Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1

2 2

3 Obsah: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 4. Učební plán Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Autoevaluace školy 6. Učební osnovy Charakteristiky předmětů Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň) Vyučovací předmět: Prvouka Vlastivěda Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (2. stupeň) Vyučovací předmět: Dějepis Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (2. stupeň) Vyučovací předmět: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Výtvarná výchova

4 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Výchova ke zdraví (2. stupeň) Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Praktické činnosti Přílohy Příloha č. 1: Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Příloha č. 2: Volitelné předměty, vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 4

5 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa: Nová Dědina 368, Bludov IČO: IZO: Kontakty: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková, , Koordinátorka: Mgr. Dana Březinová, , Zpracoval: kolektiv pedagogů Zřizovatel školy: Obec Bludov Adresa: Jana Žižky 195, Bludov IČO: Kontakty: Mgr. Ilona Křivohlávková, ředitelka školy Mgr. Vladimír Vlček, předseda školské rady 5

6 6

7 2. Charakteristika školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Organizační součásti školy jsou: základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola má kapacitu 700 žáků. V současné době do školy dochází 283 žáků. Škola je spádovou školou pro okolní obce, ze kterých přes 20% žáků dojíždí. Školní komplex je umístěn v centru obce. Škole je plně k dispozici obecní a školní sportovní multifunkční areál, který se nachází vedle školy. Školní areál se skládá ze čtyř částí: staré budovy, ve které probíhá výuka žáků 1. stupně a činnost školní družiny; budova U2 pro 2. stupeň; přístavba k 1. stupni s tělocvičnami, posilovnou, jídelnou s kuchyní, kancelářemi vedení školy a zahrady s altánkem a dětskými prolézačkami. Ve staré budově je k dispozici 10 tříd. Pět z nich tvoří kmenové učebny pro vyučování žáků 1.stupně. Dvěma učebnami pro svoji činnost disponuje školní družina a jedna je vybavena jako školní kuchyňka. Další učebna slouží jako odborná pracovna pro výuku cizích jazyků a poslední z nich je odbornou učebnou hudební výchovy. Zároveň je v této budově sborovna pro učitele 1. stupně, spisovna a pracovna školníka. Budova U2 byla postavena v 80. letech, kdy došlo k nárůstu počtu žáků. Probíhá zde výuka žáků 2.stupně. Nachází se v ní 8 kmenových tříd, odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, pro výuku přírodopisu, dvě jazykové učebny a učebna informatiky vybavená 23 zasíťovanými počítači. V budově je také sborovna pro učitele druhého stupně, kabinety a sbírky. V nové přístavbě je moderní jídelna s kuchyní, která v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování i cizím strávníkům. V komplexu jsou k dispozici dvě tělocvičny a posilovna, které jsou využívány nejenom k výuce tělesné výchovy, ale slouží pro sportovní činnost ostatním zájemcům. V této budově školy je umístěna keramická dílna vybavená keramickou pecí, hrnčířským kruhem a dalšími nezbytnými pomůckami k výrobě keramiky. Další prostory slouží jako kanceláře pro vedení školy a ekonomickou agendu. Na školní zahradě, která se rozkládá mezi oběma školními budovami, jsou vybudovány dětské prolézačky a dřevěný altánek. V zadní části zahrady jsou cvičné záhony. V současné době je ve výsadbě miniarboretum s charakteristickými stromy naší přírody, ovocný sad a bylinková zahrádka. Vedle školy ve vybudovaném sportovním areálu s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, hřištěm pro hokej a florbal, dráhou pro atletické běžecké disciplíny a doskočiště pro skok daleký probíhá výuka tělesné výchovy, ale i akcí pořádaných školou. Nechybí ani hřiště na košíkovou, volejbal, vybíjenou a tenis. Areál spravuje obec, v době vyučování je zcela k dispozici žákům školy. Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny v ranním a odpoledním režimu. Účastníci školní družiny můžou pracovat v zájmových útvarech. (V letošním školním roce: zájmová tělesná výchova, informatika, zájmová výtvarná výchova.) Při škole vyvíjejí činnost zájmové útvary podle požadavků rodičů a dětí a v závislosti na materiálním a personálním zabezpečení. V současné době ve škole pracují zájmové útvary: keramika, zdravý životní styl, aerobic, turistický kroužek, malá kopaná, zájmová tělesná výchova, florbal, dívčí klub vaření a společenské hry. Dalším záměrem školy je zřídit školní klub a tyto kroužky jím zaštítit. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, je určena učebna výpočetní techniky s 24 počítači pro žáky, další počítač je umístěný v jazykové učebně na 1. stupni. Učitelé mají v současné době k dispozici 5 počítačů umístěných ve sborovně 1. stupně a kabinetech v budově U2. Všechny počítače mají přístup na internet. K dispozici jsou 2 dataprojektory, tiskárny a 7

