Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)"

Transkript

1 Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Další údaje Charakteristika žáků Podmínky školy Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Vlastní hodnocení školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu pro 1. a 2. stupeň...31

3 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS INTEGROVANÝ PŘEDMĚT ČLOVĚK A ZDRAVÍ ZEMĚPIS UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Hodnocení výsledků vzdělávání žáků...96

4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV), Škola porozumění a bezpečí, vzdělávací program je devítiletý. 5. verze 2013/2014 ŠVP byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve verzi platné od Vzdělávání probíhá denní formou. 1.2 Údaje o škole Základní škola Bohutín, okres Příbram Adresa: Bohutín Bohutín Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Melicharová Kontakty : škola ředitelka školy webové stránky:

5 1.3 Zřizovatel Obec Bohutín Adresa: Obecní úřad Bohutín Vysoká Pec Bohutín Kontakty : tel, fax: webové stránky: 1.4 Platnost dokumentu Dokument vstupuje v platnost dne pod číslem jednacím: 79/2013. Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy razítko školy ŠVP ZŠ Bohutín projednala školská rada Předseda: Kateřina Hrdinová podpis

6 2 Charakteristika školy 1.5 Úplnost a velikost školy Základní škola Bohutín, okres Příbram, je úplná základní škola s prvním a druhým stupněm, většinou s jednou třídou v každém ročníku. Od 1. ledna 2000 je škola právním subjektem, pracuje jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Bohutín. Kapacita školy je 225 žáků. Škola sdružuje ještě školní družinu s plně naplněnou kapacitou 75 žáků a odloučenou školní jídelnu s kapacitou 150 jídel. Jsme školou vesnickou, obec Bohutín leží šest km jihozápadně od okresního města Příbram. V roce 2012/2013 školu navštěvovalo 161 žáků. Žáci do naší školy dojíždějí i ze spádových obcí Lázu, Vysoké, Třebska, Narysova a Modřovic, v posledních letech přibývají i žáci z Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem a dalších vsí z okolí. 1.6 Charakteristika pedagogického sboru Personální podmínky jsou poměrně stabilizované, o výchovu a vzdělání žáků školy se stará ředitelka, zástupkyně ředitelky a patnáct stálých pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 nastupují tři nové mladé paní učitelky. Jejich nástupem začíná obnova pedagogického sboru způsobená odchody učitelů do důchodu. Z celkového počtu je polovina pedagogů místních, ostatní dojíždějí z Rožmitálu pod Třemšínem a z Příbrami. Dalšími zaměstnanci, rovněž místními, jsou školnice, uklízečka a všechny zaměstnankyně školní jídelny. Personál školy spolu vytváří dobré podmínky pro spolupráci pedagogů, žáků a rodičů. Všichni pedagogové spolupracují na tvorbě školních cílů, plánů, strategií. Ředitelka školy na pedagogy přenáší kompetence i zodpovědnost k plnění úkolů. Všichni pedagogové se podílejí na několikaleté tvorbě našeho ŠVP. Vedením školy je trvale podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé tuto možnost využívají. Vedení školy se snaží učitele směřovat a motivovat k účasti na seminářích, které vedou k naplňování cílů a plánů školy. Nyní je prioritní vzdělávání napomáhající tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu a získávání dalších zajímavých metod a forem práce, dovedností pro rozvoj individuální práce se žáky a využívání interaktivních tabulí, získávání nových poznatků pro prohloubení znalostí ve vyučovaných předmětech i získávání manažerských dovedností. 1.7 Dlouhodobé projekty Škola byla dne 15. června 2006 po roční přípravě přijata do sítě projektu Zdravá škola, jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. Jeho pracovníci prověřili situaci ve škole a schválili čtyřletý plán školy. Od roku 2011/2012 pokračujeme ve druhé čtyřleté etapě tohoto projektu.

