Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT"

Transkript

1 Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Průřezová témata 5. Učební plán 6. Učební osnovy 7. Hodnocení žáků l. Identifikační údaje název ŠVP: údaje o škole: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace IZO: IČO: telefon: , právní forma: příspěvková organizace právní subjekt: od datum zařazení do sítě škol: Zřizovatel: Město Nový Bor právní forma: obec, IČO: se sídlem náměstí Míru Nový Bor telefon: Škola sdružuje: Základní škola IZO: žáků Školní družina IZO: žáků Školní jídelna IZO: jídel koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Jiřina Jelínková platnost dokumentu: od 1. září 2013 Mgr. Jiřina J e l í n k o v á ředitelka školy 2

3 2. Charakteristika školy Z historie školy Škola má již svou dlouholetou tradici. Patří mezi nejstarší školy ve městě. První zmínky o škole jsou zaznamenány v listinách pana Lva Libštejnského z let Činnost české základní školy v této historické budově byla zahájena dne V průběhu let byla ke škole přiřazena budova školní družiny a v devadesátých letech, kdy počet školních dětí přesahoval kapacitu školských zařízení, byl vybudován pavilón a do provozu byl předán v roce Do sítě škol bylo naše školské zařízení zařazeno V posledních letech došlo ke snížení počtu žáků, proto prostory v budově školního pavilonu byly nevyužité. V roce 2006 došlo k pronájmu přibližně jedné třetiny zmíněné budovy, kde si soukromá osoba vybudovala fitness centrum. Další třetina budovy pavilonu byla upravena pro potřeby jednoho oddělení MŠ. Momentálně jsou tedy všechny školní budovy plně využity a nejsou na jejich provoz zbytečně vynakládány finanční prostředky. Základní informace Typ školy a její zaměření Škola patří do sítě neúplných škol s výukou I. stupně základní školy (rozhodnutí MŠMT čj /96-60 o udělení výjimky zařazení této školy do sítě škol.) Školu tvoří 3 budovy - hlavní budova, pavilon a budova školní družiny s jídelnou. Pro výuku využíváme 8 učeben, které jsou rozmístěny v jednotlivých budovách. Z těchto osmi učeben jsou tři užívané jako učebna pro výuku cizích jazyků, druhá pro výuku hudební výchovy a třetí slouží k výuce informatiky. Kromě toho ke škole patří dvě herny školní družiny, tělocvična, školní hřiště a dvě školní zahrady. Ty jsou využívány pro praktickou výuku pracovních činností, pro pohyb dětí o velké přestávce, k odpolednímu pobytu školní družiny a ke sportovnímu vyžití dětí v odpoledních hodinách. Naši školu řadíme mezi školy rodinného typu, kde se všichni velice dobře známe. Vztahy mezi pracovníky školy a našimi žáky jsou založené na vzájemné spolupráci, úctě a kolektivním rozhodování. Cílem je vychovat psychicky zdravé děti, s kladným přístupem k sebevzdělávání. Vychovat zdatné, sebevědomé a úspěšné jedince, kteří si budou umět poradit s různými životními problémy, ale zároveň si dokáží vychutnat každý sebemenší úspěch a kdykoli nabídnou pomocnou ruku ostatním. K tomuto účelu máme vypracovaný celoškolní projekt zdravého životního stylu a ekologické výchovy, který průběžně upravujeme a doplňujeme. K naplnění našeho cíle nám samozřejmě napomáhá snížený počet žáků ve třídách. Jsme městskou školou s blízkostí k přírodě. Dominantou okolí je hora Klíč, která je druhou nejvyšší horou Lužických hor. Kapacita školy je stanovena na 300 žáků, skutečný stav žáků je však mnohem nižší. Školu navštěvují především žáci z arnultovické části Nového Boru, ale též žáci z jiných obcí (Polevsko, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách) a z jiných částí Nového Boru, kteří se špatně adaptují ve velkých kolektivech nebo mají výukové či výchovné problémy. Přibližně jedna třetina našich žáků pochází ze sociálně slabých rodin. Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny, jejíž kapacita je 75 dětí. Tento počet dětí nám napomáhá udržet si širokou nabídku zájmových činností a vysokou úroveň práce školní družiny. Součástí školy je zároveň školní jídelna, kde je kapacita stanovena na 300 jídel. 3

