Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1

2 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 4. Učební plán Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Autoevaluace školy 6. Učební osnovy Charakteristiky předmětů Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vyučovací předmět: Prvouka Vlastivěda Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (2. stupeň) Vyučovací předmět: Dějepis Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (2. stupeň) Vyučovací předmět: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Výtvarná výchova

4 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Výchova ke zdraví (2. stupeň) Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Praktické činnosti Přílohy Příloha č. 1: Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Příloha č. 2: Volitelné předměty, vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 4

5 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa: Nová Dědina 368, Bludov IČO: IZO: Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková, , Koordinátorka: Mgr. Dana Březinová, , Zpracoval: kolektiv pedagogů Zřizovatel školy: Obec Bludov Adresa: Jana Žižky 195, Bludov IČO: Kontakty: Mgr. Ilona Křivohlávková, ředitelka školy Mgr. Vladimír Vlček, předseda školské rady 5

6 6

7 2. Charakteristika školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Organizační součásti školy jsou: základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola má kapacitu 700 žáků. V současné době do školy dochází 283 žáků. Škola je spádovou školou pro okolní obce, ze kterých přes 20% žáků dojíždí. Školní komplex je umístěn v centru obce. Škole je plně k dispozici obecní a školní sportovní multifunkční areál, který se nachází vedle školy. Školní areál se skládá ze čtyř částí: staré budovy, ve které probíhá výuka žáků 1. stupně a činnost školní družiny; budova U2 pro 2. stupeň; přístavba k 1. stupni s tělocvičnami, posilovnou, jídelnou s kuchyní, kancelářemi vedení školy a zahrady s altánkem a dětskými prolézačkami. Ve staré budově je k dispozici 10 tříd. Pět z nich tvoří kmenové učebny pro vyučování žáků 1.stupně. Dvěma učebnami pro svoji činnost disponuje školní družina a jedna je vybavena jako školní kuchyňka. Další učebna slouží jako odborná pracovna pro výuku cizích jazyků a poslední z nich je odbornou učebnou hudební výchovy. Zároveň je v této budově sborovna pro učitele 1. stupně, spisovna a pracovna školníka. Budova U2 byla postavena v 80. letech, kdy došlo k nárůstu počtu žáků. Probíhá zde výuka žáků 2.stupně. Nachází se v ní 8 kmenových tříd, odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, pro výuku přírodopisu, dvě jazykové učebny a učebna informatiky vybavená 23 zasíťovanými počítači. V budově je také sborovna pro učitele druhého stupně, kabinety a sbírky. V nové přístavbě je moderní jídelna s kuchyní, která v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování i cizím strávníkům. V komplexu jsou k dispozici dvě tělocvičny a posilovna, které jsou využívány nejenom k výuce tělesné výchovy, ale slouží pro sportovní činnost ostatním zájemcům. V této budově školy je umístěna keramická dílna vybavená keramickou pecí, hrnčířským kruhem a dalšími nezbytnými pomůckami k výrobě keramiky. Další prostory slouží jako kanceláře pro vedení školy a ekonomickou agendu. Na školní zahradě, která se rozkládá mezi oběma školními budovami, jsou vybudovány dětské prolézačky a dřevěný altánek. V zadní části zahrady jsou cvičné záhony. V současné době je ve výsadbě miniarboretum s charakteristickými stromy naší přírody, ovocný sad a bylinková zahrádka. Vedle školy ve vybudovaném sportovním areálu s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřištěm pro hokej a florbal, dráhou pro atletické běžecké disciplíny a doskočiště pro skok daleký probíhá výuka tělesné výchovy, ale i akcí pořádaných školou. Nechybí ani hřiště na košíkovou, volejbal, vybíjenou a tenis. Areál spravuje obec, v době vyučování je zcela k dispozici žákům školy. Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny v ranním a odpoledním režimu. Účastníci školní družiny můžou pracovat v zájmových útvarech. (V letošním školním roce: zájmová tělesná výchova, informatika, zájmová výtvarná výchova.) Při škole vyvíjejí činnost zájmové útvary podle požadavků rodičů a dětí a v závislosti na materiálním a personálním zabezpečení. V současné době ve škole pracují zájmové útvary: keramika, zdravý životní styl, aerobic, turistický kroužek, malá kopaná, zájmová tělesná výchova, florbal, dívčí klub vaření a společenské hry. Dalším záměrem školy je zřídit školní klub a tyto kroužky jím zaštítit. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, je určena učebna výpočetní techniky s 24 počítači pro žáky, další počítač je umístěný v jazykové učebně na 1. stupni. Učitelé mají v současné době k dispozici 5 počítačů umístěných ve sborovně 1. stupně a kabinetech v budově U2. Všechny počítače mají přístup na internet. K dispozici jsou 2 dataprojektory, tiskárny a 7

