Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček Kristýna Plačková, Dis. Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát Studijní program: B 7508 Sociální práce Studijní obor: Pastorační a sociální práce Praha

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci s názvem Integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček napsala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne 22. července 2013 Kristýna Plačková 2

3 Klíčová slova Školní integrace, ţák se speciálně vzdělávacími potřebami, ZŠ Klíček Anotace Bakalářská práce se věnuje problematice dvou ţákům se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Teoretická část se věnuje teorii školní integrace a konkrétním postiţením dvou vybraných ţáků ze ZŠ Klíček. Zároveň ZŠ Klíček představuje. Praktická část popisuje analýzu procesu integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček a představuje dva vybrané ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Tomáše a Kateřinu). Dále obsahuje rozhovory s lidmi, kteří integraci Tomáše a Kateřiny ovlivňují a jsou pro tento proces důleţití. Praktická část zahrnuje také záznamy z pozorování Tomáše a Kateřiny. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza procesu integrace ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Dílčími cíli v rámci rozhovorů je zhodnocení procesu integrace z pohledu rodičů dvou ţáků, třídních učitelů, speciálního pedagoga, osobního asistenta a asistenta pedagoga. Rozhovory také dokreslují podobu procesu integrace Tomáše a Kateřiny. Dílčí cíle u pozorování jsou rozděleny na cíle pro Tomáše a cíle pro Kateřinu. U Tomáše jsem hodnotila průběh jeho integrace ve škole, její rozvíjení, a zda je proces integrace úspěšný nebo neúspěšný. U Kateřiny jsem hodnotila průběh její integrace ve škole, jak jí přijali spoluţáci, jak se zapojila do kolektivu, jak spolupracuje s učiteli a jak plní zadané úkoly učitelů. 3

4 Keywords: School integration, pupil with special educational needs, ZŠ Klíček Abstract: This Thesis deals with problems of the integration of pupils with special educational needs in primary school Klíček. The theoretical part describes the school integration, specific impairment of two selected pupils from primary school Klíček and performance primary school Klíček. The practical part describes the analysis of the process of integration of pupils with special educational needs at primary school Klíček and a choice of two pupils with special educational needs (Thomas and Catherine). It also includes interviews with people who integrate Thomas and Catherine influence and are important for this process. The practical part includes records of observations of Thomas and Catherine. The main aim of this thesis is to analyze the process of integration of pupils with special educational needs at primary school Klíček. Specific objectives included in the interviews is to evaluate the integration process from the perspective of parents of two students, classroom teachers, special education teacher, personal assistant and teaching assistant. Also illustrate the form of process integration Thomas and Catherine. Sub-objectives of the observations were split on aims and objectives for Tomas for Catherine. For Thomas, I evaluated the progress of its integration in the school, its development, and that the integration process successful or unsuccessful. For Catherine, I evaluated the progress of its integration in school, her classmates accepted to engage in collective, working as a teacher and how to perform the tasks assigned to teachers. 4

5 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce PhDr. Vladimíru Mašátovi za jeho odborné vedení, vstřícný přístup a optimismus. Děkuji i řediteli ZŠ Klíček, zaměstnancům ZŠ Klíček, rodičům integrovaných ţáků i ţákům samotným za spolupráci a vlídné přijetí. 5

6 Citát: Kaţdý s úctou vzpomíná na skvělé učitele, ale s vděčností myslí na ty, kdo se nějak dotkli jeho lidského povědomí. Školní vzdělání není nic jiného neţ potřebný materiál, ale ţivotodárným prvkem, jak pro růst rostliny, tak i pro dětskou duši je teplo. Carl Jung (in Libuše Chocholová, 2000) 6

