Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace 1. března 2007 změna: změna: Nová škola - Školní vzdělávací program Č.j. 132/2008 Fill. schválili dne: školská rada: Hana Burišková, Mgr. Karla Pitáková, Soňa Kaloudová, Dana Mňáčková, Václav Kratochvíl, Bohdan Tišer ředitelka školy: Mgr. Lenka Fillová 1

2 Obsah 1. Identifikace školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Kodex učitele Kodex žáka Školní družina Učební plány Poznámky k učebnímu plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (ČaS) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata témata Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

3 6.4 Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Hodnocení žáků a autoevaluace školy Kritéria hodnocení při skupinové práci Autoevaluace školy

4 1. Identifikace školy Vize Chceme být školou přístupnou všem. Chceme: -žákům nabídnout příjemné a přátelské prostředí -aby poznatky zůstali trvalou hodnotou žáků v hlavě i srdci -aby žáci přicházeli do školy každé ráno rádi -aby se do naší školy rádi vraceli -aby odešli do života se znalostmi, ale i se sebeúctou -aby měli rádi lidi a dokázali pomoci potřebným -aby uměli naslouchat a vytvářeli si svůj názor -aby věděli, že k životu patří nejen práva, ale i povinnosti -aby se uplatnili v životě a dokázali se vyrovnat i s neúspěchy -aby se uměli správně rozhodnout a zodpovídat sami za sebe 4

5 Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Milešovce 112, Otnice IČ: IZO: RED IZO: Ředitelka: Mgr. Lenka Fillová tel.: , Koordinátor: Mgr. Lenka Fillová Platnost dokumentu od : Tento dokument vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Nová škola platného od Zřizovatel: Obec Milešovce Starosta: Michal Polanský IČ: Tel.:

6 2. Charakteristika školy Umístění a kapacita ZŠ a MŠ Milešovce je příspěvková organizace, která sdružuje ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Kapacita ZŠ je 40 žáků. ZŠ je neúplná základní škola se 4 ročníky ve 2 třídách. MŠ je jednotřídní s kapacitou 28 dětí, ŠD je jednotřídní s kapacitou 20 žáků. ŠJ má svou kuchyň i jídelnu s kapacitou 80 strávníků denně. Materiálně technické podmínky Škola má 2 budovy -starou budovu, kde sídlí ZŠ -novou budovu, ke je MŠ, ŠJ a ŠD Obě budovy jsou po rekonstrukci, stará celková oprava proběhla v roce Přibyla jedna odborná učebna počítačová třída, která je umístěna v půdní vestavbě. Nová budova MŠ oprava, rekonstrukce, modernizace ŠJ, nová okna, omítka aj. Odborné učebny: -Tělocvična (je k dispozici i kroužkům se sportovním zaměřením) -Počítačová učebna s připojením na internet -Dvě učebny třídy ZŠ -Jedna třída ŠD -Jedna třída MŠ (herna, ložnice, jídelna) -Jídelna pro žáky ZŠ a ŠD 6

7 -ředitelna, sborovna -WC s umývárnou, ve třídách umyvadla -školní výdejna -školní pozemek -školní zahrada -školní sklep s kotelnou Technické a provozní vybavení: třídy vybaveny stavitelnými lavicemi a židlemi relaxační koberce v zadní části třídy 6 počítačů v poč. Učebně, 1 v ředitelně dobré vybavení didaktickými ponmůckami televize, videa, DVD přehrávače, CD přehrávač kopírka, digi fotoaparát keramická pec klec s andulkami, akvária pro želvy a rybičky Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru školy. Tato snaha však naráží na zásadní problém nedostatek potřebných finančních prostředků. Proto modernizace celé školy musí probíhat postupně, dle možností. 7

