Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova"

Transkript

1 Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti vyjadřování prostřednictvím tónu, zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky aj. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 1. a 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 1. a 2. stupni základního vzdělávání předmět Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emociálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Směřuje žáka k pochopení a vnímání hudby jako důležité součásti života. Učivo je rozděleno do 3 tématických okruhů: 1. Vokální činnosti a instrumentální činnosti: 1. stupeň rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu, intonační cvičení, hra na tělo, grafický záznam melodie, hra na nástroje Orffova instrumentáře 2. stupeň - zpěv jednohlasem i vícehlasu( kánon) v přiměřeném rozsahu, intonační cvičení, seznámení s grafickým záznamem melodie, hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře

2 2. Poslechové činnosti: 1.stupeň - výška, síla, délka tónu, roz tempa a rytmu, zpěvní hlasy, zvuk hudebních nástrojů, slavné melodie a skladby, skladby určené dětem, nejvýznamnější hudební skladatelé 2.stupeň rozlišování zpěvních hlasů, hudební nástroje, hudební uskupení, hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě, mimohudební obsah díla, hudební žánry, nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo 3. Hudebně pohybové činnosti: 1. stupeň - pochod podle hudebního doprovodu, pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 2. stupeň - taktování a pohyb na hudbu, hudebně pohybové hry, základní taneční kroky klasických a moderních tanců, relaxační techniky, muzikoterapie Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností ; ; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice; Morální rozvoj Multikulturní výchova (MKV): Multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; Práce v realizačním týmu

3 Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova se realizuje v ročníku 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Vyučovací předmět Hudební výchova se realizuje v ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 2. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Hodiny vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou vedeny v kmenových třídách, Orffovým instrumentářem a elektronickými klávesami. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během výuky Hudební výchovy jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o hudební výchovu (koncerty, hudební pořady, krátkodobé projekty apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků v hudební výchově lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení - umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty - učí žáky chápat význam hudby pro život, užívání správné hudební terminologie a symboliky - učí žáky zpívat na základě dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

4 - podporuje využití poznatků z různých vzdělávacích oblastí - uplatňuje individuální přístup k žákům Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, vede žáky k vyhledávání vazeb mezi druhy umění, uměleckými žánry, hudebními styly na základě jejich společných znaků - učí žáky řešit problémové situace, propojovat znalosti z více vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel stanovených v řádu odborných učeben, používání hudebních a instrumentálních nástrojů - cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci rozvíjeli svou slovní zásobu v daných tématech a vede diskusi nebo dialog o dojmu z hudebního díla - nabízí žákům možnost přistupování k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání - vyžaduje prezentaci výsledků žákovy práce ( i skupinové) s využitím komunikačních dovedností (zpracovávání referátů) Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: - organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny - organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadaný úkol žáci rychle splní, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi - učí ohleduplnému a uctivému jednání, umožňuje žákovi zažít úspěch, poskytne mu prostor pro osobité hudební projevy - předkládá dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: - povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o hudební výchovu a snahu zlepšovat své výsledky - umožňuje aktivně se zapojovat do kulturních akcí a života obce - seznamuje s významnými hudebními díly a jejich autory, vede k uznávání a ochraně našich kulturních tradic

5 - vytváří u žáků potřeby návštěv hudebních koncertů a hudebních pořadů Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel: - důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke kladnému vztahu k hudbě, plnění povinností a závazků v životě, v práci ( samostatné i týmové) - nabízí žákům dostatek situací k vytváření pozitivního vztahu k hudebním činnostem, vede k osvojení hudebních technik a nástrojů - vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů - doporučuje žákům využívat různé zdroje informací a učí je hodnotit výsledky své i cizí práce z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví svého i zdraví ostatních

6 1.stupeň Ročník: první OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-1-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projevpěvecké dovednosti, hlasová hygiena Rytmizace říkadel, zpěv lidových písní přiměřeného rozsahu Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře Hudební hry, hry na tělo TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a ebeorganizace; Hygiena Psychohygiena PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJ: Říkadla, vypravování VV: ilustrace písničky POSLECHOVÉ ČINNOSTI HV-1-2 Umí se soustředit na poslech krátké skladby Dokáže rozlišit sílu zvuku a rozdíl mezi zvukem a tónem Umí rozlišit mluvené slovo a zpěv Zvuk, tón rozlišení Hlas mluvený, zpívaný Lidský hlas mužský, ženský Hudební nástroj Hudební styly hudba pochodová, taneční, ukolébavka atd. OSV:Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice; Morální rozvoj