7 Obsah Úvod Školní integrace Dělení integrace Legislativní rámec integrativního vzdělávání Faktory ovlivňující školskou integraci a její výhody a nevýhody Popis postižení vybraných žáků Neurofibromatóza ADHD Hypotonický syndrom centrálního typu Reflux Dyslexie a dysortografie Myopie a astigmatismus Dětská mozková obrna Expresní dysfázie Základní škola Klíček Analýza procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček Tomáš Záznam o pozorování Tomáše Rozhovor s Tomášovou maminkou Rozhovor s třídní učitelkou Tomáše Rozhovor s osobním asistentem Rozhovor se speciální pedagoţkou (části týkající se Tomáše) Shrnutí Tomáš Kateřina

8 Záznam o pozorování Kateřiny Rozhovor s maminkou Kateřiny Rozhovor s třídním učitelem Kateřiny Rozhovor s asistentkou pedagoga Rozhovor se speciální pedagoţkou (části týkající se Kateřiny) Shrnutí Kateřina Společná kritéria pro splnění úspěšné integrace Tomáše a Kateřiny Rozhovory týkající se integrace obecně Diskuse Závěr Použité zdroje Literatura: Zákony, vyhlášky, programy: Ostatní zdroje: Příloha č. 1 Další informace o ZŠ Klíček Příloha č. 2 - Rozhovor s maminkou Tomáše Příloha č. 3 Rozhovor s maminkou Kateřiny Příloha č. 4 Rozhovor s třídní učitelkou Tomáše Příloha č. 5 - Rozhovor s osobním asistentem Tomáše Příloha č. 6 Rozhovor s třídním učitelem Kateřiny Příloha č. 7 - Rozhovor s asistentkou pedagoga Kateřiny Příloha č. 8 - Rozhovor s ředitelem ZŠ Klíček Příloha č. 9 - Rozhovor se speciální pedagoţkou ZŠ Klíček Příloha č. 10 Tomášův vzdělávací individuální plán Příloha č. 11 Kateřinin individuální vzdělávací plán

9 Úvod Ve svém ţivotě jsem několik let pracovala s dětmi i dospělými osobami s postiţením. Věnovala jsem se mimo jiné lidem s autismem, s mentálním postiţením, s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, s kombinovaným postiţením. Pracovala jsem jako osobní asistentka a pomáhala jsem rodičům dětí s postiţením formou respitní péče a formou letních táborů. Nikdy jsem se však nevěnovala oblasti vzdělávání dětí s postiţením v běţném proudu, tedy vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. To je důvod, proč jsem se rozhodla, zabývat se touto oblastí. Chtěla jsem zjistit, jak se děti se speciálními vzdělávacími potřebami učí na základní škole, jaké mají podmínky pro výuku a jak je jejich vzdělávání zakotveno v zákonech. Svou práci jsem zaměřila na stručný popis integrativního vzdělávání dvou dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Jedná se o ţáka z první třídy, který je na začátku integrace a ţákyni z deváté třídy, která v tomto školním roce končí. Tomáš i Kateřina jsou na základní škole integrovaní s kombinovaným postiţením. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza procesu integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. V rámci praktické části bakalářské práce jsem se rozhodla vyuţít k jeho naplnění rozhovory a pozorování. Dílčími cíli v rámci rozhovorů a pozorování bylo: U rozhovorů: - zhodnocení procesu integrace z pohledu rodičů dvou ţáků, třídních učitelů, speciálního pedagoga, osobního asistenta a asistenta pedagoga. - dokreslit podobu procesu integrace Tomáše a Kateřiny. 9

