Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)"

Transkript

1 Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Další údaje Charakteristika žáků Podmínky školy Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Vlastní hodnocení školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu pro 1. a 2. stupeň...31

3 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS INTEGROVANÝ PŘEDMĚT ČLOVĚK A ZDRAVÍ ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Hodnocení výsledků vzdělávání žáků...96

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV), Škola porozumění a bezpečí, vzdělávací program je devítiletý. 5. verze 2013/2014 ŠVP byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od Vzdělávání probíhá denní formou. 1.2 Údaje o škole Základní škola Bohutín, okres Příbram Adresa: Bohutín Bohutín Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Melicharová Kontakty : škola ředitelka školy webové stránky:

5 1.3 Zřizovatel Obec Bohutín Adresa: Obecní úřad Bohutín Vysoká Pec Bohutín Kontakty : tel, fax: webové stránky: 1.4 Platnost dokumentu Dokument vstupuje v platnost dne pod číslem jednacím: 79/2013. Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy razítko školy ŠVP ZŠ Bohutín projednala školská rada Předseda: Kateřina Hrdinová podpis

6 2 Charakteristika školy 1.5 Úplnost a velikost školy Základní škola Bohutín, okres Příbram, je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, většinou s jednou třídou v každém ročníku. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Bohutín. Kapacita školy je 225 žáků. Škola sdružuje ještě školní družinu s plně naplněnou kapacitou 75 žáků a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 150 jídel. Jsme školou vesnickou, obec Bohutín leží šest km jihozápadně od okresního města Příbram. V roce 2012/2013 školu navštěvovalo 161 žáků. Žáci do naší školy dojíždějí i ze spádových obcí Lázu, Vysoké, Třebska, Narysova a Modřovic, v posledních letech přibývají i žáci z Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem a dalších vsí z okolí. 1.6 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky jsou poměrně stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka, zástupkyně ředitelky a patnáct stálých pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 nastupují tři nové mladé paní učitelky. Jejich nástupem začíná obnova pedagogického sboru způsobená odchody učitelů do důchodu. Z celkového počtu je polovina pedagogů místních, ostatní dojíždějí z Rožmitálu pod Třemšínem a z Příbrami. Dalšími zaměstnanci, rovněž místními, jsou školnice, uklízečka a všechny zaměstnankyně školní jídelny. Personál školy spolu vytváří dobré podmínky pro spolupráci pedagogů, žáků a rodičů. Všichni pedagogové spolupracují na tvorbě školních cílů, plánů, strategií. Ředitelka školy na pedagogy přenáší kompetence i zodpovědnost k plnění úkolů. Všichni pedagogové se podílejí na několikaleté tvorbě našeho ŠVP. Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé tuto možnost využívají. Vedení školy se snaží učitele směřovat a motivovat k účasti na seminářích, které vedou k naplňování cílů a plánů školy. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu a získávání dalších zajímavých metod a forem práce, dovedností pro rozvoj individuální práce se žáky a využívání interaktivních tabulí, získávání nových poznatků pro prohloubení znalostí ve vyučovaných předmětech i získávání manažerských dovedností. 1.7 Dlouhodobé projekty Škola byla dne 15. června 2006 po roční přípravě přijata do sítě projektu Zdravá škola, jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. Jeho pracovníci prověřili situaci ve škole a schválili čtyřletý plán školy. Od roku 2011/2012 pokračujeme ve druhé čtyřleté etapě tohoto projektu.