4 Organizace vzdělávání a výchovy Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, který je založen na činnostním učení. Je zde kladen důraz na činnostní styl výuky, mezipředmětové vazby a možnost snadného zvládnutí základního učiva potřebného k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Charakteristika pedagogického sboru Výuku a vzdělávání zajišťuje 7 pedagogických pracovníků. Úroveň výuky a vzdělávání ve všech třídách je z mého pohledu velmi vysoká. Všechny paní učitelky projevují zájem o další vzdělávání, účastní se různých kurzů i seminářů a věnují značnou pozornost dalšímu získávání dovedností a vědomostí.ve vyučovacích hodinách používají nové metody práce a kladou důraz na činnostní učení. Jsou ochotné a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organizační, např. při pořádání akcí pro žáky a jejich rodiče. Charakteristika žáků Školu navštěvují především žáci z arnultovické části Nového Boru, ale též žáci z jiných obcí (Polevsko, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách) a z jiných částí Nového Boru, kteří se špatně adaptují a ve velkých kolektivech nebo mají výukové či výchovné problémy. Na našem školském zařízení se úspěšně daří integrovat žáky se specifickými poruchami učení a žáky s ADHD. Projekty Čerpáme finanční prostředky v rámci projektu Peníze EU školám. V roce 2013 (2. listopadu) bude ukončena realizace. Ve školním roce 2011/2012 bylo ukončeno zapojení do projektu Školy v pohybu II společnosti AISIS. Ve školním roce 2012/2013 bylo ukončeno zapojení do projektu inkluzivního vzdělávání CPIV Most. Jsme dál zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Ve školním roce 2011/2012 nás zaujal projekt, který připravovala TU Liberec s názvem Za školou. Projekt byl schválen a proběhl ve školním roce 2012/2013, poslední setkání v rámci projektu proběhne na podzim Máme zájem zapojit se do dalšího projektu s předběžným názvem Dětská univerzita, který připravuje rovněž Technická univerzita v Liberci v rámci výzvy pro globální grant 4

5 1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci realizace projektu se zúčastní probíhajících aktivit žáci ročníků naší školy. Realizace projektů s obdobným obsahem je velice důležitá, protože popularizace technických oborů, rozvoj tvořivosti, tvůrčího myšlení a atraktivní metody výuky v prostředí univerzitních učeben a laboratořích je pro žáky motivující a nesrovnatelně zajímavější než v běžných podmínkách školní učebny a zvyšuje atraktivitu technických a přírodovědných oborů. Motivací vstoupení do projektu je zejména prezentace technologií zpracovávání materiálů pracovníky TUL, láká nás návštěva žáků v učebnách a laboratořích TUL, atraktivní metody seznamování s podstatou technických věcí kolem nás a jejich přiblížení žákům 1.stupně ZŠ. Očekáváme zvýšení motivace žáků k dalšímu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech, prohloubení schopnosti řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci jiných. Oslovil nás projekt předkládaný o.s. Čmelák Společnost přátel přírody do grantové výzvy OPVK Libereckého kraje. Přínos tohoto projektu zaměřeného na inkluzivní formy a metody vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky se SVP s prvky vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a průřezových témat Osobnostní a soc. výchova, Environmentální výchova předkládaného o.s. Čmelák Společnost přátel přírody do grantové výzvy OPVK Libereckého kraje spatřujeme ve zvýšení motivace žáků k dalšímu vzdělávání, v atraktivních metodách učení, zefektivnění výuky prostřednictvím netradičních forem. Probíhal v poslední čtvrtletí školního roku 2012/2013 a v 8 setkáních naplnil naše očekávání. Dvě setkání proběhla za účasti rodičů, partnerů školy a hostů. Mezinárodní spolupráce škola nemá žádnou spolupráci se zahraničními školami. Dlouhodobé projekty l. Preventivní program sociálně patologických jevů Cílem tohoto programu je vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti. Ve škole organizujeme besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, xenofobie. Preventivní program školy zasahuje do předmětu Člověk a jeho svět a do činnosti školní družiny. Minimální preventivní program je rozdělen do oblastí, které kopírují činnost školy. 1. Nejdůležitější je využití volného času. Škola nabízí řadu kroužků: sportovní, výtvarný, pěvecký, hra na flétnu, kroužek anglického jazyka, keramický. Všechny mají pravidelnou týdenní činnost. Každý den je pro žáky přístupná třída s výpočetní technikou a každé pondělí je pro ně otevřena žákovská knihovna. 2. Program společnosti Maják, o.p.s. a Zdravé zuby přispěly k poznání zdraví prospěšných i škodlivých aktivit a péče o zdraví. 2. Životní prostředí a naše zdraví Cíl programu : - vzbuzovat v dětech úctu k životnímu prostředí - klást důraz na nezbytnost ochrany přírody - vytvářet u dětí pozitivní postoj k životnímu prostředí - vysvětlovat jim, jaké problémy vznikají v důsledku průmyslového znečištění 5

