Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1

2 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální údaje 4 V. Organizace vzdělávání 5 VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6 VII. Výsledky vzdělávání 7 VIII. Prevence patologických jevů 7 IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8 X. Vnitřní kontrolní a hospitační činnost 9 XI. Spolupráce při plnění vzdělávacích úkolů a cílů 9 XII. Akce školy, spolupráce školy s veřejností a rodiči ţáků 9 XIII. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů 10 XIV. Hospodaření školy 10 XV. Další aktivity školy 13 I. Základní údaje o škole Škola: Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříţ, příspěvková organizace Bezměrov 165, Kroměříţ, IČ: Části školy: Základní škola se školní druţinou, mateřská škola, školní jídelna Zřizovatel: Obecní úřad Bezměrov Bezměrov 155, Kroměříţ Ředitel školy: Mgr. Alena Botková Kontakty: Telefon: ZŠ ŠJ,MŠ Školská rada: Předseda: Radek Baštinec Členové: Tomáš Krupař, Mgr. Darina Prokschová (Školská rada byla zřízena dne Nová školská rada byla zvolena ) 2

3 II. Charakteristika základní školy: Základní škola je organizovaná jako malotřídní s 1. aţ 5. postupným ročníkem ve třech třídách. Vzdělávací program je realizován v prostorné dvoupodlaţní budově ZŠ. V přízemí se nachází šatna, jídelna a zrekonstruovaná tělocvična se sprchami a sociálním zařízením. V 1. patře školy jsou tři kmenové učebny, kabinet, sborovna, počítačová učebna, školní druţina, učebna výtvarné výchovy, posluchárna s knihovnou a sociální zařízení. V kmenových třídách jsou nové lavice s nastavitelnou výší stolů a ţidlí dle platných hygienických norem. Prostorné učebny jsou vybaveny kobercem pro odpočinek i vzdělávání. Ve všech kmenových učebnách je nový nábytek a interaktivní dataprojektory s notebookem. Jsou zrenovované podlahy a nové dveře. Charakteristika mateřské školy: Mateřská škola měla ve školním roce 2013/14 2 třídy. I. třídu navštěvovaly tříleté dětí, do II. třídy docházely děti od 4 do 6 let. MŠ se nachází v přízemí v části společné budovy. Děti zde mají k dispozici 2 šatny, sociální zařízení, 2 třídy s jídelnou, které slouţí i jako herny a 2 loţnice ( u jedné z nich je další sociální zařízení). Vstupní prostory do školky jsou i společným prostorem pro výdej stravy cizím strávníkům. Mateřská škola je chodbou propojena s vývařovnou ŠJ. Všechny prostory MŠ jsou nově zrekonstruované a vybavené novým nábytkem. Upraven je i vstupní prostor MŠ. Součástí MŠ je školní zahrada, která je upravena nově vybavena multifunkčním hřištěm a houpadly tak, aby splňovala kritéria z hlediska bezpečnosti dětí. III. Vzdělávací programy školy Mateřská škola pracuje dle ŠVP PV Máme se rádi. Základní škola pracuje dle ŠVP ZV Školáčci, který byl projednán a schválen pedagogickou radou , s platností od Školní druţina pracuje dle vlastního ŠVP, schváleného Zájmové vzdělávání Při škole pracuje 1 oddělení školní druţiny. Děti mají k dispozici koberec k hrám, dětské vybavení a hračky. Činnost byla zaměřena převáţně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě nebo tělocvičně, současně byly rozvíjeny schopnosti a dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností. Ţáci byli také seznamováni s dopravní tematikou v rámci dopravní výchovy, ekologií v rámci celoročního projektu Příroda je náš kamarád a se základy společenského chování ( koutky vaření, návštěva kulturních akcí), na činnost školy navazovali i v programu Recyklohraní. Obsah vzdělávání ve školní druţině je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu Školáčci, na který navazuje a zároveň vhodně doplňuje a rozšiřuje obsah výuky. 3