7 Program Školy podporující zdraví má tři hlavní zásady (pilíře): 1. Pohoda prostředí (pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí) 2. Zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení) 3. Otevřené partnerství (škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce). Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho životní priority. Rovněž jsme zapojeni v síti škol Ekoškola. 1.8 Další údaje Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou místní nebo dojíždějí z okolních vsí. Jsou vesměs klidnější, méně průbojní než městské děti. Občas se objevují problémy s financováním nákladů vznikajících se školním vzděláváním, rodiny jsou nuceny šetřit. Rodiče mají zájem umísťovat děti do školní družiny i v časných ranních hodinách Podmínky školy Každým rokem je část školy rekonstruována. V roce 2001 byly zrekonstruovány a zmodernizovány toalety. V roce 2005 byly obnoveny vnitřní rozvody a radiátory topení, kotelna byla kompletně přebudována, kotle na uhlí byly vyměněny na elektronicky a dálkově řízený kotel na LTO. Ze školního málo využívaného cvičného pozemku pro pracovní vyučování jsme vytvořili krásnou zatravněnou zahradu s prolézačkami a stolky, ale i se sportovním vybavením pro míčové hry. Před sluncem a deštěm je možné se schovat do altánu. Zahrada je ohraničena novým vkusným dřevěným plotem. Je využívaná pro výuku, pro pobyt dětí o přestávkách, pro školní družinu i pro hry dětí z obce. Od roku 2008 máme nové krásné prostory v půdní vestavbě. Vznikla nová moderní prostorná školní družina, ředitelna a skladové prostory v hodnotě 2 milionů korun. Další družina včetně cvičné kuchyně vznikla v roce Pro nedostatek prostor k výuce byla v roce 2013 zrušena školní šatna a místnost přeměněna na třídu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí školy je celková výměna oken a dveří a zateplení školy v roce Prvním nově pořízeným vybavením v roce 1996 byly žákovské lavice a židle, následovala vypalovací pec, hrnčířské kruhy, vybavení obou školních družin nábytkem, koberci, záclonami. V roce 2013 máme novou a větší vypalovací pec, v pěti třídách bude vyměněn žákovský nábytek.

8 Vlastními silami jsme vytvořili počítačovou učebnu rozšířenou o propojení do školní sítě včetně připojení k internetu, od roku 1998 v rámci grantu telefonem, od června 2006 bezdrátovým vysokorychlostním připojením. V hardwaru i softwaru dohromady je majetek téměř v hodnotě jednoho celého ročního rozpočtu školy na provoz. V roce 2006 byla zakoupena první interaktivní tabule Activ Board. V letech 2011 a 2012 následovaly další interaktivní tabule Smart Board V roce 2007 byl instalován nový hardware v počítačové učebně, od roku 2009 jsou funkční anténní a datové rozvody po celé škole. Z programu EU OPVK byla v roce škola dovybavena dalšími počítači a učitelskými notebooky, byly rekonstruovány rozvody v počítačové učebně. Všechny počítače jsou vybaveny legálními operačními a antivirovými programy, kancelářským SW a výukovými programy. Na podnět žákovského parlamentu má víc než polovina dětí šatní skříňky ovšem ve velice stísněných podmínkách, první až třetí třída mají malou šatničku. Na prvním stupni je podle potřeby nový nábytek, lavice a koberce. Ve všech třídách byly postupně vyměněny tabule. Pod linoleem v novější části budovy jsme objevili parkety a nechali jsme je zrekonstruovat, v ostatních místnostech je položeno linoleum nebo koberce. Kulturnější prostředí je ve sborovně, máme příruční učitelskou knihovnu i skříňky pro ukládání nejpoužívanějších osobních pomůcek pro výuku s oboustranně tisknoucí kopírkou. Prostory sborovny jsou bohužel nevyhovující, nevejdou se do ní všichni učitelé ani jejich materiály potřebné pro výuku, škola již nemá žádné volné prostory. Postupně se obměňuje vybavení školy pomůckami, každý rok jsou obnovovány a doplňovány nástěnné tabule, mapy a pomůcky pro odborné předměty, hračky a hry do školní družiny. Každoročně je vložena velká částka do techniky, dokumentujeme dění vlastními videokamerami a digitálními fotoaparáty, máme ozvučovací techniku s mikrofonem a elektronickými klávesami. Téměř všem žákům můžeme zapůjčit vybavení na lyžařský kurz Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Informace se k rodičům dostávají přímým kontaktem s učiteli, elektronicky nebo písemnou formou. Zavedeny jsou žákovské knížky, prvostupňové děti používají záznamníčky. V několika třídách se předávají informace em, což někteří rodiče odmítli, a tak jsou stále často využívána i tištěná oznámení a pozvánky. Mnoho informací umísťujeme na školní webové stránky. Všichni rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s vyučujícím a ředitelkou školy navštívit vyučovací hodinu. Rodiče nezaujaly pravidelné měsíční konzultace s učiteli účast byla nízká, a proto jsme obnovili ještě i klasické schůzky. V některých třídách se setkávají společně žáci, rodiče a učitelé. Rodiče mohou kdykoli požádat o spolupráci učitele, a to i telefonicky nebo elektronicky. V roce 2012 se uskutečnily poslední volby zástupců rodičů a pedagogů do školské rady Základní školy Bohutín, okres Příbram. Školská rada aktivně pracuje, schází se několikrát ročně. Od školního roku 1996 pracuje přímo ve škole pobočka ZUŠ, děti nemusí dojíždět do Příbrami nebo do Rožmitálu. Škola se stále víc otevírá veřejnosti. Od prvního vystoupení žáků na vánoční besídce v roce 1996 přibyly i velikonoční besídka, vystoupení ke Dni matek, velikonoční a vánoční jarmarky, dny otevřených dveří, koncerty ZUŠ. Od roku 2005 se loučíme se žáky

