Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím"

Transkript

1 Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, Tři Sekery, tel IČO , Školní vzdělávací program základního vzdělávání Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Stav k Schváleno pedagogickou radou: Předloženo školské radě:

2 Obsah 1. Identifikační údaje Název ŠVP ZV 1.2 Údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy 2.2. Charakteristika pedagogického sboru 2.3. Charakteristika žáků 2.4. Dlouhodobé projekty 2.5. Školní jednodenní projekty 2.6.Mezinárodní projekty 2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.8. Vlastní hodnocení - Evaluační činnosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy 3.2 Výchovná a vzdělávací strategie 3.3. Klíčové kompetence 3.4. Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných Význam IVP Struktura IVP Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků s poruchami chování Vzdělávání žáků s poruchami učení Průřezová témata 4. Vlastní tvorba ŠVP ZV Učební plán 1. stupně 4.2. Poznámky k učebnímu plánu 5. Učební osnovy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáka 6.2.Koncepce domácí přípravy žáků 2

3 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) 27002/ Od hraní k vědění Je to samozřejmě těžké zapomenout na sebe sama a vmyslet se do dětské hlavičky co tam je a co tam není. Ale komu se podaří otevřít srdce dítěte, ten vidí i do dětské hlavičky a dobře ví, čeho je tam třeba. Jeremias Gotthelf Údaje o škole Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, Tři Sekery 79, Tři Sekery Adresa : Tři Sekery 79, Tři Sekery Ředitelka školy : Mgr. Iva Knedlíková Telefon : Webové stránky: IČO : Identifikátor zařízení : IZO : Základní škola Školní družina při ZŠ Školní jídelna Mateřská škola Od je součástí školy mateřská škola ( odloučené pracoviště Tři Sekery 114, Tři Sekery), pracuje podle samostatného vzdělávacího programu Krtkova dobrodružství 3

4 1. 3. Zřizovatel školy Obec Tři Sekery Tři Sekery 82, Tři Sekery, tel Platnost dokumentu od ČLOVĚK A ŠEST BAREV DUHY Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti. Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti. Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat. Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti. Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit. Žije-li dítě v přátelském prostředí, naučí se hledat ve světě lásku. Ale: Žije-li dítě v kárání, naučí se odsuzovat. Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit. Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti. Výchova dítěte v naší základní škole směřuje k rozvoji osobnosti, posilování úcty k právům a svobodám, posilování úcty k rodičům, kultuře, jazyku, zemi kde žijeme, civilizaci, jiným národům, etnikům a náboženstvím. Chceme vést děti k snášenlivosti, úctě k životnímu prostředí, připravovat je na zodpovědný a kvalitní život. Základní škola je umístěna v klidné části obce, obklopená zelení. Budova je z velké části zrekonstruovaná, třídy jsou moderně vybaveny a vymalovány veselými pastelovými barvami. Děti denně využívají sportovním nářadím bohatě vybavenou cvičebnu a zahradu s herními prvky. 4

5 akceptujeme Ve své práci akcentujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi samotnými. Na základě pevných kladných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak psychických, které vychází ze zákonitostí vývoje dítěte, z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmů celé skupin vytváříme Snažíme se o vytváření a vypěstování celého souboru společensko-pozitivních vztahů, připravenosti pomáhat druhým, ohleduplnosti, trpělivosti a porozumění. Při tom dbáme na to, aby se tyto vlastnosti nevytvářely jenom živelně, vzájemným soužitím, ale aby byly systematicky pěstovány a upevňovány. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Kromě toho se učí prosazovat svůj názor, ale i respektovat druhé. klademe důraz Důraz klademe na aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny předkládané činnosti obsahují herní prvky a prvky kreativity bez zbytečného memorování a nabízení hotových poznatků. Zároveň dětem necháváme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti. integrujeme V běžné třídě základní školy, která má vzhledem k charakteristice školy nižší počet žáků. Práce s dětmi probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovává většinou třídní učitel v těsné spolupráci s učitelkami a dalšími odborníky. Vedle běžných aktivit jim poskytujeme řadu speciálně pedagogických činností, které umožňují optimální rozvoj jejich osobnosti a dosáhnutí co nejvyšší možné úrovně vzdělání v rámci jejich postižení a co největší samostatnosti. Ve spolupráci s dětským psychologem, klinickým logopedem a speciálním pedagogem je uplatňován důsledně individuální přístup. Při práci s dětmi s poruchou autistického spektra je využíváno strukturovaného učení. vzděláváme Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro školní vzdělávání, respektujeme všechny hlavní cíle. Konkretizace obsahu je uskutečňována prostřednictvím edukačních činností na základě prožitků a zkušeností. Je stavěno na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vždy vychází z osobní možnosti a potřeby každého dítěte, ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají. Ve třídách realizujeme nejrůznější projekty s různou časovou dotací. Témata jednotlivých projektů jsou v každé třídě plánována postupně dle ŠVP, potřeby a nahodilých situací, svým obsahem vedou k naplňování klíčových kompetencí pro mladší školní období. Součástí ŠVP je výuka angličtiny od 1. ročníku 5

