Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně"

Transkript

1 Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident omezená daňová povinnost (přiznává daň pouze z příjmů, jejichž zdroj je na území ČR bydliště v ČR v ČR se obvykle zdržuje, tj. 183 dnů v roce je-li ale účelem pobytu: studium léčení j Další text se zaměřuje na daňové rezidenty mající příjmy ze zdrojů na území ČR. 1

2 Předmět daně z příjmů fyzických osob = veškeré příjmy s výjimkou příjmů vyňatých z předmětu daně Formy příjmů, které podléhají dani peněžní nepeněžní dosažené směnou Ilustrativní příklady: v Kč v zahraniční měně přepočet na Kč odměny v naturáliích cenové zvýhodnění zboží a služeb pro zaměstnance bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci zároveň pro služební i soukromé účely nájemce zaplatí nájemné opravením střechy pronajaté nemovitosti klient (majitel cestovní kanceláře) zaplatí daňovému poradci za poskytnuté služby pobytem u moře 2

3 Algoritmus výpočtu daně z příjmů fyzických osob PŘÍJMY jsou předmětem daně osvobozené od daně nejsou předmětem daně (vynětí z předmětu) přijaté úvěry a půjčky (s výjimkami) přijaté dary a dědictví (s výjimkami) hodnota pracovního oděvu a obuvi poskytnutá zaměstnanci cestovní náhrady do zákonných limitů a další S PODMÍNKOU (výběr) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostor (časový test; test na OM) příjmy z prodeje movitých věcí, motorových vozidel, cenných papírů (časový test; test na OM-obchodní majetek) přijaté náhrady škod, přijaté plnění z pojištění majetku a osob (test na OM) pravidelně vyplácené penze (například starobní důchody) do Kč/zdaňovací období a zároveň součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 je Kč/zdaňovací období příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby, kterou neprovozuje samostatně hospodařící rolník (do Kč včetně/zdaňovací období) BEZ PODMÍNKY (výběr) dávky z veřejného zdravotního pojištění dávky z nemocenského pojištění dávky státní sociální podpory odměny dárcům za odběr krve stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, z prostředků vysoké školy výhry ve Sportce, v Sazce, Šanci aj. loteriích provozovaných na základě zákona o loteriích a jiných podobných hrách státní příspěvek v rámci stavebního spoření příjem ve formě daňového bonusu příjmy tvořící SAMOSTATNÉ ZÁKLADY DANĚ zdaňované srážkovou daní ve výši 15 % zdanitelné viz níže příjmy zahrnované do CELKOVÉHO ZÁKLADU DANĚ Pokračování schématu na další straně. 3

4 CELKOVÝ ZÁKLAD DANĚ A JEHO DÍLČÍ ZÁKLADY Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu tvorba: tvorba: tvorba: tvorba: tvorba: příjmy + sociální příjmy zpravidla pouze příjmy příjmy pojistné hrazené - výdaje příjmy - výdaje - výdaje zaměstnavatelem Ostatní příjmy (+) (+) nebo (-) (+) nebo 0 (+) nebo (-) (+) nebo 0 výsledek součtu: daňový zisk (+) nebo daňová ztráta (-) aktuálního zdaňovacího období od daň. zisku se odečte nebo k daň. ztrátě se přičte daňová ztráta z předcházejících zdaňovacích období jako nestandardní odpočet výsledek: daňový zisk nebo daňová ztráta CELKOVÝ ZÁKLAD DANĚ dílčí základ 6 nelze snižovat o daňovou ztrátu - další nestandardní odpočty dary na veřejně prospěšné účely úroky z úvěrů na bytové potřeby (ze stavebního spoření...) příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření zaplacené poplatníkem; pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené poplatníkem zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, jejímž členem poplatník je úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 100 % nákladů na výzkum a vývoj ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY (zaokr. na celé 100 Kč ) x sazba daně (15 %) DAŇ + Solidární zvýšení daně (7 %) DAŇ PO SOLIDÁRNÍM ZVÝŠENÍ DANĚ před slevami - slevy na dani základní (na poplatníka) na invaliditu poplatníka (I. - III. stupeň; držitel průkazu ZTP/P) na poplatníka - studenta na vyživovanou manželku/manžela (včetně držitele průkazu ZTP/P) na každé vyživované dítě (včetně držitele průkazu ZTP/P) na každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením DAŇ po slevách = DAŇOVÁ POVINNOST - zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem - zálohy na daň z příjmů placené podle poslední známé daňové povinnosti VYROVNÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI: NEDOPLATEK - PŘEPLATEK - DAŇOVÝ BONUS 4

