MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM FZŠ dr. Milady Horákové Rožňavská 21 OLOMOUC Školní rok 2013/14 Školní metodik prevence Mgr. Pavlína Spurná

2 Obsah: 1) Analýza tříd formulář (vyplňuje každý třídní učitel kopie u metodika prevence, s originálem TU pracuje v průběhu roku) 2) Jednorázové akce a dlouhodobé aktivity v průběhu roku, spolupráce s organizacemi 3) Preventivní témata v jednotlivých předmětech 4) Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 5) Konzultační hodiny MP, schránka důvěry, dojíždějící žáci 6) Důležité kontakty 7) Školní řád, výchovná opatření, postup řešení neomluvené absence 8) Minimalizace šikany na škole, postup při řešení šikany 9) První pomoc při otravě návykovými látkami, postup při nálezu drogy u dítěte, postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy 10) Hodnocení MPP za školní rok 2012/13

3 Analýza situace ve třídě (provádí třídní učitel) Třída Třídní učitel Školní rok Výchovné problémy jmenovitě: Výukové problémy jmenovitě: Zdravotní problémy žáků jmenovitě: Zjištěné nežádoucí jevy (tabakismus, alkoholismus,nealkoholové drogy, gambling, záškoláctví, vandalství, agresivita a šikanování, ostatní poruchy chování) jmenovitě: Dojíždějící žáci:

4 Zapojení žáků do volnočasových aktivit: Seznam žáků Školní kroužky + kroužky školní družiny Mimoškolní kroužky Dlouhodobé preventivní aktivity: Jednorázové akce (plánované): Tento materiál je důvěrný, k nahlédnutí : vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence

5 Jednorázové akce i dlouhodobé aktivity plánované na školní rok 2013/14 1. stupeň Celoroční projekt Normální je nekouřit zapojení všech žáků 1. stupně, tento projekt pokračuje letos třetím rokem, do některých úkolů jsou zapojeni také rodiče Beseda s Městskou policií styk s neznámými lidmi, dopravní kázeň, kriminalita krádeže, násilné činy, sexuální zneužívání, týrání Exkurze u hasičů Projekt Zdravé zuby a výtv. soutěž Zubíme se na sebe celý 1. stupeň (zaštiťuje D. Fabíková) Besedy v knihovně kamarádství, dětští hrdinové... Návštěvy ekologického centra ve Sluňákově Návštěvy divadla DDM Co viděla sojka v lese, Ptačí strom 1. třídy Dramacentrum (Sdružení D) Jak Jeníček loupal perníček 1. třídy (zajistí P. Spurná) Společné čtení knihy I. Březinové Neotesánek, která je zaměřena na upevňování pravidel společenského chování 1. A J. Sobotková Co dělám ve škole? Týdenní autoevaluace Dramacentrum (Sdružení D) Malí malým 2. C - D. Fabíková Moravské divadlo Tarzan 2. B M. Pávková 2. C - D. Fabíková Divadlo hudby Dřevěný cirkus, Pohádky ze staré knihy 2. A M. Pávková 2. C - D. Fabíková Společný projekt 3. tříd Zdraví mě baví (V. Pecinová, B. Pokorná, H. Knopová) - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojování sociálního chování a rozvoje osobnosti, k rozvoji schopnosti plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl, k dovednosti zvládat rizikové duševní stavy, k schopnosti pěčovat o vlastní zdraví - nabídka konkrétních dovedností a informací zdůrazňování zdraví jako zásadní životní hodnoty - rozvoj humanistických postojů - zdravé učení - otevřené partnerství otevřené vztahy s rodiči 2. stupeň Dramacentrum zapojení do projektu Příběhové drama jako nástroj sociální prevence - Sdružení D, pro 6. AB, zajišťuje P. Spurná (tříkrokový pořad s následnou spoluprací psycholožky)

