SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE"

Transkript

1 Neurologie PRO PRAXI B ISSN ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

2 COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS 2, 3 Zpomaluje progresi do klinicky prokázané RS 3 Signifikantně snižuje počet relapsů u RRMS 2 Má příznivý bezpečnostní profil z krátkodobého i dlouhodobého hlediska 1 3 COPAXONE : Zkrácená informace o přípravku Složení: 20 mg glatirameri acetas. Léková forma: Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka. Indikace: První klinická epizoda u pacientů s vysokým rizikem rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy, snížení frekvence relapsů u ambulantních pacientů s RRMS, a alespoň 2 atakami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování: 20 mg glatiramer acetátu 1 předplněná injekční stříkačka s.c. 1x denně. U starších osob, a u pacientů s poruchou renálních funkcí nebyl specificky studován. Každý den je nutné měnit místo vpichu paže, břicho, hýždě, stehno. Použití v pediatrii: Adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profil u dospívajících léčených přípravkem Copaxone 20 mg s.c. 1x denně je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Kontraindikace: Přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, u těhotných žen. Zvláštní upozornění: Nesmí být podáván i.v. nebo i.m. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer acetátu byly neutralizující. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Interakce: Nebyly specificky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Kojení: Údaje o vylučování glatiramer acetátu, metabolitů nebo protilátek do mat. mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu, erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi časté: Infekce, chřipka, úzkost, deprese, bolest hlavy, vazodilatace, dušnost, nevolnost, vyrážka, artralgie, bolest v zádech, astenie, bolest na hrudi, reakce v místě injekce, bolest. Časté: Bronchitis, gastroenteritis, herpes simplex, otitis media, rhinitis, absces dásní, vaginální kandidóza, benigní novotvar kůže, novotvar lymfadenopatie, hypersenzitivita, anorexie, přírůstek na váze, nervozita dysgeusie, hypertonie, migréna, poruchy řeči, synkopa, tremor, diplopie, oční poruchy, ušní poruchy, palpitace, tachykardie, kašel, senná rýma, zácpa, zubní kaz, dyspepsie, dysfagie, inkontinence stolice, zvracení, neobvyklé jaterní funkční testy, ekchymóza, nadměrné pocení, svědění, poruchy kůže, kopřivka, nucení na moč, polakisurie, retence moči, zimnice, otok tváře, atrofie v místě injekce, lokální reakce, periferní edém, edém, horečka. Méně časté, vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky viz SPC. Předávkování: Do 80 mg nebyly spojeny s jinými nežádoucími účinky, s dávkami vyššími nejsou zkušenosti. Nesmí být mísen s jinými léčivy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte stříkačky v krabičce chraňte před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C) a chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být uchovávány při pokojové teplotě (15 C 25 C), po dobu až jednoho měsíce.jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Balení: Copaxone 20 mg 7 nebo 28 předplněných inj. stříkaček. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR s.r.o, Radlická 3185/1c, Praha 5, Česká republika Registrační číslo: 59/481/06-C Datum revize: Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Reference: 1. Schrempf W & Ziemssen T Autoimmunity Reviews; 6: , 2. Comi G et al. The Lancet, published online October 7,2009, 3. Ford C. Mult Scler Online, first published on January 27, ZÁKLADNÍ LÉČBA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

3 Informace B3 POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno Pořadatel Prezident Programový výbor Organizátor I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc Solen, s.r.o. prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., doc. MUDr. Jan Roth, CSc., prof. MUDr. Pavol Traubner, PhD. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Herta Šůstková, tel.: , mob.: , Programové zajištění: Zdeňka Bartáková, tel.: , mob.: , Brno , HOTEL INTERNATIONAL BRNO Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. NEUROLOGIE PRO PRAXI SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Supplementum C Neurologie pro praxi Citační zkratka: Neurol. pro praxi; 13(Suppl. B). Časopis je excerpován do Bibliographia Medica Čechoslovaca a zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Grafické zpracování a sazba: Lucie Šilberská, ISSN IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

4 B4 Program kongresu ČTVRTEK od hod. od hod. JEDNÁNÍ UŽŠÍ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU NEUROLOGIE PRO PRAXI REGISTRACE SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc DELIRIUM garant doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. Diagnostika deliria MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. Liečba delíria doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD PŘESTÁVKA ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA garant prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Novinky z českých standardů léčby RS a jejich využití v praxi prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Význam včasné diagnózy RS s ilustrační kazuistikou MUDr. Dana Horáková, Ph.D NEUROIMUNOLOGIE garant doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. Základné princípy kortikosteroidnej terapie pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. Léčebná výměnná plazmaferéza u autoimunitních nervosvalových onemocnění prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a doporučenia pre prax doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Využitie monoklónových protilátok v neurológii prof. MUDr. Egon Kurča, PhD SYMPOZIUM FIRMY BIOGEN IDEC (Czech Republic) s.r.o. Adherence v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D PŘESTÁVKA DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA garant MUDr. Josef Kraus Dětská mozková obrna z pohledu neonatologa doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Přístrojová analýza chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Bc. Martin Švehlík, Ph.D., a kol. Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa MUDr. Anna Zobanová Intratekální baclofen v léčbě spasticity a dystonie dětí s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Petr Libý, Ph.D., a kol. Současný přístup ortopeda k operační léčbě pacientů s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D BLOK KAZUISTIK garanti prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. Periorální myoklonie s absencemi MUDr. Irena Doležalová, doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. Heredofamiliární neurospektrální multikazuistika doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. Autoimunitní neparaneoplastická encefalitida s pozitivitou antinmda protilátek MUDr. Martin Pail, doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. IP IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

5 Program kongresu B5 PÁTEK NEUROOFTALMOLOGIE garant prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. Endokrinní orbitopatie MUDr. Marta Karhanová, FEBO Morbus Alzheimer z pohledu očního lékaře MUDr. Zdeněk Kasl Idiopatická intrakraniální hypertenze prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D FIREMNÍ SYMPOZIUM ELI LILLY ČR, s.r.o. Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc PŘESTÁVKA HYPERKINETICKÉ SYNDROMY garant MUDr. Marek Baláž, Ph.D. Tremor (z pohľadu klinického neurológa) doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD. Tardivní dyskineze MUDr. Michal Maršálek, CSc. Tiky a Tourettův syndrom MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Myoklonus MUDr. Marek Baláž, Ph.D VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI CHRONICKOU BOLESTÍ A SPÁNKEM prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc VYHLÁŠENÍ CENY ARNOLDA PICKA ZA ROK 2011 A PREZENTACE VÍTĚZNÉ PRÁCE POLEDNÍ PŘESTÁVKA, JEDNÁNÍ REDAKČNÍCH RAD ČASOPISU NEUROLOGIE PRO PRAXI MOZKOVÉ KRVÁCENÍ MUDr. Miroslav Kalina Příčiny, klinický obraz a diferenciální diagnostika spontánního intracerebrálního krvácení MUDr. Miroslav Kalina Konzervativní léčba spontánního intracerebrálního krvácení MUDr. Denisa Vondráčková IP Chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení MUDr. Martin Kovář SYMPOZIUM FIRMY NEOMED, s.r.o. Léčba refrakterní hyperaktivity močového měchýře botulotoxinem MUDr. Libor Zámečník KONTROVERZE IP PRAVIDELNÉ PITÍ ČERVENÉHO VÍNA JE (NENÍ) ZDRAVÉ arbiter doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Pravidelné pití červeného vína je zdravé prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc Pravidelné pití červeného vína není zdraví prospěšné prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc LOSOVÁNÍ ANKETY, ZÁVĚR SYMPOZIA IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