7 Program Školy podporující zdraví má tři hlavní zásady (pilíře): 1. Pohoda prostředí (pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí) 2. Zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení) 3. Otevřené partnerství (škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce). Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho životní priority. Rovněž jsme zapojeni v síti škol Ekoškola. 1.8 Další údaje Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou místní nebo dojíždějí z okolních vsí. Jsou vesměs klidnější, méně průbojní než městské děti. Občas se objevují problémy s financováním nákladů vznikajících se školním vzděláváním, rodiny jsou nuceny šetřit. Rodiče mají zájem umísťovat děti do školní družiny i v časných ranních hodinách Podmínky školy Každým rokem je část školy rekonstruována. V roce 2001 byly zrekonstruovány a zmodernizovány toalety. V roce 2005 byly obnoveny vnitřní rozvody a radiátory topení, kotelna byla kompletně přebudována, kotle na uhlí byly vyměněny na elektronicky a dálkově řízený kotel na LTO. Ze školního málo využívaného cvičného pozemku pro pracovní vyučování jsme vytvořili krásnou zatravněnou zahradu s prolézačkami a stolky, ale i se sportovním vybavením pro míčové hry. Před sluncem a deštěm je možné se schovat do altánu. Zahrada je ohraničena novým vkusným dřevěným plotem. Je využívaná pro výuku, pro pobyt dětí o přestávkách, pro školní družinu i pro hry dětí z obce. Od roku 2008 máme nové krásné prostory v půdní vestavbě. Vznikla nová moderní prostorná školní družina, ředitelna a skladové prostory v hodnotě 2 milionů korun. Další družina včetně cvičné kuchyně vznikla v roce Pro nedostatek prostor k výuce byla v roce 2013 zrušena školní šatna a místnost přeměněna na třídu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí školy je celková výměna oken a dveří a zateplení školy v roce Prvním nově pořízeným vybavením v roce 1996 byly žákovské lavice a židle, následovala vypalovací pec, hrnčířské kruhy, vybavení obou školních družin nábytkem, koberci, záclonami. V roce 2013 máme novou a větší vypalovací pec, v pěti třídách bude vyměněn žákovský nábytek.

8 Vlastními silami jsme vytvořili počítačovou učebnu rozšířenou o propojení do školní sítě včetně připojení k internetu, od roku 1998 v rámci grantu telefonem, od června 2006 bezdrátovým vysokorychlostním připojením. V hardwaru i softwaru dohromady je majetek téměř v hodnotě jednoho celého ročního rozpočtu školy na provoz. V roce 2006 byla zakoupena první interaktivní tabule Activ Board. V letech 2011 a 2012 následovaly další interaktivní tabule Smart Board V roce 2007 byl instalován nový hardware v počítačové učebně, od roku 2009 jsou funkční anténní a datové rozvody po celé škole. Z programu EU OPVK byla v roce škola dovybavena dalšími počítači a učitelskými notebooky, byly rekonstruovány rozvody v počítačové učebně. Všechny počítače jsou vybaveny legálními operačními a antivirovými programy, kancelářským SW a výukovými programy. Na podnět žákovského parlamentu má víc než polovina dětí šatní skříňky ovšem ve velice stísněných podmínkách, první až třetí třída mají malou šatničku. Na prvním stupni je podle potřeby nový nábytek, lavice a koberce. Ve všech třídách byly postupně vyměněny tabule. Pod linoleem v novější části budovy jsme objevili parkety a nechali jsme je zrekonstruovat, v ostatních místnostech je položeno linoleum nebo koberce. Kulturnější prostředí je ve sborovně, máme příruční učitelskou knihovnu i skříňky pro ukládání nejpoužívanějších osobních pomůcek pro výuku s oboustranně tisknoucí kopírkou. Prostory sborovny jsou bohužel nevyhovující, nevejdou se do ní všichni učitelé ani jejich materiály potřebné pro výuku, škola již nemá žádné volné prostory. Postupně se obměňuje vybavení školy pomůckami, každý rok jsou obnovovány a doplňovány nástěnné tabule, mapy a pomůcky pro odborné předměty, hračky a hry do školní družiny. Každoročně je vložena velká částka do techniky, dokumentujeme dění vlastními videokamerami a digitálními fotoaparáty, máme ozvučovací techniku s mikrofonem a elektronickými klávesami. Téměř všem žákům můžeme zapůjčit vybavení na lyžařský kurz Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) a dalšími sociálními partnery Informace se k rodičům dostávají přímým kontaktem s učiteli, elektronicky nebo písemnou formou. Zavedeny jsou žákovské knížky, prvostupňové děti používají záznamníčky. V několika třídách se předávají informace em, což někteří rodiče odmítli, a tak jsou stále často využívána i tištěná oznámení a pozvánky. Mnoho informací umísťujeme na školní webové stránky. Všichni rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s vyučujícím a ředitelkou školy navštívit vyučovací hodinu. Rodiče nezaujaly pravidelné měsíční konzultace s učiteli účast byla nízká, a proto jsme obnovili ještě i klasické schůzky. V některých třídách se setkávají společně žáci, rodiče a učitelé. Rodiče mohou kdykoli požádat o spolupráci učitele, a to i telefonicky nebo elektronicky. V roce 2012 se uskutečnily poslední volby zástupců rodičů a pedagogů do školské rady Základní školy Bohutín, okres Příbram. Školská rada aktivně pracuje, schází se několikrát ročně. Od školního roku 1996 pracuje přímo ve škole pobočka ZUŠ, děti nemusí dojíždět do Příbrami nebo do Rožmitálu. Škola se stále víc otevírá veřejnosti. Od prvního vystoupení žáků na vánoční besídce v roce 1996 přibyly i velikonoční besídka, vystoupení ke Dni matek, velikonoční a vánoční jarmarky, dny otevřených dveří, koncerty ZUŠ. Od roku 2005 se loučíme se žáky