4 Reţim školní druţiny je upraven ve Vnitřním řádu školní druţiny. Ze školní druţiny jsou ţáci uvolňováni do zájmových krouţků. IV. Personální údaje Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky Pedagogové ZŠ 4 3,65 Pedagogové MŠ Asistent pedagoga 2 1,35 V průběhu roku došlo k drobným úpravám úvazků pedagogů MŠ. Asistent pedagoga do MŠ nastoupil k Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitelka 1,0 PdF- učitelka pro l.st učitelka 1.st. 1,0 PdF-učitelka pro l.st. 5 3 učitelka l.st. 1,0 SPgŠ-učitelství pro mat.školy vychovatelka ŠD 0,65 SPgŠ-vychovatelství 19 5 učitelka MŠ 1,0 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,806 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,806 SPgŠ- učitelství pro mat.školy učitelka MŠ 0,645 SPgŠ- učitelství pro mat.školy 0 7 asistentka pedagoga 0,7 Vysokoškolské studium AP 4 8 asistentka pedagoga 0,65 Probíhá kurz AP 0 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 100% Roků ped. praxe Provozní zaměstnanci ve školním roce 2013/2014: Počet fyzických osob Výše úvazku celkem Výše úvazku - škola Výše úvazku - ŠJ 4 3,552 1,682 1,875 Z důvodu zvýšení počtu tříd v MŠ byl navýšen úvazek uklízečce MŠ. Počty strávníků ve školní jídelně Základní škola 40 Mateřská škola 41 Zaměstnanci 14 Cizí strávníci 11 Celkem 106 Kapacita školní jídelny 150 4

5 V. Organizace vzdělávání Mateřská škola 1. stupeň Školní druţina 2. stupeň Školní jídelna Počet tříd /ročníků Počet ţáků, (dětí) k Počet ţáků (dětí) na třídu /ročník Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj/ Počet ţáků na ped.úvazek ,5 3,257 11,38 3/ ,33/ , ,66 30 x x x x x x x 1,87 x V průběhu školního roku přihlášeno do MŠ ještě 5 děti. Obec jako zřizovatel školy schválila výjimku v počtu ţáků základní školy pro školní rok 2013/2014 ( 3 třídy s počtem ţáků niţším neţ 42). Mateřská škola má od obce jako zřizovatele schválenou výjimku v počtu dětí mateřské školy na dobu neurčitou (maximální počet dětí v jednom oddělení 28). Ve školním roce 2013/14 měly třídy ZŠ následující rozvrţení: I. třída 1. a 5. ročník počet ţáků: II. třída 2. ročník + 1 integrace počet ţáků: III. třída 3. a 4. ročník počet ţáků: celkem ţáků 40 Přehled zájmových útvarů: Sborový zpěv Pohybové hry Krouţek Aj-přípravný Krouţek Aj Logopedie Externě vedené zájmové útvary: Náboţenství Šachy Keramika Tvořivá dílna Hip Hop Mgr. Darina Prokschová Jana Jurtíková Jana Jurtíková Mgr. Pavlína Vaculíková Vlastimila Šprňová Josef Lambor Bc.Vladimír Opluštil Jarmila Grochalová Jarmila Grochalová Tereza Slaníková 5

6 Učební plán Vyučovací předmět Český jazyk 9 Ročník Anglický jazyk Matematika 4 Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem hodin Integrovaný ţák byl vzděláván dle ŠVP ZV příloha upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. 2.ročník 22 hodin týdně, tj. o 1hodinu ( PV) více neţ ostatní ţáci 2. ročníku. VI. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní do 1. tříd 2013/2014 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/2014 Zapsaní do 1. tříd 2014/2015 Počet ţádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014/