6 B6 Abstrakta Delirium garant doc. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. čtvrtek / / Diagnostika deliria MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Delirium je porucha vznikající jako nespecifická odpověď na různé noxy somatického a intoxikačního charakteru; spouštěčem mohou být také různé psychosociální stresory. Základním rysem je kvalitativní porucha vědomí. Kromě toho však dochází k porušení celé řady dalších psychických funkcí pozornosti, vnímání a myšlení, paměti, psychomotoriky, emocí a cyklu spánek-bdění. U delirujícího pacienta dochází ke globální poruše poznávání a chápání, má značné potíže s abstrakcí. Myšlení je nesouvislé, chaotické. Objevují se iluze, zkreslené vnímání či halucinace, nejčastěji zrakové, ale mohou postihnout všechny smysly. Významně je narušena krátkodobá paměť a schopnost okamžitého zapamatování informací, v různé míře se vyskytují problémy s orientací. Psychomotorické tempo může být jak značně zvýšené, provázené agitovaností a bezúčelnou aktivitou, tak obleněné s bradypsychizmem a obě tyto polohy se mohou střídat. V emoční sféře nejčastěji dominuje úzkost, může ale být přítomna i deprese nebo naopak euforie či iritabilita. Důsledkem všech těchto symptomů jsou poruchy chování. Delirium má obvykle rychlý začátek a jeho intenzita v čase značně kolísá. Jedná se o stav přechodný, který odeznívá nejpozději po 6 měsících. Diagnostika deliria se opírá o anamnézu, klinické pozorování chování a vyšetření kognitivních funkcí. Anamnézu je nutno zaměřit na akutní počátek (akutní změna výchozího kognitivního stavu), kolísání v čase a přítomnost interkurentního onemocnění, medikaci (včetně změn v dávkování), vysazení alkoholu a jiných psychotropních látek a změny v prostředí. Je nutná cílená explorace očekávané psychopatologie (kvalita vědomí, schopnost řídit, zaměřovat, udržet nebo přesouvat pozornost, zkreslené vnímání, iluze, halucinace, schopnost abstraktního myšlení a chápání, koherence myšlení, výskyt bludů, okamžitá výbavnost a krátkodobá paměť, orientace základními kvalitami, reaktivita hypo/hyper, zvýšený reakční čas, zvýšená úleková reakce, nespavost, spánková inverze, denní ospalost, noční zhoršování příznaků, noční můry, deprese, úzkost, strach, apatie, iritabilita, euforie, zmatený údiv). K popisu chování a změn v čase je žádoucí využít objektivní informace od rodiny nebo ošetřujícího personálu. K orientačnímu posouzení kognitivních funkcí jsou vhodné krátké testy či pouhé cílené dotazy zaměřené na pozornost a krátkodobou paměť, event. v různých denních dobách (pozor na riziko vyšetření v tzv. lucidním intervalu!). Neuropsychologické vyšetření není v době probíhajícího deliria indikováno, jeho výsledky by byly nevalidní. Od samého počátku musí paralelně probíhat diagnostika primárního, delirium vyvolávajícího onemocnění, tj. biochemické vyšetření základní, event. rozšířené (metabolické, endokrinní parametry ), zobrazovací metody atd. Liečba delíria doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava Liečba delíria má byť komplexná so zahrnutím liečby primárnej príčiny i liečby symptómov za účasti viacerých odborníkov. Primárnym postupom by mala byť liečba základného ochorenia, ktoré do delíriá vyúsťuje. Je dôležité identifikovať úvodné štádiá rozvoja delíria (na úrovni zastretého vedomia), kedy môžu byť veľmi účinné nefarmakologické opatrenia podpora orientovanosti, vylúčenie senzorickej deprivácie alebo nadmernej senzorickej stimulácie, kontrola príjmu stravy, tekutín. Týmito opatreniami je možné predísť až 40 % stavom spojených s delíriom.

7 Abstrakta B7 Tabuľka 1. Základné informácie o najčastejšie využívaných antipsychotikách pri liečbe delíria (podľa SPC platných v SR a/alebo ČR) Účinná látka Dávkovanie haloperidol 2,25 až 9 mg/deň; u starších pacientov polovičné dávky tiaprid poruchy konania u pacientov s demenciou max. 400 mg/deň; delírium pri závislosti od alkoholu mg/deň melperon # tablety # nie je registrovaný v SR u starších pacientov 25 mg 3x denne; obvyklá denná dávka mg; pri nočnom nepokoji mg na noc do celkovej dávky V symptomatickej liečbe, najmä u rozvinutého delíria je opodstatnené použitie antipsychotík (tabuľka 1), i keď existujú viaceré regulačné obmedzenia a sú spojené s rizikami. Benzodiazepíny/hypnotiká by sa mali využívať len krátkodobo v prípade nezvládnutej insomnie alebo pre upokojenie pred diagnostickými výkonmi. Dôkazy o účinnosti nootropných látok a kognitív sú vágne, no sú využívané pomerne často. Fyzické obmedzenie môže viesť ku komplikáciám (zdravotným aj etickým), ale v niektorých prípadoch je nevyhnutné. Roztoušená skleróza garant prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. čtvrtek / / Novinky z českých standardů léčby RS a jejich využití v praxi prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze Standard pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy (RS) a neuromyelitis optica (NMO) byl vytvořen během loňského roku a schválen Neurologickou společností na začátku roku Na rozdíl od dosavadní praxe je postaven na základech medicíny založené na důkazech. Obsahuje jednak nová diagnostická kritéria pro RS a NMO včetně pravidel pro diferenciální diagnostiku, jednak přináší pravidla pro léčebné intervence tak, jak jsou akceptována v ostatních státech. Cílem veškerých léčebných doporučení je včasné zahájení léčby u pacientů, u nichž je již při výskytu prvních příznaků prokazatelná jistá diagnóza RS, nebo u nichž je vývoj z prvních příznaků (klinicky izolovaného syndromu) v RS velmi pravděpodobný. Stejně tak důležitá je oblast eskalace léčby při nedostatečném efektu léků první volby. Obsáhle pojednaná je i symptomatická terapie, farmakovigilance a pravidla ukončení léčby. Standardy mají ambici posunout naši běžnou klinickou péči o pacienty s RS a NMO na vyšší úroveň, což by mělo být provázeno i snahou plátců zdravotní péče, protože farmakoekonomická data jsou zde jasně doložena. Význam včasné diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému s variabilním klinickým průběhem. Neléčené onemocnění vede u většiny pacientů během let k nevratné invaliditě. V současnosti jedinou známou možností léčby je časné nasazení protizánětlivé terapie. Péče o pacienta s RS musí být komplexní, včasná diagnostika a zahájení terapie jsou pouze prvním krokem v celoživotním sledování pacienta, při kterém je nutné neustále vyhodnocovat aktivitu nemoci a efektivitu příslušné léčby a podle toho upravovat léčebnou strategii u konkrétního pacienta. Aktuálně dostupné léky jsou totiž pouze částečně efektivní a u řady pacientů aktivita nemoci přetrvává. Časná identifikace non-respondentů na danou léčbu je klíčová pro možnost změny terapie na jinou, potenciálně více účinnou léčbu. To nabývá významu zejména v poslední době, kdy jsou registrovány léky s novým mechanizmem účinku, které by mohly u těchto pacientů ovlivnit průběh nemoci a to ještě v době, kdy nedošlo k podstatnější destrukci nervové tkáně. IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