10 U pozorování: - u Tomáše - zhodnotit průběh jeho integrace ve škole. Chtěla jsem sledovat rozvíjení procesu integrace jak jej přijali ostatní ţáci ze třídy, jak jej přijala třídní učitelka, jaká jsou zde specifika při učení ţáka. Zda je proces integrace úspěšný či neúspěšný. - u Kateřiny - zhodnotit průběh její integrace ve škole. U Kateřiny, jsem chtěla zhodnotit jak Kateřina přijala spoluţáky, jak Kateřinu přijali spoluţáci (neboli, jak je zapojena do kolektivu), jak spolupracuje s učiteli, jak plní zadané úkoly učitelů. Svou práci rozděluji do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje školní integraci, jejímu dělení, právnímu ukotvení a faktorům, které jí ovlivňují a jejím výhodám i nevýhodám. Druhá kapitola popisuje konkrétní postiţení dvou vybraných ţáků, se kterými jsem na ZŠ Klíček spolupracovala. Třetí kapitola představuje ZŠ Klíček. Celá teoretická část je podkladem pro poslední, empirickou část. Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, která se věnuje analýze procesu integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček. Představuji v ní oba vybrané ţáky, kapitola dále obsahuje rozhovory s lidmi, kteří jsou pro proces integrace Tomáše a Kateřiny důleţití. Kapitola zahrnuje také záznamy z pozorování Tomáše a Kateřiny. K vypracování práce byla vyuţita analýza odborné literatury pro teoretickou část, výsledky praktické části byly získány polořízenými rozhovory. V závěru docházím k tomu, ţe integrace na ZŠ Klíček je dobře teoreticky připravená, její realizace ale není stoprocentně dokonalá. 10

11 1. Školní integrace Co znamená, kdyţ se vysloví pojem školní integrace? Jakým způsobem se dítě s postiţením můţe integrovat do kolektivu zdravých dětí? Existují nějaké typy a formy integrace? Proč by se dítě mělo integrovat do třídy zdravých spoluţáků? Má integrace jen výhody nebo i své nevýhody? Kdyţ odhlédneme od toho, ţe se ve své bakalářské práci věnuji školní integraci a podíváme se do slovníku cizích slov, co znamená slovo integrace, najdeme význam slova jako scelení, ucelení a sjednocení. 1 Podobně ve Stručném psychologickém slovníku můţeme najít obecnou definici integrace. Je to: spojení, vytvoření jednoho celku; vzájemné slučování činnosti jednotlivých částí jednoho systému nebo několika systémů dohromady 2. Tato slova se projevují i v definici o školní integraci, které uvádí Štěpáníková (2009) - tvrdí, ţe školní integrace znamená včlenění dítěte s postiţením mezi zdravé spoluţáky, tak, aby se mohlo vzdělávat podle svých schopností. Schmidtová (2008) označuje integrované vzdělávání jako vzdělávání dětí s postiţením a intaktních dětí ve společném kolektivu, kdy hlavním smyslem je rozvíjení individuality jedince, získání vzdělání pro další profesní uplatnění, pozitivní sebehodnocení a nezávislost dítěte. Podobně Jesenský říká, ţe pedagogická integrace je dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému souţití postiţených a intaktních na úrovni vzájemně vyváţené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací 3 Bürli (in Vítková 2004) školní integraci definuje, jako snahu poskytnout v různých formách výchovu a vzdělání jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami v co moţná nejméně restriktivním prostředí, které optimálně 1 Srov. Klimeš (2005) 2 Viz. Hartl (2004, s. 97) 3 viz. Michalík (1999, s. 11) 11