6 Surfuj bezpečně 7. B, 8. A M. Konečná, V. Vysoudilová MMOl Mgr. S. Vasyliv, Mgr. G. Jurášová, Občanské sdružení ONŽ Anorexie a bulimie 7. ročník + 9. A Občanské sdružení ONŽ Plánované rodičovství, T. Zajíčková, 9. A Sdružení D Jsem v tom sama, T. Zajíčková, 9. A Etiketa pro teenagery Knihovna města Olomouce Projekt EU spolupráce s pracovníky střediska Domek,V. Vysoudilová 8. A Hnutí Duha Alternativní medicína, T. Zajíčková, 9. A Právní vědomí u dospívajících, beseda MMOl, 8. A, 9. A V. Vysoudilová, T. Zajíčková Výtvarný projekt pro všechny třídy 2. stupně Jsme to, co jíme, P. Spurná Screening K. Andrýsková Vliv party na žáky 2. stupně Úzká spolupráce s Mgr. Milanem Tihelkou odbor soc. prevence MMOl (jeho účast při výchovných komisích, pomoc při řešení záškoláctví ap.) Oba stupně Aktivní spolupráce se školním psychologem Mgr. M. Vičarem Školní výlety Projektové dny (Den země, Dnes se u nás nezvoní, Halloween ap.) Činnost celoškolního žákovského parlamentu (koordinátor pro 1. stupeň V. Pecinová, pro 2. stupeň P. Spurná) Používání Žolíka pro bezpečnější klima ve škole (není-li žák připraven k ústnímu zkoušení, jednou v pololetí v každém předmětu může požádat o využití žolíka = nezkoušení) Žáci se podílejí na estetizaci školního i třídního prostředí, udržování pořádku, třídění odpadu ap. osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti Zapojení do sběru papíru a plastových vršků (konkrétně pro Lukáška ke koupi invalidního vozíku) Pravidelné třídnické hodiny (1 / 14 dní) sestavení pravidel soužití ve třídě, upevňování a sledování jejich dodržování, upevňování kamarádských vztahů, vedení k toleranci, sebepoznávání, řešení krizových situací apod. Tvorba portfolia žáka a sebereflexe Akce školní družiny (viz plán práce ŠD) Další plánované aktivity jsou zapsány v analýzách jednotlivých tříd odpovídají třídní učitelé Operativně dle aktuálních nabídek

7 Spolupráce s : PPP, OHS, Městská Policie, Policie ČR, Úřad práce, P-centrum, Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Sociální odbor MMO, DDM, Knihovna A. Šprince, Okresní knihovna, Sluňákov, Sdružení D, Hnutí Duha, Muzeum umění, Divadlo hudby

8 Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK Ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována genderové problematice, tematice židovské a romské. Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. Výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable Daily routine Free time activities 7th class Sports activities Habits and hobbies Health doctors and dentists Food and drink at a restaurant, a recipe, cooking Entertainment leisure activities 8th class Life events getting to know someone Free time activities the couch potato generation Your future School rules 9th class Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet At the doctor s Our world Práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník houby vyšší nebezpečí hub vyvolávajících halucinace 7. ročník vyšší rostliny experimentování s drogou, dopad na zdraví (r. lilkovité, mákovité) 8. ročník péče o dýchací soustavu preventivní působení před negativními jevy (omamné látky, marihuana, tabák), pasivní kouření, experimentování s drogou, dopad na zdraví Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet Cíl prevence: schopnost dělat správná a samostatná rozhodnutí, umět najít Řešení v oblasti návykových látek

9 CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří převážně na témata omamné látky a jedy, a to v kapitolách: - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy) - člověk a chemie (otravné látky, léčiva, drogy) MATEMATIKA Ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů. 6. třída: slovní úlohy 7. třída: procenta, přímá úměrnost 8. třída: rovnice slovní úlohy 9. třída: statistika a finanční matematika FYZIKA V tomto předmětu nejsou kapitoly pro prevenci sociálně patologických jevů, lze se pouze v kapitole skupenství okrajově zmínit o těkavých látkách. TĚLESNÁ VÝCHOVA Možnosti preventivního působení v hodinách TV: - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu - motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - vysvětlování rozdílů mezi vhodným a nevhodným trávením volného času VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník: Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života Domov a rodina vztahy rodičů a dětí Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odb. pomoci, linka důvěry 8. ročník: Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí Osobní bezpečí šikana, krizové situace 9. ročník: Prevence zneužívání návykových látek Prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže... Mentální anorexie a bulimie Pohlavně přenosné nemoci, prostituce, promiskuita Rasismus a xenofobie Osobní bezpečí Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, Stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník: Stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník: Kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník: Kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek Člověk a společnost mezilidské vztahy Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana)

