Slovník odborných výrazů a zkratek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovník odborných výrazů a zkratek"

Transkript

1 Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty. Slovník je neoficiální a je určen pouze pro vnitřní potřeby. Slovník je rozdělen do 3 částí: 1. Předpony v cizích složených slovech 2. Užívané zkratky 3. Slovník 1. Předpony v cizích složených slovech a předpona záporová (alogický nelogický) ambi dvojitý, dvojaký (ambidextrie obourukost) auto předpona s významem sám, sebe-, vlastní brady- - předpona s významem pomalý, zpomalený des ve složených cizích slovech značí opak nebo zrušení toho, co znamená základní slovo (desenzibilizace odstraňování přecitlivělosti) dis předpona s významem roz-, značí zápor, opak (disharmonie nesoulad, neshoda) dys předpona značící obtížnost, poruchu, vadnost (dyslexie porucha čtení) hemi polo-, půl, polovina (hemisféra polokoule) hyper v cizích složených slovech značí nadbytek, zveličení, vzrůst (hyperfunkce zvýšená činnost) hypo v cizích složených slovech značí nižší stupeň, podřadnost, pod- (hypokinéza snížená schopnost pohybu) mal předpona znamenající špatný, chybný pato předpona s významem nemoc, nemocnost pseudo jako předpona v cizích složených slovech značí nepravdivý, lživý, klamný (pseudodyslexie nepravá dyslexie) sub pod, dole, níže (subnorma pod normou) super nadměrnost, přehnanost co do množství nebo jakosti, nad-, nej- (supernorma nad normou)

2 2. Užívané zkratky ADD vývojová porucha pozornosti ADHD deficit/porucha pozornosti s hyperaktivitou CNS centrální nervová soustava DMO dětská mozková obrna DPA dětská psychiatrická ambulance DYS souhrnné slangové označení pro specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) EPI epilepsie LHK levá horní končetina LMD lehká mozková dysfunkce, srov. viz. ADHD OA osobní anamnéza OŠD odklad školní docházky PHK pravá horní končetina PLO pravolevá orientace PMV psychomotorický vývoj PPP Pedagogicko-psychologická poradna RA rodinná anamnéza SAS sluchová analýza a syntéza SPC Speciálně pedagogické centrum SPU specifické poruchy učení (také specifické vývojové poruchy učení SVPU, vývojové poruchy učení VPU) SPCH specifické poruchy chování SPUCH specifické poruchy učení a chování susp. (suspektní), podezřelý, pravděpodobný SVP Středisko výchovné péče

3 SVPU specifické vývojové poruchy učení (také SPU, VPU) ÚSP Ústav sociální péče VPU vývojové poruchy učení (také SPU, SVPU) VVV vrozené vývojové vady 3. Slovník A aberace odchylka od normálního stavu, nejčastěji od průměrného výskytu vlastností a znaků abreakce odreagování, uvolnění vnitřního napětí absence nepřítomnost, chybění, pojem označuje i náhlou, několik sekund trvající ztrátu vědomí, které si okolí ani nepovšimne a daný člověk si nepamatuje, co se během ní událo (tj. forma epileptického záchvatu) abstinence zdrženlivost, stav, kdy se jedinec vědomě a ze své vůle (z důvodů etických, rozumových, zdravotních, ) naprosto zříká použití něčeho či nějaké činnosti, např. abstinence léková, alkoholická, abstrakce myšlenkový proces vytváření obecného pojmu abulie nedostatek vůle, nerozhodnost, ztráta nebo snížení volních činností, symptom některých duševních poruch abúzus nadměrné požívání psychotropních nebo toxických látek (alkohol, léky, tabák,..) adaptace přizpůsobení se adekvátní zcela přiměřený, odpovídající něčemu, shodný ADD /attention deficit disorder/ - vývojová porucha pozornosti ADHD /attention deficit hyperactivity disorder/ - deficit/porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, u nás se užívá v obdobném významu dosud starší termín lehká mozková dysfunkce (LMD), která však na rozdíl od ADHD nepopisuje projevy chování, ale příčinu poruchy afázie porucha tvorby a porozumění řeči, neschopnost pojmenovat jevy nebo rozumět slovům afekt forma emocionálního projevu (silný, bouřlivý, náhlý, krátkodobě probíhající)

