Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy

2 Základní údaje: Název školy: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Štramberk Zauličí 485, Štramberk IČO: příspěvková organizace Město Štramberk, okres Nový Jičín Náměstí 9, Štramberk IČO: Vedení školy: Mgr. Bronislava Hyklová (vzdala se funkce k ) Od Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy statutární zástupce Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy statutární zástupce Adresa dálkového přístupu: Součásti organizace: Základní škola Štramberk, Zauličí 485 Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 Mateřská škola Štramberk, Bařiny 700 Školní družina, Zauličí 485 Školní jídelna, Zauličí 485 Školní jídelna, Bařiny 700 Školní výdejna, Zauličí 185 Právní subjektivitu příspěvkové organizace od Do sítě škol byla zařazena dne s identifikačním číslem Kapacita školy je 350 žáků, školní družiny 50 žáků, mateřských školek 100 žáků, školní jídelny ZŠ 300 strávníků a školní jídelny MŠ 70 strávníků.

3 Základní škola: Obsah: I. Charakteristika školy. II. Učební plány. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. IV. Přijímací řízení. V. Výsledky vzdělávání žáků. VI. Prevence sociálně patologických jevů. VII. Další vzdělávání pracovníků. VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti. IX. Hodnocení ČŠI. X. Hospodaření příspěvkové organizace. XI. Materiální vybavení školy pořízené ve školním roce. XII. Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. XIV. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

4 I. Charakteristika školy Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ Štramberk 292 žáků, z toho 239 žáků s trvalým bydlištěm v místě školy, 19 žáků z Kopřivnice, 30 žáků z Ženklavy, 1 žák z Nového Jičína, 1 žák z Příboru a 2 žáci mají trvalé bydliště na Slovensku. Pět žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. Žáci byli vyučováni ve 13 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 22,5. Dvě oddělení školní družiny s odpoledním provozem navštěvovalo 50 žáků. Školní jídelna ZŠ vařila pro žáky a zaměstnance naší základní školy a také zároveň pro výdejnu stravy MŠ Zauličí. V tomto školním roce měla naplněnou kapacitu. Škola disponuje 23 učebnami, z toho 13 kmenovými, dvě místnosti jsou vybaveny pro školní družinu. Odborné učebny: fyzika a chemie, přírodopis a zeměpis, pěstitelské práce, počítačová učebna, výtvarná výchova, kuchyňka, mediální učebna, dílny. Učebna hudební výchovy byla zároveň kmenovou třídou. Pro výuku byl využíván i skleník a školní pozemek, pro sportovní činnosti Sokolovna a asfaltové hřiště. Škola nemá vhodný sportovní areál pro atletiku. Vybavené dopravní hřiště bylo využíváno pro výuku dopravní výchovy žáků základní školy a mateřských škol. V odpoledních hodinách probíhala ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje - Miss music Kopřivnice a kroužky - DDM Kopřivnice. Škola je vybavena běžnými učebními pomůckami, obnova a modernizace pomůcek a učebnic je hrazena z projektů a rozpočtu školy. Učitelé mají své kabinety. II. Učební plány Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Na cestě... k sobě a druhým. ŠVP Na cestě... k sobě a druhým P/Tř. I.A II.A II.B III.A IV.A V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Čj Cj Ma Prv Pří Vl Fy Ch Př Z D Vo Vz Hv Vv Pč Tv IKT vol

5 Počty žáků a tříd: 2010/ / /2013 Poznámky: Počet žáků: Z toho z: Kopřivnice Ženklavy SR Nový Jičín Příbor Počet tříd: Průměr na třídu: 21,3 22,5 22,3 Školní družina: Školní jídelna: * *počítána plná kapacita, záleží na přihlášení žáků Pomoc žákům se speciálními výukovými problémy: Druh péče dívky chlapci celkem Reedukační péče s IVP* 8** Integrovaní žáci Zohledňovaní žáci *realizována speciálním pedagogem v době vyučování i mimo vyučování podle doporučení PPP **jedna žákyně i se sociálním znevýhodněním, jedna žákyně má přiřazeného asistenta pedagoga Disponibilní hodiny: 7. roč. Německá jazyk (2), Konverzace v Aj (1), volitelná Tv (1) (dotace 2 h týdně) 8. roč. Německý jazyk (2), Výtvarné činnosti (1), Informatika (1 + 1), volitelná Tv (1), Konverzace v Aj (1) (dotace 3 h týdně) 9. roč. Seminář z matematiky (1 + 1), Základy administrativy (1 + 1), Seminář z Čj (1 + 1) (dotace 3 h týdně). Kroužky ve spolupráci s DDM v Kopřivnici: výtvarný kroužek 1. ročník sportovní hry - 2. ročník III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci: ženy muži celkem Plný úvazek Krácený úvazek Splněná kvalifikace studium Pedagogičtí ZŠ Asistent pedagoga Pedagogičtí ŠD Správní Školní jídelna Dohody VPU, ŠD Celkem Pracoviště prvního stupně umožnilo konání praxe 1 studentce, v květnu proběhne praxe jednoho studenta SŠ na sekretariátě.