5 Poznámky k vybraným konstrukčním prvkům 1) Celkový základ daně celkový základ daně 0 2) Nestandardní odpočty Nestandardní odpočty až lze odečíst od celkového základu daně v libovolném pořadí. Všechny nestandardní odpočty s výjimkou odpočtu a propadnou, nejsou-li využity v příslušném zdaňovacím období. Daňová ztráta z předcházejících zdaňovacích období Jako odpočet lze uplatnit daňovou ztrátu z maximálně 5 předcházejících zdaňovacích období. Dary na veřejně prospěšné účely Tři kritéria pro uznání darů: 1) Komu je dar poskytnut? (Výběr) a) Obcím a krajům v ČR b) Právnickým osobám se sídlem v ČR (vč. dalších států EU, Norska, Islandu) c) Fyzickým osobám s bydlištěm v ČR (vč. dalších států EU, Norska, Islandu), které: provozují školy a školská zařízení jsou poskytovateli zdravotních služeb provozují zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat jsou poživateli invalidního důchodu (dary na rehabilitační pomůcky...) 5

6 2) Na jaký účel je dar poskytnut? (Výběr) 1. věda, výzkum, vývoj 2. školství, vzdělání, kultura 3. zdravotnictví 4. registrované církve 5. tělovýchova a sport 6. ochrana zvířat 7. ekologie, odstraňování následků živelní pohromy 8. policie (ČR, obecní) 9. požární ochrana 10. na činnost politických stran 3) Jaká výše daru je uznatelná jako odpočet od celkového základu daně? Hodnota darů: maximálně 10 % z celkového základu daně maximum součet hodnot darů přesáhne 2 % z celkového základu daně anebo součet hodnot darů Kč minimum 6

7 Úroky z úvěru na bytové potřeby úhrnná částka zaplacených úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti = maximálně Kč/domácnost/zdaňovací období Více zletilých účastníků smlouvy: odpočet uplatní jen jeden z nich nebo všichni rovným dílem Penzijní připojištění se státním příspěvkem; doplňkové penzijní spoření 1 příspěvků zaplacených poplatníkem na zdaň. období Kč = maximálně Kč/zdaňovací období Soukromé životní pojištění pojistného zaplaceného poplatníkem na zdaň. období = maximálně Kč/zdaňovací období Výplata plnění: po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v roce dosažení 60 let. Platí další pravidla. Příspěvek člena odborové organizace zdanitelné příjmy ze závislé činnosti (bez příjmů ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní) = 1,5 %; maximálně Kč/zdaňovací období 1 Odpočet od základu daně nelze uplatnit v případě příspěvků zaplacených poplatníkem na důchodové spoření (II. pilíř). 7

8 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, které bylo získáno mimo školský systém Věcné podmínky: Hodnotový limit: úhrada nebyla hrazena zaměstnavatelem úhrada nebyla uplatněna jako daňový výdaj pravidla ověřování vycházejí ze zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání max Kč max Kč nebo Kč (podle stupně zdravotního postižení) Odpočet nákladů na projekty výzkumu a vývoje (VaV) (výběr) - odpočet je ve výši 100 % daňových nákladů 1 - náklady na VaV nesmí být financovány z veřejných zdrojů (v jakémkoliv rozsahu) - pokud je: vykázána daňová ztráta nebo celkový základ daně po snížení o předchozí odpočty je < než odpočet na VaV odpočet na VaV (celý nebo jeho zbývající část) lze uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, maximálně ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích 1 Dalších 100 % nákladů uplatní poplatník v daňových nákladech pro účely výpočtu daně z příjmů. 8

