VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

2 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Výroční zprávy (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c) přehled pracovníků školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i) základní údaje o hospodaření školy. (2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

3 Obsah výroční zprávy o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 2.7 Trvání pracovního poměru 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Učební plán školy 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.4 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 4.5 Žáci cizinci 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření 5.4 Výchovná opatření pochvaly 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 5.7 Opakování ročníku 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

4 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7.4 Samostudium 8. ICT standard a plán 8.1.Pracovní stanice-počet 8.2.Pracovní stanice-technické parametry 8.3.LANškoly 8.4.Připojení k internetu 8.5.Prezentační a grafická technika 8.6.Výukové programové vybavení a informační zdroje(licence) 8.7.Vzdělávání pedagogických pracovníků 8.8.Celkové finanční náklady 8.9.Další ukazatele 9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 9.1 Školní družina 9.2 Materiálně technické vybavení 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 10.2 Podmínky pro vzdělávání 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12. Prevence sociálně patologických jevů 13.Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 14.Prevence rizik a školní úrazy 15. Spolupráce školy s rodiči 15.1 Formy spolupráce 16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu

5 18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb Vyúčtování prostředků NIV sumář 18.3 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis 18.4 Použití peněžních fondů 18.5 Použití dalších zdrojů 18.6 Použití investic 18.7 Upravený hospodářský výsledek 18.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 18.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 19. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 19.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV 19.2 Ukazatele nákladovosti 19.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) 19.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka 20.Materiálně-technické podmínky vzdělávání 20.1.Materiálně technické podmínky vzdělávání 21.Výsledky inventarizace majetku 21.1.Inventarizovaný majetek 21.2.Závěry inventarizace

6 Školní rok: Zpracovatel: Mgr. A. Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Adresa školy Komenského 1326, Pelhřimov IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Kraj Vysočina Součásti školy Základní škola Školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka : Mgr.Bc. Alena Šnoblová Zástupkyně řed.školy: Mgr. Nella Slavíková Ekonomka: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální a školní družiny. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb.(školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 80 Základní škola speciální 26 Školní družina 34

7 Školní rok: Zpracovatel: N. Slavíková, A. Šnoblová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel asistent pedagoga celkem ,0

8 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální předmět % Český jazyk 65 Prvouka 68 Vlastivěda 49 Přírodověda 52 Matematika 65 Hudební výchova 58 Výtvarná výchova 70 Pracovní vyučování 70 Tělesná výchova 78 Řečová výchova 76 Rozumová výchova 0 Smyslová výchova 0 Pracovní a výtvarná 0 výchova Hudební a pohybová 0 výchova Rehabilitační tělesná 0 výchova Disponibilní dotace 0 (Soběstačné činnosti) Čtení 100 Psaní 100 Počty 100 Věcné učení 100 Disponibilní dotace 100 (Komunik. dovednosti) Informatika 100 b) 2. stupeň ZŠ předmět % Český jazyk 52 Přírodověda 100 Občanská výchova 68 Dějepis 70 Zeměpis 67 Matematika 52 Přírodopis 80 Fyzika 0 Chemie 0 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 80 Rýsování 50 Pracovní vyučování 45 Tělesná výchova 25 Volitelný předmět 100 (Základy angličtiny) Informatika 0 Společenské vědy 0