6 2. Charakteristika školy 2. 1 Úplnost a velikost školy Základní škola Tři Sekery je tvořena pěti ročníky 1. stupně základní školy, jedná se tedy o školu neúplnou. Podle aktuálního počtu žáků je základní škola členěna na dvě třídy. Spojování ročníků vždy vychází z aktuálních potřeb a je plně v kompetenci ředitele školy. Ten respektuje finanční možnosti a konzultuje se zřizovatelem. Kapacita školy je stanovena pro 50 žáků, v posledních letech se skutečný počet žáků základní školy pohybuje mezi 30 až 40 žáky. Jedním ze specifických zaměření školy je integrace žáků vyžadujících podpůrná a vyrovnávací opatření a žáků ohrožených sociální inkluzí. Školu navštěvují žáci bydlící přímo v obci Tři Sekery a dalších třech místních částech této obce, Krásném, Tachovské Huti a Chodovské Huti. Nabízíme možnost školní docházky i pro žáky z ostatních okolních obcí Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, tři učitelé, vychovatelka školní družiny a dle potřeby asistenti pedagoga. Část pedagogů pracuje na zkrácený úvazek. Sbor je tvořen ženami, je založen na zkušených pedagozích. Ředitelka školy disponuje požadovanou kvalifikací učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ. Současná kvalifikace ostatních učitelů 1. stupně je v souladu požadavky zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Výjimku tvoří vychovatelka a jedna učitelka, které ve třídách 1.stupně dobírají několik vyučovacích hodin. Učitelka cizího jazyka splňuje kvalifikaci pro výuku cizího jazyka na 1.stupni ZŠ, není pro výuku cizího jazyka aprobovaná. Pro výuku plavaní má vyučující plnou kvalifikaci. V družině pracuje kvalifikovaná vychovatelka. Prioritními oblastmi DVPP jsou logopedie, psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou a estetická výchova Charakteristika žáků Kromě žáků ze Tří Seker tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních spádových obcí.. Škola získává zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami chování, vývojovými poruchami učení i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Snažíme se zaměřit i na žáky ohrožené sociální inkluzí. Jedná se o děti a žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Nabízíme těmto dětem a žákům společně s jejich rodiči různé volnočasové aktivity, besedy a semináře Dlouhodobé projekty Dlouhodobé projekty Škola se zaměřuje na využití finančních prostředků z evropských strukturálních fondů zejména z oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnerskou školou je základní škola v příhraničním Mähringu. Společně se školy účastní atletické olympiády, která se pořádá pravidelně v sousedním Německu. V rámci projektu Euregio Egrensis Cíl 3 škola žádá o finanční podporu formou projektů. 6

7 2. 5. Školní jednodenní projekty (Nabídka je pouze orientační, nikoli závazná) Den dopravy, den s Policií ČR(říjen, květen) - zaměřeno na dopravní výchovu, údržba kola, hry a soutěže s dopravní tématikou Drakiáda(říjen) -výroba a pouštění draků Halloween (říjen) -tradice a zvyky spojené s tímto svátkem Žijeme Vánocemi (prosinec) po celé období adventu se žáci připravují na oslavu vánočních svátků: - příprava na tradiční vánoční vystoupení v kulturním domě - zpěv koled u rozsvíceného stromu - výroba adventních věnců a drobných dárků - Čertí škola, příchod Mikuláše - společné předvánoční posezení Masopustní veselí (únor) den plný překvapení, her, veselí a kouzel Velikonoce (březen, duben) - Vaječný desetiboj - zdobení kraslic, výroba velikonočních výrobků Den Země (duben) - zaměřeno na environmentální ekologickou výchovu, výprava do okolí obce s pozorováním přírody a plněním úkolů s ekologickou tématikou Den dětí (červen) - Pohádkový les pro děti, plnění nejrůznějších úkolů zadaných pohádkovými postavami Setkání s hasiči (červen) - zaměřeno na 1. pomoc,,mimořádné situace, požární ochranu. Den s knihou (březen) -vytváření pozitivního vztahu k četbě a literatuře vůbec 7