8 B8 Abstrakta Klíčovým problémem současnosti je, že nemáme spolehlivé markery, které by adekvátně odrážely aktivitu nemoci. Celosvětově navíc chybí jasný konsenzus ohledně definice kritérií pro vyhodnocení aktivity nemoci. V současnosti užívaná klinická (počet atak a škála EDSS) a paraklinická měření (zejména konvenční magneticko-rezonanční (MR) metody) jsou pro tyto účely nedostatečná. Práce posledních let ukazují, že rozšíření klinické baterie o nové, objektivní, validované testy (např. hodnocení kognitivních změn pomocí baterie BICAMS, kvantifikace poruch chůze prostřednictvím elektronického chodníku GAITRite, aj.) může zlepšit naši schopnost kvantifikovat a predikovat průběh RS na úrovni individuálního pacienta. V oblasti MR přináší podstatná zlepšení volumometrická měření (stanovení nejen počtu, ale i objemu T2 a T1 lézí) a měření celkové a především regionální atrofie mozku a míchy. Další nadějnou metodou je optická koherentní tomografie (OCT), která sleduje axonální ztrátu v oblasti sítnice a zrakového nervu. Podpořeno výzkumným záměrem MSM a projektem PRVOUK-P26/LF1/4. Neuroimunologie garant doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. čtvrtek / / Základné princípy kortikosteroidnej terapie pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN Bratislava Ružinov Úvod: Kortikosteroidná terapia je najčastejšie používaná forma imunoterapie v liečbe autoimunitných neuromuskulárnych ochorení, obvykle veľmi efektívna. V klinickej praxi sa terapeuticky využívajú synteticky pripravené glukokortikoidy, ktoré majú imunosupresívne účinky na bunkovú a humorálnu imunitu, ale aj ďalšie prospešné účinky protizápalový, protialergický, antiproliferatívny, antiexudatívny a znižujúci mikrovaskulárnu permeabilitu. Efekt kortikosteroidov sa na celulárnej úrovni uplatňuje prostredníctvom steroidných receptorov, autoimunitný proces ovplyvňujú rôznymi mechanizmami. Kortikoidy indukujú neutrofíliu, ale na druhej strane spôsobujú depléciu T-buniek, monocytov a eozinofilov. Pôsobia inhibične na diferenciáciu a proliferáciu T-lymfocytov. Majú inhibičný vplyv aj na B-lymfocyty a produkciu autoprotilátok. Tlmia mnohé funkcie makrofágov, ovplyvňujú mikrovaskulárnu permeabilitu a tým migráciu leukocytov. K dôležitým účinkom kortikosteroidov patrí interferencia so zápalovými dôsledkami autoimunitnej reakcie. Kortikosteroidy inhibujú prostaglandíny, leukotriény, redukujú kapilárnu dilatáciu, redukujú edém a fibrínové depozitá, blokujú aktiváciu lyzozomálnych enzýmov. Cieľom práce je poukázať na všeobecné aspekty kortikoterapie, na základné princípy kortikoterapie pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach, na nežiaduce účinky kortikoterapie a na zásady profylaxie nežiaducich účinkov. Kortikosteroidná terapia a autoimunitné neuromuskulárne ochorenia: U autoimunitných neuromuskulárnych ochorení môže dlhodobá kortikoterapia trvať roky (CIDP, myasténia gravis, Lambert-Eatonov myastenický syndróm, akvirovaná neuromyotónia, polymyozitída, dermatomyozitída). V úvode liečby je odporúčaný agresívny prístup s vysokou dávkou prednizonu. Iniciálna dávka prednizonu má dosahovať 1 1,5 mg/kg v jednorazovej rannej dávke. U akútnych foriem dermatomyozitídy je v úvode liečby indikované i.v. podanie bolusov methylprednizolonu (obvykle 0,5 g/deň po dobu 3 5 dní). Vysoké dávky prednizonu musia byť podávané až kým sa nedocieli adekvátne klinické zlepšenie, čo môže trvať týždne, niekedy až mesiace. Po docielení adekvátneho zlepšenia je potrebné prejsť na režim alternujúcich jednorazových dávok, ktorý zabezpečuje optimálny terapeutický efekt a významne redukuje riziko vzniku nežiaducich prejavov. Doba podávania prednizonu k zaisteniu trvalého liečebného efektu je individuálne rôzne dlhá. Základnou podmienkou pre postupné znižovanie prednizonu je stálosť optimálneho klinického zlepšenia. Najčastejšie príčiny zlyhania kortikoterapie pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach

9 Abstrakta B9 sú v nesprávne realizovanej liečbe nedostatočná úvodná dávka prednizonu, nedostatočné trvanie kortikoterapie, predčasný začiatok znižovania prednizonu a rýchla redukcia dávok prednizonu. U viacerých pacientov je potrebná k trvalému zabezpečeniu liečebného efektu dlhodobá, niekedy aj dlhoročná kortikoterapia. V týchto prípadoch je indikovaná kombinovaná liečba prednizonom a azathioprinom, ev. iným imunosupresívnym preparátom. Významná je skutočnosť, že pri komplementárnom efekte oboch liekov sa dosahujú lepšie výsledky oproti liečbe samotným Prednizonom. Prednizon umožňuje rýchly nástup terapeutického efektu a azathioprin je výhodný u tých pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú alebo trvalú imunosupresívnu liečbu. Azathioprin má pri dlhodobom podávaní oveľa nižší výskyt vedľajších prejavov ako prednizon. Záver: Kortikosteroidná terapia je veľmi účinná v liečbe viacerých autoimunitných neuromuskulárnych ochorení. Má však aj mnoho úskalí a rizík, preto jej vedenie a dispenzarizácia pacientov musia byť v odbornej kompetencii špecializovaných neurológov. Léčebná výměnná plazmaferéza u autoimunitních nervosvalových onemocnění prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Cílem léčebné výměnné plazmaferézy (LVP) je odstranění patologických látek v plazmě (autoprotilátek, monoklonálních proteinů, toxinů vázaných na plazmatické bílkoviny) nebo odstranění nadměrně zmnožených fyziologických součástí plazmy (cytokinů, kininů, složek komplementu aj.). Podle American Society for Apheresis (ASFA) je do nejvyšší indikační kategorie (I.) pro léčbu LVP (tj. léčebná metoda 1. volby, a to buďto samostatně nebo jako alternativa spolu s dalšími léčebnými postupy) z neurologických onemocnění kromě autoimunitních nervosvalových onemocnění zařazen pouze PANDAS ( Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with streptoccal infections and Sydenham s chorea ) a do II. kategorie (léčba 2. volby) akutní diseminovaná encefalomyelitida, roztroušená skleróza, Devicova choroba a vybrané paraneoplastické neurologické syndromy s přítomností autoprotilátek. Autoimunitní nervosvalová onemocnění představují nejčastější neurologickou indikaci LVP a do I. kategorie (dle ASFA) jsou zařazeny myastenia gravis (MG), Guillainův-Barréův syndrom (GBS), chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie (CIDP) a paraproteinemické polyneuropatie IgG/IgA; do II. kategorie je zařazen Lambertův-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) a získaná neuromyotonie. Klinická doporučení Evropské federace neurologických společností, Americké neurologické asociace i České neurologické společnosti považují LVP za léčbu 1. volby pouze u GBS a MG (jako krátkodobou léčbu zejména u těžkých případů rozvinuté nebo hrozící myasthenické krize k navození remise a v přípravě k tymektomii nebo jiným chirurgickým zákrokům), a to jako alternativu k IVIG, avšak s méně příznivým profilem nežádoucích účinků. U CIDP je LVP doporučována jako léčba 2. volby v případě selhání léčby 1. volby (kortikosteroidy nebo IVIG). U paraproteinemické neuropatie a LEMS neexistuje validní průkaz efektu LVP. Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a doporučenia pre prax doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D. 1, prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 2,3 1 Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava Ružinov 2 Neurologická klinika LF MU a FN Brno 3 CEITEC Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita Brno Intravenózny ľudský imunoglobulín (IVIg) predstavuje významný pokrok v liečbe autoimunitných ochorení. Najčastejšou indikáciou k liečbe IVIg sú autoimunitné neurologické ochorenia, až po nich nasledujú hematologické, imunologické a ostatné ochorenia. Z neurologických indikácií pripadá až % na autoimunitné neuromuskulárne ochorenia. IVIg má heterogénny pleiotropný účinok na imunitný systém. IVIg účinne pôsobí na rôzne mechanizmy v imunopatogenéze autoimunitných ochorení. Napr. je výrazne efektívny v liečbe myasténie gravis, ktorá je prototypom autoimunitného ochorenia sprostredkovaného cirkulujúcimi autoprotilátkami. Na druhej strane je IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