7 VII. Výsledky vzdělávání Celkové hodnocení a prospěch žáků (II. pololetí) ročník prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem K výborným studijním výsledkům vedle intelektu ţáků nemalou měrou přispívá moţnost výrazného individuálního přístupu vzhledem k nízkým počtům ţáků ve třídách. Z 6 ţáků 5. ročníku si 4 ţáci podali přihlášku na gymnázia v Kojetíně a Kroměříţi, na obě gymnázia byli přijati. 3 ţáci tedy nastoupí na Gymnázium Kroměříţ, 1 ţák nastoupí na Gymnázium Kojetín. Jedna ţákyně byla přijata na ZŠ Slovan do ročníku s rozšířenou výukou matematiky, 1 ţák přestupuje na ZŠ Kroměříţ U Sýpek. Základní školu navštěvuje 1 ţák s poruchou autistického spektra a lehkým mentálním postiţením. Výchovná opatření (za obě pololetí) Pochvaly Důtky třídního učitele 29 ředitele školy 0 třídního učitele 0 ředitele školy 0 Pochvaly byly uděleny za aktivní práci, výborné studijní výsledky a reprezentaci školy (pěvecká soutěţ a sportovní výsledky). VIII. Prevence patologických jevů Specifická prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování dětí. Snahou je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý ţivotní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Pilíře prevence krizového chování : - pestrá nabídka mimoškolních aktivit v rámci školní druţiny a zájmových krouţků - úzká spolupráce s rodiči ( nejen v rámci třídních schůzek, ale i společných aktivit) 7

8 - spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli - vzdělávání v metodikách preventivní výchovy, včetně seznámení s dokumenty MŠMT Velikým přínosem je, ţe třídní učitel ţáky své třídy zná a mnohdy svým kladným přístupem (pochopením, nabídkou, pomoci) je schopen některým negativním vlivům předcházet, popřípadě spolupracuje s preventistou na škole. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který cíleně v průběhu roku naplňuje. V tomto školním roce se nevyskytl ţádný závaţný výchovný problém. Velmi důleţitým prvkem je skutečnost, ţe ţáci pedagogům důvěřují a svěřují se jim. Pedagog tak můţe případný problém včas zachytit. Důraz klademe na zdravý ţivotní styl a smysluplné vyuţití volného času. Zaměřujeme se na tvorbu, popř. zlepšení přátelských vztahů mezi spoluţáky a ochotu pomáhat druhým nejen ve škole, ale i v reálném ţivotě, proto kaţdoročně pořádáme jednu charitativní sbírku. Případnou vyšší absenci jednotlivých ţáků sledujeme, dosud šlo vţdy jen o absenci způsobenou zdravotními problémy ţáka. IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) : Oblast Počet Název vzdělávací aktivity: účastníků: Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, 2 Přírodovědné předměty vlastivědy Nudná vlastivěda? Ani náhodou! 1 Matematika v běţném ţivotě 1 Výchovy Pohybové hry 1 MPP Seminář metodiků prevence patologických jevů 1 Manaţerské řízení procesu změn ve školním 1 stravování Management školy Občanskoprávní vztahy při řízení školy- nový občanský zákoník 1 MŠ Ředitel a pedagogická praxe v MŠ 1 Řečová výchova u dětí náměty a inspirace 2 Logopedická prevence 1 Kurz asistenta pedagoga - probíhá 1 Integrace dítěte s SVP v MŠ 1 ŠJ hygienické minimum mají oba zaměstnanci Další vzdělávání pracovníků je uskutečňováno také formou samostudia, které je plánováno zejména na období vedlejších, popř hlavních prázdnin, vzdělávání je realizováno na základě plánu pro DVPP, který je v průběhu roku aktualizován podle nabídek vzdělávacích organizací a potřeb školy. Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni a přezkoušeni z předpisů 8