9 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

10 2.5 Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY SKUTEČNÁ ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Štěpánka BÁRTOVÁ Vychovatelka ŠD SPgŠ vychovatelství Ivana DAŇHELOVÁ Vychovatelka SpcŠ SPgŠ vychovatelství Jana DÍTĚTOVÁ, Bc. Rv, PVv, RTv, Řv, Hv, HPv, Sv, Sč SPgŠ vychovatelství Irena DVOŘÁKOVÁ Čj, M, Tv, Pr, Inf., Vv, Řv, Hv, Pv PedF UK-ŠMVZP Jana FUČÍKOVÁ Čj, M, Pv, Tv, Vv, Př, Vl, R SPgŠ vychovatelství Romana GYURCSOVICSOVÁ, VŠ JAK speciální pedag., Ps, Vu, Tv, P, PVv, Hv, Kd, PVv, Čt Mgr. vychovatelství Petr KAMPE, Mgr. Hv, Ch, F, Pv PedF Brno Zdeňka KOLÁŘOVÁ Vychovatelka SpcŠ Gymnázium Iva KREJČÍ, DiS. Rodičovská dovolená VOŠ sociální Jana PEČENKOVÁ, Mgr. Čj, M, D, Z, Řv, Pv, P, Ov PedF, psychopedie, (NŠ Vv) Nella SLAVÍKOVÁ, Mgr. Čj, Pv, výchovný poradce ZSF JCU - ČB Michaela SOBKOVÁ, Mgr. Rodičovská dovolená PedF, psychopedie, (NŠ Tv) Markéta ŠEREDOVÁ Vychovatelka SpcŠ SPgŠ vychovatelství Alena ŠNOBLOVÁ, Mgr., Bc. Jitka ŠTEFLOVÁ, Mgr. M, Hv Čj, M, Vv, Pv, Ov, Z, Řv PedF, psychopedie, (NŠ M,F) PedF, psychopedie, (NŠ Vv) Jiřina ŠULCOVÁ, Mgr. Čj, M, Pv, SpV, Vv, Inf, Ov, P, Řv, Vl, P PedF (uč. I. st.) Magda VAŇKOVÁ Asistentka pedagoga SOU maturitní obor Jitka VÁŇOVÁ, Mgr. Rv, PVv, RTv, Řv, Hv, HPv, Sv, Sč PedF Olomouc spec. pedagogika Jaroslav VRBA, Mgr. Hana ZÁLOHOVÁ, Bc. Tv, Za, Pv Rv, PVv, RTv, Řv, Hv, HPv, Sv, Sč PedF spec. pedagogika, psychopedie, etopedie SPgŠ vych. a uč. MŠ, (nyní st.pedf spec. ped.)

11 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 19 do 10 let 6 29 do 15 let 3 14 do 20 let 4 19 nad 20 let 4 19 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 0 odchody 0 Komentář ředitele školy

12 Školní rok: Zpracovatel: Mgr. Nella. Slavíková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Vzdělávací program ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY, č.j / Rehabilitační vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č.j / Vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č.j / Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s lehkým mentálním postižením) Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením) zařazené třídy ZŠ II (5.r.) ZŠ sp. I,II ZŠ sp. III, IV ZŠ I,II (4.r.), III,IV,V,VI ZŠ sp.i(7.r.) ZŠ sp.iv(7.r.)

13 3.2 Učební plán školy Upravené učební plány pro REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY, čj / , s platností od Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07, čj / Předmět Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Hudební a pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Komentář: ZŠ sp. I.,II. (3.,4.,5.,6.,9.r.) - Disponibilní dotace předmět: Pracovní a výtvarná výchova Sebeobslužné činnosti (klasifikován v předmětu PVv) Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, čj / , s platností od Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07, čj / Předmět Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova 2 2 Pracovní a výtv. výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace 1 2 Volitelný předmět Týdenní dotace povinných předmětů Komentář: ZŠ sp. III (8.r.) volitelný předmět: Samoobslužné činnosti, disponibilní hodina: Čtení Komunikační dovednosti (klasifikováno v předmětu Čt) ZŠ sp. IV (4.,5.r.) Čt 3 hod., Ps 2 hod. volitelný předmět: Samoobslužné činnosti,

14 Učební plán vzdělávacího programu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA, čj / , od Předmět Ročník Český jazyk Prvouka 6 Vlastivěda 2 1 Přírodověda 2 1 Rýsování 2 Řečová výchova 8 1 Občanská výchova 3 Dějepis 3 Zeměpis 3 Matematika Přírodopis 5 Fyzika 3 Chemie 1 Hudební výchova 5 4 Výtvarná výchova 5 4 Pracovní vyučování Tělesná výchova Disponibilní časová 5 8 dotace Volitelné předměty předměty spec. pedag. péče Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace Nepovinné předměty

15 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením š.r Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vzdělávací předmět 1. stupeň - časová dotace ročník 2. stupeň - časová dotace ročník Časová dotace disponibilní Jazyk a Český jazyk jazyková Český jazyk - a literatura komunikace Cizí jazyk Angličtina Matematika Matematika a její aplikace Rýsování (1) (1) (2) Informační a komunikační technologie Informatika (1) (1) (1) Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Společenské vědy Společenské vědy Člověk a společnost Dějepis Dějepis Vých. k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova (1) Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Pracovní činnosti 3(1) 3(1) 3 3(2) 3(2) 7(2) 4(3) 6(2) 5(2) 15 Osobnostní vých. Disponibilní časová dotace Časová dotace v jednotlivých ročnících Celková časová dotace

16 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením š.r Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník 1. stupeň 2.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Čtení Čtení Psaní Psaní Řečová výchova Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Počítače Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace* Týdenní časová dotace Průřezová témata P** P** Celková povinná časová dotace

17 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami š.r Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Člověk a komunikace Rozumová výchova Rozumová výchova Řečová výchova Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova Smyslová výchova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova nebo Rehabilitační tělesná výchova Pohybová výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Pracovní výchova Disponibilní časová dotace* 20 Týdenní časová dotace Celková povinná časová dotace 210

18 3.3 Zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků Sportovní hry I. 10 Sportovní hry II Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Ve školním roce končí výuka podle Vzdělávacího programu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY, č.j / V následujícím školním roce bude již ve všech ročnících platný ŠVP ZŠ Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) V ZŠ speciální se ŠVP začaly zavádět v letošním roce v našem případě pouze v 7. ročníku, jelikož nemáme žádné žáky prvních ročníků.

