Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)"

Transkript

1 Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Další údaje Charakteristika žáků Podmínky školy Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Vlastní hodnocení školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu pro 1. a 2. stupeň...31

3 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS INTEGROVANÝ PŘEDMĚT ČLOVĚK A ZDRAVÍ ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Hodnocení výsledků vzdělávání žáků...96

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV), Škola porozumění a bezpečí, vzdělávací program je devítiletý. 5. verze 2013/2014 ŠVP byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od Vzdělávání probíhá denní formou. 1.2 Údaje o škole Základní škola Bohutín, okres Příbram Adresa: Bohutín Bohutín Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Melicharová Kontakty : škola ředitelka školy webové stránky:

5 1.3 Zřizovatel Obec Bohutín Adresa: Obecní úřad Bohutín Vysoká Pec Bohutín Kontakty : tel, fax: webové stránky: 1.4 Platnost dokumentu Dokument vstupuje v platnost dne pod číslem jednacím: 79/2013. Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy razítko školy ŠVP ZŠ Bohutín projednala školská rada Předseda: Kateřina Hrdinová podpis

6 2 Charakteristika školy 1.5 Úplnost a velikost školy Základní škola Bohutín, okres Příbram, je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, většinou s jednou třídou v každém ročníku. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Bohutín. Kapacita školy je 225 žáků. Škola sdružuje ještě školní družinu s plně naplněnou kapacitou 75 žáků a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 150 jídel. Jsme školou vesnickou, obec Bohutín leží šest km jihozápadně od okresního města Příbram. V roce 2012/2013 školu navštěvovalo 161 žáků. Žáci do naší školy dojíždějí i ze spádových obcí Lázu, Vysoké, Třebska, Narysova a Modřovic, v posledních letech přibývají i žáci z Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem a dalších vsí z okolí. 1.6 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky jsou poměrně stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka, zástupkyně ředitelky a patnáct stálých pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 nastupují tři nové mladé paní učitelky. Jejich nástupem začíná obnova pedagogického sboru způsobená odchody učitelů do důchodu. Z celkového počtu je polovina pedagogů místních, ostatní dojíždějí z Rožmitálu pod Třemšínem a z Příbrami. Dalšími zaměstnanci, rovněž místními, jsou školnice, uklízečka a všechny zaměstnankyně školní jídelny. Personál školy spolu vytváří dobré podmínky pro spolupráci pedagogů, žáků a rodičů. Všichni pedagogové spolupracují na tvorbě školních cílů, plánů, strategií. Ředitelka školy na pedagogy přenáší kompetence i zodpovědnost k plnění úkolů. Všichni pedagogové se podílejí na několikaleté tvorbě našeho ŠVP. Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé tuto možnost využívají. Vedení školy se snaží učitele směřovat a motivovat k účasti na seminářích, které vedou k naplňování cílů a plánů školy. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu a získávání dalších zajímavých metod a forem práce, dovedností pro rozvoj individuální práce se žáky a využívání interaktivních tabulí, získávání nových poznatků pro prohloubení znalostí ve vyučovaných předmětech i získávání manažerských dovedností. 1.7 Dlouhodobé projekty Škola byla dne 15. června 2006 po roční přípravě přijata do sítě projektu Zdravá škola, jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. Jeho pracovníci prověřili situaci ve škole a schválili čtyřletý plán školy. Od roku 2011/2012 pokračujeme ve druhé čtyřleté etapě tohoto projektu.