9 Kontrolní a hospitační činnost 1. Vnitřní kontrolní a hospitační činnost X. Na škole probíhala kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy v souladu s plánem kontrol a hospitací. U pedagogických pracovníků byla pravidelně kontrolována pedagogická dokumentace a soulad výuky s tematickými plány. Ve školním roce 2013/2014 byly hospitace ve vyučovacích hodinách zaměřeny na metody a formy práce, vyuţívání učebních pomůcek, soulad učiva se ŠVP. Nadále bylo také kontrolováno zařazování průřezových témat do výuky. Hospitace v mateřské škole byly zaměřeny na vyuţívání učebních pomůcek a metody a formy práce s dětmi. Ředitelkou školy byly prováděny pravidelné kontroly dodrţování hygienických předpisů v kuchyni, výdeje stravy ŠJ a plnění spotřebního koše byl proveden vnitřní audit - systém kritických bodů ve školní jídelně. Ţádné nedostatky zjištěny nebyly byla Krajskou hygienickou stanicí provedena kontrola plnění hygienických předpisů a pravidel souvisejících s ochranou veřejného zdraví v mateřské škole. Nebyly shledány ţádné nedostatky. 2. Vnější kontroly V tomto školním roce vnější kontrola neproběhla. XI. Spolupráce při plnění úkolů a cílů vzdělávání Oblast školství - Pedagogicko - psychologická poradna Zlínského kraje, pracoviště Kroměříţ - Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, pobočka Kroměříţ Oblast kulturní - Muzeum Kroměříţska - Správa majetku města Chropyně kulturní sekce - Městské kulturní středisko Kojetín XII. Akce školy, spolupráce školy s veřejností a rodiči žáků Akce společné pro základní i mateřskou školu: společná kulturní představení, většinou přímo v prostorách školy sběr starého papíru 2 krát ročně vánoční a velikonoční setkání všech dětí a rodičů spojené s vystoupením, jarmarkem a tvořivou dílnou 9

10 další společná vystoupení pro veřejnost ( setkání důchodců, vítání občánků apod.) některé společné vzdělávací projekty např. Zdravý týden, Jablíčkový týden, projekt Recyklohraní zaměřený na výchovu k ekologickému myšlení V tomto školním roce jsme nově zapojili do vzdělávání v oblasti bezpečnosti a dopravní výchovy i MŠ návštěva dopravního hřiště v Kroměříţi (3.- 4.roč ZŠ, II. třída MŠ) Podrobný přehled činnosti viz přílohy Akce a činnost ZŠ a MŠ za školní rok 2013/2014 S rodičovskou veřejností vedle spolupráce v rámci třídních schůzek, prostřednictvím členů školské rady a v neposlední řadě probíhá kaţdoročně Den otevřených dveří. Kladný ohlas mělo vánoční a jarní vystoupení pro rodiče. O školním dění jsou rodiče a veřejnost informování také prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek. Velmi dobrá je spolupráce s obcí. O činnosti školy ředitelka školy informovala nejen členy školské rady, ale s vizí školy v nejbliţším období, včetně poţadavků na financování pravidelně seznamuje i vedení obce. Na začátku šk. roku přivítal slovem i dárečkem naše prvňáčky při slavnostním zahájení zástupce OÚ Bezměrov a také na konci školního roku se zástupce obce přišel rozloučit s 5. ročníkem. Ţákům předal na památku milou pozornost na léta strávená v naší škole při získávání prvních poznatků a vědomostí. I nadále bude pokračovat spolupráce s MŠ Postoupky v návštěvách na pořádaných akcích. XIII. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů V lednu 2014 bylo ve spolupráci se zřizovatelem provedeno finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie V červnu 2014 byly zaslány veškeré schválené výukové materiály vytvořené v průběhu realizace našeho projektu v původním formátu na MŠMT, za účelem prezentace v databázi výstupů projektů OP VK, která má slouţit k volnému šíření inovativních materiálů vytvořených v rámci projektů EU peníze základním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (Projekt byl zahájen , předčasně úspěšně ukončen oproti původně stanovému termínu ). XIV. Hospodaření organizace v roce 2013: Hospodaření školy Dotace ze SR: Poskytnuto: Kč Čerpáno: Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) 0 Kč 10

