PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen Z jednání zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen 2013. Z jednání zastupitelstva obce"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ říjen 2013 Měsíčník obce Podlesí Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 7 ze dne 25. září 2013 zastupitelstvo mimo jiné projednalo: V ý s l e d k y hospodaření obce k 31. srpnu K tomuto datu činily Starosta obce Milan Kříž skutečné příjmy obce Kč ,11. Výdaje obce ke stejnému datu činí Kč ,57. Starosta zastupitelstvo obce informoval, že byla uhrazena faktura společnosti KOSTA Příbram ze dne za rekonstrukci místní komunikace na pozemku p.č. 350/33 a 350/34 v k. ú. Podlesí nad Litavkou ve výši Kč ,50. Tato částka se však do výdajů obce promítne až ve výsledcích hospodaření obce za měsíc září. Starosta zastupitelstvo obce dále informoval o obdrženém vyrozumění Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne o přeplacení účtu 1628 ve výši Kč ,50. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2013, předložený návrh tohoto rozpočtového opatření reaguje na aktuální vývoj naplňování schváleného rozpočtu v příjmové a výdajové části. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo v sídle obce dne Toto přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Výsledek tohoto přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zprávu o činnosti kontrolního výboru o provedené kontrole ze dne Zápis z této kontroly tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání a obdrželi jej všichni členové zastupitelstva obce. Výsledky hospodaření Mateřské školy Podlesí za první pololetí letošního roku. Bližší informace o hospodaření mateřské školy viz účetní rozvaha, která tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání. Sdělení Stavebního úřadu Příbram k podání obce ze dne ve věci vypouštění vod z pozemku p.č. 350/8 na místní komunikaci. V souvislosti Informace z obecního úřadu Ročník XXIII. s tímto podáním, byl rovněž podán podnět odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram, starosta zastupitelstvo obce informoval o svolání ústního jednání a provedení vodoprávního dozoru, které proběhlo Starosta vyzval zastupitelstvo obce k účasti na tomto jednání. Návrh projektové dokumentace úprava hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo obce předložený návrh diskutovalo a vzneslo připomínky, které požaduje do této projektové dokumentace zapracovat. Ty byly následně předány projekční kanceláři. Brdonoš přehled o čerpání příspěvku. Toto občanské sdružení předložilo vyúčtování poskytnutého příspěvku na pořádání 5. ročního terénního triatlonu a 1. ročního dětského duatlonu. Nabídky společnosti SVZ Centrum, s.r.o., LIKA a FRP SERVICES, s.r.o. Zastupitelstvo obce předložené nabídky diskutovalo. Následně je vzalo na vědomí. Žádost společnosti Elektrostav Strakonice o vyjádření k plánované stavbě zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce. Tato plánovaná stavba se obce dotkne jen minimálně. Realizace stavby bude probíhat v k. ú. Lazec. Při napojování vedení na stávající trafostanici, bude dotčen pozemek p.č. 350/33 v k. ú. Podlesí nad Litavkou ve vlastnictví obce. Konec října bude teplejší než je zvykem. Tento týden by mělo být až 18 stupňů Babí léto se ještě neloučí. Meteorologové slibují ve výhledu na většinu z příštích 28 dnů nadprůměrné teploty. Tento týden by mohlo být až 18 stupňů, v polovině listopadu pak teploměr klesne a nejvyšší teploty se dostanou na 12 stupňů. Více na str ročník Rally Příbram proč se nakonec nejelo V minulém čísle Podleského zpravodaje jsme Vás informovali o pořádání 35. ročníku ENTERIA Rally Příbram, která je součástí domácího mistrovství. Závod se měl konat ve dnech října letošního roku. Proč se na konec nejelo? Více na str. 2