4 afektivní dráždivost zvýšená pohotovost podléhat afektům agramatismus nesprávné užití gramatických tvarů a větné skladby agresivita útočnost, sklon k násilí a násilnému jednání akceptace přijímání, schvalování aktivizace zesílení činnosti, uvedení v činnost aktuální právě probíhající altruismus nesobecký způsob myšlení a cítění, nezištné jednání ve prospěch druhých ambice ctižádost, snaha vyniknout ambidextr jedinec s nevyhraněnou lateralitou, přibližně stejně obratný na pravou i levou ruku ambivalence rozpornost, dvojznačnost, současná existence protikladných citů analogie shoda, obdoba, druh úsudku o shodě jevů na základě shody některých jejich vlastností analýza rozklad, rozbor anamnéza zjištění individuálního vývoje a průběhu života, může být osobní daný člověk vypovídá sám o sobě a svém dosavadním životě (při vyšetření dětí většinu těchto údajů uvádějí rodiče), rodinná údaje týkající se rodiny a sociálních poměrů člověka anomálie nepravidelnost, odchylka od pravidla anorexie nechutenství, mentální anorexie postižení se odmítáním potravy a dalšími způsoby snižování váhy (vyvolávané zvracení, užívání projímadel, nadměrné cvičení) snaží zabránit ztloustnutí, důvodem je strach z tloušťky, zkreslená představa o vlastním těle anxieta úzkost anxiosní úzkostný apatie nevšímavost, lhostejnost, u dětí může být apatie za jistých okolností záměrná, např. ze vzdoru, vyprovokovaná nevhodným výchovným působením arteterapie využívání uměleckých technik jako nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy a sociální práce. Důraz je kladen na aktivitu, využívá se uvolňujících a projektivních vlastností lidské tvořivosti. Termín se postupně zúžil převážně na modelování, kreslení, malířské projevy, práci s textilem apod., patří sem však i muzikoterapie, terapie pohybem, dramaterapie aj.

5 artikulace výslovnost, vytváření hlásek pohyby mluvidel při mluvení, článkování asertivita nenásilné, vlídné, ale pevné, otevřené projevení svého názoru, zdravé sebeprosazení, tj. schopnost prosadit se bez zjevné agresivity asfyxie dušení z nedostatku kyslíku asociace sdružování psychických představ aspirace snaha dosahovat lepších výkonů, vyniknout. Cíle, výkony, kterých touží jedinec dosáhnout. astenie celková tělesná, nervová či duševní slabost astenická osobnost člověk přehnaně vnímavý, cítí se bezmocný, neschopný, bez životní síly. Odpovědnost za důležitá rozhodnutí přenechává na ostatních, vlastní potřeby podřizuje druhým, trpí obavami, že se není schopen postarat sám o sebe. atonie ochablost, ztráta napětí autistický vztahující se k autismu autizmus stažení se do sebe, zapadnutí do sebe, sociální izolace, egocentrické, nerealistické myšlení. Autizmus dětský se projevuje jako porucha sociální interakce, porucha komunikace, výskyt stereotypního opakujícího se chování. Nejvýrazněji vystupuje do popředí chybění sociálně-emoční a komunikační (a to verbální i neverbální) vzájemnosti, nedostatečné užívání řeči. autoagrese jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe averze - odpor B bagatelizace zlehčování, snižování, znevažování balbuties koktavost biorytmus cyklický proces, který probíhá v organismu, různé cykly jsou různě dlouhé a geneticky podmíněné, biorytmy ovlivňují chování jsou příčinou pravidelného kolísání aktivity živočichů vč. člověka bradypsychický zpomalení celkového tempa duševní činnosti (myšlení, duševní reaktivity) brebtavost porucha řeči s rychlým tempem a komolením slov bulimie chorobná, nadměrná chuť k jídlu, žravost. Syndrom zahrnuje opakující se záchvaty přejídání velkými dávkami jídla během velmi krátké doby, s následnou nutkavou snahou potlačit důsledky např. vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel či léků, obdobím hladovění. Příčinou je chorobný strach z tloušťky.