7 HV-1-3 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Dokáže provést hudebně pohybovou Pohybové hry s říkadly a činnost při správném držení těla, dětskými popěvky správné chůze, jednoduché taneční Pochod podle hudebního hry, pochod aj. doprovodu Správné držení těla EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Pochod, taneční krok PRV: Lidové tradice a zvyky 1.stupeň Ročník: druhý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-2-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat dětské hudební UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projevpěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Rytmizace říkadel, zpěv lidových písní přiměřeného rozsahu Hra na hudební nástroje Hygiena reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice; Morální rozvoj PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJ: Říkadla, vypravování VV: ilustrace písničky

8 nástroje k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu dodržování rytmu Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI HV-2-2 HV-2-3 Umí se soustředit na poslech krátké skladby Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem Umí rozlišit mluvené slovo a zpěv Pozná vybrané hudební nástroje Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůze, jednoduché taneční hry na lidové tance, pochod aj. Zvuk, tón rozlišení výšky a síly tónu Hlas mluvený, zpívaný Lidský hlas mužský, ženský Hudební nástroje Hudební sty hudba pochodová, taneční, ukolébavka atd. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybové hry s říkadly a lidovými tanci Pochod podle hudebního doprovodu Správné držení těla a správný krok OSV:Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Pochod, taneční krok PRV: Lidové tradice a zvyky

9 1.stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-3-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projevpěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Rytmizace říkadel, zpěv Hygiena lidových písní přiměřeného rozsahu Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Hudební hry, hry na tělo TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJ: Říkadla, vypravování VV: ilustrace písničky HV-3-2 Umí se soustředit na poslech krátké skladby národní písně Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem Umí rozlišit mluvené slovo a zpěv POSLECHOVÉ ČINNOSTI Zvuk, tón rozlišení výšky, síly a délky tónu Poslech národních písní Hudební nástroje Hudební styly hudba

10 HV-3-3 Pozná vybrané hudební nástroje Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůze, jednoduché taneční hry na lidové tance, pochod aj. Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn pochodová, taneční, ukolébavka atd. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybové hry s říkadly a lidovými tanci Pochod podle hudebního doprovodu Správné držení těla a správný krok EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Pochod, taneční krok PRV: Lidové tradice a zvyky 1.stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-4-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projevpěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Rytmizace říkadel, zpěv Hygiena lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJ: Říkadla, vypravování

11 mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie sestupná, vzestupná Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI VV: ilustrace písničky HV-4-2 HV-4-3 Umí se soustředit na poslech krátké skladby písně s dětskou tématikou a národní písně Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůze, jednoduché taneční hry na lidové tance, pochod aj. Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Zvuk, tón rozlišení výšky, síly a délky tónu Poslech skladeb s dětskou tématikou a národních písní Hudební nástroje a jejich zvuk Tempo skladby Hudební styly hudba pochodová, taneční, ukolébavka atd. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybové vyjádření písně, říkadla s dětskými náměty - rytmizace Pochod podle hudebního doprovodu Správné držení těla a správný krok OSV: Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Pochod, taneční krok Lidové tradice a zvyky

12 1.stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-5-1 HV-5-2 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou a seznámí ses grafickým záznamem melodie Umí se soustředit na poslech krátké skladby známých hudebních skladatelů, dětských pěveckých sborů Seznámí se se státní hymnou Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Intonační cvičení - pěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Zpěv jednohlasu Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI Zvuk, tón rozlišení výšky, síly a délky tónu Poslech skladeb známých hudebních skladatelů Hudební nástroje, charakteristický zvuk a jejich TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností Hygiena Psychohygiena OSV: Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV: ilustrace písničky

