Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1

2 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální údaje 4 V. Organizace vzdělávání 5 VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6 VII. Výsledky vzdělávání 7 VIII. Prevence patologických jevů 7 IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8 X. Vnitřní kontrolní a hospitační činnost 9 XI. Spolupráce při plnění vzdělávacích úkolů a cílů 9 XII. Akce školy, spolupráce školy s veřejností a rodiči ţáků 9 XIII. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů 10 XIV. Hospodaření školy 10 XV. Další aktivity školy 13 I. Základní údaje o škole Škola: Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříţ, příspěvková organizace Bezměrov 165, Kroměříţ, IČ: Části školy: Základní škola se školní druţinou, mateřská škola, školní jídelna Zřizovatel: Obecní úřad Bezměrov Bezměrov 155, Kroměříţ Ředitel školy: Mgr. Alena Botková Kontakty: Telefon: ZŠ ŠJ,MŠ Školská rada: Předseda: Radek Baštinec Členové: Tomáš Krupař, Mgr. Darina Prokschová (Školská rada byla zřízena dne Nová školská rada byla zvolena ) 2

3 II. Charakteristika základní školy: Základní škola je organizovaná jako malotřídní s 1. aţ 5. postupným ročníkem ve třech třídách. Vzdělávací program je realizován v prostorné dvoupodlaţní budově ZŠ. V přízemí se nachází šatna, jídelna a zrekonstruovaná tělocvična se sprchami a sociálním zařízením. V 1. patře školy jsou tři kmenové učebny, kabinet, sborovna, počítačová učebna, školní druţina, učebna výtvarné výchovy, posluchárna s knihovnou a sociální zařízení. V kmenových třídách jsou nové lavice s nastavitelnou výší stolů a ţidlí dle platných hygienických norem. Prostorné učebny jsou vybaveny kobercem pro odpočinek i vzdělávání. Ve všech kmenových učebnách je nový nábytek a interaktivní dataprojektory s notebookem. Jsou zrenovované podlahy a nové dveře. Charakteristika mateřské školy: Mateřská škola měla ve školním roce 2013/14 2 třídy. I. třídu navštěvovaly tříleté dětí, do II. třídy docházely děti od 4 do 6 let. MŠ se nachází v přízemí v části společné budovy. Děti zde mají k dispozici 2 šatny, sociální zařízení, 2 třídy s jídelnou, které slouţí i jako herny a 2 loţnice ( u jedné z nich je další sociální zařízení). Vstupní prostory do školky jsou i společným prostorem pro výdej stravy cizím strávníkům. Mateřská škola je chodbou propojena s vývařovnou ŠJ. Všechny prostory MŠ jsou nově zrekonstruované a vybavené novým nábytkem. Upraven je i vstupní prostor MŠ. Součástí MŠ je školní zahrada, která je upravena nově vybavena multifunkčním hřištěm a houpadly tak, aby splňovala kritéria z hlediska bezpečnosti dětí. III. Vzdělávací programy školy Mateřská škola pracuje dle ŠVP PV Máme se rádi. Základní škola pracuje dle ŠVP ZV Školáčci, který byl projednán a schválen pedagogickou radou , s platností od Školní druţina pracuje dle vlastního ŠVP, schváleného Zájmové vzdělávání Při škole pracuje 1 oddělení školní druţiny. Děti mají k dispozici koberec k hrám, dětské vybavení a hračky. Činnost byla zaměřena převáţně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě nebo tělocvičně, současně byly rozvíjeny schopnosti a dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností. Ţáci byli také seznamováni s dopravní tematikou v rámci dopravní výchovy, ekologií v rámci celoročního projektu Příroda je náš kamarád a se základy společenského chování ( koutky vaření, návštěva kulturních akcí), na činnost školy navazovali i v programu Recyklohraní. Obsah vzdělávání ve školní druţině je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu Školáčci, na který navazuje a zároveň vhodně doplňuje a rozšiřuje obsah výuky. 3

