Potřeby tělesně postižených matek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby tělesně postižených matek"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014

3 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Lucie Stehlíková

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé absolventské práce Mgr. Haně Štěpánkové za projevenou podporu, laskavý přístup a odborné vedení. Poděkování patří i mojí rodině a všem, kdo mi poskytl motivaci a dodal sílu studium dokončit.

5 Obsah Úvod... 1 I) TEORETICKÁ ČÁST Ţivot s handicapem Vybrané typy postiţení dolních končetin Dětská mozková obrna (DMO) Spastické formy postihující dolní končetiny Nespastické formy postihující dolní končetiny Lehká mozková dysfunkce Dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta) Progresivní svalová onemocnění Duchenneova svalová dystrofie Beckerova svalová dystrofie Pletencový typ Facioskapulohumerální typ Vrozené vývojové vady Vrozené defekty končetin Vrozený defekt páteře Handicapovaný a jeho ţivot Dospívání handicapovaného Mateřství a pohled na něj Partnerský ţivot ţen s handicapem Socializace handicapovaných osob Potřeby handicapovaných II) VÝZKUMNÁ ČÁST Metodologie výzkumu Formulace výzkumného problému a výzkumné otázky Metoda sběru dat Popis výzkumného souboru Průběh výzkumu Interpretace dat Fixace a zpracování dat Etické hledisko výzkumu Výsledky analýzy dat Pomoc s péčí o dítě... 28

6 5.3.2 Pomoc s péčí o domácnost Zajištění hlídání Vyrovnaná psychika Nácvik činností Shrnutí Závěr... 32

7 Úvod Své téma absolventské práce jsem začala hledat s nástupem do druhého ročníku. Nastoupila jsem po něm po dvouletém přerušení studia z důvodu těhotenství a následného narození mé dcery. V tu chvíli jsem si uvědomila, ţe téma by mělo dohromady spojovat jak mateřství, tak i ţivot tělesně postiţeních lidí. Sama mám DMO (dětskou mozkovou obrnu). Ale jsem i máma, jsem oboje dohromady. Snaţím se oboje kloubit, jak nejlépe to umím, abych dosahovala dobrých výsledků. A to jak ve vztahu ke svému tělu, tak i jako matka. Pro mě toto znamená pracovat na sobě, aby se moje kondice zhoršovala co nejméně a aby mé dítě ode mne dostalo maximum lásky, péče, výchovy a zábavy jako od rodiče. Láska není tolik o fyzických schopnostech, miluji svým srdcem. Ale výchova? Kromě rad a zákazů, které zabezpečím mluvením, jak ji vychovám k obezřetnosti na silnici, kdyţ ji nedoběhnu odjíţdějící na odráţedle? Co kdyţ na to být mámou prostě fyzicky nestačím? Co kdyţ své dítě nedokáţu rozvíjet v jeho pohybových schopnostech? Jak ho mohu naučit něco, co sama neumím? Tyto a mnoho dalších podobných otázek jsem si kladla uţ v době těhotenství. Rozumím i obavám typu a budu dobrá máma ţen bez jakéhokoliv handicapu, je to nová ţivotní role pro kaţdou z nich. Pro mě se tato role zdála být nedosaţitelnou, komplikovanou a nedokonalou. Ráda bych ve své práci definovala, co matky s postiţením dolních končetin potřebují. K závěru dojdu na základě kvalitativního výzkumu. Účelem mojí absolventské práce je vytvořit teoretický rámec s praktickou návazností z kvalitativního výzkumu. Text by se mohla stát odborným podkladem pro práci s matkami s tělesným postiţením. V jednotlivých kapitolách absolventské práce se věnuji důleţitým prvkům a některým zvláštním aspektům ţivota a vývoje tělesně handicapovaného jedince. Vybírám několik typů hendikepu dolních končetin, přičemţ východiskem bylo postiţení dotazované matky případové studie, která je součástí absolventské práce, a několik dalších postiţení týkající se dolních končetin. Cílem mé absolventské práce je definovat potřeby handicapovaných matek. Moje následná vize je její pouţití pro neziskový sektor tak, aby si organizace s cílovou skupinou matky s dětmi mohly rozšířit specializaci i na ty handicapované, a tedy vědět, jaké jsou v období mateřství jejich potřeby. 1

8 V absolventské práci budu pouţívat kvalitativní výzkum v podobě případové studie. Metodou bude polostrukturovaný rozhovor - interview s jednou vybranou matkou s postiţením dolních končetin a jejími příbuznými, manţelem a matkou. 2

