Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Adresa školy: Osová Bítýška 246, Osová Bítýška Ředitel: Mgr. Milan Malý Kontakty: IČ: IZO: RED- IZO: Telefon: Web.: http//www.osovabityska.cz Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Renata Koprová Zřizovatel: Název: Obec Osová Bítýška Adresa: Osová Bítýška 3, Osová Bítýška IČ: Starosta: Josef Mach Kontakty: Telefon: http//www.osovabityska.cz Platnost dokumentu od: verze Podpis ředitele: Razítko školy:

2 PRÁVNÍ FORMA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Do sítě škol byla zařazena dne Škola sdružuje od : 1. Základní škola IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 330 žáků 2. Školní družina IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 70 žáků 3. Školní jídelna IZO kapacita k jídel kapacita plánovaná 250 jídel 4. Mateřská škola IZO kapacita k žáků kapacita plánovaná 60 žáků Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 9 třídách (5 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni). Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro žáky s lehkým mentálním postižením. Počet těchto žáků kolísá kolem jednoho procenta. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení, kterých je na škole kole deseti procent. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Pro tyto žáky zřizujeme kroužky, či se jim věnujeme individuálně (příprava na olympiády či jiné soutěže). Do školy přijímáme žáky i s lehkým mentálním postižením, pravidelný zápis žáků probíhá koncem ledna nebo začátkem února a přijímáme žáky, kteří jsou schopni základního vzdělání, bez omezení.

3 Celkový přehled 207 žáků podle místa trvalého bydliště: Borovník 1/ 0/ 0 Ořechov 27/ 24/ 24 Brno 2/ 2/ 2 Ořechov - Ronov 6/ 5/ 4 Březí 11/ 12/ 10 Osová Bítýška 63/ 67/ 76 Březské 12/ 11/ 11 Osová Bítýška - Osová 2/ 2/ 2 Březské - Krevlice 1/ 0/ 0 Rojetín 1/ 1/ 0 Fulnek 2/ 1/ 0 Rozseč 2/ 2/ 1 Heřmanov 6/ 6/ 8 Ruda 1/ 0/ 0 Jabloňov 1/ 1/ 1 Skřinářov 10/ 11/ 12 Kadolec 1/ 1/ 0 Velká Bíteš 1/ 5/ 6 Křoví 3/ 7/ 8 Vlkov 13/ 14/ 14 Nová Ves 2/ 3/ 3 Záblatí 18/ 18/ 21 Milešín 1/ 1/ 1 Ruda - Křeptov 1/ 1/ 1 Maršov 0/ 1/ 0 Velké Meziříčí - Podhradí 1/ 0/ 0 Žďár nad Sázavou 1/ 1/ 0 Radňoves 0/ 0/ 1 Žďárec 0/ 0/ 1 Celkem: 192/197/207 Rozvrh se snažíme skloubit tak, aby se žáci mohli účastnit jak kroužků po vyučování, tak aby nemuseli zbytečně dlouho čekat na odjezdy autobusů. Podmínky ke vzděláváni Prostorové podmínky velikost prostor vzhledem k počtu žáků a k činnostem vyplývajícím z realizace ŠVP je naší škole velmi dobrá. Žáci mají o přestávkách volnost pohybu po škole. V případě pěkného počasí mohou využít i přilehlý školní areál. Prostory pro výuku jsou vyhovující. Každá třída má kmenovou učebnu, navíc máme k dispozici odborné učebny; jazyková učebna, fyzika a chemie, hudební výchova, počítačová učebna, učebna pro výtvarnou výchovu a pracovní výchovu. Ve škole jsou tři oddělení školní družiny a v roce 2013 navštěvovalo školní družinu 70 žáků. Škola má přilehlý pozemek téměř 7000 metrů čtverečních (zastavěná plocha školní budovy a kotelny je 2500 metrů čtverečních, které využíváme pro aktivní odpočinek žáků o přestávkách, na škole je dostatek prostoru pro relaxaci a ošetření žáků, pro zájmovou činnost. V zimě budujeme pro žáky v areálu ledovou plochu, která se využívá i v hodinách Tv a v práci školní družiny. Ve škole je několik kabinetů pro ukládání materiálu. Pro hromadné setkávání slouží aula- učebna hudební výchovy. Učitelé mají své zázemí ve dvou sborovnách, kde mají k dispozici výpočetní techniku i úložné prostory. Stravování zajišťujeme v moderní školní jídelně s moderní školní kuchyní. Sportovní hala u školy je supermoderní, vybavená pro téměř všechny sportovní činnosti (32x18 metrů)