8 Skladba žáků, jejich zájmy Do naší školy docházejí žáci z obce Milešovice -do I. Třídy chodí žáci 1. roč. a 2. roč. -do II. Třídy chodí žáci 3. roč. a 4. roč. -do MŠ chodí děti z obce od 3. věku do 6. věku dítěte -ŠD navštěvují žáci ZŠ (kapacita 20 žáků), přednost mají mladší žáci Do 5. ročníku odcházejí žáci do spádové školy do Otnic, nebo do ZŠ Slavkov, Komenského náměstí. Pedagogický sbor Kolektiv pedagogického sboru je celkově mladý a vysoce kvalifikovaný. Všechny učitelky, ale i zaměstnanci školy se aktivně zapojují do akcí školy. Během školního roku se účastní řady vzdělávacích akcí, které jsou jednoznačně přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v práci na počítačích, v problematice ochrany při mimořádných životních událostech v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Na škole bývají organizovány kroužky: keramický, počítačový, dramatický, flétna. Jsou organizovány pedagogickými pracovnicemi, dle zájmu dětí. Počet pedagogických pracovníků v základní škole: 4 fyzické osoby. Ředitelka a učitelka 2. kmenové třídy splňují vysokoškolským vzděláním podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni základní školy. Učitelka se zkráceným úvazkem v základní škole ( výuka výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti) má ukončené úplné střední vzdělání, obor vychovatelství studuje na Masarykově univerzitě a je zároveň vychovatelkou ve školní družině. Počet provozních zaměstnanců na základní škole: 2 fyzické osoby. Školnice domovnice pro malotřídní školy, která se stará o úklid a provoz základní školy. 8

9 Každoročně funguje i nepovinný předmět náboženství, kterému jsou poskytovány pro výuku bezplatně prostory školy a zajišťována výuka panem farářem z Otnic. Další aktivity školy optimální počet žáků ve třídách plavecký výcvik Zdravé zuby veřejné vystoupení žáků akce pro děti (Den dětí, karneval, sportovní a vědomostní soutěže, ) propojení výuky s tradicemi (Halloween, hody, Den Země, Velikonoční posezení s, Setkání se staršími spoluobčany, koledování u vánočního stromu, ) výuka nepovinného předmětu náboženství besedy pro žáky celoroční naplňování preventivních programů cílený program k prevenci sociálně patologických jevů (celoroční projekt, intolerance, šikana, drogy, ) kulturní představení ( divadelní, koncerty, kouzelník, kino, ) vycházky, exkurze, výlety Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty s mateřskou školou, se školami Otnice, Újezd u Brna, Dambořice třídní schůzky a konzultace za přítomnosti žáka cíleně pracujeme na větší informovanosti rodičů o vyučování, výsledcích a chování žáka rodiče jsou zváni na některé akce do školy veřejná vystoupení rada školy hodnotí činnost a naplňování záměrů školy Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Zatím nejsou. 9

10 3. Charakteristika ŠVP ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Chceme, aby v naší škole bylo vytvořeno především bezpečné prostředí pro žáky. Pocitem bezpečí chápeme pocit každého žáka, že do školy přichází s důvěrou a beze strachu, že se může svěřit, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a snažíme se mu pomoci s problémy a starostmi. Chceme být otevřenou školou, komunikovat a připravit žáky pro celoživotní vzdělávání. Chceme, aby naše škola byla centrem kultury a vzdělanosti. Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Budeme upevňovat školní tradice ve spolupráci se žáky, aby byli jejich nedílnou součástí. Budeme u žáků rozvíjet vnímavost k lidem, podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní cit v chování, jednání a prožívání životních situací. Budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný. Budeme žáky učit pěstovat a rozvíjet sociální vztahy s osobní zodpovědností. Budeme podporovat multikulturní a proevropské cítění žáků, komunikaci v cizích jazycích a počítačovou gramotnost. Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému a sebekritickému řešení problémů tak, aby byli schopni uplatňovat demokraticky a svobodně svá práva a povinnosti. Povedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Naší hlavní prioritou je a bude motto: Ve školách cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu." J. A. Komenský 10

11 3.1 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení - SPU V případě, že se u některého z žáků začínají projevovat příznaky SPU, posíláme je do pedagogicko-psychologické poradny nebo do speciálně pedagogického centra. Po vyšetření a poradě s odborníky žákům SPU vhodně kompenzujeme. Vždy přihlížíme na SPU, jak při práci, tak při hodnocení. Ve spolupráci s rodiči používáme slovní i písemné hodnocení, popřípadě kombinaci obou (v případě, že rodiče nejsou proti). Pokud se u nás vyskytne případ žáka se spec. Poruchami učení, řešíme tento problém s rodiči a doporučujeme psych. Vyšetření v PPP ve Vyškově, popr. Brně. Jakmile přijdou výsledky vyšetření, řídíme se pokyny a doporučením pracovníků PPP. Žáci s tělesným (smyslovým) postižením Do výuky můžeme zařadit i žáky s lehčím tělesným postižením, kteří jsou mobilní. V tomto případě žáky, ve spolupráci s příslušným speciálně pedagogickým centrem, integrujeme a vytváříme pro ně individuální plán výuky (s různými možnostmi - například kopírování zápisů,...). Samozřejmostí je, že se s individuálním plánem a kompenzací poruch seznamují i ostatní vyučující, kteří ve škole učí, prostřednictvím porad s výchovným a vzdělávacím zaměřením. Žáci talentovaˇí a mimořádně nadaní Ukazatelé k identifikaci žáka: - bystrý, vnímavý - rychle se učí nové věci - bohatá slovní zásoba 11