9 devátých tříd na zahradní slavnosti. Všechny akce jsou bohatě navštěvovány, spolupracují a účastní se i místní hasiči a fotbalový klub Litavan. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami ve Vysoké Peci, Lázu a ve Třebsku. Důležitá je spolupráce s poradenskými zařízeními v Příbrami Pedagogicko-psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, K-centrem, Střediskem Magdalena - i jinde, např. Ústavem národního zdraví v Praze. Na škole pracuje žákovský parlament, děti mají možnost aktivně zasahovat do dění školy, podílí se na tvoření zásad chování. Z podnětu žákovského parlamentu sponzorujeme, děti v Africe, plameňáka v pražské ZOO, darovali jsme hračky dětskému oddělení nemocnice v Příbrami, instalovali jsme nápojový automat Vlastní hodnocení školy Každoročně probíhá vlastní hodnocení školy. Evaluační činnost je nedílnou a permanentně probíhající součástí práce školy, která nám poskytuje zpětnou vazbu, vede nás k naplňování cíle stát se efektivní školou. Vlastní hodnocení naší školy se periodicky opakuje - vychází z hodnocení práce školy v předchozích letech. Plánování a vlastního hodnocení školy se účastní všichni pedagogové. (1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení. (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci), vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Kritéria a nástroje se mění se změnami strategie rozvoje školy a změnami v ročních plánech školy.