10 9. ročník: Člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání Stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, Kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) Tabakismus Alkoholismus Nealkoholové drogy Zdravý životní styl Tetováž Rasismus a xenofobie Grafitti Formy práce : Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy,... Jednorázové akce podle aktuální nabídky. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČXNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) Vyhledávání informací a komunikace Internet Kyberšikana (cyberbulling) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. Stalking (pronásledování) nebezpečí zneužití ICT k opakovaným a dlouhodobým pokusům kontaktovat oběť. (Možnosti zneužití ů, SMS, MMS zpráv, telefonáty...). Sexting zneužívání ICT k rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videa se sexuálním obsahem. Kybergrooming snaha o zmanipulování vyhlédnuté oběti. Nebezpečí skrývající se v užívání chatu, ICQ, Skypu. Rasismus zneužívání prostředí internetu k propagaci rasismu. Prevence aneb kde hledat pomoc? Internetová poradna, Linka bezpečí, krizová telefonní linka IPPP ČR, Národní centrum bezpečnějšího internetu. DĚJEPIS 6., 7. ročník vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim 8. ročník - antisemitismus, nacionalismus (pochopení jeho škodlivosti) 9. ročník - antisemitismus, fašismus, holocaust HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. ročník Zrození jazzu z afroamerické hudby prevence rasismu, xenofobie a intolerance Rocková hudba (60. léta) prevence závislosti na omamných látkách 9. ročník Jazz a swing v české hudbě - prevence rasismu, xenofobie Folkové hnutí, písničkáři (Dylan, Cohen, Simon a Garfunkel) rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Rizika spojená s užíváním návykových látek, vlivy prostředí ohrožující zdraví, zdravý životní styl Formy práce : návštěvy výstav, besedy, videoprojekce, řízená diskuse, výukové programy, jednorázové akce dle aktuální nabídky

11 PREVENTIVNÍ AKTIVITY VOLNOČASOVÉ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY Zájmové útvary organizované školou: Keramika pro 2. třídy Keramika pro 2. stupeň Němčina pro začátečníky Francouzština Malá kopaná Baseball Reedukace Tenis Informatika Výtvarný kroužek Kroužky ŠD: Dopravní výchova, Stolní tenis, Výtvarný kroužek, Pohybové hry, Zobcová flétna Zájmové útvary organizované DDM na naší škole: o Najdete na webových stránkách DDM Žáci naší školy pracují také v dalších kroužcích vedených na jiných školách, ve sportovních oddílech a jiných organizacích (modelářství, házená, břišní tance, volejbal, Skaut, Junák, Sokol, ZUŠ, plavání atp.) - viz analýzy tříd

12 KONZUTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Velká přestávka v úterý, středu, čtvrtek Středa hodin Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo též středeční termín Konzultační hodiny všech pedagogů, ŠMP a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu SCHRÁNKA DŮVĚRY Na škole je zřízena již několik let Ve školním roce 2005/06 byla ke schránce zřízena nástěnka na odpovědi, kde žáci mohou čekat zpětnou vazbu ve formě rady či reakce na dotaz. Podněty či dotazy ze strany žáků mohou být samozřejmě anonymní. Vyžaduje-li žák reakci schránky, zvolí si svou značku. PROSTORY PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (v úterý) je žákům k dispozici internetová učebna. Další termíny provozu internetové učebny jsou vyvěšeny.

