Slovník odborných výrazů a zkratek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovník odborných výrazů a zkratek"

Transkript

1 Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty. Slovník je neoficiální a je určen pouze pro vnitřní potřeby. Slovník je rozdělen do 3 částí: 1. Předpony v cizích složených slovech 2. Užívané zkratky 3. Slovník 1. Předpony v cizích složených slovech a předpona záporová (alogický nelogický) ambi dvojitý, dvojaký (ambidextrie obourukost) auto předpona s významem sám, sebe-, vlastní brady- - předpona s významem pomalý, zpomalený des ve složených cizích slovech značí opak nebo zrušení toho, co znamená základní slovo (desenzibilizace odstraňování přecitlivělosti) dis předpona s významem roz-, značí zápor, opak (disharmonie nesoulad, neshoda) dys předpona značící obtížnost, poruchu, vadnost (dyslexie porucha čtení) hemi polo-, půl, polovina (hemisféra polokoule) hyper v cizích složených slovech značí nadbytek, zveličení, vzrůst (hyperfunkce zvýšená činnost) hypo v cizích složených slovech značí nižší stupeň, podřadnost, pod- (hypokinéza snížená schopnost pohybu) mal předpona znamenající špatný, chybný pato předpona s významem nemoc, nemocnost pseudo jako předpona v cizích složených slovech značí nepravdivý, lživý, klamný (pseudodyslexie nepravá dyslexie) sub pod, dole, níže (subnorma pod normou) super nadměrnost, přehnanost co do množství nebo jakosti, nad-, nej- (supernorma nad normou)

2 2. Užívané zkratky ADD vývojová porucha pozornosti ADHD deficit/porucha pozornosti s hyperaktivitou CNS centrální nervová soustava DMO dětská mozková obrna DPA dětská psychiatrická ambulance DYS souhrnné slangové označení pro specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) EPI epilepsie LHK levá horní končetina LMD lehká mozková dysfunkce, srov. viz. ADHD OA osobní anamnéza OŠD odklad školní docházky PHK pravá horní končetina PLO pravolevá orientace PMV psychomotorický vývoj PPP Pedagogicko-psychologická poradna RA rodinná anamnéza SAS sluchová analýza a syntéza SPC Speciálně pedagogické centrum SPU specifické poruchy učení (také specifické vývojové poruchy učení SVPU, vývojové poruchy učení VPU) SPCH specifické poruchy chování SPUCH specifické poruchy učení a chování susp. (suspektní), podezřelý, pravděpodobný SVP Středisko výchovné péče

3 SVPU specifické vývojové poruchy učení (také SPU, VPU) ÚSP Ústav sociální péče VPU vývojové poruchy učení (také SPU, SVPU) VVV vrozené vývojové vady 3. Slovník A aberace odchylka od normálního stavu, nejčastěji od průměrného výskytu vlastností a znaků abreakce odreagování, uvolnění vnitřního napětí absence nepřítomnost, chybění, pojem označuje i náhlou, několik sekund trvající ztrátu vědomí, které si okolí ani nepovšimne a daný člověk si nepamatuje, co se během ní událo (tj. forma epileptického záchvatu) abstinence zdrženlivost, stav, kdy se jedinec vědomě a ze své vůle (z důvodů etických, rozumových, zdravotních, ) naprosto zříká použití něčeho či nějaké činnosti, např. abstinence léková, alkoholická, abstrakce myšlenkový proces vytváření obecného pojmu abulie nedostatek vůle, nerozhodnost, ztráta nebo snížení volních činností, symptom některých duševních poruch abúzus nadměrné požívání psychotropních nebo toxických látek (alkohol, léky, tabák,..) adaptace přizpůsobení se adekvátní zcela přiměřený, odpovídající něčemu, shodný ADD /attention deficit disorder/ - vývojová porucha pozornosti ADHD /attention deficit hyperactivity disorder/ - deficit/porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, u nás se užívá v obdobném významu dosud starší termín lehká mozková dysfunkce (LMD), která však na rozdíl od ADHD nepopisuje projevy chování, ale příčinu poruchy afázie porucha tvorby a porozumění řeči, neschopnost pojmenovat jevy nebo rozumět slovům afekt forma emocionálního projevu (silný, bouřlivý, náhlý, krátkodobě probíhající)

