MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM FZŠ dr. Milady Horákové Rožňavská 21 OLOMOUC Školní rok 2013/14 Školní metodik prevence Mgr. Pavlína Spurná

2 Obsah: 1) Analýza tříd formulář (vyplňuje každý třídní učitel kopie u metodika prevence, s originálem TU pracuje v průběhu roku) 2) Jednorázové akce a dlouhodobé aktivity v průběhu roku, spolupráce s organizacemi 3) Preventivní témata v jednotlivých předmětech 4) Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 5) Konzultační hodiny MP, schránka důvěry, dojíždějící žáci 6) Důležité kontakty 7) Školní řád, výchovná opatření, postup řešení neomluvené absence 8) Minimalizace šikany na škole, postup při řešení šikany 9) První pomoc při otravě návykovými látkami, postup při nálezu drogy u dítěte, postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy 10) Hodnocení MPP za školní rok 2012/13

3 Analýza situace ve třídě (provádí třídní učitel) Třída Třídní učitel Školní rok Výchovné problémy jmenovitě: Výukové problémy jmenovitě: Zdravotní problémy žáků jmenovitě: Zjištěné nežádoucí jevy (tabakismus, alkoholismus,nealkoholové drogy, gambling, záškoláctví, vandalství, agresivita a šikanování, ostatní poruchy chování) jmenovitě: Dojíždějící žáci:

4 Zapojení žáků do volnočasových aktivit: Seznam žáků Školní kroužky + kroužky školní družiny Mimoškolní kroužky Dlouhodobé preventivní aktivity: Jednorázové akce (plánované): Tento materiál je důvěrný, k nahlédnutí : vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

5 Jednorázové akce i dlouhodobé aktivity plánované na školní rok 2013/14 1. stupeň Celoroční projekt Normální je nekouřit zapojení všech žáků 1. stupně, tento projekt pokračuje letos třetím rokem, do některých úkolů jsou zapojeni také rodiče Beseda s Městskou policií styk s neznámými lidmi, dopravní kázeň, kriminalita krádeže, násilné činy, sexuální zneužívání, týrání Exkurze u hasičů Projekt Zdravé zuby a výtv. soutěž Zubíme se na sebe celý 1. stupeň (zaštiťuje D. Fabíková) Besedy v knihovně kamarádství, dětští hrdinové... Návštěvy ekologického centra ve Sluňákově Návštěvy divadla DDM Co viděla sojka v lese, Ptačí strom 1. třídy Dramacentrum (Sdružení D) Jak Jeníček loupal perníček 1. třídy (zajistí P. Spurná) Společné čtení knihy I. Březinové Neotesánek, která je zaměřena na upevňování pravidel společenského chování 1. A J. Sobotková Co dělám ve škole? Týdenní autoevaluace Dramacentrum (Sdružení D) Malí malým 2. C - D. Fabíková Moravské divadlo Tarzan 2. B M. Pávková 2. C - D. Fabíková Divadlo hudby Dřevěný cirkus, Pohádky ze staré knihy 2. A M. Pávková 2. C - D. Fabíková Společný projekt 3. tříd Zdraví mě baví (V. Pecinová, B. Pokorná, H. Knopová) - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojování sociálního chování a rozvoje osobnosti, k rozvoji schopnosti plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl, k dovednosti zvládat rizikové duševní stavy, k schopnosti pěčovat o vlastní zdraví - nabídka konkrétních dovedností a informací zdůrazňování zdraví jako zásadní životní hodnoty - rozvoj humanistických postojů - zdravé učení - otevřené partnerství otevřené vztahy s rodiči 2. stupeň Dramacentrum zapojení do projektu Příběhové drama jako nástroj sociální prevence - Sdružení D, pro 6. AB, zajišťuje P. Spurná (tříkrokový pořad s následnou spoluprací psycholožky)