9 devátých tříd na zahradní slavnosti. Všechny akce jsou bohatě navštěvovány, spolupracují a účastní se i místní hasiči a fotbalový klub Litavan. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami ve Vysoké Peci, Lázu a ve Třebsku. Důležitá je spolupráce s poradenskými zařízeními v Příbrami Pedagogicko-psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, K-centrem, Střediskem Magdalena - i jinde, např. Ústavem národního zdraví v Praze. Na škole pracuje žákovský parlament, děti mají možnost aktivně zasahovat do dění školy, podílí se na tvoření zásad chování. Z podnětu žákovského parlamentu sponzorujeme, děti v Africe, plameňáka v pražské ZOO, darovali jsme hračky dětskému oddělení nemocnice v Příbrami, instalovali jsme nápojový automat Vlastní hodnocení školy Každoročně probíhá vlastní hodnocení školy. Evaluační činnost je nedílnou a permanentně probíhající součástí práce školy, která nám poskytuje zpětnou vazbu, vede nás k naplňování cíle stát se efektivní školou. Vlastní hodnocení naší školy se periodicky opakuje - vychází z hodnocení práce školy v předchozích letech. Plánování a vlastního hodnocení školy se účastní všichni pedagogové. (1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení. (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci), vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Kritéria a nástroje se mění se změnami strategie rozvoje školy a změnami v ročních plánech školy.

10 Každoročně je vyhodnocováno naplňování a realizace našeho školního vzdělávacího programu. Podle závěrů tohoto hodnocení bude ŠVP upravován. Autoevaluace školy Tabulka obsahuje možná kritéria a nástroje naší školy: Výuka Školní klima Hodnocení žáků cíle a kritéria nástroje časové rozvržení odpovídá - rozbor žákovských prací (nejen - dotazníky ve školním roce - učitelé čtvrtletních) 2013/2014 (a dále každé tři - vedení školy - portfolia žáků a učitelů roky) - kompetenční model učitele - analýza SWOT dle plánu - hospitační činnost - rozvržení dle plánu - testování kontrolní činnosti - modelové situace - testy dle časového rozpisu - řízené rozhovory institucí - dotazníky - pozorování - hodnocení projektů - zjišťování úrovně znalostí a dovedností, úrovně podpory rozvoje schopností a budování postojů - zjišťování efektivity výuky - zjišťování, zda jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků - zjišťování kvality písemného projevu žáků - zjišťování použití výukových nástrojů, metod a forem práce - zjišťování náročnosti výuky - zjišťování míry individualizace výuky - zjišťování propojení učiva s reálným životem - zjišťování vztahů ve škole mezi žáky, učiteli, rodiči, mezi nimi navzájem - cílem je dosáhnout přátelského a bezpečného prostředí motivující k učení, - budování důvěry - monitorování stavu nežádoucích jevů - zjišťování zda jsou kritéria pro hodnocení srozumitelná, jasná, zda jsou žáci o pravidlech informováni, zda jsou pravidla dodržována - zjišťování zda žáci používají sebehodnocení - zjišťování zda je používáno pozitivní - schránka důvěry - modelové situace - rozhovory - dotazníky (SWOT) - projekty - preventivní programy - dramatizace - třídnické hodiny - komunitní kruhy - rozbor žákovských prací - modelová situace - analýza výsledků vzdělávání (čtvrtletních prací, žákovských knížek, pololetních statistik) - hospitace - ČŠI - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - komunitní kruhy průběžně - školní parlament průběžně - dle plánu kontrolní činnosti - podle potřeb školy - výstupní hodnocení dle zákona I. pololetí šk. roku - třídní učitelé - výchovná poradkyně - vedení školy - žáci - rodiče - vedení školy - učitelé

