MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM FZŠ dr. Milady Horákové Rožňavská 21 OLOMOUC Školní rok 2013/14 Školní metodik prevence Mgr. Pavlína Spurná

2 Obsah: 1) Analýza tříd formulář (vyplňuje každý třídní učitel kopie u metodika prevence, s originálem TU pracuje v průběhu roku) 2) Jednorázové akce a dlouhodobé aktivity v průběhu roku, spolupráce s organizacemi 3) Preventivní témata v jednotlivých předmětech 4) Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 5) Konzultační hodiny MP, schránka důvěry, dojíždějící žáci 6) Důležité kontakty 7) Školní řád, výchovná opatření, postup řešení neomluvené absence 8) Minimalizace šikany na škole, postup při řešení šikany 9) První pomoc při otravě návykovými látkami, postup při nálezu drogy u dítěte, postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy 10) Hodnocení MPP za školní rok 2012/13

3 Analýza situace ve třídě (provádí třídní učitel) Třída Třídní učitel Školní rok Výchovné problémy jmenovitě: Výukové problémy jmenovitě: Zdravotní problémy žáků jmenovitě: Zjištěné nežádoucí jevy (tabakismus, alkoholismus,nealkoholové drogy, gambling, záškoláctví, vandalství, agresivita a šikanování, ostatní poruchy chování) jmenovitě: Dojíždějící žáci:

4 Zapojení žáků do volnočasových aktivit: Seznam žáků Školní kroužky + kroužky školní družiny Mimoškolní kroužky Dlouhodobé preventivní aktivity: Jednorázové akce (plánované): Tento materiál je důvěrný, k nahlédnutí : vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

5 Jednorázové akce i dlouhodobé aktivity plánované na školní rok 2013/14 1. stupeň Celoroční projekt Normální je nekouřit zapojení všech žáků 1. stupně, tento projekt pokračuje letos třetím rokem, do některých úkolů jsou zapojeni také rodiče Beseda s Městskou policií styk s neznámými lidmi, dopravní kázeň, kriminalita krádeže, násilné činy, sexuální zneužívání, týrání Exkurze u hasičů Projekt Zdravé zuby a výtv. soutěž Zubíme se na sebe celý 1. stupeň (zaštiťuje D. Fabíková) Besedy v knihovně kamarádství, dětští hrdinové... Návštěvy ekologického centra ve Sluňákově Návštěvy divadla DDM Co viděla sojka v lese, Ptačí strom 1. třídy Dramacentrum (Sdružení D) Jak Jeníček loupal perníček 1. třídy (zajistí P. Spurná) Společné čtení knihy I. Březinové Neotesánek, která je zaměřena na upevňování pravidel společenského chování 1. A J. Sobotková Co dělám ve škole? Týdenní autoevaluace Dramacentrum (Sdružení D) Malí malým 2. C - D. Fabíková Moravské divadlo Tarzan 2. B M. Pávková 2. C - D. Fabíková Divadlo hudby Dřevěný cirkus, Pohádky ze staré knihy 2. A M. Pávková 2. C - D. Fabíková Společný projekt 3. tříd Zdraví mě baví (V. Pecinová, B. Pokorná, H. Knopová) - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojování sociálního chování a rozvoje osobnosti, k rozvoji schopnosti plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl, k dovednosti zvládat rizikové duševní stavy, k schopnosti pěčovat o vlastní zdraví - nabídka konkrétních dovedností a informací zdůrazňování zdraví jako zásadní životní hodnoty - rozvoj humanistických postojů - zdravé učení - otevřené partnerství otevřené vztahy s rodiči 2. stupeň Dramacentrum zapojení do projektu Příběhové drama jako nástroj sociální prevence - Sdružení D, pro 6. AB, zajišťuje P. Spurná (tříkrokový pořad s následnou spoluprací psycholožky)