9 3) Solidární zvýšení daně Částka solidárního zvýšení daně za zdaňovací období (v Kč) = [(Σ příjmů z dílčího základu 6 + dílčí základ 7) ] 2 x 7 % T3: 13 4) Slevy na dani sleva na poplatníka - na slevu nemá nárok poplatník, který k zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění sleva na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované dítě - na slevu a daňové zvýhodnění nemá nárok poplatník, který uplatní vůči příjmům z dílčího základu 7 nebo 9 paušální výdaje a zároveň platí tato nerovnost: (dílčí základ dílčí základ 9 3 ) 50 % celkového základu daně - druhý z manželů je vyživovanou osobou, pokud jeho vlastní příjmy jsou Kč/zdaňovací období; do vlastního příjmu se nezapočtou (výběr): dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné...) státní příspěvek na penzijní připojištění; státní příspěvek v rámci stavebního spoření 1 48násobek průměrné mzdy (v Kč). 2 Rozdíl částek musí být kladné číslo. 3 Při jehož výpočtu byly uplatněny výdaje paušálem. 9

10 Dvě formy daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti sleva na dani na vyživované dítě daňový bonus (transfer od státu) Podmínky pro uplatnění: příjmy zdaňované v dílčích základech: 6, 7, 8 a 9 jsou za zdaňovací období 6 x minimální mzda 1 u poplatníka pouze s příjmy z pronájmu ( 9) nesmí dílčí základ podle 9 vykázat daňovou ztrátu 100 Kč roční bonus Kč T3: 11 daň po slevách kromě slevy na vyživované dítě sleva na dítě daňový bonus 0 Kč Kč 1 Pro rok 2013 se jedná o částku Kč (6 x Kč). 10

11 Daň před uplatněním slev Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Obecný postup při uplatnění slev na dani z příjmů fyzických osob a) b) c) d) e) slevy na dani kromě slevy na dítě sleva na dítě (děti) daňový bonus daňová povinnost 11

12 Dílčí a samostatné základy daně z příjmů fyzických osob Příjmy ze závislé činnosti... (výběr) příjmy z pracovněprávního poměru (včetně služebního) výkon práce podle pokynů zaměstnavatele u společnosti s ručením omezeným: - příjmy společníků za práci pro společnost - příjmy jednatelů příjmy komanditistů komanditní společnosti za práci pro společnost příjmy členů družstev za práci pro družstvo odměny členů statutárních a dalších orgánů právnických osob (tantiémy)... a funkční požitky (výběr) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, občanských a zájmových sdruženích, komorách funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR v Poplatník daně = zaměstnanec. Plátce daně = zaměstnavatel. 12

13 Vliv podepsání formuláře Prohlášení 1 na režim zdanění příjmů ze závislé činnosti Poplatník Prohlášení: podepsal nepodepsal HLAVNÍ ZAMĚSTNAVATEL hrubý příjem/kal. měsíc: DALŠÍ (VEDLEJŠÍ) ZAMĚSTNAVATEL hrubý příjem/kal. měsíc: bez ohledu na výši příjmu do Kč včetně nad Kč bez ohledu na výši příjmu pro všechny druhy příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pouze pro: příjmy z pracovněprávního poměru včetně služebního funkční požitky příjmy uvedené v předchozím žlutém sloupci ostatní neuvedené příjmy, např.: společníků a jednatelů s. r. o., komanditistů komanditní společnosti, tantiémy Příjmy tvoří DÍLČÍ základ daně ( 6) lze uplatnit slevu na dani na: poplatníka (základní) 2 invaliditu poplatníka poplatníka studenta vyživované děti Příjmy tvoří SAMOSTATNÝ základ daně nelze uplatnit slevy na dani Příjmy tvoří DÍLČÍ základ daně ( 6) nelze uplatnit slevy na dani ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti (sazba 15 %) nebo je vyplacen DAŇOVÝ BONUS SRÁŽKOVÁ DAŇ zvláštní sazba daně 15 % ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti (sazba 15 %) 1 Plným názvem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 2 Je-li poplatník starobním důchodcem k zdaňovacího období, slevu na dani nelze uplatnit. 13

