Potřeby tělesně postižených matek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby tělesně postižených matek"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014

3 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Lucie Stehlíková

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé absolventské práce Mgr. Haně Štěpánkové za projevenou podporu, laskavý přístup a odborné vedení. Poděkování patří i mojí rodině a všem, kdo mi poskytl motivaci a dodal sílu studium dokončit.

5 Obsah Úvod... 1 I) TEORETICKÁ ČÁST Ţivot s handicapem Vybrané typy postiţení dolních končetin Dětská mozková obrna (DMO) Spastické formy postihující dolní končetiny Nespastické formy postihující dolní končetiny Lehká mozková dysfunkce Dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta) Progresivní svalová onemocnění Duchenneova svalová dystrofie Beckerova svalová dystrofie Pletencový typ Facioskapulohumerální typ Vrozené vývojové vady Vrozené defekty končetin Vrozený defekt páteře Handicapovaný a jeho ţivot Dospívání handicapovaného Mateřství a pohled na něj Partnerský ţivot ţen s handicapem Socializace handicapovaných osob Potřeby handicapovaných II) VÝZKUMNÁ ČÁST Metodologie výzkumu Formulace výzkumného problému a výzkumné otázky Metoda sběru dat Popis výzkumného souboru Průběh výzkumu Interpretace dat Fixace a zpracování dat Etické hledisko výzkumu Výsledky analýzy dat Pomoc s péčí o dítě... 28

6 5.3.2 Pomoc s péčí o domácnost Zajištění hlídání Vyrovnaná psychika Nácvik činností Shrnutí Závěr... 32

7 Úvod Své téma absolventské práce jsem začala hledat s nástupem do druhého ročníku. Nastoupila jsem po něm po dvouletém přerušení studia z důvodu těhotenství a následného narození mé dcery. V tu chvíli jsem si uvědomila, ţe téma by mělo dohromady spojovat jak mateřství, tak i ţivot tělesně postiţeních lidí. Sama mám DMO (dětskou mozkovou obrnu). Ale jsem i máma, jsem oboje dohromady. Snaţím se oboje kloubit, jak nejlépe to umím, abych dosahovala dobrých výsledků. A to jak ve vztahu ke svému tělu, tak i jako matka. Pro mě toto znamená pracovat na sobě, aby se moje kondice zhoršovala co nejméně a aby mé dítě ode mne dostalo maximum lásky, péče, výchovy a zábavy jako od rodiče. Láska není tolik o fyzických schopnostech, miluji svým srdcem. Ale výchova? Kromě rad a zákazů, které zabezpečím mluvením, jak ji vychovám k obezřetnosti na silnici, kdyţ ji nedoběhnu odjíţdějící na odráţedle? Co kdyţ na to být mámou prostě fyzicky nestačím? Co kdyţ své dítě nedokáţu rozvíjet v jeho pohybových schopnostech? Jak ho mohu naučit něco, co sama neumím? Tyto a mnoho dalších podobných otázek jsem si kladla uţ v době těhotenství. Rozumím i obavám typu a budu dobrá máma ţen bez jakéhokoliv handicapu, je to nová ţivotní role pro kaţdou z nich. Pro mě se tato role zdála být nedosaţitelnou, komplikovanou a nedokonalou. Ráda bych ve své práci definovala, co matky s postiţením dolních končetin potřebují. K závěru dojdu na základě kvalitativního výzkumu. Účelem mojí absolventské práce je vytvořit teoretický rámec s praktickou návazností z kvalitativního výzkumu. Text by se mohla stát odborným podkladem pro práci s matkami s tělesným postiţením. V jednotlivých kapitolách absolventské práce se věnuji důleţitým prvkům a některým zvláštním aspektům ţivota a vývoje tělesně handicapovaného jedince. Vybírám několik typů hendikepu dolních končetin, přičemţ východiskem bylo postiţení dotazované matky případové studie, která je součástí absolventské práce, a několik dalších postiţení týkající se dolních končetin. Cílem mé absolventské práce je definovat potřeby handicapovaných matek. Moje následná vize je její pouţití pro neziskový sektor tak, aby si organizace s cílovou skupinou matky s dětmi mohly rozšířit specializaci i na ty handicapované, a tedy vědět, jaké jsou v období mateřství jejich potřeby. 1

8 V absolventské práci budu pouţívat kvalitativní výzkum v podobě případové studie. Metodou bude polostrukturovaný rozhovor - interview s jednou vybranou matkou s postiţením dolních končetin a jejími příbuznými, manţelem a matkou. 2