10 Každoročně je vyhodnocováno naplňování a realizace našeho školního vzdělávacího programu. Podle závěrů tohoto hodnocení bude ŠVP upravován. Autoevaluace školy Tabulka obsahuje možná kritéria a nástroje naší školy: Výuka Školní klima Hodnocení žáků cíle a kritéria nástroje časové rozvržení odpovídá - rozbor žákovských prací (nejen - dotazníky ve školním roce - učitelé čtvrtletních) 2013/2014 (a dále každé tři - vedení školy - portfolia žáků a učitelů roky) - kompetenční model učitele - analýza SWOT dle plánu - hospitační činnost - rozvržení dle plánu - testování kontrolní činnosti - modelové situace - testy dle časového rozpisu - řízené rozhovory institucí - dotazníky - pozorování - hodnocení projektů - zjišťování úrovně znalostí a dovedností, úrovně podpory rozvoje schopností a budování postojů - zjišťování efektivity výuky - zjišťování, zda jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků - zjišťování kvality písemného projevu žáků - zjišťování použití výukových nástrojů, metod a forem práce - zjišťování náročnosti výuky - zjišťování míry individualizace výuky - zjišťování propojení učiva s reálným životem - zjišťování vztahů ve škole mezi žáky, učiteli, rodiči, mezi nimi navzájem - cílem je dosáhnout přátelského a bezpečného prostředí motivující k učení, - budování důvěry - monitorování stavu nežádoucích jevů - zjišťování zda jsou kritéria pro hodnocení srozumitelná, jasná, zda jsou žáci o pravidlech informováni, zda jsou pravidla dodržována - zjišťování zda žáci používají sebehodnocení - zjišťování zda je používáno pozitivní - schránka důvěry - modelové situace - rozhovory - dotazníky (SWOT) - projekty - preventivní programy - dramatizace - třídnické hodiny - komunitní kruhy - rozbor žákovských prací - modelová situace - analýza výsledků vzdělávání (čtvrtletních prací, žákovských knížek, pololetních statistik) - hospitace - ČŠI - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - komunitní kruhy průběžně - školní parlament průběžně - dle plánu kontrolní činnosti - podle potřeb školy - výstupní hodnocení dle zákona I. pololetí šk. roku - třídní učitelé - výchovná poradkyně - vedení školy - žáci - rodiče - vedení školy - učitelé

11 motivační hodnocení Práce učitelů Vedení školy Spolupráce s rodiči Materiální a technické podmínky - používat sebehodnocení především při rozboru hodin - zjišťovat, zda jsou promyšlené cíle výuky, metody, nástroje a kritéria - zjišťovat, zda se učitelé sebevzdělávají a zda aplikují nové poznatky ve výuce a předávají zkušenosti kolegům - kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla hodnocení - sledovat ochotu k tvůrčí práci - sledovat, zda se učitel podílí na osobním růstu žáka - stanovení osobních cílů ped. rozvoje učitelů - zjišťovat, jaký je vztah ředitel školy učitelé - zjišťovat, jaká je podpora učitelům ze strany ředitele - zjišťovat, jaká je práce vedení školy - zjišťovat, zda se daří komunikovat s rodiči žáků, zda jsou brány názory rodičů v potaz v situacích týkajících se jejich dětí - zjišťovat, zda se pořádají akce pro rodiče a veřejnost, zda se daří zapojovat rodiče do života školy - zjišťovat, zda má škola potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala - zjišťovat, zda je vybavení učitelům i žákům dostupné a využívané - zjišťování, zda je zařízení a vybavení bezpečné a funkční - hodnotící rozhovory - rozbor hospitovaných hodin - dotazníky - systematické sledování - reflexe žáků - vzájemné pozorování učitelů - dotazníky - analýza SWOT - dotazníky - třídní schůzky, konzultace - rozhovory - školská rada - hodnocení akcí školy - ankety - hospitační činnost - dotazníky - rozhovory - kontroly BOZP, PO - revize - mapování potřeb - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - rozhovory průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - analýza SWOT dle plánu - dotazníky ze školního roku 2013/2014 (jinak každé tři roky) - třídní schůzky - připomínky a návrhy rodičů průběžně - ostatní dle potřeby - dle plánu kontrolní a hospitační činnosti - plán BOZP a PO - průběžně - dotazníky ve školním roce 2013/2014 (jinak každé tři roky) - vedení školy - učitelé vzájemně - rodiče - žáci - vedení školy - učitelé - rodiče - třídní učitelé - vedení školy - výchovná poradkyně - rodiče - školská rada - všichni pracovníci - vedení školy - preventista školy