8 2. 6. Mezinárodní spolupráce Škola dle možností využívá pro mezinárodní příhraniční spolupráci finanční prostředky z projektů Euroregia Egrensis Cíl 3. V současnosti realizuje škola projekt Návštěva u sousedů společně s partnerskou Grundschule Mähring. Spolupráce je velmi přínosná. Žáci s partnerské školy se učí český jazyk a společně také žáci komunikuji v anglickém jazyce. Naše škola také nabízí žákům zájmový útvar Německý jazyk. Máme za sebou již několik úspěšných setkání Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Spolupráce školy s rodinou představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí. Je proto naším úkolem a cílem vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. Individualizovaný přístup uplatňuje škola nejenom ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodinám a to tím, že dává rodičům prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Sebevědomí dítěte evidentně stoupá, pokud se některý člen jeho rodiny aktivně účastní školního života. Taková účast vysílá k dítěti signál, že jeho rodina uznává a schvaluje svět školy, v němž dítě tráví většinu dnů svého dětství. Pokud dítě vidí své rodiče a pracovníky školy pracovat společně, lépe přijímá autoritu dalších dospělých, nejen učitelů, předpokládejme, že jeho postoj ke škole je pozitivnější než v situaci, kdy rodič spolupráci se školou odmítá. Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek a notýsků, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Některé důležité informace jsou zpřístupněny na webu školy, který je součástí webu obce. Zákonní zástupci se vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí prostřednictvím školské rady nebo osobně. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve školské radě zastupují školu tři členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Oficiální rodičovské sdružení ustaveno není, komunikace s rodiči však probíhá standardně formou třídních schůzek.zákonní zástupci mají možnost během roku v rámci dne otevřených dveří školu navštívit i v průběhu výuky. Osobní kontakt pedagoga s rodiči dětí 1. První návštěva ve škole (dny otevřených dveří) 2. Návštěva pedagoga v rodině 3. Telefonické rozhovory 4. Konzultace učitel zákonný zástupce žák 5. Společná setkání (třídní schůzky a tvořivé dílny) 6. Vzdělávací akce pro zákonné zástupce Písemné formy komunikace a spolupráce pedagoga s rodiči dětí 1. Webové stránky školy 2.Sekerácké novinky 3.Neformální zprávy o dítěti i dění ve škole 4.Informační nástěnka pro zákonné zástupce 5. ové služby a SMS zprávy 8

9 Desatero pro spolupráci s rodinou 1. Respektujeme úlohu zákonných zástupců 2. Zachováváme důvěrnost 3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme 4. Podporujeme spolupráci se zákonnými zástupci nabídkou vícero strategií k jejich zapojení 5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama 6. Usilujeme o zapojení celé rodiny 7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje 8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu 9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy 10. Víme, že všechno nejde hned... Škola také velmi úzce spolupracuje s SPC v Mariánských Lázních, Policií ČR, místním svazem dobrovolných hasičů a s chebským muzeem. Této spolupráce využívá zejména pro zkvalitnění výuky a k vytváření a posilování zájmu dětí o získávání nových poznatkům vědomostí a dovedností Vlastní hodnocení - Evaluační činnosti Poznatky získané průběžným vyhodnocováním nám poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě naší práce a tudíž vede ke zlepšování vzdělávacího procesu. i podmínek, za kterých vzdělávání probíhá. Hodnocení není cílem, ale prostředkem hledání optimálních cest vzdělávání žáků. Na základě hodnocení rozhodneme, co je třeba změnit a co jen vylepšit. Naší evaluační činnost zaměřujeme i na hodnocení návaznosti ŠVP školy mateřské a ŠVP školy základní. pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola musí nutně věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení cílů, oblastí, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. Struktura hodnocení Oblast Kritérium Nástroje Četnost Hodnotí Co chceme hodnotit Na co se při hodnocení zaměříme Co nám slouží ke sběru informací Jak často sbíráme informace Kdo se na hodnocení podílí Vlastní hodnocení školy je zaměřeno: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) a přihlédnutím k dalším cílům uvedených v RVP a odpovídajících právních předpisech c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. 9