4 Všechny učebny jsou umístěny v jedné budově na dvou podlažích. Materiální podmínky Specializované učebny chemie a fyziky, hudební výchovy, jazykové učebny i učebny výtvarné výchovy jsou vybaveny moderním zařízením, které slouží k rozvoji žáků v daných oborech. V každé třídě je interaktivní dataprojektor. V okolí školy je k dispozici hřiště, na kterém se dají hrát míčové hry, je zde prostor i pro další relaxační i výukové aktivity. V každé třídě je televizor, video a tabule, na které se píše fixem. Není zde tedy prašné prostředí z kříd. Žáci se specifickými potřebami jsou vybaveni kompenzačními pomůckami (notebook, speciální stavebnice apod.) Estetický vzhled a účelnost vybavení jednotlivých prostor je na úrovni odpovídají škole podporující tvořivost žáků. Vybavení učebnicemi je zajištěno stejně jako jsou k dispozici pomůcky, informační a komunikační technika slouží žákům v učebně informatiky 7 hodin denně, 12 žákovských počítačů je napojeno na internet. Na škole jsou tři Wc (v každém ze tří podlaží jedno). Hygienické a bezpečnostní podmínky Režim vyučování (učení) je přizpůsoben vzhledem k věkovým a individuálním potřebám žáků. Vyučování začíná v 7.40 a končí nejpozději v Zdravé prostředí všech prostor školy pro výuku i odpočinek je na naší škole samozřejmostí. Žáci mají k dispozici o přestávkách několik stolů na stolní tenis, několik stolních fotbalů. Jejich pohyb po škole je volný v rámci bezpečnostních hledisek. Ochrana před úrazy, zneužíváním škodlivin, před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy je pečlivě sledována a koordinována výchovnou poradkyní. Lékárnička první pomoci je neustále dovybavována a centrálně je umístěna v kanceláři vedle ředitelny. Nad zdravím dětí dbá proškolený zdravotních z řad učitelů. Zdravotní vhodnost sedacího a pracovního nábytku vzhledem k věku žáků je samozřejmostí. V počítačové učebně a v jazykové učebně i v chemii fyzice jsou výškově stavitelné židličky, snažíme se o obnovu poškozeného nábytku v duchu toho, že příjemné prostředí vychovává. Pitný režim je možný díky pitné fontánce na chodbě Všechny nebezpečné věci ve škole jsou řádně označeny- konce schodišť, hasicí přístroje apod. Osvětlení, hlučnost, prašnost, čistota jednotlivých prostor je v mezích hygienických požadavků. Bezprašné prostředí ve třídách je umocněno tím, že nepoužíváme křídu, ale bezprašné fixy a keramické tabule Charakteristika pedagogického sboru Pro postupné naplňování koncepčních záměrů vychází vedení školy ve své personální strategii z požadavku získávat tvořivé spolupracovníky, kteří budou aktivně