6 IV. Přijímací řízení Zápis do 1. ročníku: zapsaných odklad na jinou školu přijatých Odcházející žáci na střední školy: Počet žáků 9. ročník 7. ročník 5. ročník V. Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání bylo prováděno na pedagogických radách, v předmětových týmech a při hospitační činnosti. Mimoškolně formou testů SCIO pro 9., 7., 6., 5. a 3. ročník, Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (testování 5. a 9. ročníků). Dále úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na SŠ. Porovnání přehledu docházky za školní rok 2010/2011 a 2011/2012: Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem omluvené/žák neomluvené/žák 2010/ / / / / / / / stupeň: ,85 68, stupeň: ,8 107,78 0,47 0,04 Celkem: ,77 86,82 0,22 0,02 Porovnání hodnocení chování žáků ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012: napomenutí Důtky TU/ŘŠ 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování pochvaly TU ŘŠ TU ŘŠ 2010/ / / / / / / / / / pol pol Celkem

7 Přehled prospěchu za I. pololetí školního roku 2011/2012: 1.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné s vyznamenáním: zkoušky: * Celkem za 1.stupeň: * 2.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo Neklasifikováno: Prospělo: Neprospělo: Opravné s vyznamenáním: zkoušky: * * * Celkem za 2.stupeň: * Celkem: * *žáci plní školní docházku v zahraničí Neklasifikováno: Přehled prospěchu za II. pololetí školního roku 2011/2012: 1.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo: Neklasifikováno: * Celkem za 1.stupeň: * 2.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo: Neklasifikován: * * Celkem za 2.stupeň: * Celkem: * *žáci plní školní docházku v zahraničí Projekty: Celoškolní projekty: EVVO - Každá třída zpracovává vlastní náměty na téma Štramberk a region / výchovně vzdělávací cíle jsou zvoleny podle Školního plánu EVVO/, které budou vyhodnoceny a představeny na závěrečné konferenci v červnu. Doprovodné aktivity k celoškolnímu projektu beseda o šelmách / 1. stupeň/, exkurze Kotouč /2. stupeň/.

8 Projekty v rámci EVVO Den Země - třídní projekty na téma Štramberk, návštěva muzeí, arboreta, jeskyní, besedy s historikem a členem ČSOP, žáci 8. ročníků v mateřských školách. Ukliďme svět - čištění lokalit Štramberku od odpadků/ 1. stupeň/. Den dětí - učíme se navzájem napříč školou branné a sportovní prvky, spolupráce s DDM Kopřivnice. (plánujeme na 1. června) Třídění odpadů - celoroční projekt třídění odpadů v prostorách školy, sběr papíru, baterií, mobilů, elektrospotřebičů. Speciální projekty: Těšíme se do školy bezpečný vstup do školy pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Dopravní výchova pro žáky 1. stupně a MŠ. 1. část: podzim: teoretická příprava, 2. část: jaro: praktická výuka na dopravním hřišti u školy ve spolupráci s Městskou policií Štramberk Čtenářská dílna projekt podporující rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. ročníků ve spolupráci s místní knihovnou. Tematické akce tříd: Kurzy praktické výuky (pořádané ve spolupráci DDM Kopřivnice a v rámci projektu EVVO): Ročník: Místo konání: Zaměření: čtvrtý Velké Karlovice OSV a ekologická témata - červen šestý Kletná Týmová spolupráce. osmý Kletná Kooperace a spolupráce ve skupině. Plavecký výcvik. Ročník: první druhý třetí první čtvrtý Zaměření: plavání hrazeno rodiči květen, červen povinná plavecká výuka dle vzdělávacího programu povinná plavecká výuka dle vzdělávacího programu plavání hrazeno rodiči zdokonalovací plavání hrazeno rodiči květen, červen pátý zdokonalovací plavání hrazeno rodiči Plavecký výcvik probíhá v plavecké škole v Kopřivnici. Lyžařský výcvikový kurz: Ročník: Místo konání: Zaměření: sedmý a osmý Velké Karlovice lyžování, snowboard, osobnostní a sociální výchova Jednodenní exkurze a výukové programy: Městská knihovna ve Štramberku 1., 2., 3. a 5. ročníky rozvoj čtenářské gramotnosti Vánoční hrátky v DDM Štramberk 1. až 3. ročník