14 A) Hlavní zaměstnavatel a) Algoritmus výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti u hlavního zaměstnavatele hrubá mzda + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %) (zaokr. na Kč ) dílčí základ daně ( 6) = superhrubá mzda (zaokr. na 100 Kč ) x sazba daně (15 %) nestandardní odpočty až při ročním zúčtování záloha na daň před solidárním zvýšením zálohy (na Kč ) test: hrubá mzda > Kč, potom: + solidární zvýšení daně = (hrubá mzda ) x 7 % záloha na daň po solidárním zvýšení zálohy a před slevami - 1/12 celoroční slevy na dani na: 2 - poplatníka (základní) - invaliditu poplatníka - poplatníka studenta - vyživované dítě sleva na dani na vyživovaného manžela až při ročním zúčtování záloha na daň z příjmů po slevách nebo vyplacen měsíční daňový bonus Podmínky pro vyplacení bonusu: hrubá mzda ½ minimální mzdy (pro rok 2013 částka Kč) Kč měsíční bonus 50 Kč 1 4násobek průměrné mzdy (v Kč). 2 U zaměstnance nepředpokládáme uplatnění slevy na každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. 14

15 Vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období u hlavního zaměstnavatele (roční zúčtování) Poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání při současném splnění těchto podmínek: 1) v průběhu zdaňovacího období měl jen jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou 2) u každého zaměstnavatele podepsal Prohlášení 3) součet příjmů ve zbývajících čtyřech dílčích základech ( 7, 8, 9, 10) je Kč 4) neuplatní solidární zvýšení daně; solidární zvýšení se neuplatnilo ani při výpočtu jedné měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 5) může mít příjmy osvobozené od daně z příjmů nebo příjmy tvořící samostatné základy daně pasivní pozice zaměstnance: sražené zálohy na daň jsou považovány zpětně za srážku daně a za splnění daňové povinnosti aktivní pozice zaměstnance: u posledního zaměstnavatele podá do následujícího kalendářního roku žádost o roční zúčtování sražených záloh na daň, popř. daňového zvýhodnění a zaměstnavateli předloží příslušné doklady - možné výhody pro zaměstnance: 1) uplatnění nestandardních odpočtů 2) uplatnění slevy na dani na vyživovaného manžela 3) výhody plynoucí ze zaokrouhlování základu daně 4) přeplatek na dani nebo nedoplatek na daňovém bonusu se vrací; nedoplatek na dani nebo přeplatek na daňovém bonusu se nevymáhá Daňový bonus Podmínka pro vyplacení při ročním zúčtování: Σ příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 x minimální mzda Není-li tato podmínka splněna, ale v některých měsících již byly zaměstnanci daňové bonusy vyplaceny bonusy zaměstnanec nevrací. s

16 B) Další (vedlejší) zaměstnavatel a) Algoritmus výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti u dalšího zaměstnavatele hrubý příjem Kč/kal. měsíc 1 + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %), pokud je účast na pojištění T3: 9 DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ ( 6) x sazba daně (15 %) (zaokr. na 100 Kč ) ZÁLOHA na daň z příjmů ze závislé činnosti Záloha se vyúčtuje v rámci ročního vyrovnání daně z příjmů. b) Výpočet srážkové daně ze samostatného základu daně u dalšího zaměstnavatele hrubý příjem Kč/kal. měsíc + pojistné na sociální pojištění jako daňový náklad zaměstnavatele (9 %; 25 %), pokud je účast na pojištění SAMOSTATNÝ ZÁKLAD DANĚ x zvláštní sazba daně (15 %) SRÁŽKOVÁ DAŇ (zaokr. na Kč ) (zaokr. na Kč ) 1 Neuvažujeme ale s takovou výší měsíčního příjmu, která by zakládala povinnost uplatnit solidární zvýšení daně. 16