6 Surfuj bezpečně 7. B, 8. A M. Konečná, V. Vysoudilová MMOl Mgr. S. Vasyliv, Mgr. G. Jurášová, Občanské sdružení ONŽ Anorexie a bulimie 7. ročník + 9. A Občanské sdružení ONŽ Plánované rodičovství, T. Zajíčková, 9. A Sdružení D Jsem v tom sama, T. Zajíčková, 9. A Etiketa pro teenagery Knihovna města Olomouce Projekt EU spolupráce s pracovníky střediska Domek,V. Vysoudilová 8. A Hnutí Duha Alternativní medicína, T. Zajíčková, 9. A Právní vědomí u dospívajících, beseda MMOl, 8. A, 9. A V. Vysoudilová, T. Zajíčková Výtvarný projekt pro všechny třídy 2. stupně Jsme to, co jíme, P. Spurná Screening K. Andrýsková Vliv party na žáky 2. stupně Úzká spolupráce s Mgr. Milanem Tihelkou odbor soc. prevence MMOl (jeho účast při výchovných komisích, pomoc při řešení záškoláctví ap.) Oba stupně Aktivní spolupráce se školním psychologem Mgr. M. Vičarem Školní výlety Projektové dny (Den země, Dnes se u nás nezvoní, Halloween ap.) Činnost celoškolního žákovského parlamentu (koordinátor pro 1. stupeň V. Pecinová, pro 2. stupeň P. Spurná) Používání Žolíka pro bezpečnější klima ve škole (není-li žák připraven k ústnímu zkoušení, jednou v pololetí v každém předmětu může požádat o využití žolíka = nezkoušení) Žáci se podílejí na estetizaci školního i třídního prostředí, udržování pořádku, třídění odpadu ap. osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti Zapojení do sběru papíru a plastových vršků (konkrétně pro Lukáška ke koupi invalidního vozíku) Pravidelné třídnické hodiny (1 / 14 dní) sestavení pravidel soužití ve třídě, upevňování a sledování jejich dodržování, upevňování kamarádských vztahů, vedení k toleranci, sebepoznávání, řešení krizových situací apod. Tvorba portfolia žáka a sebereflexe Akce školní družiny (viz plán práce ŠD) Další plánované aktivity jsou zapsány v analýzách jednotlivých tříd odpovídají třídní učitelé Operativně dle aktuálních nabídek

7 Spolupráce s : PPP, OHS, Městská Policie, Policie ČR, Úřad práce, P-centrum, Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Sociální odbor MMO, DDM, Knihovna A. Šprince, Okresní knihovna, Sluňákov, Sdružení D, Hnutí Duha, Muzeum umění, Divadlo hudby

8 Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK Ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována genderové problematice, tematice židovské a romské. Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. Výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable Daily routine Free time activities 7th class Sports activities Habits and hobbies Health doctors and dentists Food and drink at a restaurant, a recipe, cooking Entertainment leisure activities 8th class Life events getting to know someone Free time activities the couch potato generation Your future School rules 9th class Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet At the doctor s Our world Práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník houby vyšší nebezpečí hub vyvolávajících halucinace 7. ročník vyšší rostliny experimentování s drogou, dopad na zdraví (r. lilkovité, mákovité) 8. ročník péče o dýchací soustavu preventivní působení před negativními jevy (omamné látky, marihuana, tabák), pasivní kouření, experimentování s drogou, dopad na zdraví Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet Cíl prevence: schopnost dělat správná a samostatná rozhodnutí, umět najít Řešení v oblasti návykových látek

9 CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří převážně na témata omamné látky a jedy, a to v kapitolách: - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy) - člověk a chemie (otravné látky, léčiva, drogy) MATEMATIKA Ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů. 6. třída: slovní úlohy 7. třída: procenta, přímá úměrnost 8. třída: rovnice slovní úlohy 9. třída: statistika a finanční matematika FYZIKA V tomto předmětu nejsou kapitoly pro prevenci sociálně patologických jevů, lze se pouze v kapitole skupenství okrajově zmínit o těkavých látkách. TĚLESNÁ VÝCHOVA Možnosti preventivního působení v hodinách TV: - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu - motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - vysvětlování rozdílů mezi vhodným a nevhodným trávením volného času VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník: Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života Domov a rodina vztahy rodičů a dětí Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odb. pomoci, linka důvěry 8. ročník: Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí Osobní bezpečí šikana, krizové situace 9. ročník: Prevence zneužívání návykových látek Prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže... Mentální anorexie a bulimie Pohlavně přenosné nemoci, prostituce, promiskuita Rasismus a xenofobie Osobní bezpečí Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, Stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník: Stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník: Kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník: Kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek Člověk a společnost mezilidské vztahy Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana)