9 Planetárium 5. ročník Školní výlety tematicky rozmanité Olympiáda technických profesí 8. ročník Úřad práce volba povolání 8. ročník GEMMA přehlídka středních škol - 9. ročník Technické muzeum Kopřivnice 2. ročník Loutkové divadlo Ostrava Půjdem spolu do Betléma 2. ročník Loutkové divadlo Ostrava Ze starých pověstí českých 4., 5. ročník Loutkové divadlo Ostrava Stepující stonožka 6., 7. ročník Loutkové divadlo Ostrava Lucerna 8., 9. ročník Vánoční dílna 5. B Vánoce na dědině 2. ročník Beseda o Austrálii 7. ročník Stolování 9. ročník Bruslení 5. ročník KoprStar 2012 Beseda s horolezcem L. Sulovským 8., 9. ročník Autorské čtení se spisovatelem Svitákem ročník Přednáška o holocaustu 8., 9. ročník Den Evropy 8. ročník Záchranná stanice Bartošovice 6., 7. ročník Vánoční návštěva prvňáčků v MŠ Bařiny a MŠ Zauličí Návštěvy a spolupráce s MŠ 1. ročník, zápis do 1. ročníků Zdravé zuby správná životospráva a čištění zubů 1. stupeň Beseda na MÚ Štramberk 3. ročník Pomáháme živočichům sběr kaštanů a žaludů pro krmelec 4. ročník Zdravé čištění zubů 1. stupeň První pomoc pro žáky 9. a 8. ročníků Helpíkův pohár první pomoc pro žáky 5. ročníků Exkurze Hyundai Šošovice - 8. ročník Exkurze Kotouč Štramberk - 8. ročník Exkurze do strojní firmy v Příboru - 9. A Exkurze do elektrárny Dlouhé stráně 7. ročník Exkurze do Papírny Velké Losiny - 7. ročník Školní konference téma Závislost ročník Školní konference téma Region ročník Další akce: Mikuláš ve škole, vánoční besídky, divadelní představení - KD Štramberk, Loutkové divadlo Ostrava, filmová představení v KD před Vánocemi a na konci šk. roku, Valašské Vánoce - Rožnov pod Radhoštěm 2. ročníky, beseda se spisovatelem J. Svitákem ročník, bruslení a sáňkování 5. ročníky, beseda s p. Adamcem o historii Štramberku 2. ročníky, výchovný koncert Jak šel klavír do světa KD Kopřivnice 3. Ročník, Den otevřených dveří prosinec, sběr papíru, vánoční turnaj v kopané pro žáky 2. stupně, slavnostní rozloučení s deváťáky (červen 2012), návštěva předškoláků v prvních ročnících, pravidelná zasedání žákovského parlamentu jedenkrát měsíčně. Soutěže: Matematické: Pythagoriáda 5. ročník, Matematická olympiáda - školní kolo 5. ročník