10 B10 Abstrakta IVIg účinný aj v liečbe polymyozitídy, ktorá je prototypom T-bunkami sprostredkovaného autoimunitného ochorenia. IVIg má veľmi dobrý bezpečnostný profil, je ľahko aplikovateľný a nástup jeho účinku je často relatívne rýchly. Principiálne by mal byť IVIg indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. IVIg je liečbou prvej línie pri niektorých imunogénnych demyelinizačných polyneuropatiách (akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré, multifokálna motorická neuropatia, chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia). IVIG má dôležitú úlohu v liečbe myastenických kríz a akútnych exacerbácií pri myasténii gravis. IVIg býva účinný aj u pacientov s dermatomyozitídou, polymyozitídou a Lambert-Eatonovým myastenickým syndrómom, ktoré sú refraktérne na kombinovanú imunosupresívnu liečbu. V kazuistických zdeleniach bol popísaný priaznivý efekt IVIg u niekoľkých vzácnych autoimunitných neurologických ochorení autoimunitná limbická encefalitída, Rasmussenova encefalitída, stiff-person syndróm, získaná neuromyotónia a pediatrické autoimunitné neuropsychiatrické choroby asociované so streptokokovými infekciami. U autoimunitných neuromuskulárnych ochorení sa IVIg používa v dvoch základných indikáciách: A) ako intervenčná liečba v krízových situáciách akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré; myastenické krízy, hroziace myastenické krízy, akútne fulminantné formy myasténie, akútne exacerbácie myasténie; akútne fulminantné formy dermatomyozitídy. IVIg v týchto indikáciách výrazne znížil mortalitu pacientov a významne zlepšil ich prognózu. B) ako chronicko-intermitentná liečba v pravidelných časových intervaloch multifokálna motorická neuropatia a chronická inflamatórna demyelinizačná polyneuropatia. Cieľom práce je prezentovať praktické odporúčania pre používanie IVIg u pacientov s autoimunitnými neurologickými ochoreniami. Využitie monoklonových protilátok v neurológii prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. Neurologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice, Martin Monoklonové protilátky predstavujú v súčasnosti jeden z najvyšších stupňov farmakologického vývoja. Oproti minulým názorom sa zdá, že oblasťou ich uplatnenia nebude iba okruh autoimunitných ochorení (už používaný natalizumab pri sclerosis multiplex, ďalšie molekuly ako rituximab, alemtuzumab a daclizumab vo fáze klinických testov), ale ich skutočné klinické použitie bude jednoznačne širšie. V liečbe Alzheimerovej choroby sa testuje bapineuzumab a solanezumab. Abciximab je už rutinnou súčasťou invazívnej radiológie aj keď je potrebné zmieniť, že sa používa dominantne na riešenie koronárneho a nie cerebrálneho riečiska. Aj exponovaná nádorová problematika zahŕňa použitie monoklonových protilátok, keď najviac testovanou molekulou v liečbe malígnych gliómov mozgu je bevacizumab. Prehľadová prednáška podáva aktuálne informácie o reálnom a potenciálnom použití monoklonových protilátok pri neurologických ochoreniach. Sympozium firmy Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o. čtvrtek / / Adherence v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. Neurologická klinika MU a FN Brno Adherence je definována rozsahem, ve kterém se pacientovo chování (užívání léčiv, dodržování režimových opatření) shoduje s radami zdravotníka nebo s léčebnými standardy. Adherence odráží pacientovy preference a postoje. Obvykle je adherence vyjádřena jako procento dávek předepsané medikace, která byla pacientem skutečně užita během sledované časové periody a nabývá hodnot v rozmezí %. Bývá vyšší u akutních onemocnění a klesá při chronickém užívání medikace. Hranice 80 % bývá považována za uspokojivou. Z uvedeného je zřejmé, že existuje kritický vztah mezi účinností, resp. očekávanou účinnosti a adherencí.

11 Představujeme AVONEX PEN : Nový intramuskulární autoinjektor, již brzy dostupný Vašim pacientům! Pro aktivní život bez omezení prostě jen 1x týdně Pro pacienty s klinicky izolovaným syndromem nebo s relaps-remitující roztroušenou sklerózou 1 Zkrácená informace o přípravku AVONEX Zkrácená informace o léku: AVONEX 30 mcg /0,5 ml injekčního roztoku. Složení: Jedna předplněná stříkačka 0,5 ml obsahuje 30 mcg (6 mil.m.j.) Interferonum beta 1a. Indikace: Pacienti s relabující sclerosis multiplex - roztroušenou sklerózou (RS), pacienti s první demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, kde je nutné podat kortikosteroidy a je potvrzeno vysoké riziko rozvoje klinicky nesporné RS. Dávkování: Doporučená dávka činí 30 mcg (0,5 ml roztoku) jedenkrát týdně i.m. Na počátku léčby možná plná dávka 30 mcg (0,5 ml roztoku), nebo poloviční dávka 15 mcg (0,25ml) jednou týdně po dobu 4 týdnů a posléze zvýšení dávky na plných 30 mcg (0,5 ml roztoku), nebo 1. týden ¼ dávky, 2. týden ½ dávky, 3. týden ¾ dávky a 4. týden plná dávka 30mcg. Kontraindikace: přecitlivělost na interferon beta, lidský albumin nebo pomocnou látku, zahájení léčby v těhotenství, těžké deprese a/nebo suicidální myšlenky. Upozornění: Při plánovaní gravidity je zapotřebí zvážit přerušení léčby. Zvláštní opatrnosti je třeba při použití léku u pacientů s následujícími onemocněními: deprese, epilepsie, jaterní a renální selhání, srdeční onemocnění. Účinnost a bezpečnost přípravku u dětí do 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Interakce: Zvýšenou pozornost věnovat kombinaci s léčivými přípravky s nízkým terapeutickým indexem a s clearance závislou na cytochromu P450. Nežádoucí účinky: příznaky podobné chřipce, nejčastěji bolesti ve svalech, zvýšená teplota, pocity mrazení, pocení, astenie, bolesti hlavy a nauzea. Uchovávání: v chladničce (2-8 C). Doba použitelnosti: 2 roky. Balení: Krabička se 4 předplněnými 0,5 ml stříkačkami v plastikové vaničce s 1 jehlou pro i.m. aplikaci. Držitel rozhodnutí o registraci: BIOGEN IDEC LTD., Berkshire, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/97/033/004. Způsob úhrady a výdeje: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění jako zvláš účtovaný léčivý přípravek (ZULP). Datum revize textu: 10/2011. Před předepsáním léku si prosím přečtěte a respektujte celý souhrn údajů o přípravku AVONEX. Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Avonex Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, tel.: , fax : , AV00-CZE leden 2012

12 B12 Abstrakta Adherence v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní je velmi významným aspektem, neboť při dlouhodobé léčbě podstatně rozhoduje o její účinnosti. Adherence byla sledována při použití imunomodulačních léků s různými dávkovacími schématy (Avonex, Rebif, Betaferon, Copaxone, Tysabri). Faktory, které jsou příčinou nízké adherence v léčbě roztroušené sklerózy, byly následující: deprese, kognitivní postižení zejména porucha paměti, dojem neúčinnosti léčby, vedlejší nežádoucí účinky a obavy z injekčního podávání léku, tzv. needle fobia. V multicentrické studii sledující non-adherenci v léčbě roztroušené sklerózy (n 798) bylo zjištěno % non-adherence definované jako vynechání alespoň jedné dávky během jednoho měsíce. U jednotlivých léků byla procenta non-adherence následující: IFN β-1a IM = 21 %, IFN β-1a SC = 32 %, IFNβ-1b SC = 51 % a glatiramer acetát = 51 %. Vyšší adherenci měli pacienti s délkou trvání nemoci kratší jak 3 roky. Z příčin non-adherence u roztroušené sklerózy byla nejvýznamnější porucha paměti, kdy si pacient zapomněl dávku léčiva aplikovat. Rovněž bylo potvrzeno pravidlo; více dávek = nižší adherence. Pacienti s vyšší adherencí mají vyšší kvalitu života spojenou s fyzickými pocity zdraví, méně vyjádřenými příznaky onemocnění, zlepšenými rodinnými vztahy a odpovídajícími aktivitami denního života. Na základě současných informací má nejvyšší adherenci IFN β1a aplikovaný jedenkrát týdně intramuskulárně. Infuzní terapie v ambulanci sledování adherence nevyžaduje. Předpokladem vyšší adherence je jednodušší režim dávkování, edukace pacienta, spokojenost s léčbou, kontrola užívání medikace a podpora rodiny. Dětská mozková obrna garant MUDr. Josef Kraus čtvrtek / / Dětská mozková obrna z pohledu neonatologa doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Novorozenecké odd., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Prevalence DMO se uvádí 1 2 (1,16)/1 000 živě narozených, s klesající porodní váhou/gestací se zvyšuje. Jedná se o skupinu trvalých poruch posturálních a vývoje hybnosti, s širokým spektrem příčinných souvislostí. Z pohledu neonatologa se jedná o vazby k mateřské morbiditě vzniklé před koncepcí (diabetes mellitus, hypertenzní choroba), ke komplikacím v těhotenství (preeklampsie, infekce, placentární patologie) a během porodu (asfyxie) nebo k závažné neonatální morbiditě (cerebrální, respirační, infekční). Celková novorozenecká mortalita v ČR klesá (během posledních 15 let ze 4 na 1,4 ). Stejný trend má mortalita novorozenců pod g. Výsledkem je rostoucí počet přežívajících dětí s vysokým rizikem vývoje DMO. Jedná se zejména o nedonošené novorozence, novorozence s nitroděložní růstovou retardací (IUGR) nebo s hypoxicko-ischemickou encefalopatií (HIE). V ČR je výskyt DMO ve skupině 2letých dětí s velmi nízkou porodní váhou 60, ve skupině s porodní váhou g 9/1 000 živě narozených. U dětí s HIE se DMO vyskytuje asi ve 20 %. Dg. DMO stanovuje zkušený dětský neurolog, současně je třeba provést funkční klasifikaci hrubé a jemné motoriky (podle GMFC Gross Motor Function Classification System/MACS Manual Ability Classification System). V rámci diferenciální dg. je nutné vyloučit geneticky podmíněná a metabolická onemocnění. Kauzální léčba DMO t. č. není možná. Intervence, které by mohly snížit prevalenci DMO, zahrnují potlačení předčasných děložních kontrakcí tokolytiky (MgSO4), snižování vícečetných těhotenství jako důsledku technik asistované reprodukce, prenatální podávání steroidů těhotným s hrozícím porodem před 35. týdnem těhotenství, prevenci apnoí z nezralosti kofeinem nebo řízenou hypotermii, která u části novorozenců s HIE může zlepšit prognózu jejich neurologického vývoje. Následná péče o děti s DMO nebo s rizikem vzniku vyžaduje multidisciplinární, komplexní a koordinovaný přístup.