8 kopírovací stroje. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni, postupně je třeba obměňovat žákovský nábytek. Také je nutné postupně zajistit obměnu a nákup učebních pomůcek a vybavit třídy a kabinety dostačující technikou. Výhledově je nutné řešit nedostatečnost šaten na 1. stupni. Ve škole jsou splněny veškeré hygienické požadavky na prostory a provoz škol, s výjimkou podtlakového větrání záchodů (do prodloužena lhůta k odstranění). V roce 2007 proběhla rekonstrukce toalet. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu. Teplo je zajištěno plynovým topením, regulace pomocí venkovního čidla; ve třídách orientovaných na východ a jih jsou v oknech žaluzie, větrání probíhá přirozeně okny. Část tříd je vybavena stavitelným nábytkem, třídní učitelé nejméně dvakrát ročně zajišťují vhodné nastavení výšky lavic a židlí; ve třídách s nábytkem nestavitelným zajišťují výměnu lavic a židlí. Osvětlení je zajištěno nezávisle ovládanými zářivkami a bodovým osvětlením tabulí. Žáci se o přestávkách volně pohybují po chodbách, velkou přestávku můžou žáci trávit na školní zahradě. Škola poskytuje jako doplňková jídla dopolední přesnídávky a je zapojena do projektu Školní mléko. Před vyučováním je možné drobné občerstvení ve výdejně školního mléka. Bezpečnost žáků a nezávadnost prostředí je řešena ve spolupráci s externím bezpečnostním technikem. Zjištěné závady jsou bezodkladně oznamovány zaměstnanci školy a školníkem průběžně odstraňovány. Charakteristika pedagogického sboru: Ve škole v současné době pracuje 18 pedagogických pracovníků a 2 vychovatelky ve školní družině. Ve sboru převažují ženy, věkový průměr se blíží k číslu 50. Jeden pedagog si doplňuje pedagogické minimum. Všichni pedagogové jsou odborně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT. Všichni pedagogové absolvovali školení počítačové gramotnosti. V průběhu roku, dle nabídky vzdělávacích institucí, se pedagogové dále vzdělávají podle vlastních zájmů a potřeb školy. Tři pracovníci absolvovali kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, tři zdravotnické minimum a ostatní kurz první pomoci. Ředitelka školy navštěvuje Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Charakteristika žáků: Do školy dochází převážně žáci z Bludova, část třídních kolektivů tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí, hlavně z Bohutína, z Chromče a z Vyšehoří. Počet žáků se v dalších pěti letech bude pohybovat mezi žáky. V letošním školním roce je ve škole celkem 13 tříd. Na 1. stupni se vyučuje v pěti třídách, na 2. stupni v osmi. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jedná se především o žáky se specifickými vývojovými poruchami, jsou integrováni v běžných třídách a pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a ve škole probíhají hodiny reedukace. Spolupráce s rodiči a s dalšími a dalšími subjekty: Rodiče jsou pro školu partnery a spolupracovníky při společné výchově a vzdělávání dětí. O výsledcích vzdělávání žáků dostávají průběžně informace prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, na konzultačních dnech - ročně jsou plánovány 4 pravidelné schůzky. Po předcházející domluvě je možné se informovat o prospěchu a chování žáků kdykoli. Zástupci rodičů jednotlivých tříd pracují 8 v SRPDŠ a na pravidelných schůzkách