10 9. ročník: Člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) Tabakismus Alkoholismus Nealkoholové drogy Zdravý životní styl Tetováž Rasismus a xenofobie Grafitti Formy práce : Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy,... Jednorázové akce podle aktuální nabídky. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČXNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) Vyhledávání informací a komunikace Internet Kyberšikana (cyberbulling) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. Stalking (pronásledování) nebezpečí zneužití ICT k opakovaným a dlouhodobým pokusům kontaktovat oběť. (Možnosti zneužití ů, SMS, MMS zpráv, telefonáty...). Sexting zneužívání ICT k rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videa se sexuálním obsahem. Kybergrooming snaha o zmanipulování vyhlédnuté oběti. Nebezpečí skrývající se v užívání chatu, ICQ, Skypu. Rasismus zneužívání prostředí internetu k propagaci rasismu. Prevence aneb kde hledat pomoc? Internetová poradna, Linka bezpečí, krizová telefonní linka IPPP ČR, Národní centrum bezpečnějšího internetu. DĚJEPIS 6., 7. ročník vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim 8. ročník - antisemitismus, nacionalismus (pochopení jeho škodlivosti) 9. ročník - antisemitismus, fašismus, holocaust HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. ročník Zrození jazzu z afroamerické hudby prevence rasismu, xenofobie a intolerance Rocková hudba (60. léta) prevence závislosti na omamných látkách 9. ročník Jazz a swing v české hudbě - prevence rasismu, xenofobie Folkové hnutí, písničkáři (Dylan, Cohen, Simon a Garfunkel) rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Rizika spojená s užíváním návykových látek, vlivy prostředí ohrožující zdraví, zdravý životní styl Formy práce : návštěvy výstav, besedy, videoprojekce, řízená diskuse, výukové programy, jednorázové akce dle aktuální nabídky

11 PREVENTIVNÍ AKTIVITY VOLNOČASOVÉ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY Zájmové útvary organizované školou: Keramika pro 2. třídy Keramika pro 2. stupeň Němčina pro začátečníky Francouzština Malá kopaná Baseball Reedukace Tenis Informatika Výtvarný kroužek Kroužky ŠD: Dopravní výchova, Stolní tenis, Výtvarný kroužek, Pohybové hry, Zobcová flétna Zájmové útvary organizované DDM na naší škole: o Najdete na webových stránkách DDM Žáci naší školy pracují také v dalších kroužcích vedených na jiných školách, ve sportovních oddílech a jiných organizacích (modelářství, házená, břišní tance, volejbal, Skaut, Junák, Sokol, ZUŠ, plavání atp.) - viz analýzy tříd

12 KONZUTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Velká přestávka v úterý, středu, čtvrtek Středa hodin Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo též středeční termín Konzultační hodiny všech pedagogů, ŠMP a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu SCHRÁNKA DŮVĚRY Na škole je zřízena již několik let Ve školním roce 2005/06 byla ke schránce zřízena nástěnka na odpovědi, kde žáci mohou čekat zpětnou vazbu ve formě rady či reakce na dotaz. Podněty či dotazy ze strany žáků mohou být samozřejmě anonymní. Vyžaduje-li žák reakci schránky, zvolí si svou značku. PROSTORY PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (v úterý) je žákům k dispozici internetová učebna. Další termíny provozu internetové učebny jsou vyvěšeny.