13 Účinná léčba pacientů s lehkou a středně závažnou demencí ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: NÁZEV PŘÍPRAVKU: Tanakan potahované tablety, perorální roztok. SLOŽENÍ: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761) 40 mg v 1 tabletě, 1 ml roztoku. INDIKACE: demence, při poruchách duševní výkonnosti u starších osob, zvláště na podkladě chronické cerebrální vaskulární insuficience, při poruchách periferního prokrvení a mikrocirkulace, při senzorických poruchách na základě vaskulární insuficience. DÁVKOVÁNÍ: poruchy duševní výkonnosti, poruchy periferního prokrvení a při senzorických poruchách: 1 potahovaná tableta 3 denně nebo 1 ml roztoku 3 denně. U demence: 1 až 2 potahované tablety 3 denně nebo 1 až 2 ml roztoku 3 denně. KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na kteroukoli ze složek přípravku. INTERAKCE: Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Je vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů. NÚ: nauzea, průjem, alergické kožní reakce, bolesti hlavy. UPOZORNĚNÍ: není vhodný pro děti do 12 let a při patologických krvácivých stavech. Není vhodný k léčbě hypertenze. TANAKAN potahované tablety obsahují cukr laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. TANAKAN roztok obsahuje 59 % (obj.) alkoholu. Pro epileptiky, pacienty s jaterním onemocněním, těhotné a kojící ženy jsou proto vhodnější formou potahované tablety. OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: při teplotě do 25 C, chráněn před světlem a vlhkostí. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie. REGIS- TRAČNÍ ČÍSLO: 94/877/92-C, 94/874/92-C. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: / DATUM REVIZE TEXTU: Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis. V případě, že Tanakan předepíše lékař, je léčivý přípravek částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ipsen Pharma Evropská 810/136, Praha 6 Tel.: , fax: TAN/02/

14 B14 Abstrakta Přístrojová analýza chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Bc. Martin Švehlík, Ph.D. 1, 2, dr. Med. Kraus Tanja 1, prof. dr. Med. Steinwender Gerhard 1, prof. dr. Med. Linhart Wolfgang 1 1 Department of Peadiatric Orthopaedics, Department of Paediatric Surgery, Medical University of Graz, Austria 2 Ortopedická klinika UK 2. LF Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie, 2. LF UK, Praha Chůze je základním pohybovým stereotypem člověka. Přístrojová analýza chůze je jedinečné funkční vyšetření, které nám dává možnost lépe pochopit výše uvedenou souhru centrálního řízení a pohybového aparátu. Díky technologickému pokroku se analýza chůze posunula z výzkumných biomechanických laboratoří směrem do běžné klinické praxe a stala se neocenitelnou pomůckou pro řadu neurologů, fyzioterapeutů, ortopedů a protetiků, kteří se zabývají problematikou dětské mozkové obrny. Přístrojová analýza chůze nám umožňuje nejen objektivizaci stereotypu chůze jako základní pohybové funkce, ale díky lepšímu porozumění patokineziologických mechanizmů vzniklých u dětské mozkové obrny na podkladě poruchy řízení nám usnadní také indikaci konzervativní či operační terapie. To vše nám dává možnost stát se lepšími průvodci a rádci našich pacientů na cestě životem s dětskou mozkovou obrnou. V současné době je v České republice instalováno několik laboratoří umožňujících analýzu chůze (Brno, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Praha). Rozšíření této metody v ČR je tedy pouze otázkou lepší informovanosti lékařů o jejích výhodách a podpory mezioborové spolupráce. Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa MUDr. Anna Zobanová Soukromá oční ordinace Praha O děti s DMO by měli v České republice pečovat dětští oftalmologové. Vždy se ale bude jednat o týmovou a hlavně mezioborovou spolupráci. Oční vyšetření dětí v preverbálním věku nebo u slovně nekomunikujících pacientů s vícečetným postižením musí vždy kromě popisu šilhání a nálezu na předním segmentu oka a očním pozadí obsahovat posouzení kvality zrakové ostrosti, velikosti refrakce, schopnosti akomodace, poruch zorného pole a kvality kontrastní citlivosti. Na základě těchto údajů je možné navrhnout léčebný a zrakově rehabilitační plán pro rozvoj zrakových funkcí, někdy dlouho před definitivním stanovením oční diagnózy. Je nutné si uvědomit, že u každého postiženého dítěte má velký význam i malý zbytek zraku. Dr. Lea Hyvarinen (1996) shrnula funkce, které jsou zrakem determinovány: 1. bdělost, 2. navázání citové vazby s matkou, 3. komunikace zrakem, 4. motorické dovednosti, 5. prostorové představy, 6. vnímání obrázků, 7. rovnováha. Bez zrakové kontroly a motivace dochází k narušení nejen celého symetrického vzpřimovacího procesu, ale i k retardaci psychomotorického vývoje dítěte. U dětí s DMO je porušená kontrola držení těla klíčovým problémem. Slabozrakost a těžší poruchy zraku jsou popisovány u téměř 75 % dětí s DMO (Odding et al., 2006). Děti s těžkými formami DMO mají zrakové postižení v 92 % a přitom jen u 30 % z nich byla tato porucha předtím diagnostikována. Ve skupině s DMO byl nalezen signifikantně vyšší výskyt významných refrakčních vad ve srovnání s kontrolní skupinou, a to v závislosti nikoliv na tíži DMO, ale na podtypu DMO. Poškození mozku mívá významný dopad na schopnost akomodace, jak na její rychlost tak i sílu. Dítě s neschopností akomodovat nemůže navázat kontakt pohledu z očí do očí, nefixuje obličej matky, míjí pohledem i nabízené hračky. Často pak působí dojmem autistického nebo centrálně nevidomého dítěte. První zmínky o tom, že snížení akomodační schopnosti by mohlo být sanováno pomocí tréninku, jsou více než 25 let staré (Dukman et al., 1984). Včasné odeslání dítěte je podmínkou pro úspěšnost možné léčby. Vědomi si kritické periody vývoje zraku trváme na maximu ošetření. To znamená adekvátní korekce refrakční vady a vždy plná korekce astigmatizmu, adice nebo hyperkorekce u postižení spojených s poruchou akomodace. Oftalmolog ví, co pacient potřebuje, a to mu doporučuje. Musí zvážit objektivně naměřené hodnoty (vždy v cykloplegii) a porovnat je, pokud věk a spolupráce dovolí, se subjektivními potřebami pacienta. V případě strabizmu, amblyopie či výrazné asymetrie zjištěné zrakové ostrosti je důležitá i správná indikace a režim okluzní terapie. Celá léčba je vedena s ohledem na oftalmologický nález. Chirurgické řešení strabizmu, citlivě zvolené, má významný vliv na rozvoj motorických funkcí