6 C CAN syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, zkratka z angl. child abuse and neglect D degenerace vývojový ústup depistáž cílené vyhledávání ohrožených lidí deprese duševní stav charakterizovaný smutnou, sklíčenou náladou spolu s celkovým utlumením, zpomalením duševních i tělesných procesů, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím, úzkostí, apatií. K tělesným příznakům patří únava, ztráta energie, poruchy spánku, nechutenství. Tento stav je chorobný pokud trvá nepřiměřeně dlouho a je nepřiměřený situaci. deprivace strádání, nedostatečné uspokojování základních životních potřeb (např. nedostatek potravy, nemožnost přiměřeného pohybu, nedostatek smyslových podnětů, nedostatek citových podnětů, ). Psychická deprivace (tj. nedostatek citových, smyslových a sociálních podnětů v raném dětství) má rozhodující vliv na citový život jedince a všechny jeho citové vztahy. deteriorace úbytek, oslabení, ztráta detoxikace proces vyloučení toxických látek z těla dextrolateralita pravostrannost diference rozdíl, různost diferenciace rozlišení, odlišení, schopnost jedince rozlišit dva nebo více podnětů, určit je a reagovat na ně disharmonický nerovnoměrný disharmonie osobnosti jednotlivé složky osobnosti (city, vůle, intelekt,..) jsou nerovnoměrně rozděleny, rozvinuty disimulace zatajování, zastírání skutečného stavu, zapírání příznaků choroby nebo choroby vůbec diskrepance nesoulad, nesouhlas, rozpor, podstatný rozdíl dispozice předpoklad k určitému chování dominance sklon ovládat druhé (opakem je submise) dominantní a/ převládající, b/ prosazující svá stanoviska silou, přikazující

7 droga látka, která je požívána a zneužívána pro změnu nálady, vědomí, povzbuzení či utlumení tělesných i psychických funkcí dysartrie ztížená artikulace při zachované tvorbě řeči, porucha článkovací (artikulační) složky řeči, jde o celkovou poruchu vyslovování (na rozdíl od dyslalie, kdy je porušena jen výslovnost některých hlásek) dysfázie narušený vývoj řeči dysfunkce narušená nebo odchylná funkce, porucha přirozeného průběhu organické či psychické funkce dysgrafie specifická vývojová porucha psaní (více viz. dyslexie) dyskalkulie specifická porucha učení, která se projevuje neschopností dítěte naučit se počítat, zvládat číselné řady, číst matematické symboly a provádět matematické operace. Projevuje se obtížemi při počítání, provádění matematických operací u dětí průměrně až nadprůměrně nadaných. dyslalie viz. patlavost, neschopnost tvořit správně některé hlásky dyslexie specifická vývojová porucha čtení, tato porucha je podmíněná nedostatkem nebo poruchou některých ze schopností, z jejichž se vyvíjí schopnost číst. Způsobuje, že čtení je od počátku a trvale na nápadně nižší úrovni, než by odpovídalo celkové úrovni schopností dítěte. Obdobně jako dyslexii je třeba definovat také další vývojové poruchy učení - dysgrafii a dysortografii, které často bývají s dyslexií sdruženy. Selhání je specifické, tj. není způsobováno běžnými poruchami zraku, sluchu nebo rozumových schopností (jde o specifickou poruchu mimointelektového původu). Obrazy specifických vývojových poruch učení jsou velmi pestré, na jejich vzniku se podílejí jednak lehké mozkové dysfunkce, jednak činitelé genetičtí. Vývojové poruchy učení se vyskytují v různých stupních a vyžadují specifické nápravné metody, jako i trpělivý a citlivý přístup ze strany vychovatelů. dysortografie specifická vývojová porucha správného psaní projevuje se oslabením až neschopností zvládnout gramatické formy při psaní (více viz. dyslexie). dyspraxie snížení schopnosti vykonávat složitější úkony E egoismus sobectví, sobeckost elektivní mutizmus výběrová němota, jedna z poruch sociálních vztahů, která se projevuje výraznou, emočně podmíněnou selektivitou mluvení dítě nemluví s určitými lidmi či v určitém prostředí, v určitých situacích empatie vcítění do aktuálních prožitků druhých osob empirie zkušenost