13 DŮLEŽITÉ KONTAKTY Psychologická a pedagogická pracoviště v Olomouci: PPP Olomouckého kraje, U sportovní haly 1a, tel , Poradna pro rodinu, Žilinská 7, tel Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, tel (psychologické poradenství pro drogově závislé, sociálně právní poradenství, sekce plánovaného rodičovství) Centrum krizové intervence, Dolní náměstí 33, tel Sociálně-psychologická problematika P-centrum, Lafayettova 9, tel Linka důvěry, tel K-centrum, Sokolská 48, tel Bílý kruh bezpečí, tel Středisko sociální prevence, Na Vozovce, tel Specializovaná pracoviště Charita, Wurmova, tel Policie ČR, Dr. Žáková, tel kl. 304 Corpus rehabilitační středisko, Mošnerova, tel Psycholog a okresní metodik primární prevence Mgr. Kateřina Tomanová, PPP, tel kl. 37, (v případě specifických problémů na škole je možnost návštěvy, práce s třídním kolektivem apod.) Krajský koordinátor primární prevence sociálně patologických jevů v rezortu školství Ladislav Spurný, tel ,

14 ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. /Zákoník práce/, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon/. Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv. A Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které jsou vyhlášeny jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 2. Nepřítomnost a omluvy eviduje třídní učitel. V odůvodněných případech je nutno vyžadovat potvrzení lékaře, nebo jiný úřední doklad. Žák nesmí opustit školu bez předchozího souhlasu třídního učitele. 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod. Na dobu 3 vyuč. dnů uvolňuje žáka na žádost rodičů třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. 4. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou /nebo se tato choroba vyskytne u osob, s nimiž bydlí/, oznámí to zákonný zástupce neprodleně škole. Třídní učitel tuto skutečnost sdělí prostřednictvím ŽK nebo deníčku rodičům (v dané třídě). 5. Volno na jednotlivou hodinu může žákovi udělit příslušný vyučující (koncové vyučovací hodiny). 6. Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy /i dočasně/, předkládá lékařské potvrzení učiteli, jehož hodin se uvolnění dotýká. B Chování a povinnosti žáka 1. Vchod do školní budovy se otvírá pro žáky v 7.40 hodin, před odpoledním vyučováním v Ve všech prostorách školy se žák z bezpečnostních důvodů pohybuje krokem při pravé straně a chová se ohleduplně ke spolužákům i pracovníkům školy. 3. Žák vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu. Verbálně ani fyzicky nikoho nenapadá. Nezneužívá elektronickou komunikaci k zesměšňování druhých (kyberšikana). Bez dovolení nebere cizí věci. 4. V šatnách i ostatních prostorách školy žák udržuje pořádek při odkládání svých věcí tak, aby neomezoval ostatní. 5. O přestávkách mohou žáci pobývat jak ve třídě, tak na chodbách, ale zdržují se v poschodí, kde mají třídu. Během přestávky není dovoleno opouštět školní budovu. 6. Odchod do jednotlivých /odborných / učeben probíhá pod dohledem dozírajícího učitele. V těchto učebnách se žáci řídí provozním řádem, který je v nich vyvěšen. Pokud je v dané hodině předepsán zvláštní úbor, žáci se do něho převléknou během přestávky. 7. Potřebné úřední záležitosti si žáci mohou v kanceláři školy vyřizovat pouze o hlavní přestávce, mimo tuto dobu pak na vyzvání pracovníka školy. 8. Každou ztrátu osobních věcí je žák povinen hlásit bezodkladně učiteli, případně v kanceláři školy. Ztráty hlášené až po odchodu domů nejsou hrazeny pojišťovnou. 9. Žáci po skončení výuky, další mimoškolní činnosti, nebo po obědě, odcházejí neprodleně domů. Během cesty dodržují v zájmu vlastní bezpečnosti dopravní kázeň a dbají poučení (BOZP), s kterým je pravidelně seznamuje třídní učitel. 10. Žák je vždy vhodně (tak, aby to odpovídalo dané příležitosti) a čistě oblečen a upraven. 11. Žák je povinen být připraven na vyučování dle svých schopností a možností, plní řádně zadané školní i domácí úkoly, neopisuje, nenapovídá. 12. Žák nosí do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních dětí nebo žáka samotného. Taktéž není vhodné přinášet bezdůvodně větší částky peněz či cenné věci (drahé hodinky, zlaté šperky, elektronické přístroje apod.). Za tyto věci škola neručí. Je zakázáno odkládat jízdní kola žáků před budovou. Vzhledem k tomu, že v budově nejsou prostory pro bezpečné uložení kol, škola neodpovídá za jejich případnou ztrátu. Pokud žák přichází do školy s mobilním telefonem, je povinen uložit jej v uzamčené šatní skřínce. Používání mobilního telefonu ve škole je zakázáno. Použít jej může žák pouze v odůvodněných případech a současně po předchozím svolení učitele. 13. Je zakázáno používat ve škole žvýkačku. 14. K dospělým se žák chová zdvořile, ale vzhledem k závadnému chování některých mladistvých i dospělých osob je třeba zvýšit opatrnost v jednání s cizími neznámými osobami (mimo budovu školy). 15. Není-li žák uvolněn písemně svým zákonným zástupcem na dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, je povinen zdržovat se v budově školy, a to v prostorách určených ředitelem. 16. Žák je povinen neprodleně po nástupu do školy doložit TU důvod své nepřítomnosti (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Na omluvenky doložené po tomto termínu nemusí být brán zřetel, přičemž vzniklá absence může být považována za neomluvenou. 17. Žák se i mimo vyučování chová tak, aby neznevažoval jméno školy.