6 Surfuj bezpečně 7. B, 8. A M. Konečná, V. Vysoudilová MMOl Mgr. S. Vasyliv, Mgr. G. Jurášová, Občanské sdružení ONŽ Anorexie a bulimie 7. ročník + 9. A Občanské sdružení ONŽ Plánované rodičovství, T. Zajíčková, 9. A Sdružení D Jsem v tom sama, T. Zajíčková, 9. A Etiketa pro teenagery Knihovna města Olomouce Projekt EU spolupráce s pracovníky střediska Domek,V. Vysoudilová 8. A Hnutí Duha Alternativní medicína, T. Zajíčková, 9. A Právní vědomí u dospívajících, beseda MMOl, 8. A, 9. A V. Vysoudilová, T. Zajíčková Výtvarný projekt pro všechny třídy 2. stupně Jsme to, co jíme, P. Spurná Screening K. Andrýsková Vliv party na žáky 2. stupně Úzká spolupráce s Mgr. Milanem Tihelkou odbor soc. prevence MMOl (jeho účast při výchovných komisích, pomoc při řešení záškoláctví ap.) Oba stupně Aktivní spolupráce se školním psychologem Mgr. M. Vičarem Školní výlety Projektové dny (Den země, Dnes se u nás nezvoní, Halloween ap.) Činnost celoškolního žákovského parlamentu (koordinátor pro 1. stupeň V. Pecinová, pro 2. stupeň P. Spurná) Používání Žolíka pro bezpečnější klima ve škole (není-li žák připraven k ústnímu zkoušení, jednou v pololetí v každém předmětu může požádat o využití žolíka = nezkoušení) Žáci se podílejí na estetizaci školního i třídního prostředí, udržování pořádku, třídění odpadu ap. osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti Zapojení do sběru papíru a plastových vršků (konkrétně pro Lukáška ke koupi invalidního vozíku) Pravidelné třídnické hodiny (1 / 14 dní) sestavení pravidel soužití ve třídě, upevňování a sledování jejich dodržování, upevňování kamarádských vztahů, vedení k toleranci, sebepoznávání, řešení krizových situací apod. Tvorba portfolia žáka a sebereflexe Akce školní družiny (viz plán práce ŠD) Další plánované aktivity jsou zapsány v analýzách jednotlivých tříd odpovídají třídní učitelé Operativně dle aktuálních nabídek

7 Spolupráce s : PPP, OHS, Městská Policie, Policie ČR, Úřad práce, P-centrum, Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Sociální odbor MMO, DDM, Knihovna A. Šprince, Okresní knihovna, Sluňákov, Sdružení D, Hnutí Duha, Muzeum umění, Divadlo hudby

8 Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK Ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována genderové problematice, tematice židovské a romské. Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. Výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable Daily routine Free time activities 7th class Sports activities Habits and hobbies Health doctors and dentists Food and drink at a restaurant, a recipe, cooking Entertainment leisure activities 8th class Life events getting to know someone Free time activities the couch potato generation Your future School rules 9th class Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet At the doctor s Our world Práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník houby vyšší nebezpečí hub vyvolávajících halucinace 7. ročník vyšší rostliny experimentování s drogou, dopad na zdraví (r. lilkovité, mákovité) 8. ročník péče o dýchací soustavu preventivní působení před negativními jevy (omamné látky, marihuana, tabák), pasivní kouření, experimentování s drogou, dopad na zdraví Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet Cíl prevence: schopnost dělat správná a samostatná rozhodnutí, umět najít Řešení v oblasti návykových látek

9 CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří převážně na témata omamné látky a jedy, a to v kapitolách: - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy) - člověk a chemie (otravné látky, léčiva, drogy) MATEMATIKA Ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů. 6. třída: slovní úlohy 7. třída: procenta, přímá úměrnost 8. třída: rovnice slovní úlohy 9. třída: statistika a finanční matematika FYZIKA V tomto předmětu nejsou kapitoly pro prevenci sociálně patologických jevů, lze se pouze v kapitole skupenství okrajově zmínit o těkavých látkách. TĚLESNÁ VÝCHOVA Možnosti preventivního působení v hodinách TV: - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu - motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - vysvětlování rozdílů mezi vhodným a nevhodným trávením volného času VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník: Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života Domov a rodina vztahy rodičů a dětí Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odb. pomoci, linka důvěry 8. ročník: Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí Osobní bezpečí šikana, krizové situace 9. ročník: Prevence zneužívání návykových látek Prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže... Mentální anorexie a bulimie Pohlavně přenosné nemoci, prostituce, promiskuita Rasismus a xenofobie Osobní bezpečí Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, Stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník: Stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník: Kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník: Kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek Člověk a společnost mezilidské vztahy Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana)