9 I) TEORETICKÁ ČÁST 3

10 1. Život s handicapem Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře, každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději (Voskovec, Werich, 1931) V první kapitole bych ráda uvedla několik odstavců o tom, jaké to je být člověkem s postiţením a jak se tímto přívlastkem ţije. Myslím si, ţe pro určení potřeby handicapované matky je důleţité nahlédnout do specifik ţivota s postiţením i jinak, neţ na omezenou schopnost pohybu v prostoru. Zde se zabývám psychologickými aspekty vyrovnání se s faktem vrozeného postiţení dolních končetin. Je zřejmé, ţe dítě se o svém handicapu dozvídá přes své rodiče a adaptace je pozvolná, tak jak jde vývoj jedince. Nehovořím o handicapu získaném, tam adaptační procesy probíhají s moţným ponecháním kontaktů přátel s lidmi ze starého ţivota, tj. ţivota před získáním handicapu, socializace probíhá bez vlivu handicapu a je to jiná situace (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 20). Ţivot lidí s handicapem je spojen se zvýšenou celoţivotní zátěţí jak pro handicapovaného jedince, tak pro jeho okolí. Významnou roli hraje sebeúcta jedince a jeho začlenění do společnosti, přičemţ oboje je v případě handicapovaného sloţitější pro odlišné vstupní podmínky, jako je jiný vzhled či omezení v pohybu a s ním spojené setkávání se s jinými lidmi. Přáními a touhami se handicapovaní v zásadě neliší od ostatních lidí, mají však tuţby, které vnímají velmi intenzivně. Podle Vágnerové (2007, s. 28) je to touha vyniknout. Být opravdu dobrý alespoň v něčem, kdyţ uţ se nemohu uplatnit ve všech zejména tělesných disciplínách, které se v ţivotě naskytnou. Jako nejpodstatnější vzhledem ke svým ţivotním zkušenostem bych na prvním místě uvedla opravdové mezilidské vztahy, z nichţ handicapovaný cítí, ţe ho mají ostatní rádi i přes jeho vady okem viditelné. Ostatní uznávají jeho hodnotu jako člověka a ţe stojí o jeho společnost, přijímají ho jako komplexní lidskou bytost. Stejně tak se 4

11 vyjadřují i protagonisté obou dokumentárních seriálů České televize Láska s handicapem a Ţivot s handicapem (Láska s handicapem, Ţivot s handicapem). Kdyţ uţ jsou nějací lidé přátelé, ví jakým způsobem pomoci v případě potřeby a jak přirozeně tuto pomoc poskytnout. Na tomto se shodují jak autoři Vágnerová a další (2001), tak Blaţek a Olmrová (1985). Tento jev popisují v celé své publikaci Krása a bolest. V případě vrozeného postiţení je podstatné, jak rodiče budou schopni plnit svoji rodičovskou roli i přes počáteční šok z narození jiného dítěte, neţ si přáli, a jakou péči a moţnost vývoje svému dítěti poskytnou. Po šoku z odhalení tělesného postiţení nebo odlišnosti (mentálním postiţením se vzhledem k rozsahu a tématu své práce zabývat nebudu) dochází u většiny rodičů ke krizi rodičovské identity. Dle Vágnerové k ní dochází po oznámení diagnózy, ale zároveň se objevuje i pocit jistější půdy pod nohama. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 47,48) Záleţí i na kontextu, jakým způsobem se matka o postiţení svého dítěte dozvídá, zda na něj byla připravena uţ v těhotenství, nebo se dítě poškodilo při komplikovaném porodu. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, s. 49) V konceptu Elizabeth Kubler-Rossové se proces (Navrátil 2001, s ) akceptace vyznačuje několika typickými fázemi: a) Fáze šoku a popření jde o první reakci. Rodiče se dostávají do stavu úplné strnulosti a neschopnosti jakkoliv reagovat. b) Fáze bezmocnosti v této fázi rodiče tápají. Sebeobviňování a pocity studu za své dítě je mohou paralyzovat. c) Fáze postupné adaptace a vyrovnávání s problémem čas, po který rodiče hledají způsoby a cesty, jak porozumět svému dítěti a jak o něj pečovat co nejlépe, naučit se technikám rehabilitace a jak dítě v rámci jeho moţností rozvíjet. d) Fáze smlouvání rodiče pochopí, ţe mají handicapované dítě, ale i přes to by chtěli získat co nejvíce, smlouvají o kaţdý pokrok ve vývoji potomka. Zatím se nejedná o smíření se. e) Fáze realistického postoje fáze akceptace postiţení svého dítěte (Vágnerová, 2004, s ). 5

