Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček Kristýna Plačková, Dis. Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Studijní program: B 7508 Sociální práce Studijní obor: Pastorační a sociální práce Praha

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci s názvem Integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček napsala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne 22. července 2013 Kristýna Plačková 2

3 Klíčová slova Školní integrace, ţák se speciálně vzdělávacími potřebami, ZŠ Klíček Anotace Bakalářská práce se věnuje problematice dvou ţákům se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Teoretická část se věnuje teorii školní integrace a konkrétním postiţením dvou vybraných ţáků ze ZŠ Klíček. Zároveň ZŠ Klíček představuje. Praktická část popisuje analýzu procesu integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček a představuje dva vybrané ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Tomáše a Kateřinu). Dále obsahuje rozhovory s lidmi, kteří integraci Tomáše a Kateřiny ovlivňují a jsou pro tento proces důleţití. Praktická část zahrnuje také záznamy z pozorování Tomáše a Kateřiny. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza procesu integrace ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Dílčími cíli v rámci rozhovorů je zhodnocení procesu integrace z pohledu rodičů dvou ţáků, třídních učitelů, speciálního pedagoga, osobního asistenta a asistenta pedagoga. Rozhovory také dokreslují podobu procesu integrace Tomáše a Kateřiny. Dílčí cíle u pozorování jsou rozděleny na cíle pro Tomáše a cíle pro Kateřinu. U Tomáše jsem hodnotila průběh jeho integrace ve škole, její rozvíjení, a zda je proces integrace úspěšný nebo neúspěšný. U Kateřiny jsem hodnotila průběh její integrace ve škole, jak jí přijali spoluţáci, jak se zapojila do kolektivu, jak spolupracuje s učiteli a jak plní zadané úkoly učitelů. 3

4 Keywords: School integration, pupil with special educational needs, ZŠ Klíček Abstract: This Thesis deals with problems of the integration of pupils with special educational needs in primary school Klíček. The theoretical part describes the school integration, specific impairment of two selected pupils from primary school Klíček and performance primary school Klíček. The practical part describes the analysis of the process of integration of pupils with special educational needs at primary school Klíček and a choice of two pupils with special educational needs (Thomas and Catherine). It also includes interviews with people who integrate Thomas and Catherine influence and are important for this process. The practical part includes records of observations of Thomas and Catherine. The main aim of this thesis is to analyze the process of integration of pupils with special educational needs at primary school Klíček. Specific objectives included in the interviews is to evaluate the integration process from the perspective of parents of two students, classroom teachers, special education teacher, personal assistant and teaching assistant. Also illustrate the form of process integration Thomas and Catherine. Sub-objectives of the observations were split on aims and objectives for Tomas for Catherine. For Thomas, I evaluated the progress of its integration in the school, its development, and that the integration process successful or unsuccessful. For Catherine, I evaluated the progress of its integration in school, her classmates accepted to engage in collective, working as a teacher and how to perform the tasks assigned to teachers. 4

5 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce PhDr. Vladimíru Mašátovi za jeho odborné vedení, vstřícný přístup a optimismus. Děkuji i řediteli ZŠ Klíček, zaměstnancům ZŠ Klíček, rodičům integrovaných ţáků i ţákům samotným za spolupráci a vlídné přijetí. 5

6 Citát: Kaţdý s úctou vzpomíná na skvělé učitele, ale s vděčností myslí na ty, kdo se nějak dotkli jeho lidského povědomí. Školní vzdělání není nic jiného neţ potřebný materiál, ale ţivotodárným prvkem, jak pro růst rostliny, tak i pro dětskou duši je teplo. Carl Jung (in Libuše Chocholová, 2000) 6