10 9. ročník: Člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) Tabakismus Alkoholismus Nealkoholové drogy Zdravý životní styl Tetováž Rasismus a xenofobie Grafitti Formy práce : Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy,... Jednorázové akce podle aktuální nabídky. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČXNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) Vyhledávání informací a komunikace Internet Kyberšikana (cyberbulling) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. Stalking (pronásledování) nebezpečí zneužití ICT k opakovaným a dlouhodobým pokusům kontaktovat oběť. (Možnosti zneužití ů, SMS, MMS zpráv, telefonáty...). Sexting zneužívání ICT k rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videa se sexuálním obsahem. Kybergrooming snaha o zmanipulování vyhlédnuté oběti. Nebezpečí skrývající se v užívání chatu, ICQ, Skypu. Rasismus zneužívání prostředí internetu k propagaci rasismu. Prevence aneb kde hledat pomoc? Internetová poradna, Linka bezpečí, krizová telefonní linka IPPP ČR, Národní centrum bezpečnějšího internetu. DĚJEPIS 6., 7. ročník vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim 8. ročník - antisemitismus, nacionalismus (pochopení jeho škodlivosti) 9. ročník - antisemitismus, fašismus, holocaust HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. ročník Zrození jazzu z afroamerické hudby prevence rasismu, xenofobie a intolerance Rocková hudba (60. léta) prevence závislosti na omamných látkách 9. ročník Jazz a swing v české hudbě - prevence rasismu, xenofobie Folkové hnutí, písničkáři (Dylan, Cohen, Simon a Garfunkel) rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Rizika spojená s užíváním návykových látek, vlivy prostředí ohrožující zdraví, zdravý životní styl Formy práce : návštěvy výstav, besedy, videoprojekce, řízená diskuse, výukové programy, jednorázové akce dle aktuální nabídky

11 PREVENTIVNÍ AKTIVITY VOLNOČASOVÉ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY Zájmové útvary organizované školou: Keramika pro 2. třídy Keramika pro 2. stupeň Němčina pro začátečníky Francouzština Malá kopaná Baseball Reedukace Tenis Informatika Výtvarný kroužek Kroužky ŠD: Dopravní výchova, Stolní tenis, Výtvarný kroužek, Pohybové hry, Zobcová flétna Zájmové útvary organizované DDM na naší škole: o Najdete na webových stránkách DDM Žáci naší školy pracují také v dalších kroužcích vedených na jiných školách, ve sportovních oddílech a jiných organizacích (modelářství, házená, břišní tance, volejbal, Skaut, Junák, Sokol, ZUŠ, plavání atp.) - viz analýzy tříd

12 KONZUTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Velká přestávka v úterý, středu, čtvrtek Středa hodin Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo též středeční termín Konzultační hodiny všech pedagogů, ŠMP a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu SCHRÁNKA DŮVĚRY Na škole je zřízena již několik let Ve školním roce 2005/06 byla ke schránce zřízena nástěnka na odpovědi, kde žáci mohou čekat zpětnou vazbu ve formě rady či reakce na dotaz. Podněty či dotazy ze strany žáků mohou být samozřejmě anonymní. Vyžaduje-li žák reakci schránky, zvolí si svou značku. PROSTORY PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (v úterý) je žákům k dispozici internetová učebna. Další termíny provozu internetové učebny jsou vyvěšeny.