8 endogenní vnitřního původu, z vnitřních příčin (např. endogenní deprese je způsobena vnitřními, zejména biochemickými příčinami) enkopréza neudržení stolice, ve vyšším (školním) věku může být příznakem neurózy, jindy schválností protestní reakce, může však jít také o organickou příčinu enuréza bezděčné pomočování ve dne nebo v noci. Příčinou mohou být poruchy neurologické, záněty, poruchy močového ústrojí, epilepsie. enuréza nocturna pomočování ve spánku, diagnostikována jako nemoc u dětí starších 5 let, které se pomočí alespoň 2 noci v měsíci, u dětí je příznakem emoční lability epilepsie vážné onemocnění, které se vyznačuje častým opakováním záchvatů s bezvědomím či křečemi bez zřetelné příčiny. Záchvaty mohou mít i lehčí formu. Rodič, pedagog by měl věnovat pozornost stavům zahledění i výskytu neúčelných pohybů a upozornit na ně. eretický vzrušený, neklidný, chorobně nervově dráždivý etiologie nauka o příčinách vzniku nemocí, původ onemocnění euforie dobrá, radostná, povznášející nálada, až rozjařenost excitace vzrušení, podráždění exogenní vnější, zevního původu, vyvolaný vnějšími vlivy extraverze /extroverze/ - zaměření osobnosti navenek, na vnější svět extravert /extrovert/ - člověk, který zaměřuje svoji psychickou energii na vnější svět. Je otevřený vůči okolí, společenský, snadno se orientuje v různých situacích a snadno navazuje kontakt s lidmi, je výřečný. F facilitace ulehčení, usnadnění fenotyp souhrn vnějších znaků a vlastností jedince, je tvořen vzájemným působením vrozených vloh (genotypu) a vlivů okolního světa v průběhu individuálního vývoje fixace upevnění, ustálení flexibilita ohebnost, pružnost (užívá se např. ve spojení flexibilní myšlení) fluktuace pozornosti je periodické střídání oslabení a zesílení pozornosti, tj. odklon a návrat k témuž objektu fonematický sluch sluch na vnímání řeči a jejich hlásek, schopnost sluchového rozlišování hlásek díky které dokážeme rozlišit význam slov (máš váš, koza kosa)

9 fobie chorobný neodůvodněný strach z určitého předmětu, situace, osoby doprovázený úzkostí, někdy je strach natolik silný, že zasahuje do každodenního života jedince, např. strach z otevřeného prostoru agorafobie, pavouků arachnofobie, smrti thanatofobie, ze sociálních vztahů sociální fobie, z cizinců - xenofobie. foniatr odborný lékař zabývající se poruchami hlasu, řeči, sluchu a jejich léčením frustrace - zmarnění, zmaření, nastává ve chvíli, kdy jsou cílené aktivity blokovány nějakou překážkou. Frustrace některých životních potřeb člověka se může stát základem takových reakcí, jako je agresivita, hostilita, deprese,.. frustrační tolerance míra odolnosti individua vůči frustraci (zátěži) fyziologický normální, přirozený G genetický - dědičný, týkající se původu, vzniku generalizace zobecňování, rozumová operace při které vydělujeme to, co je objektům a jevům společné a co platí pro všechny prvky téhož druhu genotyp soubor genetických informací organismu, souhrn dědičných znaků grafomotorika soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní grand mal velký epileptický záchvat H hereditární dědičný, hereditární zátěž pravděpodobnost předání některých patognomických znaků, které se vyskytují v příbuzenstvu hospitalizace umístění nemocného v nemocnici hostilní nepřátelský (např. postoj, chování) hyperaktivita motorický neklid projevující se nadměrnou činností hyperfunkce nadměrná činnost některého orgánu hyperkinetický zvýšeně pohyblivý hyperprotektivní nadměrně ochraňující (např. typ výchovy, rodič) hypersenzitivní nadměrně citlivý, přecitlivělý hypoaktivita snížená, nedostatečná činnost, snížení psychomotoriky

