projektu zejména hlediska, která souvisejí s aktuálním motivačním zacílením projektu, ale současně i s ověřením obsahové adekvátnosti vybraných témat ve vztahu k odbornému profilu prvních frekventantů. Byť je projekt Magistere silně determinován evropskými kulturními zřeteli, významně je zastoupena problematika barokní kultury na Moravě a zejména olomouckého regionu. V současné době nabyly oba programy již poměrně stabilní podobu. Pro jejich stručnou deskripci uvedeme některé údaje. Charakteristika a cíle studijního programu: Cíl studijního programu Animátor kulturního dědictví spočívá ve zformování nových kompetencí vysokoškolsky graduovaného studenta v oblasti mediace materiálního a duchovního kulturního dědictví. Program obsahuje několik vzdělávacích modulů, zaměřených jak na otázky poznání významných evropských a regionálních kulturních hodnot z oblasti architektury, výtvarného umění, hudební kultury i jejich vazeb na širší historické a sociokulturní aspekty (studijní modul Kulturní dědictví v Evropě). Významný podíl náplně studijního programu Animátor kulturního dědictví tvoří moduly obsahující problematiku mediace kulturního dědictví (modul Pedagogické a komunikativní kompetence v oblasti mediace kulturního dědictví). Vstupní požadavky pro přijetí ke studiu: Titul Bc. nebo Mgr. (180 nebo 300 ECTS) získaný absolvováním některého z těchto studijních programů, resp. studijních oborů: Humanitní studia, Historické vědy, Výtvarná umění, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Umělecké obory, Architektura, estetickovýchovné a humanitní studijní obory v rámci studijních programů Učitelství pro střední školy a Učitelství pro 2. stupeň základních škol. Doklad o absolvování studia: Dokladem o absolvování studijního programu je osvědčení, které je vydáváno společně partnerskými školami - Univerzitou J. Rabelaise v Tours, IRP Bretagne, Univerzitou v Pécsi, Kalábrijskou univerzitou v Cosenze, Univerzitou distančního vzdělávání v Jaén a Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho mezinárodní označení Co diplom vystihuje jeho platnost v kontextu působnosti partnerských univerzit. Fakulty UP a katedry podílející se na uskutečňování studijního programu: Filozofická fakulta Katedra dějin umění, Katedra historie, Katedra sociologie a andragogiky. Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy, Katedra výtvarné výchovy, Katedra pedagogiky s celoškolskou působností, Katedra speciální pedagogiky. Právnická fakulta Katedra mezinárodního a evropského práva. Navržené modely studijního programu Animátor kulturního dědictví a Manažer rozvoje kulturního dědictví sestávají z modulů, které se v zájmu kompatibility rámcově shodují s programy kooperujících partnerských univerzit. Jde o tyto moduly: Pedagogické a komunikativní kompetence v oblasti mediace kulturního dědictví; Obecné metodické otázky mediace; Komunikativní kompetence; Programy a nástroje mediace; Řízení v oblasti kulturního dědictví; Kulturní dědictví v Evropě; Dějiny umění a architektury; Historie regionu; Funkční proměny umělecké a pololidové tvorby v barokní kultuře regionu; Součástí programu by měly být také individuální stáže a mezinárodní mobilita studentů. Témata submodulu Funkční proměny umělecké a pololidové tvorby v barokní kultuře regionu jsou následující: 3

4 Umělecké dílo jako prostředek reprezentace. Autentická provozovací praxe hudby 17. a 18. století. Barokní opera na Moravě. Umělecké dílo v kontextu dobových slavností. Piaristé a jejich význam pro hudební kultivaci Moravy v období baroka. Umělecké dílo jako cíl pouti. Rekatolizační tendence v kramářských písních 18. století vydaných v moravských tiskárnách. Nápěvné rekonstrukce duchovních kramářských písní. Podrobnější obsah modulů a jednotlivých disciplín přinášejí následující anotace. Umělecké dílo jako prostředek reprezentace. Přednáška bude zaměřena na okolnosti vzniku uměleckých děl. Bude zkoumána celá řada otázek: Proč byli lidé ochotni investovat nemalé prostředky do zhotovení uměleckých děl? Co si od jejich zhotovení slibovali? Jaké funkce tato díla plnila a komu byla určena? Autentická provozovací praxe hudby 17. a 18 století. Barokní nástroje a jejich hráčská specifika, dobové manýry, realizace generálního basu, srovnání s romantizujícím pojetím na základě zvukových ukázek. Barokní opera na Moravě. Snoubení výtvarného, literárního a hudebního umění, barokní divadelní praxe, konkrétní realizace opery La Nascita del Diamante z Kroměříže. Umělecké dílo v kontextu dobových slavností. Většina uměleckých děl nebyla mrtvými artefakty, ale tvořila nedílnou součást každodenního i svátečního života. Památky mohly být hlavními aktéry slavností, nebo alespoň kulisami, které slavnost umožňovaly a dávaly jí patřičnou důstojnost. Přednáška bude sledovat na vybraných příkladech vztah mezi památkami a slavnostmi. Piaristé a jejich význam pro hudební kultivaci Moravy v období baroka. Provozovací praxe řádu, systém výuky, nejvýznamnější skladatelské osobnosti, nejvýznamnější odchovanci latinských gymnázií. Umělecké dílo jako cíl pouti. Významné umělecké památky od pradávna budily pozornost a přitahovaly k sobě četné návštěvníky. Obraz, socha, budova či celá města se mohly stát cílem, k jehož shlédnutí byli lidé ochotni absolvovat dlouhou a namáhavou cestu. Ta mohla mít charakter náboženské pouti, mohlo se ale jednat i o součást vzdělání a životního stylu. Přednáška bude zkoumat různé aspekty poutní praxe a rodícího se turismu. Rekatolizační tendence v kramářských písních 18. století vydaných v moravských tiskárnách. Odraz rekatolizačního procesu v českých zemích a na Moravě v duchovních kramářských písních vydaných v 18. století moravskými nakladateli. Nejfrekventovanější náměty kramářské písňové produkce - biblické postavy a postavy českých světců. Nápěvné rekonstrukce duchovních kramářských písní. Vyhledávání nápěvných vazeb mezi kramářskými písněmi a duchovními písněmi dobových kancionálů. Volba vybraných témat byla ovlivněna dvěma okolnostmi. První je spjata s umístěním projektu do nově zrekonstruované budovy Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, v němž sídlí uměnovědné a uměnovýchovné katedry Univerzity. Prostředí 4