11 motivační hodnocení Práce učitelů Vedení školy Spolupráce s rodiči Materiální a technické podmínky - používat sebehodnocení především při rozboru hodin - zjišťovat, zda jsou promyšlené cíle výuky, metody, nástroje a kritéria - zjišťovat, zda se učitelé sebevzdělávají a zda aplikují nové poznatky ve výuce a předávají zkušenosti kolegům - kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla hodnocení - sledovat ochotu k tvůrčí práci - sledovat, zda se učitel podílí na osobním růstu žáka - stanovení osobních cílů ped. rozvoje učitelů - zjišťovat, jaký je vztah ředitel školy učitelé - zjišťovat, jaká je podpora učitelům ze strany ředitele - zjišťovat, jaká je práce vedení školy - zjišťovat, zda se daří komunikovat s rodiči žáků, zda jsou brány názory rodičů v potaz v situacích týkajících se jejich dětí - zjišťovat, zda se pořádají akce pro rodiče a veřejnost, zda se daří zapojovat rodiče do života školy - zjišťovat, zda má škola potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala - zjišťovat, zda je vybavení učitelům i žákům dostupné a využívané - zjišťování, zda je zařízení a vybavení bezpečné a funkční - hodnotící rozhovory - rozbor hospitovaných hodin - dotazníky - systematické sledování - reflexe žáků - vzájemné pozorování učitelů - dotazníky - analýza SWOT - dotazníky - třídní schůzky, konzultace - rozhovory - školská rada - hodnocení akcí školy - ankety - hospitační činnost - dotazníky - rozhovory - kontroly BOZP, PO - revize - mapování potřeb - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - rozhovory průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - analýza SWOT dle plánu - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - třídní schůzky - připomínky a návrhy rodičů průběžně - ostatní dle potřeby - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - plán BOZP a PO - průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - vedení školy - učitelé vzájemně - rodiče - žáci - vedení školy - učitelé - rodiče - třídní učitelé - vedení školy - výchovná poradkyně - rodiče - školská rada - všichni pracovníci - vedení školy - preventista školy

12 Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5.verze 2013/ Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.9 Zaměření školy Východiska Nový školský zákon 1 zavádí kurikulum, které se od předchozích kvalitativně liší. Chceme změnit systém školství i jeho institucí. Abychom dosáhli trvalé změny, jsou potřebné změny nejen na úrovni právní normy, ale i na úrovni samotného státu, kraje, školy, rodičů, učitelů, což dnes není zdaleka naplněno. Úkolem školy potažmo učitelů už není naučit žáky pouze znalostem a vědomostem, ale dovést žáky i k nabytí kompetencí, které jim umožní úspěšné uplatnění v jejich dalším životě. Učivo již není pouhým cílem vzdělávání, ale nezbytné množství znalostí a dovedností se stává stavebními základy pro naplňování cílů školy a učivo se tak stává hlavně prostředkem ke vzdělávání žáka. Filosofie školy Školní vzdělávací program naší školy vychází z cílů základního vzdělávání uvedených ve školském zákoně, klíčových kompetencí v RVP ZV, kterých má žák dosáhnout a z dosavadního života školy. Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Obzvlášť pojem porozumění nabývá v dále uvedených souvislostech širší význam a na jeho základě lze také přiblížit filosofii našeho ŠVP. V začátcích práce na našem ŠVP bylo v první řadě nutné porozumění učitelů změnám, jejichž účastníky se stáváme. Při zpracování našeho školního kurikula jsme vycházeli z porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména z porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů. Dále bylo a je pro nás důležité porozumět a pochopit, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat. Poučení jsme čerpali hlavně v knize S. Kovalikové 2. Z podobných základů vychází i Program Školy podporující zdraví 3, do kterého jsme zapojeni. Za nejdůležitější pokládáme splnění podmínky, že žák není ohrožen nevhodným a nebezpečným prostředím, 1 Zákon č.561/2004 Sb. 2 KOVALIK, S.: Integrovaná tématická výuka, HAVLÍNOVÁ A KOL., Program podpory zdraví ve škole, 1998