6 - rozvíjet pocit osobní odpovědnosti - podporovat realizaci pozitivních změn v životě - ukázat a uvádět do života příklady chránící životní prostředí (recyklace, šetření energií, prevence znečištění) - objasnit vztah mezi zdravým životním prostředím a naším vlastním zdravím - vést děti ke zdravému životnímu stylu podporovat pohybové aktivity, správnou životosprávu, správné hospodaření s volným časem - zapojení do projektu i rodiče žáků Obsah a průběh projektu: Projekt je koncipován na jednotlivá období školního roku, prolíná a doplňuje výuku jednotlivých naučných předmětů a obohacuje vědomostní poznatky o zážitky a zkušenosti z nejrůznějších činností v terénu.vzhledem k věkovému složení našich žáků považujeme za nejdůležitější vzbudit u dětí zájem o správnou životosprávu, kvalitní výživu, radost z pohybu na čerstvém vzduchu, lásku k přírodě, snahu o vylepšování životního prostředí v blízkosti školy a bydliště. Pravidelné projekty I. Rozvíjení pohybových dovedností a) Děti lesu, les dětem Cíl: - zvyšování fyzické zdatnosti turistická vycházka - pobyt na čerstvém vzduchu (zdravý životní styl) - pomoc lesní zvěři - ověřování a zvyšování si znalostí o přírodě (rostliny,živočichové, přírodniny) - utužování vztahu k přírodě, respekt k přírodě b) Stavění iglú a sněhuláků Cíl: - zvyšování tělesné zdatnosti - podpořit soutěživost dětí - zvelebit prostředí školních zahrad c) Den pro zdraví Cíl: - vedení dětí ke zdravému životnímu stylu - zvyšování fyzické zdatnosti - zdravá výživa, pitný režim d) Školní olympiáda uskuteční se 1x za dva roky Cíl: - zvyšování fyzické zdatnosti - spolupráce v oddílových týmech e) Branně-turistické vycházky Cíl: - zvyšování tělesné zdatnosti 6