4 afektivní dráždivost zvýšená pohotovost podléhat afektům agramatismus nesprávné užití gramatických tvarů a větné skladby agresivita útočnost, sklon k násilí a násilnému jednání akceptace přijímání, schvalování aktivizace zesílení činnosti, uvedení v činnost aktuální právě probíhající altruismus nesobecký způsob myšlení a cítění, nezištné jednání ve prospěch druhých ambice ctižádost, snaha vyniknout ambidextr jedinec s nevyhraněnou lateralitou, přibližně stejně obratný na pravou i levou ruku ambivalence rozpornost, dvojznačnost, současná existence protikladných citů analogie shoda, obdoba, druh úsudku o shodě jevů na základě shody některých jejich vlastností analýza rozklad, rozbor anamnéza zjištění individuálního vývoje a průběhu života, může být osobní daný člověk vypovídá sám o sobě a svém dosavadním životě (při vyšetření dětí většinu těchto údajů uvádějí rodiče), rodinná údaje týkající se rodiny a sociálních poměrů člověka anomálie nepravidelnost, odchylka od pravidla anorexie nechutenství, mentální anorexie postižení se odmítáním potravy a dalšími způsoby snižování váhy (vyvolávané zvracení, užívání projímadel, nadměrné cvičení) snaží zabránit ztloustnutí, důvodem je strach z tloušťky, zkreslená představa o vlastním těle anxieta úzkost anxiosní úzkostný apatie nevšímavost, lhostejnost, u dětí může být apatie za jistých okolností záměrná, např. ze vzdoru, vyprovokovaná nevhodným výchovným působením arteterapie využívání uměleckých technik jako nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy a sociální práce. Důraz je kladen na aktivitu, využívá se uvolňujících a projektivních vlastností lidské tvořivosti. Termín se postupně zúžil převážně na modelování, kreslení, malířské projevy, práci s textilem apod., patří sem však i muzikoterapie, terapie pohybem, dramaterapie aj.

5 artikulace výslovnost, vytváření hlásek pohyby mluvidel při mluvení, článkování asertivita nenásilné, vlídné, ale pevné, otevřené projevení svého názoru, zdravé sebeprosazení, tj. schopnost prosadit se bez zjevné agresivity asfyxie dušení z nedostatku kyslíku asociace sdružování psychických představ aspirace snaha dosahovat lepších výkonů, vyniknout. Cíle, výkony, kterých touží jedinec dosáhnout. astenie celková tělesná, nervová či duševní slabost astenická osobnost člověk přehnaně vnímavý, cítí se bezmocný, neschopný, bez životní síly. Odpovědnost za důležitá rozhodnutí přenechává na ostatních, vlastní potřeby podřizuje druhým, trpí obavami, že se není schopen postarat sám o sebe. atonie ochablost, ztráta napětí autistický vztahující se k autismu autizmus stažení se do sebe, zapadnutí do sebe, sociální izolace, egocentrické, nerealistické myšlení. Autizmus dětský se projevuje jako porucha sociální interakce, porucha komunikace, výskyt stereotypního opakujícího se chování. Nejvýrazněji vystupuje do popředí chybění sociálně-emoční a komunikační (a to verbální i neverbální) vzájemnosti, nedostatečné užívání řeči. autoagrese jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe averze - odpor B bagatelizace zlehčování, snižování, znevažování balbuties koktavost biorytmus cyklický proces, který probíhá v organismu, různé cykly jsou různě dlouhé a geneticky podmíněné, biorytmy ovlivňují chování jsou příčinou pravidelného kolísání aktivity živočichů vč. člověka bradypsychický zpomalení celkového tempa duševní činnosti (myšlení, duševní reaktivity) brebtavost porucha řeči s rychlým tempem a komolením slov bulimie chorobná, nadměrná chuť k jídlu, žravost. Syndrom zahrnuje opakující se záchvaty přejídání velkými dávkami jídla během velmi krátké doby, s následnou nutkavou snahou potlačit důsledky např. vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel či léků, obdobím hladovění. Příčinou je chorobný strach z tloušťky.