4 Reţim školní druţiny je upraven ve Vnitřním řádu školní druţiny. Ze školní druţiny jsou ţáci uvolňováni do zájmových krouţků. IV. Personální údaje Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky Pedagogové ZŠ 4 3,65 Pedagogové MŠ Asistent pedagoga 2 1,35 V průběhu roku došlo k drobným úpravám úvazků pedagogů MŠ. Asistent pedagoga do MŠ nastoupil k Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitelka 1,0 PdF- učitelka pro l.st učitelka 1.st. 1,0 PdF-učitelka pro l.st. 5 3 učitelka l.st. 1,0 SPgŠ-učitelství pro mat.školy vychovatelka ŠD 0,65 SPgŠ-vychovatelství 19 5 učitelka MŠ 1,0 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,806 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,806 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,645 SPgŠ- učitelství pro mat.školy 0 7 asistentka pedagoga 0,7 Vysokoškolské studium AP 4 8 asistentka pedagoga 0,65 Probíhá kurz AP 0 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 100% Roků ped. praxe Provozní zaměstnanci ve školním roce 2013/2014: Počet fyzických osob Výše úvazku celkem Výše úvazku - škola Výše úvazku - ŠJ 4 3,552 1,682 1,875 Z důvodu zvýšení počtu tříd v MŠ byl navýšen úvazek uklízečce MŠ. Počty strávníků ve školní jídelně Základní škola 40 Mateřská škola 41 Zaměstnanci 14 Cizí strávníci 11 Celkem 106 Kapacita školní jídelny 150 4

5 V. Organizace vzdělávání Mateřská škola 1. stupeň Školní druţina 2. stupeň Školní jídelna Počet tříd /ročníků Počet ţáků, (dětí) k Počet ţáků (dětí) na třídu /ročník Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj/ Počet ţáků na ped.úvazek ,5 3,257 11,38 3/ ,33/ , ,66 30 x x x x x x x 1,87 x V průběhu školního roku přihlášeno do MŠ ještě 5 děti. Obec jako zřizovatel školy schválila výjimku v počtu ţáků základní školy pro školní rok 2013/2014 ( 3 třídy s počtem ţáků niţším neţ 42). Mateřská škola má od obce jako zřizovatele schválenou výjimku v počtu dětí mateřské školy na dobu neurčitou (maximální počet dětí v jednom oddělení 28). Ve školním roce 2013/14 měly třídy ZŠ následující rozvrţení: I. třída 1. a 5. ročník počet ţáků: II. třída 2. ročník + 1 integrace počet ţáků: III. třída 3. a 4. ročník počet ţáků: celkem ţáků 40 Přehled zájmových útvarů: Sborový zpěv Pohybové hry Krouţek Aj-přípravný Krouţek Aj Logopedie Externě vedené zájmové útvary: Náboţenství Šachy Keramika Tvořivá dílna Hip Hop Mgr. Darina Prokschová Jana Jurtíková Jana Jurtíková Mgr. Pavlína Vaculíková Vlastimila Šprňová Josef Lambor Bc.Vladimír Opluštil Jarmila Grochalová Jarmila Grochalová Tereza Slaníková 5

6 Učební plán Vyučovací předmět Český jazyk 9 Ročník Anglický jazyk Matematika 4 Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem hodin Integrovaný ţák byl vzděláván dle ŠVP ZV příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. 2.ročník 22 hodin týdně, tj. o 1hodinu ( PV) více neţ ostatní ţáci 2. ročníku. VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní do 1. tříd 2013/2014 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/2014 Zapsaní do 1. tříd 2014/2015 Počet ţádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014/