8 kopírovací stroje. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni, postupně je třeba obměňovat žákovský nábytek. Také je nutné postupně zajistit obměnu a nákup učebních pomůcek a vybavit třídy a kabinety dostačující technikou. Výhledově je nutné řešit nedostatečnost šaten na 1. stupni. Ve škole jsou splněny veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz škol, s výjimkou podtlakového větrání záchodů (do prodloužena lhůta k odstranění). V roce 2007 proběhla rekonstrukce toalet. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu. Teplo je zajištěno plynovým topením, regulace pomocí venkovního čidla; ve třídách orientovaných na východ a jih jsou v oknech žaluzie, větrání probíhá přirozeně okny. Část tříd je vybavena stavitelným nábytkem, třídní učitelé nejméně dvakrát ročně zajišťují vhodné nastavení výšky lavic a židlí; ve třídách s nábytkem nestavitelným zajišťují výměnu lavic a židlí. Osvětlení je zajištěno nezávisle ovládanými zářivkami a bodovým osvětlením tabulí. Žáci se o přestávkách volně pohybují po chodbách, velkou přestávku můžou žáci trávit na školní zahradě. Škola poskytuje jako doplňková jídla dopolední přesnídávky a je zapojena do projektu Školní mléko. Před vyučováním je možné drobné občerstvení ve výdejně školního mléka. Bezpečnost žáků a nezávadnost prostředí je řešena ve spolupráci s externím bezpečnostním technikem. Zjištěné závady jsou bezodkladně oznamovány zaměstnanci školy a školníkem průběžně odstraňovány. Charakteristika pedagogického sboru: Ve škole v současné době pracuje 18 pedagogických pracovníků a 2 vychovatelky ve školní družině. Ve sboru převažují ženy, věkový průměr se blíží k číslu 50. Jeden pedagog si doplňuje pedagogické minimum. Všichni pedagogové jsou odborně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT. Všichni pedagogové absolvovali školení počítačové gramotnosti. V průběhu roku, dle nabídky vzdělávacích institucí, se pedagogové dále vzdělávají podle vlastních zájmů a potřeb školy. Tři pracovníci absolvovali kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, tři zdravotnické minimum a ostatní kurz první pomoci. Ředitelka školy navštěvuje Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Charakteristika žáků: Do školy dochází převážně žáci z Bludova, část třídních kolektivů tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí, hlavně z Bohutína, z Chromče a z Vyšehoří. Počet žáků se v dalších pěti letech bude pohybovat mezi žáky. V letošním školním roce je ve škole celkem 13 tříd. Na 1. stupni se vyučuje v pěti třídách, na 2. stupni v osmi. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jedná se především o žáky se specifickými vývojovými poruchami, jsou integrováni v běžných třídách a pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a ve škole probíhají hodiny reedukace. Spolupráce s rodiči a s dalšími a dalšími subjekty: Rodiče jsou pro školu partnery a spolupracovníky při společné výchově a vzdělávání dětí. O výsledcích vzdělávání žáků dostávají průběžně informace prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, na konzultačních dnech - ročně jsou plánovány 4 pravidelné schůzky. Po předcházející domluvě je možné se informovat o prospěchu a chování žáků kdykoli. Zástupci rodičů jednotlivých tříd pracují 8 v SRPDŠ a na pravidelných schůzkách