13 HV-5-3 Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůze, jednoduché taneční hry na lidové tance, pochod aj. Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Pokusí se o dramatizaci lidové písně poslech Tempo skladby Dětské pěvecké sbory Státní hymna HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybové vyjádření písně, říkadla s dětskými náměty rytmizace, dramatizace Pochod podle hudebního doprovodu Správné držení těla a správný krok EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Pochod, taneční krok PRV: Lidové tradice a zvyky 2.stupeň Ročník: šestý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-6-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Intonační cvičení - pěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Zpěv jednohlasu a vícehlasu( kánon) Hygiena Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV: ilustrace písničky

14 mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou a seznámí ses grafickým záznamem melodie skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI HV-6-2 HV-6-3 Umí se soustředit na poslech krátké skladby známých hudebních skladatelů, dětských pěveckých sborů Dokáže zazpívat státní hymnu Umí poznat a rozlišit zpěvní hlasy Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůze, jednoduché taneční hry na lidové tance, pochod aj. Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Seznámí se základními tanečními kroky klasických tanců -polka Zpěvní hlasy mužské a ženské Nejznámější hudební skladatelé B. Smetana, A. Dvořák dílo Hudební nástroje, charakteristický zvuk a jejich poslech Hudební uskupení sólový zpěv a pěvecký sbor Státní hymna HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Polka základní taneční kroky Správné držení těla a správný krok OSV: Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; MV: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EGS: Objevujeme Evropu a svět; TV: Polka - taneční krok Lidové tradice a zvyky

15 2.stupeň Ročník: sedmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-7-1 HV-7-2 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou a seznámí ses grafickým záznamem melodie Umí se soustředit na poslech krátké skladby známých hudebních skladatelů, symfonického orchestru Dokáže zazpívat státní hymnu Umí poznat a rozlišit zpěvní hlasy UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Intonační cvičení - pěvecké dovednosti, hlasová hygiena správné dýchání a výslovnost Zpěv lidových a umělých písní Hygiena Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie grafický záznam Státní hymna - zpěv Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI Zpěvní hlasy mužské a ženské Nejznámější hudební skladatelé L. Janáček, B. Martinů, dílo TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností OSV: Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV: ilustrace písničky

16 HV-7-3 Dokáže rozlišit sílu a výšku tónu a rozdíl mezi zvukem a tónem Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůzi Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Seznámí se základními tanečními kroky klasických tanců polka, valčík a moderních tanců Hudební nástroje, charakteristický zvuk a jejich poslech Hudební uskupení symfonický orchestr (dirigent, hudebníci, sólista) Státní hymna HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Taneční kroky klasické tance(polka, valčík) a moderní tance Správné držení těla a správný krok MV: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EGS: Objevujeme Evropu a svět; MKV: Multikulturalita TV: Polka, valčík - taneční krok Lidové tradice a zvyky různých kultur 2.stupeň Ročník: osmý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Žák: VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST HV-8-1 Dbá na správné dýchání a držení těla Intonační cvičení - pěvecké OSV: Rozvoj schopností ČJ: Říkadla,

17 při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou a seznámí ses grafickým záznamem melodie dovednosti, hlasová hygiena s ohledem na věkové zvláštnosti žáků správné dýchání a výslovnost Zpěv lidových, umělých a romských písní Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb a doprovod písní pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie grafický záznam Státní hymna - zpěv Hudební hry, hry na tělo POSLECHOVÉ ČINNOSTI Hygiena Psychohygiena vypravování VV: ilustrace písničky HV-8-2 HV-8-3 Umí se soustředit na poslech krátké skladby známých hudebních skladatelů, symfonického orchestru Dokáže vysvětlit pojmy opera, opereta, balet a muzikál Umí poznat a rozlišit zpěvní hlasy Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůzi Umí měnit pohyb podle tempových a Nejznámější hudební skladatelé W.A.Mozart, L. Beethoven dílo - poslech Hudební nástroje, charakteristický zvuk a jejich poslech Hudební uskupení symfonický orchestr (dirigent, hudebníci, sólista) Opera, opereta, balet, muzikál HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Diskotékové a romské tance Správné držení těla a správný krok OSV: Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; MV: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EGS: Objevujeme Evropu a svět; MKV: Multikulturalita Lidové tradice a zvyky různých