12 odpovídá jeho skutečnostem. Školní integrace podle něho spočívá v úsilí dosáhnout stavu, který se povaţuje za ideální, není to pevně stanovený stav, nýbrţ musí se podle něho pod tímto pojmem rozumět dynamický proces. Bürli (in Vítková 2004, s. 12) dále tvrdí, ţe školní integrace znamená, ţe se postiţeným dětem poskytuje výchova a vzdělávaní podle jejich specifických potřeb spíše v běţném typu školy neţ ve speciálních školách, integrační proces chápe jako pokračující redukci distance. Ţáci s postiţením se mají vzdělávat v co moţná nejvyšší moţné míře se svými vrstevníky, nemusí být vţdy vyučováni v běţné třídě. 4 Rozsah společného vzdělávání není pevně stanoven, musí byt uváţen v souvislosti s potřebami jednotlivých ţáků. 5 V Pedagogickém slovníku (2008, s. 87) je definován cíl integrovaného vzdělávání a to: poskytnout také ţákům s těţkými a trvalými zdravotními postiţeními společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky a přitom respektovat jejich specifické potřeby. Teoretickou částí školní integrace se zabývá integrativní pedagogika, která stojí na hodnotách otevřenosti, participace a různosti - proces integrace je zaloţený na týmové spolupráci všech zúčastněných. 6 Spolupráci všech zúčastněných jako jednu z podmínek, za kterých můţe být integrace úspěšná na prvním stupni základní školy, uvádí i Pipeková (in Vítková 1998). Jako další podmínky jmenuje společenskou a politickou vůli řešit problematiku integrovaného vzdělávání, organizační předpoklady, prostory, vybavení školy, upravené počty ţáků ve třídě, redukci učiva spojenou s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu, pouţívání speciálních učebních metod, pomůcek, učebnic, přítomnost speciálního pedagoga, dle počtu integrovaných ţáků, spolupráci s odborníky speciálně pedagogického centra, 4 Bürli (in Vítková 2004, s.12) 5 Bürli (in Vítková 2004, s.12) 6 Srov. Schmidtová (2008) 12

13 pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, spolupráci s rodiči a další vzdělávání učitelů. 7 MŠMT ČR (2001) v Bílé knize tvrdí, ţe integrace nemůţe být masovou záleţitostí. Tedy podobně jako Bürli (in Vítková 2004), který zdůrazňoval, ţe integrace musí být uváţena v souvislosti s potřebami jednotlivých ţáků. Dle MŠMT ČR (2001) v případech, kdy rodiče o integraci svého dítěte stojí a škola dokáţe zabezpečit podmínky a splnit veškerá kritéria, má být trend integrace podporován. To potvrzuje i Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání z roku 2010, který preferuje vzdělávání ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí individuální integrace v běţné základní škole s ohledem na integrovaného ţáka i moţnosti dané školy. Štěpáníková (2009) však píše, ţe ředitel nemusí souhlasit s individuální integrací a nemusí dítě přijmout k integraci, protoţe ředitel není vázán ţádnými předpisy ani zákony, které by ho nutily dítě přijmout. Uzlová (2004) říká, ke školské integraci: - Integrace není, kdyţ je ţák se speciálními vzdělávacími potřebami umístěn ke spoluţákům do třídy bez podpory a sluţeb, které potřebuje, aby mohl mít úspěch. - Pedagog potřebuje mít podporu od dalších profesionálů, kdyţ jí nemá, nemůţe plně a kvalitně dítě s postiţením integrovat. - Nemůţeme od ţáka s postiţením očekávat, ţe bude plnit úkoly stejně, jako jeho spoluţáci bez postiţení. - Učitel se nemusí vzdát kvalitních speciálních metod ve výuce. - Není přehlíţení silných stránek, zájmů a preferencí jednotlivých dětí se speciálními potřebami. 7 Pipeková (in Vítková 1998) 13

14 Je potřeba odlišit integraci a inkluzi. Inkluze v rámci vzdělávání je proces, který předpokládá zařazení všech dětí do běţné školy, neboť právo na vzdělání, tedy to, ţe ţák s postiţením navštěvuje běţnou základní školu, je automatické. 8 Znamená absolutní přijmutí jedince bez jakýchkoliv výhrad a předsudků, kdy společnost vnímá člověka s postiţením jako svou samozřejmou součást a nepotřebuje vytvářet ţádné speciální podmínky pro jeho přijetí, protoţe tyto podmínky jsou uţ její samozřejmou součástí a nikdo se jim nediví a nepozastavuje se nad nimi. Inkluzivní vzdělávání lze podpořit: pozitivním postojem, včasným zásahem, pozitivními vzory, vhodným rozvojem politiky a změnou systému v oblasti vzdělávání. 9 Jak vyplynulo z úvodu první kapitoly, integrativním vzděláváním se rozumí včlenění ţáka se speciálně vzdělávacími potřebami mezi intaktní spoluţáky, rozvíjení jeho individuality, pozitivního sebehodnocení, nezávislosti ţáka, přizpůsobení prostoru a vybavení školy v závislosti na konkrétních potřebách ţáka a spolupráci všech zúčastněných stran Dělení integrace Integraci můţeme dělit podle různých hledisek. V této kapitole uvádím některá moţná dělení, která vycházejí z hledisek jako například nakolik je dítě integrované jestli plně nebo částečně, podle toho kolik je integrovaných dětí ve třídě a tak dále. Zapojení ţáka s postiţením do běţné školy podle Pipekové (in Vítková 1998) můţe být plné a částečné - při plné integraci dítěte s postiţením do běţné základní školy se můţe ředitel školy domluvit se zákonným zástupcem dítěte na úpravě učebního plánu. U částečné integrace má ředitel školy moţnost zřídit speciální třídu pro děti s postiţením, kde jsou ţáci s postiţením vzděláváni 8 Srov. Hájková, Strnadová (2010) 9 Srov. Michalík (2002) 14

