Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy

2 Základní údaje: Název školy: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Štramberk Zauličí 485, Štramberk IČO: příspěvková organizace Město Štramberk, okres Nový Jičín Náměstí 9, Štramberk IČO: Vedení školy: Mgr. Bronislava Hyklová (vzdala se funkce k ) Od Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy statutární zástupce Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy statutární zástupce Adresa dálkového přístupu: Součásti organizace: Základní škola Štramberk, Zauličí 485 Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 Mateřská škola Štramberk, Bařiny 700 Školní družina, Zauličí 485 Školní jídelna, Zauličí 485 Školní jídelna, Bařiny 700 Školní výdejna, Zauličí 185 Právní subjektivitu příspěvkové organizace od Do sítě škol byla zařazena dne s identifikačním číslem Kapacita školy je 350 žáků, školní družiny 50 žáků, mateřských školek 100 žáků, školní jídelny ZŠ 300 strávníků a školní jídelny MŠ 70 strávníků.

3 Základní škola: Obsah: I. Charakteristika školy. II. Učební plány. III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. IV. Přijímací řízení. V. Výsledky vzdělávání žáků. VI. Prevence sociálně patologických jevů. VII. Další vzdělávání pracovníků. VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti. IX. Hodnocení ČŠI. X. Hospodaření příspěvkové organizace. XI. Materiální vybavení školy pořízené ve školním roce. XII. Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. XIV. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

4 I. Charakteristika školy Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ Štramberk 292 žáků, z toho 239 žáků s trvalým bydlištěm v místě školy, 19 žáků z Kopřivnice, 30 žáků z Ženklavy, 1 žák z Nového Jičína, 1 žák z Příboru a 2 žáci mají trvalé bydliště na Slovensku. Pět žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. Žáci byli vyučováni ve 13 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 22,5. Dvě oddělení školní družiny s odpoledním provozem navštěvovalo 50 žáků. Školní jídelna ZŠ vařila pro žáky a zaměstnance naší základní školy a také zároveň pro výdejnu stravy MŠ Zauličí. V tomto školním roce měla naplněnou kapacitu. Škola disponuje 23 učebnami, z toho 13 kmenovými, dvě místnosti jsou vybaveny pro školní družinu. Odborné učebny: fyzika a chemie, přírodopis a zeměpis, pěstitelské práce, počítačová učebna, výtvarná výchova, kuchyňka, mediální učebna, dílny. Učebna hudební výchovy byla zároveň kmenovou třídou. Pro výuku byl využíván i skleník a školní pozemek, pro sportovní činnosti Sokolovna a asfaltové hřiště. Škola nemá vhodný sportovní areál pro atletiku. Vybavené dopravní hřiště bylo využíváno pro výuku dopravní výchovy žáků základní školy a mateřských škol. V odpoledních hodinách probíhala ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje - Miss music Kopřivnice a kroužky - DDM Kopřivnice. Škola je vybavena běžnými učebními pomůckami, obnova a modernizace pomůcek a učebnic je hrazena z projektů a rozpočtu školy. Učitelé mají své kabinety. II. Učební plány Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Na cestě... k sobě a druhým. ŠVP Na cestě... k sobě a druhým P/Tř. I.A II.A II.B III.A IV.A V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Čj Cj Ma Prv Pří Vl Fy Ch Př Z D Vo Vz Hv Vv Pč Tv IKT vol