13 DŮLEŽITÉ KONTAKTY Psychologická a pedagogická pracoviště v Olomouci: PPP Olomouckého kraje, U sportovní haly 1a, tel , Poradna pro rodinu, Žilinská 7, tel Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, tel (psychologické poradenství pro drogově závislé, sociálně právní poradenství, sekce plánovaného rodičovství) Centrum krizové intervence, Dolní náměstí 33, tel Sociálně-psychologická problematika P-centrum, Lafayettova 9, tel Linka důvěry, tel K-centrum, Sokolská 48, tel Bílý kruh bezpečí, tel Středisko sociální prevence, Na Vozovce, tel Specializovaná pracoviště Charita, Wurmova, tel Policie ČR, Dr. Žáková, tel kl. 304 Corpus rehabilitační středisko, Mošnerova, tel Psycholog a okresní metodik primární prevence Mgr. Kateřina Tomanová, PPP, tel kl. 37, (v případě specifických problémů na škole je možnost návštěvy, práce s třídním kolektivem apod.) Krajský koordinátor primární prevence sociálně patologických jevů v rezortu školství Ladislav Spurný, tel ,

14 ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. /Zákoník práce/, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon/. Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv. A Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které jsou vyhlášeny jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 2. Nepřítomnost a omluvy eviduje třídní učitel. V odůvodněných případech je nutno vyžadovat potvrzení lékaře, nebo jiný úřední doklad. Žák nesmí opustit školu bez předchozího souhlasu třídního učitele. 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod. Na dobu 3 vyuč. dnů uvolňuje žáka na žádost rodičů třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. 4. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou /nebo se tato choroba vyskytne u osob, s nimiž bydlí/, oznámí to zákonný zástupce neprodleně škole. Třídní učitel tuto skutečnost sdělí prostřednictvím ŽK nebo deníčku rodičům (v dané třídě). 5. Volno na jednotlivou hodinu může žákovi udělit příslušný vyučující (koncové vyučovací hodiny). 6. Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy /i dočasně/, předkládá lékařské potvrzení učiteli, jehož hodin se uvolnění dotýká. B Chování a povinnosti žáka 1. Vchod do školní budovy se otvírá pro žáky v 7.40 hodin, před odpoledním vyučováním v Ve všech prostorách školy se žák z bezpečnostních důvodů pohybuje krokem při pravé straně a chová se ohleduplně ke spolužákům i pracovníkům školy. 3. Žák vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu. Verbálně ani fyzicky nikoho nenapadá. Nezneužívá elektronickou komunikaci k zesměšňování druhých (kyberšikana). Bez dovolení nebere cizí věci. 4. V šatnách i ostatních prostorách školy žák udržuje pořádek při odkládání svých věcí tak, aby neomezoval ostatní. 5. O přestávkách mohou žáci pobývat jak ve třídě, tak na chodbách, ale zdržují se v poschodí, kde mají třídu. Během přestávky není dovoleno opouštět školní budovu. 6. Odchod do jednotlivých /odborných / učeben probíhá pod dohledem dozírajícího učitele. V těchto učebnách se žáci řídí provozním řádem, který je v nich vyvěšen. Pokud je v dané hodině předepsán zvláštní úbor, žáci se do něho převléknou během přestávky. 7. Potřebné úřední záležitosti si žáci mohou v kanceláři školy vyřizovat pouze o hlavní přestávce, mimo tuto dobu pak na vyzvání pracovníka školy. 8. Každou ztrátu osobních věcí je žák povinen hlásit bezodkladně učiteli, případně v kanceláři školy. Ztráty hlášené až po odchodu domů nejsou hrazeny pojišťovnou. 9. Žáci po skončení výuky, další mimoškolní činnosti, nebo po obědě, odcházejí neprodleně domů. Během cesty dodržují v zájmu vlastní bezpečnosti dopravní kázeň a dbají poučení (BOZP), s kterým je pravidelně seznamuje třídní učitel. 10. Žák je vždy vhodně (tak, aby to odpovídalo dané příležitosti) a čistě oblečen a upraven. 11. Žák je povinen být připraven na vyučování dle svých schopností a možností, plní řádně zadané školní i domácí úkoly, neopisuje, nenapovídá. 12. Žák nosí do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitelů. Není dovoleno přinášet do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních dětí nebo žáka samotného. Taktéž není vhodné přinášet bezdůvodně větší částky peněz či cenné věci (drahé hodinky, zlaté šperky, elektronické přístroje apod.). Za tyto věci škola neručí. Je zakázáno odkládat jízdní kola žáků před budovou. Vzhledem k tomu, že v budově nejsou prostory pro bezpečné uložení kol, škola neodpovídá za jejich případnou ztrátu. Pokud žák přichází do školy s mobilním telefonem, je povinen uložit jej v uzamčené šatní skřínce. Používání mobilního telefonu ve škole je zakázáno. Použít jej může žák pouze v odůvodněných případech a současně po předchozím svolení učitele. 13. Je zakázáno používat ve škole žvýkačku. 14. K dospělým se žák chová zdvořile, ale vzhledem k závadnému chování některých mladistvých i dospělých osob je třeba zvýšit opatrnost v jednání s cizími neznámými osobami (mimo budovu školy). 15. Není-li žák uvolněn písemně svým zákonným zástupcem na dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, je povinen zdržovat se v budově školy, a to v prostorách určených ředitelem. 16. Žák je povinen neprodleně po nástupu do školy doložit TU důvod své nepřítomnosti (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Na omluvenky doložené po tomto termínu nemusí být brán zřetel, přičemž vzniklá absence může být považována za neomluvenou. 17. Žák se i mimo vyučování chová tak, aby neznevažoval jméno školy.