12 - aktivně se zapojuje do získávání nových vědomostí - výborná paměť - nápadité, originální řešení úkolů. Individuální rozvoj dítěte zajišťujeme: - individuálním zadáváním složitějších úkolů - diferencovanou prací ve vyučování - při práci ve skupině je těmto žákům přidělena odpovídající funkce - účastí se školních, okresních kol soutěží - širokou nabídkou kroužků podle zaměření žáka - možností využití žákovské studovny a počítačových pracoven - sportovně nadaným žákům je nabídnut individuální studijní plán, je jim umožněna účast na soutěžích. 12

13 3.2 Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Klíčové kompetence Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení Vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie Plánujeme, organizujeme a řídíme vlastní učení Projevujeme ochotu věnovat se dalšímu studiu Motivujeme k učení, vysvětlujeme jeho smysl a cíl, podněcujeme k touze po nových informacích Vyhledáváme a třídíme informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využíváme v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Uvádíme věci do souvislostí, propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváříme komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Pozorujeme a experimentujeme, získané výsledky porovnáváme, kriticky posuzujeme a vyvozujeme z nich závěry pro využití v budoucnosti Poznáváme smysl a cíl učení, vytváříme pozitivní vztah k učení, hodnotíme vlastní pokrok, plánujeme, jak učení zdokonalit Učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky Vedeme žáky k používání správné terminologie Vedeme k systematickému pozorování, k popisu a hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení Učíme práci s chybou Zapojujeme žáky do soutěží 13

14 Kompetence k řešení problémů Vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se pochopit problém, přemýšlíme o příčinách problému, promýšlíme a plánujeme způsob řešení Vyhledáváme informace vhodné k řešení problému, využíváme získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení Podporujeme samostatné řešení problému i netradiční, volíme vhodné způsoby řešení Hodnotíme výsledky svých činů a sledujeme pokrok při zdolávání problémů Vedeme žáky k vytváření postojů k problémům Používáme kritické myšlení a možnost obhajoby vlastního rozhodnutí Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémových situací Kompetence komunikativní Prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytvářet příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikace v týmu, podřízení se, vedení apod.) Rozvíjíme u žáků dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání apod.) Podporujeme přátelskou atmosféru mezi žáky Požadujeme souvislé odpovědi, myšlenky a názory v logickém sledu, dbáme na kultivovaný projev písemný i ústní Umožňujeme žákům prezentaci výsledků své práce před spolužáky 14

15 Kompetence sociální a personální Organizujeme práci ve skupině i v týmu, vytváříme spolu s žáky pravidla práce, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce, hodnocení zájmu a snahy Podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, ohleduplně a s úctou jednáme s druhými lidmi Přispíváme ke spolupráci s druhými Podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj, rozvíjíme pocit sebeuspokojení a sebeúcty Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle Respektujeme dohodnutá pravidla Kompetence občanské Formujeme volní a charakterové rysy Učíme správně reagovat v krizových situacích, zdůrazňujeme důležitost vzájemné lidské spolupráce při katastrofách Seznamujeme s pravidly poskytování první pomoci Umožňujeme vžít se do rolí v různých životních situacích a řešit je Vedeme k sebeúctě a úctě k ostatním Respektujeme názory druhých Zdůrazňujeme rovnost lidí a potřebu vzájemné spolupráce Učíme myslet v souvislostech Připomínáme propojenost našich kulturních tradic Nabízíme příležitosti k pochopení práv a povinností občana ČR prostřednictvím modelových situací a prožitků Zapojujeme do zájmových aktivit souvisejících s ochranou a podporou zdraví Třídíme odpad 15