7 Obsah Úvod Školní integrace Dělení integrace Legislativní rámec integrativního vzdělávání Faktory ovlivňující školskou integraci a její výhody a nevýhody Popis postižení vybraných žáků Neurofibromatóza ADHD Hypotonický syndrom centrálního typu Reflux Dyslexie a dysortografie Myopie a astigmatismus Dětská mozková obrna Expresní dysfázie Základní škola Klíček Analýza procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček Tomáš Záznam o pozorování Tomáše Rozhovor s Tomášovou maminkou Rozhovor s třídní učitelkou Tomáše Rozhovor s osobním asistentem Rozhovor se speciální pedagoţkou (části týkající se Tomáše) Shrnutí Tomáš Kateřina

8 Záznam o pozorování Kateřiny Rozhovor s maminkou Kateřiny Rozhovor s třídním učitelem Kateřiny Rozhovor s asistentkou pedagoga Rozhovor se speciální pedagoţkou (části týkající se Kateřiny) Shrnutí Kateřina Společná kritéria pro splnění úspěšné integrace Tomáše a Kateřiny Rozhovory týkající se integrace obecně Diskuse Závěr Použité zdroje Literatura: Zákony, vyhlášky, programy: Ostatní zdroje: Příloha č. 1 Další informace o ZŠ Klíček Příloha č. 2 - Rozhovor s maminkou Tomáše Příloha č. 3 Rozhovor s maminkou Kateřiny Příloha č. 4 Rozhovor s třídní učitelkou Tomáše Příloha č. 5 - Rozhovor s osobním asistentem Tomáše Příloha č. 6 Rozhovor s třídním učitelem Kateřiny Příloha č. 7 - Rozhovor s asistentkou pedagoga Kateřiny Příloha č. 8 - Rozhovor s ředitelem ZŠ Klíček Příloha č. 9 - Rozhovor se speciální pedagoţkou ZŠ Klíček Příloha č. 10 Tomášův vzdělávací individuální plán Příloha č. 11 Kateřinin individuální vzdělávací plán

9 Úvod Ve svém ţivotě jsem několik let pracovala s dětmi i dospělými osobami s postiţením. Věnovala jsem se mimo jiné lidem s autismem, s mentálním postiţením, s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, s kombinovaným postiţením. Pracovala jsem jako osobní asistentka a pomáhala jsem rodičům dětí s postiţením formou respitní péče a formou letních táborů. Nikdy jsem se však nevěnovala oblasti vzdělávání dětí s postiţením v běţném proudu, tedy vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. To je důvod, proč jsem se rozhodla, zabývat se touto oblastí. Chtěla jsem zjistit, jak se děti se speciálními vzdělávacími potřebami učí na základní škole, jaké mají podmínky pro výuku a jak je jejich vzdělávání zakotveno v zákonech. Svou práci jsem zaměřila na stručný popis integrativního vzdělávání dvou dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Jedná se o ţáka z první třídy, který je na začátku integrace a ţákyni z deváté třídy, která v tomto školním roce končí. Tomáš i Kateřina jsou na základní škole integrovaní s kombinovaným postiţením. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza procesu integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. V rámci praktické části bakalářské práce jsem se rozhodla vyuţít k jeho naplnění rozhovory a pozorování. Dílčími cíli v rámci rozhovorů a pozorování bylo: U rozhovorů: - zhodnocení procesu integrace z pohledu rodičů dvou ţáků, třídních učitelů, speciálního pedagoga, osobního asistenta a asistenta pedagoga. - dokreslit podobu procesu integrace Tomáše a Kateřiny. 9