6 C CAN syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, zkratka z angl. child abuse and neglect D degenerace vývojový ústup depistáž cílené vyhledávání ohrožených lidí deprese duševní stav charakterizovaný smutnou, sklíčenou náladou spolu s celkovým utlumením, zpomalením duševních i tělesných procesů, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím, úzkostí, apatií. K tělesným příznakům patří únava, ztráta energie, poruchy spánku, nechutenství. Tento stav je chorobný pokud trvá nepřiměřeně dlouho a je nepřiměřený situaci. deprivace strádání, nedostatečné uspokojování základních životních potřeb (např. nedostatek potravy, nemožnost přiměřeného pohybu, nedostatek smyslových podnětů, nedostatek citových podnětů, ). Psychická deprivace (tj. nedostatek citových, smyslových a sociálních podnětů v raném dětství) má rozhodující vliv na citový život jedince a všechny jeho citové vztahy. deteriorace úbytek, oslabení, ztráta detoxikace proces vyloučení toxických látek z těla dextrolateralita pravostrannost diference rozdíl, různost diferenciace rozlišení, odlišení, schopnost jedince rozlišit dva nebo více podnětů, určit je a reagovat na ně disharmonický nerovnoměrný disharmonie osobnosti jednotlivé složky osobnosti (city, vůle, intelekt,..) jsou nerovnoměrně rozděleny, rozvinuty disimulace zatajování, zastírání skutečného stavu, zapírání příznaků choroby nebo choroby vůbec diskrepance nesoulad, nesouhlas, rozpor, podstatný rozdíl dispozice předpoklad k určitému chování dominance sklon ovládat druhé (opakem je submise) dominantní a/ převládající, b/ prosazující svá stanoviska silou, přikazující

7 droga látka, která je požívána a zneužívána pro změnu nálady, vědomí, povzbuzení či utlumení tělesných i psychických funkcí dysartrie ztížená artikulace při zachované tvorbě řeči, porucha článkovací (artikulační) složky řeči, jde o celkovou poruchu vyslovování (na rozdíl od dyslalie, kdy je porušena jen výslovnost některých hlásek) dysfázie narušený vývoj řeči dysfunkce narušená nebo odchylná funkce, porucha přirozeného průběhu organické či psychické funkce dysgrafie specifická vývojová porucha psaní (více viz. dyslexie) dyskalkulie specifická porucha učení, která se projevuje neschopností dítěte naučit se počítat, zvládat číselné řady, číst matematické symboly a provádět matematické operace. Projevuje se obtížemi při počítání, provádění matematických operací u dětí průměrně až nadprůměrně nadaných. dyslalie viz. patlavost, neschopnost tvořit správně některé hlásky dyslexie specifická vývojová porucha čtení, tato porucha je podmíněná nedostatkem nebo poruchou některých ze schopností, z jejichž se vyvíjí schopnost číst. Způsobuje, že čtení je od počátku a trvale na nápadně nižší úrovni, než by odpovídalo celkové úrovni schopností dítěte. Obdobně jako dyslexii je třeba definovat také další vývojové poruchy učení - dysgrafii a dysortografii, které často bývají s dyslexií sdruženy. Selhání je specifické, tj. není způsobováno běžnými poruchami zraku, sluchu nebo rozumových schopností (jde o specifickou poruchu mimointelektového původu). Obrazy specifických vývojových poruch učení jsou velmi pestré, na jejich vzniku se podílejí jednak lehké mozkové dysfunkce, jednak činitelé genetičtí. Vývojové poruchy učení se vyskytují v různých stupních a vyžadují specifické nápravné metody, jako i trpělivý a citlivý přístup ze strany vychovatelů. dysortografie specifická vývojová porucha správného psaní projevuje se oslabením až neschopností zvládnout gramatické formy při psaní (více viz. dyslexie). dyspraxie snížení schopnosti vykonávat složitější úkony E egoismus sobectví, sobeckost elektivní mutizmus výběrová němota, jedna z poruch sociálních vztahů, která se projevuje výraznou, emočně podmíněnou selektivitou mluvení dítě nemluví s určitými lidmi či v určitém prostředí, v určitých situacích empatie vcítění do aktuálních prožitků druhých osob empirie zkušenost