7 - zdravověda základy první pomoci - ochrana zdraví při mimořádných situacích - ozdravné pobyty v přírodě se zaměřením na enviromentální výchovu, ochranu životního prostředí, úctu k přírodě f) Plavecký výcvik II. Životní prostředí a naše zdraví a) Třídění odpadů Cíl: - posilování správného chování k životnímu prostředí - vést děti k odpovědnosti za své chování - naučit děti třídit odpad - vštípit jim důležitost tohoto počínání - seznámení žáků s akcí a zároveň s umístěním kontejnerů ve školní budově a ve městě - příprava nástěnky a výzdoba školy k tomuto tématu - výtvarná soutěž - návštěva sběrného dvora v Novém Boru - odpady z domácnosti třídění do jednotlivých kategorií, vedení rodičovské veřejnosti k třídění odpadů prostřednictvím dětí b) Sběr kaštanů a žaludů Cíl: - pomoc lesní zvěři v zimním období - posilování vztahu k živé přírodě - radost z odvedené práce - soutěživost c) Negativní vliv hluku na lidské zdraví Cíl: - zjistit citlivost a vnímavost organismu na hluk - pochopit nutnost regulace zvuku ve svém okolí - ukázat jak může hluk zhoršit kvalitu života a negativně ovlivnit zdraví lidí d) Vítání jara Cíl: - poznávání krás probouzející se přírody - znečištění přírodních zdrojů (vzduch, vodní cyklus a kyselý déšť) e) Den Země Cíl: - vzbudit v dítěti úctu vůči životnímu prostředí - rozvíjet kladný vztah k práci - vylepšení školního prostředí - posílit pocit z dobře odvedené práce - posílit estetické cítění - pochopení životně důležité role každého z nás při tvorbě lepšího a zdravějšího světa 7

8 Průběh akce: a) úklid školních zahrad a okolí školních budov b) úklid městského parčíku c) výzdoba školy na téma Čistá a špinavá planeta Tímto tématech bychom chtěli dát jasně najevo, že si uvědomujeme současný ekologický stav našeho světa, ale zároveň odpovědnost každého jedince za stav životního prostředí. Rozvoj průmyslu, automobilů, výroby elektr. energie jaderné a tepelné elektrárny atd. to vše znečišťuje nejen naše okolí, ale i celou naši modrou planetu. S dětmi bychom si chtěli položit otázku: Kde se nám bude lépe pracovat a radostněji žít? Tam, kde ve volné přírodě zahlédneme spoustu krásných rostlin, uvidíme zvířata, která nebudou zařazena v Červené knize ohrožených druhů nebo tam, kde vše živé záhy umírá a místo lesů jsou velká smetiště. Vzhledem k tomu, pro naše malé děti je slovo svět vlastně hodně abstraktní pojem, budeme se snažit dětem problematiku čisté planety přiblížit na konkrétních příkladech např. nástěnné obrazy, výtvarné Zobrazení, vycházky do volné přírody. d) fotografická soutěž Nejhezčí část naší obce Nejošklivější zákoutí, které jsem v obci našel Úkolem bude získat detailní obraz ekologické situace ve svém okolí a získat dovednost, dívat se na své okolí z různých hledisek. Je potřeba, aby si děti svého okolí blíže všímaly a tím si i více uvědomily jeho stav a začaly přemýšlet nad způsobem, jak napomoci ke zlepšení. Z těchto fotografií bude uspořádána výstavka a na závěr proběhne diskuse o pocitech, představách a pohledech na změny. e) výsadba malých stromků každá třída si vysadí svůj stromek, o který se po celou dobu školní docházky bude starat f) Akvárium jako model ekosystému Cíl: - uvést různé činitele ovlivňující vodní společenstva - definovat různé charakteristické vlastnosti vody - dovědět se více o potřebách ryb a vodních rostlin - pozorovat vztahy mezi rybami a vodním rostlinstvem - sledování vzájemné závislosti veškerého života na této planetě - uvědomit si jednotu akvarijního ekosystému - vést děti k odpovědnosti - naučí se tento umělý ekosystém kontrolovat a regulovat - objasnění pojmu ekosystém společenství organismů, které žijí pohromadě, vzájemně na sebe působí a jsou i ve vzájemných vztazích - ochrana ohrožených druhů g) Spolupráce se ZOO v Děčíně Cíl: - posilování vztahu k živé přírodě - pozorování života zvířat v zajetí - pokračování v Adoptivním rodičovství naší opičky h) Objevování přírody 8