7 VII. Výsledky vzdělávání Celkové hodnocení a prospěch žáků (II. pololetí) ročník prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem K výborným studijním výsledkům vedle intelektu ţáků nemalou měrou přispívá moţnost výrazného individuálního přístupu vzhledem k nízkým počtům ţáků ve třídách. Z 6 ţáků 5. ročníku si 4 ţáci podali přihlášku na gymnázia v Kojetíně a Kroměříţi, na obě gymnázia byli přijati. 3 ţáci tedy nastoupí na Gymnázium Kroměříţ, 1 ţák nastoupí na Gymnázium Kojetín. Jedna ţákyně byla přijata na ZŠ Slovan do ročníku s rozšířenou výukou matematiky, 1 ţák přestupuje na ZŠ Kroměříţ U Sýpek. Základní školu navštěvuje 1 ţák s poruchou autistického spektra a lehkým mentálním postiţením. Výchovná opatření (za obě pololetí) Pochvaly Důtky třídního učitele 29 ředitele školy 0 třídního učitele 0 ředitele školy 0 Pochvaly byly uděleny za aktivní práci, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy (pěvecká soutěţ a sportovní výsledky). VIII. Prevence patologických jevů Specifická prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování dětí. Snahou je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý ţivotní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Pilíře prevence krizového chování : - pestrá nabídka mimoškolních aktivit v rámci školní druţiny a zájmových krouţků - úzká spolupráce s rodiči ( nejen v rámci třídních schůzek, ale i společných aktivit) 7

8 - spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli - vzdělávání v metodikách preventivní výchovy, včetně seznámení s dokumenty MŠMT Velikým přínosem je, ţe třídní učitel ţáky své třídy zná a mnohdy svým kladným přístupem (pochopením, nabídkou, pomoci) je schopen některým negativním vlivům předcházet, popřípadě spolupracuje s preventistou na škole. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který cíleně v průběhu roku naplňuje. V tomto školním roce se nevyskytl ţádný závaţný výchovný problém. Velmi důleţitým prvkem je skutečnost, ţe ţáci pedagogům důvěřují a svěřují se jim. Pedagog tak můţe případný problém včas zachytit. Důraz klademe na zdravý ţivotní styl a smysluplné vyuţití volného času. Zaměřujeme se na tvorbu, popř. zlepšení přátelských vztahů mezi spoluţáky a ochotu pomáhat druhým nejen ve škole, ale i v reálném ţivotě, proto kaţdoročně pořádáme jednu charitativní sbírku. Případnou vyšší absenci jednotlivých ţáků sledujeme, dosud šlo vţdy jen o absenci způsobenou zdravotními problémy ţáka. IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : Oblast Počet Název vzdělávací aktivity: účastníků: Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, 2 Přírodovědné předměty vlastivědy Nudná vlastivěda? Ani náhodou! 1 Matematika v běţném ţivotě 1 Výchovy Pohybové hry 1 MPP Seminář metodiků prevence patologických jevů 1 Manaţerské řízení procesu změn ve školním 1 stravování Management školy Občanskoprávní vztahy při řízení školy- nový občanský zákoník 1 MŠ Ředitel a pedagogická praxe v MŠ 1 Řečová výchova u dětí náměty a inspirace 2 Logopedická prevence 1 Kurz asistenta pedagoga - probíhá 1 Integrace dítěte s SVP v MŠ 1 ŠJ hygienické minimum mají oba zaměstnanci Další vzdělávání pracovníků je uskutečňováno také formou samostudia, které je plánováno zejména na období vedlejších, popř hlavních prázdnin, vzdělávání je realizováno na základě plánu pro DVPP, který je v průběhu roku aktualizován podle nabídek vzdělávacích organizací a potřeb školy. Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni a přezkoušeni z předpisů 8