9 I) TEORETICKÁ ČÁST 3

10 1. Život s handicapem Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře, každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději (Voskovec, Werich, 1931) V první kapitole bych ráda uvedla několik odstavců o tom, jaké to je být člověkem s postiţením a jak se tímto přívlastkem ţije. Myslím si, ţe pro určení potřeby handicapované matky je důleţité nahlédnout do specifik ţivota s postiţením i jinak, neţ na omezenou schopnost pohybu v prostoru. Zde se zabývám psychologickými aspekty vyrovnání se s faktem vrozeného postiţení dolních končetin. Je zřejmé, ţe dítě se o svém handicapu dozvídá přes své rodiče a adaptace je pozvolná, tak jak jde vývoj jedince. Nehovořím o handicapu získaném, tam adaptační procesy probíhají s moţným ponecháním kontaktů přátel s lidmi ze starého ţivota, tj. ţivota před získáním handicapu, socializace probíhá bez vlivu handicapu a je to jiná situace (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 20). Ţivot lidí s handicapem je spojen se zvýšenou celoţivotní zátěţí jak pro handicapovaného jedince, tak pro jeho okolí. Významnou roli hraje sebeúcta jedince a jeho začlenění do společnosti, přičemţ oboje je v případě handicapovaného sloţitější pro odlišné vstupní podmínky, jako je jiný vzhled či omezení v pohybu a s ním spojené setkávání se s jinými lidmi. Přáními a touhami se handicapovaní v zásadě neliší od ostatních lidí, mají však tuţby, které vnímají velmi intenzivně. Podle Vágnerové (2007, s. 28) je to touha vyniknout. Být opravdu dobrý alespoň v něčem, kdyţ uţ se nemohu uplatnit ve všech zejména tělesných disciplínách, které se v ţivotě naskytnou. Jako nejpodstatnější vzhledem ke svým ţivotním zkušenostem bych na prvním místě uvedla opravdové mezilidské vztahy, z nichţ handicapovaný cítí, ţe ho mají ostatní rádi i přes jeho vady okem viditelné. Ostatní uznávají jeho hodnotu jako člověka a ţe stojí o jeho společnost, přijímají ho jako komplexní lidskou bytost. Stejně tak se 4

11 vyjadřují i protagonisté obou dokumentárních seriálů České televize Láska s handicapem a Ţivot s handicapem (Láska s handicapem, Ţivot s handicapem). Kdyţ uţ jsou nějací lidé přátelé, ví jakým způsobem pomoci v případě potřeby a jak přirozeně tuto pomoc poskytnout. Na tomto se shodují jak autoři Vágnerová a další (2001), tak Blaţek a Olmrová (1985). Tento jev popisují v celé své publikaci Krása a bolest. V případě vrozeného postiţení je podstatné, jak rodiče budou schopni plnit svoji rodičovskou roli i přes počáteční šok z narození jiného dítěte, neţ si přáli, a jakou péči a moţnost vývoje svému dítěti poskytnou. Po šoku z odhalení tělesného postiţení nebo odlišnosti (mentálním postiţením se vzhledem k rozsahu a tématu své práce zabývat nebudu) dochází u většiny rodičů ke krizi rodičovské identity. Dle Vágnerové k ní dochází po oznámení diagnózy, ale zároveň se objevuje i pocit jistější půdy pod nohama. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 47,48) Záleţí i na kontextu, jakým způsobem se matka o postiţení svého dítěte dozvídá, zda na něj byla připravena uţ v těhotenství, nebo se dítě poškodilo při komplikovaném porodu. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, s. 49) V konceptu Elizabeth Kubler-Rossové se proces (Navrátil 2001, s ) akceptace vyznačuje několika typickými fázemi: a) Fáze šoku a popření jde o první reakci. Rodiče se dostávají do stavu úplné strnulosti a neschopnosti jakkoliv reagovat. b) Fáze bezmocnosti v této fázi rodiče tápají. Sebeobviňování a pocity studu za své dítě je mohou paralyzovat. c) Fáze postupné adaptace a vyrovnávání s problémem čas, po který rodiče hledají způsoby a cesty, jak porozumět svému dítěti a jak o něj pečovat co nejlépe, naučit se technikám rehabilitace a jak dítě v rámci jeho moţností rozvíjet. d) Fáze smlouvání rodiče pochopí, ţe mají handicapované dítě, ale i přes to by chtěli získat co nejvíce, smlouvají o kaţdý pokrok ve vývoji potomka. Zatím se nejedná o smíření se. e) Fáze realistického postoje fáze akceptace postiţení svého dítěte (Vágnerová, 2004, s ). 5