12 Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5.verze 2013/ Charakteristika školního vzdělávacího programu 1.9 Zaměření školy Východiska Nový školský zákon 1 zavádí kurikulum, které se od předchozích kvalitativně liší. Chceme změnit systém školství i jeho institucí. Abychom dosáhli trvalé změny, jsou potřebné změny nejen na úrovni právní normy, ale i na úrovni samotného státu, kraje, školy, rodičů, učitelů, což dnes není zdaleka naplněno. Úkolem školy potažmo učitelů už není naučit žáky pouze znalostem a vědomostem, ale dovést žáky i k nabytí kompetencí, které jim umožní úspěšné uplatnění v jejich dalším životě. Učivo již není pouhým cílem vzdělávání, ale nezbytné množství znalostí a dovedností se stává stavebními základy pro naplňování cílů školy a učivo se tak stává hlavně prostředkem ke vzdělávání žáka. Filosofie školy Školní vzdělávací program naší školy vychází z cílů základního vzdělávání uvedených ve školském zákoně, klíčových kompetencí v RVP ZV, kterých má žák dosáhnout a z dosavadního života školy. Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. Obzvlášť pojem porozumění nabývá v dále uvedených souvislostech širší význam a na jeho základě lze také přiblížit filosofii našeho ŠVP. V začátcích práce na našem ŠVP bylo v první řadě nutné porozumění učitelů změnám, jejichž účastníky se stáváme. Při zpracování našeho školního kurikula jsme vycházeli z porozumění potřebám a možnostem naší školy, našich tříd a zejména z porozumění potřebám našich žáků, případně přání jejich rodičů. Dále bylo a je pro nás důležité porozumět a pochopit, jak se lidský mozek učí, jaké podmínky musí být splněny, aby proces učení mohl probíhat. Poučení jsme čerpali hlavně v knize S. Kovalikové 2. Z podobných základů vychází i Program Školy podporující zdraví 3, do kterého jsme zapojeni. Za nejdůležitější pokládáme splnění podmínky, že žák není ohrožen nevhodným a nebezpečným prostředím, 1 Zákon č.561/2004 Sb. 2 KOVALIK, S.: Integrovaná tématická výuka, HAVLÍNOVÁ A KOL., Program podpory zdraví ve škole, 1998

13 ohrožujícími vztahy a nemotivujícím hodnocením. Princip být neohrožen stresem při své práci velmi pěkně podporuje výuka matematiky podle profesora Hejného, kterou zavádíme do výuky. Usilujeme tedy o porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, tak aby se minimalizovala skutečná či domnělá nebezpečí ve vzájemných vztazích. Úkolem učitelů je vytvořit a pěstovat atmosféru důvěry a důvěryhodnosti, která žákům umožňuje hledat pomoc, ptát se, zvládat obtížné situace a těšit se do školy. Chceme dosáhnout toho, aby se žáci cítili uznáváni druhými. Žáci jsou v naší škole také spolutvůrci pravidel soužití třídy a prostřednictvím školního parlamentu i pravidel školy. Vytváříme prostředí, které podněcuje co nejvíce z 19 lidských smyslů (nejen pět často jmenovaných). Chceme vytvářet prostředí plné možností, prostředí, které nabízí informace, uspokojuje zvídavost a v co největší míře odráží život a přirozený svět. Také proto často učíme v přírodě, v okolí školy, ale i na exkurzích, v galeriích, navštěvujeme různá kulturní a sportovní zařízení. Hlavní pomůckou žáka by neměla být učebnice, ale reálné věci a zkoumání reálných dějů, jejichž smysl je zřejmý. Starším žákům sdělujeme, jak to co se učíme, dále v životě využijí. Zprostředkované poznatky poskytují různorodé odborné knihy, encyklopedie, video, CD a DVD nahrávky a výukové programy. Žák pozná lépe smysl obsahu učiva a porozumí, proč se učí, porozumí potřebě vzdělávat se. Smysluplné učení splňuje učivo přiměřené věku, smysluplné učení je také individuálně závislé na dosavadních zkušenostech, které dále rozvíjí. Individuální přístup je nutný tedy z důvodu rozdílné úrovně myšlení žáků i z důvodu rozdílného typu inteligence, způsobu učení a paměti žáka. Nechceme zadávat úkoly na úrovni, které mozek není schopen zpracovat, což vede k nepochopení a pouhému memorování. Individuální přístup nám umožňuje rozvinout žáka v jeho nadání, přispívá k dosahování maxima rozvoje jeho schopností. Porozumění integrovaným žákům s různými druhy zdravotního postižení včetně specifických poruch učení (SPU) obohacuje děti o vzájemnou toleranci, rozvoj schopnosti spolupracovat a pomáhat. Integrovaným dětem pomáháme posílit jejich osobnost, napravit handicapy (vady řeči a SPU) díky individuálnímu přístupu i reedukaci. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáka klíčovými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Důležité je vzdělávat v souvislostech, nikoli jen v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, dovedností, schopností a vytváření správných návyků a postojů budovaných v předmětech ŠVP Porozumění a bezpečí. Vycházíme z oblastí a oborů RVP. Náš školní program je zaměřen na všeobecné vzdělávání, není specializován na rozvoj žádného předmětu v rozšiřující úrovni. Objevují se v něm ale také nové předměty, buď přímo dané RVP nebo vytvořené pro naši školu v rámci disponibilních hodin. Zde jsme jako prioritní nastavili výuku cizích jazyků, které žákům umožní porozumět lépe jiným kulturám, životu a tradicím v cizích zemích zejména na cestě do Evropy. Od třetího ročníku je vyučována angličtina, od sedmého ročníku němčina jako druhý cizí jazyk. Zaměřujeme se na komunikační dovednosti. Rádi bychom se zapojili do mezinárodního projektu, dosud žáci mohou nezávisle na škole navštěvovat cizí země, ale také konverzovat pomocí médií. 13