17 Příjmy z podnikání (výběr) Druh příjmu příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (podle zákona o zemědělství) příjmy ze živnosti (podle živnostenského zákona) řemeslné (pekařství, hodinářství, kadeřnictví...) ostatní (oční optika, veřejná linková doprava, ubytovací služby...) příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (podle zákona o daňovém poradenství, zákona o auditorech, zákona o advokacii ) Paušální výdaje jako % z příjmů ; maximálně Kč a z jiné samostatné výdělečné činnosti (výběr) příjmy z činností chráněných např. autorským zákonem (činnost hudebníků, malířů, publikační čin. učitelů ) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (profesionální sportovci ) 40; maximálně Kč příjmy znalců, tlumočníků příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku 30; maximálně Kč 17

18 Tvorba dílčího základu daně ( 7) Alternativa I. hrubý příjem (výnos) - prokazatelně vynaložené výdaje (náklady) na dosažení, udržení a zajištění příjmů dílčí základ daně Alternativa II. hrubý příjem - paušální výdaje dílčí základ daně Postup I. a II. nelze v rámci dílčího základu kombinovat. (Existují výjimky.) Obchodní majetek: souhrn majetkových hodnot poplatník je vlastní účtuje o nich (účtoval) nebo vede (vedl) daňovou evidenci 18

19 Tvorba samostatného základu daně a srážková daň brutto honorář za příspěvek do: novin a časopisů rozhlasu a televize od jednoho plátce v součtu za kal. měsíc Kč samostatný základ daně x zvláštní sazba daně 15 % srážková daň (zaokr. na Kč ) (zaokr. na Kč ) Z honorářů této výše se neodvádí pojistné na sociální pojištění. T3: 16 19

20 Příjmy z kapitálového majetku Až na výjimky se jedná o příjmy z držby finančního majetku. Samostatný základ daně a zvláštní sazba daně 15 % Druh příjmu (výběr) úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny pro podnikání (sporožirové, devizové ) úroky z vkladů na vkladních knížkách úroky z prostředků na vkladových účtech a na vkladních listech (termínované, spořicí, úsporné účty ) úroky z dluhopisů úroky z vkladů na účtech stavebního spoření dividendový příjem podíly za zisku: z účastí na společnosti s ručením omezeným Dílčí základ daně ( 8) Druh příjmu (výběr) úroky z vkladů na běžných účtech určených k podnikání úroky z poskytnutých úvěrů a půjček 20

21 Příjmy z pronájmu Jedná se o příjmy z nakládání s majetkem; majetek se nepovažuje pro účely daně z příjmů za obchodní majetek. nemovitostí, bytů, nebytových prostor movitých věcí ale příležitostný pronájem dílčí základ Ostatní příjmy s. 22 Tvorba dílčího základu daně ( 9) Alternativa I. hrubé příjmy (nájemné) - prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů dílčí základ daně Alternativa II. hrubé příjmy (nájemné) - paušální výdaje (30 %; maximálně Kč) dílčí základ daně Postup (I.) a (II.) nelze v rámci dílčího základu kombinovat. Samostatný základ daně - není uplatněn 21

22 Ostatní příjmy Druh příjmu (výběr) příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí příjmy z příležitostných činností příjmy ze zemědělské výroby neprovozované samostatně hospodařícím rolníkem ( zahrádkáři ) Poznámka osvobozeny od daně do výše Kč/kal. rok příjmy z prodeje nemovitostí, bytů, nebytových prostorů příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů příjmy ze zděděných práv (autorských...) pravidelně vyplácená ta část penze, která není osvobozena od daně nejsou součástí obchodního majetku není splněn časový test pro daňové osvobození 22

23 Tvorba dílčího základu daně ( 10) Alternativa I. hrubý příjem - prokazatelně vynaložené výdaje (pořizovací cena majetku, opravy, údržba, technické zhodnocení...) 1 dílčí základ daně Alternativa II. pouze pro příležitostné příjmy ze zemědělské výroby hrubé příjmy - paušální výdaje (80 %) dílčí základ daně Postup I. a II. lze v rámci dílčího základu kombinovat. Samostatný základ daně a zvláštní sazba daně 15 % (výběr) vybrané ceny ze sportovních a veřejných soutěží při splnění podmínek 1 Při prodeji nemovitosti též zaplacená daň z převodu nemovitostí. K hodnotě vlastní práce se nepřihlíží. 23