11 Dotace z projektu: Poskytnuto: ,00 Kč Čerpáno: ,00 Kč Čerpání zůstatku roku 2012 ve výši ,00 Kč z rezervního fondu. Projekt byl plně vyčerpán a ukončen. Hospodářský výsledek 0 Kč Příspěvek od zřizovatele: Poskytnuto: Ostatní výnosy hlavní činnosti: ,85 Kč Čerpáno: ,98 Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) ,87 Kč Hospodaření v doplňkové činnosti vaření cizím strávníkům: Výnosy: ,39 Kč Náklady: ,00 Kč Zůstatek (hospodářský výsledek) 2 079,61Kč Celkový hospodářský výsledek organizace: ,51 Kč Hospodaření s peněžními fondy v roce 2013 Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Příděl ze zlepš.hv Jiné zdroje Čerpání Stav k Fond odměn , ,00 0 0, ,00 FKSP , , , ,29 Rezervní fond , ,07 0, , ,03 Investiční fond , , ,06 801,94 CELKEM , , , , ,26 Fond odměn Komentář: Tvorba fondu: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku Čerpání fondu: posílení prostředků na platy 11

12 FKSP Tvorba fondu: základní příděl z platů ,30 Kč ostatní tvorba Čerpání fondu: příspěvek na stravu zaměstnanců ,00 Kč příspěvek na kulturu a tělovýchovu 60 peněžní dary ostatní čerpání 6 50 Rezervní fond Tvorba fondu: příděl ze zlepšeného hospodářského výledku ,07 Kč peněžní dary převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu EU Čerpání fondu: použití darů převod do investičního fondu úhrada případných sankcí za porušení rozp. kázně úhrada ztráty za předchozí léta ostatní čerpání k dalšímu rozvoji činnosti čerpání uložených prostředků z rozpočtu EU ,00Kč Investiční fond Tvorba fondu: odpisy majetku 601,00 Kč dotace na pořízení investic výnosy z prodeje svěřeného majetku převod z rezervního fondu Čerpání fondu: splátky půjčky na pořízení investic pořízení investic-tz budovy ,06 Kč posílení zdrojů na financov. údržby a oprav majetku odvod zřizovateli Přehled hlavních stavebních prací a úprav konaných ve šk. roce 2013/14 (a v období hlavních prázdnin před rokem 2014,15) Byla provedena modernizace školní druţiny renovací parket, nábytku ŠD, obloţením (včetně výměny dveří do skladu učebnic), výmalbou. Byly vyměněny horní desky lavic v učebně výtvarné výchovy. Byl zakoupen chybějící dataprojektor a notebook, takţe všechny kmenové učebny ( tři) jsou jiţ vybavené nejen přístupem k internetu, ale i moţností interaktivní výuky. Do všech kmenových tříd byl zakoupen nový nábytek.(původní nábytek byl ze sedmdesátých let!). Bylo vyměněno obloţení a provedena výmalba haly na chodbě. V MŠ došlo k finančně náročné renovaci školní zahrady. Byly odstraněny vzrostlé stromy, jejichţ vyčnívající kořeny i větve ohroţovaly bezpečnost dětí, terén byl srovnán, byla předláţděna cestička slouţící k jízdě na koloběţkách a zejména byl poloţen povrch na malé multifunkční hřiště. Bylo provedeno zastínění pískoviště a koupeny stoly s lavicemi pro moţnost malování dětí venku. Celá 12