10 d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora školy žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, zákonných zástupců a dalších osob na vzdělávání d) výsledky vzdělávání e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Pravidla vlastního hodnocení školy: 1) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, ve kterém se má vlastní hodnocení uskutečnit. 2) Vlastní hodnocení školy se projedná na pedagogické radě Hodnocení dlouhodobých plánů, záměrů, cílů Znamená to neustále zvažovat podobu koncepce školy, které prvky vyřadit jako neúčinné, které naopak přidat jako potřebné nebo alespoň vhodné. Velká pozornost je věnována klimatu školy. B. Hodnocení krátkodobých ( ročních ) plánů Koncepce tvoří pevnou podobu školy a její změny nebývají tak časté. Roční plány se týkají hlavně toho, v čem je třeba stávající prvky koncepce zlepšovat od změn radikálnějších po pouhé kosmetické úpravy. Cílem je zbavit se všeho, co práci spíše narušuje, brzdí a dosáhnout opaku. Toto hodnocení je prováděno pravidelně za školní rok. C. Hodnocení pedagogických pracovníků Každý pracovník musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa, tvořivost, kreativita jednotlivých pracovníků, to je základní stavební kámen pro úspěšnou práci. Pro hodnocení platí tato kritéria : I. Standard Výuková oblast : a) hospitace ( metody práce korespondující s hlavními cíli, nápaditost ) b) klasifikace a hodnocení žáků c) rozbory žákovských prací ( sešity, výkresy, výrobky ) d) srovnávací prověrky, testy Výchovná oblast : a) přístup k žákům, obětavost, autorita b) respektování poruch učení c) dbaní na vnitřní řád ( mj. i dozory ) d) prostředí ( pořádek, výzdoba ) Administrativa : a) úroveň dokumentace ( přesnost, včasnost ) b) včasnost a přesnost termínu úkolů Jednání s rodiči 10

11 Třídní učitel a) vztahy v kolektivu třídy, ovlivňování, prevence problémů b) fungování vnitřního řádu školy c) vzhled třídy d) úroveň čtvrtletního a pololetního hodnocení třídy e) sledování vývojových poruch f) individuální ( neoficiální ) dokumentace třídního učitele g) oficiální dokumentace třídního učitele - Vztahy na pracovišti II. Nadstandard a) nápady, tvořivost, iniciativa ( mj. akce mimo výuku a školu, soutěže ) b) pedagogická tvořivost c) sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace d) reprezentace školy ( soutěže, akce mimo školu ) e) kroužky, doučování D. Objektivizace hodnocení a klasifikace žáků Vyučující při každodenní práci se žáky a rozborem výsledků jejich činnosti docházejí k určitým závěrům o míře jejich schopností. Aby byl tento pohled objektivizován, používáme testy kognitivních schopností. Žáci procházejí těmito testy na počátku 3. a konci 5. ročníku. 3. ročník je volen proto, že začíná druhý minicyklus 1. stupně. První dva roky školní docházky měly možnost srovnat různou prahovou úroveň dětí vstupujících do školy, byly vytvořeny některé základní návyky. 5. ročník je výstupem na 2. stupeň školy a výsledky je možno i porovnat se 3. ročníkem. Pravidelně využíváme testování Stonožka a celoplošné testování společnosti Niqes. E. Dotazníky, ankety ( pro žáky, rodiče, pracovníky ) Vesměs nástroje pro zajišťování zpětné vazby, korigování nesprávností, vytyčování správného směru, úprav v koncepci školy. Používání dotazníků Kalibro a Mapa školy Scio. Oblast Kritérium Nástroje Četnost Hodnotí ŠVP Soulad s RVP Funkčnost analýza diskuse 1x ročně ředitelka, vedoucí učitelka TVP Soulad s ŠVP diskuse 1xročně pedagogové Výchovně vzdělávací proces Dosažení vzdělávcích cílů naplnění KK a PT Formy, metody a prostředky práce, individuální přístup, práce s IVP zhodnocení 2x ročně pedagogové pozorování zhodnocení diskuse průběžně pedagogové 11