9 projednávají aktuální problémy a potřeby dětí. SRPDŠ financuje náklady na dopravu dětí při reprezentaci školy a přispívá na další akce organizované školou. Obec Bludov od zřizuje Školskou radu, která se schází dvakrát ročně. Školská rada má devět volených členů. Ve škole pracuje žákovská samospráva, od třetího ročníku má své zástupce každá třída. Samospráva se schází jednou za měsíc. K obohacení vzdělávání využíváme nabídky vzdělávacích subjektů v Šumperku - Vila Doris, okresní knihovna, Poradna pro ženy a dívky, PPP, Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Severomoravské divadlo, kino Oko, muzeum, plavecký bazén, hasičský záchranný sbor, Policie ČR Přímo v obci škola využívá nabídky místní knihovny, spolupracuje s kulturním domem, mateřskou školou a dobrovolnými hasiči. Mezinárodní spolupráce: Škola navázala spolupráci se základní školou ve slovenské Lehotě pod Vtáčnikom. V budoucnosti bude škola usilovat o navázání partnerských vztahů se školou v anglicky mluvící zemi. Cílem spolupráce je vytvoření přátelských vztahů mezi žáky a učiteli obou škol, podpora jazykového vzdělávání a poznávání života vrstevníků. Projekty a další informace Výuka je během roku doplňována a obohacována exkurzemi, kulturními pořady a sportovními aktivitami. Škola spolupracuje s klubem dětské Menzy ČR. Žáci se účastní vědomostních soutěží a olympiád, výtvarných a sportovních soutěží. Vzdělávání směřuje k trvale udržitelnému rozvoji a ekologickému myšlení. Škola je zapojena v ekologických projektech: M.R.K.E.V a Živá zahrada. Ve spolupráci s odborem životního prostředí obce Bludov škola třídí odpady. Přínosem jsou i přednášky s touto tematikou, např. Tonda Obal na cestách. Ve škole probíhá sběr starého papíru, pomerančové kůry a šípků. V rámci rozvoje ekologického myšlení škola spolupracuje s Vilou Doris (ekoprogramy, Den Země, Bioden, Ukliďme svět). Škola pracuje v hnutí STONOŽKA - Na vlastních nohou pod záštitou paní Běly Gran Jensen. Každoročně část výtěžku ze sběru papíru putuje na konto tohoto hnutí a žáci malují vánoční přáníčka. Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, účastní se sportovních soutěží, je pořadatelem některých aktivit. Výuka je doplňována výukou plavání ve 2. a 3. ročníku a lyžařským výcvikovým kurzem jednou za dva roky pro žáky 7. a 8. ročníku. V letošním roce škola v rámci projektu Adopce na dálku adoptovala dívku z Indie. Finanční prostředky na její studium jsou získávány sběrem starého papíru, prodejem vlastních výrobků a dalšími jednorázovými aktivitami. V rámci komplexního primárně preventivního programu proti sociálně patologickým jevům škola spolupracuje s Poradnou pro ženy a dívky, protidrogovým centrem RACHOT, PPP a SPC Šumperk a Policií ČR. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Zdravé zuby. Během školního roku probíhají sportovně a tematicky zaměřené dny lyžařský, vodácký, turistický, ochrana přírody, výtvarné... Vlastní projekty školy budou realizovány v návaznosti na současnou situaci ve společnosti a na aktuální problémy. Škola využívá také aktuální nabídku ostatních vzdělávacích institucí, zvláště k realizaci průřezových témat. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy ŠVP školy vychází z vymezení RVP ZV a analýzy materiálně-technických podmínek a schopností a zájmů pedagogů. Cílem je vytvořit školu jako součásti života v rodině, obci a společnosti; školu otevřenou, demokratickou a zaměřenou do budoucnosti. Školu spolupracující s rodiči, komunikující s nimi a naslouchající jim. Stát se přirozeným centrem kulturních a vzdělávacích aktivit v obci. Školu nabývající komunitního rozměru. Důsledně dbát na propojování vzdělávání s praxí, vést žáky k samostatnému myšlení, nabídnout výuku zajímavou, pestrou, různorodou. Aktivně sledovat výchovné a vzdělávací trendy a používat moderní metody při vzdělávání činnostní učení, skupinové vyučování Zařazovat projekty, exkurze, tematicky zaměřené dny Naučit žáky vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Priority školního vzdělávacího programu práce s informační a komunikační technikou jako běžnou součástí každodenního života podpora pohybových a sportovních aktivit jako jedné ze složek zdravého životního stylu rozvoj ekologického myšlení směrovaného k rovnováze v přírodě Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence tvoří základ celoživotního vzdělávání. S dětmi je třeba komunikovat, mluvit s nimi o jejich potřebách, nápadech, zájmech, respektovat jejich názor, brát je jako rovnocenné partnery. Pěstovat pocit hrdosti na svou školu a příslušnost k ní. Dítě pro nás musí být svébytnou osobností se svými právy a povinnostmi. Kompetence k učení: vedeme žáky k vyhledávání a zpracovávání informací v literatuře a na internetu využíváme při vyučování činnostní učení motivujeme žáky k účasti v různých soutěžích při výuce klademe důraz na čtení s porozuměním zadáváme žákům úkoly odpovídající jejich věku a schopnostem nabízíme žákům spoluvytvářet kritéria pro hodnocení jejich práce Kompetence k řešení problému: do výuky zařazujeme problémové úlohy z praktického života vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací k řešení problému podporujeme aktivity připravené staršími žáky pro mladší iniciujeme u žáků volbu svých vlastních postupů a řešení nabízíme řešení problému prostřednictvím internetu vyhodnocujeme, jak žáci zvládají řešení problémové situace při mimoškolních akcích 10