15 C Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a majetkem 1. Žák šetrně zachází s učebnicemi, škol. potřebami i pomůckami, chová se ohleduplně k veškerému zařízení a vybavení školy. 2. Udržuje vše v čistotě a pořádku. Je-li prokázáno úmyslné poškození věcí či zařízení školy, je žák povinen škodu nahradit v plné výši (úhradu na účet školy provedou rodiče). D Ochrana zdraví 1. Žák je povinen dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byl prokazatelně poučen. 2. V případě jakéhokoliv zranění je žák povinen hlásit tuto skutečnost okamžitě příslušnému učiteli. 3. Během přestávky se žáci k sobě chovají ohleduplně a tak, aby nedošlo k poškození zdraví a ničení majetku školy. Otevírání oken o přestávkách je zakázáno. Větrat lze pouze se souhlasem učitele v průběhu výuky. 4. Při exkurzích, výletech a pobytech mimo školu vystupují žáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Taktéž dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících, pokud použijí veřejného dopravního prostředku. 5. Žákům není v areálu školy dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, držet, distribuovat a užívat drogy. 6. V zájmu ochrany duševního zdraví je žákům zakázáno hrát hazardní hry. 7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Bez svolení učitele nesmějí používat hudební nástroje, dílenské a kuchyňské zařízení, audiovizuální techniku, laboratorní pomůcky, nesmějí manipulovat okny, s uzávěry topení, hasícím zařízením, žaluziemi. E Doplňující pravidla 1. Žákům je zakázáno propagovat hnutí a materiály směřující k potlačování lidských práv, xenofobii a rasismu. 2. Žák se řídí obecnými etickými požadavky, například prokazuje úsluhy starým, zdravotně nebo tělesně postiženým lidem, matkám s malými dětmi či těhotným ženám, uvolňuje jim místo v dopravních prostředcích apod. 3. Žák chrání zeleň, přírodu, nezhoršuje svým chováním životní prostředí. 4. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu bezprostředně po ukončení vyučování. Žáci obědvající ve školní jídelně opustí školu ihned po obědě. 5. Pedagogičtí pracovníci ustavují žáky do samosprávních funkcí a služeb. F Práva žáků a rodičů 1. Cítí-li se žák z jakéhokoli důvodu v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo si vyžádat pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce, metodika pro prevenci nebo někoho z vedení. Žák je chráněn před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním (šikana a pod). 2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Má právo získávat a zveřejňovat informace a vhodnou formou vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušení práva druhých. Za své názory nemůže být žák postihován tělesně ani duševně. 3. Udělování opatření k posílení kázně a jejich formulace nesmí odporovat důstojnosti dítěte. 4. Žák může v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na záchod i během vyučování nebo se napít. 5. Jestliže se žák nemohl na výuku připravit, omluví se učiteli na začátku hodiny nebo může použít Žolíka. 6. Připomínky, dotazy, výhrady a náměty k činnosti školy a jejich pracovníků může žák nebo zákonný zástupce žáka (rodič) kdykoliv sdělovat třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jeho zástupci. Žáci i jejich zákonní zástupci tedy mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání. 7. Pedagogičtí pracovníci respektují soukromý život rodiny žáka. 8. Žák má právo volit a být volen do žákovské samosprávy, dále má právo zakládat samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, vedení školy a učitele. 9. Konzultace rodičů s vyučujícími kdykoliv (avšak po předchozí domluvě); v žádném případě nesmí docházet k narušení výuky. G Povinnosti pracovníků školy Řídí se samostatnou přílohou. (viz. Pracovní řád ). H 1. Sankce za porušování řádu školy jsou stanoveny klasifikačním řádem a v Minimálním preventivním programu, jsou zakotveny v dokumentu Minimalizace šikany na škole Mgr. Milan Král ředitel školy