15 Abstrakta B15 i u dětí s nejtěžší formou DMO. K tomu patří i trpělivá kvalitní zraková stimulace a rehabilitace pod vedením zrakových terapeutů. Výsledky práce s postiženými dětmi můžeme posoudit až s časovým odstupem, často několikaletým. Jsou však natolik překvapivě dobré, že se vyplatí jim věnovat maximální úsilí. Intratekální baclofen v léčbě spasticity a dystonie dětí s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Petr Libý, Ph.D. 1, MUDr. Josef Kraus, CSc. 2, PaedDr. Irena Zounková 3, doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. 1 1 Neurochirurgické oddělení FN Motol, Praha 2 Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 3 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha Dětská mozková obrna (DMO) je nejčastější příčinou těžkého motorického postižení dětí. Hlavní formy hypertonické DMO jsou spasticita a dystonie. V komplexní péči o pacienty s DMO se uplatňuje rehabilitace, perorální podávání centrálních myorelaxancií či intramuskulární aplikace botulotoxinu. Neurochirurg může nabídnout selektivní dorzální rizotomii, implantaci baclofenové pumpy (ITB) a hlubokou mozkovou stimulaci. Ortopedické korekční výkony často řeší důsledky neléčené spasticity. ITB byl shledán účinným v léčbě dětí s DMO a závažnou spasticitou v randomizované kontrolované studii. V Motole bylo od roku 2007 indikováno sedm pacientů k baclofenovému testu. Systém baclofenové pumpy byl implantován pěti pacientům. U všech došlo ke zlepšení pasivní hybnosti v kloubech, zlepšení rozsahu aktivního pohybu s lepší kontrolou cíleného pohybu. Všichni pacienti udávali ústup bolestí spojených se spasticitou a zlepšení ošetřovatelské péče. V jednom případě jsme pozorovali podstatné zlepšení řeči. Současný přístup ortopeda k operační léčbě pacientů s dětskou mozkovou obrnou MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie, Praha Komplexnost terapie spolupráce neurologa, fyzioterapeuta, rehabilitačního pracovníka společně s ortopedem může vézt k úspěšnosti výsledků operační ortopedické intervence u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Tenotomie adduktorů, eventuálně flexorů kyčelních, prolongace flexorů kolenních kloubů a výkony na musculus triceps surae jsou nejčastěji indikovanými operačními výkony. V posledních letech operujeme na Ortopedické klinice UK 2. LF a FN v Motole okolo 100 pacientů s dětskou mozkovou obrnou ročně. Laterální migrace kyčelních kloubů, pokud přetrvává i po výkonu na svalech, vyžaduje zastřešující výkony na kostech ze strany pánve, eventuálně je nutná současně krvavá repozice nebo výkony v oblasti proximálního femuru. Své místo mají i paliativní výkony při zaniklé jamce u kvadruspastických pacientů. V oblasti kolenních kloubů je nutné často řešit vysoký stav pately. Stabilizační operace na kostech v oblasti nohy jsou indikované při dezaxacích chodidla zejména ve smyslu pes planovalgus nebo equinovalgus. Indikací k operačnímu řešení je stupeň skoliózy, při kterém dochází k omezení respirace a porušení rovnováhy vsedě (nad 10 let, nad 40 stupňů). Operace na horních končetinách jsou indikované u 3 5 % pacientů s DMO. Na základě kombinovaných operačních taktik na svalech se nám podařilo zabránit progresi laterální migrace až u 70 % pacientů. U výkonů na kostech v oblasti kyčelních kloubů jsme zaznamenali úspěšnost v 80 %. Diferencované výkony v oblasti musculus triceps surae současně s řešením svalové rovnováhy v oblasti kolenního kloubu zabránily přetažení Achillovy šlachy. Stabilizační operace dle Grice zlepšila postavení nohy při pes planovalgus prakticky v 90 % operovaných pacientů. Závěr vyšetření ortopedem do 2 let věku dítěte zhodnocení efektu opakované aplikace Botoxu indikace operačního ortopedického výkonu dle klinického a rtg nálezu s přihlédnutím na lokomoční stadium pooperační intenzivní rehabilitace, ortotické vybavení IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

16 B16 Abstrakta Blok kazuistik garanti prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. čtvrtek / / Periorální myoklonie s absencemi MUDr. Irena Doležalová 1, 2, doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. 1, 2 1 Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 2 Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut CEITEC, Masarykova univerzita, Brno Úvod: Periorální myoklonie s absencemi (PMA) patří do skupiny idiopatických generalizovaných epilepsií (IGE). PMA není v současnosti uznáván oficiální ILAE klasifikací, přestože v dospělém věku pacienti s tímto syndromem tvoří asi 10 % případů epilepsie s typickými absencemi. Charakteristickým znakem PMA jsou absence doprovázené pohyby periorálního svalstva (nejčastěji charakteru špulení rtů, záškuby ústních koutků, méně často rytmické pohyby dolní čelisti). Tyto pohyby jsou často zaměňovány za periorální automatizmy, jak je známe u temporálních epilepsií (TLE), nebo za motorické záchvaty u epilepsie frontálního laloku (FLE) nebo pericentrální oblasti. K chybnému stanovení diagnózy přispívá i EEG vyšetření, jak interiktální, tak i iktální záznam často vykazuje asymetrii, na jejímž základě vzniká dojem epileptického ložiska. Prezentujeme případy dvou pacientů s PMA, kteří byli dlouhodobě vedeni pod diagnózou fokální epilepsie. Kazuistiky: První pacient se léčil s epilepsií od 14 let věku, v době vyšetření na naší klinice měl 37 let. Dominovaly u něj časté (2 3 krát denně) epizody popisované jako periorální automatizmy, tyto byly doprovázeny poruchou vědomí různého stupně, ke generalizaci docházelo sporadicky (1 krát za rok až dva). Vzhledem ke klinice a nálezu na EEG bylo vysloveno podezření na pravostrannou TLE, pacient byl léčen 2kombinací zonisamidu (ZNS) 600 mg/denně a levetiracetamu (LEV) mg/denně. Druhému pacientovi bylo v době našeho vyšetření 27 let a léčil se od 4 let. Hlavním problémem u něj byly generalizované tonicko-klonické záchvaty (frekvence 1 2 za měsíc), v jejichž úvodu bylo přítomno křivení úst, toto při medikaci karbamazepinem (CBZ) 900 mg/denně, lamotriginem (LTG) 400 mg/denně a LEV mg/denně. Na EEG byla popisována generalizovaná epileptická abnormita. V tomto případě bylo podezření na FLE Na MR mozku byl u obou pacientů popisován normální nález. V průběhu video EEG monitorace byly v obou případech interiktálně i iktálně zachyceny generalizované epileptické výboje (komplex hrot-vlna či komplexy vícečetných hrotů a pomalé vlny), iktální záznamy byly doprovázené typickou klinikou pro PMA. Byla iniciována změna medikace (prvnímu pacientovi byl nasazen valproát (VPA) v dávce mg/denně a snížena dávka ZNS na 400 mg/denně; druhému byl nasazen ZNS v dávce 300 mg/denně a vysazen CBZ). U prvního pacienta měla tato úprava jen parciální efekt, u druhého došlo k úplnému vymizení záchvatů. Závěr: Na těchto dvou kazuistikách lze demonstrovat, že klinický obraz i EEG nález pacientů s PMA může být velmi rozdílný. Správné rozpoznání tohoto syndromu vzhledem k časté farmakorezistenci je důležité pro adekvátní farmakoterapii. Tato práce vznikla díky projektu CEITEC Středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/ ) z Evropského fondu regionálního rozvoje. Heredofamiliární neurospektrální multikazuistika doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. Ambulance dětské neurologie Blansko Autor prezentuje na rodinách 4 sester zdravotní dopady především genetických dispozic, ale také prenatálních i perinatálních rizik či jejich případných vzájemných kombinací, z pohledu manifestace neurologických poruch. Na jejich 11 dětech (6 chlapcích a 5 dívkách) dokumentuje navíc jejich spektrální charakter ve smyslu rozmanitého individuálního prolínání.