10 hypobulie oslabení, nedostatek vůle, pokles volní činnosti hypofunkce snížená činnost určitého orgánu hypoxie - snížené množství kyslíku ve tkáních organismu, které ohrožuje funkce těchto tkání CH chronický trvalý, vleklý, dlouhotrvající, chronická nemoc vykazuje trvalou přítomnost znaků, které se však neprojevují tak prudce jako příznaky akutní I identifikace ztotožnění se s někým impulz popud, podnět impulzivita vznětlivost, neklid s tendencí rychle a neuváženě reagovat, impulzivní člověk reaguje prudce a podléhá náhlým pocitům, nápadům inaktivní nečinný, nereagující indikace léčebný příkaz infantilní dětský, dětinský, vývojově nezralý, nevyspělý inferiorita podřadnost, méněcennost, zaostalost, inferior- spodní, dolní (užívá se pojmu inferiorní intelekt) inhibice útlum, potlačení, zabránění instabilita nevyrovnanost, nestálost insuficience nedostatečnost, selhání činnosti integrita celistvost, jednota a soulad všech struktur a funkcí osobnosti intelekt schopnost operovat správně s obecnými a abstraktními pojmy podle logických zákonů inteligence schopnost chápání, samostatného myšlení, řešení situací, všeobecná schopnost samostatného řešení nových problémů stupnice inteligence: - značně nadprůměrný - nadprůměrný - mírně nadprůměrný - průměrný - podprůměrný - inferiorita - lehká mentální retardace

11 - střední mentální retardace - těžká mentální retardace - hluboká mentální retardace interakce vzájemné působení dvou nebo více činitelů intraverze /introverze/ - zaměřenost osobnosti do vlastního nitra, na sebe sama, na svůj vnitřní svět introvert povahový typ s převahou vnitřního života, uzavřený, obrácený do vlastního nitra J jóga v našich podmínkách je vnímána především jako systém tělesných a duševních cvičení, které vedou ke zlepšení koncentrace, ovládání se, uvolnění, příznivě ovlivňují fyzilogické pochody, vedou k lepšímu poznání vlastního těla i psychických reakcí. Právě díky svému blahodárnému působení na organismus se jóga šíří i mimo Indii, ve které vznikla, a mimo svůj původní nábožensko-filozofický kontext. K kapacizmus vadná výslovnost hlásky K (z logopedie) kognitivní poznávací kompenzace v nejširším slova smyslu poskytnutí náhrady, nahrazení, vzájemné vyrovnávání, v psychologii představuje aktivní způsob, jímž se člověk vyrovnává s životními nezdary kompenzovaný fungující, popř. nahrazený jinou funkcí kompetence schopnost, způsobilost, kvalifikace, funkční nebo služební pravomoc komunikace předávání informací, dorozumívání, sdělování konfabulace smyšlenka, výmysl konformita shoda, souhlas, přizpůsobení, obecná tendence přizpůsobovat své názory a jednání názorům a jednání ostatních členů skupiny či společnosti konstelace rodinná znamená sestavu výchovného prostředí, v němž dítě vyrůstá, jinými slovy skladba rodiny, počet jejích členů a příbuzenské vztahy. V rodinné konstelaci se může věk, pohlaví a pořadí narozených dětí výrazně promítnout do sourozeneckých vztahů a vztahů rodičů k jednotlivým dětem a ovlivnit tak povahové vlastnosti dětí. konstituce souhrn povahových a tělesných znaků jedince kontraindikace závažné příčiny vylučující použití urč. léku, léčebného postupu, způsobu léčby. Ve výchově vyloučení určitých výchovných metod, postupů při řešení výchovných problémů s určitým dítětem.