9 Kontrolní a hospitační činnost 1. Vnitřní kontrolní a hospitační činnost X. Na škole probíhala kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy v souladu s plánem kontrol a hospitací. U pedagogických pracovníků byla pravidelně kontrolována pedagogická dokumentace a soulad výuky s tematickými plány. Ve školním roce 2013/2014 byly hospitace ve vyučovacích hodinách zaměřeny na metody a formy práce, vyuţívání učebních pomůcek, soulad učiva se ŠVP. Nadále bylo také kontrolováno zařazování průřezových témat do výuky. Hospitace v mateřské škole byly zaměřeny na vyuţívání učebních pomůcek a metody a formy práce s dětmi. Ředitelkou školy byly prováděny pravidelné kontroly dodrţování hygienických předpisů v kuchyni, výdeje stravy ŠJ a plnění spotřebního koše byl proveden vnitřní audit - systém kritických bodů ve školní jídelně. Ţádné nedostatky zjištěny nebyly byla Krajskou hygienickou stanicí provedena kontrola plnění hygienických předpisů a pravidel souvisejících s ochranou veřejného zdraví v mateřské škole. Nebyly shledány ţádné nedostatky. 2. Vnější kontroly V tomto školním roce vnější kontrola neproběhla. XI. Spolupráce při plnění úkolů a cílů vzdělávání Oblast školství - Pedagogicko - psychologická poradna Zlínského kraje, pracoviště Kroměříţ - Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, pobočka Kroměříţ Oblast kulturní - Muzeum Kroměříţska - Správa majetku města Chropyně kulturní sekce - Městské kulturní středisko Kojetín XII. Akce školy, spolupráce školy s veřejností a rodiči žáků Akce společné pro základní i mateřskou školu: společná kulturní představení, většinou přímo v prostorách školy sběr starého papíru 2 krát ročně vánoční a velikonoční setkání všech dětí a rodičů spojené s vystoupením, jarmarkem a tvořivou dílnou 9

10 další společná vystoupení pro veřejnost ( setkání důchodců, vítání občánků apod.) některé společné vzdělávací projekty např. Zdravý týden, Jablíčkový týden, projekt Recyklohraní zaměřený na výchovu k ekologickému myšlení V tomto školním roce jsme nově zapojili do vzdělávání v oblasti bezpečnosti a dopravní výchovy i MŠ návštěva dopravního hřiště v Kroměříţi (3.- 4.roč ZŠ, II. třída MŠ) Podrobný přehled činnosti viz přílohy Akce a činnost ZŠ a MŠ za školní rok 2013/2014 S rodičovskou veřejností vedle spolupráce v rámci třídních schůzek, prostřednictvím členů školské rady a v neposlední řadě probíhá kaţdoročně Den otevřených dveří. Kladný ohlas mělo vánoční a jarní vystoupení pro rodiče. O školním dění jsou rodiče a veřejnost informování také prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek. Velmi dobrá je spolupráce s obcí. O činnosti školy ředitelka školy informovala nejen členy školské rady, ale s vizí školy v nejbliţším období, včetně poţadavků na financování pravidelně seznamuje i vedení obce. Na začátku šk. roku přivítal slovem i dárečkem naše prvňáčky při slavnostním zahájení zástupce OÚ Bezměrov a také na konci školního roku se zástupce obce přišel rozloučit s 5. ročníkem. Ţákům předal na památku milou pozornost na léta strávená v naší škole při získávání prvních poznatků a vědomostí. I nadále bude pokračovat spolupráce s MŠ Postoupky v návštěvách na pořádaných akcích. XIII. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů V lednu 2014 bylo ve spolupráci se zřizovatelem provedeno finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie V červnu 2014 byly zaslány veškeré schválené výukové materiály vytvořené v průběhu realizace našeho projektu v původním formátu na MŠMT, za účelem prezentace v databázi výstupů projektů OP VK, která má slouţit k volnému šíření inovativních materiálů vytvořených v rámci projektů EU peníze základním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (Projekt byl zahájen , předčasně úspěšně ukončen oproti původně stanovému termínu ). XIV. Hospodaření organizace v roce 2013: Hospodaření školy Dotace ze SR: Poskytnuto: Kč Čerpáno: Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) 0 Kč 10