17 Abstrakta B17 Autoimunitní neparaneoplastická encefalitida s pozitivitou antinmda protilátek MUDr. Martin Pail, doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC MU Brno Pacientka přijata v polovině ledna 2012 akutně pro poruchu řeči charakteru dysartrie a balbuties, změnu osobnosti a amentní stav, dva dny také přítomna nauzea s vomitem. Rozvoj obtíží byl popisován od s velmi výrazným kolísáním klinického nálezu během dne. Objektivně neurologicky byla pacientka výrazně anxiózní, již zmíněná porucha řeči, a dále byly přítomny velmi diskrétní periorální dyskinezy. Vhledem k velmi bizarní poruše řeči u pacientky bylo nejprve pomýšleno na možnou disociativní poruchu, kterou potvrdilo i psychiatrické vyšetření. Pro tuto hypotézu svědčila i skutečnost, že pacientka měla poruchu řeči již v dětství a aktuální porucha vznikla v souvislosti se zvýšeným pracovním vypětím. I přesto bylo pátráno i po možné organické příčině tohoto stavu. Dle provedených neurozobrazovacích vyšetření (CT a MR mozku včetně podání kontrastní látky a angiografie) nebyla nalezena vysvětlující strukturální patologie. Během hospitalizace u pacientky pozorován jeden parciální epileptický paroxyzmus záškubů pravého koutku. Doplněno EEG vyšetření s nálezem difuzní příměsi theta-delta aktivity, bez nálezu epileptické abnormity. Vzhledem k difuzní patologii na EEG a negativním neurozobrazovacím vyšetřením, byla doplněna následně lumbální punkce k vyloučení možné zánětlivé etiologie. Dle likvorologického vyšetření byl popsán serózní zánět. Neuroviry i borrelie byly negativní. Jelikož byla vyloučena možná infekční etiologie, byly provedeny i odběry na autoimunitní encefalitidy a vaskulitidy. Laboratorním vyšetřením byla prokázána elevace CIK C1q a přítomny protilátky anti-nmda, jak v séru, tak likvoru. Vzhledem k autoimunitnímu zánětu jsme přistoupili k přeléčení pacientky 5 plazmaferézami a kortikoterapii (celkem 5 g Solumedrolu a Prednison v sestupné dávce). Pro následnou recidivu epileptického záchvatu byla zahájena i antiepileptická medikace (levetiracetam). Anti-NMDA encefalitidy jsou nejčastěji sekundárním projevem možné malignity (nejčastěji teratomu), proto byl proveden základní onkoscreening. V rámci paraneoplastického screeningu bylo provedeno sono břicha i rtg plic, jež neprokázaly neoplazii, gynekologické vyšetření bylo také v normě. Za hospitalizace byl proveden i celotělový PET, který taktéž neprokázal patologické ložisko. Během hospitalizace probíhala pravidelně psychologická a logopedická intervence, postupně ústup anxiózního stavu a prakticky kompletní regres dysartrie. Závěrem lze říci, že u naší pacientky byly přítomny všechny základní klinické projevy anti-nmda encefalitidy. Byly to zejména psychiatrické projevy s amencí, epileptické paroxyzmy a periorální dyskinezy. U této diagnózy je nutno pamatovat na to, že neurozobrazovací a likvorologické vyšetření mohou být negativní, proto je nutno obě vyšetření případně opakovat. Neurooftalmologie garant prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. pátek / / Endokrinní orbitopatie MUDr. Marta Karhanová, FEBO Oční klinika LF UP a FN Olomouc Endokrinní orbitopatie (EO) je oční onemocnění s prokázanou vazbou na tyroidální autoimunitu. Nejčastěji se s ní lze setkat u pacientů s imunogenní strumou, reprezentovanou především Graves-Basedowovou chorobou. Může se však vyskytnout i u pacientů s jiným typem autoimunitní tyreoiditidy. Nerozhoduje přitom, zda je v dané fázi struma eufunkční, hypofunkční nebo hyperfunkční. EO může být v % případů také prvním příznakem onemocnění štítné žlázy. O to obtížnější je pak stanovení správné diagnózy. V přehledné části sdělení jsou prezentovány oční projevy EO. Pozornost je věnovaná příznakům víčkovým, které bývají nejčastější známkou počínající EO. V úvodní fázi onemocnění bývají ovšem IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

18 B18 Abstrakta často přehlédnuty. Mezi další příznaky patří edém preseptální části víček a periokulárních tkání, spojivková hyperémie, chemóza, horní limbální keratokonjunktivitida a projevy suchého oka. V pokročilejší fázi onemocnění dochází k prosáknutí a zesílení okohybných svalů s jejich následnou fibrotizací. Zbytnění obsahu orbity vede k exoftalmu. Dojde k poruše motility bulbu a vzniku rušivé diplopie. V pokročilých případech je pak ohrožen zrak pacienta v důsledku neuropatie zrakového nervu či keratitidy při lagoftalmu. Pokud nemá pacient stanovenu diagnózu onemocnění štítné žlázy, stojí ošetřující lékař před diferenciálně diagnostickým problémem. Prosáknutí horního víčka může být způsobeno celou řadou faktorů (zánětlivá onemocnění jiné etiologie, alergie ). Retrakce horního víčka je charakteristickým znakem pro EO, nicméně v diferenciální diagnóze musíme pomýšlet i na relativně vzácné klinické jednotky, které mohou tento obraz imitovat (obrnu n. III. s aberantní reinervací, Perinaudův syndrom ). Taktéž diferenciální diagnostika exoftalmu a okohybných poruch (zejména při jednostranném nálezu) je velmi široká. Diagnostické problémy se zejména objevují, pokud je nález výrazně stranově asymetrický a dominuje postižení jen jednoho oka. Tato problematika bude demonstrována na názorných kazuistikách. Dobrá mezioborová spolupráce a informovanost o této problematice je nezbytná, protože včasná diagnóza a záhy nasazená terapie může zabránit vážným následkům tohoto onemocnění. Morbus Alzheimer v ambulanci očního lékaře MUDr. Zdeněk Kasl Oční klinika FN Plzeň M. Alzheimer je progresivní neurodegenerativní onemocnění provázené poruchou kognitivních funkcí s rozvojem demence. Pacientů s M. Alzheimer nadále přibývá a v roce 2050 lze očekávat více než nemocných. Oftalmolog má jedinečnou možnost přispět k časné diagnostice tohoto onemocnění, tedy v období, kdy je terapie nejúčinnější. V našem sdělení se budeme zabývat diagnostickými možnostmi oftalmologa u pacientů trpících M. Alzheimer či pacientů z této choroby suspektních. Idiopatická intrakraniální hypertenze prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. Oční klinika FN Hradec Králové Současná diagnostická kritéria IIH zahrnují subjektivní i objektivní známky zvýšeného nitrolebního tlaku, normální neurologický nález (výjimku tvoří jen možné postižení VI. hlavového nervu) a zvýšený výstupní tlak cerebrospinální tekutiny (více než 200 mm H 2 O měřeno vleže na boku) a její normální složení. V normální populaci je incidence IIH 0,9 1,7/ obyvatel za rok. Nejčastěji se s touto klinickou jednotkou setkáváme u mladších obézních žen, kde její incidence stoupá až na 7,9 21,4/ obyvatel za rok, ale je možné že IIH je mnohem častější, protože mnohé případy proběhnou asymptomaticky nebo nejsou diagnostikovány a porucha se upraví bez léčby a bez následků. Léčebný režim u pacientů s IIH je nutno zahájit ihned po stanovení diagnózy. Prvořadou nutností je úprava životosprávy a redukce hmotnosti u obézních pacientů. Další terapeutický postup se řídí závažností a průběhem onemocnění. Nejdůležitějším faktorem, podle kterého se rozhodujeme, je stav zrakových funkcí, zejména zorného pole. První změnou při perimetrickém vyšetření je obvykle zvětšení slepé skvrny, v tomto období je již indikována medikamentózní léčba. V přednášce bude podán přehled klinických projevů, diagnostických metod a léčebných postupů u této klinické jednotky. Sdělení doplní několik zajímavých kazuistik. Nesmíme opomenout imunomodulační nebakteriální účinky.