15 C Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a majetkem 1. Žák šetrně zachází s učebnicemi, škol. potřebami i pomůckami, chová se ohleduplně k veškerému zařízení a vybavení školy. 2. Udržuje vše v čistotě a pořádku. Je-li prokázáno úmyslné poškození věcí či zařízení školy, je žák povinen škodu nahradit v plné výši (úhradu na účet školy provedou rodiče). D Ochrana zdraví 1. Žák je povinen dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byl prokazatelně poučen. 2. V případě jakéhokoliv zranění je žák povinen hlásit tuto skutečnost okamžitě příslušnému učiteli. 3. Během přestávky se žáci k sobě chovají ohleduplně a tak, aby nedošlo k poškození zdraví a ničení majetku školy. Otevírání oken o přestávkách je zakázáno. Větrat lze pouze se souhlasem učitele v průběhu výuky. 4. Při exkurzích, výletech a pobytech mimo školu vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Taktéž dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících, pokud použijí veřejného dopravního prostředku. 5. Žákům není v areálu školy dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, držet, distribuovat a užívat drogy. 6. V zájmu ochrany duševního zdraví je žákům zakázáno hrát hazardní hry. 7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Bez svolení učitele nesmějí používat hudební nástroje, dílenské a kuchyňské zařízení, audiovizuální techniku, laboratorní pomůcky, nesmějí manipulovat okny, s uzávěry topení, hasícím zařízením, žaluziemi. E Doplňující pravidla 1. Žákům je zakázáno propagovat hnutí a materiály směřující k potlačování lidských práv, xenofobii a rasismu. 2. Žák se řídí obecnými etickými požadavky, například prokazuje úsluhy starým, zdravotně nebo tělesně postiženým lidem, matkám s malými dětmi či těhotným ženám, uvolňuje jim místo v dopravních prostředcích apod. 3. Žák chrání zeleň, přírodu, nezhoršuje svým chováním životní prostředí. 4. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu bezprostředně po ukončení vyučování. Žáci obědvající ve školní jídelně opustí školu ihned po obědě. 5. Pedagogičtí pracovníci ustavují žáky do samosprávních funkcí a služeb. F Práva žáků a rodičů 1. Cítí-li se žák z jakéhokoli důvodu v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo si vyžádat pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce, metodika pro prevenci nebo někoho z vedení. Žák je chráněn před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním (šikana a pod). 2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Má právo získávat a zveřejňovat informace a vhodnou formou vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušení práva druhých. Za své názory nemůže být žák postihován tělesně ani duševně. 3. Udělování opatření k posílení kázně a jejich formulace nesmí odporovat důstojnosti dítěte. 4. Žák může v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na záchod i během vyučování nebo se napít. 5. Jestliže se žák nemohl na výuku připravit, omluví se učiteli na začátku hodiny nebo může použít Žolíka. 6. Připomínky, dotazy, výhrady a náměty k činnosti školy a jejich pracovníků může žák nebo zákonný zástupce žáka (rodič) kdykoliv sdělovat třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jeho zástupci. Žáci i jejich zákonní zástupci tedy mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání. 7. Pedagogičtí pracovníci respektují soukromý život rodiny žáka. 8. Žák má právo volit a být volen do žákovské samosprávy, dále má právo zakládat samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, vedení školy a učitele. 9. Konzultace rodičů s vyučujícími kdykoliv (avšak po předchozí domluvě); v žádném případě nesmí docházet k narušení výuky. G Povinnosti pracovníků školy Řídí se samostatnou přílohou. (viz. Pracovní řád ). H 1. Sankce za porušování řádu školy jsou stanoveny klasifikačním řádem a v Minimálním preventivním programu, jsou zakotveny v dokumentu Minimalizace šikany na škole Mgr. Milan Král ředitel školy