11 Dotace z projektu: Poskytnuto: ,00 Kč Čerpáno: ,00 Kč Čerpání zůstatku roku 2012 ve výši ,00 Kč z rezervního fondu. Projekt byl plně vyčerpán a ukončen. Hospodářský výsledek 0 Kč Příspěvek od zřizovatele: Poskytnuto: Ostatní výnosy hlavní činnosti: ,85 Kč Čerpáno: ,98 Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) ,87 Kč Hospodaření v doplňkové činnosti vaření cizím strávníkům: Výnosy: ,39 Kč Náklady: ,00 Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) 2 079,61Kč Celkový hospodářský výsledek organizace: ,51 Kč Hospodaření s peněžními fondy v roce 2013 Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Příděl ze zlepš.hv Jiné zdroje Čerpání Stav k Fond odměn , ,00 0 0, ,00 FKSP , , , ,29 Rezervní fond , ,07 0, , ,03 Investiční fond , , ,06 801,94 CELKEM , , , , ,26 Fond odměn Komentář: Tvorba fondu: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku Čerpání fondu: posílení prostředků na platy 11

12 FKSP Tvorba fondu: základní příděl z platů ,30 Kč ostatní tvorba Čerpání fondu: příspěvek na stravu zaměstnanců ,00 Kč příspěvek na kulturu a tělovýchovu 60 peněžní dary ostatní čerpání 6 50 Rezervní fond Tvorba fondu: příděl ze zlepšeného hospodářského výledku ,07 Kč peněžní dary převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu EU Čerpání fondu: použití darů převod do investičního fondu úhrada případných sankcí za porušení rozp. kázně úhrada ztráty za předchozí léta ostatní čerpání k dalšímu rozvoji činnosti čerpání uložených prostředků z rozpočtu EU ,00Kč Investiční fond Tvorba fondu: odpisy majetku 601,00 Kč dotace na pořízení investic výnosy z prodeje svěřeného majetku převod z rezervního fondu Čerpání fondu: splátky půjčky na pořízení investic pořízení investic-tz budovy ,06 Kč posílení zdrojů na financov. údržby a oprav majetku odvod zřizovateli Přehled hlavních stavebních prací a úprav konaných ve šk. roce 2013/14 (a v období hlavních prázdnin před rokem 2014,15) Byla provedena modernizace školní druţiny renovací parket, nábytku ŠD, obloţením (včetně výměny dveří do skladu učebnic), výmalbou. Byly vyměněny horní desky lavic v učebně výtvarné výchovy. Byl zakoupen chybějící dataprojektor a notebook, takţe všechny kmenové učebny ( tři) jsou jiţ vybavené nejen přístupem k internetu, ale i moţností interaktivní výuky. Do všech kmenových tříd byl zakoupen nový nábytek.(původní nábytek byl ze sedmdesátých let!). Bylo vyměněno obloţení a provedena výmalba haly na chodbě. V MŠ došlo k finančně náročné renovaci školní zahrady. Byly odstraněny vzrostlé stromy, jejichţ vyčnívající kořeny i větve ohroţovaly bezpečnost dětí, terén byl srovnán, byla předláţděna cestička slouţící k jízdě na koloběţkách a zejména byl poloţen povrch na malé multifunkční hřiště. Bylo provedeno zastínění pískoviště a koupeny stoly s lavicemi pro moţnost malování dětí venku. Celá 12