19 Školní rok: Zpracovatel: Mgr. Nella Slavíková 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ZŠ sp. I. (4.,5.,6.,7.r.) ne ZŠ sp. II. (3.,5.,6.,9.r.) ne ZŠ sp. III. (2.,3.,8.,9.,10.r) ne ZŠ sp. IV. (4.,5.,7.r.) ne ZŠ I. (1.,2.,3.r.) ne ZŠ II. (4.,5.r.) ne ZŠ III. (6.r.) ne ZŠ IV. (7.r.) ne ZŠ V. (7.,8.r.) ne ZŠ VI. (9.r.) ne celkem ne 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ZŠ ZŠ sp. 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků odborné učiliště 12

20 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Komentář ředitele školy Ke studiu na střední školy (OU) byli přijati všichni žáci a žákyně končící povinnou školní docházku, včetně jedné žákyně, která splnila povinnou školní docházku, ale nezískala ještě základní vzdělání. Ze ZŠ speciální pokračuje ve vzdělávání na SŠ rovněž jeden žák jedná se o praktickou školu s jednoletou přípravou. Organizační problémy vznikají v důsledku rozdílů v počtu dětí v jednotlivých ročnících, proto je nutné přistoupit ke spojování ročníků a k požadování schválení výjimek upravujících počet žáků ve třídách.

21 ŠKOLNÍ ROK Přehled prospěchu, chování a docházky Třída, ročník ZŠ sp.i. ZŠ sp.ii. ZŠ sp. III. ZŠ sp.iv. ZŠ I. ZŠ II. ZŠ III. ZŠ IV. ZŠ V. ZŠ VI. pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. průměrný prospěch ,49 1,61 1,24 1,30 1,77 1,82 1,95 1,73 1,35 1,33 prospěli prospěli s vyznamenáním neklasifikováni neprospěli IVP napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň - chování stupeň - chování pochvaly zameškané hodiny - omluvené zameškané hodiny neoml

22 Školní rok: Zpracovatel: Mgr.Bc.A.Šnoblová, Mgr. N.Slavíková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 7 Zástupce ředitele školy 5 Ostatní pracovníci 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje + dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a + emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, + - (objevuje se pouze v některých hodinách) + - (v hodinách se neobjevuje)

23 objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, + možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel + komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a + dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a + sebehodnocení žáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků + učitelem využití klasifikačního řádu +

24 6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků ZŠ na konci základního vzdělávaní Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů vysoká střední nízká

25 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí,

26 říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho

27 realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Komentář ředitele školy: Podle ŠVP pracovala škola již 4. školní rok. Nyní, kromě pátého, již ve všech ročnících. Z důvodu různého stupně zdravotního a mentálního postižení je posuzování klíčových kompetencí podle daných kritérií velmi obtížné. Provádí jej vždy třídní učitel vycházejících žáků ve spolupráci s ostatními vyučujícími. V ZŠ speciální úroveň klíčových kompetencí tímto způsobem nezjišťujeme.

28 Školní rok: Zpracovatel: Mgr.A.Šnoblová 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitelka školy plní předpoklady pro výkon funkce ředitelky školy podle 5 odst.2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících. Výchovný poradce - od r.2010 splňuje kvalifikační předpoklady pro pro výkon specializovaných činností Ve škole není aprobovaná výuka pracovního vyučování a cizího jazyka. Jedna učitelka ZŠ a jedna učitelka ZŠ speciální nemají odbornou kvalifikaci peda.pracov. podle 7 a 8 z.563/2004sb., o pedag. pracov. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník - M.Vaňková úspěšně ukončeno bakal. studium spec. pedag. ( červen 2011) - H.Zálohová- úspěšně ukončeno mgr. studium a) Studium v oblasti pedagogických věd spec. Pedag ( červen 2011) b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické Nikdo nestuduje pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Nikdo nestuduje c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Mgr. J. Vrba nesplňuje kvalifikační předpoklady Mgr. J.Šulcová nesplňuje kvalifikační předpoklady

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více