8 endogenní vnitřního původu, z vnitřních příčin (např. endogenní deprese je způsobena vnitřními, zejména biochemickými příčinami) enkopréza neudržení stolice, ve vyšším (školním) věku může být příznakem neurózy, jindy schválností protestní reakce, může však jít také o organickou příčinu enuréza bezděčné pomočování ve dne nebo v noci. Příčinou mohou být poruchy neurologické, záněty, poruchy močového ústrojí, epilepsie. enuréza nocturna pomočování ve spánku, diagnostikována jako nemoc u dětí starších 5 let, které se pomočí alespoň 2 noci v měsíci, u dětí je příznakem emoční lability epilepsie vážné onemocnění, které se vyznačuje častým opakováním záchvatů s bezvědomím či křečemi bez zřetelné příčiny. Záchvaty mohou mít i lehčí formu. Rodič, pedagog by měl věnovat pozornost stavům zahledění i výskytu neúčelných pohybů a upozornit na ně. eretický vzrušený, neklidný, chorobně nervově dráždivý etiologie nauka o příčinách vzniku nemocí, původ onemocnění euforie dobrá, radostná, povznášející nálada, až rozjařenost excitace vzrušení, podráždění exogenní vnější, zevního původu, vyvolaný vnějšími vlivy extraverze /extroverze/ - zaměření osobnosti navenek, na vnější svět extravert /extrovert/ - člověk, který zaměřuje svoji psychickou energii na vnější svět. Je otevřený vůči okolí, společenský, snadno se orientuje v různých situacích a snadno navazuje kontakt s lidmi, je výřečný. F facilitace ulehčení, usnadnění fenotyp souhrn vnějších znaků a vlastností jedince, je tvořen vzájemným působením vrozených vloh (genotypu) a vlivů okolního světa v průběhu individuálního vývoje fixace upevnění, ustálení flexibilita ohebnost, pružnost (užívá se např. ve spojení flexibilní myšlení) fluktuace pozornosti je periodické střídání oslabení a zesílení pozornosti, tj. odklon a návrat k témuž objektu fonematický sluch sluch na vnímání řeči a jejich hlásek, schopnost sluchového rozlišování hlásek díky které dokážeme rozlišit význam slov (máš váš, koza kosa)

9 fobie chorobný neodůvodněný strach z určitého předmětu, situace, osoby doprovázený úzkostí, někdy je strach natolik silný, že zasahuje do každodenního života jedince, např. strach z otevřeného prostoru agorafobie, pavouků arachnofobie, smrti thanatofobie, ze sociálních vztahů sociální fobie, z cizinců - xenofobie. foniatr odborný lékař zabývající se poruchami hlasu, řeči, sluchu a jejich léčením frustrace - zmarnění, zmaření, nastává ve chvíli, kdy jsou cílené aktivity blokovány nějakou překážkou. Frustrace některých životních potřeb člověka se může stát základem takových reakcí, jako je agresivita, hostilita, deprese,.. frustrační tolerance míra odolnosti individua vůči frustraci (zátěži) fyziologický normální, přirozený G genetický - dědičný, týkající se původu, vzniku generalizace zobecňování, rozumová operace při které vydělujeme to, co je objektům a jevům společné a co platí pro všechny prvky téhož druhu genotyp soubor genetických informací organismu, souhrn dědičných znaků grafomotorika soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní grand mal velký epileptický záchvat H hereditární dědičný, hereditární zátěž pravděpodobnost předání některých patognomických znaků, které se vyskytují v příbuzenstvu hospitalizace umístění nemocného v nemocnici hostilní nepřátelský (např. postoj, chování) hyperaktivita motorický neklid projevující se nadměrnou činností hyperfunkce nadměrná činnost některého orgánu hyperkinetický zvýšeně pohyblivý hyperprotektivní nadměrně ochraňující (např. typ výchovy, rodič) hypersenzitivní nadměrně citlivý, přecitlivělý hypoaktivita snížená, nedostatečná činnost, snížení psychomotoriky