10 Matematický klokan ročník, Matematická olympiáda školní kolo 6. ročník 3 postupující do okresního kola Český jazyk: Olympiáda školní kolo Literární soutěže - Voda pro potraviny, Pohádky a vyprávěnky ze Štramberku Recitační soutěž: školní kolo 1. stupeň, autorské čtení o Štramberku Anglický jazyk: Olympiáda školní kolo ročník Fyzika : Astronomická olympiáda ročník Přírodopis: Přírodovědný klokan 8., 9. ročník Biologická olympiáda školní kolo, 1 žákyně postoupila do okresního kola úspěšný řešitel Přírodovědná soutěž: Evropské srdce přírodovědná soutěž zahrnující obory matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a astronomie 9. ročník Výtvarné : Svět dobrodružství a fantazie ZUŠ Zd. Buriana Kopřivnice Tatrovky očima dětí 2. místo Barevný podzim 3. místo Podzimní zátiší 1. stupeň Den bez aut 1. stupeň Výstavy: Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk (vánoční) Muzeum Fojtství Kopřivnice: Svět dobrodružství Ostrava 2012 Slezskoostravský hrad krajská výstava ZŠ, SŠ, ZUŠ, probíhá na hradě i formou webu Tělesná výchova: Vybíjená 5. ročníky, 2. místo okskové kolo McDonald s cup 4. a 5. ročník, 6. místo v okresním finále Přespolní běh hoši/dívky Floorball starší žáci 3. místo v zákl. kole Floorball mladší žáci 1. místo v zákl. kole, 3. místo v semifinále Halová kopaná mladší žáci 1. místo zákl. kolo, 2. místo semifinále, 6. místo okresní finále ČEZ Street hockey play off základní kolo Kopřivnická laťka skok vysoký starší žáci 3., 4., 5. místo, mladší žáci 4. místo Coca Cola školský pohár postup ze skupiny Helpíkův pohár 2. místo v krajském finále, Štramberk, 7. místo - celostátní kolo, Kouty nad Desnou

11 Mimoškolní aktivity: Maškarní ples dětí - spolupráce s DDM Štramberk, výuka hry na hudební nástroje Miss music - probíhá ve škole, účast dětí na přehrávkách Rozsvícení vánočního stromu předadventní koledování, zvonkování a jarmark Vítání občánků, Deskové hry v DDM s žáky a rodiči Den otevřených dveří vánoční dílny pro žáky a rodiče Deskové hry 2. B DDM Štramberk Vítání občánků 1. stupeň VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je zapracována do Školního vzdělávacího programu. Se všemi společensky nežádoucími jevy (šikana, alkoholismus, kouření, užívání návykových látek, rasismus ) jsou žáci seznamováni v rámci hodin přírodovědy, přírodopisu, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. Na školní rok je vypracován Minimální preventivní program, který je čtvrtletně vyhodnocován na pedagogických radách. Projekty v rámci prevence společensky nežádoucích jevů: Hasík 2. a 6. ročník výchova k požární ochraně Láska ano, děti ještě ne - přednáška o bezpečném sexu 9. ročník Besedy s Policií ČR - preventivní programy pro 2., 5. ročník Preventivní a intervenční programy CNN - 5. ročník prevence šikany, vztahy a konflikty ve třídách Preventivní a intervenční programy CNN 7., 8. ročník prevence šikany, vztahy a konflikty První pomoc šance pro život záchranářský kurz pro 8. a 9. ročníky OSPOD Kopřivnice přednáška o zákonu o rodině a syndromu týraného dítěte 8. ročník Koncert Boj proti násilí ročník Ajax prevence šikany, bezpečnost na silnici, vztahy a konflikty ve třídách celoroční projekt 2. ročník VII. Další vzdělávání pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v souladu s plánem školy a svým tematickým zaměřením odpovídá Plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období Obsahové zaměření dalšího vzdělávání: zaměření počet kurzů, školení poznámky Vzdělávání vedoucích pracovníků 5 Metodická poradna pro ŘŠ 1x1 Redakční systém ve škole 2x1 Sebepoznávací kurz pro ŘŠ 2x1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 9 Zvyšování odbornosti Aj 7x Dialog bez bariér 2x Vzdělávání k prohloubení odbornosti 29 Fyzika a příroda v pokusech 1x1 Nakládání s chemickými látkami 1x1 Čeština inovace 1x1 Instruktor lezení 8x1 Školení hlavních vedoucích 1x1