12 V případě získaného postiţení je situace odlišná zejména ve větším psychickém traumatu, jedinec si je vědom, co mohl předtím, a porovnává to se stávajícím výhledem. Dalším faktorem je i průběh ţivota před vznikem handicapu. Jedinec se do okamţiku zvratu, jako je nemoc nebo úraz, vyvíjel jako zdravý a získal tím výhodu náskoku v učení, socializoval se jako zdravý. Je důleţité, v jaké vývojové fázi ke vzniku handicapu došlo. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 20) V následující kapitole se budu zabývat především vrozeným postiţením, které ovlivňuje funkci dolních končetin. Pro zajímavost vzhledem k funkčnímu omezení a historii uvádím i získaný handicap vlivem infekce tzv. dětskou obrnu. 6

13 2. Vybrané typy postižení dolních končetin Pro ilustraci toho, co postiţení dolních končetin vlastně znamená a co způsobilo, ţe se člověk takto narodí, uvádím pouze několik málo příkladů. Výběr je omezen na ty časté a také na to postiţení, které má matka z výzkumu, aby bylo jasnější, s čím ţije. Mezi poškození dolních končetin vrozeným způsobem zahrnujeme centrální a periferní obrny, progresivní svalová onemocnění a vrozené vývojové vady. Centrální a periferní obrny se rozdělují dle závaţnosti na parézy (částečné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Právě parézami dolních končetin se budu dále zabývat. 2.1 Dětská mozková obrna (DMO) Dětská mozková obrna je raně vzniklé poškození mozku, které se projevuje především v poruchách motoriky. K takovému poškození můţe dojít jak v prenatálním, tak v perinatálním nebo postnatálním období. U DMO rozlišujeme tři základní formy, a to spastickou (zvýšené svalové napětí), nespastickou (sníţené svalové napětí) a lehkou mozkovou dysfunkcí Spastické formy postihující dolní končetiny Forma diparetická (paraparetická) postihuje především dolní končetiny, ale v menší míře můţe dojít i k postiţení motoriky horních končetin. Rozlišujeme formu lehkou - paukospastickou a formu těţkou - klasickou. Mezi typické projevy patří tzv. nůţkovitá chůze. Prognóza zde bývá dobrá díky příznivému kognitivnímu vývoji. Forma kvadruparetická postihuje různým stupněm všechny končetiny. V rámci spastických forem má díky poškození kognitivního vývoje nejméně příznivou prognózu Nespastické formy postihující dolní končetiny Forma hypotonická zde je dominantní oslabení svalového tonu trupu i končetin, zpravidla však s výraznějším postiţením dolních končetin. Forma dyskinetická projevuje se mimovolnými nepotlačitelnými pohyby. Ty dále rozlišujeme na čtyři druhy. Jsou to pohyby choreatické trhavé neuspořádané pohyby malého rozsahu, ale velké intenzity, pohyby atetotické projevy vlnitými a 7

14 červovitými pohyby, pohyby balistické projevy rychlými pohyby často celých končetin a pohyby myoklonické projevy drobnými trhavými záškuby svalů. Forma mozečková tato forma je relativně vzácná a vede k velmi těţkému poškození motoriky, přičemţ je vţdy přítomno i těţké poškození intelektu Lehká mozková dysfunkce Poslední formou je lehká mozková dysfunkce, tu však někteří odborníci neuvádí jako formu DMO. (Pipeková, 1998) Zde se jedná o lehčí poškození centrální nervové soustavy a projevuje se oslabením řady psychických funkcí zodpovědných za kontrolu, řízení, regulaci, koordinaci a integraci chování v širokém slova smyslu. (Pipeková, 1998, s. 140) Projevy této dysfunkce jsou poruchy učení, na poškození dolních končetin nemají velký význam. 2.2 Dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta) Jedná se o onemocnění infekčního původu. To je způsobeno virem přenášeným kapénkovou infekcí, infikovanou vodou, nebo potravinami. Nemoc postihuje výhradně děti a zanechává váţné trvalé následky v podobě ochrnutí svalů končetin, intelekt však zůstává zachován. Následky nemoci jsou závaţnější s tím, jak dlouho trvá správná diagnostika. Virový zánět způsobuje destrukci pyramidových buněk předních rohů míšních a následnou periferní obrnu postiţených svalů. Uvádí se sedm stadií nemoci. Po několikadenním bezsymptomovém stadiu inkubace nastává stadium viremické s typicky chřipkovými příznaky. Po stadiu přechodného zlepšení stavu dochází ke stadiu meningeálnímu, kdy opětovně stoupá teplota. Pak nastává stadium paralytické, během něhoţ se nemoc závaţně rozvíjí. Objevují se chabé obrny a svalové spazmy. V tomto období je váţně ohroţen ţivot dítěte, protoţe můţe dojít k obrně dýchacího či srdečního svalstva. Toto období přechází do stadia dlouhodobé rekonvalescence. Dochází k úpravě hybnosti některých svalů. Vyuţívá se pasivních pohybů k zabránění vzniku kontraktur, později pohybů aktivních. Poslední je stadium trvalých následků různé závaţnosti. Můţe dojít například k ochrnutí obou dolních končetin. Obecně lze říci, ţe následky nemoci jsou tím těţší, čím mladší dítě je postiţeno a také při zvýšené zátěţi ve viremickém stadiu (Kapounek, 1989, s. 135). 8

