Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně"

Transkript

1 Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident omezená daňová povinnost (přiznává daň pouze z příjmů, jejichž zdroj je na území ČR bydliště v ČR v ČR se obvykle zdržuje, tj. 183 dnů v roce je-li ale účelem pobytu: studium léčení j Další text se zaměřuje na daňové rezidenty mající příjmy ze zdrojů na území ČR. 1

2 Předmět daně z příjmů fyzických osob = veškeré příjmy s výjimkou příjmů vyňatých z předmětu daně Formy příjmů, které podléhají dani peněžní nepeněžní dosažené směnou Ilustrativní příklady: v Kč v zahraniční měně přepočet na Kč odměny v naturáliích cenové zvýhodnění zboží a služeb pro zaměstnance bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci zároveň pro služební i soukromé účely nájemce zaplatí nájemné opravením střechy pronajaté nemovitosti klient (majitel cestovní kanceláře) zaplatí daňovému poradci za poskytnuté služby pobytem u moře 2

3 Algoritmus výpočtu daně z příjmů fyzických osob PŘÍJMY jsou předmětem daně osvobozené od daně nejsou předmětem daně (vynětí z předmětu) přijaté úvěry a půjčky (s výjimkami) přijaté dary a dědictví (s výjimkami) hodnota pracovního oděvu a obuvi poskytnutá zaměstnanci cestovní náhrady do zákonných limitů a další S PODMÍNKOU (výběr) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostor (časový test; test na OM) příjmy z prodeje movitých věcí, motorových vozidel, cenných papírů (časový test; test na OM-obchodní majetek) přijaté náhrady škod, přijaté plnění z pojištění majetku a osob (test na OM) pravidelně vyplácené penze (například starobní důchody) do Kč/zdaňovací období a zároveň součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 je Kč/zdaňovací období příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby, kterou neprovozuje samostatně hospodařící rolník (do Kč včetně/zdaňovací období) BEZ PODMÍNKY (výběr) dávky z veřejného zdravotního pojištění dávky z nemocenského pojištění dávky státní sociální podpory odměny dárcům za odběr krve stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, z prostředků vysoké školy výhry ve Sportce, v Sazce, Šanci aj. loteriích provozovaných na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách státní příspěvek v rámci stavebního spoření příjem ve formě daňového bonusu příjmy tvořící SAMOSTATNÉ ZÁKLADY DANĚ zdaňované srážkovou daní ve výši 15 % zdanitelné viz níže příjmy zahrnované do CELKOVÉHO ZÁKLADU DANĚ Pokračování schématu na další straně. 3

4 CELKOVÝ ZÁKLAD DANĚ A JEHO DÍLČÍ ZÁKLADY Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu tvorba: tvorba: tvorba: tvorba: tvorba: příjmy + sociální příjmy zpravidla pouze příjmy příjmy pojistné hrazené - výdaje příjmy - výdaje - výdaje zaměstnavatelem Ostatní příjmy (+) (+) nebo (-) (+) nebo 0 (+) nebo (-) (+) nebo 0 výsledek součtu: daňový zisk (+) nebo daňová ztráta (-) aktuálního zdaňovacího období od daň. zisku se odečte nebo k daň. ztrátě se přičte daňová ztráta z předcházejících zdaňovacích období jako nestandardní odpočet výsledek: daňový zisk nebo daňová ztráta CELKOVÝ ZÁKLAD DANĚ dílčí základ 6 nelze snižovat o daňovou ztrátu - další nestandardní odpočty dary na veřejně prospěšné účely úroky z úvěrů na bytové potřeby (ze stavebního spoření...) příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření zaplacené poplatníkem; pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené poplatníkem zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, jejímž členem poplatník je úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 100 % nákladů na výzkum a vývoj ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokr. na celé 100 Kč ) x sazba daně (15 %) DAŇ + Solidární zvýšení daně (7 %) DAŇ PO SOLIDÁRNÍM ZVÝŠENÍ DANĚ před slevami - slevy na dani základní (na poplatníka) na invaliditu poplatníka (I. - III. stupeň; držitel průkazu ZTP/P) na poplatníka - studenta na vyživovanou manželku/manžela (včetně držitele průkazu ZTP/P) na každé vyživované dítě (včetně držitele průkazu ZTP/P) na každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením DAŇ po slevách = DAŇOVÁ POVINNOST - zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem - zálohy na daň z příjmů placené podle poslední známé daňové povinnosti VYROVNÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: NEDOPLATEK - PŘEPLATEK - DAŇOVÝ BONUS 4