5 Uměleckého centra, původně jezuitského konviktu, disponuje velkolepými inspiračními prostorami pro nejrůznější umělecké a animační projekty. V Konviktu má své domovské sídlo soubor Ensemble Damian, zaměřený na cílené oživování barokní hudební literatury. V atriu Konviktu i v jeho přilehlých prostorách se již odehrála řada operních představení, která svými náměty, hudebním zpracováním, výtvarnou podobou i prostředím byla předurčena pro vzbuzení atraktivních uměleckých posluchačských zážitků. V prostorách Konviktu budou však také uskutečňovány vzdělávací moduly týkající se oživování a realizace hudby 17. a 18. století na podkladě dobových pramenných materiálů, aktualizace moravských barokních libret i zkušeností s jejich přibližováním současným posluchačům. Druhá příčina zájmu o tuto problematiku tkví v následujících okolnostech. Oblast pololidové kultury představované kramářskými písněmi, jež je obsahem dvou submodulů, má v moravském regionu bohatou pramennou základnu. V muzeích Prostějovska, Přerovska, severněji ve slezské Opavě i v samotné Olomouci se nachází poměrně značné množství kramářských písňových tisků, jejichž světský i duchovní obsah je přímo předurčují k novému oživení. Na Olomoucké univerzitě působil také profesor Robert Smetana, který kramářským písním věnoval celý svůj vědecký produktivní věk a v Olomouci uspořádal řadu ročníků vědeckých konferencí Václavkova Olomouc. Na nich byly nejen rozpracovány teoretické otázky hudební a slovesné stránky kramářských písní, ale v 60. letech položeny základy jejich nového oživení a přiblížení dnešním recipientům. Další zatraktivnění kramářských písní, které jsou často v textech spjaty s konkrétními lokalitami Olomoucka (chrámy, poutní místa Svatý Kopeček, Svatý Hostýn) a postavami světců, jejichž sochy se nacházejí takřka v každé obci či lemují cesty Moravy, Čech, Dolních Rakous ad., se nabízí kupříkladu ve formě kulturně historické regionální i mezinárodní turistiky jako prostředku kultivovaných kulturně relaxačních aktivit. S uvedeným modulem se tématicky více či méně dotýkají i další části programu: Komunikativní kompetence s tématy Neverbální komunikace jako jedna z klíčových kompetencí animátora, Jak komunikovat s lidmi. Praktický dopad mají také přednášky submodulu Programy a nástroje mediace s tématy Specifika interpretace a zprostředkování umění, Věkové zvláštnosti, Zvláštnosti animace ve vztahu ke specifickým společenským minoritám. V kontextu s pololidovou kulturou je aktuální také submodul Prostředky dramatického umění jako zprostředkující komunikační nástroj animátora. Jeho obsahem jsou teoretická východiska a metodologie možností využití prostředků dramatického umění coby motivačního a informačního nástroje v práci animátora kulturního dědictví. Nedílnou součástí jsou ukázky a trénink jednotlivých dílčích technik či ucelených projektů tzv. drama in education. V submodulu Úvod do problematiky interpretace památek jsou studenti konfrontováni se současnými přístupy k interpretaci v dějinách umění, zejména s postupy rekonstrukce dobového kontextu, s rekonstrukcí a se strukturální dedukcí a naproti tomu s emotivně naplněnými individuálními interpretacemi při vědomí historicity památky. Pochopí smysl a úlohu výkladu a konfrontaci jazyka se zprostředkovávanou vizualitou památky. Submodul Historie regionu obsahuje témata Historie fakt a realita, Paměť a historie, Funkce historických mýtů a stereotypů, Osobnost v historiografickém zkoumání a Mikrohistorie jako jedna z možností zkoumání regionu. V neposlední řadě je nutno dodat, že ke všem modulům jsou v současné době připravovány jejich garanty také studijní opory. 5

6 Literatura LUSKA, J. (ed.) Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 68 s. LUSKA, J. (ed) Sborník dokumentů Projekt Magisthere na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech Hanex Olomouc 2005, 78 s. 6

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více