12 V případě získaného postiţení je situace odlišná zejména ve větším psychickém traumatu, jedinec si je vědom, co mohl předtím, a porovnává to se stávajícím výhledem. Dalším faktorem je i průběh ţivota před vznikem handicapu. Jedinec se do okamţiku zvratu, jako je nemoc nebo úraz, vyvíjel jako zdravý a získal tím výhodu náskoku v učení, socializoval se jako zdravý. Je důleţité, v jaké vývojové fázi ke vzniku handicapu došlo. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 20) V následující kapitole se budu zabývat především vrozeným postiţením, které ovlivňuje funkci dolních končetin. Pro zajímavost vzhledem k funkčnímu omezení a historii uvádím i získaný handicap vlivem infekce tzv. dětskou obrnu. 6

13 2. Vybrané typy postižení dolních končetin Pro ilustraci toho, co postiţení dolních končetin vlastně znamená a co způsobilo, ţe se člověk takto narodí, uvádím pouze několik málo příkladů. Výběr je omezen na ty časté a také na to postiţení, které má matka z výzkumu, aby bylo jasnější, s čím ţije. Mezi poškození dolních končetin vrozeným způsobem zahrnujeme centrální a periferní obrny, progresivní svalová onemocnění a vrozené vývojové vady. Centrální a periferní obrny se rozdělují dle závaţnosti na parézy (částečné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Právě parézami dolních končetin se budu dále zabývat. 2.1 Dětská mozková obrna (DMO) Dětská mozková obrna je raně vzniklé poškození mozku, které se projevuje především v poruchách motoriky. K takovému poškození můţe dojít jak v prenatálním, tak v perinatálním nebo postnatálním období. U DMO rozlišujeme tři základní formy, a to spastickou (zvýšené svalové napětí), nespastickou (sníţené svalové napětí) a lehkou mozkovou dysfunkcí Spastické formy postihující dolní končetiny Forma diparetická (paraparetická) postihuje především dolní končetiny, ale v menší míře můţe dojít i k postiţení motoriky horních končetin. Rozlišujeme formu lehkou - paukospastickou a formu těţkou - klasickou. Mezi typické projevy patří tzv. nůţkovitá chůze. Prognóza zde bývá dobrá díky příznivému kognitivnímu vývoji. Forma kvadruparetická postihuje různým stupněm všechny končetiny. V rámci spastických forem má díky poškození kognitivního vývoje nejméně příznivou prognózu Nespastické formy postihující dolní končetiny Forma hypotonická zde je dominantní oslabení svalového tonu trupu i končetin, zpravidla však s výraznějším postiţením dolních končetin. Forma dyskinetická projevuje se mimovolnými nepotlačitelnými pohyby. Ty dále rozlišujeme na čtyři druhy. Jsou to pohyby choreatické trhavé neuspořádané pohyby malého rozsahu, ale velké intenzity, pohyby atetotické projevy vlnitými a 7

14 červovitými pohyby, pohyby balistické projevy rychlými pohyby často celých končetin a pohyby myoklonické projevy drobnými trhavými záškuby svalů. Forma mozečková tato forma je relativně vzácná a vede k velmi těţkému poškození motoriky, přičemţ je vţdy přítomno i těţké poškození intelektu Lehká mozková dysfunkce Poslední formou je lehká mozková dysfunkce, tu však někteří odborníci neuvádí jako formu DMO. (Pipeková, 1998) Zde se jedná o lehčí poškození centrální nervové soustavy a projevuje se oslabením řady psychických funkcí zodpovědných za kontrolu, řízení, regulaci, koordinaci a integraci chování v širokém slova smyslu. (Pipeková, 1998, s. 140) Projevy této dysfunkce jsou poruchy učení, na poškození dolních končetin nemají velký význam. 2.2 Dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta) Jedná se o onemocnění infekčního původu. To je způsobeno virem přenášeným kapénkovou infekcí, infikovanou vodou, nebo potravinami. Nemoc postihuje výhradně děti a zanechává váţné trvalé následky v podobě ochrnutí svalů končetin, intelekt však zůstává zachován. Následky nemoci jsou závaţnější s tím, jak dlouho trvá správná diagnostika. Virový zánět způsobuje destrukci pyramidových buněk předních rohů míšních a následnou periferní obrnu postiţených svalů. Uvádí se sedm stadií nemoci. Po několikadenním bezsymptomovém stadiu inkubace nastává stadium viremické s typicky chřipkovými příznaky. Po stadiu přechodného zlepšení stavu dochází ke stadiu meningeálnímu, kdy opětovně stoupá teplota. Pak nastává stadium paralytické, během něhoţ se nemoc závaţně rozvíjí. Objevují se chabé obrny a svalové spazmy. V tomto období je váţně ohroţen ţivot dítěte, protoţe můţe dojít k obrně dýchacího či srdečního svalstva. Toto období přechází do stadia dlouhodobé rekonvalescence. Dochází k úpravě hybnosti některých svalů. Vyuţívá se pasivních pohybů k zabránění vzniku kontraktur, později pohybů aktivních. Poslední je stadium trvalých následků různé závaţnosti. Můţe dojít například k ochrnutí obou dolních končetin. Obecně lze říci, ţe následky nemoci jsou tím těţší, čím mladší dítě je postiţeno a také při zvýšené zátěţi ve viremickém stadiu (Kapounek, 1989, s. 135). 8