5 Poznámky k vybraným konstrukčním prvkům 1) Celkový základ daně celkový základ daně 0 2) Nestandardní odpočty Nestandardní odpočty až lze odečíst od celkového základu daně v libovolném pořadí. Všechny nestandardní odpočty s výjimkou odpočtu a propadnou, nejsou-li využity v příslušném zdaňovacím období. Daňová ztráta z předcházejících zdaňovacích období Jako odpočet lze uplatnit daňovou ztrátu z maximálně 5 předcházejících zdaňovacích období. Dary na veřejně prospěšné účely Tři kritéria pro uznání darů: 1) Komu je dar poskytnut? (Výběr) a) Obcím a krajům v ČR b) Právnickým osobám se sídlem v ČR (vč. dalších států EU, Norska, Islandu) c) Fyzickým osobám s bydlištěm v ČR (vč. dalších států EU, Norska, Islandu), které: provozují školy a školská zařízení jsou poskytovateli zdravotních služeb provozují zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat jsou poživateli invalidního důchodu (dary na rehabilitační pomůcky...) 5

6 2) Na jaký účel je dar poskytnut? (Výběr) 1. věda, výzkum, vývoj 2. školství, vzdělání, kultura 3. zdravotnictví 4. registrované církve 5. tělovýchova a sport 6. ochrana zvířat 7. ekologie, odstraňování následků živelní pohromy 8. policie (ČR, obecní) 9. požární ochrana 10. na činnost politických stran 3) Jaká výše daru je uznatelná jako odpočet od celkového základu daně? Hodnota darů: maximálně 10 % z celkového základu daně maximum součet hodnot darů přesáhne 2 % z celkového základu daně anebo součet hodnot darů Kč minimum 6

7 Úroky z úvěru na bytové potřeby úhrnná částka zaplacených úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti = maximálně Kč/domácnost/zdaňovací období Více zletilých účastníků smlouvy: odpočet uplatní jen jeden z nich nebo všichni rovným dílem Penzijní připojištění se státním příspěvkem; doplňkové penzijní spoření 1 příspěvků zaplacených poplatníkem na zdaň. období Kč = maximálně Kč/zdaňovací období Soukromé životní pojištění pojistného zaplaceného poplatníkem na zdaň. období = maximálně Kč/zdaňovací období Výplata plnění: po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v roce dosažení 60 let. Platí další pravidla. Příspěvek člena odborové organizace zdanitelné příjmy ze závislé činnosti (bez příjmů ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní) = 1,5 %; maximálně Kč/zdaňovací období 1 Odpočet od základu daně nelze uplatnit v případě příspěvků zaplacených poplatníkem na důchodové spoření (II. pilíř). 7

8 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které bylo získáno mimo školský systém Věcné podmínky: Hodnotový limit: úhrada nebyla hrazena zaměstnavatelem úhrada nebyla uplatněna jako daňový výdaj pravidla ověřování vycházejí ze zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání max Kč max Kč nebo Kč (podle stupně zdravotního postižení) Odpočet nákladů na projekty výzkumu a vývoje (VaV) (výběr) - odpočet je ve výši 100 % daňových nákladů 1 - náklady na VaV nesmí být financovány z veřejných zdrojů (v jakémkoliv rozsahu) - pokud je: vykázána daňová ztráta nebo celkový základ daně po snížení o předchozí odpočty je < než odpočet na VaV odpočet na VaV (celý nebo jeho zbývající část) lze uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, maximálně ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích 1 Dalších 100 % nákladů uplatní poplatník v daňových nákladech pro účely výpočtu daně z příjmů. 8

9 3) Solidární zvýšení daně Částka solidárního zvýšení daně za zdaňovací období (v Kč) = [(Σ příjmů z dílčího základu 6 + dílčí základ 7) ] 2 x 7 % T3: 13 4) Slevy na dani sleva na poplatníka - na slevu nemá nárok poplatník, který k zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění sleva na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované dítě - na slevu a daňové zvýhodnění nemá nárok poplatník, který uplatní vůči příjmům z dílčího základu 7 nebo 9 paušální výdaje a zároveň platí tato nerovnost: (dílčí základ dílčí základ 9 3 ) 50 % celkového základu daně - druhý z manželů je vyživovanou osobou, pokud jeho vlastní příjmy jsou Kč/zdaňovací období; do vlastního příjmu se nezapočtou (výběr): dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné...) státní příspěvek na penzijní připojištění; státní příspěvek v rámci stavebního spoření 1 48násobek průměrné mzdy (v Kč). 2 Rozdíl částek musí být kladné číslo. 3 Při jehož výpočtu byly uplatněny výdaje paušálem. 9