9 Cíl: - objevovat své okolí pouhým pozorováním - rozeznávat zvuky, tvary, rozměry kolem sebe - vyjádřit lásku k přírodě tím, že ji budu poznávat a představovat si ji - porovnávání přírodních objektů a analýza vztahu k nim - poznávání nezastupitelné úlohy lesů, škodlivost odlesňování (nejdůležitějším činitelem v tomto procesu je člověk a jeho aktivity) III. Výživa a zdraví Táto, mámo, pojďte s námi pomozte nám Cíl: - zapojení co největšího počtu dětí - zapojení především rodičů, kteří by měli porozumět zájmům a potřebám svých dětí - oslava Světového dne zdraví IV. Základy první pomoci - Duben měsíc bezpečnosti - branně-turistické vycházky - Uměl bych pomoci zachránit lidský život? V. Dopravní výchova Cílem dopravní výchovy ve škole je získávat základní poučení o bezpečném chování v silničním provozu a uvědomovat si, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. - výuka na Dopravním hřišti v České Lípě (IV. třída) - školní dopravní soutěž na školním hřišti duben měsíc bezpečnosti - školní vědomostní soutěž Arnultovický Einstein - beseda s velitelem městské policie v Novém Boru (teoretická i praktická část) - víkendový pobyt VI. Péče o duševní zdraví a estetické cítění a) Slavíme Advent - příprava na dobu vánoční - mikulášská nadílka - výroba věnců, dekorativních předmětů, pečení perníčků - nácvik koled, básní s vánoční tématikou - slavnostní rozsvícení vánočního stromu podpora městských oslav - výzdoba školy, zdobení vánočních stromků ve škole - vánoční besídky ve třídách za účasti rodičů b) Rej masek - výroba masek - proč a jak se slaví Masopust besedy - sobotní maškarní karneval - soutěže o nejlepší masku - dovednostní, sportovní a zábavné soutěže c) Den učitelů - J. A. Komenský učitel národů 9

10 - poděkování svým učitelům slovem i připraveným kulturním vystoupením děti jednotlivých tříd - poděkování všem zaměstnancům školy - ŘŠ d) Velikonoční dílna - seznámení žáků s Velikonocemi jako křesťanskými svátky - výroba dekorativních předmětů - výrobky s velikonoční tématikou - oslava Velikonoc jako svátků jara e) Den matek - kulturní program pro maminky a babičky - výroba drobných dárků f) Školní akademie kulturní akce pro rodiče a veřejnost v městském divadle -1x za dva roky - recitace, pěvecké a taneční vystoupení - dramatizace pohádek, scénky - cvičení s hudbou - prezentace výuky jazyků - hra na hudební nástroje g) Návštěvy divadelních představení, výstav, exkurze, školní výlety h) Spolupráce s MŠ - účast dětí z MŠ ve vyučování v 1. třídě - společné akce MŠ a ŠD - Mikulášská nadílka - účast dětí MŠ na vánoční besídce žáků ZŠ - účast vyučujících na rodičovských schůzkách v MŠ před zápisem dětí do 1. třídy i) Zajímaví lidé mezi námi - přednášky o historii obce a regionu, historii sportu - přednášky odborníků v rámci enviromentální výchovy - besedy s pamětníky j) Historie kolem nás - poznávací výlety na historická místa v okolí - besedy s kronikářem našeho města k) Místo, kde se cítím být šťastný - jak si představujeme školní zahradu, kde trávíme svůj volný čas - vylepšení školního prostředí k volno-časovým aktivitám - pochopení vztahu zdravé životní prostředí x zdraví lidí - zvyšování fyzické zdatnosti - posilování estetické výchovy, vnímání krásna - uvědomování si pocitu sounáležitosti a nesení odpovědnosti 10