11 Kompetence komunikativní: umožňujeme, aby žáci vyjádřili a obhájili svůj názor nabádáme žáky, aby nepoužívali vulgární a nezdvořilé výrazy, agresivní chování podporujeme aktivní a přátelskou komunikaci mezi žáky různých ročníků vedeme žáky k respektování názoru spolužáků i jiných lidí zapojujeme žáky do spolupráce s MŠ (Mikuláš, zápis do 1.třídy...) vedeme žáky ke zdvořilé komunikaci s lidmi v obci a na dalších místech mimo školu Kompetence sociální a personální: vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování při práci ve skupině podporujeme vzájemnou pomoc, střídání rolí potlačujeme vzájemnou rivalitu a osobní nepřátelství mezi žáky umožňujeme vyniknout i prospěchově slabším žákům podporujeme u žáků vlastní sebedůvěru a pozitivní představu o sobě samém učíme žáky toleranci k jiným rasám vedeme žáky s problémovým chováním k vlastní sebekritice a ke snaze zlepšit svoje chování Kompetence občanské: vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k jiným lidem vychováváme v žácích povinnost postavit se fyzickému a psychickému násilí vedeme žáky k vlastenectví a učíme je poznávat tradice obce upevňujeme v žácích vědomí ochrany životního prostředí připravujeme žáky k přiměřeným postojům při úraze, nehodě Kompetence pracovní: doplňujeme výuku o praktické exkurze nabízíme žákům různé možnosti dalšího vzdělávání a profesního zaměření vedeme žáky k bezpečnému užívání pomůcek, nástrojů a materiálů motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání vedeme k aktivní ochraně vybavení školy, pomůcek, učebnic podporujeme u žáků rozvoj manuální zručnosti Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde především o spolupráci vyučujících, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte se zdravotním postižením do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte na základě lékařského a speciálního psychologicko-pedagogického 11