10 hypobulie oslabení, nedostatek vůle, pokles volní činnosti hypofunkce snížená činnost určitého orgánu hypoxie - snížené množství kyslíku ve tkáních organismu, které ohrožuje funkce těchto tkání CH chronický trvalý, vleklý, dlouhotrvající, chronická nemoc vykazuje trvalou přítomnost znaků, které se však neprojevují tak prudce jako příznaky akutní I identifikace ztotožnění se s někým impulz popud, podnět impulzivita vznětlivost, neklid s tendencí rychle a neuváženě reagovat, impulzivní člověk reaguje prudce a podléhá náhlým pocitům, nápadům inaktivní nečinný, nereagující indikace léčebný příkaz infantilní dětský, dětinský, vývojově nezralý, nevyspělý inferiorita podřadnost, méněcennost, zaostalost, inferior- spodní, dolní (užívá se pojmu inferiorní intelekt) inhibice útlum, potlačení, zabránění instabilita nevyrovnanost, nestálost insuficience nedostatečnost, selhání činnosti integrita celistvost, jednota a soulad všech struktur a funkcí osobnosti intelekt schopnost operovat správně s obecnými a abstraktními pojmy podle logických zákonů inteligence schopnost chápání, samostatného myšlení, řešení situací, všeobecná schopnost samostatného řešení nových problémů stupnice inteligence: - značně nadprůměrný - nadprůměrný - mírně nadprůměrný - průměrný - podprůměrný - inferiorita - lehká mentální retardace

11 - střední mentální retardace - těžká mentální retardace - hluboká mentální retardace interakce vzájemné působení dvou nebo více činitelů intraverze /introverze/ - zaměřenost osobnosti do vlastního nitra, na sebe sama, na svůj vnitřní svět introvert povahový typ s převahou vnitřního života, uzavřený, obrácený do vlastního nitra J jóga v našich podmínkách je vnímána především jako systém tělesných a duševních cvičení, které vedou ke zlepšení koncentrace, ovládání se, uvolnění, příznivě ovlivňují fyzilogické pochody, vedou k lepšímu poznání vlastního těla i psychických reakcí. Právě díky svému blahodárnému působení na organismus se jóga šíří i mimo Indii, ve které vznikla, a mimo svůj původní nábožensko-filozofický kontext. K kapacizmus vadná výslovnost hlásky K (z logopedie) kognitivní poznávací kompenzace v nejširším slova smyslu poskytnutí náhrady, nahrazení, vzájemné vyrovnávání, v psychologii představuje aktivní způsob, jímž se člověk vyrovnává s životními nezdary kompenzovaný fungující, popř. nahrazený jinou funkcí kompetence schopnost, způsobilost, kvalifikace, funkční nebo služební pravomoc komunikace předávání informací, dorozumívání, sdělování konfabulace smyšlenka, výmysl konformita shoda, souhlas, přizpůsobení, obecná tendence přizpůsobovat své názory a jednání názorům a jednání ostatních členů skupiny či společnosti konstelace rodinná znamená sestavu výchovného prostředí, v němž dítě vyrůstá, jinými slovy skladba rodiny, počet jejích členů a příbuzenské vztahy. V rodinné konstelaci se může věk, pohlaví a pořadí narozených dětí výrazně promítnout do sourozeneckých vztahů a vztahů rodičů k jednotlivým dětem a ovlivnit tak povahové vlastnosti dětí. konstituce souhrn povahových a tělesných znaků jedince kontraindikace závažné příčiny vylučující použití urč. léku, léčebného postupu, způsobu léčby. Ve výchově vyloučení určitých výchovných metod, postupů při řešení výchovných problémů s určitým dítětem.