16 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ÚVOD V jednotlivých případech je nutno uplatňovat individuální přístup, pro maximální objektivitu získat co nejvíce dostupných a věrohodných informací. Dodržovat zásadu aktuálnosti z důvodu pozitivního výchovného dopadu, zásadu presumpce neviny oznamovat zákonným zástupcům pouze ověřené informace. Je nepřípustné postavit žáka do pozice obviněného bez řádného šetření. V případě důkazní nouze je nemožné použít výchovné opatření. Bylo by však vhodné citlivým způsobem prodiskutovat problém na třídnické hodině. S odvoláním na školní řád pracovní skupina připomíná, že znění uděleného výchovného opatření nesmí žádným způsobem poškodit žákovu důstojnost. Není nutné dodržení posloupnosti při udílení výchovných opatření. Manuál nezachází do podrobností, obsahuje zobecněná porušení školního řádu. Vyskytuje se zde poznámka a podobně, kam lze zařadit podobná porušení. NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE 1. neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, domácích úkolů, žákovské knížky, nedbalé vedení sešitů, neúčast na třídnických hodinách, pozdní příchody do školy apod.) 2. slovní či fyzické napadení spolužáka 3. vulgární vyjadřování 4. nevhodné chování k učiteli 5. braní cizích věcí bez svolení majitele a jejich poškozování 6. používání osobní elektronické komunikace v budově školy (v odůvodněných případech lze akceptovat výjimku) 7. vyčleňování spolužáků z kolektivu 8. nerespektování pokynů pedagogických pracovníků 9. poškození školního majetku 10. nerespektování zákazu používání žvýkačky ve škole 11. a podobně DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE 1. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (1. stupeň) 2. kyberšikana vůči spolužákům či učitelům 3. krádež 4. opakované skutky uvedené v NTU 5. a podobně DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY 1. vulgární vyjadřování na adresu učitele 2. falšování omluvenek a pozměňování údajů v žákovské knížce (2. stupeň) 3. zneužívání návykových látek a jejich distribuce v areálu školy a při akcích konaných školou 4. neomluvená absence 5. svévolné opuštění školy či aktivity pořádané školou 6. opakované skutky v NTU a DTU 7. a podobně

17 Vyhodnocení zápisů ve výchovném deníku 1. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno pět zápisů, šestý znamená upozornění rodičům dále NTU, DTU, DŘŠ (není nutno stupňovat, lze udělit několik stejných výchovných opatření za sebou, není-li zápis poukazující na nevhodné chování ap.) 2. stupeň: o jednou měsíčně, o povoleno deset zápisů, jedenáctý znamená - viz 1. stupeň