12 Výstupy žáků Pedagogové získané/nezískané kompetence Aktivita, zaujetí pedagogický styl tvořivost vlastní záznamy dětí průběžně žáci a pedagogové, rodiče diskuse průběžně ředitel, pedagogové Personální zajištění kvalifikovanost sebevzdělávání záznamy o zaměstnancích průběžně ředitel Materiální zajištění spolupráce denně pedagogové provozní zam. dostatečnost fyzická kontrola průběžně ředitelka funkčnost diskuse zřizovatel účelovost pedagogové bezpečnost Škola + rodina Akce školy spolupráce společná účast na aktivitách školy rozmanitost zajímavost spolupráce s MŠ dotazníky 1x ročně zákonní zástupci rozhovory průběžně pedagogové zákonní zástupci anketa, dotazník 1x ročně zákonní zástupci rozhovory průběžně pedagogové zákonní zástupci 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy První stupeň základní školy poskytuje elementární základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.o konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v termínovém kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. Podzimní měsíce žijí ve znamení dopravní a zdravotní výchovy, v prosinci navštíví školu Mikuláš s čertem a pozvou děti do Čertí školy. Předvánoční období je vůbec nejnáročnější částí školního roku, vrcholí téměř hodinovým vystoupení žáků před veřejností v místním kulturním domě. Masopustní únor je naopak plný radovánek, rejů a kouzel. Velikonoční svátky si pak už nikdo nedovede představit bez netradičního Vaječného desetiboje. Květen pak vytáhne děti do přírody a přiměje je zamyslet se nad její ochranou a vztahy mezi ní a člověkem. K nejoblíbenějším jistě patří oslava dne dětí, jejíž téma se rok od roku mění. To 12

13 vše je vedeno snahou ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným Výchovné a vzdělávací strategie Co chceme a kam směřujeme Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Zaměření školy Škola je zaměřena na: výuku cizích jazyků od 1. ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou od 1. ročníku. Zařazení vyučovacího předmětu Dovednosti pro život od 4.ročníku podporu a rozvoj literární a dramatické výchovy, vztah k dětské knize od 1. ročníku inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci možnosti integrace Co škola chce: chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků Cílem tohoto výběru školních strategií je ukázat dobré příklady. Výběr byl proveden podle těchto kritérií: - Konkrétní postup, jímž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků - Sdílený postup (strategie může být uplatňována různými učiteli, u různých žáků, v různých vyučovacích předmětech) 13

14 1. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K UČENÍ - umožňujeme žákům zjistit jejich individuální učební styl a pomáháme jim osvojit si odpovídající postupy učení - předkládáme žákům konkrétní návody efektivního učení - vedeme žáky k poznání zákonitostí učení a k plánování vlastního učení (např. zadáváním dlouhodobých prací) - upozorňujeme žáky na zajímavé zdroje informací, vedeme je k hledání informačních zdrojů, vyžadujeme jejich ověřování (práce s encyklopediemi, zpravodajstvím, internetem atd.) - motivujeme žáky k zájmu o učení a vzdělání např. jim nabízíme témata, která se jich dotýkají a jsou pro ně známá nebo je zajímají - umožňujeme žákům vyzkoušet si rozličné metody a formy práce např. zadáváme žákům práci samostatnou, skupinovou, ve dvojicích, kreativní úkoly apod. - umožňujeme žákům hodnotit svou činnost (zpětné vazby, sebereflexe, společné diskuse po činnostech) - podporujeme samostatnost a tvořivost - učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu - snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení - vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost (volbu povolání atd.), vedeme je k plánování, stanovování kroků a jejich postupnému uskutečňování 2. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - nabízíme žákům cvičení a úkoly, které vycházejí z reálného života a vedou k samostatnému uvažování a řešení problémů - vedeme žáky k poznání, že situace a problémy mívají různé varianty řešení a vedeme je k objevování různých možností řešení - podporujeme tvořivost, originální návrhy řešení - vedeme žáky k zamyšlení, jak by se některým problémům dalo předcházet 3. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI KOMUNIKATIVNÍ - vybízíme žáky k vyjadřování myšlenek a názorů - učíme žáky vyjadřovat se srozumitelně, výstižně a v logickém sledu (např. při ústních referátech) a vhodně se prezentovat před celou třídou - nabízíme žákům možnost v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat - budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími osobami - pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině - vedeme žáky k využívání různých zdrojů informací a jejich kritickému zvážení 4. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - pomáháme žákům poznat sebe sama, objektivně se hodnotit a pozitivně formovat svou osobnost - společně s žáky vytváříme pravidla společného života ve třídě, která budou vycházet ze vzájemného respektu, a vedeme žáky k jejich dodržování - vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry ve třídě - oceňujeme žáky za pozitivní projevy chování, snahu a vykonanou práci a vybízíme je, aby se oceňovali i mezi sebou navzájem 14