16 Kompetence pracovní Dbáme na ochranu zdraví při práci Volíme takové úkoly, které jsou použitelné v běžném životě Vytváříme prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělání a profesní orientaci Poukazujeme na možná rizika a hledáme cesty k jejich minimalizaci Uvědoměle, správně a bezpečně používáme a volíme různé pracovní nástroje Odvádíme práci v co nejlepší kvalitě a co nejhospodárněji Domlouváme se na pravidlech bezpečného chování Využíváme chybu k učení Vedeme k odpovědnosti každého člověka jako spotřebitele při ochraně životního prostředí Respektujeme hygienická pravidla a ochranu při práci Používáme pravidlo přímého důsledku při poškození majetku školy Hodnotíme a sebehodnotíme, používáme zpětnou vazbu Efektivně organizujeme vlastní práci Používáme různé zdroje k získávání informací 16

17 3.3 Kodex učitele 1. Láska k dětem Problémy dětí a obtížné situace řešme s láskou a pochopením k našim žákům. Vždy žákům naslouchejme, povzbuzujme je, aby nám vyprávěli nejen o svých radostech ale i starostech. 2. Výchova k odpovědnosti Vychovávejme žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv k poslušnosti v přítomnosti pedagoga. Nepoužívejme fyzického ani psychického násilí, nemanipulujme se žáky z pozice nadřazenosti. 3. Pravdivost a spravedlnost Nikdy žákům nezkoušejme lhát. Neslibujme, co nemůžeme splnit. Chovejme se čestně a tak, abychom žáky nezraňovali. Každý žák by měl vědět, za co je trestán. K provinění je třeba připojit oprávněný trest. Používejme více metodu přímého důsledku než trest. 4. Vzájemný respekt Nepovyšujme se nad kolegy ani nad žáky. Nevysmívejme se, neponižujme, respektujme odlišný názor. Hledejme na ostatních spíše to pozitivní, snažme se je pochopit. 5. Důvěra Naslouchejme také srdcem, důvěrné informace nesdělujme, respektujme etická pravidla. Učitel má žákům důvěřovat a oni mají důvěřovat jemu. 6. Osobní nasazení Snažme se ze všech sil podávat co nejlepší výkon. Pomáhejme žákům co nejlépe zvládat svěřené úkoly a vzniklé problémy v radostné a přátelské atmosféře, klidně a s důvěrou. 7. Humor jako výchovný prostředek 17

18 Využívejme humoru při naší práci s dětmi, nezaměňujme ho s výsměchem, shazováním a ponižováním žáka. Laskavým humorem lze obvykle dosáhnout více než strohou přísností. 8. Spolupráce a pomoc Spolupracujme s dětmi a rodiči při stanovení cílů výchovy a výuky tak, aby všichni měli radost a uspokojení z pokroku, kterých budou žáci dosahovat. Pomáhejme žákům, když nás o to požádají a spolu nacházejme správná řešení. 9. Respekt k dohodnutým pravidlům Dbejme na dodržování školního řádu, vnitřního řádu školy, pravidel soužití a společenských pravidel. To, co vyžadujeme po dětech, musíme vyžadovat i od sebe samých. Vychovávejme příkladem. 10. Loajalita ke škole, kolegialita Případně vzniklé problémy řešme na půdě školy. Projevme ochotu řešit vzniklé problémy a nedorozumění věcně a bez emocí. Neohrožujme prestiž školy vynášením interních dohod, nesnažme se získávat lepší postavení zpochybňováním kvality práce svých kolegů. 18

19 3.4 Kodex žáka 1.Vstoupil jsem - pozdravím. 2.Odcházím-li - rozloučím se. 3.Chci-li - řeknu prosím. 4.Dostanu-li - řeknu děkuji. 5.Nikoho nebiji - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 6.Neničím - každá věc, která posloužila mně, může posloužit i druhému. 7.Netrápím se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se můžu podělit o každou radost i bolest. 8.Mluvím pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 9.Mám důvěru ve své učitele a spolužáky. Respektuji je i jejich názory. 10.Jsem tolerantní, nikdy se nikomu nevysmívám a nikoho neponižuji. 11.Jsem ochoten pomoci svým spolužákům i učitelům. 12.Učím se být samostatný, zodpovědný za své činy. Nebojím se prosazovat svůj názor otevřeně, v klidu a slušnou formou. 13.Chci dosahovat co nejlepší výsledky. Pracuji nejen pro sebe, ale i pro kolektiv třídy. 14.Věřím si, i já jsem v něčem dobrý. Snažím se neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 15.Dbám na dodržování školního řádu a společenských pravidel. Vím, že svým chováním a jednáním reprezentuji nejen sebe, ale i svou školu. 19