13 ohrožujícími vztahy a nemotivujícím hodnocením. Princip být neohrožen stresem při své práci velmi pěkně podporuje výuka matematiky podle profesora Hejného, kterou zavádíme do výuky. Usilujeme tedy o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, tak aby se minimalizovala skutečná či domnělá nebezpečí ve vzájemných vztazích. Úkolem učitelů je vytvořit a pěstovat atmosféru důvěry a důvěryhodnosti, která žákům umožňuje hledat pomoc, ptát se, zvládat obtížné situace a těšit se do školy. Chceme dosáhnout toho, aby se žáci cítili uznáváni druhými. Žáci jsou v naší škole také spolutvůrci pravidel soužití třídy a prostřednictvím školního parlamentu i pravidel školy. Vytváříme prostředí, které podněcuje co nejvíce z 19 lidských smyslů (nejen pět často jmenovaných). Chceme vytvářet prostředí plné možností, prostředí, které nabízí informace, uspokojuje zvídavost a v co největší míře odráží život a přirozený svět. Také proto často učíme v přírodě, v okolí školy, ale i na exkurzích, v galeriích, navštěvujeme různá kulturní a sportovní zařízení. Hlavní pomůckou žáka by neměla být učebnice, ale reálné věci a zkoumání reálných dějů, jejichž smysl je zřejmý. Starším žákům sdělujeme, jak to co se učíme, dále v životě využijí. Zprostředkované poznatky poskytují různorodé odborné knihy, encyklopedie, video, CD a DVD nahrávky a výukové programy. Žák pozná lépe smysl obsahu učiva a porozumí, proč se učí, porozumí potřebě vzdělávat se. Smysluplné učení splňuje učivo přiměřené věku, smysluplné učení je také individuálně závislé na dosavadních zkušenostech, které dále rozvíjí. Individuální přístup je nutný tedy z důvodu rozdílné úrovně myšlení žáků i z důvodu rozdílného typu inteligence, způsobu učení a paměti žáka. Nechceme zadávat úkoly na úrovni, které mozek není schopen zpracovat, což vede k nepochopení a pouhému memorování. Individuální přístup nám umožňuje rozvinout žáka v jeho nadání, přispívá k dosahování maxima rozvoje jeho schopností. Porozumění integrovaným žákům s různými druhy zdravotního postižení včetně specifických poruch učení (SPU) obohacuje děti o vzájemnou toleranci, rozvoj schopnosti spolupracovat a pomáhat. Integrovaným dětem pomáháme posílit jejich osobnost, napravit handicapy (vady řeči a SPU) díky individuálnímu přístupu i reedukaci. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáka klíčovými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Důležité je vzdělávat v souvislostech, nikoli jen v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, dovedností, schopností a vytváření správných návyků a postojů budovaných v předmětech ŠVP Porozumění a bezpečí. Vycházíme z oblastí a oborů RVP. Náš školní program je zaměřen na všeobecné vzdělávání, není specializován na rozvoj žádného předmětu v rozšiřující úrovni. Objevují se v něm ale také nové předměty, buď přímo dané RVP nebo vytvořené pro naši školu v rámci disponibilních hodin. Zde jsme jako prioritní nastavili výuku cizích jazyků, které žákům umožní porozumět lépe jiným kulturám, životu a tradicím v cizích zemích zejména na cestě do Evropy. Od třetího ročníku je vyučována angličtina, od sedmého ročníku němčina jako druhý cizí jazyk. Zaměřujeme se na komunikační dovednosti. Rádi bychom se zapojili do mezinárodního projektu, dosud žáci mohou nezávisle na škole navštěvovat cizí země, ale také konverzovat pomocí médií. 13