11 l) Účast na různých soutěžích výtvarné, recitační, sportovní Vyučování Vyučování probíhá ve třech školních budovách, v pěti kmenových třídách. K výuce jazyků, informatiky a hudební výchovy užíváme učebny mimo kmenové třídy. Škola má svou počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. Zázemí pro učitele Vyučující mají k dispozici sborovnu, velmi dobře vybavené kabinety učebními pomůckami, obrazárnu, učitelskou i žákovskou knihovnou. Třídní učitelé mají k dispozici notebook, ostatní učitelé mohou používat počítače v PC učebně. Všechny PC mají vysokorychlostní připojení k internetu. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Spolupráce se zákonnými zástupci a školou Nadále nabízíme Dny otevřených dveří, aby se lépe mohli seznámit se školním prostředím, aby lépe poznali vyučující, jejich vztah k dětem, profesní přístup a další charakterové vlastnosti našich pedagogů. Třídní schůzky připravujeme pro rodiče pětkrát do roka a podařilo se nám ve velké míře přimět i rodiče problémových žáků, aby se jich účastnili. Zveme a nabízíme zákonným zástupcům žáků stejný způsob vedení informativních schůzek za účasti učitele, zákonného zástupce a žáka. Zákonní zástupci mají možnost určit čas setkání s třídním učitelem, i tento systém napomohl nejen účasti, ale i vzájemnému vztahu mezi účastníky setkání. Spolupráce se prohloubila i díky projektu Dva jsou více než jeden, kdy byli zákonní zástupci zapojeni a pozváni na dva projektové dny. Na programu bylo setkání s řemeslníky kovářem a tkadlenou, s příznivým ohlasem se setkala závěrečná vernisáž vytvořených společných i individuálních prací. Rodinu považujeme za důležitého partnera školy. Snažíme se zapojit rodiče do některých mimoškolních aktivit. S příznivou odezvou uskutečňujeme vánoční besídky i společné setkání, kdy vyrábíme vánoční svícny. Vyvrcholením bývá vystoupení všech našich žáků na Akademii, která se koná jednou za dva roky. V červnu ve spolupráci se skupinou Akvilo probíhá před zraky rodičů Pasování na čtenáře. Zmíněné akce mají svou tradici, setkávají se se zájmem. 11

12 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Oblasti - materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou - výsledky vzdělávání - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Cíle a kritéria Cílem vlastního hodnocení školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánovaní a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria vlastního hodnocení školy jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si školy stanovuje na každý školní rok. Nástroje rozbor dokumentace školy rozhovory s učiteli a rodiči dotazníky pro rodiče, žáky a učitele dovednostní testy hospitace Časové rozvržení hospitační činnost - v průběhu celého školního roku sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok - začátek školního roku projednání struktury vlastního hodnocení s pedagogickou radou - do konce září projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok - do konce října Průběžně rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady. 12

13 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Škola pro život ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z koncepce školy a Modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola, který je založen na principech činnostního učení. Ten svým pojetím navazuje na tradice české činné školy, kterou lze charakterizovat následovně: má činnostní ráz je pozitivní vůči žákům podněcuje žáky k tvořivé práci navrací do školy zdravý selský rozum při výuce využívá zkušeností žáků klade důraz na motivaci žáků k učení při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů zdůrazňuje mezipředmětové vztahy Zaměření školy Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité: Učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě Podporovat všechny druhy nadání, umožnit každému dítěti zažít úspěch a pomoci mu najít oblast, ve které je úspěšné Věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat výuku Vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení Na co se chceme zaměřit: Vést děti ke slušnému, zdvořilému vystupování Vytvářet pozitivní klima ve škole Vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení Učit děti diskutovat a otevřeně vyjadřovat své názory, aniž by tím poškozovaly práva a sebevědomí ostatních Poznávat kulturní a přírodní památky Českolipska a utvářet pozitivní vztah ke svému městu a jeho okolí Co budeme především podporovat a rozvíjet: Zdravý životní styl, prevence sociálně patologických jevů Zavádět informační a komunikační technologie, moderní a efektivní způsoby výuky Kvalitní práci třídního učitele zaměřenou především na vzájemné vztahy mezi dětmi, atmosféru a důvěru ve třídě Bohatý výběr zájmových kroužků aby děti účelně využívaly svůj volný čas Budovat zdravou sebedůvěru 13