14 Využívání moderní komunikační a výpočetní techniky a informačních zdrojů se žáci učí v předmětu informatika už i na prvním stupni, využívání výpočetní techniky zavádíme postupně do všech předmětů. Počítač se stává důležitým pracovním nástrojem. Současně žáky učíme porozumět práci s informacemi. V rámci globalizace světa narůstá množství informací, se kterými se musíme vyrovnávat. Chceme žáky naučit potřebné informace vyhledávat, třídit a využívat. Abychom dobře využili naše přírodní podmínky, je z disponibilní dotace mírně posílena výuka ekologického přírodopisu, který zahrnuje také průřezové téma environmentální výchovy a částečně integruje nový obor Výchova ke zdraví. Ta v součinnosti se zapojením do projektu Zdravá škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu včetně porozumění nebezpečím, které na děti číhá. Snažíme se v naší škole všechna nebezpečí eliminovat a upozorňovat žáky na nebezpečí mimo školu. Proto je také v názvu ŠVP škola bezpečí, a to ve významu bezpečí fyzického i psychického (nestresujícího). Součástí výchovy ke zdraví je i naplňování minimálního preventivního programu a organizování zájmové mimoškolní činnosti. Ke vzájemnému porozumění pak velmi přispěje další nový předmět, dramatická výchova. Dramatická výchova zlepšuje komunikaci a tím i vztahy ve skupině. Učí vzájemně spolupracovat, rozvíjí fantazii a tvořivost i empatii, kultivuje emoce. Posiluje schopnost vzájemně si naslouchat. Prostředky dramatické výchovy nabízí také různé úhly pohledu, což může změnit postoj k určitému jevu. To vede k respektování odlišností a tím i k větší toleranci. Na základě budování a vytvoření nepoškozujících vztahů ve třídě a vzájemnému porozumění se žáci postupně učí spolupráci (kooperaci) při řešení problémů. Od první třídy se učí spolupráci, nikoli pouhému sdílení úkolů, nejdříve ve dvojicích, trojicích a s rozšiřováním nabídky možných rolí ve skupině i ve větších skupinách. Skupiny představují způsob, jak funguje svět. Snažíme se, aby aktivní činnosti žáků převažovaly před pasivním nasloucháním. K tomu nám napomáhá používání různorodých metod a forem, které podněcují aktivitu žáků. Při vlastní činnosti je dávána dětem zpětná vazba, ze strany učitele i spolužáků. Postupně se naučí dávat zpětnou vazbu sami sobě, porozumí své osobnosti, naučí se plánovat, rozhodovat a objektivně se sebehodnotit. Naším společným cílem je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli co nejlépe připraveni na jejich další život. Chceme, aby naši školu opouštěly děti všeobecně vzdělané přirozenou aktivitou a samostatností, děti schopné formulovat vlastní názor, děti otevřeně a slušně vystupující, uvědomující si svoji sounáležitost s lidmi i přírodou, děti připravené se neustále vzdělávat. 14