16 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ÚVOD V jednotlivých případech je nutno uplatňovat individuální přístup, pro maximální objektivitu získat co nejvíce dostupných a věrohodných informací. Dodržovat zásadu aktuálnosti z důvodu pozitivního výchovného dopadu, zásadu presumpce neviny oznamovat zákonným zástupcům pouze ověřené informace. Je nepřípustné postavit žáka do pozice obviněného bez řádného šetření. V případě důkazní nouze je nemožné použít výchovné opatření. Bylo by však vhodné citlivým způsobem prodiskutovat problém na třídnické hodině. S odvoláním na školní řád pracovní skupina připomíná, že znění uděleného výchovného opatření nesmí žádným způsobem poškodit žákovu důstojnost. Není nutné dodržení posloupnosti při udílení výchovných opatření. Manuál nezachází do podrobností, obsahuje zobecněná porušení školního řádu. Vyskytuje se zde poznámka a podobně, kam lze zařadit podobná porušení. NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE 1. neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, domácích úkolů, žákovské knížky, nedbalé vedení sešitů, neúčast na třídnických hodinách, pozdní příchody do školy apod.) 2. slovní či fyzické napadení spolužáka 3. vulgární vyjadřování 4. nevhodné chování k učiteli 5. braní cizích věcí bez svolení majitele a jejich poškozování 6. používání osobní elektronické komunikace v budově školy (v odůvodněných případech lze akceptovat výjimku) 7. vyčleňování spolužáků z kolektivu 8. nerespektování pokynů pedagogických pracovníků 9. poškození školního majetku 10. nerespektování zákazu používání žvýkačky ve škole 11. a podobně DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE 1. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (1. stupeň) 2. kyberšikana vůči spolužákům či učitelům 3. krádež 4. opakované skutky uvedené v NTU 5. a podobně DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY 1. vulgární vyjadřování na adresu učitele 2. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (2. stupeň) 3. zneužívání návykových látek a jejich distribuce v areálu školy a při akcích konaných školou 4. neomluvená absence 5. svévolné opuštění školy či aktivity pořádané školou 6. opakované skutky v NTU a DTU 7. a podobně

17 Vyhodnocení zápisů ve výchovném deníku 1. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno pět zápisů, šestý znamená upozornění rodičům dále NTU, DTU, DŘŠ (není nutno stupňovat, lze udělit několik stejných výchovných opatření za sebou, není-li zápis poukazující na nevhodné chování ap.) 2. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno deset zápisů, jedenáctý znamená - viz 1. stupeň

