Plán práce školy 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy 2010/2011"

Transkript

1 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních hodin) dle školního vzdělávacího programu Dnes jsme moudřejší neţ včera školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a dle učebního plánu pro základní školy Základní škola č.j /96-2. Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci školy Vedoucí předmětových komisí a předmětových sdruţení, správci sbírek a správci učeben Širší vedení školy Metodické orgány školy Poradní orgány ředitele školy Poradní a schvalovací orgány Hlavní úkoly pro školní rok 2010/2011 Termíny třídních schůzek Plán jednání pedagogické rady Plán metodika prevence sociálně patologických jevů Plán výchovného poradenství Plán výchovného-kariérového poradce Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ICT plán Plány předmětových komisí Konzultační hodiny Provozní porady Kontrolní činnost Prázdniny ve školním roce 2010/2011 Základní informace o škole 1. Název: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Právní forma: příspěvková organizace Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO RED: Tel: Fax: www: 2. Zřizovatel školy: Rada města Moravská Třebová (zřizovací listina ze dne ) 1

2 Právní forma: Adresa: 3. Ředitel školy: územní samosprávní celek náměstí T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová Mgr. Jaroslava Skácelíková, Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby 4. Školská rada: zřízena předseda Mgr. Pavel Podhorný 5. Druh školy: součásti školy: úplná základní školní druţina 6. Datum zápisu do rejstříku: Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol: 1. Základní škola kapacita 360 ţáků 2. Školní druţina kapacita 75 ţáků 8. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu Počet ţáků na učitele ,73 15,55 Přehled tříd Třída Třídní učitel Počet ţáků Počet dívek I.A Mgr. Lenka Rakušanová 19 9 I.B Mgr. Pavel Klech 20 6 II. PaedDr. Zdeňka Hošková III.A Mgr. Renata Dopitová 24 9 III.B Mgr. Eva Šařecová 24 6 IV.A Mgr. Petr Hrdina 16 9 IV.B Mgr. Zuzana Peřinová V.A Mgr. Andrea Draesslerová 22 9 V.B Mgr. Lucie Skácelíková VI. A Mgr. Simona Ţvátorová 15 6 VI.B Mgr. Vladimíra Machačová 15 0 VII. Mgr. Hana Řebíčková VIII. Mgr. Martin Krejčí IX.A RNDr. Alena Purketová IX.B Mgr. Miroslava Snášelová

3 Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2010/2011 dle školního vzdělávacího programu Dnes jsme moudřejší neţ včera 5. Verze - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. I.stupeň základní školy I. II. III. IV. V. ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk M Matematika Prv Prvouka Př Přírodověda 2 2 Vl Vlastivěda 2 2 TV Tělesná výchova HV Hudební výchova PČ Pracovní činnosti VV Výtvarná výchova ICT Informační 1 technologie II. stupeň základní školy VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk AJ Anglický jazyk OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie 2 2 Př Přírodopis HV Hudební výchova 1 1 VkZ Výchova ke zdraví 1 1 TV Tělesná výchova VV Výtvarná výchova ICT Informační a komunikační technologie 1 PP Pěstitelské práce 1 Dom Domácnost 1 SP Člověk a svět práce 1 NJ/TD Německý jazyk 1 1 Tvořivý dějepis NJ/Sppp Německý jazyk 1 1 Seminář a praktika z přírodovědných předmětů NJ/Dom Německý jazyk 1 Domácnost NJ/MV Německý jazyk 1 1 Mediální výchova NJ/Svv Německý jazyk 1 Seminář výtvarné výchovy