15 odděleně, ale mohou navazovat vztahy se svými spoluţáky v době mimo vyučování. 10 Formu integrace ţáka v rozdělení na individuální a skupinovou popisuje vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Konkrétně se toto řeší v 3, odst. 1 písmeno a) a b). Kdy individuální formou se rozumí vzdělávání ţáka v běţné škole nebo v případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení. 11 Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání ţáka ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením v běţné škole nebo ve speciální škole určené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení. 12 Sýkorová (in Vítková, 1998) vystihuje čtyři modely integrace, které vycházejí z analýzy OECD, přičemţ snahy integrace vycházejí z medicínského modelu, sociálně patologického modelu, antropologickému modelu a modelu prostředí. Medicínský model přichází s medicínsky orientovanou péčí, to znamená, ţe cílem je překonání a léčba postiţení, například pomocí speciálně pedagogických opatření, podpůrného vyučování a speciální terapie, k níţ dochází ve speciálních zařízeních - integrace z medicínského pohledu znamená návrat do speciální školy a zaběhnutého reţimu. 13 Sociálně patologický model usuzuje, ţe základem potíţí jsou biologické problémy, diskriminaci a negativní přístup okolí přisuzuje postiţení - lidé s postiţením musí projít speciální terapií, aby mohli být adaptováni a normalizováni. 14 Model vycházející z prostředí jde k jádru školní integrace - integrace je přizpůsobena speciálním podmínkám daného ţáka v rámci školské reformy, model se zaměřuje i na sociální oblast, která je mimo 10 Pipeková (in Vítková 1998) 11 Srov. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných v 3, odst. 2, písm. a) a b) 12 Srov. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných v 3, odst Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 14 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 15

16 školu. 15 Posledním modelem je model antropologický, jeho cílem je lepší interpersonální interakce - důleţité je, aby se lidé s postiţením naučili se svým postiţením ţít a zároveň, aby lidé bez postiţení respektovali jejich identitu a jedinečnost včetně jejich postiţení. 16 Na běţné základní škole lze v jedné třídě integrovat nejvýše pět dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 17 Pomocí skupinové integrace se vzdělávají ţáci s postiţením ve třídě, oddělení či studijní skupině vytvořené pro studenty se zdravotním postiţením v běţné škole nebo ve škole speciální Legislativní rámec integrativního vzdělávání Listina základních práv a svobod, kterou poslanecká sněmovna přijala 16. prosince 1992, v článku 25 zmiňuje, ţe kaţdý bez výjimky má právo na vzdělání. Článek 33 ukládá povinnou školní docházku všem dětem bez rozdílu. Vzdělávání v České republice je legislativně upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školským zákonem). Ten popisuje v 2 zásady vzdělávání, které by mělo být mimo jiné bezplatné, svobodné, se vzájemnou úctou, rozšiřující znalosti dítěte a hlavně má být dostupné všem bez rozdílu. Školský zákon upravuje také vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V 16 odst. 6 školský zákon uvádí, ţe děti, ţáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 19 mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, 15 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 16 Srov. Sýkorová (in Vítková, 1998) 17 Srov. Výzkumný ústav pedagogický (2010) 18 Srov. Výzkumný ústav pedagogický (2010) 19 V 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona) přímo definuje, kdo je dítětem, ţákem a studentem se speciálně vzdělávacími potřebami, je to osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Přičemţ zdravotním postiţením 16