2 2 Podleský zpravodaj - říjen 2013 Informace obecního úřadu - svoz odpadu Obecní úřad Podlesí oznamuje občanům, že v sobotu 2. listopadu 2013 proběhne v obci podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Na určené místo a v oznámenou dobu (bude s předstihem upřesněno na vývěskách) můžete přinést barvy, laky, fermež. Zkrátka vše, co u Vás již dosloužilo, případně někde v koutě zestárlo a již není k využití. To se samozřejmě týká i vysloužilých elektrických zařízení atd. Ve stejný den provedou členové Sboru dobrovolných hasičů svoz kovového odpadu. Do kovového odpadu nelze již dnes dávat automatické pračky a staré ohřívače užitkové vody. Pračky jsou likvidovány jako elektroodpad. Ohřívače vody, s ohledem na jejich dnes používanou izolaci, jsou odpadem nebezpečným. Proto Vás žádáme, pokud máte nějaký výše uvedený odpad k likvidaci, o jeho dopravu na místo, kde budou přistaveny kontejnery. Dále Vás důrazně žádáme, abyste důsledně dodržovali den a čas, kdy je možné tento odpad na určené místo přivézt. Naprosto nepřípustná je praxe minulých let, kdy v Novém Podlesí a u veterinární ambulance je tento odpad navážen již od půlky týdne. Je třeba si uvědomit, že toto není dobrou vizitkou obce a lehce tak může dojít k úrazu, zejména dětí. Poměrně často se v odpadu objevují těkavé látky neznámého původu. Ty mohou mít závažné zdravotní dopady na osoby či zvířata, která s nimi přijdou do kontaktu. 35. ročník Rally Příbram tragická nehoda posádky V minulém čísle Podleského zpravodaje jsme Vás informovali o pořádání 35. ročníku ENTERIA Rally Příbram, která je součástí domácího mistrovství. Závod se měl konat ve dnech října letošního roku. Naší obcí měl závod projet v neděli 6. října 2013 dopoledne. Z důvodu tragické nehody posádky č. 37 Máša Jindrle mladší, ve které došlo nedaleko obce Luh, a při které mladý spolujezdec nepřežil náraz do stromu, byl další program závodu zrušen. Nehoda se stala, dle prohlášení pořadatelů pro tisk, na mokrém úseku. Ke zranění diváků nedošlo. Co bylo důvodem této nehody, se zatím neví. Celá věc je stále v šetření. Pokud bude vyloučena technická závada na vozidle, bude zřejmě na vině lidský faktor. Jak už to bývá, rozpoutala tato nehoda řadu spekulací. Jednou z nich je i ta, že pro příbramskou rally by to mohl být ročník poslední. V tisku se totiž spekuluje o tom, že má dojít k zúžení českého mistrovství republiky o jeden závod, a to právě o Rally Příbram. Okrasné stromky, keře pro podzimní výsadbu na Vaši zahrádku, dekorace v inspiraci podzimu. Věnce, věnečky a kytice na hroby Vašich blízkých u příležitosti Památky zesnulých. K prodeji ve velkém výběru nabízí obchůdek Marušky Cigánkové, Podlesí 116