20 3.5. Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů Poradenské služby Ve škole důsledně uplatňujeme zásady práce s žáky se specifickými potřebami učení a s poruchami chování. Depistáž těchto žáků je prováděna na I. stupni, třídní učitelé doporučují vyšetření na specializovaném pracovišti a s jejich závěry a náměty jsou seznamováni ti vyučující, do jejichž předmětu se SPU promítá. Na I. stupni zajišťuje škola konzultace se speciálním pedagogem, který doporučí rodičům nejvhodnější formy doučování, procvičování a reedukace. Prevence sociálně-patologických jevů Škola realizuje Minimální preventivní program. Jeho cílem je vytvořit školu bez drog, budovat pozitivní psychosociální klima ve škole, vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, pozitivně formovat osobnost žáků se zaměřením na hodnotovou orientaci, komunikaci, sebepoznání, sebepojetí, sebeúctu, nekonfliktní řešení problémových situací a vzájemnou toleranci k odlišnostem. Program je rozpracován pro I. stupeň ZŠ v rámci výuky jednotlivých předmětů. Škola preventivně působí na děti a mládež v těchto oblastech: zdravý životní styl (péče o zdraví, osobní hygiena, denní režim, pohybové aktivity, rozvoj osobnosti), rodina a širší sociální prostředí (pravidla slušného chování, osobní bezpečí, dospívání), sexuální výchova (vztahy vrstevníků, prevence), prevence zneužívání návykových látek (tabákové výrobky, alkohol, nácvik odmítání návykových látek, smysluplné trávení volného času), prevence šikany (vytváření zdravého prostředí ve třídách, tolerance odlišností, pomoc při vytváření spolupracujícího třídního kolektivu). Součástí Minimálního preventivního programu je poradenství pro žáky i rodiče, doplňování knihovny, videotéky, nástěnek, průběžná informovanost rodičů o preventivních. 20

21 3.6 Školní družina Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program školní družiny je přílohou školního vzdělávacího programu. 21

22 4. Učební plány (Opatření MŠMT, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání čj / ) Celkem povinně hodin Přidáno 118 oblasti celkem předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. z DČD* součet Český jazyk a Jazyk a lit. jazyková 47 Cizí jazyk komunikace (Aj) Matematika a její aplikace 22 Matematika Informační a komunikační technologie 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební Umění výchova 12 a kultura Výtvarná výchova Člověk Tělesná 10 a zdraví výchova Člověk Pracovní 5 a svět práce činnosti Průřezová témata P P P P P Přesah 1 h nad rámec RVP ve šk.r. 09/10 viz poznámky *DČD disponibilní časová dotace 22

23 4.1 Poznámky k učebnímu plánu Závazné zákonné podmínky: musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118 hodin pro 1. stupeň ) nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, ročník 26 hodin). současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, ročník 22 hodin. Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace byla rozdělena následujícím způsobem: na 1. stupni byla využita při posilnění časové dotace českého jazyka a literatury (5h), angličtiny (2h), matematiky (4h) a volitelný předmět (3h) Přesah 1 h nad rámec RVP ve školním roce 09/10 Z důvodů, aby ve čtvrtém ročníku nemuselo být zavedeno odpolední vyučování, byly ve školním roce 09/10 přesunuty hodiny českého jazyka následovně: Žáci 2. ročníku mají o 1h Čj více než v původním plánu a tudíž celkový počet hodin je 22. Došlo k posunu učiva ze třetího ročníku do druhého. V následujícím šk.r. 10/11 budou mít tito žáci ve 3. ročníku 8 h Čj a celkový počet hodin bude 24. Žáci 3. ročníku mají o 1h Čj více než v původním plánu a tudíž celkový počet hodin je 25. Došlo k posunu učiva ze čtvrtého ročníku do třetího. V následujícím šk.r. 10/11 budou mít tito žáci ve 4. ročníku 7 h Čj a celkový počet hodin bude 25. Další poznámky: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je naplňována ve výuce předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk. 23