12 korelace vzájemný vztah, vzájemná závislost L labilita vratkost, kolísavost, nestálost, nevyváženost labilita emoční náhlé, nepředvídatelné a časté změny nálad lambdacizmus porucha výslovnosti hlásky L latence skrytost, utajenost, v psychologii nejčastěji doba od okamžiku působení podnětu ke zjevné odpovědi, v medicíně se tímto pojmem označuje doba od vzniku nemoci po objevení se prvních příznaků lateralita nadřazenost párových orgánů i funkcí jedné strany těla, je odrazem dominance jedné z mozkových hemisfér (tato dominance je vrozena). Lateralita se projevuje tak, že zvláště přesné a jemné úkoly koná člověk vedoucím orgánem lépe (rychleji a s menší únavou). LMD /lehká mozková dysfunkce/ dříve užíváno také označení LDE (lehká dětská encefalopatie). Starší pojem pro lehčí, drobné poškození mozkových funkcí, které vzniklo během těhotenství, při porodu nebo v raném dětství. Mezi nejvýraznější příznaky patří: poruchy aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita), poruchy pozornosti, impulzivita, emoční labilita, snížená obratnost, poruchy učení. M maladaptace nežádoucí, nevhodné přizpůsobení, špatná adaptace organismu manifestní zjevný, zřejmý, zřetelný maturace zrání, dospívání mentální retardace slabomyslnost, duševní zaostalost, snížení intelektuálních schopností, užívána zkratka MR. Mentální retardace se projevuje v průběhu vývoje jedince a obvykle je provázena nižší schopností orientovat se v soc. prostředí, jedinec zaostává za vrstevníky v učení, sociálních a pracovních dovednostech i v citovém životě. MR může být lehká, střední, těžká či hluboká. mnemotechnika soubor prostředků podporujících zapamatování vytvářením pomocných asociací, k nejstarším trikům, jak si snadno zapamatovat informaci, patří nápěv a rým, jiným způsobem jsou slabiky skrývající v sobě začátek číslic např. šetři se osle poloměr zemské osy motiv pohnutka, podnět chování motivace soubor pohnutek podněcující k určité činnosti, proces usměrňování, udržování a energetizace chování

13 motorika pohybová schopnost organismu, hybnost, rozlišujeme motoriku jemnou a hrubou mutizmus němota, oněmění mutizmus elektivní jedna z poruch soc. vztahů, která se projevuje výraznou, emočně podmíněnou selektivitou mluvení dítě, přesto že umí hovořit, nemluví s určitými lidmi či v určitém prostředí, v určitých situacích N nadání soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, u nás nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony neadekvátní nepřiměřený, neodpovídající plně něčemu nedirektivní nenařizující, nepřikazující negativismus odmítavé chování, stav vzdoru vůči všemu, co je na jedinci vyžadováno z okolí. Negativismus může být aktivní (neposlušnost, činění opaku než mu bylo přikázáno) nebo pasivní (mlčení, neodpovídání, vzdorovitost). neurastenie - termín označující stav únavy a slabosti často doprovázený bolestí hlavy, dráždivostí, rychlou vyčerpaností neuroticizmus dimenze osobnosti, pojem se vztahuje ke člověku úzkostnému, emocionálně nestabilnímu neurovegetativní vztahující se k nervovému a vegetativnímu systému, neurovegetativní labilita nerovnováha v činnosti nervů řídících činnost útrob a svalstva (tj. sympatiku a parasympatiku) neverbální zprostředkující významy gestem, tělesným postojem, vzezřením, pohledem, tónem hlasu, Informace, významy se tedy nezískávají pomocí slov. O obsedatní nutkavý, vtíravý oligofrenie slabomyslnost, mentální defekt. Jde o trvalou intelektovou poruchu, která vznikla vlivem dědičnosti nebo jako důsledek organického poškození mozkové tkáně, a to již před početím, během embryonálního vývoje či během prvních dvou let života. ontogenetický vývoj vývoj individuální života jedince od početí do smrti onychofagie okusování nehtů, neurotický symptom oscilace kolísání, střídání (např. u pozornosti)

14 osobnost nejčastěji definována jako celek duševního života člověka P patologický chorobný patlavost dyslalia, vada řeči projevující se nesprávnou výslovností hlásek a hláskových skupin pavor nocturnus noční děs peer program vrstevnický program. Jde o program, který při prevenci i nápravě sociálně patolog. jevů využívá vlivu předem odborně informovaných vrstevníků. percepce vnímání, v širším významu též chápání situace perinatální fáze týkající se období těsně před, během a těsně po porodu (do 10 dnů po porodu) perseverace setrvačnost, ulpívání, opakování tématu (v řeči, myšlení) postnatální fáze období vývoje po narození preference upřednostňování prenatální fáze období před narozením prognóza předpověď, vyhlídka do budoucnosti, odhad budoucího vývoje projekce v psychologii jde o promítání vnitřních stavů (často nevědomých) tj. vlastních přání, motivů, emocí jiným osobám protrahovaný prodloužený, dlouhotrvající psychomotorika souhrn pohybových projevů člověka, odráží okamžitý psychický stav člověka psychoprofylaxe příprava na tělesnou či duševní zátěž (tj. předem učiněná opatření za účelem zabránění vzniku nemoci či urč. jevu), zahrnuje trénink asertivity, relaxaci,.. psychopatie soubor povahových odchylek představujících trvalé abnormální charakteristiky osobnosti, úchylka, nevyrovnanost osobnosti. Psychopatické projevy se vyznačují poměrnou stálostí a úporností. psychosomatický přívlastek charakterizující utváření tělesných projevů a poruch z prokazatelně psychických příčin psychoterapie cílené a odborné působení (léčba) na psychiku pacienta slovem, chováním, prostřednictvím určitých technik a postupů, úpravou prostředí, aj.