3 Podleský zpravodaj - říjen HAVELSKÉ POSVÍCENÍ KDY A PROČ Každý rok začátkem října dostávám od občanů stejnou otázku: kdy je v naší obci posvícení? Tato otázka vyvolává vášnivé diskuze a spory, kdy péct posvícenskou husu a koláče. Co je to vlastně posvícení? V naučných slovnících se uvádí, že Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Na rozdíl od poutě, která připomíná světce, kterému je kostel zasvěcen. Posvícení se dříve slavilo v den posvěcení kostela. To bylo zpravidla v každém městě či obci jinak. Lidé chodili na posvícení v okolních obcích, aby navštívili své příbuzné a známé. Případně něco utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky posvícení naskytla možnost dobrého jídla a odpočinku od práce. Dále se uvádí, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalamoun. S ohledem na nejednotnost oslav posvícení a tudíž i volných dní v rámci císařství, nařídil císař Josef II. roku 1786 slavit po celé zemi posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla. Odtud je odvozován název havelské nebo císařské posvícení. Po té, co císařský výnos Jubilanti říjen 2013 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Markusková Věra 72 let Zikmundová Dagmar 77 let Sedlická Jiřina 88 let Vogeltanz Bohumil 70 let Červená Hana 77 let Drobný Josef 76 let Tintěra Václav 79 let Zábranská Marie 79 let Kunická Hana 81 let Málková Marie 73 let Daňhelková Libuše 90 let Narodili se... V září 2013 se narodila: Barbora Ottová Rodičům blahopřejeme k narození jejich štěstíčka. PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty a připomínky do PZ, zasílejte na ovou adresu vstoupil v platnost, slavili poddaní v mnoha obcích posvícení dvakrát. Svoje původní a pak ještě císařské. Jak už jsem uvedl výše, posvícení církevní se slavilo vždy ve výroční den posvěcení kostela. Civilní posvícení se však mnohdy stanovuje podle jakýchsi pravidel, která vznikla časem z potřeby slavit posvícení v neděli, která je volným dnem. Tím došlo k tomu, že pokud je , kdy má Havel svátek do poloviny týdne, je posvícenská neděle před tímto datem, od poloviny týdne pak po tomto datu. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 silně ožila svatováclavská tradice. Řada obcí tak začala místo císařského posvícení slavit posvícení Svatováclavské nebo se vrátili k datu posvěcení svého kostela. A jak je to tedy s posvícením v naší obci? Musím říci, že je to složité. Část občanů slaví posvícení dle patentu císaře Josefa II., tedy třetí říjnovou neděli. Druhá část se pak při stanovení data posvícení řídí dnem v týdnu na který připadne svátek svatého Havla. Je-li do středy, drží posvícení neděli před tímto datem, od poloviny týdne pak neděli po tomto datu. Pokud si dobře pamatuji ze svého dětství, slavilo se v Podlesí posvícení na dvakrát. Jednu neděli bylo posvícení. V pondělí pěkná hodinka a za týden se pak slavilo mladé posvícení. V dnešní době se dost často stává, že tam, kde chtějí všichni slavit společně, se občané mezi sebou na termínu oslav dohodnou. U nás by mohlo být sjednocovacím prvkem třeba pořádání posvícenské taneční zábavy. Časem snad bude i kde. Závěrem ještě pár slov o svatém Havlovi. O jeho životě a důvodech jeho svatořečení jsem toho moc nezjistil. Uvádí se, že pocházel z Irska. Odtud se vydal na misi do Galie. Spolu se svatým Magnusem okolo roku 612 založil blízko Bregenze poustevnu. Jako dík za uzdravení své dcery postavil místní vévoda Gunza klášter, který je pojmenovaný po svatém Havlovi. Okolo kláštera vzniklo město Sant Galen, dnešní centrum švýcarského kantonu. Svatý Havel zemřel okolo roku 650. Svátek svatého Havla nebyl ve středověku oblíben. K svátku svatého Jiří na jaře a svatého Havla na podzim měli sedláci povinnost odvádět vrchnosti za držení půdy nejen úrok, ale i naturálie. Stejně tak dlužníci, kteří si vypůjčili od židů, museli půjčený obnos s patřičným úrokem k tomuto datu vrátit. KOMPOST BY NEMĚL CHYBĚT Říkají odborníci, a to i na sebemenší zahradě. Kompostováním se zbavíme listí, trávy, zbytků okrasných rostlin, drcených větví i organických zbytků z kuchyně. Z tohoto všeho vznikne následně kompost. Jedno z nejúčinnějších hnojiv, které můžete při pěstování rostlin použít. Pokrač. na str. 4