18 rytmických změn Seznámí se s diskotékovými tanci a tanci Rómů národů 2.stupeň Ročník: devátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV HV-9-1 DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: Dbá na správné dýchání a držení těla při zpěvu, provádí hlasová a dechová cvičení, při zpěvu zřetelně vyslovuje Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase Dokáže rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní, umí vytleskat rytmus podle vzoru, rozlišuje dlouhé a krátké tóny Učí se používat hudební nástroje Orffova instrumentáře k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu Dokáže rozlišit melodii sestupnou a vzestupnou a seznámí ses grafickým UČIVO VOKÁLNÍ ČINNOSTI A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST Intonační cvičení - pěvecké dovednosti, hlasová hygiena s ohledem na věkové zvláštnosti žáků správné dýchání a výslovnost Zpěv lidových, umělých a romských písní Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladeb a doprovod písní pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře dodržování rytmu Melodie grafický záznam Státní hymna - zpěv TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV: Rozvoj schopností Hygiena Psychohygiena PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY VV: ilustrace písničky

19 záznamem melodie POSLECHOVÉ ČINNOSTI HV-9-2 HV-9-3 Umí se soustředit na poslech krátké skladby známých hudebních skladatelů, symfonického orchestru Dokáže vysvětlit pojmy činohra a pantomima Pozná vybrané hudební nástroje a jejich charakteristické zvuky Rozezná různé hudební žánry Dokáže provést hudebně pohybovou činnost při správném držení těla, správné chůzi Umí měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Seznámí se s diskotékovými tanci a tanci Romů Nejznámější hudební skladatelé Hudební nástroje, charakteristický zvuk a jejich poslech Hudební uskupení symfonický orchestr (dirigent, hudebníci, sólista) Hudební žánry jazz, swing, rock Činohra, pantomima HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Diskotékové a romské tance Správné držení těla a správný krok OSV: Rozvoj schopností Hygiena Psychohygiena MV: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EGS: Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané MKV: Multikulturalita TV: Polka - taneční krok Lidové tradice a zvyky

20 Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti vyjadřování prostřednictvím tónu, zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky aj. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Tím dochází k propojení vzdělávací oblasti s reálným životem. 1. a 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 1. a 2. stupni základního vzdělávání předmět Výtvarná výchova vede žáka k prostředků výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky. Pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat všestranné dovednosti, rozvíjet tvořivost, vnímavost k sobě samému i okolnímu světu, vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot. K realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční, ověřené, nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Učivo je rozděleno do 3 tématických okruhů: 1. Rozvíjení smyslové citlivosti 2. Uplatňování subjektivity - osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření a jeho proměny 3. Ověřování komunikačních účinků - osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření a jeho proměny

21 Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností ; ; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice; Morální rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; Práce v realizačním týmu Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova se realizuje v ročníku 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Vyučovací předmět Výtvarná výchova se realizuje v ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 2. stupeň Ročník Počet hodin

22 Organizační vymezení vyučovacího předmětu Hodiny vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsou vedeny v kmenových třídách, odborné učebně výtvarné výchovy, učebně ICT a mimo školu v terénu. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během výuky Výtvarné výchovy jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, programy podporující zájem žáků o výtvarnou výchovu (výstavy uměleckého zaměření, návštěvy ateliérů, regionálních památek a zajímavostí, besedy krátkodobé projekty apod.). K rozvíjení vztahu k výtvarné výchově její historii a současnosti napomáhají i zájmové útvary v rámci Školního klubu ( Tvořeníčko, Keramický kroužek). Výchovné a vzdělávací strategie Vzděláváním žáků ve výtvarné výchově lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: - na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení - umožňuje žákům pozorovat a ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty - učí žáky chápat význam výtvarného umění pro život - učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost - učí žáky používat různé výtvarné techniky, které ho vedou k dosažení cíle - podporuje využití poznatků z různých vzdělávacích oblastí - uplatňuje individuální přístup k žákům Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: - podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, vede žáky k vyhledávání vazeb mezi druhy umění, uměleckými žánry, výtvarnými styly na základě jejich společných znaků - učí žáky řešit problémové situace, propojovat znalosti z více vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě - učí žáky srozumitelně vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého, jak přijat konstruktivní kritiku Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: - důslednou kontrolou podporuje u žáků dodržování pravidel stanovených v řádu učeben, používání výtvarných pomůcek

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více