15 psychóza duševní nemoc, při níž je zpravidla narušeno vnímání, prožívání, cítění i vůle, narušen je také kontakt jedince s realitou a danému člověku chybí vědomí nemoci R racionální rozumový, rozumem chápaný a odůvodněný, vycházející z rozumové úvahy racionalizace obranný mechanismus, rozumové zdůvodnění a ospravedlnění urč. chování, které by jinak bylo nepřípustné, tabuizované reaktivita schopnost odpovídat na podněty vnější či vnitřní a její míra reedukace převýchova, speciální ped. metody rozvíjející nevyvinuté funkce, upravující nebo napravující funkce a činnosti porušené regrese ústup, návrat na nižší stupeň vývoje. V psychologii je takto označována nepřiměřená reakce, kdy se v chování jedince objeví návrat k projevům nižší, mladší věkové úrovně (např. dospělá osoba jedná jako dítě). relaxace uvolnění fyzického i psychického napětí, během relaxace se snižuje tepová frekvence, látková výměna i svalové napětí, vede tak ke snížení únavy a úzkosti. Relaxace ( v ideálním případě v kombinaci s tělesným cvičením) je tak prevencí mnoha psychických i tělesných nemocí. represe potlačení, zabránění retardace zpomalení, zpoždění, váznutí, zaostávání reverzibilní zvratný reziduum zbytek rezistence odolnost, schopnost odolávat, vzdorovat. Rigidní myšlení (chování) není plasticky měněno vzhledem k měnícím se podmínkám. rigidita tuhost, nepoddajnost, opak pružnosti (flexibility) rotacismus porucha výslovnosti hlásky R rotacismus Bohemicus porucha výslovnosti hlásky Ř S senzibilní citlivý, vnímavý senzitivita vnímavost, citlivost senzomotorika součinnost vnímání a pohybu, soubor schopností a dovedností projevujících se v činnostech, které jsou založeny na spojení smyslového vnímání a pohybů

16 senzorický smyslový, podněcující činnost smyslových orgánů separace oddělení, odloučení. Odloučení dítěte od matky nebo rodičů může způsobit separační úzkost nebo ztrátu psychického vztahu. Ve výjimečných případech může být dočasná separace od problémového (patogenního) rodinného prostředí pro dítě prospěšná. simplexní jednoduchý, prostý simulace vědomé předstírání příznaků nemoci sinistrolateralita levostrannost, levorukost socializace proces postupné společenské kultivace člověka sociogram grafické zobrazení vztahů mezi členy skupiny získaných na základě sociometrických měření somatický tělesný, týkající se tělesného vývoje spontaneita samovolné, vnějšími okolnostmi neovlivnitelné chování, schopnost projevovat navenek svou přirozenost stimulace podněcování, povzbuzení činnosti strabismus - šilhání stres nadměrná zátěž, tlak. Soubor podnětů působících na organismus, schopných za určitých okolností organismus poškodit (např. škola nízké schopnosti dítěte vysoké nároky rodičů systematické trestání). Opakované stresové situace mohou vést k neurotickému vývoji. stresor příčina stresu, stresor může být vztahový (neshody s rodiči), pracovní a výkonový (opakující se neúspěch při zkoušení), stresorem může být i nemoc, handicap,. subdeprivace mírnější forma deprivace (strádání), skryté strádání submise podřídivost, podřízenost, podrobivost submisivita tendence jedince podřizovat se, nechat se vést subtest dílčí test, často se specifickým zaměřením. Některé inteligenční či osobnostní testy se skládají z většího počtu subtestů, takže je možné lépe postihnout strukturu inteligence či osobnosti. sugestibilita ovlivnitelnost, náchylnost k přejímání myšlenek druhých, vyšší u dětí, osob s nižší inteligencí, nižším sebevědomím, v situaci únavy, vysílení suicidium sebevražda superiorní vynikající, mimořádný