4 4 Podleský zpravodaj - říjen 2013 Kompostováním se uzavře přirozený přírodní koloběh. Díky svému kompostu získáte kontrolu nad svou zahradou a kvalitou úrody. Založit kompost není až tak složité. Přesto je nutné dodržet jednoduchá pravidla. Především kompost není skládka. Měl by být upravený a přehledný. Pak bude správně fungovat. Důležité je vybrat pro kompost i vhodné místo. To by mělo být spíše ve stinné části zahrady. Samotný kompost se správně dělí na tři části. V první části ukládáme organický materiál ze zahrady. Můžeme přidat i organický odpad z kuchyně. Vrstvy o výšce zhruba 20 cm prokládáme vrstvou půdy. Důležité je udržovat kompost neustále vlhký, jedině vlhko totiž vyvolá proces tlení. Ve druhé části můžeme mít hotový kompost k okamžitému použití. Ve třetí části si připravujeme materiál, který zpracujeme v první části. Při správném založení není vytvoření kompostu otázkou několika let. Při použití urychlovače kompostu, které jsou běžně na trhu, je kompost běžně hotový během jednoho roku. Hotový kompost má v zahradě široké uplatnění a rozhodně patří mezi nejkvalitnější a nejlevnější hnojiva, která můžete na zahradu dát. Konec října bude teplejší než je zvykem Výrazně teplotně nadnormální by měl být týden od 21. až 27. října, ostatní týdny se budou pohybovat pravděpodobně na hranici mezi teplotně normálními a nadnormálními hodnotami, uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční předpovědi. To znamená, že tento týden půjdou nejvyšší teploty k 16 až 18 stupňům Celsia, ty nejnižší k 8 až 10 stupňům. V týdnu od 28. října do 3. listopadu se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni a nejnižší mezi 3 až 5 stupni Celsia. Od 4. do 10. listopadu by maxima mohla vystoupat na 9 až 14 stupňů, teplotní minima na 3 až 7 stupňů. Od 11. do 17. listopadu slibují grafy předpovědi nejvyšší teploty mezi 5 až 12 stupni a nejnižší mezi 0 až 4 stupni Celsia. Průměrná teplota v Česku pro toto podzimní období přitom v Česku činí 5,2 stupně. Průměrné množství srážek činí 43 milimetrů. Dlouhodobá předpověď přitom říká, že letos nás čeká, co se deště týká, od 21. října až do 7. listopadu průměrné až slabě podprůměrné období. Nejméně srážek očekáváme během prvního týdne, v dalších týdnech by se celkové úhrny měly pohybovat v rozpětí běžných hodnot pro danou roční dobu, stojí v předpovědi počasí. Pokud bude někde tento týden pršet, uvádí meteorologové, že by mělo spadnout do 5 milimetrů srážek. Na přelomu října a listopadu bude úhrn maximálně dvojnásobný, tedy 10 milimetrů. Pak deště trochu přibude. Předpověď hovoří v týdnu od 4. do 10. října o úhrnu mezi 8 až 15 milimetry. Od 11. do 17. listopadu může napršet od 3 do 13 milimetrů. Zdroj: Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta obce Podlesí podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), o z n a m u j e : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadu v Podlesí, Podlesí 81, Příbram pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Podlesí. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle 55 zákona). 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 6. Oprávnění voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti pro hlasování a mají zájem hlasovat, navštíví okrsková volební komise v místě jejich trvalého pobytu. Požadavky je nutno sdělit na OÚ Podlesí a to nejpozději do 24. října 2013 nebo v den konání voleb předsedovi okrskové volební komise.