5 Počty žáků a tříd: 2010/ / /2013 Poznámky: Počet žáků: Z toho z: Kopřivnice Ženklavy SR Nový Jičín Příbor Počet tříd: Průměr na třídu: 21,3 22,5 22,3 Školní družina: Školní jídelna: * *počítána plná kapacita, záleží na přihlášení žáků Pomoc žákům se speciálními výukovými problémy: Druh péče dívky chlapci celkem Reedukační péče s IVP* 8** Integrovaní žáci Zohledňovaní žáci *realizována speciálním pedagogem v době vyučování i mimo vyučování podle doporučení PPP **jedna žákyně i se sociálním znevýhodněním, jedna žákyně má přiřazeného asistenta pedagoga Disponibilní hodiny: 7. roč. Německá jazyk (2), Konverzace v Aj (1), volitelná Tv (1) (dotace 2 h týdně) 8. roč. Německý jazyk (2), Výtvarné činnosti (1), Informatika (1 + 1), volitelná Tv (1), Konverzace v Aj (1) (dotace 3 h týdně) 9. roč. Seminář z matematiky (1 + 1), Základy administrativy (1 + 1), Seminář z Čj (1 + 1) (dotace 3 h týdně). Kroužky ve spolupráci s DDM v Kopřivnici: výtvarný kroužek 1. ročník sportovní hry - 2. ročník III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci: ženy muži celkem Plný úvazek Krácený úvazek Splněná kvalifikace studium Pedagogičtí ZŠ Asistent pedagoga Pedagogičtí ŠD Správní Školní jídelna Dohody VPU, ŠD Celkem Pracoviště prvního stupně umožnilo konání praxe 1 studentce, v květnu proběhne praxe jednoho studenta SŠ na sekretariátě.

6 IV. Přijímací řízení Zápis do 1. ročníku: zapsaných odklad na jinou školu přijatých Odcházející žáci na střední školy: Počet žáků 9. ročník 7. ročník 5. ročník V. Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání bylo prováděno na pedagogických radách, v předmětových týmech a při hospitační činnosti. Mimoškolně formou testů SCIO pro 9., 7., 6., 5. a 3. ročník, Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (testování 5. a 9. ročníků). Dále úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na SŠ. Porovnání přehledu docházky za školní rok 2010/2011 a 2011/2012: Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem omluvené/žák neomluvené/žák 2010/ / / / / / / / stupeň: ,85 68, stupeň: ,8 107,78 0,47 0,04 Celkem: ,77 86,82 0,22 0,02 Porovnání hodnocení chování žáků ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012: napomenutí Důtky TU/ŘŠ 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování pochvaly TU ŘŠ TU ŘŠ 2010/ / / / / / / / / / pol pol Celkem

7 Přehled prospěchu za I. pololetí školního roku 2011/2012: 1.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné s vyznamenáním: zkoušky: * Celkem za 1.stupeň: * 2.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo Neklasifikováno: Prospělo: Neprospělo: Opravné s vyznamenáním: zkoušky: * * * Celkem za 2.stupeň: * Celkem: * *žáci plní školní docházku v zahraničí Neklasifikováno: Přehled prospěchu za II. pololetí školního roku 2011/2012: 1.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo: Neklasifikováno: * Celkem za 1.stupeň: * 2.stupeň Ročník Počet žáků: Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo: Neklasifikován: * * Celkem za 2.stupeň: * Celkem: * *žáci plní školní docházku v zahraničí Projekty: Celoškolní projekty: EVVO - Každá třída zpracovává vlastní náměty na téma Štramberk a region / výchovně vzdělávací cíle jsou zvoleny podle Školního plánu EVVO/, které budou vyhodnoceny a představeny na závěrečné konferenci v červnu. Doprovodné aktivity k celoškolnímu projektu beseda o šelmách / 1. stupeň/, exkurze Kotouč /2. stupeň/.

8 Projekty v rámci EVVO Den Země - třídní projekty na téma Štramberk, návštěva muzeí, arboreta, jeskyní, besedy s historikem a členem ČSOP, žáci 8. ročníků v mateřských školách. Ukliďme svět - čištění lokalit Štramberku od odpadků/ 1. stupeň/. Den dětí - učíme se navzájem napříč školou branné a sportovní prvky, spolupráce s DDM Kopřivnice. (plánujeme na 1. června) Třídění odpadů - celoroční projekt třídění odpadů v prostorách školy, sběr papíru, baterií, mobilů, elektrospotřebičů. Speciální projekty: Těšíme se do školy bezpečný vstup do školy pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Dopravní výchova pro žáky 1. stupně a MŠ. 1. část: podzim: teoretická příprava, 2. část: jaro: praktická výuka na dopravním hřišti u školy ve spolupráci s Městskou policií Štramberk Čtenářská dílna projekt podporující rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. ročníků ve spolupráci s místní knihovnou. Tematické akce tříd: Kurzy praktické výuky (pořádané ve spolupráci DDM Kopřivnice a v rámci projektu EVVO): Ročník: Místo konání: Zaměření: čtvrtý Velké Karlovice OSV a ekologická témata - červen šestý Kletná Týmová spolupráce. osmý Kletná Kooperace a spolupráce ve skupině. Plavecký výcvik. Ročník: první druhý třetí první čtvrtý Zaměření: plavání hrazeno rodiči květen, červen povinná plavecká výuka dle vzdělávacího programu povinná plavecká výuka dle vzdělávacího programu plavání hrazeno rodiči zdokonalovací plavání hrazeno rodiči květen, červen pátý zdokonalovací plavání hrazeno rodiči Plavecký výcvik probíhá v plavecké škole v Kopřivnici. Lyžařský výcvikový kurz: Ročník: Místo konání: Zaměření: sedmý a osmý Velké Karlovice lyžování, snowboard, osobnostní a sociální výchova Jednodenní exkurze a výukové programy: Městská knihovna ve Štramberku 1., 2., 3. a 5. ročníky rozvoj čtenářské gramotnosti Vánoční hrátky v DDM Štramberk 1. až 3. ročník