17 formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných popisuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí vyrovnávacích a podpůrných opatření. V 1 odst. 2 výše uvedená vyhláška definuje vyrovnávací opatření, kterými jsou: vyuţívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám ţáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, vyuţívání poradenských sluţeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a sluţeb asistenta pedagoga. Podpůrná opatření nalezneme v 1 odst. 3 výše uvedené vyhlášky, patří k nim: vyuţití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických sluţeb, zajištění sluţeb asistenta pedagoga, sníţení počtu ţáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby ţáka. Individuálně vzdělávací plán řeší v 18 zákon 561/2004 školský zákon - ředitel školy můţe s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na ţádost jeho zákonného zástupce a zletilému ţákovi nebo studentovi se speciálními se ve výše uvedeném zákoně míní mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 19 Zdravotním znevýhodněním je ve Školském zákoně myšleno zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání. 17

18 vzdělávacími potřebami na jeho ţádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále téţ IVP). Individuální vzdělávací plán umoţňuje pracovat ţákovi podle jeho moţností, jeho vlastním tempem a bez ohledu na učební osnovy. Cílem plánu je najít vhodnou úroveň, na které bude ţák pracovat, ne pro něj hledat úlevy. 20 IVP také umoţňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, které dosahuje. Rodiče jsou zapojeni do přípravy plánu, jsou tak spoluodpovědní za výsledky práce svého dítěte. 21 IVP by měl být tvořen podle určitých principů, měl by vycházet z diagnostiky odborného pracoviště a z pedagogické diagnostiky učitele, měl by brát ohled na informace, které vyplynou z rozhovoru s rodiči a se ţákem, zároveň se musí rodiče i ţák aktivně podílet na výuce. 22 IVP nemusí být vytvářen pro všechny předměty, tvoří se pouze tam, kde se výrazněji projevuje postiţení ţáka. 23 Individuální vzdělávací plán vypracovává učitel daného předmětu, v IVP je ale uvedeno jméno poradenského pracovníka, se kterým je moţné obsah IVP konzultovat. 24 Tento pracovník (nebo případně učitel dané školy) s dítětem provádí reedukaci a musí učitele informovat o pokrocích, kterých dítě dosáhlo (Zelinková, 2007). Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 6, odst. 4) stanoví obsah individuálního vzdělávacího plánu, který by měl obsahovat údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické a psychologické péče ţákovi; údaje o cíli vzdělávání ţáka, časové a obsahové rozvrţení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek; vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka; seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 20 Zelinková (2007) 21 Zelinková, (2007) 22 Zelinková, (2007) 23 Zelinková, (2007) 24 Zelinková, (2007) 18

19 materiálů; jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat; návrh případného sníţení počtu ţáků ve třídě; předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků; závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. Ţákovi se speciálně vzdělávacími potřebami můţe pomáhat při výuce asistent pedagoga. Funkce asistenta pedagoga je stanoveno v zákonu č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde v 20 odst. 1 je definováno, kdo je asistent pedagoga. Ve výše uvedeném paragrafu je uvedeno, ţe asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a ţáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci. V případě, ţe kterékoliv dítě (tedy i dítě se speciálně vzdělávacími potřebami) v šesti letech není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče dítěte poţádat o odklad povinné školní docházky. Odklad povinné školní docházky definuje zákon 561/2004 školský zákon v 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a poţádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němţ má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloţí ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je ţádost doloţena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odloţit nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku. Ve výše uvedeném zákonu v 49 odst. 2 je zmínka o řediteli školy, který má moţnost přeřadit ţáka do vzdělávacího plánu pro ţáky se zdravotním postiţením nebo do programu speciální základní školy se souhlasem školského poradenského zařízení jen v případě, ţe rodiče nebo zákonný zástupce 19