5 Podleský zpravodaj - říjen Obědy z naší školky Vážené babičky, vážení dědečkové, máte poslední šanci si objednat v naší školce obědy. Pokud máte trvalý pobyt v Podlesí a jste v důchodu, obec Vám přispěje 64,- Kč a Vás tedy bude stát oběd pouhých 40,- Kč. Pozor!!! Tato nabídka je omezena počtem, a proto neváhejte a nahlaste se v jídelně obecní školky u vedoucí jídelny paní Martiny Mátlové. Vítání podzimu Léto už nám zamávalo svým šátečkem a přichází období svetrů, bund, teplejších bot a čepiček. Stále jsme volali sluníčko, ať nám pošle ještě na chvilku své teplé paprsky, abychom se před chladnými dny mohli ohřát. Na pár dní nám ještě vyšlo vstříc a zahřálo. I přesto byl pan Podzim neoblomný a přišel. Nám to ale zas tolik nevadilo. Šli jsme ho patřičně přivítat. Naše podzimní obleky byly v letošním roce obzvláště vybrané. Kdejací módní návrháři by mohli závidět. Prošli jsme celou vesnicí a vítali jsme a vítali. Zvonili jsme zvonečky, rolničkami, bouchali na tamburíny, ťukali dřívky. V obou dvou potravinách nás obdařili sladkůstkami, za což jim moc děkujeme. Doufáme, že když jsme pana Podzima takhle pěkně přivítali, bude na nás hodný a my si zvesela užijeme barevného listí. Nové děti ve školce Máme měsíc nového školního roku za sebou. A jak se nám daří s novými dětmi? V loňském roce jsme pro budoucí maláčky připravili 10 odpoledních programů, abychom si s nimi ukázali, jak to ve školce chodí. Adaptace probíhá mimo běžnou výuku již docházejících dětí. Paní učitelky věnují svůj volný čas, aby se děti ve školce trochu zabydlely a poznaly, že jim zde nic nehrozí. Bylo nám to tedy prospěšné? Dovoluji si jasně říct, že ANO. I když jsme na začátku zažili několik slziček, bylo jich opravdu málo a velmi rychle přestaly. Děti už věděly, co je za dveřmi čeká a že není čeho se bát. Tento adaptační program nabízíme jako jediná školka a vzhledem k pozitivním zkušenostem v něm budeme i nadále pokračovat. Proto nemějte strach, budoucí rodiče naší školky, i na Vás se budeme těšit. Zprávičky ze školičky Knihovna Podlesí Hned v prvním měsíci tohoto školního roku jsme s předškoláky navštívili podleskou knihovnu. Děti se dozvěděly, jak to v knihovně chodí, jak se půjčují knihy a také, jak se s knihami zachází. Po tom si mohly půjčit na prohlédnutí ty knížky, které je nejvíce zaujaly. Pár úryvků jsme si i přečetli, abychom věděli, o čem příběh je. V říjnu nás ještě čeká návštěva knihovny na Březových Horách, ale pak budeme pravidelně docházet do této naší, obecní. Ta je pro veřejnost otevřena každé úterý od 16:00 do 17:30 hod. Najdete zde mnoho zajímavých knih, a tak neváhejte a knihovnu navštivte. Stále sbíráme Milí obyvatelé obce Podlesí, prosíme Vás o pomoc při sběru. V tomto roce i nadále sbíráme PAPÍR, HLINÍK a PET VÍČKA, za které dostáváme finanční prostředky a ty využíváme na vylepšování naší školky. V těchto podzimních dnech sbíráme i kaštany a žaludy pro lesní zvířátka. Ty pak věnujeme panu myslivci, který nám přijde o těchto zvířátkách a jiných zajímavostech lesa povídat. Každé dítě naší školky, které kaštany a žaludy přinese, bude sladce odměněno. Děkujeme za Vaši pomoc. Vláčkem cestou necestou. V pondělí přijel příbramský vláček udělat dětem radost. Ráno průvodčí odpískal odjezd a vláček se rozjel od domku k domku v naší vesničce. Počasí už nebylo nejteplejší, ale to dětem radost nezkazilo. Otevřené vagónky umožnily dětem výhled na jejich domečky a mohly mávat kolemjdoucím. Jízda byla úžasná a už teď se děti těší, že je vláček opět někdy sveze.