10 U pozorování: - u Tomáše - zhodnotit průběh jeho integrace ve škole. Chtěla jsem sledovat rozvíjení procesu integrace jak jej přijali ostatní ţáci ze třídy, jak jej přijala třídní učitelka, jaká jsou zde specifika při učení ţáka. Zda je proces integrace úspěšný či neúspěšný. - u Kateřiny - zhodnotit průběh její integrace ve škole. U Kateřiny, jsem chtěla zhodnotit jak Kateřina přijala spoluţáky, jak Kateřinu přijali spoluţáci (neboli, jak je zapojena do kolektivu), jak spolupracuje s učiteli, jak plní zadané úkoly učitelů. Svou práci rozděluji do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje školní integraci, jejímu dělení, právnímu ukotvení a faktorům, které jí ovlivňují a jejím výhodám i nevýhodám. Druhá kapitola popisuje konkrétní postiţení dvou vybraných ţáků, se kterými jsem na ZŠ Klíček spolupracovala. Třetí kapitola představuje ZŠ Klíček. Celá teoretická část je podkladem pro poslední, empirickou část. Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, která se věnuje analýze procesu integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Představuji v ní oba vybrané ţáky, kapitola dále obsahuje rozhovory s lidmi, kteří jsou pro proces integrace Tomáše a Kateřiny důleţití. Kapitola zahrnuje také záznamy z pozorování Tomáše a Kateřiny. K vypracování práce byla vyuţita analýza odborné literatury pro teoretickou část, výsledky praktické části byly získány polořízenými rozhovory. V závěru docházím k tomu, ţe integrace na ZŠ Klíček je dobře teoreticky připravená, její realizace ale není stoprocentně dokonalá. 10

11 1. Školní integrace Co znamená, kdyţ se vysloví pojem školní integrace? Jakým způsobem se dítě s postiţením můţe integrovat do kolektivu zdravých dětí? Existují nějaké typy a formy integrace? Proč by se dítě mělo integrovat do třídy zdravých spoluţáků? Má integrace jen výhody nebo i své nevýhody? Kdyţ odhlédneme od toho, ţe se ve své bakalářské práci věnuji školní integraci a podíváme se do slovníku cizích slov, co znamená slovo integrace, najdeme význam slova jako scelení, ucelení a sjednocení. 1 Podobně ve Stručném psychologickém slovníku můţeme najít obecnou definici integrace. Je to: spojení, vytvoření jednoho celku; vzájemné slučování činnosti jednotlivých částí jednoho systému nebo několika systémů dohromady 2. Tato slova se projevují i v definici o školní integraci, které uvádí Štěpáníková (2009) - tvrdí, ţe školní integrace znamená včlenění dítěte s postiţením mezi zdravé spoluţáky, tak, aby se mohlo vzdělávat podle svých schopností. Schmidtová (2008) označuje integrované vzdělávání jako vzdělávání dětí s postiţením a intaktních dětí ve společném kolektivu, kdy hlavním smyslem je rozvíjení individuality jedince, získání vzdělání pro další profesní uplatnění, pozitivní sebehodnocení a nezávislost dítěte. Podobně Jesenský říká, ţe pedagogická integrace je dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému souţití postiţených a intaktních na úrovni vzájemně vyváţené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací 3 Bürli (in Vítková 2004) školní integraci definuje, jako snahu poskytnout v různých formách výchovu a vzdělání jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami v co moţná nejméně restriktivním prostředí, které optimálně 1 Srov. Klimeš (2005) 2 Viz. Hartl (2004, s. 97) 3 viz. Michalík (1999, s. 11) 11

12 odpovídá jeho skutečnostem. Školní integrace podle něho spočívá v úsilí dosáhnout stavu, který se povaţuje za ideální, není to pevně stanovený stav, nýbrţ musí se podle něho pod tímto pojmem rozumět dynamický proces. Bürli (in Vítková 2004, s. 12) dále tvrdí, ţe školní integrace znamená, ţe se postiţeným dětem poskytuje výchova a vzdělávaní podle jejich specifických potřeb spíše v běţném typu školy neţ ve speciálních školách, integrační proces chápe jako pokračující redukci distance. Ţáci s postiţením se mají vzdělávat v co moţná nejvyšší moţné míře se svými vrstevníky, nemusí být vţdy vyučováni v běţné třídě. 4 Rozsah společného vzdělávání není pevně stanoven, musí byt uváţen v souvislosti s potřebami jednotlivých ţáků. 5 V Pedagogickém slovníku (2008, s. 87) je definován cíl integrovaného vzdělávání a to: poskytnout také ţákům s těţkými a trvalými zdravotními postiţeními společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky a přitom respektovat jejich specifické potřeby. Teoretickou částí školní integrace se zabývá integrativní pedagogika, která stojí na hodnotách otevřenosti, participace a různosti - proces integrace je zaloţený na týmové spolupráci všech zúčastněných. 6 Spolupráci všech zúčastněných jako jednu z podmínek, za kterých můţe být integrace úspěšná na prvním stupni základní školy, uvádí i Pipeková (in Vítková 1998). Jako další podmínky jmenuje společenskou a politickou vůli řešit problematiku integrovaného vzdělávání, organizační předpoklady, prostory, vybavení školy, upravené počty ţáků ve třídě, redukci učiva spojenou s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu, pouţívání speciálních učebních metod, pomůcek, učebnic, přítomnost speciálního pedagoga, dle počtu integrovaných ţáků, spolupráci s odborníky speciálně pedagogického centra, 4 Bürli (in Vítková 2004, s.12) 5 Bürli (in Vítková 2004, s.12) 6 Srov. Schmidtová (2008) 12