15 - vedeme žáky k taktnímu a nezraňujícímu vyjadřování kritiky - umožňujeme žákům pracovat samostatně i ve skupině, zařazujeme kooperativní činnosti - při skupinové práci je vedeme k přiměřenému rozdělení dílčích úkolů a rozdělení rolí, společnému plánování a závěrečnému hodnocení výsledků i průběhu společné práce - obměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí - učíme žáky přijímat rozličné role při skupinové práci - rozvíjíme empatii prostřednictvím hraní rolí, společných diskusí a individuálních zamyšlení 5. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI OBČANSKÉ - vedeme žáky k uvědomění vlastní zodpovědnosti za sebe, své zdraví a život a spoluzodpovědnosti za život ve skupinách, ke kterým patří (k rodině, škole, obci, státu), a za životní prostředí - seznamujeme žáky s principy fungování společnosti prostřednictvím hry žáci např. předvádějí, jak fungují volby do Poslanecké sněmovny, rozhodují o rozpočtu obce, navrhují zákony, pořádají referendum apod. - rozvíjíme u žáků chápání nutnosti pravidel ve společnosti (norem a zákonů) a jejich dodržování - vedeme žáky k aktivnímu zapojování do dění ve škole, obci a celé společnosti - vedeme žáky k navštěvování kulturních institucí (muzeí, divadel, historických památek) a k respektování a ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví - při ranním kruhu je žákům poskytována možnost, dle svého uvážení, projevit své pocity a nálady a upozornit na fyzické a psychické násilí, se kterým se setkávají. - organizujeme společně celoškolní projektové dny - pořádáme akce připomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, Masopust) - nabízíme vhodné volnočasové aktivity jako prevenci sociálně patologických jevů. 6. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI PRACOVNÍ - vedeme žáky k plánování vlastní práce, rozdělení rolí při práci ve skupině a hodnocení výsledků práce - vedeme žáky k sebepoznání a k odpovědnému rozhodování při volbě povolání - nabízíme žákům možnost zpracovat některé úkoly pomocí libovolných výtvarných technik za použití nejrůznějších materiálů V souladu s výše uvedenými výchovně vzdělávacími strategiemi rozvíjejícími klíčové kompetence žáků nabízíme PS ve kterém žák: - pracuje samostatně, ve dvojici, menší skupině nebo celé třídě - vyjadřuje svůj názor, naslouchá druhým, diskutuje, ptá se, argumentuje - prezentuje výsledky své práce před ostatními - prostřednictvím modelových situací zaujímá určité role, rozvíjí schopnost empatie - přemýšlí o problémech, hledá různé způsoby jejich řešení a přemýšlí o možnostech jejich realizace - vyhledává informace v různých zdrojích, porovnává je, zpracovává a předává ostatním - formuluje vlastní definice, vysvětlení některých pojmů - stanovuje společně s ostatními pravidla společného soužití ve třídě a dbá na jejich dodržování, přispívá k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě - poznává sám sebe, přemýšlí o sobě, svém chování, jednání a prožívání, zvažuje své silné i slabé stránky a pracuje na formování své osobnosti 15

16 Kromě zadávání práce do skupin, dvojic nebo samostatně, nabízíme žákům různé metody,, myšlenkovou mapu, volné psaní, pětilístek, dramatizaci, zadání výtvarného zpracování úkolu apod. Prostřednictvím komunitního kruhu můžeme žáky učit vyjadřovat své názory a vyslechnout názory druhých, aniž by do nich jakýmkoli způsobem zasahovali (mohou mluvit, jen když na ně dojde řada). Vedle referátů lze žáky vybídnout k tomu, aby uspořádali besedu s nějakou zajímavou osobností (nebo odborníkem) podle probíraného tématu, vytvořili akci (hru, soutěž) pro mladší žáky, provedli malý výzkum prostřednictvím anketních otázek, které sami sestaví, a poté vyhodnotí získané údaje apod Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na prvním stupni základní školy není konečná, ale tvoří základ pro další vzdělávání na druhém stupni základní školy, dále k celoživotnímu učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně 16