13 DŮLEŽITÉ KONTAKTY Psychologická a pedagogická pracoviště v Olomouci: PPP Olomouckého kraje, U sportovní haly 1a, tel , Poradna pro rodinu, Žilinská 7, tel Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, tel (psychologické poradenství pro drogově závislé, sociálně právní poradenství, sekce plánovaného rodičovství) Centrum krizové intervence, Dolní náměstí 33, tel Sociálně-psychologická problematika P-centrum, Lafayettova 9, tel Linka důvěry, tel K-centrum, Sokolská 48, tel Bílý kruh bezpečí, tel Středisko sociální prevence, Na Vozovce, tel Specializovaná pracoviště Charita, Wurmova, tel Policie ČR, Dr. Žáková, tel kl. 304 Corpus rehabilitační středisko, Mošnerova, tel Psycholog a okresní metodik primární prevence Mgr. Kateřina Tomanová, PPP, tel kl. 37, (v případě specifických problémů na škole je možnost návštěvy, práce s třídním kolektivem apod.) Krajský koordinátor primární prevence sociálně patologických jevů v rezortu školství Ladislav Spurný, tel ,

14 ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. /Zákoník práce/, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon/. Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv. A Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které jsou vyhlášeny jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 2. Nepřítomnost a omluvy eviduje třídní učitel. V odůvodněných případech je nutno vyžadovat potvrzení lékaře, nebo jiný úřední doklad. Žák nesmí opustit školu bez předchozího souhlasu třídního učitele. 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod. Na dobu 3 vyuč. dnů uvolňuje žáka na žádost rodičů třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. 4. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou /nebo se tato choroba vyskytne u osob, s nimiž bydlí/, oznámí to zákonný zástupce neprodleně škole. Třídní učitel tuto skutečnost sdělí prostřednictvím ŽK nebo deníčku rodičům (v dané třídě). 5. Volno na jednotlivou hodinu může žákovi udělit příslušný vyučující (koncové vyučovací hodiny). 6. Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy /i dočasně/, předkládá lékařské potvrzení učiteli, jehož hodin se uvolnění dotýká. B Chování a povinnosti žáka 1. Vchod do školní budovy se otvírá pro žáky v 7.40 hodin, před odpoledním vyučováním v Ve všech prostorách školy se žák z bezpečnostních důvodů pohybuje krokem při pravé straně a chová se ohleduplně ke spolužákům i pracovníkům školy. 3. Žák vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu. Verbálně ani fyzicky nikoho nenapadá. Nezneužívá elektronickou komunikaci k zesměšňování druhých (kyberšikana). Bez dovolení nebere cizí věci. 4. V šatnách i ostatních prostorách školy žák udržuje pořádek při odkládání svých věcí tak, aby neomezoval ostatní. 5. O přestávkách mohou žáci pobývat jak ve třídě, tak na chodbách, ale zdržují se v poschodí, kde mají třídu. Během přestávky není dovoleno opouštět školní budovu. 6. Odchod do jednotlivých /odborných / učeben probíhá pod dohledem dozírajícího učitele. V těchto učebnách se žáci řídí provozním řádem, který je v nich vyvěšen. Pokud je v dané hodině předepsán zvláštní úbor, žáci se do něho převléknou během přestávky. 7. Potřebné úřední záležitosti si žáci mohou v kanceláři školy vyřizovat pouze o hlavní přestávce, mimo tuto dobu pak na vyzvání pracovníka školy. 8. Každou ztrátu osobních věcí je žák povinen hlásit bezodkladně učiteli, případně v kanceláři školy. Ztráty hlášené až po odchodu domů nejsou hrazeny pojišťovnou. 9. Žáci po skončení výuky, další mimoškolní činnosti, nebo po obědě, odcházejí neprodleně domů. Během cesty dodržují v zájmu vlastní bezpečnosti dopravní kázeň a dbají poučení (BOZP), s kterým je pravidelně seznamuje třídní učitel. 10. Žák je vždy vhodně (tak, aby to odpovídalo dané příležitosti) a čistě oblečen a upraven. 11. Žák je povinen být připraven na vyučování dle svých schopností a možností, plní řádně zadané školní i domácí úkoly, neopisuje, nenapovídá. 12. Žák nosí do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních dětí nebo žáka samotného. Taktéž není vhodné přinášet bezdůvodně větší částky peněz či cenné věci (drahé hodinky, zlaté šperky, elektronické přístroje apod.). Za tyto věci škola neručí. Je zakázáno odkládat jízdní kola žáků před budovou. Vzhledem k tomu, že v budově nejsou prostory pro bezpečné uložení kol, škola neodpovídá za jejich případnou ztrátu. Pokud žák přichází do školy s mobilním telefonem, je povinen uložit jej v uzamčené šatní skřínce. Používání mobilního telefonu ve škole je zakázáno. Použít jej může žák pouze v odůvodněných případech a současně po předchozím svolení učitele. 13. Je zakázáno používat ve škole žvýkačku. 14. K dospělým se žák chová zdvořile, ale vzhledem k závadnému chování některých mladistvých i dospělých osob je třeba zvýšit opatrnost v jednání s cizími neznámými osobami (mimo budovu školy). 15. Není-li žák uvolněn písemně svým zákonným zástupcem na dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, je povinen zdržovat se v budově školy, a to v prostorách určených ředitelem. 16. Žák je povinen neprodleně po nástupu do školy doložit TU důvod své nepřítomnosti (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Na omluvenky doložené po tomto termínu nemusí být brán zřetel, přičemž vzniklá absence může být považována za neomluvenou. 17. Žák se i mimo vyučování chová tak, aby neznevažoval jméno školy.