12 vyšetření. Bude-li zdravotně postižené dítě do školy přijato: seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech spolupráce vypracujeme individuální vzdělávací plán seznámíme spolužáky s postižením dítěte a vším, co z toho vyplývá umožníme používat v hodinách potřebné pomůcky respektujeme individuální možnosti dítěte zajistíme, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat činnostmi, v nichž je úspěšné Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se specifickými poruchami učení Žáci, u kterých se projeví příznaky některé vývojové poruchy učení, jsou posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny nebo do speciálního pedagogického centra. V případě, že PPP (SPC) diagnostikuje některou z vývojových poruch učení, jsou tyto děti zařazeny do reedukační péče. Pro každé dítě je vypracován individuální vzdělávací plán. V něm jsou uvedeny závěry odborného pracoviště a doporučeny vhodné kompenzační pomůcky i reedukační činnosti. Je-li u dítěte diagnostikována SPU: pomáháme dítěti využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy učení seznámíme učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech spolupráce výkony ve vyučování hodnotíme s tolerancí, spolužáky seznámíme s rozdílným způsobem hodnocení umožníme používat v hodinách potřebné pomůcky, respektujeme jeho osobní tempo chválíme to, v čem je dítě úspěšné (spíše snahu než výkon) Žáci se specifickými poruchami chování Jedná se o žáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Poruchy chování jsou diagnostikovány PPP s následným doporučením reedukace. Je-li ve škole takové dítě: zaujímáme k němu individuální přístup, vycházíme z doporučení PPP snažíme se dítě vhodně motivovat, zaujmout, odstranit rušivé vlivy při práci vypracujeme individuální vzdělávací plán poskytneme dítěti možnost pravidelné relaxace stanovíme pravidla chování a způsob komunikace s tímto žákem ve třídě i mimo vyučování snažíme se s dítětem citlivě rozebrat problém, i sebemenší úspěch a snahu oceníme, pochválíme, zavedeme systém účinných pochval i kázeňských trestů snažíme se získat rodiče pro pravidelnou spolupráci při nápravě poruchy jejich dítěte 12

13 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je proto třeba věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s prostředím, kulturními tradicemi a zvyklostmi, ale umožnit těmto dětem budování vlastní identity. Těmto dětem: vytvoříme příznivé klima ve třídě i ve škole zvolíme odpovídající metody práce vypracujeme individuální vzdělávací plán zaujmeme k dítěti individuální přístup, budeme hodnotit s tolerancí podněcujeme pravidelnou komunikaci s těmito žáky i s jejich rodiči, vytváříme zpětnou vazbu spolupracujeme se sociálním pracovníkem, s pracovníky PPP, případně s dalšími odborníky Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat již v prostředí základní školy především vhodnou úpravou jejich výuky, která by měla vycházet z principů individualizace. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka je třeba spolupracovat s pracovníky PPP (vždy se souhlasem rodičů). Možné úpravy výuky mimořádně nadaných žáků: urychlování rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení třídy obohacování normální výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky, účast na projektech, systém volitelných předmětů kombinace těchto postupů Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Proto je nutné toto chování taktně, ale důsledně usměrňovat. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou zařazeny logicky do předmětů tak, aby prohlubovaly výchovné a vzdělávací strategie jednotlivých vyučovacích předmětů. Přehled povinně začleněných okruhů do jednotlivých vyučovacích předmětů je zřejmý z níže uvedených tabulek. Všechna průřezová témata jsou zařazena na 1. i 2. stupni. Výchovné a vzdělávací strategie spolu s klíčovými kompetencemi jsou součástí strategií a kompetencí integrovaného předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou logicky zařazeny do Vzdělávacího obsahu integrovaného předmětu. 13