7 Program Školy podporující zdraví má tři hlavní zásady (pilíře): 1. Pohoda prostředí (pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí) 2. Zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení) 3. Otevřené partnerství (škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce). Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho životní priority. Rovněž jsme zapojeni v síti škol Ekoškola. 1.8 Další údaje Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou místní nebo dojíždějí z okolních vsí. Jsou vesměs klidnější, méně průbojní než městské děti. Občas se objevují problémy s financováním nákladů vznikajících se školním vzděláváním, rodiny jsou nuceny šetřit. Rodiče mají zájem umísťovat děti do školní družiny i v časných ranních hodinách Podmínky školy Každým rokem je část školy rekonstruována. V roce 2001 byly zrekonstruovány a zmodernizovány toalety. V roce 2005 byly obnoveny vnitřní rozvody a radiátory topení, kotelna byla kompletně přebudována, kotle na uhlí byly vyměněny na elektronicky a dálkově řízený kotel na LTO. Ze školního málo využívaného cvičného pozemku pro pracovní vyučování jsme vytvořili krásnou zatravněnou zahradu s prolézačkami a stolky, ale i se sportovním vybavením pro míčové hry. Před sluncem a deštěm je možné se schovat do altánu. Zahrada je ohraničena novým vkusným dřevěným plotem. Je využívaná pro výuku, pro pobyt dětí o přestávkách, pro školní družinu i pro hry dětí z obce. Od roku 2008 máme nové krásné prostory v půdní vestavbě. Vznikla nová moderní prostorná školní družina, ředitelna a skladové prostory v hodnotě 2 milionů korun. Další družina včetně cvičné kuchyně vznikla v roce Pro nedostatek prostor k výuce byla v roce 2013 zrušena školní šatna a místnost přeměněna na třídu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí školy je celková výměna oken a dveří a zateplení školy v roce Prvním nově pořízeným vybavením v roce 1996 byly žákovské lavice a židle, následovala vypalovací pec, hrnčířské kruhy, vybavení obou školních družin nábytkem, koberci, záclonami. V roce 2013 máme novou a větší vypalovací pec, v pěti třídách bude vyměněn žákovský nábytek.

8 Vlastními silami jsme vytvořili počítačovou učebnu rozšířenou o propojení do školní sítě včetně připojení k internetu, od roku 1998 v rámci grantu telefonem, od června 2006 bezdrátovým vysokorychlostním připojením. V hardwaru i softwaru dohromady je majetek téměř v hodnotě jednoho celého ročního rozpočtu školy na provoz. V roce 2006 byla zakoupena první interaktivní tabule Activ Board. V letech 2011 a 2012 následovaly další interaktivní tabule Smart Board V roce 2007 byl instalován nový hardware v počítačové učebně, od roku 2009 jsou funkční anténní a datové rozvody po celé škole. Z programu EU OPVK byla v roce škola dovybavena dalšími počítači a učitelskými notebooky, byly rekonstruovány rozvody v počítačové učebně. Všechny počítače jsou vybaveny legálními operačními a antivirovými programy, kancelářským SW a výukovými programy. Na podnět žákovského parlamentu má víc než polovina dětí šatní skříňky ovšem ve velice stísněných podmínkách, první až třetí třída mají malou šatničku. Na prvním stupni je podle potřeby nový nábytek, lavice a koberce. Ve všech třídách byly postupně vyměněny tabule. Pod linoleem v novější části budovy jsme objevili parkety a nechali jsme je zrekonstruovat, v ostatních místnostech je položeno linoleum nebo koberce. Kulturnější prostředí je ve sborovně, máme příruční učitelskou knihovnu i skříňky pro ukládání nejpoužívanějších osobních pomůcek pro výuku s oboustranně tisknoucí kopírkou. Prostory sborovny jsou bohužel nevyhovující, nevejdou se do ní všichni učitelé ani jejich materiály potřebné pro výuku, škola již nemá žádné volné prostory. Postupně se obměňuje vybavení školy pomůckami, každý rok jsou obnovovány a doplňovány nástěnné tabule, mapy a pomůcky pro odborné předměty, hračky a hry do školní družiny. Každoročně je vložena velká částka do techniky, dokumentujeme dění vlastními videokamerami a digitálními fotoaparáty, máme ozvučovací techniku s mikrofonem a elektronickými klávesami. Téměř všem žákům můžeme zapůjčit vybavení na lyžařský kurz Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Informace se k rodičům dostávají přímým kontaktem s učiteli, elektronicky nebo písemnou formou. Zavedeny jsou žákovské knížky, prvostupňové děti používají záznamníčky. V několika třídách se předávají informace em, což někteří rodiče odmítli, a tak jsou stále často využívána i tištěná oznámení a pozvánky. Mnoho informací umísťujeme na školní webové stránky. Všichni rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s vyučujícím a ředitelkou školy navštívit vyučovací hodinu. Rodiče nezaujaly pravidelné měsíční konzultace s učiteli účast byla nízká, a proto jsme obnovili ještě i klasické schůzky. V některých třídách se setkávají společně žáci, rodiče a učitelé. Rodiče mohou kdykoli požádat o spolupráci učitele, a to i telefonicky nebo elektronicky. V roce 2012 se uskutečnily poslední volby zástupců rodičů a pedagogů do školské rady Základní školy Bohutín, okres Příbram. Školská rada aktivně pracuje, schází se několikrát ročně. Od školního roku 1996 pracuje přímo ve škole pobočka ZUŠ, děti nemusí dojíždět do Příbrami nebo do Rožmitálu. Škola se stále víc otevírá veřejnosti. Od prvního vystoupení žáků na vánoční besídce v roce 1996 přibyly i velikonoční besídka, vystoupení ke Dni matek, velikonoční a vánoční jarmarky, dny otevřených dveří, koncerty ZUŠ. Od roku 2005 se loučíme se žáky