6 NOC DIVADEL V PŘÍBRAMI Příbram se díky Gymnáziu pod Svatou Horou zapojí do mezinárodního projektu Noc divadel Návštěvníci tak budou moci 16. listopadu v Malém svatohorském divadélku Gymnázia pod Svatou Horou vidět loutkový soubor Zalezlíci, DS Půlnoc, Divadlo za vodou, ukázky z představení studentů i představení Problém DS Gymnázia pod Svatou Horou. Během celé akce bude také možnost zhlédnout krátké animované filmy projektu Animánie Plzeň. Více než 80 souborů a divadel z 21 českých a moravských měst se rozhodlo zapojit do projektu Noc divadel Sobota 16. listopadu 2013 se tak stane dnem otevřených divadel a výjimečných zážitků. Akce proběhne souběžně v 11 evropských zemích poprvé také v České republice, kde je jejím koordinátorem Institut umění Divadelní ústav (IDU). Komponovaný večer European Theatre Night funguje již od roku 2008 a vždy třetí listopadovou sobotu představuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě. Velmi nás těší, že projekt Noc divadel vyvolal mezi soubory takový zájem a rádi jsme se ujali koordinace akce v České republice. Akce zviditelní v povědomí diváků nejen jednotlivé divadelní scény, ale i české divadlo jako takové. Zároveň zapojení v takto rozsáhlém evropském projektu může být příslibem zajímavé spolupráce do budoucna, říká Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění Divadelního ústavu. V sobotu 16. listopadu otevřou divadla své prostory, aby umožnila divákům prožít nespočet nejen divadelních zážitků: na programu budou představení pro děti i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací či prohlídky zákulisí. Noc divadel 2013 proběhne ve většině divadel pro návštěvníky zdarma, avšak z kapacitních důvodů je nutná registrace zájemců. Aktivity zpoplatněné symbolickým poplatkem budou v programu označeny. Noc divadel 2013 nabídne české veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné umělecké obory - například Noc literatury či Muzejní noc. Program začíná už dopoledne, kdy budou cílovou skupinou především rodiny s dětmi. Divadla připravila pohádky, dětské zážitkové hry a workshopy pro nejmenší. V odpoledních hodinách odstartuje i program pro dospělé, který bude probíhat až do noci, v některých prostorech až do ranních hodin. Diváci se mohou těšit na opravdu netradiční a různorodé zážitky, hrát se bude nejen na prknech velkých divadel či v menších alternativních prostorech, ale i na ulici, ve vestibulu metra či na nádraží, doplňuje Eliška Míkovcová, PR Institutu umění Divadelního ústavu. Program Noci divadel 2013 je k dispozici od prvnímho říjnového týdne. Seznam zapojených souborů a divadel najdete na webových stránkách projektu: program. Eliška Míkovcová Jubilejní 10. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram je za námi Už jsme se do prostor Zámečku nevešli, tak jsme se přesunuli do auly Základní školy Jiráskovy sady Příbram, kde jsme s festivaly začínali. Slavnostní ročník zahájil Soubor svatohorských trubačů a moderátorského úkolu se bravurně ujala Markéta Prunerová. Krásnou zrekonstruovanou aulu rozezněl svými písněmi Školní sbor Jásan při ZŠ Školní 75 Příbram se sbormistrem Mgr. Vladimírem Herákem, který dodává souboru nejen svou harmonikou potřebnou šťávu. Otevřel tak očekávanou příjemnou atmosféru celého festivalu. Je radost pozorovat, jak se všechny děti na svá vystoupení těší, jak je berou vážně, jak si je užívají. Je obdivuhodné, s jakou obětavostí, trpělivostí a láskou pracují s dětmi jejich sbormistři. Zaslouží za to opravdu hlubokou poklonu. Na ZUŠ nám. T.G.M. Příbram I-155 vede k lásce ke zpěvu a hudbě sbormistryně Mgr. Jaroslava Kunická Halamová a stará se o téměř 90 zpěváčků různých kategorií. To je velká starost, ale i radost. Také na ZŠ 28. října s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy Příbram VII-1 věnuje dr. Eva Káčerková velkou pozornost svým svěřencům a radost ze zpěvu a ze hry na hudební nástroje se projevila i na tomto festivalu. Milým překvapením bylo i provedení 5 hornických písní v úpravě Pavla Šmolíka s Komorním smíšeným sborem dr. Vladimíra Vepřeka. Vyvrcholením festivalu bylo společné vystoupení Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra Příbram se sbormistryní Mgr. Hanou Tonzarovou, Th.D. a Vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé s uměleckým vedoucím Josefem Krčkem. Program zahrnoval duchovní hudbu šesti století a také premiéru díla Josefa Krčka složené k příležitosti výročí upálení Mistra Hana Husa, které bude v r První skladba se jmenuje LOGOS (Prolog Janova evangelia) a svého sóla se jako vždy s nonšalancí sobě vlastní zhostil svým úžasným hlasem Karel Brynda. Druhá skladba Josefa Krčka s názvem Jsem částečkou slunce na slova Anežky Janátové jako Pocta Mistru Janu Husovi nám připomněla, kdo je TA CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. K odlehčení tématu zazněly na závěr dvě lidové písně a završily tak příjemný a milý kulturní zážitek, kterým 10. ročník festivalu bezesporu byl. Znovu se potvrdilo, že pořádání festivalu je užitečné a potřebné. Vytváří prostor a příležitost pro setkávání sborů, motivuje je ke kreativní činnosti a dětem naplňuje jejich volný čas. V neposlední řadě přibližuje sborový zpěv široké veřejnosti, přináší pozitivní kulturní zážitek a svým způsobem i vychovává své posluchače. Festival byl uspořádán za finanční podpory města Příbramě a doufáme, že nám město zůstane nakloněno i v budoucnosti. Za pořadatele festivalu Irena Muzikářová Podleský zpravodaj 10/2013. e.č. MK ČR e Uzávěrka příspěvků a inzerce je do 15. dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Zastupitelstvo města Příbram

Zastupitelstvo města Příbram Stalo se 21. ročník Běhu města se konal 4. 10. 2014. Akci pořádalo město a Triklub. Titul mistryň republiky ve step aerobiku opět putoval do Oxygenu. Blahopřejeme. Žáci ZŠ Březové Hory navštívili výstavu

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

8 /2014. Zázraky nad Čertovou strouhou. A zase ta školka. Jak voní prádlo ZDARMA ROČNÍK 8

8 /2014. Zázraky nad Čertovou strouhou. A zase ta školka. Jak voní prádlo ZDARMA ROČNÍK 8 8 /2014 ZDARMA ROČNÍK 8 Jak voní prádlo A zase ta školka Zázraky nad Čertovou strouhou AKTUALITY Z REGIONU Letem světem Dolní Berounkou Ordinace MUDr. Bartošové v Dobřichovicích pokračuje Pediatrická ordinace

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Říjen 2013 číslo 5 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, léto nám pomalu končí, ale stavební práce jsou v plném proudu. Podle vašich ohlasů na Kulturní

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více