15 V dnešní době se s novými případy dětské obrny na našem území nesetkáme, očkování tzv. Sabinovou vakcínou bylo zavedeno celoplošně v roce Výskyt je moţný u obyvatel některých zemí třetího světa. U nás se lékaři setkávají s pacienty staršího věku, kteří si nesou následky obrny prodělané v dětství. 2.3 Progresivní svalová onemocnění Nejčastějšími příčinami zhoršené funkce svalového systému bývají progresivní svalová onemocnění vznikající buď v důsledku onemocnění svalů (myopatie) nebo nervového systému (neuropatie), (Dungl, 2005, s. 370). Typickými progresivními onemocněními jsou svalové dystrofie. Jedná se o dědičná onemocnění, jejichţ projevem je progresivní degenerace svalstva. Existuje mnoho typů tohoto onemocnění, nejčastější jsou pohlavně vázané na chromozom X. Jde o takzvané distrofinopatie. Dystrofin je bílkovina která stabilizuje svalová vlákna. Všechny svalové dystrofie mají podobný patologický projev. Zde je základem postupná degenerace svalových vláken. Ty jsou nahrazovány pojivou a tukovou tkání. Kaţdý typ onemocnění má svoje specifické znaky související s bílkovinou distrofinem. U některých je této bílkoviny méně, nebo je kvalitativně odlišný a např. u Duchenneovy choroby chybí úplně. Průběh onemocnění se projevuje postupným omezováním pohybu. To však můţe být pozvolné, stagnující nebo výrazně progresivní. Záleţí na mnoha faktorech, které do onemocnění zasahují. Jedinec je však často dříve či později odsouzen k ţivotu na vozíku, délka ţivota bývá rovněţ razantně kratší, neţ je běţné. Tím jsou také často redukovány ţivotní očekávání a perspektivy jedince. Nejčastěji se setkáváme Duchenneovou svalovou dystrofií, Beckerovou svalovou dystrofií, pletencovým typem a facioskapulohumerálním typem svalové dystrofie Duchenneova svalová dystrofie Jedná se o nejčastější svalovou dystrofii. Ze 70 % dědičná, ze 30 % jako spontánní mutace (Dungl, 2005, s. 372). Postiţené děti se zpočátku vyvíjejí normálně, s opoţděním samostatné chůze a našlapováním na špičky. Diagnóza je většinou stanovena nejpozději do šestého roku věku. Objevuje se hypertrofie lýtek, bederní hyperlordóza a typický šplhavý pohyb při vstávání z podlahy. Chůze je znemoţněna 9