9 projednávají aktuální problémy a potřeby dětí. SRPDŠ financuje náklady na dopravu dětí při reprezentaci školy a přispívá na další akce organizované školou. Obec Bludov od zřizuje Školskou radu, která se schází dvakrát ročně. Školská rada má devět volených členů. Ve škole pracuje žákovská samospráva, od třetího ročníku má své zástupce každá třída. Samospráva se schází jednou za měsíc. K obohacení vzdělávání využíváme nabídky vzdělávacích subjektů v Šumperku - Vila Doris, okresní knihovna, Poradna pro ženy a dívky, PPP, Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Severomoravské divadlo, kino Oko, muzeum, plavecký bazén, hasičský záchranný sbor, Policie ČR Přímo v obci škola využívá nabídky místní knihovny, spolupracuje s kulturním domem, mateřskou školou a dobrovolnými hasiči. Mezinárodní spolupráce: Škola navázala spolupráci se základní školou ve slovenské Lehotě pod Vtáčnikom. V budoucnosti bude škola usilovat o navázání partnerských vztahů se školou v anglicky mluvící zemi. Cílem spolupráce je vytvoření přátelských vztahů mezi žáky a učiteli obou škol, podpora jazykového vzdělávání a poznávání života vrstevníků. Projekty a další informace Výuka je během roku doplňována a obohacována exkurzemi, kulturními pořady a sportovními aktivitami. Škola spolupracuje s klubem dětské Menzy ČR. Žáci se účastní vědomostních soutěží a olympiád, výtvarných a sportovních soutěží. Vzdělávání směřuje k trvale udržitelnému rozvoji a ekologickému myšlení. Škola je zapojena v ekologických projektech: M.R.K.E.V a Živá zahrada. Ve spolupráci s odborem životního prostředí obce Bludov škola třídí odpady. Přínosem jsou i přednášky s touto tematikou, např. Tonda Obal na cestách. Ve škole probíhá sběr starého papíru, pomerančové kůry a šípků. V rámci rozvoje ekologického myšlení škola spolupracuje s Vilou Doris (ekoprogramy, Den Země, Bioden, Ukliďme svět). Škola pracuje v hnutí STONOŽKA - Na vlastních nohou pod záštitou paní Běly Gran Jensen. Každoročně část výtěžku ze sběru papíru putuje na konto tohoto hnutí a žáci malují vánoční přáníčka. Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, účastní se sportovních soutěží, je pořadatelem některých aktivit. Výuka je doplňována výukou plavání ve 2. a 3. ročníku a lyžařským výcvikovým kurzem jednou za dva roky pro žáky 7. a 8. ročníku. V letošním roce škola v rámci projektu Adopce na dálku adoptovala dívku z Indie. Finanční prostředky na její studium jsou získávány sběrem starého papíru, prodejem vlastních výrobků a dalšími jednorázovými aktivitami. V rámci komplexního primárně preventivního programu proti sociálně patologickým jevům škola spolupracuje s Poradnou pro ženy a dívky, protidrogovým centrem RACHOT, PPP a SPC Šumperk a Policií ČR. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Zdravé zuby. Během školního roku probíhají sportovně a tematicky zaměřené dny lyžařský, vodácký, turistický, ochrana přírody, výtvarné... Vlastní projekty školy budou realizovány v návaznosti na současnou situaci ve společnosti a na aktuální problémy. Škola využívá také aktuální nabídku ostatních vzdělávacích institucí, zvláště k realizaci průřezových témat. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy ŠVP školy vychází z vymezení RVP ZV a analýzy materiálně-technických podmínek a schopností a zájmů pedagogů. Cílem je vytvořit školu jako součásti života v rodině, obci a společnosti; školu otevřenou, demokratickou a zaměřenou do budoucnosti. Školu spolupracující s rodiči, komunikující s nimi a naslouchající jim. Stát se přirozeným centrem kulturních a vzdělávacích aktivit v obci. Školu nabývající komunitního rozměru. Důsledně dbát na propojování vzdělávání s praxí, vést žáky k samostatnému myšlení, nabídnout výuku zajímavou, pestrou, různorodou. Aktivně sledovat výchovné a vzdělávací trendy a používat moderní metody při vzdělávání činnostní učení, skupinové vyučování Zařazovat projekty, exkurze, tematicky zaměřené dny Naučit žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Priority školního vzdělávacího programu práce s informační a komunikační technikou jako běžnou součástí každodenního života podpora pohybových a sportovních aktivit jako jedné ze složek zdravého životního stylu rozvoj ekologického myšlení směrovaného k rovnováze v přírodě Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence tvoří základ celoživotního vzdělávání. S dětmi je třeba komunikovat, mluvit s nimi o jejich potřebách, nápadech, zájmech, respektovat jejich názor, brát je jako rovnocenné partnery. Pěstovat pocit hrdosti na svou školu a příslušnost k ní. Dítě pro nás musí být svébytnou osobností se svými právy a povinnostmi. Kompetence k učení: vedeme žáky k vyhledávání a zpracovávání informací v literatuře a na internetu využíváme při vyučování činnostní učení motivujeme žáky k účasti v různých soutěžích při výuce klademe důraz na čtení s porozuměním zadáváme žákům úkoly odpovídající jejich věku a schopnostem nabízíme žákům spoluvytvářet kritéria pro hodnocení jejich práce Kompetence k řešení problému: do výuky zařazujeme problémové úlohy z praktického života vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací k řešení problému podporujeme aktivity připravené staršími žáky pro mladší iniciujeme u žáků volbu svých vlastních postupů a řešení nabízíme řešení problému prostřednictvím internetu vyhodnocujeme, jak žáci zvládají řešení problémové situace při mimoškolních akcích 10