14 Ke komplexnímu vzdělávání žáků prostupují průřezová témata napříč vzdělávacími oblastmi a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Jejich zařazení je zřejmé z charakteristik jednotlivých vyučovacích předmětů. Povinné výstupy a učivo jednotlivých předmětů přirozeně doplňují a rozšiřují. 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) OSV rozvíjí a formuje vlastní osobnost žáků v rámci sociálních vztahů. Škola připravuje žáky na zvládání každodenních situací v běžném životě. Směruje žáky k porozumění sobě samému, formuje zdravé sebevědomí, rozvíjí komunikaci a motivuje je ke spolupráci. Přispívá ke zvládání konfliktů a stresu. Ovlivňuje a vytváří pozitivní postoje a uvědomění si hodnot. Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň Prv Vo Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Prv Prv Prv Vo Vo Vo Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Prv Vl Vo Vo Mezilidské vztahy Prv Vo Komunikace Prv Vo Kooperace a kompetice Prv Vo Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Vl Vz Vo 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) VDO směřuje žáky k dodržování lidských práv a svobod, pravidel a zákonů demokratické společnosti. Vychovává je k toleranci, respektu, spolupráci a vlastní odpovědnosti. Prohlubuje sebevědomí, upevňuje schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit ho a přijmout názor jiného. 14

15 Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Prv Vo Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl Vl Vo Vo Vo 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VGS) VGS ukazuje žákům, že naše chování a jednání má vliv na celou společnost. Vede k pochopení života v Evropě, orientaci v evropském prostoru a pochopení souvislostí. Utváří pozitivní postoje k tradičním hodnotám a kulturní rozmanitosti. Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Vl Z Objevujeme Evropu a svět Vl Vo Jsme Evropané Vl Vo Vo 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV) MUV učí k respektu a toleranci k jiným skupinám obyvatelstva a různým kulturám. Vede k porozumění specifik různých kultur, odstraňuje projevy rasové nesnášenlivosti. Formuje hodnotový žebříček. Vytváří mezilidské vztahy na mezinárodní úrovni. Tematické okruhy Kulturní diference 1. stupeň 2. stupeň Prv Vo Z Lidské vztahy Prv Vo Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Prv Vo Aj Aj Vo Z Vl 15

16 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) ENV směřuje žáky k aktivní ochraně přírody, seznamuje s možnostmi její ochrany a přístupu k ní. Prakticky zařazuje prvky vedoucí k její ochraně. Přispívá k utváření zdravého životního stylu a správného názoru. Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy Př Př Základní podmínky života Př Př Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př Př Vztah člověka k prostředí Prv Př 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV) MEV vede k získání, porozumění, správnému vyhodnocení informací a jejich následnému zpracování. Rozvíjí komunikaci a tvorbu sdělení. Podporuje spolupráci a uvědomění si možnosti svobodného a demokratického vyjadřování. Tematické okruhy Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 1. stupeň 2. stupeň Stavba mediálních sdělení Čj Čj Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Práce v realizačním týmu Vv Vv 16

17 4. Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Zkratka Celkem Český jazyk a literatura Český jazyk Čj Cizí jazyk Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf 1 1 Prvouka Prv Člověk a jeho svět Vlastivěda Vl 2 2 Přírodověda Př Hudební Hudební výchova Hv výchova Umění a kultura 12 Výtvarná Výtvarná výchova Vv výchova Tělesná Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv výchova Praktické Člověk a svět práce Pč činnosti Celkem hodin

18 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Vyučovací předmět Zkratka Celkem Český jazyk a literatura Český jazyk Čj Cizí jazyk Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Člověk a společnost Dějepis Dějepis D Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika F Vo 11+1 Člověk a příroda Chemie Chemie Ch 2 2 Přírodopis Přírodopis Př Zeměpis Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná Tělesná výchova Tv výchova Výchova ke Výchova ke zdraví Vz 1 1 zdraví 10 Člověk a svět práce Praktické činnosti Pč Volitelné předměty Celkem