14 Co považujeme za naše priority: Užší spolupráce s rodičovskou veřejností, zapojení rodičů do života školy, třídy Pozitivní a aktivní přístup k životu a světu Sportovní aktivity Společné akce učitelé, žáci, rodiče otevřená škola pro veřejnost Vytvářet příjemné školní prostředí Zapojit žáky do procesu učení Vychovat lidské osobnosti Zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvářet informační prostředí Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie (společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků). Kompetence k učení pokud je to možné, dáváme žákům k učivu konkrétní názor využíváme co nejvíce smyslů necháme žáky s názornými pomůckami manipulovat, třídit je a rozlišovat dbáme, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivádíme žáky k úvahám o problému, k vyjádření svých závěrů klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky snažíme se podporovat čtení s porozuměním necháváme žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah dáváme příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce podporujeme tvořivou činnost žáků pomáháme podporovat sebedůvěru ve vlastní schopnosti upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě vytváříme návyky k celoživotnímu učení domácí úkoly směřujeme k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli individuálně vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problémů zadáváme problémové úkoly v návaznosti na praktický život žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky postupujeme od jednoduchých problémů k složitějším na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí (využívají své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti) předkládáme též neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat, obrázků, grafů 14

15 podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých vedeme žáky k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování Kompetence komunikativní vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými necháváme žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu přijímáme často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňujeme je umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru učíme žáky naslouchat názorům ostatních, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem hovoříme o pozorování v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů do výuky jazyků zařazujeme jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma vymýšlíme různé úlohy, otázky, vyvoláváme se mezi sebou navzájem hovoříme o postupu ve složitější úloze, zkusíme druhým poradit, ptáme se navzájem na problémy v učivu ve výtvarné a hudební výchově necháváme žáky vyjadřovat dojmy z uměleckého díla Kompetence sociální a personální individuální činnost zařazovaná do výuky je střídána s činnostmi žáků ve skupině vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné domluvě a respektování se navzájem dbáme na to, aby se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby následně žáci tato pravidla respektovali učíme žáky vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu učíme žáky základům spolupráce, týmové práce, střídání rolí ve skupině vedeme je, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout vedeme žáky k vzájemné komunikaci v příjemné atmosféře, k čemuž napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou pomáháme žákům vytvořit představu o sobě samém (sebeúcta, sebeuspokojení) učíme ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám vedeme žáky ke kladnému vztahu k rodnému místu, regionu, kraji 15

16 Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí vedeme je ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých učíme žáky uvědomovat si svá práva a snažení se o co nejlepší plnění svých povinností vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (menšiny, národy) vedeme žáky k péči o zdraví a k jeho ochraně rozvíjíme schopnosti empatie (vcítění se do někoho) Kompetence pracovní zaměřujeme se na dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů učíme žáky udržovat pořádek na pracovním místě, systému při ukládání pomůcek a nářadí podporujeme samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci učíme poznávat různé obory lidské činnosti, jejich výsledky a význam pro ostatní lidi vedeme žáky k zodpovědnému a sebekritickému postoji k volbě budoucího povolání výuku doplňujeme o praktické exkurze Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Třídní učitel ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku a vzdělávací potřeby žáků. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště třídní učitelé i další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. V případě potřeby je doplněna dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Při hodnocení žáků s speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení žáků. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady pro lepší výkon. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka.v případě potřeby a na žádost rodičů může být žák hodnocen slovně. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 16