15 V dnešní době se s novými případy dětské obrny na našem území nesetkáme, očkování tzv. Sabinovou vakcínou bylo zavedeno celoplošně v roce Výskyt je moţný u obyvatel některých zemí třetího světa. U nás se lékaři setkávají s pacienty staršího věku, kteří si nesou následky obrny prodělané v dětství. 2.3 Progresivní svalová onemocnění Nejčastějšími příčinami zhoršené funkce svalového systému bývají progresivní svalová onemocnění vznikající buď v důsledku onemocnění svalů (myopatie) nebo nervového systému (neuropatie), (Dungl, 2005, s. 370). Typickými progresivními onemocněními jsou svalové dystrofie. Jedná se o dědičná onemocnění, jejichţ projevem je progresivní degenerace svalstva. Existuje mnoho typů tohoto onemocnění, nejčastější jsou pohlavně vázané na chromozom X. Jde o takzvané distrofinopatie. Dystrofin je bílkovina která stabilizuje svalová vlákna. Všechny svalové dystrofie mají podobný patologický projev. Zde je základem postupná degenerace svalových vláken. Ty jsou nahrazovány pojivou a tukovou tkání. Kaţdý typ onemocnění má svoje specifické znaky související s bílkovinou distrofinem. U některých je této bílkoviny méně, nebo je kvalitativně odlišný a např. u Duchenneovy choroby chybí úplně. Průběh onemocnění se projevuje postupným omezováním pohybu. To však můţe být pozvolné, stagnující nebo výrazně progresivní. Záleţí na mnoha faktorech, které do onemocnění zasahují. Jedinec je však často dříve či později odsouzen k ţivotu na vozíku, délka ţivota bývá rovněţ razantně kratší, neţ je běţné. Tím jsou také často redukovány ţivotní očekávání a perspektivy jedince. Nejčastěji se setkáváme Duchenneovou svalovou dystrofií, Beckerovou svalovou dystrofií, pletencovým typem a facioskapulohumerálním typem svalové dystrofie Duchenneova svalová dystrofie Jedná se o nejčastější svalovou dystrofii. Ze 70 % dědičná, ze 30 % jako spontánní mutace (Dungl, 2005, s. 372). Postiţené děti se zpočátku vyvíjejí normálně, s opoţděním samostatné chůze a našlapováním na špičky. Diagnóza je většinou stanovena nejpozději do šestého roku věku. Objevuje se hypertrofie lýtek, bederní hyperlordóza a typický šplhavý pohyb při vstávání z podlahy. Chůze je znemoţněna 9

16 obvykle do věku jedenácti let. V důsledku svalové nerovnováhy vznikají četné kontraktury kyčelních a kolenních kloubů a nohou, rozvíjí se skolióza, která zhoršuje dýchání. Postiţení jedinci trpí většinou středně těţkou mentální retardací (Dungl, 2005, s. 372). Pacienti s tímto onemocněním se díky současnému lékařství a umělé plicní ventilaci doţívají v průměru 25 aţ 30 let Beckerova svalová dystrofie Má stejný dědičný základ jako Duchenneova svalová dystrofie. Na rozdíl od této formy se zde však bílkovina distrofin vyskytuje. Je jí však výrazně méně, neţ je norma. Tato forma má tedy mírnější a pozvolnější průběh, příznaky onemocnění se objevují obvykle aţ po sedmém roce ţivota a pacienti se doţívají v průměru okolo 40 let. U více neţ třetiny jedinců se objevuje těţká kardiomyopatie, která vede k selhávání srdce Pletencový typ Tento typ dystrofie se začíná projevovat aţ kolem 17 let, později nastupující onemocnění je pak rychle gradující. Klinický obraz je podobný jako u Beckerovy dystrofie, stejně jako jeho průběh a symptomatická terapie. (Dungl, 2005, s. 374) Rozlišují se dva subtypy postiţení: - Pelvifemorální typ, který postihuje nejprve oblast kyčelního svalstva a brzy poté ramenní pletenec; - Skapulohumerální typ, který začíná postiţením ramenního kloubu a o několik let později je postiţena oblast pletence pánevního Facioskapulohumerální typ Po Duchenneově dystrofii jde o druhý nejčastější typ tohoto onemocnění. Rozlišujeme vzácnější infantilní formy začínající v raném věku, rychle progredující a vedoucí ke ztrátě hybnosti jiţ kolem 8. aţ 9. roku. Progrese je pomalejší u pozdních forem začínajících mezi 15. aţ 35. rokem věku. Infantilní forma se kolem pátého roku projevuje obrnou mimických svalů, hluchotou a slabostí ramenního pletence a následuje slabost dolních končetin a výrazná bederní hyperlordóza. (Dungl, 2005, s. 374) Léčba probíhá pomocí ortéz na dolních končetinách. 10