17 suspektní /susp./ podezřelý, podezření na symptom příznak, projev nemoci syndrom soubor příznaků charakterizující chorobný stav syntéza shrnutí, skládání, spojování jednotlivých prvků skutečnosti v celek T taktilní dotykový nebo také hmatový temperament souhrn psychických vlastností, které určují rychlost průběhu duševního dění a jednání. Temperament vyjadřuje nejobecnější charakteristiku každého člověka. Některé faktory výchovy mohou projevy temperamentu změnit, existují však prokazatelné vrozené dispozice pro temperament, které se v průběhu vývoje jen obtížně přetvářejí. tempo psychomotorické tempo osobní, představuje pohybovou rychlost a hbytost tenze nepříjemný pocit vnitřního napětí, tlaku tonus trvalý napětí živé tkáně (např. svalstva) trauma rána nebo úraz. Je to každý nežádoucí a nečekaný násilný zásah do organismu zvnějšku. Zvláštní význam má trauma psychické, jako duševní úraz, kt. má za následek poškození psychických funkcí, někdy i organické změny. Podnět může být jednorázový (smrt blízké osoby, znásilnění) nebo drobný, ale opakující se (rodinné hádky, posmívání okolí). traumatizace - zraňování tréma stav úzkosti podmíněný strachem z posouzení druhými lidmi. Při trémě je utlumena schopnost přesně logicky myslet a jednat, slábne sebeovládání a snižuje se výkon. tremor chvění, stres V vox sibilans šeptané slovo (užíváno např. při vyšetřování sluchu) variabilita proměnlivost, kolísavost variabilita intraindividuální rozdílnost, kolísání výkonu i reakcí téhož člověka dle jeho aktuálního stavu vegetativní týkající se zákl. vůlí neovládaných životních funkcí verbální vyjádřený slovy, související se slovním vyjadřováním, opak neverbálního vulnerabilita zranitelnost, zvýšená citlivost

18

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PEDOPSYCHIATRIE - obecná část

PEDOPSYCHIATRIE - obecná část PEDOPSYCHIATRIE - obecná část Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. Psychiatrická klinika LF MU Brno PEDOPSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ Objektivní anamnéza s rodiči hereditární zátěž zdravotní stav rodičů, sourozenců,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Osobnost dítěte v mateřské škole

Osobnost dítěte v mateřské škole Kompetence učitele mateřské školy CZ.1.07/1.3.12/04.0002 Osobnost dítěte v mateřské škole Seminář pro pedagogické pracovníky mateřské školy Motto: Teprve moje psychoterapeutická práce s dospělými lidmi

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující.

Psychologie 12. Otázka číslo: 1. Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující. Psychologie 12 Otázka číslo: 1 Situace, kdy se zvyšují požadavky na jedince při ztížených podmínkách, označujeme jako: polehčující negativní zátěžové Otázka číslo: 2 Vnitřní stav jedince, který je buď

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou

Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou. CZ.1.07/1.1.00/ Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týna nad Vltavou CZ.1.07/1.1.00/46.0013 Realizátor projektu: Město Týn nad Vltavou Základní cíle projektu Projekt se ve svých klíčových aktivitách

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných Obsah Úvodem... 9 1 Ontogeneze v psychologii... 11 Obecné zákonitosti psychického vývoje... 11 Vliv dědičnosti a prostředí... 11 Obecné zákonitosti vývoje... 12 Zrání a učení... 13 Přehled jednotlivých

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY 16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOST (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA), SYNDROM ADMD (ETIOLOGIE, SYMPTOMY) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - SPU jsou vývojové poruchy.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obecně se patické změny instinktů mohou vyskytovat ve formě oslabení či úplného utlumení, abnormního zesílení nebo zvrácenosti.

Obecně se patické změny instinktů mohou vyskytovat ve formě oslabení či úplného utlumení, abnormního zesílení nebo zvrácenosti. PORUCHY MOTIVAČNÍCH A KONATIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY PUDŮ A INSTINKTŮ Z obecné psychologie si připomeňte vymezení pudů a instinktů, jejich vlastnosti, fyziologické mechanismy a vývoj. Obecně se patické změny

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více