16 obvykle do věku jedenácti let. V důsledku svalové nerovnováhy vznikají četné kontraktury kyčelních a kolenních kloubů a nohou, rozvíjí se skolióza, která zhoršuje dýchání. Postiţení jedinci trpí většinou středně těţkou mentální retardací (Dungl, 2005, s. 372). Pacienti s tímto onemocněním se díky současnému lékařství a umělé plicní ventilaci doţívají v průměru 25 aţ 30 let Beckerova svalová dystrofie Má stejný dědičný základ jako Duchenneova svalová dystrofie. Na rozdíl od této formy se zde však bílkovina distrofin vyskytuje. Je jí však výrazně méně, neţ je norma. Tato forma má tedy mírnější a pozvolnější průběh, příznaky onemocnění se objevují obvykle aţ po sedmém roce ţivota a pacienti se doţívají v průměru okolo 40 let. U více neţ třetiny jedinců se objevuje těţká kardiomyopatie, která vede k selhávání srdce Pletencový typ Tento typ dystrofie se začíná projevovat aţ kolem 17 let, později nastupující onemocnění je pak rychle gradující. Klinický obraz je podobný jako u Beckerovy dystrofie, stejně jako jeho průběh a symptomatická terapie. (Dungl, 2005, s. 374) Rozlišují se dva subtypy postiţení: - Pelvifemorální typ, který postihuje nejprve oblast kyčelního svalstva a brzy poté ramenní pletenec; - Skapulohumerální typ, který začíná postiţením ramenního kloubu a o několik let později je postiţena oblast pletence pánevního Facioskapulohumerální typ Po Duchenneově dystrofii jde o druhý nejčastější typ tohoto onemocnění. Rozlišujeme vzácnější infantilní formy začínající v raném věku, rychle progredující a vedoucí ke ztrátě hybnosti jiţ kolem 8. aţ 9. roku. Progrese je pomalejší u pozdních forem začínajících mezi 15. aţ 35. rokem věku. Infantilní forma se kolem pátého roku projevuje obrnou mimických svalů, hluchotou a slabostí ramenního pletence a následuje slabost dolních končetin a výrazná bederní hyperlordóza. (Dungl, 2005, s. 374) Léčba probíhá pomocí ortéz na dolních končetinách. 10

17 U pozdní formy je prvním příznakem vyhlazení vrásek a problémy s mimikou, objevuje se odstávající lopatka. Dolní končetiny nebývají postiţeny, takţe samostatná chůze je moţná velmi dlouho. Tato forma dystrofie neovlivňuje délku ţivota. 2.4 Vrozené vývojové vady Vrozené vývojové vady tvoří významnou část mezi všemi typy tělesného postiţení. Vznikají během fetálního vývoje a obecně platí ţe, čím dříve vada vznikne, tím jsou její následky závaţnější. Kapounek (1989, s. 47) dělí tyto vady na typické, které jsou dědičné a vznikají přímou poruchou zárodečné tkáně, jsou si navzájem podobné, často i symetrické, a vady atypické, které vznikají během fetálního ţivota a nejsou dědičné. Tyto vady nejsou symetrické, mohou postihovat různé orgány. Jako etiologické faktory vzniku vrozených vývojových vad se uplatňují nejrůznější vnitřní i vnější činitelé. Z vnitřních faktorů je dominantní především genetika. Z vnějších činitelů jsou nejvýznamnější látky jedovaté pro plod (farmaka, alkohol, kouření aj.), hormonální poruchy, bakteriální a virová onemocnění matky, výjimečně i mechanické poškození plodu (Kapounek, 1989, s. 48). Mezi vrozené vývojové vady patří deformace a malformace. Mezi deformace patří takový typ vady, který se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla. Mezi malformace pak patří patologické vyvinutí těla. Postiţení zasahují nejčastěji horní nebo dolní končetiny, ale postiţena můţe být i hlava, páteř či hrudník Vrozené defekty končetin Patří mezi typické vývojové vady a v rámci těch je rozdělujeme na atrofické, hypertrofické, numerické, skrčeniny a vrozená vykloubení (Kapounek, 1989, s. 49). Patří sem vrozený defekt kosti stehenní, coţ je těţká, většinou jednostranná vada, kdy chybí větší či menší část kosti. Léčí se podpůrnými dlahy a chirurgicky. Mezi hypertrofickou vadu patří částečný obrovitý vzrůst, kterým můţe být postiţen jednak prst, nebo celý okrsek končetiny, případně celá končetina. Léčí se případně chirurgicky. 11

18 Typickou numerickou vadou je Polydaktylie neboli přespočetné prsty. Nejčastěji bývá jeden nadpočetný prst, méně často dva nebo tři. Mohou být různě vyvinuty. Objevuje se i takzvaný vidlicovitý prst. Řeší se operací. Jednou z nejčastějších vrozených vad je tzv. Pes equinovarus congenitus, neboli vtočená noha, která se vyskytuje přibliţně u jednoho z 1000 narozených dětí. Léčí se v podstatě ihned po narození a dle kontrolního RTG se případně operuje. Dále dlouhodobá rehabilitace a ortopedická obuv. Poslední podskupinou jsou vrozená vykloubení kyčelní, coţ je nejčastější vrozená vada. Posuzují se různé stupně. Léčba dle stupně postiţení terapií. U těţších případů Pavlíkovy třmeny, u nejtěţších případů se provádí operace Vrozený defekt páteře Patří sem hlavně rozštěp páteře (spina bifida), který se rozděluje na tři typy. Bez postižení míchy nebo jejích plen, s postižením míšních plen, s postižením míšních plen a míchy. Poslední dva typy mají nepříznivou prognózu. Vada vzniká nesprávným uzavřením páteřního kanálu, a to nejčastěji v oblasti beder. Důsledkem bývá částečná či úplná obrna dolních končetin a obrna svěračů. Intelekt nebývá poškozen. Léčí se neurochirurgicky a následně rehabilitačně. V dnešní době lze zjistit pomocí screeningu v průběhu těhotenství (Pipeková, 1998, s. 134). 12