13 pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, spolupráci s rodiči a další vzdělávání učitelů. 7 MŠMT ČR (2001) v Bílé knize tvrdí, ţe integrace nemůţe být masovou záleţitostí. Tedy podobně jako Bürli (in Vítková 2004), který zdůrazňoval, ţe integrace musí být uváţena v souvislosti s potřebami jednotlivých ţáků. Dle MŠMT ČR (2001) v případech, kdy rodiče o integraci svého dítěte stojí a škola dokáţe zabezpečit podmínky a splnit veškerá kritéria, má být trend integrace podporován. To potvrzuje i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání z roku 2010, který preferuje vzdělávání ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí individuální integrace v běţné základní škole s ohledem na integrovaného ţáka i moţnosti dané školy. Štěpáníková (2009) však píše, ţe ředitel nemusí souhlasit s individuální integrací a nemusí dítě přijmout k integraci, protoţe ředitel není vázán ţádnými předpisy ani zákony, které by ho nutily dítě přijmout. Uzlová (2004) říká, ke školské integraci: - Integrace není, kdyţ je ţák se speciálními vzdělávacími potřebami umístěn ke spoluţákům do třídy bez podpory a sluţeb, které potřebuje, aby mohl mít úspěch. - Pedagog potřebuje mít podporu od dalších profesionálů, kdyţ jí nemá, nemůţe plně a kvalitně dítě s postiţením integrovat. - Nemůţeme od ţáka s postiţením očekávat, ţe bude plnit úkoly stejně, jako jeho spoluţáci bez postiţení. - Učitel se nemusí vzdát kvalitních speciálních metod ve výuce. - Není přehlíţení silných stránek, zájmů a preferencí jednotlivých dětí se speciálními potřebami. 7 Pipeková (in Vítková 1998) 13

14 Je potřeba odlišit integraci a inkluzi. Inkluze v rámci vzdělávání je proces, který předpokládá zařazení všech dětí do běţné školy, neboť právo na vzdělání, tedy to, ţe ţák s postiţením navštěvuje běţnou základní školu, je automatické. 8 Znamená absolutní přijmutí jedince bez jakýchkoliv výhrad a předsudků, kdy společnost vnímá člověka s postiţením jako svou samozřejmou součást a nepotřebuje vytvářet ţádné speciální podmínky pro jeho přijetí, protoţe tyto podmínky jsou uţ její samozřejmou součástí a nikdo se jim nediví a nepozastavuje se nad nimi. Inkluzivní vzdělávání lze podpořit: pozitivním postojem, včasným zásahem, pozitivními vzory, vhodným rozvojem politiky a změnou systému v oblasti vzdělávání. 9 Jak vyplynulo z úvodu první kapitoly, integrativním vzděláváním se rozumí včlenění ţáka se speciálně vzdělávacími potřebami mezi intaktní spoluţáky, rozvíjení jeho individuality, pozitivního sebehodnocení, nezávislosti ţáka, přizpůsobení prostoru a vybavení školy v závislosti na konkrétních potřebách ţáka a spolupráci všech zúčastněných stran Dělení integrace Integraci můţeme dělit podle různých hledisek. V této kapitole uvádím některá moţná dělení, která vycházejí z hledisek jako například nakolik je dítě integrované jestli plně nebo částečně, podle toho kolik je integrovaných dětí ve třídě a tak dále. Zapojení ţáka s postiţením do běţné školy podle Pipekové (in Vítková 1998) můţe být plné a částečné - při plné integraci dítěte s postiţením do běţné základní školy se můţe ředitel školy domluvit se zákonným zástupcem dítěte na úpravě učebního plánu. U částečné integrace má ředitel školy moţnost zřídit speciální třídu pro děti s postiţením, kde jsou ţáci s postiţením vzděláváni 8 Srov. Hájková, Strnadová (2010) 9 Srov. Michalík (2002) 14