12 korelace vzájemný vztah, vzájemná závislost L labilita vratkost, kolísavost, nestálost, nevyváženost labilita emoční náhlé, nepředvídatelné a časté změny nálad lambdacizmus porucha výslovnosti hlásky L latence skrytost, utajenost, v psychologii nejčastěji doba od okamžiku působení podnětu ke zjevné odpovědi, v medicíně se tímto pojmem označuje doba od vzniku nemoci po objevení se prvních příznaků lateralita nadřazenost párových orgánů i funkcí jedné strany těla, je odrazem dominance jedné z mozkových hemisfér (tato dominance je vrozena). Lateralita se projevuje tak, že zvláště přesné a jemné úkoly koná člověk vedoucím orgánem lépe (rychleji a s menší únavou). LMD /lehká mozková dysfunkce/ dříve užíváno také označení LDE (lehká dětská encefalopatie). Starší pojem pro lehčí, drobné poškození mozkových funkcí, které vzniklo během těhotenství, při porodu nebo v raném dětství. Mezi nejvýraznější příznaky patří: poruchy aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita), poruchy pozornosti, impulzivita, emoční labilita, snížená obratnost, poruchy učení. M maladaptace nežádoucí, nevhodné přizpůsobení, špatná adaptace organismu manifestní zjevný, zřejmý, zřetelný maturace zrání, dospívání mentální retardace slabomyslnost, duševní zaostalost, snížení intelektuálních schopností, užívána zkratka MR. Mentální retardace se projevuje v průběhu vývoje jedince a obvykle je provázena nižší schopností orientovat se v soc. prostředí, jedinec zaostává za vrstevníky v učení, sociálních a pracovních dovednostech i v citovém životě. MR může být lehká, střední, těžká či hluboká. mnemotechnika soubor prostředků podporujících zapamatování vytvářením pomocných asociací, k nejstarším trikům, jak si snadno zapamatovat informaci, patří nápěv a rým, jiným způsobem jsou slabiky skrývající v sobě začátek číslic např. šetři se osle poloměr zemské osy motiv pohnutka, podnět chování motivace soubor pohnutek podněcující k určité činnosti, proces usměrňování, udržování a energetizace chování

13 motorika pohybová schopnost organismu, hybnost, rozlišujeme motoriku jemnou a hrubou mutizmus němota, oněmění mutizmus elektivní jedna z poruch soc. vztahů, která se projevuje výraznou, emočně podmíněnou selektivitou mluvení dítě, přesto že umí hovořit, nemluví s určitými lidmi či v určitém prostředí, v určitých situacích N nadání soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, u nás nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony neadekvátní nepřiměřený, neodpovídající plně něčemu nedirektivní nenařizující, nepřikazující negativismus odmítavé chování, stav vzdoru vůči všemu, co je na jedinci vyžadováno z okolí. Negativismus může být aktivní (neposlušnost, činění opaku než mu bylo přikázáno) nebo pasivní (mlčení, neodpovídání, vzdorovitost). neurastenie - termín označující stav únavy a slabosti často doprovázený bolestí hlavy, dráždivostí, rychlou vyčerpaností neuroticizmus dimenze osobnosti, pojem se vztahuje ke člověku úzkostnému, emocionálně nestabilnímu neurovegetativní vztahující se k nervovému a vegetativnímu systému, neurovegetativní labilita nerovnováha v činnosti nervů řídících činnost útrob a svalstva (tj. sympatiku a parasympatiku) neverbální zprostředkující významy gestem, tělesným postojem, vzezřením, pohledem, tónem hlasu, Informace, významy se tedy nezískávají pomocí slov. O obsedatní nutkavý, vtíravý oligofrenie slabomyslnost, mentální defekt. Jde o trvalou intelektovou poruchu, která vznikla vlivem dědičnosti nebo jako důsledek organického poškození mozkové tkáně, a to již před početím, během embryonálního vývoje či během prvních dvou let života. ontogenetický vývoj vývoj individuální života jedince od početí do smrti onychofagie okusování nehtů, neurotický symptom oscilace kolísání, střídání (např. u pozornosti)