9 devátých tříd na zahradní slavnosti. Všechny akce jsou bohatě navštěvovány, spolupracují a účastní se i místní hasiči a fotbalový klub Litavan. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami ve Vysoké Peci, Lázu a ve Třebsku. Důležitá je spolupráce s poradenskými zařízeními v Příbrami Pedagogicko-psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, K-centrem, Střediskem Magdalena - i jinde, např. Ústavem národního zdraví v Praze. Na škole pracuje žákovský parlament, děti mají možnost aktivně zasahovat do dění školy, podílí se na tvoření zásad chování. Z podnětu žákovského parlamentu sponzorujeme, děti v Africe, plameňáka v pražské ZOO, darovali jsme hračky dětskému oddělení nemocnice v Příbrami, instalovali jsme nápojový automat Vlastní hodnocení školy Každoročně probíhá vlastní hodnocení školy. Evaluační činnost je nedílnou a permanentně probíhající součástí práce školy, která nám poskytuje zpětnou vazbu, vede nás k naplňování cíle stát se efektivní školou. Vlastní hodnocení naší školy se periodicky opakuje - vychází z hodnocení práce školy v předchozích letech. Plánování a vlastního hodnocení školy se účastní všichni pedagogové. (1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení. (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci), vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Kritéria a nástroje se mění se změnami strategie rozvoje školy a změnami v ročních plánech školy.

10 Každoročně je vyhodnocováno naplňování a realizace našeho školního vzdělávacího programu. Podle závěrů tohoto hodnocení bude ŠVP upravován. Autoevaluace školy Tabulka obsahuje možná kritéria a nástroje naší školy: Výuka Školní klima Hodnocení žáků cíle a kritéria nástroje časové rozvržení odpovídá - rozbor žákovských prací (nejen - dotazníky ve školním roce - učitelé čtvrtletních) 2013/2014 (a dále každé tři - vedení školy - portfolia žáků a učitelů roky) - kompetenční model učitele - analýza SWOT dle plánu - hospitační činnost - rozvržení dle plánu - testování kontrolní činnosti - modelové situace - testy dle časového rozpisu - řízené rozhovory institucí - dotazníky - pozorování - hodnocení projektů - zjišťování úrovně znalostí a dovedností, úrovně podpory rozvoje schopností a budování postojů - zjišťování efektivity výuky - zjišťování, zda jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků - zjišťování kvality písemného projevu žáků - zjišťování použití výukových nástrojů, metod a forem práce - zjišťování náročnosti výuky - zjišťování míry individualizace výuky - zjišťování propojení učiva s reálným životem - zjišťování vztahů ve škole mezi žáky, učiteli, rodiči, mezi nimi navzájem - cílem je dosáhnout přátelského a bezpečného prostředí motivující k učení, - budování důvěry - monitorování stavu nežádoucích jevů - zjišťování zda jsou kritéria pro hodnocení srozumitelná, jasná, zda jsou žáci o pravidlech informováni, zda jsou pravidla dodržována - zjišťování zda žáci používají sebehodnocení - zjišťování zda je používáno pozitivní - schránka důvěry - modelové situace - rozhovory - dotazníky (SWOT) - projekty - preventivní programy - dramatizace - třídnické hodiny - komunitní kruhy - rozbor žákovských prací - modelová situace - analýza výsledků vzdělávání (čtvrtletních prací, žákovských knížek, pololetních statistik) - hospitace - ČŠI - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - komunitní kruhy průběžně - školní parlament průběžně - dle plánu kontrolní činnosti - podle potřeb školy - výstupní hodnocení dle zákona I. pololetí šk. roku - třídní učitelé - výchovná poradkyně - vedení školy - žáci - rodiče - vedení školy - učitelé

