Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Autoři: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky léčebné rehabilitace 1. LF v Praze a VFN v Praze PhDr. Jaroslav Dostál Mgr. František Petermann ve spolupráci s dalšími partnery projektu Rehabilitace Aktivace Práce Předkládaný slovník je jedním z výstupů projektu CIP EQUAL: REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE, který řeší problematiku vstupu, resp. návratu osob se zdravotním postižením na trh práce. Slovník reaguje na potřebu sjednotit pojmosloví pro komunikaci sociálních partnerů účastnících se procesu pracovní rehabilitace. Autoři do něj proto zařadili pojmy, které v různých oborech chybějí nebo mohou mít rozdílný obsah. Použity byly citace relevantních slovníkových hesel, odkazy na související zákonná a jiná ustanovení a pojmosloví z lékařské (rehabilitační) praxe. 1

3 A abúzus, Abúzus, Abúzus, Abus Nadužívání, zneužívání psychotropních nebo toxických látek, jako je alkohol, káva, tabák, léky (např. na spaní) aj., nebo také jejich užívání v nevhodnou dobu (práce, těhotenství). Může být bez návyku, s návykem, jednorázové, opakované, příležitostné, pravidelné, periodické. adaptabilita (přizpůsobivost), Adaptabilita, Adaptabilität, Adaptabilité Schopnost adaptace čili přizpůsobivost představuje soubor schopností, které umožňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, např. sociálnímu, vzdělávacímu, pracovnímu (mezilidským vztahům a vazbám ve škole, třídě, kurzu, na pracovišti atp., atmosféře vytvářené skupinou osob, se kterou je jedinec v interakci, včetně kultury, v níž skupina existuje). Schopnost přizpůsobit se novým, změněným podmínkám (materiálním i sociálním). adaptace aktivity, Activity Adaptation, Adaptation der Aktivittät, Adaptation de Activité Změna, kterou musí terapeut provést v prostředí nebo v aktivitě proto, aby mohl terapeuticky působit nebo zlepšit funkční schopnosti člověka. Typické adaptace: prostředí, pomůcky a nástroje, kognitivní, fyzická, sociální, psychologická, emocionální, čas/doba, struktura, pořadí úkolů. adaptační proces, Adaptation process, Adaptationsprozess, Processus d adaptation Proces, ve kterém se jedinec aktivně přizpůsobuje proměnlivému sociálnímu prostředí (okolí, sociální situaci). Jde o snahu, se kterou se s tímto okolím vyrovnává. Adaptační proces je významnou součástí socializace. adaptace organizmu, Adaptation of organism, Adaptation des Organismus, Adaptation de l organisme Biologický faktor při vytváření fyziologicky koordinovaných vztahů mezi jednotlivými orgánovými soustavami a vztahů mezi organizmem a vnějším prostředím. adjuvatika, Adiuvatics, Adjuvantien, Appareillage pour handicapés Výraz z latinského adiuvare, což znamená pomáhat, podporovat. Pomůcky běžně používané ve smyslu technických pomůcek k sebeobsluze osob s různými disabilitami v omezujících situacích vzhledem ke kondici dané osoby. ADL (aktivity denních činností), ADL (activities of daily living), ADL (Aktivitäten des täglichen Lebens], ADL (activities of daily living Činnosti nebo úkoly, které člověk denně provádí, aby si zajistil osobní soběstačnost. Pomocí ADL hodnotí ergoterapeut funkční stav pacientů. Dělí se na instrumentální (rozšířené, sekundární) ADL a personální (bazální, primární) ADL. ADL hodnocení, ADL assessment, ADL Bewertung, ADL activités de la vie quotidienne Zaznamenává aktuální výkon pacienta, ne však jeho předpokládanou potenciální schopnost. Důležitou roli v hodnocení ADL má i přirozené domácí prostředí pacienta, které nemůže být plně nahrazeno uměle vytvořeným prostředím v nemocnici (např. nácvikové koupelny, kuchyně apod.). Informace pro hodnocení ADL se získávají: 1) prostřednictvím přímého pozorování pacienta během provádění činností v domácím prostředí nebo v simulovaném prostředí ergoterapeutického oddělení; 2) pomocí standardizovaných dotazníků a indexů, které vyplňuje ergoterapeut, nebo pomocí škál vyplňovaných rodinou či pacientem. ADL instrumentální, Instrumental ADL, ADL instrumentale, ADL instrumentales Komplexnější činnosti nebo úkoly, které člověk provádí, aby byl soběstačný v domácím prostředí a v komunitě (např. nakupování, příprava jídla, domácí práce, jízda autem a dopravním prostředkem, telefonování). ADL personální, Personal ADL, ADL persönliche, ADL personnelles Všední denní činnosti, které se vztahují k základním fyzickým funkcím, jež dotvářejí každodenní život pacienta. Jde o osobní hygienu (mytí, koupání, použití WC), oblékání (horní a dolní polovina těla), jedení, přesuny, mobilitu apod. 2