17 U pozdní formy je prvním příznakem vyhlazení vrásek a problémy s mimikou, objevuje se odstávající lopatka. Dolní končetiny nebývají postiţeny, takţe samostatná chůze je moţná velmi dlouho. Tato forma dystrofie neovlivňuje délku ţivota. 2.4 Vrozené vývojové vady Vrozené vývojové vady tvoří významnou část mezi všemi typy tělesného postiţení. Vznikají během fetálního vývoje a obecně platí ţe, čím dříve vada vznikne, tím jsou její následky závaţnější. Kapounek (1989, s. 47) dělí tyto vady na typické, které jsou dědičné a vznikají přímou poruchou zárodečné tkáně, jsou si navzájem podobné, často i symetrické, a vady atypické, které vznikají během fetálního ţivota a nejsou dědičné. Tyto vady nejsou symetrické, mohou postihovat různé orgány. Jako etiologické faktory vzniku vrozených vývojových vad se uplatňují nejrůznější vnitřní i vnější činitelé. Z vnitřních faktorů je dominantní především genetika. Z vnějších činitelů jsou nejvýznamnější látky jedovaté pro plod (farmaka, alkohol, kouření aj.), hormonální poruchy, bakteriální a virová onemocnění matky, výjimečně i mechanické poškození plodu (Kapounek, 1989, s. 48). Mezi vrozené vývojové vady patří deformace a malformace. Mezi deformace patří takový typ vady, který se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla. Mezi malformace pak patří patologické vyvinutí těla. Postiţení zasahují nejčastěji horní nebo dolní končetiny, ale postiţena můţe být i hlava, páteř či hrudník Vrozené defekty končetin Patří mezi typické vývojové vady a v rámci těch je rozdělujeme na atrofické, hypertrofické, numerické, skrčeniny a vrozená vykloubení (Kapounek, 1989, s. 49). Patří sem vrozený defekt kosti stehenní, coţ je těţká, většinou jednostranná vada, kdy chybí větší či menší část kosti. Léčí se podpůrnými dlahy a chirurgicky. Mezi hypertrofickou vadu patří částečný obrovitý vzrůst, kterým můţe být postiţen jednak prst, nebo celý okrsek končetiny, případně celá končetina. Léčí se případně chirurgicky. 11

18 Typickou numerickou vadou je Polydaktylie neboli přespočetné prsty. Nejčastěji bývá jeden nadpočetný prst, méně často dva nebo tři. Mohou být různě vyvinuty. Objevuje se i takzvaný vidlicovitý prst. Řeší se operací. Jednou z nejčastějších vrozených vad je tzv. Pes equinovarus congenitus, neboli vtočená noha, která se vyskytuje přibliţně u jednoho z 1000 narozených dětí. Léčí se v podstatě ihned po narození a dle kontrolního RTG se případně operuje. Dále dlouhodobá rehabilitace a ortopedická obuv. Poslední podskupinou jsou vrozená vykloubení kyčelní, coţ je nejčastější vrozená vada. Posuzují se různé stupně. Léčba dle stupně postiţení terapií. U těţších případů Pavlíkovy třmeny, u nejtěţších případů se provádí operace Vrozený defekt páteře Patří sem hlavně rozštěp páteře (spina bifida), který se rozděluje na tři typy. Bez postižení míchy nebo jejích plen, s postižením míšních plen, s postižením míšních plen a míchy. Poslední dva typy mají nepříznivou prognózu. Vada vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu, a to nejčastěji v oblasti beder. Důsledkem bývá částečná či úplná obrna dolních končetin a obrna svěračů. Intelekt nebývá poškozen. Léčí se neurochirurgicky a následně rehabilitačně. V dnešní době lze zjistit pomocí screeningu v průběhu těhotenství (Pipeková, 1998, s. 134). 12