15 odděleně, ale mohou navazovat vztahy se svými spoluţáky v době mimo vyučování. 10 Formu integrace ţáka v rozdělení na individuální a skupinovou popisuje vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Konkrétně se toto řeší v 3, odst. 1 písmeno a) a b). Kdy individuální formou se rozumí vzdělávání ţáka v běţné škole nebo v případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení. 11 Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání ţáka ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením v běţné škole nebo ve speciální škole určené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení. 12 Sýkorová (in Vítková, 1998) vystihuje čtyři modely integrace, které vycházejí z analýzy OECD, přičemţ snahy integrace vycházejí z medicínského modelu, sociálně patologického modelu, antropologickému modelu a modelu prostředí. Medicínský model přichází s medicínsky orientovanou péčí, to znamená, ţe cílem je překonání a léčba postiţení, například pomocí speciálně pedagogických opatření, podpůrného vyučování a speciální terapie, k níţ dochází ve speciálních zařízeních - integrace z medicínského pohledu znamená návrat do speciální školy a zaběhnutého reţimu. 13 Sociálně patologický model usuzuje, ţe základem potíţí jsou biologické problémy, diskriminaci a negativní přístup okolí přisuzuje postiţení - lidé s postiţením musí projít speciální terapií, aby mohli být adaptováni a normalizováni. 14 Model vycházející z prostředí jde k jádru školní integrace - integrace je přizpůsobena speciálním podmínkám daného ţáka v rámci školské reformy, model se zaměřuje i na sociální oblast, která je mimo 10 Pipeková (in Vítková 1998) 11 Srov. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných v 3, odst. 2, písm. a) a b) 12 Srov. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných v 3, odst Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 14 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 15

16 školu. 15 Posledním modelem je model antropologický, jeho cílem je lepší interpersonální interakce - důleţité je, aby se lidé s postiţením naučili se svým postiţením ţít a zároveň, aby lidé bez postiţení respektovali jejich identitu a jedinečnost včetně jejich postiţení. 16 Na běţné základní škole lze v jedné třídě integrovat nejvýše pět dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 17 Pomocí skupinové integrace se vzdělávají ţáci s postiţením ve třídě, oddělení či studijní skupině vytvořené pro studenty se zdravotním postiţením v běţné škole nebo ve škole speciální Legislativní rámec integrativního vzdělávání Listina základních práv a svobod, kterou poslanecká sněmovna přijala 16. prosince 1992, v článku 25 zmiňuje, ţe kaţdý bez výjimky má právo na vzdělání. Článek 33 ukládá povinnou školní docházku všem dětem bez rozdílu. Vzdělávání v České republice je legislativně upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školským zákonem). Ten popisuje v 2 zásady vzdělávání, které by mělo být mimo jiné bezplatné, svobodné, se vzájemnou úctou, rozšiřující znalosti dítěte a hlavně má být dostupné všem bez rozdílu. Školský zákon upravuje také vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V 16 odst. 6 školský zákon uvádí, ţe děti, ţáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 19 mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, 15 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 16 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 17 Srov. Výzkumný ústav pedagogický (2010) 18 Srov. Výzkumný ústav pedagogický (2010) 19 V 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona) přímo definuje, kdo je dítětem, ţákem a studentem se speciálně vzdělávacími potřebami, je to osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Přičemţ zdravotním postiţením 16