15 C Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a majetkem 1. Žák šetrně zachází s učebnicemi, škol. potřebami i pomůckami, chová se ohleduplně k veškerému zařízení a vybavení školy. 2. Udržuje vše v čistotě a pořádku. Je-li prokázáno úmyslné poškození věcí či zařízení školy, je žák povinen škodu nahradit v plné výši (úhradu na účet školy provedou rodiče). D Ochrana zdraví 1. Žák je povinen dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byl prokazatelně poučen. 2. V případě jakéhokoliv zranění je žák povinen hlásit tuto skutečnost okamžitě příslušnému učiteli. 3. Během přestávky se žáci k sobě chovají ohleduplně a tak, aby nedošlo k poškození zdraví a ničení majetku školy. Otevírání oken o přestávkách je zakázáno. Větrat lze pouze se souhlasem učitele v průběhu výuky. 4. Při exkurzích, výletech a pobytech mimo školu vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Taktéž dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících, pokud použijí veřejného dopravního prostředku. 5. Žákům není v areálu školy dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, držet, distribuovat a užívat drogy. 6. V zájmu ochrany duševního zdraví je žákům zakázáno hrát hazardní hry. 7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Bez svolení učitele nesmějí používat hudební nástroje, dílenské a kuchyňské zařízení, audiovizuální techniku, laboratorní pomůcky, nesmějí manipulovat okny, s uzávěry topení, hasícím zařízením, žaluziemi. E Doplňující pravidla 1. Žákům je zakázáno propagovat hnutí a materiály směřující k potlačování lidských práv, xenofobii a rasismu. 2. Žák se řídí obecnými etickými požadavky, například prokazuje úsluhy starým, zdravotně nebo tělesně postiženým lidem, matkám s malými dětmi či těhotným ženám, uvolňuje jim místo v dopravních prostředcích apod. 3. Žák chrání zeleň, přírodu, nezhoršuje svým chováním životní prostředí. 4. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu bezprostředně po ukončení vyučování. Žáci obědvající ve školní jídelně opustí školu ihned po obědě. 5. Pedagogičtí pracovníci ustavují žáky do samosprávních funkcí a služeb. F Práva žáků a rodičů 1. Cítí-li se žák z jakéhokoli důvodu v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo si vyžádat pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce, metodika pro prevenci nebo někoho z vedení. Žák je chráněn před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním (šikana a pod). 2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Má právo získávat a zveřejňovat informace a vhodnou formou vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušení práva druhých. Za své názory nemůže být žák postihován tělesně ani duševně. 3. Udělování opatření k posílení kázně a jejich formulace nesmí odporovat důstojnosti dítěte. 4. Žák může v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na záchod i během vyučování nebo se napít. 5. Jestliže se žák nemohl na výuku připravit, omluví se učiteli na začátku hodiny nebo může použít Žolíka. 6. Připomínky, dotazy, výhrady a náměty k činnosti školy a jejich pracovníků může žák nebo zákonný zástupce žáka (rodič) kdykoliv sdělovat třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jeho zástupci. Žáci i jejich zákonní zástupci tedy mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání. 7. Pedagogičtí pracovníci respektují soukromý život rodiny žáka. 8. Žák má právo volit a být volen do žákovské samosprávy, dále má právo zakládat samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, vedení školy a učitele. 9. Konzultace rodičů s vyučujícími kdykoliv (avšak po předchozí domluvě); v žádném případě nesmí docházet k narušení výuky. G Povinnosti pracovníků školy Řídí se samostatnou přílohou. (viz. Pracovní řád ). H 1. Sankce za porušování řádu školy jsou stanoveny klasifikačním řádem a v Minimálním preventivním programu, jsou zakotveny v dokumentu Minimalizace šikany na škole Mgr. Milan Král ředitel školy