13 rekonstrukce stála přes ,- Kč a na pokrytí části těchto nákladů byly pouţity prostředky z rezervního fondu, který jsme se pro tento účel snaţili postupně 3 roky vytvářet. Ve školní jídelně byly provedeny stavební úpravy tak, aby vznikla samostatná výdejní místa pro dvě třídy MŠ, byl proveden repas hnětacího stroje a škrabky na brambory a bylo obloţeno výdejní místo ZŠ, došlo k výměně části okenních tabulí v prostorách školní kuchyně. Byla zakoupena nová pračka a dva vysavače. XV. Další aktivity školy Charitativní sbírka Škola se snaţí působit i na morální aspekt ţáků. Stejně jako v loňském roce, i letos proběhla na škole charitativní sbírka nákupem propagačních pravítek nebo magnetek, tentokrát pro občanské sdruţení Ţivot dětem. Celková vybraná částka činí 1075,- Kč. Záměrem této aktivity ve škole byla snaha vést ţáky k zájmu o okolní dění a zejména k touze pomáhat potřebným v rámci vlastních ( i kdyţ ještě dětských) moţností. Ekologie V školním roce se naše škola zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává děti a ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je i sběr vyslouţilých baterií do speciálních nádob. Smyslem těchto ekologických projektů je bezesporu výchova mladé generace k ochraně ţivotního prostředí. Děti si postupně mohou uvědomovat důleţitost třídění odpadu, který nemusí končit v hromadné drtičce, ale můţe dále slouţit v podobě nových produktů. A současně si uvědomují, ţe záleţí na kaţdém jednotlivci, na kaţdé rodině. V Bezměrově Zpráva byla projednána na pedagogické radě Zpráva byla projednána a schválena na školské radě Příloha: Plán aktivit a činností ZŠ 2013/14 13

14 Přehled hlavních aktivit ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. POLOLETÍ ZÁŘÍ Provozní porada všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ Třídní schůzky Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Fotografování prvňáčků Projekt Chraňme naše lesy ( se sběrem starého papíru ) Dopravní výchova hrou Jablíčkové království týdenní projekt ZŠ Zahájení plnění projektu Recyklohraní Podzimní prázdniny Drakiáda dětí z MŠ a školní druţiny Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Beseda o knihách - knihovna Postoupky ŘÍJEN LISTOPAD Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Třídní schůzky v ZŠ I. čtvrtletí Pedagogická rada - I. čtvrtletí Hellowen soutěžní zábavné odpoledne Malý zpěvák - školní kolo pěvecké soutěže Divadelní představení Rodák Švabinský - Muzeum Kroměříž Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD PROSINEC Čertovský den projektové vyučování Vánoční program - Muzeum Kroměřížska Vánoční vystoupení pro důchodce Vánoce jsou tady - vánoční představení a jarmark pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ (projekt Setkání ) Vánoční prázdniny LEDEN Třídní schůzky v ZŠ I. pololetí Návštěva dětí z MŠ Postoupky Zápis do 1. třídy ZŠ Pedagogická rada I. pololetí Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD Vysvědčení za I. pololetí 14

15 II. POLOLETÍ ÚNOR Pololetní prázdniny Zimní týden sportujeme v přírodě /zimní sporty/ - program pro děti ze školní druţiny Jarní prázdniny BŘEZEN Velikonoční program Muzeum Kroměříž O hanáckého kohóta účast v pěvecké soutěţi Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD DUBEN Přivítejte jaro - velikonoční jarmark, představení pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče (projekt Setkání ) Velikonoční prázdniny Pedagogická rada III. čtvrtletí Týden zdraví projekt Zdravé zuby, zdravý ţivotní styl projektový týden při příleţitosti Světového dne zdraví Zápis dětí do MŠ Třídní schůzky Projekt Chraňme naše lesy ( se sběrem starého papíru ) Den Země ekologická výchova KVĚTEN Pro maminky výroba dárků pro maminky Pohádková Kroměříž Vítání občánků recitační pásmo Pořad pro děti - Muzeum Kroměříž Fotografování tříd ZŠ Celodenní školní výlet Dopoledne s hasiči, zdravověda Volba miss akce ŠD Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD ČERVEN Třídní schůzky v ZŠ II. pololetí Pedagogická rada II. pololetí Ukončení projektu Recyklohraní Příroda je náš kamarád celoroční hra ŠD - vyhodnocení Hurá prázdniny táborák, rozloučení s 5.ročníkem Polodenní vycházka se sportovním zaměřením Vysvědčení za II. pololetí 15

16 Bezměrov 165, Kroměříţ, IČ

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 200/20 Zpracovala: Mgr. Dita Červenková Základní údaje o škole Název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Dita Červenková Základní údaje o škole Název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 20/202 Zpracovala: Mgr. Dita Červenková Základní údaje o škole Název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více