14 Využívání moderní komunikační a výpočetní techniky a informačních zdrojů se žáci učí v předmětu informatika už i na prvním stupni, využívání výpočetní techniky zavádíme postupně do všech předmětů. Počítač se stává důležitým pracovním nástrojem. Současně žáky učíme porozumět práci s informacemi. V rámci globalizace světa narůstá množství informací, se kterými se musíme vyrovnávat. Chceme žáky naučit potřebné informace vyhledávat, třídit a využívat. Abychom dobře využili naše přírodní podmínky, je z disponibilní dotace mírně posílena výuka ekologického přírodopisu, který zahrnuje také průřezové téma environmentální výchovy a částečně integruje nový obor Výchova ke zdraví. Ta v součinnosti se zapojením do projektu Zdravá škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu včetně porozumění nebezpečím, které na děti číhá. Snažíme se v naší škole všechna nebezpečí eliminovat a upozorňovat žáky na nebezpečí mimo školu. Proto je také v názvu ŠVP škola bezpečí, a to ve významu bezpečí fyzického i psychického (nestresujícího). Součástí výchovy ke zdraví je i naplňování minimálního preventivního programu a organizování zájmové mimoškolní činnosti. Ke vzájemnému porozumění pak velmi přispěje další nový předmět, dramatická výchova. Dramatická výchova zlepšuje komunikaci a tím i vztahy ve skupině. Učí vzájemně spolupracovat, rozvíjí fantazii a tvořivost i empatii, kultivuje emoce. Posiluje schopnost vzájemně si naslouchat. Prostředky dramatické výchovy nabízí také různé úhly pohledu, což může změnit postoj k určitému jevu. To vede k respektování odlišností a tím i k větší toleranci. Na základě budování a vytvoření nepoškozujících vztahů ve třídě a vzájemnému porozumění se žáci postupně učí spolupráci (kooperaci) při řešení problémů. Od první třídy se učí spolupráci, nikoli pouhému sdílení úkolů, nejdříve ve dvojicích, trojicích a s rozšiřováním nabídky možných rolí ve skupině i ve větších skupinách. Skupiny představují způsob, jak funguje svět. Snažíme se, aby aktivní činnosti žáků převažovaly před pasivním nasloucháním. K tomu nám napomáhá používání různorodých metod a forem, které podněcují aktivitu žáků. Při vlastní činnosti je dávána dětem zpětná vazba, ze strany učitele i spolužáků. Postupně se naučí dávat zpětnou vazbu sami sobě, porozumí své osobnosti, naučí se plánovat, rozhodovat a objektivně se sebehodnotit. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané přirozenou aktivitou a samostatností, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. 14

15 1.10 Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu rámcových vzdělávacích programů je učivo chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života Kompetence k učení -osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení V učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Zařazujeme metody, které podporují zvídavost, zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pozitivního hodnocení, neboť dobré výsledky podporují motivaci žáků k další práci. Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Nabízíme dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze atd. 15

16 Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat, propojovat informace se skutečným životem. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a své řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Pythagoriáda, matematický Klokan ap.). Zařazujeme do výuky problémové vyučování, umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. K logickému řešení problémů používáme miniprojekty. Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním parlamentu a na internetových stránkách ZŠ Bohutín. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a olympiád. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, Den dětí, zahradní slavnost, jarmarky). Děti vedeme k aktivnímu podílu na organizaci vzdělávání, k poznání smyslu vlastní práce. Snažíme se stanovovat dílčí cíle, pracovat v motivujícím prostředí a s přiměřeným učivem, což by ve svém výsledku mělo vést k přirozené výuce bez stresů. Snažíme se o kladné hodnocení toho, co žák zvládá a ne toho, co neumí, o hodnocení formou zpětné vazby Kompetence k řešení problémů tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názoru jiných. Mimo klasického frontálního vyučování častěji zařazujeme aktivizující metody učení. Snažíme se nepředkládat žákům poznatky v hotové podobě, ale rozvíjet u nich schopnost logického uvažování, podporovat netradiční způsoby řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací. Pomocí začleňování metod kooperativního učení vedeme děti ke vzájemné spolupráci při vyučování. Uplatňujeme mezipředmětové vztahy a základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, srovnávání, třídění, zobecňování, abstrakce). V praktických cvičeních se žáci učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny jevů a dějů přírodních, společenských aj. 16

17 Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřovat výsledky řešení a zvážit jejich uplatnění v praxi. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Důraz klademe na prožitkové vyučování Kompetence komunikativní - všestranně a účinně komunikovat Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami i komunikaci s jinými školami (projekt Sokrates). Podporujeme různé formy komunikace (ústní, písemnou, pomocí uměleckých či technických prostředků atd..). Vedeme žáky k dodržování zásad komunikační etiky (věcnost, schopnost naslouchat, respektování jiných názorů) Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme nástěnky, školní parlament a internetové stránky ZŠ Bohutín. Žáci mají možnost samostatné ústní, písemné i elektronické prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, řízené diskuse apod.). K prezentaci projektů využíváme počítačovou učebnu a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Žáci pravidelně prezentují školní akce v místním a regionálním tisku. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme žáky pracovat v týmu, vzájemně spolupracovat a společně prožívat, a tím poznávat sebe sama i ostatní. Učíme je rozpoznat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vést je k odmítavému postoji vůči těmto jevům. Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší mladší, akce pro rodiče a veřejnost) Kompetence sociální a personální - spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, i sankce v případě porušení stanovených pravidel. 17