18

19 Minimalizace šikany na škole (Program proti šikanování) Nejdůležitějším bodem je PREVENCE: Práce třídního učitele s kolektivem třídnická hodina jednou za 14 dnů na 2. stupni a jednou za měsíc na prvním stupni. Smyslem TH je vytváření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí. Formy práce hry a aktivity na mapování kolektivu, komunikaci, vytvoření pravidel soužití, myšlenkové mapy atp. (Zápis o náplni třídnické hodiny ve speciálním sešitě.) V případě vyskytnutí problému - aktuální řešení (např. častější setkávání, pomoc školního psychologa, pomoc zvenčí aj.) TU do analýzy třídy označí agresivní žáky a o možných obětech šikany jsou pedagogové povinni informovat na pedagogických schůzkách. TU se soustředí na práci s možnými agresory i oběťmi. Jednorázové preventivní aktivity. Dlouhodobé preventivní aktivity - oba body jsou zpracovány v analýzách jednotlivých tříd a následně zakotveny v Minimálním preventivním programu. Mimoškolní činnost (kroužky organizované ŠD, školou, DDM a dalšími subjekty podrobně v analýzách a MPP). Dotazníkové šetření. Informační tabule pro rodiče (v nové podobě funguje od ledna 2009). Pravidelná aktualizace. Zakotvení formulací s preventivním charakterem do školního řádu. Sankce za jeho neplnění jsou v Klasifikačním řádu a MPP (viz výchovná opatření). Schránka důvěry. Nad schránkou visí odpovědní deska. Vyžaduje-li žák reakci či radu, zvolí si značku (tím je zachována anonymita) a nalezne zde odpověď. Sankce za porušení školního řádu: Výchovná opatření - NTU, DTU, DŘŠ Na vysvědčení hodnocení chování sníženou známkou. Obecný postup při řešení šikany (v počátečním stadiu): 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4) Zajištění ochrany obětem. 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

20 Kontaktovat rodiče, není vždy nutné, tak aby případný problematický rodič nenadělal víc škody... Sledování situace v kolektivu (může jít o jednorázový problém, který skupina vyřeší sama) Důležité je, aby byl posuzován každý případ individuálně, nelze postup generalizovat Vyžádání pomoci psychologa pro zmapování problému v kolektivu Není možné šikanu přeceňovat, ale ani podceňovat! Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1) Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení policii. 6) Vlastní vyšetřování. Zde je nutná spolupráce s PPP, střediskem výchovné péče, OSPODem, Policií ČR. Učitelé jsou povinni se dále vzdělávat v oblasti tohoto problému. (Knihovnička u metodika prevence a výchovného poradce, účast na nabízených akcích s preventivní tematikou, samostudium ap.). Poznámka: Metodička prevence vedla workshopy pro TU jak pracovat na třídnických hodinách s ukázkami aktivit a her (uskutečněno v červnu 2009). Zpracovala: Mgr. Pavlína Spurná (metodik prevence)

21 Systém předávání informací pedagogům o postupu realizace MPP na škole a dalších informací spojených s touto tematikou Metodik prevence informuje kolegy: Na pedagogických radách Operativních schůzkách v případě potřeby Na nástěnce Primární prevence umístěné ve sborovně Metodik prevence informuje rodiče: Na nástěnce ve vstupu do školy V rámci konzultačních hodin Na webových stránkách školy Vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogů: Nová výchovné poradkyně Mariana Konečná již druhým rokem studuje Výchovné poradenství na PdF UP. Metodička prevence ukončila dvouleté studium na katedře psychologie FF UP v projektu A nebo... v roce Ředitel školy ukončil Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP centrum pro celoživotní vzdělávání v roce Škola plánuje (dle finanční situace) další semináře pro učitelský sbor vedené PhDr. Jiřím Beníškem. (Uskutečnil se seminář Emoční inteligence v roce 2008, Eneagram v roce 2010, Komunikace v roce 2011) Dle aktuálních nabídek

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Úvod Pravidla vzájemných vztahů I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva rodičů I. Povinnosti rodičů IV. Vnitřní režim školy Závěr Úvod Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělávání, výchovu, účast ve výuce podle rozvrhu a na školské služby dle zákona 561/2004 Sb. 2. Na informace o průběhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM FZŠ dr. Milady Horákové Roţňavská 21 OLOMOUC Školní rok 2011/12 Zpracovala Mgr. Pavlína Spurná (metodik pro prevenci) Obsah: 1) Analýza tříd formulář (vyplňuje kaţdý třídní

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více