16 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ÚVOD V jednotlivých případech je nutno uplatňovat individuální přístup, pro maximální objektivitu získat co nejvíce dostupných a věrohodných informací. Dodržovat zásadu aktuálnosti z důvodu pozitivního výchovného dopadu, zásadu presumpce neviny oznamovat zákonným zástupcům pouze ověřené informace. Je nepřípustné postavit žáka do pozice obviněného bez řádného šetření. V případě důkazní nouze je nemožné použít výchovné opatření. Bylo by však vhodné citlivým způsobem prodiskutovat problém na třídnické hodině. S odvoláním na školní řád pracovní skupina připomíná, že znění uděleného výchovného opatření nesmí žádným způsobem poškodit žákovu důstojnost. Není nutné dodržení posloupnosti při udílení výchovných opatření. Manuál nezachází do podrobností, obsahuje zobecněná porušení školního řádu. Vyskytuje se zde poznámka a podobně, kam lze zařadit podobná porušení. NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE 1. neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, domácích úkolů, žákovské knížky, nedbalé vedení sešitů, neúčast na třídnických hodinách, pozdní příchody do školy apod.) 2. slovní či fyzické napadení spolužáka 3. vulgární vyjadřování 4. nevhodné chování k učiteli 5. braní cizích věcí bez svolení majitele a jejich poškozování 6. používání osobní elektronické komunikace v budově školy (v odůvodněných případech lze akceptovat výjimku) 7. vyčleňování spolužáků z kolektivu 8. nerespektování pokynů pedagogických pracovníků 9. poškození školního majetku 10. nerespektování zákazu používání žvýkačky ve škole 11. a podobně DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE 1. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (1. stupeň) 2. kyberšikana vůči spolužákům či učitelům 3. krádež 4. opakované skutky uvedené v NTU 5. a podobně DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY 1. vulgární vyjadřování na adresu učitele 2. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (2. stupeň) 3. zneužívání návykových látek a jejich distribuce v areálu školy a při akcích konaných školou 4. neomluvená absence 5. svévolné opuštění školy či aktivity pořádané školou 6. opakované skutky v NTU a DTU 7. a podobně

17 Vyhodnocení zápisů ve výchovném deníku 1. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno pět zápisů, šestý znamená upozornění rodičům dále NTU, DTU, DŘŠ (není nutno stupňovat, lze udělit několik stejných výchovných opatření za sebou, není-li zápis poukazující na nevhodné chování ap.) 2. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno deset zápisů, jedenáctý znamená - viz 1. stupeň