17 formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných popisuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí vyrovnávacích a podpůrných opatření. V 1 odst. 2 výše uvedená vyhláška definuje vyrovnávací opatření, kterými jsou: vyuţívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám ţáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, vyuţívání poradenských sluţeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a sluţeb asistenta pedagoga. Podpůrná opatření nalezneme v 1 odst. 3 výše uvedené vyhlášky, patří k nim: vyuţití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických sluţeb, zajištění sluţeb asistenta pedagoga, sníţení počtu ţáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby ţáka. Individuálně vzdělávací plán řeší v 18 zákon 561/2004 školský zákon - ředitel školy můţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na ţádost jeho zákonného zástupce a zletilému ţákovi nebo studentovi se speciálními se ve výše uvedeném zákoně míní mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 19 Zdravotním znevýhodněním je ve Školském zákoně myšleno zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání. 17

18 vzdělávacími potřebami na jeho ţádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále téţ IVP). Individuální vzdělávací plán umoţňuje pracovat ţákovi podle jeho moţností, jeho vlastním tempem a bez ohledu na učební osnovy. Cílem plánu je najít vhodnou úroveň, na které bude ţák pracovat, ne pro něj hledat úlevy. 20 IVP také umoţňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, které dosahuje. Rodiče jsou zapojeni do přípravy plánu, jsou tak spoluodpovědní za výsledky práce svého dítěte. 21 IVP by měl být tvořen podle určitých principů, měl by vycházet z diagnostiky odborného pracoviště a z pedagogické diagnostiky učitele, měl by brát ohled na informace, které vyplynou z rozhovoru s rodiči a se ţákem, zároveň se musí rodiče i ţák aktivně podílet na výuce. 22 IVP nemusí být vytvářen pro všechny předměty, tvoří se pouze tam, kde se výrazněji projevuje postiţení ţáka. 23 Individuální vzdělávací plán vypracovává učitel daného předmětu, v IVP je ale uvedeno jméno poradenského pracovníka, se kterým je moţné obsah IVP konzultovat. 24 Tento pracovník (nebo případně učitel dané školy) s dítětem provádí reedukaci a musí učitele informovat o pokrocích, kterých dítě dosáhlo (Zelinková, 2007). Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 6, odst. 4) stanoví obsah individuálního vzdělávacího plánu, který by měl obsahovat údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické a psychologické péče ţákovi; údaje o cíli vzdělávání ţáka, časové a obsahové rozvrţení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek; vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka; seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 20 Zelinková (2007) 21 Zelinková, (2007) 22 Zelinková, (2007) 23 Zelinková, (2007) 24 Zelinková, (2007) 18

19 materiálů; jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat; návrh případného sníţení počtu ţáků ve třídě; předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků; závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. Ţákovi se speciálně vzdělávacími potřebami můţe pomáhat při výuce asistent pedagoga. Funkce asistenta pedagoga je stanoveno v zákonu č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde v 20 odst. 1 je definováno, kdo je asistent pedagoga. Ve výše uvedeném paragrafu je uvedeno, ţe asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a ţáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci. V případě, ţe kterékoliv dítě (tedy i dítě se speciálně vzdělávacími potřebami) v šesti letech není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče dítěte poţádat o odklad povinné školní docházky. Odklad povinné školní docházky definuje zákon 561/2004 školský zákon v 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a poţádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němţ má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloţí ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je ţádost doloţena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odloţit nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku. Ve výše uvedeném zákonu v 49 odst. 2 je zmínka o řediteli školy, který má moţnost přeřadit ţáka do vzdělávacího plánu pro ţáky se zdravotním postiţením nebo do programu speciální základní školy se souhlasem školského poradenského zařízení jen v případě, ţe rodiče nebo zákonný zástupce 19