24 Český jazyk a literatura je povinně realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (ZV). Psaní je součástí slohové výchovy a je vyučováno v menších časových celcích než je jedna vyučovací hodina. Psaní se vyučuje 1. až 3. ročníku ZV. Cizí jazyk je povinně zařazen od 1. do 5. ročníku ZV. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je naplňována ve výuce předmětu Matematika. Matematika je povinně realizována ve všech ročnících ZV. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je naplňována stejnojmenným předmětem a předmětem Přírodověda a vlastivěda. Člověk a jeho svět je povinně realizován ve všech ročnících ZV na 1. stupni. V ročníku v předmětu Člověk a jeho svět a od 4. ročníku v předmětu Přírodověda a vlastivěda. Vzdělávací oblast Umění a kultura je naplňována v předmětech Hudební výchova, Výtvarná výchova. Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je naplňována v předmětech Tělesná výchova, Výchova ke zdraví. Tělesná výchova je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání. Zbývající část oboru výchova ke zdraví je zařazena do výše uvedených předmětů. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je naplňována v předmětech Pracovní činnosti. Předmět pracovní činnosti je zařazen do výuky od 1. do 5. ročníku. Na 1. stupni je rozdělen na okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. V ročníku jsou Pracovní činnosti převážně zaměřeny na první tři okruhy a ve ročníku na okruh příprava pokrmů. 24

25 5. Vzdělávací oblasti 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika českého jazyka pro první stupeň Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Tento předmět má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základní školy. Dovednosti, které si v rámci tohoto předmětu osvojují, jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oborech. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. VKomunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. VJazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. VLiterární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. 25

26 Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Výuka probíhá ve kmenových třídách. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, exkurze, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Očekávané výstupy ČJ 1. stupeň Výchovně vzdělávací strategie předmětu Komunikační a slohová výchova čte a porozumí při čtení textům přiměřeného rozsahu a náročnosti čte plynule, potichu i nahlas texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu a pokouší se je zaznamenat používá správné dýchání a vhodné tempo řeči, pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost a pokouší se používat základní komunikační pravidla v rozhovoru a vést správně dialog nalézá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích a na základě vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev vybíráme vhodné texty, respektujeme individuální možnosti jednotlivce, motivujeme žáky vedeme žáky k praktickému a věcnému naslouchání a porozumění textu, definujeme základní informace a klíčová slova uplatňujeme a demonstrujeme základní techniky mluveného projevu, vybíráme vhodné komunikační žánry a objasňujeme základní komunikační pravidla a pravidla dialogu, využíváme skupinové práce opravujeme výslovnost, demonstrujeme mimo jazykové prostředky řeči, diskutujeme se žáky o daných situacích, pracujeme s chybou 26

27 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatovává si z něj podstatná fakta, posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení a sestavuje věcně i formálně správně toto sdělení seznamuje se se základními hygienickými návyky spojenými se psaním, píše správné tvary písmen a číslic a spojuje písmena a slabiky. Píše správně po stránce obsahové i formální rozpoznává a vyhledává manipulativní komunikaci v reklamě objevuje dějové posloupnosti v ilustracích a vypráví podle nich jednoduchý příběh, sestavuje osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky porovnává významy slov a rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku porovnává a třídí slova podle zobecněného významu a rozlišuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a nespisovná rozeznává větu jednoduchou a souvětí, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy a vyhledává základní skladební pomáháme žákům vybírat podstatná fakta, pracujeme s texty přiměřenými věku vysvětlujeme a demonstrujeme základní hygienické návyky při psaní, objasňujeme techniku psaní a seznamujeme žáky se základními žánry písemného projevu, provádíme rozbor písemného projevu argumentujeme danými fakty, uvádíme klady a zápory, porovnáváme na konkrétních případech definujeme a demonstrujeme žánry písemného projevu, provádíme jejich rozbor a specifikujeme a ukazujeme jejich použití vysvětlujeme zvukovou a grafickou podobu slova, seznamujeme s rozdělením hlásek definujeme ve slovech část příponovou, předponovou, kořen a koncovku třídíme slova podle významu, definujeme a vysvětlujeme slovní druhy a jejich použití pojmenováváme slova spisovná a nespisovná a demonstrujeme je na příkladech objasňujeme pravidla při tvoření vět jednoduchých a souvětí, ve větách definujeme základní skladební dvojice 27

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více