4 A agentura práce (zprostředkovatelna práce), Job Agency, Arbeitsagentur, Agence du travail V ČR působí AP na podkladě zákona č. 435/2004 Sb. ( 58 a násl.) v oblastech poradenské, informační, přímého zprostředkování zaměstnání zájemcům o práci, dále v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců (pronajímání pracovní síly) a zajišťování úkonů s tím spojených. AP spolupracují s úřady práce při řešení situace na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání provádějí AP bezplatně nebo za úhradu; úhrada nemůže být požadována od fyzické osoby, které se zprostředkování práce poskytuje. Vykonávání této činnosti bez povolení je porušením pracovněprávních předpisů a úřad práce může daný subjekt pokutovat. agravace, Aggravation, Aggravation, Aggravation Vědomé předstírání větších poruch nebo obtíží, než jaké jsou ve skutečnosti. akreditace, Accreditation, Akkreditierung, Accréditation (ověření způsobilosti, uznání platnosti) Proces vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému programu nebo organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky, tedy standardy, tzn. že vyhovuje předem stanoveným standardům za podmínek stanovených v předepsané dokumentaci. Akreditaci uděluje k tomu pověřený orgán. V oblasti vzdělávání dospělých je tímto orgánem MŠMT ČR, v oblasti zdravotnictví MZ ČR, v oblasti sociální a zaměstnanosti MPSV ČR. aktivita, Activity, Aktivität, Activité 1) Činnost jednotlivců nebo skupin a všech živých organizmů. 2) Chování, jednání nebo činnosti zaměřené k cíli (vědomě i nevědomě), které jsou většinou reakcí na vnější podnět. 3) Cílově zaměřený projev organizmu k naplnění základní potřeby zachování existence. aktivita limitovaná, Activity limited, Aktivität, limitierte, Activité limitée Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health); aktivita a její limity představují obtíže, které člověk může mít při provádění aktivit. aktivita v ergoterapii, Activity in ergo-therapy, Aktivität, in der Ergotherapie, Activité dans l ergothérapie Činnost, stav nebo kvalita akce zaměstnávání. Aktivita prováděná za určitým účelem. aktivita v rehabilitaci, Activity in rehabilitation, Aktivität, in der Rehabilitation, Activité dans la réadaptation Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), kde je definována jako provádění úkolu (úkonu) jedincem. aktivní, Active, Aktiv, Actif Činný, činorodý, schopný vyvolat určitou změnu, ovlivnit strukturu nebo děj. aktivizace, Activation, Aktivierung, Activation Vybuzení k připravenosti (psychické, smyslové, hormonální, žlázové, svalové) k určité činnosti. Příkladem může být didaktická činnost lektora (učitele), jíž podněcuje studenty k maximálnímu úsilí a aktivitě; proces, jehož cílem je dosažení spoluúčasti na plnění cílů. aktivní politika zaměstnanosti, Aktive Employment Policy, Aktive Beschäftigungspolitik, Politique active de l emploi Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterými stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: společensky účelná pracovní místa; veřejně prospěšné práce; rekvalifikace; podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen; cílené programy k řešení zaměstnanosti; další účelově určené příspěvky. 3