24 Postup při výpočtu dílčího základu daně ze subdílčích základů nemovitost I. nemovitost II. movitá věc Z prodeje vykázána: 1 nemovitost I. nemovitost II. automobil daňová ztráta (- 100) daňový zisk (+ 120) daňová ztráta (- 20) Výpočet subdílčích základů: nemovitost I. + nemovitost II. automobil daňový zisk (+ 20) 0 Výpočet dílčího základu podle 10: daňový zisk (+ 20) Chybný postup: nemovitost I. + nemovitost II. automobil daňový zisk (+ 20) daňová ztráta (- 20) Výpočet dílčího základu podle 10: 0 1 Předpokládáme, že příjem není od daně osvobozen. 24

25 Zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu zálohového období podle poslední známé daňové povinnosti Poslední známá daňová povinnost počet záloh pro účely stanovení záloh (PZDP): výše jedné zálohy = daňová povinnost vypočtená z celkového základu daně, který neobsahuje četnost placení záloh dílčí základ ostatní příjmy ( 10) 4 1/4 PZDP čtvrtletní Kč % PZDP pololetní Kč... 0 zálohy se neplatí Legenda: interval otevřený interval uzavřený Podíl dílčího základu daně podle 6 na celkovém základu daně: Zálohy podle PZDP se: 50 % neplatí 15 % platí v plné výši ostatní případy platí v ½ výši 25

26 Výběr ze správy daně z příjmů fyzických osob Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok. zdaňovací období r zdaňovací období r = lhůta pro podání = lhůta pro podání daňového přiznání daňového přiznání = splatnost daně, = splatnost daně, vyrovnání záloh vyrovnání záloh daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce 26

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem Zálohy na daň z příjmů fyzických osob (I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem (II.) zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu aktuálního zdaňovacího období

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 DAŇOVÝ SPECIALISTA Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH: 1. Daň z

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daň z příjmů právnických osob (DP-PO)

Daň z příjmů právnických osob (DP-PO) Daň z příjmů právnických osob (DP-PO) Poplatníci daně 2 kritéria členění právnických osob: 1. Místo sídla / místo skutečného vedení daňový rezident neomezená daňová povinnost: z celosvětových příjmů daňový

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). PŘEDMĚTEM

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 0

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV Obsah O autorech.... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 1 1.1 Vymezení pojmu daň.... 1 1.2 Legislativní východiska... 2 1.3 Členění zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CVIČENÍ 2 EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI HTTP://CIT.VFU.CZ/EKONOMIKA/ novotnak@vfu.cz Kamila Novotná Kružíková 2547 Budova 22, místnost 113

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdové účetnictví akreditovaný kurz MŠMT TaxReal s.r.o. akreditovaný kurz MŠMT 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru...

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2018

Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Legislativní změny pro mzdy roku 2018 Slevy na dani a daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204,- ročně, tj. 1 267,- Kč měsíčně. Další děti zůstávají ve stejné výši jako v

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifi kační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I)

Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné části základu daně. 6. Odčitatelné položky.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Legislativní změny pro mzdy roku 2019

Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Legislativní změny pro mzdy roku 2019 Minimální mzda Od 1.12019 se zvyšuje na výši 13 350 Kč. Průměrná měsíční mzda. Pro rok 2019 je stanovena nařízením vlády č. 213/2018 Sb.ve výši 32 699 Kč. Maximální

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Daně II EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Daně z příjmů

Daně II EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Daně z příjmů Daně z příjmů Srážková daň 15 % Neobjevuje se v daňovém přiznání sráží se přímo při výplatě příjmů Sráží a odvádí ten, kdo příjem vyplácí Nejčastější příklady: Příjmy z úroků (vkladů, cenných papírů) Podíly

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR A NA SLOVENSKU

KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR A NA SLOVENSKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR A NA

Více