13 rekonstrukce stála přes ,- Kč a na pokrytí části těchto nákladů byly pouţity prostředky z rezervního fondu, který jsme se pro tento účel snaţili postupně 3 roky vytvářet. Ve školní jídelně byly provedeny stavební úpravy tak, aby vznikla samostatná výdejní místa pro dvě třídy MŠ, byl proveden repas hnětacího stroje a škrabky na brambory a bylo obloţeno výdejní místo ZŠ, došlo k výměně části okenních tabulí v prostorách školní kuchyně. Byla zakoupena nová pračka a dva vysavače. XV. Další aktivity školy Charitativní sbírka Škola se snaţí působit i na morální aspekt ţáků. Stejně jako v loňském roce, i letos proběhla na škole charitativní sbírka nákupem propagačních pravítek nebo magnetek, tentokrát pro občanské sdruţení Ţivot dětem. Celková vybraná částka činí 1075,- Kč. Záměrem této aktivity ve škole byla snaha vést ţáky k zájmu o okolní dění a zejména k touze pomáhat potřebným v rámci vlastních ( i kdyţ ještě dětských) moţností. Ekologie V školním roce se naše škola zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává děti a ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je i sběr vyslouţilých baterií do speciálních nádob. Smyslem těchto ekologických projektů je bezesporu výchova mladé generace k ochraně ţivotního prostředí. Děti si postupně mohou uvědomovat důleţitost třídění odpadu, který nemusí končit v hromadné drtičce, ale můţe dále slouţit v podobě nových produktů. A současně si uvědomují, ţe záleţí na kaţdém jednotlivci, na kaţdé rodině. V Bezměrově Zpráva byla projednána na pedagogické radě Zpráva byla projednána a schválena na školské radě Příloha: Plán aktivit a činností ZŠ 2013/14 13

14 Přehled hlavních aktivit ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. POLOLETÍ ZÁŘÍ Provozní porada všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ Třídní schůzky Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Fotografování prvňáčků Projekt Chraňme naše lesy ( se sběrem starého papíru ) Dopravní výchova hrou Jablíčkové království týdenní projekt ZŠ Zahájení plnění projektu Recyklohraní Podzimní prázdniny Drakiáda dětí z MŠ a školní druţiny Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Beseda o knihách - knihovna Postoupky ŘÍJEN LISTOPAD Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Třídní schůzky v ZŠ I. čtvrtletí Pedagogická rada - I. čtvrtletí Hellowen soutěžní zábavné odpoledne Malý zpěvák - školní kolo pěvecké soutěže Divadelní představení Rodák Švabinský - Muzeum Kroměříž Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD PROSINEC Čertovský den projektové vyučování Vánoční program - Muzeum Kroměřížska Vánoční vystoupení pro důchodce Vánoce jsou tady - vánoční představení a jarmark pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ (projekt Setkání ) Vánoční prázdniny LEDEN Třídní schůzky v ZŠ I. pololetí Návštěva dětí z MŠ Postoupky Zápis do 1. třídy ZŠ Pedagogická rada I. pololetí Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Vysvědčení za I. pololetí 14

15 II. POLOLETÍ ÚNOR Pololetní prázdniny Zimní týden sportujeme v přírodě /zimní sporty/ - program pro děti ze školní druţiny Jarní prázdniny BŘEZEN Velikonoční program Muzeum Kroměříž O hanáckého kohóta účast v pěvecké soutěţi Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD DUBEN Přivítejte jaro - velikonoční jarmark, představení pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče (projekt Setkání ) Velikonoční prázdniny Pedagogická rada III. čtvrtletí Týden zdraví projekt Zdravé zuby, zdravý ţivotní styl projektový týden při příleţitosti Světového dne zdraví Zápis dětí do MŠ Třídní schůzky Projekt Chraňme naše lesy ( se sběrem starého papíru ) Den Země ekologická výchova KVĚTEN Pro maminky výroba dárků pro maminky Pohádková Kroměříž Vítání občánků recitační pásmo Pořad pro děti - Muzeum Kroměříž Fotografování tříd ZŠ Celodenní školní výlet Dopoledne s hasiči, zdravověda Volba miss akce ŠD Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD ČERVEN Třídní schůzky v ZŠ II. pololetí Pedagogická rada II. pololetí Ukončení projektu Recyklohraní Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD - vyhodnocení Hurá prázdniny táborák, rozloučení s 5.ročníkem Polodenní vycházka se sportovním zaměřením Vysvědčení za II. pololetí 15

16 Bezměrov 165, Kroměříţ, IČ

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více