11 motivační hodnocení Práce učitelů Vedení školy Spolupráce s rodiči Materiální a technické podmínky - používat sebehodnocení především při rozboru hodin - zjišťovat, zda jsou promyšlené cíle výuky, metody, nástroje a kritéria - zjišťovat, zda se učitelé sebevzdělávají a zda aplikují nové poznatky ve výuce a předávají zkušenosti kolegům - kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla hodnocení - sledovat ochotu k tvůrčí práci - sledovat, zda se učitel podílí na osobním růstu žáka - stanovení osobních cílů ped. rozvoje učitelů - zjišťovat, jaký je vztah ředitel školy učitelé - zjišťovat, jaká je podpora učitelům ze strany ředitele - zjišťovat, jaká je práce vedení školy - zjišťovat, zda se daří komunikovat s rodiči žáků, zda jsou brány názory rodičů v potaz v situacích týkajících se jejich dětí - zjišťovat, zda se pořádají akce pro rodiče a veřejnost, zda se daří zapojovat rodiče do života školy - zjišťovat, zda má škola potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala - zjišťovat, zda je vybavení učitelům i žákům dostupné a využívané - zjišťování, zda je zařízení a vybavení bezpečné a funkční - hodnotící rozhovory - rozbor hospitovaných hodin - dotazníky - systematické sledování - reflexe žáků - vzájemné pozorování učitelů - dotazníky - analýza SWOT - dotazníky - třídní schůzky, konzultace - rozhovory - školská rada - hodnocení akcí školy - ankety - hospitační činnost - dotazníky - rozhovory - kontroly BOZP, PO - revize - mapování potřeb - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - rozhovory průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - analýza SWOT dle plánu - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - třídní schůzky - připomínky a návrhy rodičů průběžně - ostatní dle potřeby - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - plán BOZP a PO - průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - vedení školy - učitelé vzájemně - rodiče - žáci - vedení školy - učitelé - rodiče - třídní učitelé - vedení školy - výchovná poradkyně - rodiče - školská rada - všichni pracovníci - vedení školy - preventista školy

12 Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5.verze 2013/ Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.9 Zaměření školy Východiska Nový školský zákon 1 zavádí kurikulum, které se od předchozích kvalitativně liší. Chceme změnit systém školství i jeho institucí. Abychom dosáhli trvalé změny, jsou potřebné změny nejen na úrovni právní normy, ale i na úrovni samotného státu, kraje, školy, rodičů, učitelů, což dnes není zdaleka naplněno. Úkolem školy potažmo učitelů už není naučit žáky pouze znalostem a vědomostem, ale dovést žáky i k nabytí kompetencí, které jim umožní úspěšné uplatnění v jejich dalším životě. Učivo již není pouhým cílem vzdělávání, ale nezbytné množství znalostí a dovedností se stává stavebními základy pro naplňování cílů školy a učivo se tak stává hlavně prostředkem ke vzdělávání žáka. Filosofie školy Školní vzdělávací program naší školy vychází z cílů základního vzdělávání uvedených ve školském zákoně, klíčových kompetencí v RVP ZV, kterých má žák dosáhnout a z dosavadního života školy. Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Obzvlášť pojem porozumění nabývá v dále uvedených souvislostech širší význam a na jeho základě lze také přiblížit filosofii našeho ŠVP. V začátcích práce na našem ŠVP bylo v první řadě nutné porozumění učitelů změnám, jejichž účastníky se stáváme. Při zpracování našeho školního kurikula jsme vycházeli z porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména z porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů. Dále bylo a je pro nás důležité porozumět a pochopit, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat. Poučení jsme čerpali hlavně v knize S. Kovalikové 2. Z podobných základů vychází i Program Školy podporující zdraví 3, do kterého jsme zapojeni. Za nejdůležitější pokládáme splnění podmínky, že žák není ohrožen nevhodným a nebezpečným prostředím, 1 Zákon č.561/2004 Sb. 2 KOVALIK, S.: Integrovaná tématická výuka, HAVLÍNOVÁ A KOL., Program podpory zdraví ve škole, 1998