11 Kompetence komunikativní: umožňujeme, aby žáci vyjádřili a obhájili svůj názor nabádáme žáky, aby nepoužívali vulgární a nezdvořilé výrazy, agresivní chování podporujeme aktivní a přátelskou komunikaci mezi žáky různých ročníků vedeme žáky k respektování názoru spolužáků i jiných lidí zapojujeme žáky do spolupráce s MŠ (Mikuláš, zápis do 1.třídy...) vedeme žáky ke zdvořilé komunikaci s lidmi v obci a na dalších místech mimo školu Kompetence sociální a personální: vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování při práci ve skupině podporujeme vzájemnou pomoc, střídání rolí potlačujeme vzájemnou rivalitu a osobní nepřátelství mezi žáky umožňujeme vyniknout i prospěchově slabším žákům podporujeme u žáků vlastní sebedůvěru a pozitivní představu o sobě samém učíme žáky toleranci k jiným rasám vedeme žáky s problémovým chováním k vlastní sebekritice a ke snaze zlepšit svoje chování Kompetence občanské: vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem vychováváme v žácích povinnost postavit se fyzickému a psychickému násilí vedeme žáky k vlastenectví a učíme je poznávat tradice obce upevňujeme v žácích vědomí ochrany životního prostředí připravujeme žáky k přiměřeným postojům při úraze, nehodě Kompetence pracovní: doplňujeme výuku o praktické exkurze nabízíme žákům různé možnosti dalšího vzdělávání a profesního zaměření vedeme žáky k bezpečnému užívání pomůcek, nástrojů a materiálů motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání vedeme k aktivní ochraně vybavení školy, pomůcek, učebnic podporujeme u žáků rozvoj manuální zručnosti Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde především o spolupráci vyučujících, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte se zdravotním postižením do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte na základě lékařského a speciálního psychologicko-pedagogického 11

12 vyšetření. Bude-li zdravotně postižené dítě do školy přijato: seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech spolupráce vypracujeme individuální vzdělávací plán seznámíme spolužáky s postižením dítěte a vším, co z toho vyplývá umožníme používat v hodinách potřebné pomůcky respektujeme individuální možnosti dítěte zajistíme, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat činnostmi, v nichž je úspěšné Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se specifickými poruchami učení Žáci, u kterých se projeví příznaky některé vývojové poruchy učení, jsou posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny nebo do speciálního pedagogického centra. V případě, že PPP (SPC) diagnostikuje některou z vývojových poruch učení, jsou tyto děti zařazeny do reedukační péče. Pro každé dítě je vypracován individuální vzdělávací plán. V něm jsou uvedeny závěry odborného pracoviště a doporučeny vhodné kompenzační pomůcky i reedukační činnosti. Je-li u dítěte diagnostikována SPU: pomáháme dítěti využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy učení seznámíme učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech spolupráce výkony ve vyučování hodnotíme s tolerancí, spolužáky seznámíme s rozdílným způsobem hodnocení umožníme používat v hodinách potřebné pomůcky, respektujeme jeho osobní tempo chválíme to, v čem je dítě úspěšné (spíše snahu než výkon) Žáci se specifickými poruchami chování Jedná se o žáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Poruchy chování jsou diagnostikovány PPP s následným doporučením reedukace. Je-li ve škole takové dítě: zaujímáme k němu individuální přístup, vycházíme z doporučení PPP snažíme se dítě vhodně motivovat, zaujmout, odstranit rušivé vlivy při práci vypracujeme individuální vzdělávací plán poskytneme dítěti možnost pravidelné relaxace stanovíme pravidla chování a způsob komunikace s tímto žákem ve třídě i mimo vyučování snažíme se s dítětem citlivě rozebrat problém, i sebemenší úspěch a snahu oceníme, pochválíme, zavedeme systém účinných pochval i kázeňských trestů snažíme se získat rodiče pro pravidelnou spolupráci při nápravě poruchy jejich dítěte 12