19 3. Handicapovaný a jeho život V této kapitole se věnuji několika ţivotním obdobím nebo procesům, kterými handicapovaný prochází. Jsou to dospívání, mateřství a partnerství. Dítě s handicapem se vyvíjí, roste, stává se z něj dospělý muţ/ţena. Jaké zvláštnosti je provázejí? Myslím, ţe minulost, ač ji nemůţeme změnit, ovlivňuje naši přítomnost a to, jak ţijeme nyní. Proto uvádím několik ţivotních situacítak, aby bylo moţno se podívat, čím kromě fyzických změn a odlišností handicapovaný člověk prochází, jak to proţívá. Mám na mysli hlavně mateřství a jeho důleţitost v rámci ţivota tělesně postiţené ţeny. 3.1 Dospívání handicapovaného Aby se s dívky stala ţena, mohla se tedy stát matkou, musí dojít k fyziologickým změnám, tzv. pohlavní dospělosti. K té se dozrává v období dospívání, a proto jej uvádím zde, v kapitole Dospívání handicapovaného. Je moţné si udělat zběţný obrázek, jak se handicapované dítě promění v dospělého člověka a co tento proces provází. Dospívání je přechodné období mezi dítětem a dospělým. Skládá se z puberty a adolescence. Většina autorů se shoduje v tom, ţe dospívání je proces hledání sebe sama a bývá spojen s řadou nepříjemných znaků, jako je nejistota, citová labilita, kritičnost vůči okolí a hlavně vůči rodičům a také přijetí role dospělého člověka. Handicapovaný se od zdravého jedince ve vývoji neliší, v některých případech přichází dospívání později v souvislosti s jeho postiţením. Ale v zásadě puberta přichází kolem desátého roku u dívek a u chlapců o něco později. Toto období je bouřlivým startem tělesných změn od dítěte k dospělému. Nastupuje rychlý růst, vývoj pohlavních znaků a také emocionální bouře. Vágnerová (1999, s. 15) uvádí odmítání kompromisu dospívajícími jako neschopnost najít lepší (jediné správné) řešení. Kompromis vyčítají dospělým jako slabost. Jakými pocity se ale zaobírá handicapovaný dospívající, kdyţ jeho ţivot je jeden velký kompromis? Jeho moţnosti jsou omezovány jak handicapem, tak rodiči, ať uţ ze strachu, nebo nedostatku důvěry v jeho schopnosti. Nízké sebevědomí je alfou a omegou dospívání handicapovaného a nezřídka je pocit méněcennosti provází po celý ţivot (Vágnerová, 2007, s ). 13

20 Dospívání je náročné období pro zdravého jedince a jeho rodinu a pro handicapovaného znamená krizi identity o to více, o kolik méně ho společnost přijímá. Jestli jej bere jako trpěného nebo jej akceptuje jako jedince se specifickými potřebami, ale zároveň i jako člověka s podobnými přáními a touhami. Handicapovaný dospívající prochází stejnými fázemi a sebepoznává a porovnává se s ostatními. Rád by se identifikoval s vrstevníky, ale jeho handicap ho limituje a podporuje závislost na rodině. Toto omezení je v kontrastu s touhou po osamostatnění se. Není schopen se pohybovat zcela samostatně, potřebuje pomoci nebo alespoň doprovod a z neformálního setkání se spoluţáky mimo školu je rázem promyšlená akce s kým a jak se dostat na místo, jak se tam bude pohybovat a jak se vrátit domů. Zde bych ráda uvedla termín naučená bezmocnost, který Vágnerová (2005, s. 256) uvádí jako projev nízké sebedůvěry. Tato bezmocnost vede k rezignaci, vše co člověk udělá dobře je shoda okolností, je naladěn na neúspěchy, nemá motivaci ke zlepšení. V kombinaci s handicapem a chováním okolí se handicapovaný ocitá v tzv. bludném kruhu. Chtěl by být stejný jako všichni ostatní, avšak nikdy nebude, hledá svoji vlastní hodnotu a také způsob, jakým by byl pro společnost platný. Setkávání se s přáteli se nemusí střetnout s podporou rodiny, ať uţ ze strachu, aby se dítě příliš nevymykalo ze své závislé pozice nebo jen z čistého strachu o něj. Samo to zvládnout nedokáţe. Kdyţ tam nebude rodič, kdo mu pomůţe? Dát svému dítěti volnost je výzva pro kaţdého rodiče. Jak získat nadhled a dovolit to tomu s postiţením? To je otázka se sloţitou odpovědí, kterou si kaţdý hledá sám a dlouho. 3.2 Mateřství a pohled na něj Jak uţ cíl mé absolventské práce napovídá, tématem jsou matky s postiţením a jejich potřeby. Uvádím zde pohled na mateřství tělesně postiţené ţeny a důvod, proč se k němu ţeny rozhodují i přes méně příznivý zdravotní stav. Co pro ţenu s postiţením mateřství znamená? Mateřství je jednou z úloh v ţivotě ţeny, znamená přijetí role ţeny jako matky a zvyšuje společenskou prestiţ. Tato role nemusí být naplněna vţdy, ale je obsaţena na stupnici seberealizace (Vágnerová, 2005, s. 184, 185). Navíc působí i společenský stereotyp, ţe jednoho dne se ţena stane matkou a vychová dítě. Pokud se tak nestane 14