15 1.10 Výchovné a vzdělávací strategie, společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu rámcových vzdělávacích programů je učivo chápáno jako prostředek k osvojení očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života Kompetence k učení -osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení V učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Zařazujeme metody, které podporují zvídavost, zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pozitivního hodnocení, neboť dobré výsledky podporují motivaci žáků k další práci. Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Nabízíme dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, internet, exkurze atd. 15

16 Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat, propojovat informace se skutečným životem. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a své řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Pythagoriáda, matematický Klokan ap.). Zařazujeme do výuky problémové vyučování, umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. K logickému řešení problémů používáme miniprojekty. Žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním parlamentu a na internetových stránkách ZŠ Bohutín. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a olympiád. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, Den dětí, zahradní slavnost, jarmarky). Děti vedeme k aktivnímu podílu na organizaci vzdělávání, k poznání smyslu vlastní práce. Snažíme se stanovovat dílčí cíle, pracovat v motivujícím prostředí a s přiměřeným učivem, což by ve svém výsledku mělo vést k přirozené výuce bez stresů. Snažíme se o kladné hodnocení toho, co žák zvládá a ne toho, co neumí, o hodnocení formou zpětné vazby Kompetence k řešení problémů tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názoru jiných. Mimo klasického frontálního vyučování častěji zařazujeme aktivizující metody učení. Snažíme se nepředkládat žákům poznatky v hotové podobě, ale rozvíjet u nich schopnost logického uvažování, podporovat netradiční způsoby řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací. Pomocí začleňování metod kooperativního učení vedeme děti ke vzájemné spolupráci při vyučování. Uplatňujeme mezipředmětové vztahy a základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, srovnávání, třídění, zobecňování, abstrakce). V praktických cvičeních se žáci učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny jevů a dějů přírodních, společenských aj. 16

17 Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřovat výsledky řešení a zvážit jejich uplatnění v praxi. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Důraz klademe na prožitkové vyučování Kompetence komunikativní - všestranně a účinně komunikovat Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami i komunikaci s jinými školami (projekt Sokrates). Podporujeme různé formy komunikace (ústní, písemnou, pomocí uměleckých či technických prostředků atd..). Vedeme žáky k dodržování zásad komunikační etiky (věcnost, schopnost naslouchat, respektování jiných názorů) Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme nástěnky, školní parlament a internetové stránky ZŠ Bohutín. Žáci mají možnost samostatné ústní, písemné i elektronické prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, řízené diskuse apod.). K prezentaci projektů využíváme počítačovou učebnu a multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Žáci pravidelně prezentují školní akce v místním a regionálním tisku. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme žáky pracovat v týmu, vzájemně spolupracovat a společně prožívat, a tím poznávat sebe sama i ostatní. Učíme je rozpoznat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a vést je k odmítavému postoji vůči těmto jevům. Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší mladší, akce pro rodiče a veřejnost) Kompetence sociální a personální - spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jsou stanovena jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, i sankce v případě porušení stanovených pravidel. 17