9 Planetárium 5. ročník Školní výlety tematicky rozmanité Olympiáda technických profesí 8. ročník Úřad práce volba povolání 8. ročník GEMMA přehlídka středních škol - 9. ročník Technické muzeum Kopřivnice 2. ročník Loutkové divadlo Ostrava Půjdem spolu do Betléma 2. ročník Loutkové divadlo Ostrava Ze starých pověstí českých 4., 5. ročník Loutkové divadlo Ostrava Stepující stonožka 6., 7. ročník Loutkové divadlo Ostrava Lucerna 8., 9. ročník Vánoční dílna 5. B Vánoce na dědině 2. ročník Beseda o Austrálii 7. ročník Stolování 9. ročník Bruslení 5. ročník KoprStar 2012 Beseda s horolezcem L. Sulovským 8., 9. ročník Autorské čtení se spisovatelem Svitákem ročník Přednáška o holocaustu 8., 9. ročník Den Evropy 8. ročník Záchranná stanice Bartošovice 6., 7. ročník Vánoční návštěva prvňáčků v MŠ Bařiny a MŠ Zauličí Návštěvy a spolupráce s MŠ 1. ročník, zápis do 1. ročníků Zdravé zuby správná životospráva a čištění zubů 1. stupeň Beseda na MÚ Štramberk 3. ročník Pomáháme živočichům sběr kaštanů a žaludů pro krmelec 4. ročník Zdravé čištění zubů 1. stupeň První pomoc pro žáky 9. a 8. ročníků Helpíkův pohár první pomoc pro žáky 5. ročníků Exkurze Hyundai Šošovice - 8. ročník Exkurze Kotouč Štramberk - 8. ročník Exkurze do strojní firmy v Příboru - 9. A Exkurze do elektrárny Dlouhé stráně 7. ročník Exkurze do Papírny Velké Losiny - 7. ročník Školní konference téma Závislost ročník Školní konference téma Region ročník Další akce: Mikuláš ve škole, vánoční besídky, divadelní představení - KD Štramberk, Loutkové divadlo Ostrava, filmová představení v KD před Vánocemi a na konci šk. roku, Valašské Vánoce - Rožnov pod Radhoštěm 2. ročníky, beseda se spisovatelem J. Svitákem ročník, bruslení a sáňkování 5. ročníky, beseda s p. Adamcem o historii Štramberku 2. ročníky, výchovný koncert Jak šel klavír do světa KD Kopřivnice 3. Ročník, Den otevřených dveří prosinec, sběr papíru, vánoční turnaj v kopané pro žáky 2. stupně, slavnostní rozloučení s deváťáky (červen 2012), návštěva předškoláků v prvních ročnících, pravidelná zasedání žákovského parlamentu jedenkrát měsíčně. Soutěže: Matematické: Pythagoriáda 5. ročník, Matematická olympiáda - školní kolo 5. ročník