13 ohrožujícími vztahy a nemotivujícím hodnocením. Princip být neohrožen stresem při své práci velmi pěkně podporuje výuka matematiky podle profesora Hejného, kterou zavádíme do výuky. Usilujeme tedy o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, tak aby se minimalizovala skutečná či domnělá nebezpečí ve vzájemných vztazích. Úkolem učitelů je vytvořit a pěstovat atmosféru důvěry a důvěryhodnosti, která žákům umožňuje hledat pomoc, ptát se, zvládat obtížné situace a těšit se do školy. Chceme dosáhnout toho, aby se žáci cítili uznáváni druhými. Žáci jsou v naší škole také spolutvůrci pravidel soužití třídy a prostřednictvím školního parlamentu i pravidel školy. Vytváříme prostředí, které podněcuje co nejvíce z 19 lidských smyslů (nejen pět často jmenovaných). Chceme vytvářet prostředí plné možností, prostředí, které nabízí informace, uspokojuje zvídavost a v co největší míře odráží život a přirozený svět. Také proto často učíme v přírodě, v okolí školy, ale i na exkurzích, v galeriích, navštěvujeme různá kulturní a sportovní zařízení. Hlavní pomůckou žáka by neměla být učebnice, ale reálné věci a zkoumání reálných dějů, jejichž smysl je zřejmý. Starším žákům sdělujeme, jak to co se učíme, dále v životě využijí. Zprostředkované poznatky poskytují různorodé odborné knihy, encyklopedie, video, CD a DVD nahrávky a výukové programy. Žák pozná lépe smysl obsahu učiva a porozumí, proč se učí, porozumí potřebě vzdělávat se. Smysluplné učení splňuje učivo přiměřené věku, smysluplné učení je také individuálně závislé na dosavadních zkušenostech, které dále rozvíjí. Individuální přístup je nutný tedy z důvodu rozdílné úrovně myšlení žáků i z důvodu rozdílného typu inteligence, způsobu učení a paměti žáka. Nechceme zadávat úkoly na úrovni, které mozek není schopen zpracovat, což vede k nepochopení a pouhému memorování. Individuální přístup nám umožňuje rozvinout žáka v jeho nadání, přispívá k dosahování maxima rozvoje jeho schopností. Porozumění integrovaným žákům s různými druhy zdravotního postižení včetně specifických poruch učení (SPU) obohacuje děti o vzájemnou toleranci, rozvoj schopnosti spolupracovat a pomáhat. Integrovaným dětem pomáháme posílit jejich osobnost, napravit handicapy (vady řeči a SPU) díky individuálnímu přístupu i reedukaci. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáka klíčovými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Důležité je vzdělávat v souvislostech, nikoli jen v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, dovedností, schopností a vytváření správných návyků a postojů budovaných v předmětech ŠVP Porozumění a bezpečí. Vycházíme z oblastí a oborů RVP. Náš školní program je zaměřen na všeobecné vzdělávání, není specializován na rozvoj žádného předmětu v rozšiřující úrovni. Objevují se v něm ale také nové předměty, buď přímo dané RVP nebo vytvořené pro naši školu v rámci disponibilních hodin. Zde jsme jako prioritní nastavili výuku cizích jazyků, které žákům umožní porozumět lépe jiným kulturám, životu a tradicím v cizích zemích zejména na cestě do Evropy. Od třetího ročníku je vyučována angličtina, od sedmého ročníku němčina jako druhý cizí jazyk. Zaměřujeme se na komunikační dovednosti. Rádi bychom se zapojili do mezinárodního projektu, dosud žáci mohou nezávisle na škole navštěvovat cizí země, ale také konverzovat pomocí médií. 13