14 osobnost nejčastěji definována jako celek duševního života člověka P patologický chorobný patlavost dyslalia, vada řeči projevující se nesprávnou výslovností hlásek a hláskových skupin pavor nocturnus noční děs peer program vrstevnický program. Jde o program, který při prevenci i nápravě sociálně patolog. jevů využívá vlivu předem odborně informovaných vrstevníků. percepce vnímání, v širším významu též chápání situace perinatální fáze týkající se období těsně před, během a těsně po porodu (do 10 dnů po porodu) perseverace setrvačnost, ulpívání, opakování tématu (v řeči, myšlení) postnatální fáze období vývoje po narození preference upřednostňování prenatální fáze období před narozením prognóza předpověď, vyhlídka do budoucnosti, odhad budoucího vývoje projekce v psychologii jde o promítání vnitřních stavů (často nevědomých) tj. vlastních přání, motivů, emocí jiným osobám protrahovaný prodloužený, dlouhotrvající psychomotorika souhrn pohybových projevů člověka, odráží okamžitý psychický stav člověka psychoprofylaxe příprava na tělesnou či duševní zátěž (tj. předem učiněná opatření za účelem zabránění vzniku nemoci či urč. jevu), zahrnuje trénink asertivity, relaxaci,.. psychopatie soubor povahových odchylek představujících trvalé abnormální charakteristiky osobnosti, úchylka, nevyrovnanost osobnosti. Psychopatické projevy se vyznačují poměrnou stálostí a úporností. psychosomatický přívlastek charakterizující utváření tělesných projevů a poruch z prokazatelně psychických příčin psychoterapie cílené a odborné působení (léčba) na psychiku pacienta slovem, chováním, prostřednictvím určitých technik a postupů, úpravou prostředí, aj.

15 psychóza duševní nemoc, při níž je zpravidla narušeno vnímání, prožívání, cítění i vůle, narušen je také kontakt jedince s realitou a danému člověku chybí vědomí nemoci R racionální rozumový, rozumem chápaný a odůvodněný, vycházející z rozumové úvahy racionalizace obranný mechanismus, rozumové zdůvodnění a ospravedlnění urč. chování, které by jinak bylo nepřípustné, tabuizované reaktivita schopnost odpovídat na podněty vnější či vnitřní a její míra reedukace převýchova, speciální ped. metody rozvíjející nevyvinuté funkce, upravující nebo napravující funkce a činnosti porušené regrese ústup, návrat na nižší stupeň vývoje. V psychologii je takto označována nepřiměřená reakce, kdy se v chování jedince objeví návrat k projevům nižší, mladší věkové úrovně (např. dospělá osoba jedná jako dítě). relaxace uvolnění fyzického i psychického napětí, během relaxace se snižuje tepová frekvence, látková výměna i svalové napětí, vede tak ke snížení únavy a úzkosti. Relaxace ( v ideálním případě v kombinaci s tělesným cvičením) je tak prevencí mnoha psychických i tělesných nemocí. represe potlačení, zabránění retardace zpomalení, zpoždění, váznutí, zaostávání reverzibilní zvratný reziduum zbytek rezistence odolnost, schopnost odolávat, vzdorovat. Rigidní myšlení (chování) není plasticky měněno vzhledem k měnícím se podmínkám. rigidita tuhost, nepoddajnost, opak pružnosti (flexibility) rotacismus porucha výslovnosti hlásky R rotacismus Bohemicus porucha výslovnosti hlásky Ř S senzibilní citlivý, vnímavý senzitivita vnímavost, citlivost senzomotorika součinnost vnímání a pohybu, soubor schopností a dovedností projevujících se v činnostech, které jsou založeny na spojení smyslového vnímání a pohybů