18 Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci. Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podílejí, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování. Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky přes žákovský parlament. Preferujeme a prosazujeme atmosféru demokracie, přátelství a spolupráce, spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery. Učíme žáky chápat osobní odpovědnost za výsledky společné práce, samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, kooperativní učení, vzájemnou pomoc ve výuce. Učíme žáky argumentovat a vhodnou formou prosazovat své zájmy, ctít mravní hodnoty a dodržovat zásady slušného jednání, svobodu a demokracii nezaměňovat za anarchii, chápat principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti. Vysvětlujeme žákům bohatství a složitost citového života, učíme je orientovat se ve vlastním citovém životě a vztazích, uvědomit si svou citovou nevyzrálost v období dospívání a otevřeně a kultivovaně projevovat své city, nebát se s pomocí dospělých řešit své citové vztahy a problémy. Respektujeme individuální rozdíly (národnostní, kulturní), integrujeme žáky vyžadující speciální péči. Alespoň jednou ročně organizujeme školní jarmarky (vánoční, velikonoční), či vystoupení ke Dni matek, na nichž spolupracují žáci všech ročníků. Starší žáci připravují pro mladší spolužáky soutěže, Den dětí, zahradní slavnost. Sociální kompetence a vztahy si žáci také sami vyvozují při školních akcích a v praktických cvičeních a úkolech (při hodinách TV, školních výletech, exkurzích, na lyžařském kurzu apod.) Kompetence občanské - projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Za spoluúčasti dětí pečujeme o čistotu prostředí školy, dbáme na vhodné, účelné, funkční, estetické, a bezpečné prostředí pro výuku. Vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku, aby si vytvářeli svá vlastní třídní pravidla. Společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu žáci vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy ve školním parlamentu. 18

19 Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu. Dbáme na důslednou prevenci šikany a násilí, kouření a drog, podporujeme kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. Denní režim organizujeme časově i obsahově ve prospěch žáků, dbáme na zdravý stravovací a pitný režim, na hygienické přestávky v učení, pohybové relaxační přestávky (velké přestávky trávíme za příhodného počasí vždy na školní zahradě), na naší škole je dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého. Prosazujeme environmentální výchovu, snažíme se vychovávat ekologicky myslící jedince, žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Vedeme žáky k solidaritě s druhými, k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním, etickým a estetickým hodnotám. Zdůrazňujeme ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem. Rozvíjíme schopnost empatie žáků žáci např. z výtěžků jarmarků sami přispívají nemalé částky na nejrůznější dobročinné a charitativní akce (hračky pro dětské oddělení příbramské nemocnice, finanční pomoc obětem tsunami, příspěvek pro ohrožené děti v Afghánistánu, sponzorování plameňáka v pražské ZOO). Žáky zapojujeme do projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů, se vstupem České republiky do Evropské unie apod. Aplikujeme multikulturní výchovu vedoucí k porozumění odlišného způsobu života lidí z jiných kultur Kompetence pracovní - poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do pracovních činností, vedeme je k osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Výsledky své práce mají možnost prezentovat při akcích školy výstavky, jarmarky apod. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností své další profesní orientace. Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče. Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími). Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. 19

20 Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Žákům pomáháme při volbě povolání i výběrem volitelných předmětů. Nabízíme celou řadu zájmových útvarů, čímž podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci. Poskytujeme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace žáků, žáci mají možnost též využívat internet či speciální CD Volba povolání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které jsou poskytovány odbornými pracovišti. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání v rámci jejich vlastních možností. O žáka pečuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími dané třídy, výchovný poradce, v případě potřeby i asistent pedagoga. Výchovný poradce a třídní učitel zajišťují: diagnostiku žáka (spolupráce s PPP, SVP a dalšími odbornými pracovišti) realizaci potřebné péče ve škole (IVP, odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice, kompenzační a didaktické pomůcky, materiály, výukové programy) zprostředkování další odborné péče a kontrolní vyšetření (konzultace s odborníky psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník) kompenzaci SPU (reedukace jedna hodina týdně) poradenství rodičům, žákům, učitelům, doporučení literatury týkající se výchovných a výukových problémů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno individuálně podle typu problému. 20

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vznikl na základě rozboru hodnocení školy v souladu s obecnými zásadami vymezenými rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více