12 zaměření počet kurzů, školení poznámky Aktivní učení v matematice 1x1 Program pro VP 1x1 Květinová vazba 1x1 ICT v matematice 1x1 ICT v zeměpise 1x1 Doškolovací kurz LVK 1x1 Interaktivní tabule 1x2 Perspektiva x1 Metodická poradna pro ICT 1x1 Účetnictví x1 Složitější texty v poezii 1x1 Bezpečnost školní sítě 1x1 Krajská konference ICT 1x1 Doškolovací seminář EVVO 1x1 Aktivní metody v dějepise 1x1 Podpora poradců Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele přírodovědných předmětů 1x1 Pedagogické inovace 7 Komunikace s obtížným dítětem 1x Hry ve vyučování 2x1 Rozvoj kompetencí 1x1 Nadaní žáci 3x1 Školení celého kolektivu 2 BOZP PO Další vzdělávání magisterské, bakalářské, doplňující: Název studované školy: Zaměření: Ročník: Ostravská univerzita Učitelství 1. Stupně pátý Univerzita Palackého Olomouc Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ druhý VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Školská rada - Pravidelná jednání zaměřená na projednávání výroční zprávy školy, školního řádu, stavu hospodaření školy, plánu školy, činnosti školy, úpravy Školního vzdělávacího programu a rozvoje školy. Prezentace - pravidelné příspěvky do Štramberských novinek a Zpravodaje, městský rozhlas, žákovské knížky, akce pro rodiče (dny otevřených dveří, třídní schůzky učitel x rodič x žák, vyřazení deváťáků), účast žáků v soutěžích.

13 IX. Hodnocení ČŠI a ostatních kontrol ČŠI v letošním roce školu navštívila za účelem sledování průběhu generálky testování žáků 5. a 9. ročníků. Zpráva auditora o hospodaření organizace za rok 2011 (příloha č. 1) Veřejnosprávní kontrola Veřejnosprávní kontrola město Jan Mikáč + vyjádření ŘŠ X. Hospodaření příspěvkové organizace Hospodaření školy k (příloha č. 2) XI. Materiální vybavení školy pořízené ve školním roce. Z rozpočtu zřizovatele: servírovací vozík školní jídelna magnetická bílá tabule mediální učebna radiomagnetofony 3ks - výuka XII. Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení. V rámci celoživotního vzdělávání studuje v tomto školním roce jeden pedagog studium výchovného poradce, jeden pedagog ukončil studium koordinátora ICT a druhý pedagog ukončil studium koordinátora EVVO. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Projekt EU peníze do škol. Modernizace PC ve škole vytvoření učitelské sítě, pracovní prostředí office 2010, přístup pro zaměstnance z domova, tvorba DUMů. Čtyři nové interaktivní tabule ENO a čtyři notebooky pro pedagogy (I. stupeň třetí a čtvrtá třída, II. stupeň sedmá třída a učebna chemie a fyziky), dva datoprojektory do učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy a dva notebooky pro pedagogy, jeden notebook pro výchovného poradce. Na prvním a druhém patře školy byla vytvořena wi-fi síť pro připojení notebooku pedagogů k internetu. Dále jsme dokoupili antivirový program, interaktivní učebnice do chemie z nakladatelství Fraus. XIV. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odborová organizace projednávala s vedením školy personální zabezpečení školy. V tomto školním roce byl projednán odchod dvou pracovníků do starobního důchodu. V rámci volby povolání v tomto školním roce žáci deváté třídy navštívili výstavku SŠ okresu i mimo okres Gemmu V dubnu se žáci osmých tříd zúčastnili olympiády technických profesí a v červnu je v plánu exkurze na IPS úřad práce v Novém Jičíně. Zástupci SŠ okresu navštívili v letošním školním roce třídní schůzky deváté třídy a zúčastnili se besedy se žáky v rámci výuky PČ.

14 Přílohy: Příloha č. 1: Zpráva auditora o hospodaření organizace za rok 2011 Příloha č. 2: Stav hospodaření příspěvkové organizace k Příloha č. 3: Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2011 Příloha č. 4: Výroční zpráva o činnosti MŠ Bařiny Příloha č. 5: Výroční zpráva o činnosti MŠ Zauličí Ve Štramberku Zpracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk (od ) Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu dne Bez připomínek s těmito připomínkami:

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2005/2006 Ve Štramberku 24.8.2006 Hyklová Zpracovala: Mgr.Bronislava ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti. za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti. za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 / 2013 1 Obsah průběžné výroční zprávy: Výroční zpráva o činnosti... 1 za školní rok 2012 / 2013... 1... 1 A) Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.4

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více