20 s přechodem svého dítěte souhlasí. Ředitel musí také informovat o změnách, které s přestupem ţáka do jiného programu souvisí. Ţákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, řediteli školy i učitelům těchto ţáků, pomáhají školská poradenská zařízení. Činnosti školských poradenských zařízení jsou definovány ve vyhlášce č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních - jejich účelem je mimo jiné vytvořit vhodné podmínky pro psychický i fyzický rozvoj dítěte před i během školní docházky, rozvíjet děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dbát na rozvoj profesních znalostí pedagogů, zmírňování neblahých důsledků zdravotního postiţení či znevýhodnění pomocí prevence. 25 Školská poradenská zařízení mají také v kompetenci výsledky ze zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb ţáků škol. Na základě jednotlivých výsledků z psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky poté tato zařízení zpracovávají výsledky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy. 26 Integrace ţáka se speciálně vzdělávacími potřebami můţe být podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. individuální a skupinová. Nezastupitelný význam v edukaci dětí s postiţením má včasná intervence (raná péče), která je upravená zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách konkrétně v 54. Včasnou intervencí se rozumí systém sluţeb, které jsou poskytovány dětem od narození do tří nebo sedmi let věku a jejich rodinám. Vychází se zde z poznatku, ţe mozek malého dítěte je velmi plastický a je 25 Srov. Vyhláška č. 116/2011 Sb Srov. Vyhláška č. 116/2011 Sb. 4 Další dokumentace odst. 7 b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby ţáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení, včetně posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky. 20

21 schopen jednak regenerace, ale také kompenzace vzniklého postiţení. 27 Raná péče má být interdisciplinární Faktory ovlivňující školskou integraci a její výhody a nevýhody Mezi základní faktory, které ovlivňují úspěšnost integrace, patří především rodiče a rodina, škola, učitelé, poradenství a diagnostika, prostředky speciálně pedagogické podpory a různé další faktory. 28 Rozhodující roli ve výchově dětí mají rodiče, proto jsou důleţitým faktorem integrace. V rodinách dětí se zdravotním postiţením se mohou objevovat různé aspekty. Například rodiče mají větší obavy o zdraví svých dětí, jsou opatrnější neţ rodiče intaktních dětí a někdy jejich chování můţe vést k omezování dítěte. 29 Dále se můţe u rodičů dětí s postiţením objevovat nedůvěra vůči institucím a jejich představitelům - rodiče dětí s postiţením jsou nuceni často komunikovat s různými institucemi sociálního zabezpečení, se zdravotními pojišťovnami a jinými úřady, ne vţdy je komunikace s těmito institucemi jednoduchá a často nesplňuje představy rodičů o dobré péči. 30 Tyto špatné zkušenosti si rodiče mohou přenést i do školního prostředí. Rodiny dětí s postiţením mohou pociťovat určitou ekonomickou nejistotu. Je to dáno zejména tím, ţe zdravotní postiţení dítěte přináší vyšší náklady. Často také jeden z rodičů nepracuje a je s dítětem doma. Rodiny s dětmi s postiţením jsou také více závislé na poradenských institucích. V neposlední řadě jsou rodiče dětí s postiţením vystaveni většímu psychickému i fyzickému vypětí a mohou být pádem více unavení. Rodiče integrovaného dítěte musí počítat se svoji větší angaţovaností při vzdělávání jejich dítěte Srov. Jankovský (2006) 28 Srov. Michalík (2002) 29 Srov. Michalík (2002) 30 Srov. Michalík (2002) 31 Srov. Michalík (2002) 21

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Žádost o přijetí. místo trvalého pobytu

Žádost o přijetí. místo trvalého pobytu Základní škola Černá Hora Školní 308 679 21 Černá Hora Žádost o přijetí Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

73/2005 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více