19 3. Handicapovaný a jeho život V této kapitole se věnuji několika ţivotním obdobím nebo procesům, kterými handicapovaný prochází. Jsou to dospívání, mateřství a partnerství. Dítě s handicapem se vyvíjí, roste, stává se z něj dospělý muţ/ţena. Jaké zvláštnosti je provázejí? Myslím, ţe minulost, ač ji nemůţeme změnit, ovlivňuje naši přítomnost a to, jak ţijeme nyní. Proto uvádím několik ţivotních situacítak, aby bylo moţno se podívat, čím kromě fyzických změn a odlišností handicapovaný člověk prochází, jak to proţívá. Mám na mysli hlavně mateřství a jeho důleţitost v rámci ţivota tělesně postiţené ţeny. 3.1 Dospívání handicapovaného Aby se s dívky stala ţena, mohla se tedy stát matkou, musí dojít k fyziologickým změnám, tzv. pohlavní dospělosti. K té se dozrává v období dospívání, a proto jej uvádím zde, v kapitole Dospívání handicapovaného. Je moţné si udělat zběţný obrázek, jak se handicapované dítě promění v dospělého člověka a co tento proces provází. Dospívání je přechodné období mezi dítětem a dospělým. Skládá se z puberty a adolescence. Většina autorů se shoduje v tom, ţe dospívání je proces hledání sebe sama a bývá spojen s řadou nepříjemných znaků, jako je nejistota, citová labilita, kritičnost vůči okolí a hlavně vůči rodičům a také přijetí role dospělého člověka. Handicapovaný se od zdravého jedince ve vývoji neliší, v některých případech přichází dospívání později v souvislosti s jeho postiţením. Ale v zásadě puberta přichází kolem desátého roku u dívek a u chlapců o něco později. Toto období je bouřlivým startem tělesných změn od dítěte k dospělému. Nastupuje rychlý růst, vývoj pohlavních znaků a také emocionální bouře. Vágnerová (1999, s. 15) uvádí odmítání kompromisu dospívajícími jako neschopnost najít lepší (jediné správné) řešení. Kompromis vyčítají dospělým jako slabost. Jakými pocity se ale zaobírá handicapovaný dospívající, kdyţ jeho ţivot je jeden velký kompromis? Jeho moţnosti jsou omezovány jak handicapem, tak rodiči, ať uţ ze strachu, nebo nedostatku důvěry v jeho schopnosti. Nízké sebevědomí je alfou a omegou dospívání handicapovaného a nezřídka je pocit méněcennosti provází po celý ţivot (Vágnerová, 2007, s ). 13

20 Dospívání je náročné období pro zdravého jedince a jeho rodinu a pro handicapovaného znamená krizi identity o to více, o kolik méně ho společnost přijímá. Jestli jej bere jako trpěného nebo jej akceptuje jako jedince se specifickými potřebami, ale zároveň i jako člověka s podobnými přáními a touhami. Handicapovaný dospívající prochází stejnými fázemi a sebepoznává a porovnává se s ostatními. Rád by se identifikoval s vrstevníky, ale jeho handicap ho limituje a podporuje závislost na rodině. Toto omezení je v kontrastu s touhou po osamostatnění se. Není schopen se pohybovat zcela samostatně, potřebuje pomoci nebo alespoň doprovod a z neformálního setkání se spoluţáky mimo školu je rázem promyšlená akce s kým a jak se dostat na místo, jak se tam bude pohybovat a jak se vrátit domů. Zde bych ráda uvedla termín naučená bezmocnost, který Vágnerová (2005, s. 256) uvádí jako projev nízké sebedůvěry. Tato bezmocnost vede k rezignaci, vše co člověk udělá dobře je shoda okolností, je naladěn na neúspěchy, nemá motivaci ke zlepšení. V kombinaci s handicapem a chováním okolí se handicapovaný ocitá v tzv. bludném kruhu. Chtěl by být stejný jako všichni ostatní, avšak nikdy nebude, hledá svoji vlastní hodnotu a také způsob, jakým by byl pro společnost platný. Setkávání se s přáteli se nemusí střetnout s podporou rodiny, ať uţ ze strachu, aby se dítě příliš nevymykalo ze své závislé pozice nebo jen z čistého strachu o něj. Samo to zvládnout nedokáţe. Kdyţ tam nebude rodič, kdo mu pomůţe? Dát svému dítěti volnost je výzva pro kaţdého rodiče. Jak získat nadhled a dovolit to tomu s postiţením? To je otázka se sloţitou odpovědí, kterou si kaţdý hledá sám a dlouho. 3.2 Mateřství a pohled na něj Jak uţ cíl mé absolventské práce napovídá, tématem jsou matky s postiţením a jejich potřeby. Uvádím zde pohled na mateřství tělesně postiţené ţeny a důvod, proč se k němu ţeny rozhodují i přes méně příznivý zdravotní stav. Co pro ţenu s postiţením mateřství znamená? Mateřství je jednou z úloh v ţivotě ţeny, znamená přijetí role ţeny jako matky a zvyšuje společenskou prestiţ. Tato role nemusí být naplněna vţdy, ale je obsaţena na stupnici seberealizace (Vágnerová, 2005, s. 184, 185). Navíc působí i společenský stereotyp, ţe jednoho dne se ţena stane matkou a vychová dítě. Pokud se tak nestane 14