5 A Příspěvky v rámci APZ jsou poskytovány za účelem podpory zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. K řešení regionálních potřeb trhu práce se zaměřením na cílové skupiny, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, mohou úřady práce použít další cílené postupy a metody (kombinované poradenství, agenturní zprostředkování, job club a další). analýza, Analysis, Analyse, Analyse Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a jíž se zjišťují vzájemné vztahy (souvislosti) mezi nimi, dále mezi částmi a celkem, mezi celkem a okolím, mezi celky, které jsou ve vzájemném vztahu apod. Základní operace: rozložení na komponenty, jejich rozlišení, uspořádání, kombinace, tvoření tříd, zjištění vztahů, interpretace výsledků. Po analýze následuje syntéza umožňující vytvoření závěrů. analýza činnosti/aktivity, Activity analysis, Analyse der Tätigkeit/Aktivität, Analyse de l activité Rozdělení aktivity na dílčí úkoly (nebo fáze); stanovení pořadí jednotlivých dílčích úkolů a identifikace dovedností nutných k provádění jednotlivých dílčích úloh (zkoumání stabilní a proměnlivé komponenty), hodnocení terapeutického potenciálu. analýza osobnostního profilu (AOP), Personal profile analysis, Analyse des Persönlichkeitsprofils, Analyse des emplois Metoda určování typu osobnosti podle převládajících charakteristik. ( bilanční diagnostika) analýza pracovních míst, Job analysis, Analyse der Arbeitstellen, Analyse du travail Proces získávání, uchování a rozbor všech informací o pracovních místech v organizaci včetně informací o jejich vzájemné vazbě a požadavků na jejich obsazení. Obsahuje popis pracovního místa, náročnost požadovaných úkolů a popis požadavků, jaké klade pracovní místo na kvalifikaci pracovníka. analýza práce, Work Analysis, Analyse der Arbeit, Analyse du travail Zevrubný popis určité práce. Používá se desetidílný systém, který obsahuje všechny důležité kategorie požadavků na pracovní místo/činnost: 1) pracoviště: charakteristiky jeho uspořádání (sezení, pohyblivost, opouštění pracoviště, spojení); 2) pracovní výkon: míra účasti (odpovědnost, motivace, vynaložení sil); 3) pracovní prostředky: materiální vybavení (materiál, stroje, pracovní podklady); 4) rozdělení práce: výrobní plány, úkolové časy, návaznost instrukcí atd.; 5) pracovní prostředí: pracovní zázemí (prostorové uspořádání, pracovní skupiny, mezilidské vztahy, bariéry atd.); 6) průběh práce: analýza jejího průběhu (výrobní plány, technika síťového plánování, kontrola, úkolová práce atd.); 7) pracovní požadavky: fyzické a psychologické předpoklady výkonu, rozdělení funkcí, znalosti podmínek, analýza chyb atd.; 8) pracovní ocenění: kontrolní situace (systém zjišťování výkonnosti, vyhodnocování atd.); 9) pracovní vytížení: analýza zátěže (míra rizika, požadavky na pozornost, nároky na výkon, analýza úrazů atd.); 10) pracovní podmínky: vnější předpoklady (odměňování, příplatky, dovolená, jistota pracovního místa atd.). analýza pracovního prostředí, Work environment analysis, Analyse der Arbeitsumwelt, Analyse du milieu de travail Analýza podstatných rysů pracovního prostředí, především těch, které mohou mít vliv na pracovní výkon nebo ovlivňovat možnost uplatnění kvalifikace. Analýzou pracovního prostředí zjišťujeme i somatickou a psychickou náročnost na výkon činnosti v určitém pracovním místě. Je nutno znát příslušné normy a organizaci práce na daném pracovišti. Analýza pracovního prostředí je i součástí analýzy pracovních míst. anamnéza Údaje o chorobách nebo úrazech, které předcházely současnému důvodu, proč je občan s nějakou zdravotní poru- 4

6 A - B chou u lékaře. Anamnéza se zapisuje jako základní začáteční údaj v chorobopise. anamnéza pracovní Údaje o kvalifikacích a pracovních činnostech a zaměstnáních, kterými občan prošel do současné doby. anomie, Anomy, Anomie, Anomie Neuznávání přijatých společenských hodnot. Termín používaný v sociální práci, který charakterizuje situace sociálně znevýhodněných skupin. Stav anomie je stavem vykořeněnosti, bezmoci, absence cílů, má blízko k odcizení. Výraz anomie zdůrazňuje pasivní aspekty oddělenosti od společnosti. Opakem anomie je synomie stav soudržnosti, vysoké míry začlenění. apatie, Apathy, Apathie, Apathie