17 dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů. Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti v oblasti pracovních činností Rozvíjení klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech 1.stupeň čj cj m inf prv vl př hv vv tv pč vyhledávání a třídění x x x x x x x x x x k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské informací operuje s obecnými termíny, znaky a symboly x x x x x x x x x x pozorování a experimenty x x x x x x poznává smysl a cíl učení x x x x x x x x x x x posoudí vlastní pokrok x x x x x x x x x x x kriticky zhodnotí výsledky svého učení x x x rozpozná problém x x x x x x x promyslí způsob řešení x x x x x x x objevuje varianty řešení x x x x x x x volí způsoby řešení x x x x x x x ověřuje správnost řešení x x x x x x x vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně x naslouchá druhým x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x smyslové vnímání využívá k zapojení do společnosti komunikuje s okolním světem prostřednictvím technologií účinně se zapojuje do diskuse x x x x x x x x x x x x x x spolupracuje ve skupině x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ohleduplnost a úcta k druhým - dobré mezilidské vztahy spolupracuje při řešení úkolu x x x x x x x x x x x rozvíjí svou sebedůvěru x x x x x x x x x x x x x x x x respektuje přesvědčení druhých lidí 17

18 pracovní chápe a řídí se společenskými normami, zákony cení si tradic a dědictví x x x x x x x x x poskytne účinnou pomoc x x x x x x x x x x x zapojuje se do kulturních a x x x x x x x x x sportovních aktivit chrání životní prostředí x x x x x x x x pečuje o zdraví x x x x x x x x x x x dodržuje pravidla při práci x x x x x x x x x x x používá účinné materiály, x x x x x x x x x x x nástroje příprava na budoucnost x x x x x x x x x x x x x Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá (v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů) u žáků, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Toto speciální vyšetření doporučuje škola zákonným zástupcům žáků, u nichž se na základě jejich projevů a výkonů pedagogové domnívají, že by mohli mít případné vývojové poruchy, prostřednictvím třídních učitelů. Při zabezpečení výuky žáků se speciálním vzdělávacími potřebami se na škole vždy jedná o vzdělávání formou individuální integrace. Pro tyto žáky vypracovávají jejich učitelé (zpravidla třídní učitelé) ve spolupráci s poradkyní výchovného poradce pro integrované žáky a příslušným školským poradenským zařízením individuální vzdělávací plán zohledňující závěry jednotlivých vyšetření. V tomto plánu je vymezen způsob poskytování individuální péče žákovi, údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva a další potřebné údaje (v souladu s výše uvedenou vyhláškou). Individuální vzdělávací plán je zpracováván na dobu jednoho školního roku a podle potřeby je i v jeho průběhu doplňován a obměňován. S plánem je seznámen zákonný zástupce žáka, který svůj souhlas potvrdí podpisem Tento podpis může být zároveň souhlasem i k případně navrženému slovnímu hodnocení žáka v některých předmětech. Při hodnocení integrovaných žáků je vždy přihlíženo ke stupni a druhu jeho postižení, resp. jeho poruchy. Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Při přístupu k nim (v jejich individuálním vzdělávacím plánu a při jeho realizaci) respektují pedagogové školy postupy doporučené příslušnými poradenskými zařízeními. Pro žáky s těžkým zdravotním postižením může škola zajistit po souhlasu uděleném krajským úřadem asistenta pedagoga, jehož hlavní činností je pomoc žákům při přizpůsobení školnímu prostředí, pomoc učitelům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. Speciální přístup škola zajišťuje i žákům dlouhodobě nemocným, kterým pomáhají pedagogové při jejich zařazení zpět do kolektivu jejich třídy. Těmto žákům jsou poskytovány podle potřeby individuální konzultace, je respektován časový prostor potřebný na rekonvalescenci a na postupné dosažení předpokládaných očekávaných výstupů. Z toho vyplývá pro učitele důležitost včasného podchycení poruchy neboť je třeba mít na zřeteli, že vědomosti se dají osvojit i později nebo dokonce se dá žít i bez nich, ale neurotické obtíže či poruchy osobnosti jsou 18