21 z osobního přesvědčení nikdy nebudu mít dítě, protoţe nechci setkává se ţena s nepochopením okolí, zatímco neschopnost otěhotnět kvůli zdravotním obtíţím vyvolává spíše soucit a shovívavost. Ve společnosti je historicky zakořeněn pohled na ţenu především jako na matku. Mnoţství ţen, které děti nemají, je minimální oproti ţenám s dětmi. Kromě volby a zdravotních komplikací tu bude přítomná i míra ţeniny atraktivity - ţádný muţ s ní děti mít nechce? (Moţný 2002, s. 149) Dle Trčy (2002) je mateřství a těhotenství nalezením toho pravého smyslu ţivota ţeny a jeho naplnění. Často se hovoří o zázraku ţivota. Ţena získává nepřenositelnou zkušenost dát ţivot dalšímu člověku a být mu nablízku, vychovávat jej. Stejný autor dále také udává, ţe: U některých ţen se také proměňuje do krásy obličej, snad se tu uplatňuje přímo vyzařující pocit vnitřního štěstí a spokojenosti. (Trča, 2009, s. 30) V případě jakéhokoliv tělesného handicapu ţeny je mateřství vnímáno jako důkaz normality. Být matkou je normální a být tedy matkou s tělesným handicapem představuje jakousi výhru, zadostiučinění, moţnost seberealizace. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, s. 18) Proto ţeny s handicapem o dítě usilují často za kaţdou cenu, navzdory lékařským doporučením a dobře míněným radám okolí o tom, jak je mateřství náročné a vyčerpávající. Další devizou mateřství je posun od závislého potřebujícího pomoc k opaku, matce, tedy pečující osobě. Na jedné straně můţeme vidět začlenění do společnosti tím, ţe se ţena stane matkou jako většina ostatních ţen a na straně druhé sebe sama mateřstvím uschopňuje a dokazuje si, ţe zvládne i přes handicap dávat dítěti mateřskou lásku a péči. Tato potřeba je zachována ve všech stupních postiţení. Pokud má ţena svůj handicap kompenzován natolik, ţe pomýšlí na mateřství, logicky hledá vhodného partnera. Člověk si roli rodiče můţe vědomě zvolit. Podle Listiny základních práv a svobod není moţné nikomu v mateřství bránit (Listina základních práv a svobod). I přes zaţité stereotypní myšlení společnosti ovlivněné komunistickým reţimem, kdy lidé s postiţením prakticky neexistovali vlivem jejich celoţivotního pobytu v ústavech, je nyní situace jiná, neţ tomu bylo dříve. V rámci dostupnosti informací, práci 15