10 Matematický klokan ročník, Matematická olympiáda školní kolo 6. ročník 3 postupující do okresního kola Český jazyk: Olympiáda školní kolo Literární soutěže - Voda pro potraviny, Pohádky a vyprávěnky ze Štramberku Recitační soutěž: školní kolo 1. stupeň, autorské čtení o Štramberku Anglický jazyk: Olympiáda školní kolo ročník Fyzika : Astronomická olympiáda ročník Přírodopis: Přírodovědný klokan 8., 9. ročník Biologická olympiáda školní kolo, 1 žákyně postoupila do okresního kola úspěšný řešitel Přírodovědná soutěž: Evropské srdce přírodovědná soutěž zahrnující obory matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a astronomie 9. ročník Výtvarné : Svět dobrodružství a fantazie ZUŠ Zd. Buriana Kopřivnice Tatrovky očima dětí 2. místo Barevný podzim 3. místo Podzimní zátiší 1. stupeň Den bez aut 1. stupeň Výstavy: Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk (vánoční) Muzeum Fojtství Kopřivnice: Svět dobrodružství Ostrava 2012 Slezskoostravský hrad krajská výstava ZŠ, SŠ, ZUŠ, probíhá na hradě i formou webu Tělesná výchova: Vybíjená 5. ročníky, 2. místo okskové kolo McDonald s cup 4. a 5. ročník, 6. místo v okresním finále Přespolní běh hoši/dívky Floorball starší žáci 3. místo v zákl. kole Floorball mladší žáci 1. místo v zákl. kole, 3. místo v semifinále Halová kopaná mladší žáci 1. místo zákl. kolo, 2. místo semifinále, 6. místo okresní finále ČEZ Street hockey play off základní kolo Kopřivnická laťka skok vysoký starší žáci 3., 4., 5. místo, mladší žáci 4. místo Coca Cola školský pohár postup ze skupiny Helpíkův pohár 2. místo v krajském finále, Štramberk, 7. místo - celostátní kolo, Kouty nad Desnou

11 Mimoškolní aktivity: Maškarní ples dětí - spolupráce s DDM Štramberk, výuka hry na hudební nástroje Miss music - probíhá ve škole, účast dětí na přehrávkách Rozsvícení vánočního stromu předadventní koledování, zvonkování a jarmark Vítání občánků, Deskové hry v DDM s žáky a rodiči Den otevřených dveří vánoční dílny pro žáky a rodiče Deskové hry 2. B DDM Štramberk Vítání občánků 1. stupeň VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je zapracována do Školního vzdělávacího programu. Se všemi společensky nežádoucími jevy (šikana, alkoholismus, kouření, užívání návykových látek, rasismus ) jsou žáci seznamováni v rámci hodin přírodovědy, přírodopisu, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. Na školní rok je vypracován Minimální preventivní program, který je čtvrtletně vyhodnocován na pedagogických radách. Projekty v rámci prevence společensky nežádoucích jevů: Hasík 2. a 6. ročník výchova k požární ochraně Láska ano, děti ještě ne - přednáška o bezpečném sexu 9. ročník Besedy s Policií ČR - preventivní programy pro 2., 5. ročník Preventivní a intervenční programy CNN - 5. ročník prevence šikany, vztahy a konflikty ve třídách Preventivní a intervenční programy CNN 7., 8. ročník prevence šikany, vztahy a konflikty První pomoc šance pro život záchranářský kurz pro 8. a 9. ročníky OSPOD Kopřivnice přednáška o zákonu o rodině a syndromu týraného dítěte 8. ročník Koncert Boj proti násilí ročník Ajax prevence šikany, bezpečnost na silnici, vztahy a konflikty ve třídách celoroční projekt 2. ročník VII. Další vzdělávání pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v souladu s plánem školy a svým tematickým zaměřením odpovídá Plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období Obsahové zaměření dalšího vzdělávání: zaměření počet kurzů, školení poznámky Vzdělávání vedoucích pracovníků 5 Metodická poradna pro ŘŠ 1x1 Redakční systém ve škole 2x1 Sebepoznávací kurz pro ŘŠ 2x1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 9 Zvyšování odbornosti Aj 7x Dialog bez bariér 2x Vzdělávání k prohloubení odbornosti 29 Fyzika a příroda v pokusech 1x1 Nakládání s chemickými látkami 1x1 Čeština inovace 1x1 Instruktor lezení 8x1 Školení hlavních vedoucích 1x1