19 mnohem závažnější a trvalejší. Po včasném odhalení, diagnostikování a rozboru příčin poruchy se stanoví správný korekční postup, jímž je nápravná péče V nápravné péči je nutné důsledně se zaměřit na reedukaci poruchy, neomezit se, jen na doučení látky, kterou si dítě nestačilo zapsat. Cílem reedukace by mělo být odstranění nedostatků v percepčních kognitivních funkcích podmiňujících obtíže. Tato probíhá 1 krát týdně 1 vyučovací hodinu pod názvem Náprava učení a řeči. Všechny děti jsou u nás integrovány v běžné třídě. Je pro ně vypracován IVP. Je to závazný pracovní materiál (vlastně smlouva) sloužící všem, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání tohoto žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho zákonnými zástupci, pracovníkem pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra Význam IVP: 1. Umožňuje žákovi pracovat podle jeho schopností, individuálním tempem, bez ohledu na učební osnovy, bez stresujícího porovnávání se spolužáky. Má hodnotu motivační. Cílem není hledat úlevy, ale najít optimální úroveň, na níž může žák pracovat. 2. Je pro učitele vodítkem pro individuální vyučování i hodnocení. Nové údaje získávané v průběhu výuky slouží jako zpětná vazba k úpravě plánu podle dosažených výsledků 3. Do přípravy se zapojují i rodiče, kteří se stávají spoluodpovědnými za výsledky práce svého dítěte. Využívají tak svého práva ve vztahu k dítěti, ale též na sebe přebírají odpovědnost. 4. Aktivní účast žáka mění jeho roli. Není pasivním objektem působení učitele a rodiče, ale přebírá odpovědnost za výsledky reedukace Struktura IVP: 1. údaje o žákovi, rodinná anamnéza 2. diagnostika odborného pracoviště 3. pedagogická diagnostika učitele (opírá se o zkušenosti a intuici, pozorování žáka v různých situacích, v kolektivu, testy apod..) 4. závěry z diskuse se žákem a rodiči.(pokud rodiče souhlasí s redukcí učiva vzhledem k obtížím, nemohou příznivé výsledky chápat jako signál ke studiu na střední škole. Pokud se rodiče nezajímají o přípravu na vyučování a požadují pouze úlevy, argumentujeme společnou úmluvou. Podíl žáka se mění v závislosti na věku. Příprava pomůcek, denní četba určitý počet minut, (docházka na nápravu učení). 5. vypracování plánu pro ty předměty, kde se handicap projevuje (vypracovává vyučující daného předmětu) Při vypracování IVP učitel sleduje tyto aspekty: hlavní je použitelnost ve výuce! Cíle krátkodobé: co by měl žák zvládnou v nejbližší době, očekávané výsledky, jak dítě aktivizovat. Součástí je zvládnutí kompetencí, které umožňují žákovi samostatně pracovat, myslet, získávat poznatky, hledat a odstraňovat chyby. Musí si osvojit učební strategie, učit se řešit problémy, organizovat informace, volit vhodné postupy. Cílem není zvládnutí kvanta poznatků. Cíle dlouhodobé: co by měl žák umět v daném ročníku. Rozhodnutí je v rukou učitele, který zná učební osnovy a úskalí výuky v tom kterém ročníku. Zná složení třídy, v níž je žák integrován. Je v pravomoci učitele provést takové úpravy osnov, které žák zvládne vzhledem ke svému postižení. Se změnami seznámí 19

20 ředitele školy. Je důležité toto zvážit vzhledem k návaznosti témat ve vyšších ročnících. Cíle vzdálené: těmi může být přechod na druhý stupeň školy V předstihu zvažovat uplatnění žáka po absolvování základní školy Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou především v rámci školní družiny. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků s poruchami učení Integrace žáka se specifickou poruchou učení nebo chování (dále jen SPUCH) tzn. s dyslexií, s dysortografií, s dysgrafií, s dyskalkulií, s dyspraxií nebo s poruchami aktivity a pozornosti do běžné třídy základní školy je hledání a uplatňování takových postupů při školním vzdělávání, které by svou náročností odpovídaly schopnostem žáka. Žáci se SPUCH jsou schopni podávat dobré výkony, pokud jim jsou vytvořeny vhodné podmínky a voleny správné 20

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek.

ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Charakteristika ŠVP ŠVP v naší škole bude vycházet z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Tento ŠVP byl na základě interaktivních výukových materiálů vytvořených v rámci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více