10 Dvě formy daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti sleva na dani na vyživované dítě daňový bonus (transfer od státu) Podmínky pro uplatnění: příjmy zdaňované v dílčích základech: 6, 7, 8 a 9 jsou za zdaňovací období 6 x minimální mzda 1 u poplatníka pouze s příjmy z pronájmu ( 9) nesmí dílčí základ podle 9 vykázat daňovou ztrátu 100 Kč roční bonus Kč T3: 11 daň po slevách kromě slevy na vyživované dítě sleva na dítě daňový bonus 0 Kč Kč 1 Pro rok 2013 se jedná o částku Kč (6 x Kč). 10

11 Daň před uplatněním slev Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Obecný postup při uplatnění slev na dani z příjmů fyzických osob a) b) c) d) e) slevy na dani kromě slevy na dítě sleva na dítě (děti) daňový bonus daňová povinnost 11

12 Dílčí a samostatné základy daně z příjmů fyzických osob Příjmy ze závislé činnosti... (výběr) příjmy z pracovněprávního poměru (včetně služebního) výkon práce podle pokynů zaměstnavatele u společnosti s ručením omezeným: - příjmy společníků za práci pro společnost - příjmy jednatelů příjmy komanditistů komanditní společnosti za práci pro společnost příjmy členů družstev za práci pro družstvo odměny členů statutárních a dalších orgánů právnických osob (tantiémy)... a funkční požitky (výběr) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, občanských a zájmových sdruženích, komorách funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR v Poplatník daně = zaměstnanec. Plátce daně = zaměstnavatel. 12

13 Vliv podepsání formuláře Prohlášení 1 na režim zdanění příjmů ze závislé činnosti Poplatník Prohlášení: podepsal nepodepsal HLAVNÍ ZAMĚSTNAVATEL hrubý příjem/kal. měsíc: DALŠÍ (VEDLEJŠÍ) ZAMĚSTNAVATEL hrubý příjem/kal. měsíc: bez ohledu na výši příjmu do Kč včetně nad Kč bez ohledu na výši příjmu pro všechny druhy příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pouze pro: příjmy z pracovněprávního poměru včetně služebního funkční požitky příjmy uvedené v předchozím žlutém sloupci ostatní neuvedené příjmy, např.: společníků a jednatelů s. r. o., komanditistů komanditní společnosti, tantiémy Příjmy tvoří DÍLČÍ základ daně ( 6) lze uplatnit slevu na dani na: poplatníka (základní) 2 invaliditu poplatníka poplatníka studenta vyživované děti Příjmy tvoří SAMOSTATNÝ základ daně nelze uplatnit slevy na dani Příjmy tvoří DÍLČÍ základ daně ( 6) nelze uplatnit slevy na dani ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti (sazba 15 %) nebo je vyplacen DAŇOVÝ BONUS SRÁŽKOVÁ DAŇ zvláštní sazba daně 15 % ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti (sazba 15 %) 1 Plným názvem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 2 Je-li poplatník starobním důchodcem k zdaňovacího období, slevu na dani nelze uplatnit. 13

14 A) Hlavní zaměstnavatel a) Algoritmus výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti u hlavního zaměstnavatele hrubá mzda + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %) (zaokr. na Kč ) dílčí základ daně ( 6) = superhrubá mzda (zaokr. na 100 Kč ) x sazba daně (15 %) nestandardní odpočty až při ročním zúčtování záloha na daň před solidárním zvýšením zálohy (na Kč ) test: hrubá mzda > Kč, potom: + solidární zvýšení daně = (hrubá mzda ) x 7 % záloha na daň po solidárním zvýšení zálohy a před slevami - 1/12 celoroční slevy na dani na: 2 - poplatníka (základní) - invaliditu poplatníka - poplatníka studenta - vyživované dítě sleva na dani na vyživovaného manžela až při ročním zúčtování záloha na daň z příjmů po slevách nebo vyplacen měsíční daňový bonus Podmínky pro vyplacení bonusu: hrubá mzda ½ minimální mzdy (pro rok 2013 částka Kč) Kč měsíční bonus 50 Kč 1 4násobek průměrné mzdy (v Kč). 2 U zaměstnance nepředpokládáme uplatnění slevy na každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. 14