16 senzorický smyslový, podněcující činnost smyslových orgánů separace oddělení, odloučení. Odloučení dítěte od matky nebo rodičů může způsobit separační úzkost nebo ztrátu psychického vztahu. Ve výjimečných případech může být dočasná separace od problémového (patogenního) rodinného prostředí pro dítě prospěšná. simplexní jednoduchý, prostý simulace vědomé předstírání příznaků nemoci sinistrolateralita levostrannost, levorukost socializace proces postupné společenské kultivace člověka sociogram grafické zobrazení vztahů mezi členy skupiny získaných na základě sociometrických měření somatický tělesný, týkající se tělesného vývoje spontaneita samovolné, vnějšími okolnostmi neovlivnitelné chování, schopnost projevovat navenek svou přirozenost stimulace podněcování, povzbuzení činnosti strabismus - šilhání stres nadměrná zátěž, tlak. Soubor podnětů působících na organismus, schopných za určitých okolností organismus poškodit (např. škola nízké schopnosti dítěte vysoké nároky rodičů systematické trestání). Opakované stresové situace mohou vést k neurotickému vývoji. stresor příčina stresu, stresor může být vztahový (neshody s rodiči), pracovní a výkonový (opakující se neúspěch při zkoušení), stresorem může být i nemoc, handicap,. subdeprivace mírnější forma deprivace (strádání), skryté strádání submise podřídivost, podřízenost, podrobivost submisivita tendence jedince podřizovat se, nechat se vést subtest dílčí test, často se specifickým zaměřením. Některé inteligenční či osobnostní testy se skládají z většího počtu subtestů, takže je možné lépe postihnout strukturu inteligence či osobnosti. sugestibilita ovlivnitelnost, náchylnost k přejímání myšlenek druhých, vyšší u dětí, osob s nižší inteligencí, nižším sebevědomím, v situaci únavy, vysílení suicidium sebevražda superiorní vynikající, mimořádný

17 suspektní /susp./ podezřelý, podezření na symptom příznak, projev nemoci syndrom soubor příznaků charakterizující chorobný stav syntéza shrnutí, skládání, spojování jednotlivých prvků skutečnosti v celek T taktilní dotykový nebo také hmatový temperament souhrn psychických vlastností, které určují rychlost průběhu duševního dění a jednání. Temperament vyjadřuje nejobecnější charakteristiku každého člověka. Některé faktory výchovy mohou projevy temperamentu změnit, existují však prokazatelné vrozené dispozice pro temperament, které se v průběhu vývoje jen obtížně přetvářejí. tempo psychomotorické tempo osobní, představuje pohybovou rychlost a hbytost tenze nepříjemný pocit vnitřního napětí, tlaku tonus trvalý napětí živé tkáně (např. svalstva) trauma rána nebo úraz. Je to každý nežádoucí a nečekaný násilný zásah do organismu zvnějšku. Zvláštní význam má trauma psychické, jako duševní úraz, kt. má za následek poškození psychických funkcí, někdy i organické změny. Podnět může být jednorázový (smrt blízké osoby, znásilnění) nebo drobný, ale opakující se (rodinné hádky, posmívání okolí). traumatizace - zraňování tréma stav úzkosti podmíněný strachem z posouzení druhými lidmi. Při trémě je utlumena schopnost přesně logicky myslet a jednat, slábne sebeovládání a snižuje se výkon. tremor chvění, stres V vox sibilans šeptané slovo (užíváno např. při vyšetřování sluchu) variabilita proměnlivost, kolísavost variabilita intraindividuální rozdílnost, kolísání výkonu i reakcí téhož člověka dle jeho aktuálního stavu vegetativní týkající se zákl. vůlí neovládaných životních funkcí verbální vyjádřený slovy, související se slovním vyjadřováním, opak neverbálního vulnerabilita zranitelnost, zvýšená citlivost

18

Slovník odborných termínů psychologického poradenství a speciální pedagogiky. PhDr. Antonín Mezera

Slovník odborných termínů psychologického poradenství a speciální pedagogiky. PhDr. Antonín Mezera Slovník odborných termínů psychologického poradenství a speciální pedagogiky PhDr. Antonín Mezera Praha 1997 A ABASIE neschopnost chodit ABERACE odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu ABSENCE malý

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

10 Poruchy hlasu a řeči

10 Poruchy hlasu a řeči 10 Poruchy hlasu a řeči Obecná foniatrie 10.1 Poruchy hlasu 10.1.1 Hlasivkové dyskineze 10.1.2 Mutační a hormonálně podmíněné poruchy hlasu 10.1.3 Profesionální poruchy hlasu 10.1.4 Tremor hlasivek 10.2

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA. Diplomová práce. Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová. Název práce:

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA. Diplomová práce. Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová. Název práce: UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA magisterské kombinované studium 2008 2010 Diplomová práce Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová Název práce: Metody terapeutické práce ve Speciálně-pedagogickém

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Specifické potřeby žáka s ADHD na 1. stupni ZŠ a výuka Českého jazyka a literatury Marie Maryšková Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více