21 z osobního přesvědčení nikdy nebudu mít dítě, protoţe nechci setkává se ţena s nepochopením okolí, zatímco neschopnost otěhotnět kvůli zdravotním obtíţím vyvolává spíše soucit a shovívavost. Ve společnosti je historicky zakořeněn pohled na ţenu především jako na matku. Mnoţství ţen, které děti nemají, je minimální oproti ţenám s dětmi. Kromě volby a zdravotních komplikací tu bude přítomná i míra ţeniny atraktivity - ţádný muţ s ní děti mít nechce? (Moţný 2002, s. 149) Dle Trčy (2002) je mateřství a těhotenství nalezením toho pravého smyslu ţivota ţeny a jeho naplnění. Často se hovoří o zázraku ţivota. Ţena získává nepřenositelnou zkušenost dát ţivot dalšímu člověku a být mu nablízku, vychovávat jej. Stejný autor dále také udává, ţe: U některých ţen se také proměňuje do krásy obličej, snad se tu uplatňuje přímo vyzařující pocit vnitřního štěstí a spokojenosti. (Trča, 2009, s. 30) V případě jakéhokoliv tělesného handicapu ţeny je mateřství vnímáno jako důkaz normality. Být matkou je normální a být tedy matkou s tělesným handicapem představuje jakousi výhru, zadostiučinění, moţnost seberealizace. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, s. 18) Proto ţeny s handicapem o dítě usilují často za kaţdou cenu, navzdory lékařským doporučením a dobře míněným radám okolí o tom, jak je mateřství náročné a vyčerpávající. Další devizou mateřství je posun od závislého potřebujícího pomoc k opaku, matce, tedy pečující osobě. Na jedné straně můţeme vidět začlenění do společnosti tím, ţe se ţena stane matkou jako většina ostatních ţen a na straně druhé sebe sama mateřstvím uschopňuje a dokazuje si, ţe zvládne i přes handicap dávat dítěti mateřskou lásku a péči. Tato potřeba je zachována ve všech stupních postiţení. Pokud má ţena svůj handicap kompenzován natolik, ţe pomýšlí na mateřství, logicky hledá vhodného partnera. Člověk si roli rodiče můţe vědomě zvolit. Podle Listiny základních práv a svobod není moţné nikomu v mateřství bránit (Listina základních práv a svobod). I přes zaţité stereotypní myšlení společnosti ovlivněné komunistickým reţimem, kdy lidé s postiţením prakticky neexistovali vlivem jejich celoţivotního pobytu v ústavech, je nyní situace jiná, neţ tomu bylo dříve. V rámci dostupnosti informací, práci 15

22 neziskového sektoru a také zvyšování tolerance vůči odlišnostem v průběhu uplynulých let se tyto názory daří postupně oslabovat. Neznámého se člověk bojí, neví, jak se k němu chovat a co si myslet. Společnost má v sobě zakořeněný pocit, ţe tělesné postiţení se rovná genovému zatíţení, popřípadě i sníţenému intelektu, nebo i boţímu trestu (Vágnerová, Hadj- Moussová, Štech, 2001, s. 11). A je tu také oţehavá otázka fyzického vzhledu, krása pomáhá v navazování sociálních vztahů, ať uţ to spravedlivé je nebo ne. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech 2001, s. 57) Z historického hlediska byli všichni odlišní jedinci pro společnost spíše zátěţí neţ přínosem. Ať uţ se jedná pouze o vzhledovou vadu nebo rovnou tělesný handicap, společnost je nechávala na okraji, nebo je ani nenechala ţít, jako se dělo například ve Spartě, kdehodnotitelé posuzovali, jak bude novorozenec schopný v dospělosti bojovat. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 10) Neţ ţena dospěje do ţivotního stadia, kdy po rodičovství touţí, má moţnost se bránit početí potomka pomocí antikoncepce. Ta by měla být volena po konzultaci s odborným lékařem gynekologem - dle zdravotního stavu ţeny. Lékaři těhotenství handicapovaným ţenám nezakazují, ale nedokáţou přesně říci, jak bude ţenino postiţení na těhotenství a s ním spojený porod reagovat. (S bříškem a handicapem) Z vlastní zkušenosti ze svého těhotenství mohu potvrdit, ţe mi ţádný z odborníků nedal jinou odpověď neţ tu, ţe obecně se dá říci, ţe se většina chronických chorob v těhotenství zhoršuje a měla bych si dítě odnosit a porodit ve chvílích fyzické zdatnosti a zbytečně nečekat. Měla jsem dle lékařů očekávat zhoršení kondice, schopnost pohybu v nerovném terénu, větší poruchy rovnováhy, riziko pádů. Zřejmě z části i nedostatečnými zkušenostmi s těhotnými ţenami s handicapem jsem byla já i respondentka v empirické části vedena jako riziková rodička. Začala jsem mít tedy pocit, ţe těhotenství je hrůza, nebezpečí a něco, co bych měla přečkat v ústraní. Těhotenství bylo více stresem neţ radostí, strachem, aby se něco nepokazilo. Tato rada mít dítě brzy je ovšem v opozici s faktem, jakou výchozí pozici mají handicapovaní jedinci při hledání partnera nejen pro vztah, ale i zaloţení rodiny. 16