15 Vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období u hlavního zaměstnavatele (roční zúčtování) Poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání při současném splnění těchto podmínek: 1) v průběhu zdaňovacího období měl jen jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou 2) u každého zaměstnavatele podepsal Prohlášení 3) součet příjmů ve zbývajících čtyřech dílčích základech ( 7, 8, 9, 10) je Kč 4) neuplatní solidární zvýšení daně; solidární zvýšení se neuplatnilo ani při výpočtu jedné měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 5) může mít příjmy osvobozené od daně z příjmů nebo příjmy tvořící samostatné základy daně pasivní pozice zaměstnance: sražené zálohy na daň jsou považovány zpětně za srážku daně a za splnění daňové povinnosti aktivní pozice zaměstnance: u posledního zaměstnavatele podá do následujícího kalendářního roku žádost o roční zúčtování sražených záloh na daň, popř. daňového zvýhodnění a zaměstnavateli předloží příslušné doklady - možné výhody pro zaměstnance: 1) uplatnění nestandardních odpočtů 2) uplatnění slevy na dani na vyživovaného manžela 3) výhody plynoucí ze zaokrouhlování základu daně 4) přeplatek na dani nebo nedoplatek na daňovém bonusu se vrací; nedoplatek na dani nebo přeplatek na daňovém bonusu se nevymáhá Daňový bonus Podmínka pro vyplacení při ročním zúčtování: Σ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 x minimální mzda Není-li tato podmínka splněna, ale v některých měsících již byly zaměstnanci daňové bonusy vyplaceny bonusy zaměstnanec nevrací. s

16 B) Další (vedlejší) zaměstnavatel a) Algoritmus výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti u dalšího zaměstnavatele hrubý příjem Kč/kal. měsíc 1 + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %), pokud je účast na pojištění T3: 9 DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ ( 6) x sazba daně (15 %) (zaokr. na 100 Kč ) ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti Záloha se vyúčtuje v rámci ročního vyrovnání daně z příjmů. b) Výpočet srážkové daně ze samostatného základu daně u dalšího zaměstnavatele hrubý příjem Kč/kal. měsíc + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %), pokud je účast na pojištění SAMOSTATNÝ ZÁKLAD DANĚ x zvláštní sazba daně (15 %) SRÁŽKOVÁ DAŇ (zaokr. na Kč ) (zaokr. na Kč ) 1 Neuvažujeme ale s takovou výší měsíčního příjmu, která by zakládala povinnost uplatnit solidární zvýšení daně. 16

17 Příjmy z podnikání (výběr) Druh příjmu příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (podle zákona o zemědělství) příjmy ze živnosti (podle živnostenského zákona) řemeslné (pekařství, hodinářství, kadeřnictví...) ostatní (oční optika, veřejná linková doprava, ubytovací služby...) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (podle zákona o daňovém poradenství, zákona o auditorech, zákona o advokacii ) Paušální výdaje jako % z příjmů ; maximálně Kč a z jiné samostatné výdělečné činnosti (výběr) příjmy z činností chráněných např. autorským zákonem (činnost hudebníků, malířů, publikační čin. učitelů ) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (profesionální sportovci ) 40; maximálně Kč příjmy znalců, tlumočníků příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 30; maximálně Kč 17

18 Tvorba dílčího základu daně ( 7) Alternativa I. hrubý příjem (výnos) - prokazatelně vynaložené výdaje (náklady) na dosažení, udržení a zajištění příjmů dílčí základ daně Alternativa II. hrubý příjem - paušální výdaje dílčí základ daně Postup I. a II. nelze v rámci dílčího základu kombinovat. (Existují výjimky.) Obchodní majetek: souhrn majetkových hodnot poplatník je vlastní účtuje o nich (účtoval) nebo vede (vedl) daňovou evidenci 18

19 Tvorba samostatného základu daně a srážková daň brutto honorář za příspěvek do: novin a časopisů rozhlasu a televize od jednoho plátce v součtu za kal. měsíc Kč samostatný základ daně x zvláštní sazba daně 15 % srážková daň (zaokr. na Kč ) (zaokr. na Kč ) Z honorářů této výše se neodvádí pojistné na sociální pojištění. T3: 16 19