18

19 Minimalizace šikany na škole (Program proti šikanování) Nejdůležitějším bodem je PREVENCE: Práce třídního učitele s kolektivem třídnická hodina jednou za 14 dnů na 2. stupni a jednou za měsíc na prvním stupni. Smyslem TH je vytváření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí. Formy práce hry a aktivity na mapování kolektivu, komunikaci, vytvoření pravidel soužití, myšlenkové mapy atp. (Zápis o náplni třídnické hodiny ve speciálním sešitě.) V případě vyskytnutí problému - aktuální řešení (např. častější setkávání, pomoc školního psychologa, pomoc zvenčí aj.) TU do analýzy třídy označí agresivní žáky a o možných obětech šikany jsou pedagogové povinni informovat na pedagogických schůzkách. TU se soustředí na práci s možnými agresory i oběťmi. Jednorázové preventivní aktivity. Dlouhodobé preventivní aktivity - oba body jsou zpracovány v analýzách jednotlivých tříd a následně zakotveny v Minimálním preventivním programu. Mimoškolní činnost (kroužky organizované ŠD, školou, DDM a dalšími subjekty podrobně v analýzách a MPP). Dotazníkové šetření. Informační tabule pro rodiče (v nové podobě funguje od ledna 2009). Pravidelná aktualizace. Zakotvení formulací s preventivním charakterem do školního řádu. Sankce za jeho neplnění jsou v Klasifikačním řádu a MPP (viz výchovná opatření). Schránka důvěry. Nad schránkou visí odpovědní deska. Vyžaduje-li žák reakci či radu, zvolí si značku (tím je zachována anonymita) a nalezne zde odpověď. Sankce za porušení školního řádu: Výchovná opatření - NTU, DTU, DŘŠ Na vysvědčení hodnocení chování sníženou známkou. Obecný postup při řešení šikany (v počátečním stadiu): 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

20 Kontaktovat rodiče, není vždy nutné, tak aby případný problematický rodič nenadělal víc škody... Sledování situace v kolektivu (může jít o jednorázový problém, který skupina vyřeší sama) Důležité je, aby byl posuzován každý případ individuálně, nelze postup generalizovat Vyžádání pomoci psychologa pro zmapování problému v kolektivu Není možné šikanu přeceňovat, ale ani podceňovat! Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení policii. 6) Vlastní vyšetřování. Zde je nutná spolupráce s PPP, střediskem výchovné péče, OSPODem, Policií ČR. Učitelé jsou povinni se dále vzdělávat v oblasti tohoto problému. (Knihovnička u metodika prevence a výchovného poradce, účast na nabízených akcích s preventivní tematikou, samostudium ap.). Poznámka: Metodička prevence vedla workshopy pro TU jak pracovat na třídnických hodinách s ukázkami aktivit a her (uskutečněno v červnu 2009). Zpracovala: Mgr. Pavlína Spurná (metodik prevence)

21 Systém předávání informací pedagogům o postupu realizace MPP na škole a dalších informací spojených s touto tematikou Metodik prevence informuje kolegy: Na pedagogických radách Operativních schůzkách v případě potřeby Na nástěnce Primární prevence umístěné ve sborovně Metodik prevence informuje rodiče: Na nástěnce ve vstupu do školy V rámci konzultačních hodin Na webových stránkách školy Vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogů: Nová výchovné poradkyně Mariana Konečná již druhým rokem studuje Výchovné poradenství na PdF UP. Metodička prevence ukončila dvouleté studium na katedře psychologie FF UP v projektu A nebo... v roce Ředitel školy ukončil Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP centrum pro celoživotní vzdělávání v roce Škola plánuje (dle finanční situace) další semináře pro učitelský sbor vedené PhDr. Jiřím Beníškem. (Uskutečnil se seminář Emoční inteligence v roce 2008, Eneagram v roce 2010, Komunikace v roce 2011) Dle aktuálních nabídek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC, Tel.: 585 759 111, Fax: 585 759 112, e-mail:zsroznavska@post.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více