22 neziskového sektoru a také zvyšování tolerance vůči odlišnostem v průběhu uplynulých let se tyto názory daří postupně oslabovat. Neznámého se člověk bojí, neví, jak se k němu chovat a co si myslet. Společnost má v sobě zakořeněný pocit, ţe tělesné postiţení se rovná genovému zatíţení, popřípadě i sníţenému intelektu, nebo i boţímu trestu (Vágnerová, Hadj- Moussová, Štech, 2001, s. 11). A je tu také oţehavá otázka fyzického vzhledu, krása pomáhá v navazování sociálních vztahů, ať uţ to spravedlivé je nebo ne. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech 2001, s. 57) Z historického hlediska byli všichni odlišní jedinci pro společnost spíše zátěţí neţ přínosem. Ať uţ se jedná pouze o vzhledovou vadu nebo rovnou tělesný handicap, společnost je nechávala na okraji, nebo je ani nenechala ţít, jako se dělo například ve Spartě, kdehodnotitelé posuzovali, jak bude novorozenec schopný v dospělosti bojovat. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 10) Neţ ţena dospěje do ţivotního stadia, kdy po rodičovství touţí, má moţnost se bránit početí potomka pomocí antikoncepce. Ta by měla být volena po konzultaci s odborným lékařem gynekologem - dle zdravotního stavu ţeny. Lékaři těhotenství handicapovaným ţenám nezakazují, ale nedokáţou přesně říci, jak bude ţenino postiţení na těhotenství a s ním spojený porod reagovat. (S bříškem a handicapem) Z vlastní zkušenosti ze svého těhotenství mohu potvrdit, ţe mi ţádný z odborníků nedal jinou odpověď neţ tu, ţe obecně se dá říci, ţe se většina chronických chorob v těhotenství zhoršuje a měla bych si dítě odnosit a porodit ve chvílích fyzické zdatnosti a zbytečně nečekat. Měla jsem dle lékařů očekávat zhoršení kondice, schopnost pohybu v nerovném terénu, větší poruchy rovnováhy, riziko pádů. Zřejmě z části i nedostatečnými zkušenostmi s těhotnými ţenami s handicapem jsem byla já i respondentka v empirické části vedena jako riziková rodička. Začala jsem mít tedy pocit, ţe těhotenství je hrůza, nebezpečí a něco, co bych měla přečkat v ústraní. Těhotenství bylo více stresem neţ radostí, strachem, aby se něco nepokazilo. Tato rada mít dítě brzy je ovšem v opozici s faktem, jakou výchozí pozici mají handicapovaní jedinci při hledání partnera nejen pro vztah, ale i zaloţení rodiny. 16

23 3.3 Partnerský život žen s handicapem Zaloţit fungující vztah s druhým člověkem vyţaduje menší úsilí, neţ si jej udrţet, ale pokud dvěma lidem partnerství funguje, mohou z něj čerpat nekonečné mnoţství energie, sdílet svůj ţivot a cítit se obdarovaně. U člověka s handicapem je tohle stejné. Vytvořit funkční partnerský vztah je důleţité stejně pro zdravého jedince jako pro handicapovaného. Najít partnera s handicapem znamená větší porozumění v rámci bolesti, zvýšené únavy, depresivních nálad nebo představuje jen pouhý společný a tím i spojující rys. Ti dva si budou mít o čem povídat, budou mít společné téma. Naopak mít po boku partnera zdravého nebo výrazně méně handicapovaného znamená navýšení fyzické síly v páru, navyšuje pocit normality handicapovaného, zvyšuje sebevědomí. Partnerství je hodnota předcházející mateřství a znamená potvrzení společenské uplatnitelnosti. Jsem-li schopen vytvořit a udrţet vztah, jsem jako partner atraktivní. Handicapovaní pociťují nejen své stigma, ale i fyzickou odlišnost. Z této odlišnosti plynou obavy, aby svého partnera nalezli (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s ) a mohli na něj klást i zvýšené nároky, co se zvládání běţného ţivota týče. Fyzický handicap s sebou nese mnoho praktických omezení, která vyţadují, nebo by s postupujícím časem mohla vyţadovat pomoc druhé osoby. Být si vědom této zodpovědnosti a přijmout ji znamená duševní vyzrálost protějšku a promlouvá i o charakteru člověka. Důleţitým faktorem ovšem zůstává nezaměňovat lásku za soucit. Přitom handicapovaná osoba soucit vnímá spíše negativně jako potvrzení vlastní podřízenosti, a tím se opět stává osobou závislou. Často se stává, ţe se lidé seznamují v uzavřených skupinkách, např. speciálních školách, aby předešli úzkosti z toho, ţe by s člověkem bez handicapu nikdy vztah vytvořit nemohli (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001, s. 22) a trpí nízkým sebehodnocením z absence nebo kvality partnerských vztahů. Ţena, ač vědomě či nevědomě, hledá partnera za účelem zaloţení rodiny. Vytváření vztahů je znakem dospělosti (Vágnerová, 1999, s. 52) a potvrzením vlastní hodnoty jako jedince. Navozuje pocit začleněnosti, bezpečí a jistoty, ve kterém by bylo moţno vychovávat dítě i přes sloţitější situaci vzniklou handicapem. 17

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více