17 Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením Škola nemá bezbariérový přístup, může tedy zabezpečit výuku žáků pouze s lehčím tělesným postižením jedná se především o děti s vadami řeči. Jsme připraveni těmto dětem nabídnout individuální logopedickou péči ( 2 pedagogové ) a dyslektický nácvik. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že podávané školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dysortografie. Provázeny bývají hyperaktivitou, případně hypoaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednání, nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se poruchy vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se SPU zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků a proto jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Škola vychází z diagnostiky PPP a SPC, realizace vzdělávacího procesu je postavena na konkrétní identifikaci a popisu vzdělávacích potřeb žáka a formulována v individuálním vzdělávacím plánu. Žákům s poruchou chování vyhovují menší kolektivy, časté střídání činností, neustálé opakování utřiďování učiva. Tito žáci jsou na škole zařazováni do běžných kmenových tříd a je zajištěna úzká spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími i PPP a SPC. Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Počet žáků patřících do této skupiny se stále zvyšuje. Na škole jsou tito žáci integrováni do běžných kmenových tříd. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je již od vstupu do školy ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost proto u těchto žáků bude věnována osvojování českého jazyka. Na škole pracují 2 asistentky pedagoga, které těmto žákům pod vedením učitele pomáhají. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadané žáky motivujeme k rozšiřování základního učiva, především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Umožňujeme jim pracovat na počítačích, individuálně pracovat s naučnou literaturou, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Jsou pověřováni vedením a řízením skupin. 17

18 4. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým informativním prvkem základního vzdělávání, vytváření příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Enviromentální výchova 6. Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Rozvoj smyslového vnímání, sebepoznávání, povídání v kruhu Sebekontrola, sebeovládání, umění přijmout porážku Vnímání, pozornost, sebepoznání Pravidla chování ve třídě Naslouchání, monolog, dialog, komunikace v různých situacích, vyjadřování Mezilidské vztahy Řešení problémů, pomoc druhým, Odpovědnost Chování v krizových situacích Žebříček hodnot, morálka Respektování ostatních, pomoc druhým Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Naše obec, rodina, škola, obec Vztahy ve škole Vývoj školství, J.A.Komenský, Marie Terezie Hymna Státní symboly, práva a povinnosti Respekt k individualitě druhého, odpovědnost za postoje a činy Společenské organizace volby, obec ústava, zákony, pravidla, besedy s pamětníky 18

19 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Zvyky a tradice jiných zemí a států Zážitky z cestování Lidové evropské písně Poslech cizí hudby Projekty o různých státech, info z internetu Způsob života v různých zemích, naše vlast a Evropa Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Lidová řemesla Poznávání vlastních kulturních kořenů 1.st. průběžné utužování a posilování mezilidských vztahů Výchova k toleranci, odlišnosti jiných, rasismus Tradice a zvyk anglicky mluvících zemí INF Internet Adopce na dálku (charitativní akce) Enviromentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Svět kolem nás, vycházky, krajina ve které žijeme Příroda v našem okolí, pozorování ekosystémů Seznámení s různými ekosystémy les, pole, vodní zdroje Péče o rostliny Voda, vzduch, ochrana zvířat Půda Lidské aktivity a životní prostředí Sběr papíru, Al, plast Třídění odpadu - projekty Zemědělství, doprava, průmysl, životní prostředí 19

20 Vztah člověka a prostředí Vztah člověka a prostředí Nakládání s odpady, vliv globálního znečištění na zdraví Exkurze, ZOO, Botanická zahrada, kozí farma, statek Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Rozdíly mezi zábavným, informativníma reklamním sdělením Reklamní letáky a hesla Zpráva jako slohový útvar Titulní list dětského časopisu Hra na redaktora, moderátora Obal na potravinářský výrobek Návštěva filmového představení a následná beseda Příspěvky do školního časopisu, zpráva o události ve škole Ilustrace do školního časopisu Práce na projektech ve skupinách, komunikace, tolerance 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více