20 s přechodem svého dítěte souhlasí. Ředitel musí také informovat o změnách, které s přestupem ţáka do jiného programu souvisí. Ţákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, řediteli školy i učitelům těchto ţáků, pomáhají školská poradenská zařízení. Činnosti školských poradenských zařízení jsou definovány ve vyhlášce č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních - jejich účelem je mimo jiné vytvořit vhodné podmínky pro psychický i fyzický rozvoj dítěte před i během školní docházky, rozvíjet děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dbát na rozvoj profesních znalostí pedagogů, zmírňování neblahých důsledků zdravotního postiţení či znevýhodnění pomocí prevence. 25 Školská poradenská zařízení mají také v kompetenci výsledky ze zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb ţáků škol. Na základě jednotlivých výsledků z psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky poté tato zařízení zpracovávají výsledky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy. 26 Integrace ţáka se speciálně vzdělávacími potřebami můţe být podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. individuální a skupinová. Nezastupitelný význam v edukaci dětí s postiţením má včasná intervence (raná péče), která je upravená zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách konkrétně v 54. Včasnou intervencí se rozumí systém sluţeb, které jsou poskytovány dětem od narození do tří nebo sedmi let věku a jejich rodinám. Vychází se zde z poznatku, ţe mozek malého dítěte je velmi plastický a je 25 Srov. Vyhláška č. 116/2011 Sb Srov. Vyhláška č. 116/2011 Sb. 4 Další dokumentace odst. 7 b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby ţáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky. 20

21 schopen jednak regenerace, ale také kompenzace vzniklého postiţení. 27 Raná péče má být interdisciplinární Faktory ovlivňující školskou integraci a její výhody a nevýhody Mezi základní faktory, které ovlivňují úspěšnost integrace, patří především rodiče a rodina, škola, učitelé, poradenství a diagnostika, prostředky speciálně pedagogické podpory a různé další faktory. 28 Rozhodující roli ve výchově dětí mají rodiče, proto jsou důleţitým faktorem integrace. V rodinách dětí se zdravotním postiţením se mohou objevovat různé aspekty. Například rodiče mají větší obavy o zdraví svých dětí, jsou opatrnější neţ rodiče intaktních dětí a někdy jejich chování můţe vést k omezování dítěte. 29 Dále se můţe u rodičů dětí s postiţením objevovat nedůvěra vůči institucím a jejich představitelům - rodiče dětí s postiţením jsou nuceni často komunikovat s různými institucemi sociálního zabezpečení, se zdravotními pojišťovnami a jinými úřady, ne vţdy je komunikace s těmito institucemi jednoduchá a často nesplňuje představy rodičů o dobré péči. 30 Tyto špatné zkušenosti si rodiče mohou přenést i do školního prostředí. Rodiny dětí s postiţením mohou pociťovat určitou ekonomickou nejistotu. Je to dáno zejména tím, ţe zdravotní postiţení dítěte přináší vyšší náklady. Často také jeden z rodičů nepracuje a je s dítětem doma. Rodiny s dětmi s postiţením jsou také více závislé na poradenských institucích. V neposlední řadě jsou rodiče dětí s postiţením vystaveni většímu psychickému i fyzickému vypětí a mohou být pádem více unavení. Rodiče integrovaného dítěte musí počítat se svoji větší angaţovaností při vzdělávání jejich dítěte Srov. Jankovský (2006) 28 Srov. Michalík (2002) 29 Srov. Michalík (2002) 30 Srov. Michalík (2002) 31 Srov. Michalík (2002) 21

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE Jitka Vítová 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu nového sociálního podniku Petra Zoubková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií VERONIKA WEIDINGEROVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a a matematika se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

Pes jako pomocník lidí s postižením

Pes jako pomocník lidí s postižením Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pes jako pomocník lidí s postižením Bakalářská práce Tereza Jirková Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Katedra sociální práce Pastorační

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více