14 Využívání moderní komunikační a výpočetní techniky a informačních zdrojů se žáci učí v předmětu informatika už i na prvním stupni, využívání výpočetní techniky zavádíme postupně do všech předmětů. Počítač se stává důležitým pracovním nástrojem. Současně žáky učíme porozumět práci s informacemi. V rámci globalizace světa narůstá množství informací, se kterými se musíme vyrovnávat. Chceme žáky naučit potřebné informace vyhledávat, třídit a využívat. Abychom dobře využili naše přírodní podmínky, je z disponibilní dotace mírně posílena výuka ekologického přírodopisu, který zahrnuje také průřezové téma environmentální výchovy a částečně integruje nový obor Výchova ke zdraví. Ta v součinnosti se zapojením do projektu Zdravá škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu včetně porozumění nebezpečím, které na děti číhá. Snažíme se v naší škole všechna nebezpečí eliminovat a upozorňovat žáky na nebezpečí mimo školu. Proto je také v názvu ŠVP škola bezpečí, a to ve významu bezpečí fyzického i psychického (nestresujícího). Součástí výchovy ke zdraví je i naplňování minimálního preventivního programu a organizování zájmové mimoškolní činnosti. Ke vzájemnému porozumění pak velmi přispěje další nový předmět, dramatická výchova. Dramatická výchova zlepšuje komunikaci a tím i vztahy ve skupině. Učí vzájemně spolupracovat, rozvíjí fantazii a tvořivost i empatii, kultivuje emoce. Posiluje schopnost vzájemně si naslouchat. Prostředky dramatické výchovy nabízí také různé úhly pohledu, což může změnit postoj k určitému jevu. To vede k respektování odlišností a tím i k větší toleranci. Na základě budování a vytvoření nepoškozujících vztahů ve třídě a vzájemnému porozumění se žáci postupně učí spolupráci (kooperaci) při řešení problémů. Od první třídy se učí spolupráci, nikoli pouhému sdílení úkolů, nejdříve ve dvojicích, trojicích a s rozšiřováním nabídky možných rolí ve skupině i ve větších skupinách. Skupiny představují způsob, jak funguje svět. Snažíme se, aby aktivní činnosti žáků převažovaly před pasivním nasloucháním. K tomu nám napomáhá používání různorodých metod a forem, které podněcují aktivitu žáků. Při vlastní činnosti je dávána dětem zpětná vazba, ze strany učitele i spolužáků. Postupně se naučí dávat zpětnou vazbu sami sobě, porozumí své osobnosti, naučí se plánovat, rozhodovat a objektivně se sebehodnotit. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané přirozenou aktivitou a samostatností, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. 14

15 1.10 Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu rámcových vzdělávacích programů je učivo chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života Kompetence k učení -osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení V učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Zařazujeme metody, které podporují zvídavost, zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pozitivního hodnocení, neboť dobré výsledky podporují motivaci žáků k další práci. Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Nabízíme dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze atd. 15

16 Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat, propojovat informace se skutečným životem. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a své řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Pythagoriáda, matematický Klokan ap.). Zařazujeme do výuky problémové vyučování, umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. K logickému řešení problémů používáme miniprojekty. Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním parlamentu a na internetových stránkách ZŠ Bohutín. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a olympiád. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, Den dětí, zahradní slavnost, jarmarky). Děti vedeme k aktivnímu podílu na organizaci vzdělávání, k poznání smyslu vlastní práce. Snažíme se stanovovat dílčí cíle, pracovat v motivujícím prostředí a s přiměřeným učivem, což by ve svém výsledku mělo vést k přirozené výuce bez stresů. Snažíme se o kladné hodnocení toho, co žák zvládá a ne toho, co neumí, o hodnocení formou zpětné vazby Kompetence k řešení problémů tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názoru jiných. Mimo klasického frontálního vyučování častěji zařazujeme aktivizující metody učení. Snažíme se nepředkládat žákům poznatky v hotové podobě, ale rozvíjet u nich schopnost logického uvažování, podporovat netradiční způsoby řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací. Pomocí začleňování metod kooperativního učení vedeme děti ke vzájemné spolupráci při vyučování. Uplatňujeme mezipředmětové vztahy a základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, srovnávání, třídění, zobecňování, abstrakce). V praktických cvičeních se žáci učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny jevů a dějů přírodních, společenských aj. 16

17 Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřovat výsledky řešení a zvážit jejich uplatnění v praxi. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Důraz klademe na prožitkové vyučování Kompetence komunikativní - všestranně a účinně komunikovat Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami i komunikaci s jinými školami (projekt Sokrates). Podporujeme různé formy komunikace (ústní, písemnou, pomocí uměleckých či technických prostředků atd..). Vedeme žáky k dodržování zásad komunikační etiky (věcnost, schopnost naslouchat, respektování jiných názorů) Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme nástěnky, školní parlament a internetové stránky ZŠ Bohutín. Žáci mají možnost samostatné ústní, písemné i elektronické prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, řízené diskuse apod.). K prezentaci projektů využíváme počítačovou učebnu a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Žáci pravidelně prezentují školní akce v místním a regionálním tisku. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme žáky pracovat v týmu, vzájemně spolupracovat a společně prožívat, a tím poznávat sebe sama i ostatní. Učíme je rozpoznat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vést je k odmítavému postoji vůči těmto jevům. Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší mladší, akce pro rodiče a veřejnost) Kompetence sociální a personální - spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, i sankce v případě porušení stanovených pravidel. 17