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. V tabulaci učebního plánu je vymezena časová dotace určená pro jednotlivé vzdělávací předměty. 2. Každý žák povinně absolvuje v rámci celkové týdenní povinné časové dotace 118 hodin na 1. stupni a 122 na 2. stupni. 3. Přehled volitelných předmětů je uveden v příloze. Nabídka volitelných předmětů je každoročně aktualizována podle momentálních podmínek (materiální, personální a zájem žáků a rodičů). Vybraný vyučovací předmět je pro žáky povinný pro období jednoho školního roku. 4. Jako první povinný jazyk se ve škole vyučuje Anglický jazyk. 5. Zařazení disponibilních hodin je patrné z učebního plánu na 1. a 2. stupni školy. Disponibilní časová dotace je určena zvláště k posílení časové dotace vzdělávacích oborů nad rámec minimální časové dotace a tím zároveň k realizaci průřezových témat a k nabídce volitelných předmětů na 2. stupni, kdy si žáci po poradě s rodiči vyberou jednu z možností. Na 1. stupni je zařazeno celkem14 disponibilních hodin, na 2. stupni je zařazeno celkem 24 disponibilních hodin. 6. Průřezová témata - 2. stupeň - o jednu vyučovací hodinu je posílena minimální časová dotace předmětu Výchova k občanství v 9. ročníku, která slouží k realizaci průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického člověka, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova - o jednu vyučovací hodině je v 6. ročníku navýšena minimální časová dotace předmětu Přírodopis - realizace průřezového tématu Environmentální výchova - Praktické činnosti v 9. ročníku - zařazená disponibilní hodina slouží k budoucí profesní orientaci žáků, tzn. prohloubení znalostí z tematického okruhu Svět práce, který je zařazen od 8. ročníku - ve volitelných předmětech je zařazeno celkem 8 disponibilních hodin, viz. učební plán 2. stupně. 7. Informatika - učivo v a 5. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů - ve 4. ročníku je předmět zařazen jako samostatný vyučovací předmět 19

20 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Nezbytnou součástí vzdělávání je zpětná vazba, tzn. hodnocení a klasifikace žáka. Hodnocení musí motivovat ke zlepšování a podporovat snahu o získávání dalších poznatků. Základním předpokladem je objektivnost s respektováním individuality každého žáka. Hodnocení žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Seznámit žáky s pravidly hodnocení, aby děti i rodiče přijali skutečnost, že u žáků je hodnocen individuální pokrok a že nejsou srovnáváni navzájem. Každý vyučující musí ve své výuce vytvořit příznivé klima pro respektování individuálních zvláštností každého žáka, rozvíjet toleranci k vzájemným odlišnostem. Pochopení těchto zásad lze využít ke stmelení kolektivu a dobré atmosféře ve třídě. Pro rozvoj sebeúcty a sebevědomí je třeba žáky naučit sebehodnocení. Žáci se snaží o zhodnocení toho, v čem jsou úspěšní, kde mají rezervy a jak by chtěli pokračovat dál. Citlivé zvládnutí tohoto kroku závisí na osobnosti pedagoga, na jeho taktu a na jeho odborné i lidské výši. Na základě dotazníků pro rodiče a na základě široké diskuse v pedagogickém sboru jsou žáci hodnoceni známkami. Na žádost rodičů je možné po celou dobu školní docházky žáka hodnotit slovně. Hodnocení žáků je zpracováno v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součásti školního řádu. Žáci a rodiče jsou s pravidly seznámeni a učitelé jsou povinni se jimi řídit. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují tyto body: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků III. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií IV. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií V. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace VI. Způsob získávání podkladů pro hodnocení VII.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách VIII.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IX. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Autoevaluace školy Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více