4 Pedagogičtí pracovníci školy Jméno Mgr. Jaroslava Skácelíková Bc. Zdenka Šafaříková PaedDr. Zdeňka Hošková Mgr. Eva Šařecová Mgr. Zuzana Peřinová Mgr. Petr Hrdina Další kompetence Ředitelka školy Zástupce ředitele Výchovný-kariérový poradce Vedoucí předmětové komise cizích jazyků Vedoucí metodického sdruţení I. stupně Výchovný poradce Mgr. Lucie Skácelíková Mgr. Renata Dopitová Mgr. Pavel Klech Mgr. Andrea Dreasslerová Mgr. Martin Krejčí Mgr. Hana Řebíčková Mgr. Renata Suchá RNDr. Alena Purketová Mgr. Vlastimil Novák Mgr. Miroslava Snášelová Mgr. Simona Ţvátorová Mgr. Vladimíra Machačová Mgr. Ivana Šípová Mgr. Lenka Rakušanová Koordinátor ŠVP Koordinátor EVVO Správce www stránek Školní sportovní klub Metodik prevence sociálně patologických jevů Nepedagogičtí pracovníci školy Drahomíra Barvová Michal Vágner Věra Biličová Věra Tesařová Hospodářka Mzdová účetní Domovník Technický pracovník Topič Uklízečka Uklízečka Vedoucí předmětových komisí a předmětových sdružení, správci sbírek a správci učeben Jméno Funkce správce sbírky správce 4

5 Mgr. Jaroslava Skácelíková Bc. Zdenka Šafaříková PK cizí jazyky Kariérový poradce Výměnný pobyt Olympiáda v německém jazyce Projekt Od MŠ po ZŠ Cizí jazyky učebny, kabinetu Ředitelna Kancelář PaedDr. Zdeňka Hošková MS I. stupně Kabinet I. stupně II. Mgr. Eva Šařecová Školní mléko Pohádková školička III.B Mgr. Lenka Rakušanová I.A Mgr. Zuzana Peřinová Filmová představení I. IV.B Výzdoba přízemí Mgr. Petr Hrdina Mgr. Lucie Skácelíková Mgr. Andrea Draesslerová Výchovný poradce Spolupráce s PPP Týden pro inkluzi Zápis do první třídy Ţákovská knihovna Sportovní soutěţe 4.-5.tř. Atletická všestrannost nejmladšího ţactva KMČ Hudební soutěţe Školní akademie I. stupeň Učitel - zdravotník Mgr. Renata Dopitová Přírodovědné soutěţe I. stupeň Výtvarné soutěţe I. stupeň Výchovné koncerty, div. představení I. stupeň Mgr. Pavel Klech Logoped Sport. soutěţe 1.-3.tř. Recitační soutěţe Mgr. Simona Ţvátorová www stránky Matematická olympiáda Pythagoriáda Mgr. Martin Krejčí Ochrana obyvatel za mimořád. událostí Matematický klokan Zeměpisná olympiáda Zeměpisné soutěţe Školní sportovní klub LVK Matematika Informatika Zeměpis Fyzika IV.A Sociální komise MěÚ V.B V.A III.A, sborovna I. I.B VI.A Učebna ICT Kabinet ICT VIII. Kabinet zeměpisu Mgr. Vladimíra Machačová Tělesná výchova VI.B Tělocvična Mgr. Renata Suchá Školní akademie II. Občanská výchova Kabinet OV RNDr. Alena Purketová Mgr. Vlastimil Novák EVVO koordinátor Přírodovědné soutěţe II. Biologická olympiáda Den Země Květinová výzdoba Sběr kůry Prezentace akcí EVVO Výtvarné soutěţe II. stupeň Dějepisná olympiáda Projekt VVKHD Mladějov Kronika školy Přírodopis Pěstitelské práce Chemie Výtvarná výchova Dějepis IX.A Kabinet CH Výzdoba chodeb 5

6 Mgr. Miroslava Snášelová Mgr. Ivana Šípová Uvádějící učitel Metodik prevence Okno slávy Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěţe II. Literární soutěţe II. Divadelní představení, koncerty II. Školní akademie II. Olympiáda z anglického jazyka Český jazyk Hudební výchova Rodinná výchova IX.B Sborovna II. stupně VII. Učebna jazyků Mgr. Hana Řebíčková Vít Koukal, DiS. Sklad učebnic Eva Krušinová ŠD Kabinet ŠD Výroční zpráva ŠD ŠVP ŠD TU VI. třídy TU II. třídy TU 4. a 5. třídy TU IX. třídy Širší vedení školy Adaptační kurz Zdravá záda LVK spolupráce Vánoční besídka Slavnostní vyřazení ţáků Zakončení školního roku Ředitelka školy Zástupce ředitele Za I. stupeň Koordinátor ŠVP Výchovný poradce Mgr. Jaroslava Skácelíková Bc. Zdenka Šafaříková Mgr. Eva Šařecová Mgr. Martin Krejčí Mgr. Petr Hrdina Metodické orgány školy Metodické sdruţení učitelů I. stupně Předmětová komise cizích jazyků Poradní orgány ředitele školy Pedagogická rada Širší vedení školy Ţákovský parlament Školská rada Poradní a schvalovací orgány Školská rada Pedagogická rada Hlavní úkoly školy pro školní rok 2010/2011 6