18 Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci. Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podílejí, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování. Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky přes žákovský parlament. Preferujeme a prosazujeme atmosféru demokracie, přátelství a spolupráce, spolupracujeme s rodiči a dalšími partnery. Učíme žáky chápat osobní odpovědnost za výsledky společné práce, samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí nést důsledky. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, kooperativní učení, vzájemnou pomoc ve výuce. Učíme žáky argumentovat a vhodnou formou prosazovat své zájmy, ctít mravní hodnoty a dodržovat zásady slušného jednání, svobodu a demokracii nezaměňovat za anarchii, chápat principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti. Vysvětlujeme žákům bohatství a složitost citového života, učíme je orientovat se ve vlastním citovém životě a vztazích, uvědomit si svou citovou nevyzrálost v období dospívání a otevřeně a kultivovaně projevovat své city, nebát se s pomocí dospělých řešit své citové vztahy a problémy. Respektujeme individuální rozdíly (národnostní, kulturní), integrujeme žáky vyžadující speciální péči. Alespoň jednou ročně organizujeme školní jarmarky (vánoční, velikonoční), či vystoupení ke Dni matek, na nichž spolupracují žáci všech ročníků. Starší žáci připravují pro mladší spolužáky soutěže, Den dětí, zahradní slavnost. Sociální kompetence a vztahy si žáci také sami vyvozují při školních akcích a v praktických cvičeních a úkolech (při hodinách TV, školních výletech, exkurzích, na lyžařském kurzu apod.) Kompetence občanské - projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Za spoluúčasti dětí pečujeme o čistotu prostředí školy, dbáme na vhodné, účelné, funkční, estetické, a bezpečné prostředí pro výuku. Vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku, aby si vytvářeli svá vlastní třídní pravidla. Společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu žáci vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy ve školním parlamentu. 18

19 Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu. Dbáme na důslednou prevenci šikany a násilí, kouření a drog, podporujeme kritické postoje k negativním projevům ve škole i společnosti. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. Denní režim organizujeme časově i obsahově ve prospěch žáků, dbáme na zdravý stravovací a pitný režim, na hygienické přestávky v učení, pohybové relaxační přestávky (velké přestávky trávíme za příhodného počasí vždy na školní zahradě), na naší škole je dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého. Prosazujeme environmentální výchovu, snažíme se vychovávat ekologicky myslící jedince, žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Vedeme žáky k solidaritě s druhými, k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním, etickým a estetickým hodnotám. Zdůrazňujeme ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem. Rozvíjíme schopnost empatie žáků žáci např. z výtěžků jarmarků sami přispívají nemalé částky na nejrůznější dobročinné a charitativní akce (hračky pro dětské oddělení příbramské nemocnice, finanční pomoc obětem tsunami, příspěvek pro ohrožené děti v Afghánistánu, sponzorování plameňáka v pražské ZOO). Žáky zapojujeme do projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů, se vstupem České republiky do Evropské unie apod. Aplikujeme multikulturní výchovu vedoucí k porozumění odlišného způsobu života lidí z jiných kultur Kompetence pracovní - poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do pracovních činností, vedeme je k osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Výsledky své práce mají možnost prezentovat při akcích školy výstavky, jarmarky apod. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností své další profesní orientace. Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče. Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími). Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. 19

20 Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Žákům pomáháme při volbě povolání i výběrem volitelných předmětů. Nabízíme celou řadu zájmových útvarů, čímž podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci. Poskytujeme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace žáků, žáci mají možnost též využívat internet či speciální CD Volba povolání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na naší škole uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které jsou poskytovány odbornými pracovišti. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání v rámci jejich vlastních možností. O žáka pečuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími dané třídy, výchovný poradce, v případě potřeby i asistent pedagoga. Výchovný poradce a třídní učitel zajišťují: diagnostiku žáka (spolupráce s PPP, SVP a dalšími odbornými pracovišti) realizaci potřebné péče ve škole (IVP, odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice, kompenzační a didaktické pomůcky, materiály, výukové programy) zprostředkování další odborné péče a kontrolní vyšetření (konzultace s odborníky psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník) kompenzaci SPU (reedukace jedna hodina týdně) poradenství rodičům, žákům, učitelům, doporučení literatury týkající se výchovných a výukových problémů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je řešeno individuálně podle typu problému. 20

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠVP pro školní družinu, Základní škola Bohutín, okres Příbram, 2013/2014 Školní vzdělávací program pro školní družinu

ŠVP pro školní družinu, Základní škola Bohutín, okres Příbram, 2013/2014 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bohutín, okres Příbram Identifikační údaje Školní družina, Základní škola Bohutín, okres Příbram Bohutín 37, 262 41 IČO : 70 56 59 02 IZO: 114

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1 aměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů, z klíčových kompetencí RVP V, z analýzy možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a tradic školy.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více