18 Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci. Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podílejí, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování. Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky přes žákovský parlament. Preferujeme a prosazujeme atmosféru demokracie, přátelství a spolupráce, spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery. Učíme žáky chápat osobní odpovědnost za výsledky společné práce, samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, kooperativní učení, vzájemnou pomoc ve výuce. Učíme žáky argumentovat a vhodnou formou prosazovat své zájmy, ctít mravní hodnoty a dodržovat zásady slušného jednání, svobodu a demokracii nezaměňovat za anarchii, chápat principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti. Vysvětlujeme žákům bohatství a složitost citového života, učíme je orientovat se ve vlastním citovém životě a vztazích, uvědomit si svou citovou nevyzrálost v období dospívání a otevřeně a kultivovaně projevovat své city, nebát se s pomocí dospělých řešit své citové vztahy a problémy. Respektujeme individuální rozdíly (národnostní, kulturní), integrujeme žáky vyžadující speciální péči. Alespoň jednou ročně organizujeme školní jarmarky (vánoční, velikonoční), či vystoupení ke Dni matek, na nichž spolupracují žáci všech ročníků. Starší žáci připravují pro mladší spolužáky soutěže, Den dětí, zahradní slavnost. Sociální kompetence a vztahy si žáci také sami vyvozují při školních akcích a v praktických cvičeních a úkolech (při hodinách TV, školních výletech, exkurzích, na lyžařském kurzu apod.) Kompetence občanské - projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Za spoluúčasti dětí pečujeme o čistotu prostředí školy, dbáme na vhodné, účelné, funkční, estetické, a bezpečné prostředí pro výuku. Vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku, aby si vytvářeli svá vlastní třídní pravidla. Společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu žáci vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy ve školním parlamentu. 18

19 Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu. Dbáme na důslednou prevenci šikany a násilí, kouření a drog, podporujeme kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. Denní režim organizujeme časově i obsahově ve prospěch žáků, dbáme na zdravý stravovací a pitný režim, na hygienické přestávky v učení, pohybové relaxační přestávky (velké přestávky trávíme za příhodného počasí vždy na školní zahradě), na naší škole je dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého. Prosazujeme environmentální výchovu, snažíme se vychovávat ekologicky myslící jedince, žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Vedeme žáky k solidaritě s druhými, k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním, etickým a estetickým hodnotám. Zdůrazňujeme ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem. Rozvíjíme schopnost empatie žáků žáci např. z výtěžků jarmarků sami přispívají nemalé částky na nejrůznější dobročinné a charitativní akce (hračky pro dětské oddělení příbramské nemocnice, finanční pomoc obětem tsunami, příspěvek pro ohrožené děti v Afghánistánu, sponzorování plameňáka v pražské ZOO). Žáky zapojujeme do projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů, se vstupem České republiky do Evropské unie apod. Aplikujeme multikulturní výchovu vedoucí k porozumění odlišného způsobu života lidí z jiných kultur Kompetence pracovní - poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do pracovních činností, vedeme je k osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Výsledky své práce mají možnost prezentovat při akcích školy výstavky, jarmarky apod. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností své další profesní orientace. Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče. Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími). Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. 19

20 Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Žákům pomáháme při volbě povolání i výběrem volitelných předmětů. Nabízíme celou řadu zájmových útvarů, čímž podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci. Poskytujeme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace žáků, žáci mají možnost též využívat internet či speciální CD Volba povolání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které jsou poskytovány odbornými pracovišti. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání v rámci jejich vlastních možností. O žáka pečuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími dané třídy, výchovný poradce, v případě potřeby i asistent pedagoga. Výchovný poradce a třídní učitel zajišťují: diagnostiku žáka (spolupráce s PPP, SVP a dalšími odbornými pracovišti) realizaci potřebné péče ve škole (IVP, odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice, kompenzační a didaktické pomůcky, materiály, výukové programy) zprostředkování další odborné péče a kontrolní vyšetření (konzultace s odborníky psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník) kompenzaci SPU (reedukace jedna hodina týdně) poradenství rodičům, žákům, učitelům, doporučení literatury týkající se výchovných a výukových problémů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno individuálně podle typu problému. 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více