13 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je proto třeba věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s prostředím, kulturními tradicemi a zvyklostmi, ale umožnit těmto dětem budování vlastní identity. Těmto dětem: vytvoříme příznivé klima ve třídě i ve škole zvolíme odpovídající metody práce vypracujeme individuální vzdělávací plán zaujmeme k dítěti individuální přístup, budeme hodnotit s tolerancí podněcujeme pravidelnou komunikaci s těmito žáky i s jejich rodiči, vytváříme zpětnou vazbu spolupracujeme se sociálním pracovníkem, s pracovníky PPP, případně s dalšími odborníky Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat již v prostředí základní školy především vhodnou úpravou jejich výuky, která by měla vycházet z principů individualizace. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka je třeba spolupracovat s pracovníky PPP (vždy se souhlasem rodičů). Možné úpravy výuky mimořádně nadaných žáků: urychlování rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení třídy obohacování normální výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky, účast na projektech, systém volitelných předmětů kombinace těchto postupů Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Proto je nutné toto chování taktně, ale důsledně usměrňovat. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou zařazeny logicky do předmětů tak, aby prohlubovaly výchovné a vzdělávací strategie jednotlivých vyučovacích předmětů. Přehled povinně začleněných okruhů do jednotlivých vyučovacích předmětů je zřejmý z níže uvedených tabulek. Všechna průřezová témata jsou zařazena na 1. i 2. stupni. Výchovné a vzdělávací strategie spolu s klíčovými kompetencemi jsou součástí strategií a kompetencí integrovaného předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou logicky zařazeny do Vzdělávacího obsahu integrovaného předmětu. 13

14 Ke komplexnímu vzdělávání žáků prostupují průřezová témata napříč vzdělávacími oblastmi a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Jejich zařazení je zřejmé z charakteristik jednotlivých vyučovacích předmětů. Povinné výstupy a učivo jednotlivých předmětů přirozeně doplňují a rozšiřují. 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) OSV rozvíjí a formuje vlastní osobnost žáků v rámci sociálních vztahů. Škola připravuje žáky na zvládání každodenních situací v běžném životě. Směruje žáky k porozumění sobě samému, formuje zdravé sebevědomí, rozvíjí komunikaci a motivuje je ke spolupráci. Přispívá ke zvládání konfliktů a stresu. Ovlivňuje a vytváří pozitivní postoje a uvědomění si hodnot. Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň Prv Vo Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Prv Prv Prv Vo Vo Vo Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Prv Vl Vo Vo Mezilidské vztahy Prv Vo Komunikace Prv Vo Kooperace a kompetice Prv Vo Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Vl Vz Vo 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) VDO směřuje žáky k dodržování lidských práv a svobod, pravidel a zákonů demokratické společnosti. Vychovává je k toleranci, respektu, spolupráci a vlastní odpovědnosti. Prohlubuje sebevědomí, upevňuje schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit ho a přijmout názor jiného. 14

15 Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Prv Vo Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl Vl Vo Vo Vo 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VGS) VGS ukazuje žákům, že naše chování a jednání má vliv na celou společnost. Vede k pochopení života v Evropě, orientaci v evropském prostoru a pochopení souvislostí. Utváří pozitivní postoje k tradičním hodnotám a kulturní rozmanitosti. Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Vl Z Objevujeme Evropu a svět Vl Vo Jsme Evropané Vl Vo Vo 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV) MUV učí k respektu a toleranci k jiným skupinám obyvatelstva a různým kulturám. Vede k porozumění specifik různých kultur, odstraňuje projevy rasové nesnášenlivosti. Formuje hodnotový žebříček. Vytváří mezilidské vztahy na mezinárodní úrovni. Tematické okruhy Kulturní diference 1. stupeň 2. stupeň Prv Vo Z Lidské vztahy Prv Vo Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Prv Vo Aj Aj Vo Z Vl 15

16 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) ENV směřuje žáky k aktivní ochraně přírody, seznamuje s možnostmi její ochrany a přístupu k ní. Prakticky zařazuje prvky vedoucí k její ochraně. Přispívá k utváření zdravého životního stylu a správného názoru. Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Př Př Základní podmínky života Př Př Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př Př Vztah člověka k prostředí Prv Př 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV) MEV vede k získání, porozumění, správnému vyhodnocení informací a jejich následnému zpracování. Rozvíjí komunikaci a tvorbu sdělení. Podporuje spolupráci a uvědomění si možnosti svobodného a demokratického vyjadřování. Tematické okruhy Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 1. stupeň 2. stupeň Stavba mediálních sdělení Čj Čj Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Práce v realizačním týmu Vv Vv 16