23 3.3 Partnerský život žen s handicapem Zaloţit fungující vztah s druhým člověkem vyţaduje menší úsilí, neţ si jej udrţet, ale pokud dvěma lidem partnerství funguje, mohou z něj čerpat nekonečné mnoţství energie, sdílet svůj ţivot a cítit se obdarovaně. U člověka s handicapem je tohle stejné. Vytvořit funkční partnerský vztah je důleţité stejně pro zdravého jedince jako pro handicapovaného. Najít partnera s handicapem znamená větší porozumění v rámci bolesti, zvýšené únavy, depresivních nálad nebo představuje jen pouhý společný a tím i spojující rys. Ti dva si budou mít o čem povídat, budou mít společné téma. Naopak mít po boku partnera zdravého nebo výrazně méně handicapovaného znamená navýšení fyzické síly v páru, navyšuje pocit normality handicapovaného, zvyšuje sebevědomí. Partnerství je hodnota předcházející mateřství a znamená potvrzení společenské uplatnitelnosti. Jsem-li schopen vytvořit a udrţet vztah, jsem jako partner atraktivní. Handicapovaní pociťují nejen své stigma, ale i fyzickou odlišnost. Z této odlišnosti plynou obavy, aby svého partnera nalezli (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s ) a mohli na něj klást i zvýšené nároky, co se zvládání běţného ţivota týče. Fyzický handicap s sebou nese mnoho praktických omezení, která vyţadují, nebo by s postupujícím časem mohla vyţadovat pomoc druhé osoby. Být si vědom této zodpovědnosti a přijmout ji znamená duševní vyzrálost protějšku a promlouvá i o charakteru člověka. Důleţitým faktorem ovšem zůstává nezaměňovat lásku za soucit. Přitom handicapovaná osoba soucit vnímá spíše negativně jako potvrzení vlastní podřízenosti, a tím se opět stává osobou závislou. Často se stává, ţe se lidé seznamují v uzavřených skupinkách, např. speciálních školách, aby předešli úzkosti z toho, ţe by s člověkem bez handicapu nikdy vztah vytvořit nemohli (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 22) a trpí nízkým sebehodnocením z absence nebo kvality partnerských vztahů. Ţena, ač vědomě či nevědomě, hledá partnera za účelem zaloţení rodiny. Vytváření vztahů je znakem dospělosti (Vágnerová, 1999, s. 52) a potvrzením vlastní hodnoty jako jedince. Navozuje pocit začleněnosti, bezpečí a jistoty, ve kterém by bylo moţno vychovávat dítě i přes sloţitější situaci vzniklou handicapem. 17

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

HIV pozitivní klient v komunitní léčbě

HIV pozitivní klient v komunitní léčbě HIV pozitivní klient v komunitní léčbě Kazuistický workshop Mgr. Lucie Zeithammerová Mgr. Martina Frintová Mgr. Jan Šíp V. Adiktologická konference Jihočeského kraje 21.10.2011 Komunitní léčba na Karlově

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dospělost Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje vypracovala: Mgr. Monika Řezáčová 7.8.2009 Dospělost Dělení dospělosti: 1. mladší 18(26) 30/35

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

ÚVODEM ŠIRŠÍ KONTEXT

ÚVODEM ŠIRŠÍ KONTEXT ÚVODEM ŠIRŠÍ KONTEXT KONTEXT HISTORIE REPRODUKČNÍHO CHOVÁNÍ ŽEN LEGISLATIVNÍ KONTEXT GEOGRAFICKÝ KONTEXT KONTEXT (NE)KVALITY PREVENCE? PREVALENCE VE SVĚTĚ Počet matek 15-19 let / 1000 porodů UNFPA, State

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka Hygiena a školní zdravotnictví Ontogeneze člověka věk Oplození 0 Prenatální období (celková délka v průměru 280 dní, 40 týdnů, 10 lunárních měsíců Embryonální období Fetální období Začátek 2. týdne konec

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák, Lubica Juríčková 1 Zaměření příspěvku Zdravotní gramotnost je soubor

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Diagnostika dítěte s postižením. Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková

Diagnostika dítěte s postižením. Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková Diagnostika dítěte s postižením Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková Struktura přednášky: Za jakých okolností se psycholog s dítětem s postižením setkává Co všechno brát v úvahu v souvislosti s diagnostikou dítěte

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více