5 přistupovat nejen k plnění pracovních úkolů, ale kteří svým osobním příkladem a zaujetím přispějí k profilaci školy v rámci Osové Bítýšky i regionu. Vedení školy zpracovalo dlouhodobý plán personálního rozvoje s ohledem na priority školy. Plán je každoročně konkretizován na základě aktuálních potřeb. Dlouhodobé cíle školy v této oblasti vycházejí zejména : z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení, z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie u žáků školy, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují ve v oborech, které vyučují, z potřeby zajistit, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. Dlouhodobé cíle školy v této oblasti jsou formulovány takto : 1) dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu; 2) ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu; 3) mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení; 4) mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem delikvence a všech sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy; 5) průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce. Na uskutečňování cílů školy se podílelo v roce pedagogů na základní škole a čtyři vychovatelky ve školní družině. Dbáme, aby všichni vyučující měli odpovídající pedagogickou kvalifikaci. K na naší škole bylo vyučováno 90 procent předmětů plně kvalifikovanými učiteli a zbytek učí učitelka se středoškolskou pedagogickou školou, která dokončí za dva roky pedagogickou fakultu. Každý učitel se průběžně vzdělává - viz výše dlouhodobé cíle školy. Na škole učí 3 muži a 10 žen. Průměrný věk učitelů je 42 let. Odborný pedagogicko psychologický servis zajišťuje speciální pedagog s odbornou kvalifikací - psychopedie, na škole působí dva výchovní poradci s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství. Pravidelné aktivity školy a dlouhodobé projekty Podporujeme výuku projektovým vyučováním, krátkodobými projekty a mezinárodními projekty e-twinning (především dopisování, nabízíme také možnost aktivně vyjet do zahraničí ve spolupráci se ZŠ okolními). Krátkodobé projekty upřednostňujeme před dlouhodobými. Škola pořádá pravidelně Mikulášskou besídku pro veřejnost, na které vystupují všichni žáci z 1. stupně a část žáků z 2. stupně základní školy, ve spolupráci s Obcí Osová Bítýška pořádáme v září Rodinný den. Ve škole probíhá sběr odpadového papíru a sběr pomerančové kůry (motivace dětí k péči o přírodu atd.).

6 Pro zájemce o výuku náboženství škola připravuje každoročně ve spolupráci s Farním úřadem Osová Bítýška výuku náboženství jako nepovinný předmět vyučovaný kvalifikovanými pedagogy. V lednu 2014 skončí dlouhodobý projekt Peníze DO Škol, v rámci kterého se škola za 30 měsíců dovybavila moderní didaktickou technikou, pomůckami a také učitelé realizovali výrobu tzv. šablon k podpoře kvalitní výuky. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Průběžná spolupráce s pedagogickými zařízeními (PPP Žďár nad Sázavou, SPC Žďár nad Sázavou, SPC Březejc atd.) Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu po vzájemné domluvě s vyučujícím, v době konzultačních hodin výchovného poradce. Pro rodiče pořádáme dvakrát ročně třídní schůzky, kde mohou také vznášet dotazy k třídním učitelům a podávat své náměty či připomínky. Spolupráce se zřizovatelem- obcí Osová Bítýška je příkladná. Zřizovatel pečuje o rozvoj školy a ve svých krátkodobých i dlouhodobých plánech má rozvoj školy jako jednu z hlavních priorit. Při škole je ze zákona zřízena Školská rada. Má 6 členů a schází se minimálně dvakrát ročně. Partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Toto občanské sdružení spolupracuje se školou tím, že pomáhá s finančním zabezpečením školních akcí. Pravidelně se účastníme v červnu na sportovním turnaji, který pořádá Základní škola Křižanov. S ostatními školami v okolí spolupracujeme na úrovni vedení škol (Měřín, Velká Bíteš, 2. a 3. ZŠ Velké Meziříčí) a pravidelně si vyměňujeme zkušenosti. Škola také úzce spolupracuje při organizování sportovních akcí s místními organizacemi: Mateřské centrum (spolupráce při Dětském dni), Hasiči (spolupráce při Dětském dni), Sokol, při organizování kulturních akcí spolupracujeme se ZUŠ Velká Bíteš, která má na naší škole odloučené pracoviště. Spolupracujeme při zajištění některých akcí také s Diecézním centrem MAMRE, které sídlí v naší obci. Vlastní hodnocení školy je nezbytnou součástí každodenního života. Pravidelné měsíční plány jsou doplňovány o poznatky směřující ke zkvalitnění práce pedagogů, několikrát ročně v rámci dvou předmětových týmů (pro 1. stupeň a pro 2. stupeň) a také na pedagogických poradách dochází k evaluaci vzdělávání. Kromě toho také učitelé provádí hodnocení práce ve svých předmětech (maximálně každé tři roky) a také na pravidelných metodických schůzkách viz výše.

7 Škola také pravidelně testuje žáky nejen v rámci povinného testování v 9. a 5. Ročníku, ale dle i v jiných ročnících. Testujeme především žákovské kompetence atd.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více