7 poskytnout co nejkvalitnější prostředí pro vzdělávání ţáků tak, aby všichni dosáhli svého maxima, zaměřit se na diferenciaci výuky, efektivitu výuky, vyuţívat moderní metody, postupy a pomůcky (práce s PC, interaktivní tabulí) prohlubovat individualizaci výuky za pouţití ICT zaměřit se na rozvíjení matematických dovedností zaměřit se na rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti ve všech předmětech a ročnících na I. stupni se zaměřit na rozvoj čtenářství zaměřit se na zkvalitnění výuky anglického jazyka pokračovat ve spolupráci s 65. Mittleschule Leipzig pokračovat ve spolupráci v mateřskými školami ve městě posilovat pozitivní klima mezi ţáky, minimalizovat neţádoucí chování ţáků prohlubovat povědomí rodičů o práci školy, jejích aktivitách, výsledcích Termíny třídních schůzek Plán jednání pedagogické rady Změny školního řádu, klasifikačního řádu, BOZ a jejich schválení Schválení upravené verze ŠVP Schválení výroční zprávy za školní rok 2009/2010 Uzavření klasifikace z minulého šk. roku Organizace šk. roku 2010/ Plán práce školy - hlavní úkoly školy pro šk. rok 2010/2011, jeho schválení Různé Průběţné hodnocení úkolů výchovně-vzdělávací práce školy za 1. čtvrtletí - hodnocení prospěchu a chování ţáků Pedagogicko - organizační zajištění LVK a Pohádkové školičky Vyhodnocení absence ţáků metodik prevence sociálně-patologických jevů Zpráva výchovného poradce Různé Hodnocení prospěchu, chování, absence, stav ţáků ve třídách, klasifikace za 1. pololetí Výsledky výuky v jednotlivých předmětech Vyhodnocení absence ţáků metodik prevence sociálně-patologických jevů Změny ve školské legislativě (se zaměřením na ty, které se dotýkají přímo práce učitelů) Zpráva výchovného poradce Zpráva výchovného kariérového poradce Organizační zajištění zápisu do 1. tříd Různé

8 Čtvrtletní hodnocení výchovně-vzdělávací práce Zpráva výchovného poradce Vyhodnocení absence ţáků metodik prevence sociálně-patologických jevů Různé Klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí Hodnocení uplynulého školního roku Náměty a připomínky pro příští školní rok (školní řád, školní vzdělávací program, klasifikační řád) Různé Plán metodika prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence socio-patologických jevů se v tomto školním roce zaměří na zachycování a řešení jakékoliv formy násilí a závadného chování zachycování náznaků záškoláctví prevenci uţívání návykových látek spolu se všemi vyučujícími I. a II. stupně potlačování vulgarismů u ţáků Plán výchovného poradce Úkoly pro školní rok: uzavření smlouvy se zákonnými zástupci o poskytování individuální péče pravidelné měsíční setkávání zák. zástupců s jednotlivými učiteli a stanovení konkrétních úkolů dle daného postiţení ţáka věnovat pozornost ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami vedení pravidelné dokumentace výchovného poradce věnovat zvýšenou pozornost projevům sociálně patologického chování (agresivita, šikanování, vandalismus, rasismus) vést a doplňovat přehled talentovaných ţáků doplňovat kartotéku ţáků s VPU průběţně spolupracovat s koordinátorem protidrogové prevence a pracovníky PPP sledovat práci s integrovanými ţáky moţnost vyuţívání pravidelných konzultačních hodin výchovného poradce spolupracovat s třídními učiteli zakoupení učebních pomůcek pro ţáky s VPU Plán výchovně kariérového poradce návštěva ţáků 9. tříd na ÚP profesionálogramy (v rámci obč.výchovy) návštěva Burzy škol Svitavy poradenské rozhovory s rodiči vyplnění přihlášek na střední školy Bakaláři zpracování tabulkového a grafického přehledu práce v komisi pro výchovu a vzdělávání při MÚ Moravská Třebová 8