19 Abstrakta B19 Firemní sympozium ELI LILLY ČR, s.r.o. pátek / / Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice Diabetická neuropatie je nejčastější neuropatií a je provázena vysokou morbiditou a mortalitou. Představuje velkou ekonomickou zátěž pro nemocného a výrazně snižuje kvalitu života. Bolestivá diabetická neuropatie se vyskytuje u % všech diabetiků a u diabetiků s diabetickou neuropatií dosahuje její výskyt %. Nejčastěji se jedná o symetrickou distální senzitivní či senzitivně-motorickou polyneuropatii, která je provázena neuropatickou bolestí. Projevuje se brněním, tupostí, pálením, pocity chladu a horka, pícháním a bývá provázena nepřijemnými dysesteziemi a paresteziemi. Často se zhoršuje v noci a ruší spánek. Neuropatická bolest se však vyskytuje také při jiných formách diabetické neuropatie trupové radikulopatii, proximální neuropatii, fokálních formách neuropatie. V léčbě bolestivé diabetické neuropatie jsou nejčastěji indikována antikonvulziva, antidepresiva, dále rovněž opioidy, antiarytmika, kanabinoidy a v topické formě analgetika, anestetika a kapsaicin. Duloxetin hydrochlorid je duální selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu na neuronálních synapsích. Serotonin i noradrenalin se podílí na modulaci centrálních drah bolesti, a to obzvláště prostřednictvím descendentních inhibičních drah. Duloxetin se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu a maximální koncentrace v séru dosahuje za 6 hodin. Duloxetin je ze všech duálních antidepresiv nejsilnějším inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Má poměrně vyrovnané spektrum účinnosti, ale pro inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu jsou potřebné mírně vyšší dávky. Efekt duloxetinu na zmírnění bolesti při bolestivé diabetické neuropatii byl testován v řadě klinických studií. Ve většině studií byla účinnost duloxetinu hodnocena středním stupněm a NNT (number needed to treat) byl 4.3. Některé studie byly zaměřeny na stanovení účinné dávky a dávka 60 mg podaná jednou denně měla dostatečný efekt. Ve studiích byly hodnoceny nežádoucí vedlejší účinky. Většinou se jednalo o nauzeu, zvracení, závratě a mírnou sedaci. Tyto nežádoucí účinky se ve velké většině vyskytovaly pouze na začátku při nasazení preparátu. V recentních klinických studiích byl srovnáván účinek duloxetinu s pregabalinem, amitriptylinem i v kombinaci s gabapentinem. Účinnost duloxetinu na neuropatickou bolest u diabetické polyneuropatie je zcela srovnatelná s jinými preparáty první volby (pregabalinem, amitriptylinem). Duloxetin je selektivní inhibitor zpětného vstřebávání serotoninu a noradrenalinu na centrálních synapsích. Má vysokou účinnost na neuropatickou bolest při bolestivé diabetické neuropatii. Nežádoucí vedlejší účinky nauzea, závratě, spavost jsou přítomny téměř výhradně při nasazování duloxetinu. Lék se má nasazovat pomalu, prvou dávku podat navečer a medikamentózně tlumit výraznější nauzeu při zahajování léčby. Duloxetin je u diabetické neuropatie lékem prvé volby. Hyperkinetické syndromy garant MUDr. Marek Baláž, Ph.D. pátek / / Tremor (z pohľadu klinického neurológa) doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD. II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava Tremor (T) alebo tras možno charakterizovať ako mimovoľné rytmické a sinusoidálne pohyby jednej alebo viacerých častí tela. T môže postihnúť hociktorú časť tela, vrátane hlavy, brady IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE , Hotel International Brno

20 B20 Abstrakta a mäkkého podnebia. Táto prednáška sa z praktického hľadiska zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a liečbou najčastejších klinických jednotiek a syndrómov asociovaných s T. Sú nimi: fyziologický T, esenciálny T, parkinsonský T, primárny ortostatický T, cerebelárny a Holmesov T, dystonický T, neuropatický T, liekový T a psychogénny T. Budú prezentované charakteristické príklady na videách z autorovho archívu. Za účelom teoretických podkladov sa odporúča článok v Neurol. praxi 2011; 12(1): Tardivní dyskineze MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Praha Bohnice Tardivní dyskineze je označení pro extrapyramidové hyperkinetické poruchy indukované léky. Původně se uvažovalo pouze o poruchách vyvolaných antidopaminergními antipsychotiky (AP). Dodnes se v mezinárodní klasifikaci zachovalo zastaralé označení neuroleptiky indukované tardivní dyskineze. Název je nepřesný, protože TD vyvolávají nejen neuroleptika (1. generace AP), ale také antipsychotika 2. generace, antidopaminergní prokinetika (např. metoclopramid) a vzácněji serotonergní antidepresiva. Obecně jsou induktory TD přímá nebo nepřímá antidopaminergika. Potíže nejčastěji nacházíme u nemocných schizofrenií, léčených antipsychotiky. Klinicky se TD projevují mimovolními, nepravidelnými, stereotypními choreiformními hyperkinezemi, měnícími, na rozdíl od dystonií, často místo maximálního vyjádření. Nejčastější jsou na jazyku a v orofaciální oblasti. Obličejové a tělové TD mají pravděpodobně odlišný původ. Ke stanovení diagnózy TD musí být splněny 3 podmínky: klinický obraz, léková anamnéza a paradoxní reakce na nasazení a vysazení induktoru potíží. Nemocný musí být během života léčen souhrnně alespoň 3 měsíce antidopaminergikem (nejčastěji antipsychotikem) v minimální dávce 100 mg chlorpomazinového ekvivalentu na den. Obvykle ale potíže vznikají mezi jedním až pěti lety léčby. Na vysazení léku reaguje nemocný nejčastěji zpočátku zhoršením potíží a teprve po několika týdnech začínají dyskineze zvolna ustupovat (předpokládaná desenzibilizace hypersenzitivních dopaminových receptorů). Na zvýšení dávky léku indukujícího TD naopak často reaguje rychlým zlepšením (maskování TD), současně se ale podklad potíží tímto způsobem léčby zhoršuje. Správná léčba tak zdánlivě odporuje zdravému rozumu. Pokud se jednou TD objeví, mají sklon k chronickému průběhu a po vysazení vyvolávajícího léku mohou přetrvávat měsíce i roky. Porucha postihuje predisponované osoby, její průměrná prevalence je % léčených. Přes dílčí objevy v genetické oblasti (polymorfizmy CYP2D6*10, DRD3 Ser9Gly, HTR2A T102C, MnSOD Ala9Val, HSPG2 geny, GABA geny apod.) se však genetická determinace zdá být jen jedním z vyvolávajících faktorů. Za hlavní rizikové faktory se považuje jednoznačně vyšší věk, dále ženské pohlaví, afektivní porucha, diabetes 2. typu, akutní extrapyramidové příznaky v anamnéze a projevy mozkové vulnerability (neurologické měkké známky, negativní schizofrenní příznaky, kognitivní změny apod.). Z exogenních faktorů je riskantní masivnější nebo přerušovaná léčba silnějšími antidopaminergiky a zneužívání alkoholu drog (i v anamnéze). Masové nasazení druhé generace antipsychotik přineslo zlepšení potíží asi o třetinu. Diferenciálně diagnosticky se zvažují jiné akutní nebo tardivní polékové extrapyramidové syndromy (tremor, dystonie, akatizie, tiky), polékových dyskinezí jiného typu především dopaminergní L-DOPA dystonie a dále další primární a sekundární extrapyramidové poruchy. S přibývajícími zprávami o spontánním rozvoji dyskinezí i u neléčených pacientů trpících schizofrenií se uvažuje v poslední době i o možnosti, že dyskineze jsou součástí obrazu schizofrenie, mají stejnou příčinu jako schizofrenie a antipsychotická léčba, pouze urychlí jejich manifestaci. Tato koncepce by mohla vysvětlit i skutečnost, že s výjimkou antipsychotika clozapinu dosud nebylo objeveno účinné antidyskinetikum. Podle metaanalýz kontrolovaných studií lze nemocným podávat ve vysokých dávkách ještě antioxidant alfa tocoferol, který zpomaluje prokazatelně rozvoj dyskinezí, ale nezlepšuje je. Nejúčinnější se nyní jeví hluboká mozková stimulace globus pallidus internus. Účinnost jiných postupů nebyla zatím jednoznačně doložena. Těžiště péče o nemocného je proto v prevenci: konzervativní léčba antipsychotiky s menším rizikem vzniku TD (AP 2. generace, hlavně řada MARTA a aripiprazol), nepřerušovaná terapie, monitorování rizikových skupin (hlavně žen po menopauze) a snížení nebo záměna léků při časných projevech poruchy.

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více