20 Příjmy z kapitálového majetku Až na výjimky se jedná o příjmy z držby finančního majetku. Samostatný základ daně a zvláštní sazba daně 15 % Druh příjmu (výběr) úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny pro podnikání (sporožirové, devizové ) úroky z vkladů na vkladních knížkách úroky z prostředků na vkladových účtech a na vkladních listech (termínované, spořicí, úsporné účty ) úroky z dluhopisů úroky z vkladů na účtech stavebního spoření dividendový příjem podíly za zisku: z účastí na společnosti s ručením omezeným Dílčí základ daně ( 8) Druh příjmu (výběr) úroky z vkladů na běžných účtech určených k podnikání úroky z poskytnutých úvěrů a půjček 20

21 Příjmy z pronájmu Jedná se o příjmy z nakládání s majetkem; majetek se nepovažuje pro účely daně z příjmů za obchodní majetek. nemovitostí, bytů, nebytových prostor movitých věcí ale příležitostný pronájem dílčí základ Ostatní příjmy s. 22 Tvorba dílčího základu daně ( 9) Alternativa I. hrubé příjmy (nájemné) - prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů dílčí základ daně Alternativa II. hrubé příjmy (nájemné) - paušální výdaje (30 %; maximálně Kč) dílčí základ daně Postup (I.) a (II.) nelze v rámci dílčího základu kombinovat. Samostatný základ daně - není uplatněn 21

22 Ostatní příjmy Druh příjmu (výběr) příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí příjmy z příležitostných činností příjmy ze zemědělské výroby neprovozované samostatně hospodařícím rolníkem ( zahrádkáři ) Poznámka osvobozeny od daně do výše Kč/kal. rok příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostorů příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů příjmy ze zděděných práv (autorských...) pravidelně vyplácená ta část penze, která není osvobozena od daně nejsou součástí obchodního majetku není splněn časový test pro daňové osvobození 22

23 Tvorba dílčího základu daně ( 10) Alternativa I. hrubý příjem - prokazatelně vynaložené výdaje (pořizovací cena majetku, opravy, údržba, technické zhodnocení...) 1 dílčí základ daně Alternativa II. pouze pro příležitostné příjmy ze zemědělské výroby hrubé příjmy - paušální výdaje (80 %) dílčí základ daně Postup I. a II. lze v rámci dílčího základu kombinovat. Samostatný základ daně a zvláštní sazba daně 15 % (výběr) vybrané ceny ze sportovních a veřejných soutěží při splnění podmínek 1 Při prodeji nemovitosti též zaplacená daň z převodu nemovitostí. K hodnotě vlastní práce se nepřihlíží. 23

24 Postup při výpočtu dílčího základu daně ze subdílčích základů nemovitost I. nemovitost II. movitá věc Z prodeje vykázána: 1 nemovitost I. nemovitost II. automobil daňová ztráta (- 100) daňový zisk (+ 120) daňová ztráta (- 20) Výpočet subdílčích základů: nemovitost I. + nemovitost II. automobil daňový zisk (+ 20) 0 Výpočet dílčího základu podle 10: daňový zisk (+ 20) Chybný postup: nemovitost I. + nemovitost II. automobil daňový zisk (+ 20) daňová ztráta (- 20) Výpočet dílčího základu podle 10: 0 1 Předpokládáme, že příjem není od daně osvobozen. 24

25 Zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu zálohového období podle poslední známé daňové povinnosti Poslední známá daňová povinnost počet záloh pro účely stanovení záloh (PZDP): výše jedné zálohy = daňová povinnost vypočtená z celkového základu daně, který neobsahuje četnost placení záloh dílčí základ ostatní příjmy ( 10) 4 1/4 PZDP čtvrtletní Kč % PZDP pololetní Kč... 0 zálohy se neplatí Legenda: interval otevřený interval uzavřený Podíl dílčího základu daně podle 6 na celkovém základu daně: Zálohy podle PZDP se: 50 % neplatí 15 % platí v plné výši ostatní případy platí v ½ výši 25

26 Výběr ze správy daně z příjmů fyzických osob Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok. zdaňovací období r zdaňovací období r = lhůta pro podání = lhůta pro podání daňového přiznání daňového přiznání = splatnost daně, = splatnost daně, vyrovnání záloh vyrovnání záloh daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce 26

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více