17 4. Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Zkratka Celkem Český jazyk a literatura Český jazyk Čj Cizí jazyk Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl 2 2 Přírodověda Př Hudební Hudební výchova Hv výchova Umění a kultura 12 Výtvarná Výtvarná výchova Vv výchova Tělesná Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv výchova Praktické Člověk a svět práce Pč činnosti Celkem hodin

18 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Zkratka Celkem Český jazyk a literatura Český jazyk Čj Cizí jazyk Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Člověk a společnost Dějepis Dějepis D Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika F Vo 11+1 Člověk a příroda Chemie Chemie Ch 2 2 Přírodopis Přírodopis Př Zeměpis Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná Tělesná výchova Tv výchova Výchova ke Výchova ke zdraví Vz 1 1 zdraví 10 Člověk a svět práce Praktické činnosti Pč Volitelné předměty Celkem

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. V tabulaci učebního plánu je vymezena časová dotace určená pro jednotlivé vzdělávací předměty. 2. Každý žák povinně absolvuje v rámci celkové týdenní povinné časové dotace 118 hodin na 1. stupni a 122 na 2. stupni. 3. Přehled volitelných předmětů je uveden v příloze. Nabídka volitelných předmětů je každoročně aktualizována podle momentálních podmínek (materiální, personální a zájem žáků a rodičů). Vybraný vyučovací předmět je pro žáky povinný pro období jednoho školního roku. 4. Jako první povinný jazyk se ve škole vyučuje Anglický jazyk. 5. Zařazení disponibilních hodin je patrné z učebního plánu na 1. a 2. stupni školy. Disponibilní časová dotace je určena zvláště k posílení časové dotace vzdělávacích oborů nad rámec minimální časové dotace a tím zároveň k realizaci průřezových témat a k nabídce volitelných předmětů na 2. stupni, kdy si žáci po poradě s rodiči vyberou jednu z možností. Na 1. stupni je zařazeno celkem14 disponibilních hodin, na 2. stupni je zařazeno celkem 24 disponibilních hodin. 6. Průřezová témata - 2. stupeň - o jednu vyučovací hodinu je posílena minimální časová dotace předmětu Výchova k občanství v 9. ročníku, která slouží k realizaci průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického člověka, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova - o jednu vyučovací hodině je v 6. ročníku navýšena minimální časová dotace předmětu Přírodopis - realizace průřezového tématu Environmentální výchova - Praktické činnosti v 9. ročníku - zařazená disponibilní hodina slouží k budoucí profesní orientaci žáků, tzn. prohloubení znalostí z tematického okruhu Svět práce, který je zařazen od 8. ročníku - ve volitelných předmětech je zařazeno celkem 8 disponibilních hodin, viz. učební plán 2. stupně. 7. Informatika - učivo v a 5. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů - ve 4. ročníku je předmět zařazen jako samostatný vyučovací předmět 19

20 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Nezbytnou součástí vzdělávání je zpětná vazba, tzn. hodnocení a klasifikace žáka. Hodnocení musí motivovat ke zlepšování a podporovat snahu o získávání dalších poznatků. Základním předpokladem je objektivnost s respektováním individuality každého žáka. Hodnocení žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Seznámit žáky s pravidly hodnocení, aby děti i rodiče přijali skutečnost, že u žáků je hodnocen individuální pokrok a že nejsou srovnáváni navzájem. Každý vyučující musí ve své výuce vytvořit příznivé klima pro respektování individuálních zvláštností každého žáka, rozvíjet toleranci k vzájemným odlišnostem. Pochopení těchto zásad lze využít ke stmelení kolektivu a dobré atmosféře ve třídě. Pro rozvoj sebeúcty a sebevědomí je třeba žáky naučit sebehodnocení. Žáci se snaží o zhodnocení toho, v čem jsou úspěšní, kde mají rezervy a jak by chtěli pokračovat dál. Citlivé zvládnutí tohoto kroku závisí na osobnosti pedagoga, na jeho taktu a na jeho odborné i lidské výši. Na základě dotazníků pro rodiče a na základě široké diskuse v pedagogickém sboru jsou žáci hodnoceni známkami. Na žádost rodičů je možné po celou dobu školní docházky žáka hodnotit slovně. Hodnocení žáků je zpracováno v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součásti školního řádu. Žáci a rodiče jsou s pravidly seznámeni a učitelé jsou povinni se jimi řídit. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují tyto body: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků III. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií IV. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií V. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace VI. Způsob získávání podkladů pro hodnocení VII.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách VIII.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IX. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Autoevaluace školy Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání 20

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více