9 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pokračovat v již zavedených akcích a zdokonalovat je. 1. POLOLETÍ TERMÍN TŘÍDY AKCE PRŮBĚŢNĚ Celá škola ZAPOJENÍ DO AKCÍ POŘÁDANÝCH DDM V. Machačová ZÁŘÍ 6. roč. ADAPTAČNÍ POBYT s programem Pohoda Plus V. Novák ZÁŘÍ 7. A Zapojení do projektu MEZI PRAŢCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY (botanici)? podzim Vítězná skupina žáků sběru kůry 11 EXKURZE??? ZOO A. Purketová ŘÍJEN 6. roč. EXKURZE HORTIKOMPLEX OLOMOUC třídní uč. ŘÍJEN 4.roč. HRA LESY V OHROŢENÍ A. Purketová LISTOPAD 7. roč. PROJEKT KYSELÝ DÉŠŤ A. Purketová LEDEN ČERVEN 2. POLOLETÍ Celá škola SBĚR SUCHÉ POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ KŮRY V. Machačová LEDEN 4., 5. roč. LYŢAŘSKÝ VÝCVIK třídní uč roč., A. Purketová ŘEZEN ČERVEN Celá škola ÚČAST V POŘÁDANÝCH PŘÍRODOVĚDNÝCH SOUTĚŢÍCH třídní uč. jaro 1. A, B., 2. A PROJEKT - ZA ZVÍŘÁTKY třídní uč. jaro 3. A, B. EXKURZE - PASÍČKA třídní uč. DUBEN Týden Země 5. B, 6. A, B PROJEKT ZOO LEŠNÁ třídní uč. Týden Země 5. A, 7. A PROJEKT HRAD, ZOO třídní uč. Týden Země 8. A PROJEKT JEZERO, BORŠÁK 9

10 třídní uč. Týden Země 9. A, B PROJEKT ZDROJE ENERGIE JE Duk.,.. třídní uč A 9.B PREZENTACE - DRAVCI třídní uč. ČERVEN Celá škola Den ochrany obyvatelstva Akce budou dle potřeby zařazovány do operativních týdenních plánů práce školy. Soutěţe a olympiády vyhlašované MŠMT budou organizovány a zařazovány dle pokynů vyhlašovatelů. Soutěţe organizované DDM Moravská Třebová a dalšími organizace a institucemi budou zařazovány do operativních týdenních plánů práce školy. ICT plán v oblasti ICT dále pokračovat v proškolování a v seznamování pracovníků školy s vyuţitím ICT. Dle moţností vyuţít DVPP v oblasti ICT pokračovat v nákupu vhodných výukových programů a nadále rozvíjet spolupráci s nakladatelstvím FRAUS dále pokračovat v nákupu prezentační techniky (interaktivní tabule, dataprojektory) a zároveň rozvíjet práci s těmito zařízeními tak, aby byly maximálně vyuţity ve výuce Plány předmětových komisí Komise cizích jazyků vytváření systému o novinkách v oboru předávání zkušeností z výuky, vzájemné návštěvy v hodinách vyuţívání interaktivních metod výuky hlavní pozornost soustředit na kvalitu výuky anglického jazyka Plán metodického sdružení I. stupně rozvíjet čtenářskou gramotnost a zájem o literaturu zaměřit se na rozvíjení matematických dovedností vyuţívat PC a interaktivní tabule ve výuce předávat si navzájem osvědčené metody a formy práce zaměřit se na diferenciaci výuky Konzultační hodiny Zákonní zástupci se mohou kdykoliv domluvit s vyučujícím na konzultaci prostřednictvím u, telefonu. Provozní porady 10

11 Podle potřeby s pedagogickými a provozními pracovníky. Kontrolní činnost Kontrolní činnost bude zaměřena na modernizaci výuky (vyuţívání dostupných názorných pomůcek), pouţívání různých metod výuky podle způsobů učebních stylů ţáků, na diferenciaci výuky podle nadání ţáků - dále viz plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2010/2011. Prázdniny ve školním roce 2010/2011 Podzimní 27. a Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční 21. a Hlavní Plán práce školy sestavila Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy. Plán práce školy byl projednán na pedagogické radě dne

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více