12 zaměření počet kurzů, školení poznámky Aktivní učení v matematice 1x1 Program pro VP 1x1 Květinová vazba 1x1 ICT v matematice 1x1 ICT v zeměpise 1x1 Doškolovací kurz LVK 1x1 Interaktivní tabule 1x2 Perspektiva x1 Metodická poradna pro ICT 1x1 Účetnictví x1 Složitější texty v poezii 1x1 Bezpečnost školní sítě 1x1 Krajská konference ICT 1x1 Doškolovací seminář EVVO 1x1 Aktivní metody v dějepise 1x1 Podpora poradců Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele přírodovědných předmětů 1x1 Pedagogické inovace 7 Komunikace s obtížným dítětem 1x Hry ve vyučování 2x1 Rozvoj kompetencí 1x1 Nadaní žáci 3x1 Školení celého kolektivu 2 BOZP PO Další vzdělávání magisterské, bakalářské, doplňující: Název studované školy: Zaměření: Ročník: Ostravská univerzita Učitelství 1. Stupně pátý Univerzita Palackého Olomouc Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ druhý VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Školská rada - Pravidelná jednání zaměřená na projednávání výroční zprávy školy, školního řádu, stavu hospodaření školy, plánu školy, činnosti školy, úpravy Školního vzdělávacího programu a rozvoje školy. Prezentace - pravidelné příspěvky do Štramberských novinek a Zpravodaje, městský rozhlas, žákovské knížky, akce pro rodiče (dny otevřených dveří, třídní schůzky učitel x rodič x žák, vyřazení deváťáků), účast žáků v soutěžích.

13 IX. Hodnocení ČŠI a ostatních kontrol ČŠI v letošním roce školu navštívila za účelem sledování průběhu generálky testování žáků 5. a 9. ročníků. Zpráva auditora o hospodaření organizace za rok 2011 (příloha č. 1) Veřejnosprávní kontrola Veřejnosprávní kontrola město Jan Mikáč + vyjádření ŘŠ X. Hospodaření příspěvkové organizace Hospodaření školy k (příloha č. 2) XI. Materiální vybavení školy pořízené ve školním roce. Z rozpočtu zřizovatele: servírovací vozík školní jídelna magnetická bílá tabule mediální učebna radiomagnetofony 3ks - výuka XII. Zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení. V rámci celoživotního vzdělávání studuje v tomto školním roce jeden pedagog studium výchovného poradce, jeden pedagog ukončil studium koordinátora ICT a druhý pedagog ukončil studium koordinátora EVVO. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Projekt EU peníze do škol. Modernizace PC ve škole vytvoření učitelské sítě, pracovní prostředí office 2010, přístup pro zaměstnance z domova, tvorba DUMů. Čtyři nové interaktivní tabule ENO a čtyři notebooky pro pedagogy (I. stupeň třetí a čtvrtá třída, II. stupeň sedmá třída a učebna chemie a fyziky), dva datoprojektory do učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy a dva notebooky pro pedagogy, jeden notebook pro výchovného poradce. Na prvním a druhém patře školy byla vytvořena wi-fi síť pro připojení notebooku pedagogů k internetu. Dále jsme dokoupili antivirový program, interaktivní učebnice do chemie z nakladatelství Fraus. XIV. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odborová organizace projednávala s vedením školy personální zabezpečení školy. V tomto školním roce byl projednán odchod dvou pracovníků do starobního důchodu. V rámci volby povolání v tomto školním roce žáci deváté třídy navštívili výstavku SŠ okresu i mimo okres Gemmu V dubnu se žáci osmých tříd zúčastnili olympiády technických profesí a v červnu je v plánu exkurze na IPS úřad práce v Novém Jičíně. Zástupci SŠ okresu navštívili v letošním školním roce třídní schůzky deváté třídy a zúčastnili se besedy se žáky v rámci výuky PČ.

14 Přílohy: Příloha č. 1: Zpráva auditora o hospodaření organizace za rok 2011 Příloha č. 2: Stav hospodaření příspěvkové organizace k Příloha č. 3: Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2011 Příloha č. 4: Výroční zpráva o činnosti MŠ Bařiny Příloha č. 5: Výroční zpráva o činnosti MŠ Zauličí Ve Štramberku Zpracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk (od ) Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu dne Bez připomínek s těmito připomínkami:

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více