18

19 Minimalizace šikany na škole (Program proti šikanování) Nejdůležitějším bodem je PREVENCE: Práce třídního učitele s kolektivem třídnická hodina jednou za 14 dnů na 2. stupni a jednou za měsíc na prvním stupni. Smyslem TH je vytváření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí. Formy práce hry a aktivity na mapování kolektivu, komunikaci, vytvoření pravidel soužití, myšlenkové mapy atp. (Zápis o náplni třídnické hodiny ve speciálním sešitě.) V případě vyskytnutí problému - aktuální řešení (např. častější setkávání, pomoc školního psychologa, pomoc zvenčí aj.) TU do analýzy třídy označí agresivní žáky a o možných obětech šikany jsou pedagogové povinni informovat na pedagogických schůzkách. TU se soustředí na práci s možnými agresory i oběťmi. Jednorázové preventivní aktivity. Dlouhodobé preventivní aktivity - oba body jsou zpracovány v analýzách jednotlivých tříd a následně zakotveny v Minimálním preventivním programu. Mimoškolní činnost (kroužky organizované ŠD, školou, DDM a dalšími subjekty podrobně v analýzách a MPP). Dotazníkové šetření. Informační tabule pro rodiče (v nové podobě funguje od ledna 2009). Pravidelná aktualizace. Zakotvení formulací s preventivním charakterem do školního řádu. Sankce za jeho neplnění jsou v Klasifikačním řádu a MPP (viz výchovná opatření). Schránka důvěry. Nad schránkou visí odpovědní deska. Vyžaduje-li žák reakci či radu, zvolí si značku (tím je zachována anonymita) a nalezne zde odpověď. Sankce za porušení školního řádu: Výchovná opatření - NTU, DTU, DŘŠ Na vysvědčení hodnocení chování sníženou známkou. Obecný postup při řešení šikany (v počátečním stadiu): 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

20 Kontaktovat rodiče, není vždy nutné, tak aby případný problematický rodič nenadělal víc škody... Sledování situace v kolektivu (může jít o jednorázový problém, který skupina vyřeší sama) Důležité je, aby byl posuzován každý případ individuálně, nelze postup generalizovat Vyžádání pomoci psychologa pro zmapování problému v kolektivu Není možné šikanu přeceňovat, ale ani podceňovat! Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení policii. 6) Vlastní vyšetřování. Zde je nutná spolupráce s PPP, střediskem výchovné péče, OSPODem, Policií ČR. Učitelé jsou povinni se dále vzdělávat v oblasti tohoto problému. (Knihovnička u metodika prevence a výchovného poradce, účast na nabízených akcích s preventivní tematikou, samostudium ap.). Poznámka: Metodička prevence vedla workshopy pro TU jak pracovat na třídnických hodinách s ukázkami aktivit a her (uskutečněno v červnu 2009). Zpracovala: Mgr. Pavlína Spurná (metodik prevence)

21 Systém předávání informací pedagogům o postupu realizace MPP na škole a dalších informací spojených s touto tematikou Metodik prevence informuje kolegy: Na pedagogických radách Operativních schůzkách v případě potřeby Na nástěnce Primární prevence umístěné ve sborovně Metodik prevence informuje rodiče: Na nástěnce ve vstupu do školy V rámci konzultačních hodin Na webových stránkách školy Vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogů: Nová výchovné poradkyně Mariana Konečná již druhým rokem studuje Výchovné poradenství na PdF UP. Metodička prevence ukončila dvouleté studium na katedře psychologie FF UP v projektu A nebo... v roce Ředitel školy ukončil Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP centrum pro celoživotní vzdělávání v roce Škola plánuje (dle finanční situace) další semináře pro učitelský sbor vedené PhDr. Jiřím Beníškem. (Uskutečnil se seminář Emoční inteligence v roce 2008, Eneagram v roce 2010, Komunikace v roce 2011) Dle aktuálních nabídek

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců Z Á K L A D N Í Š K O L A, H E Ř M A N Ů V M Ě S T E C, Okr. Chrudim, nám. Míru 1, tel. 469 695 101, email: zaklskol@mestohm.cz Š K O L N Í Ř Á D Školní řád platný pro Základní školu v Heřmanově Městci

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon) I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko

Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Boskovice, okres Blansko Školní řád Článek 1 Úvodní ustanovení Zaměstnanci Základní školy Boskovice, žáci a jejich zákonní zástupci jsou rovnoprávnými partnery. Zaměstnanci školy a zákonní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více