Lhostejnost, netečnost, (naprostá) pasivita; psych., med. zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života. apraxie, Apraxia, Apraxi, Apraxie Neschopnost vykonat složitý naučený pohyb, stereotyp, přičemž je vyloučeno snížení svalové síly, akinezie, abnormální poloha těla, patologické napětí svalů, smyslová porucha nebo porucha chápání instrukcí či poškozená paměť. Apraktický člověk má problém v provedení pohybu na základě slovní instrukce, nedokáže imitovat gesta nebo užívat nástroje. Podle typu apraxie může mít i potíže s celkovou aktivitou, kdy není schopen naplánovat si jednotlivé kroky činnosti. Apraxie se může týkat jak samotných končetin, tak např. i svalů obličeje a rtů (bucofaciální apraxie). APZ, See Active employment policy, Aktive Beschäftigungspolitik, politique active de l emploi aktivní politika zaměstnanosti asistence, Assistance, Assistenz, Assistence služby sociální péče assessment, Assessment, Bewertung, Estimation Anglický výraz znamenající odhadování, odhad. V naší terminologii: 1) pojem spojený s posudkovým lékařem (assessment physician) posouzení, hodnocení, vyšetření; 2) systematický sběr subjektivních i objektivních dat a informací ke zjištění funkční úrovně pacienta; vyšetření je spojeno s plánováním (krátkodobé cíle) a intervencí a zahrnuje proces interpretace měření (tj. kvantifikace pozorování použitím standardizace), měření poskytuje data; 3) obsáhlý systém nálezů, který zachycuje etiologické i funkční diagnózy a životní podmínky pacienta. autizmus, Autism, Autismus, Autisme V obecnějším významu znamená autizmus stažení se do sebe, resp. snížení nebo vymizení kontaktu s lidmi a světem. V užším smyslu slova jde o vývojovou poruchu projevující se téměř úplnou absencí vztahů k lidem, zapadnutím do sebe, sociální izolací, egocentrickým nerealistickým myšlením, sněním; převládnutí vnitřního snového života nad vědomým vztahem k vnějšímu světu; porucha vztahu k realitě. Myšlení postiženého je zaměřené výhradně na osobní potřeby a přání, odtržené od skutečného světa. Do popředí zvláště vystupuje uzavřenost, neschopnost komunikace s druhými; nedostatky v komunikaci se u postižených projevují častým nesprávným používáním zájmen a opakováním frází, dále destruktivními projevy včetně sebezraňování. B balneologie lázně, Balneology, Balneologie, Balnéologie Výraz z latinského balnea nebo balinea lázeň, koupel. Balneologie je vědní obor zabývající se lázeňstvím využívajícím přírodní zdroje. bariéry, Barriers, Barrieren, Barričres Jeden z problémů znesnadňujících nebo bránících uplatnění zdravotně postižených občanů v jejich zapojení do společenského života. Stavební, dopravní, komunikační, ale i psychologické bariéry omezují nejenom tyto osoby, ale i těhotné ženy, matky s kočárky, staré lidi či osoby, jejichž pohybové schopnosti jsou omezeny pouze dočasně. V tomto 5

7 B směru jsou vytvářeny legislativní podmínky, které stanovují obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb všem osobám. Bezbariérové mají být všechny nově stavěné veřejné budovy, včetně škol. Přístup do staveb musí být umožněn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů, z vážných technických důvodů může být vyrovnání výjimečně řešeno rampou. Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla (pozemní, nadzemní, podzemní) musejí mít vyhrazena nejméně dvě stání označená symbolem osoby na vozíku. K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. Prostory pro umístění veřejných automatů a zařízení, včetně poštovních schránek, musejí umožňovat přístup pro osoby na vozíku. Uvnitř staveb, v nichž se zřizuje hygienické zařízení pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna kabina řešena pro užívání osobami na vozíku. Obdobně musí být řešeno alespoň jedno WC na dvě podlaží u vícepodlažních staveb s administrativním charakterem. V hledištích musí být nejméně dvě místa pro umístění vozíku. Stavby musejí být v částech určených pro užívání veřejností řešeny s parametry umožňujícími přístup osobám na vozíku. Ve stavbách pro dočasné ubytování musí být alespoň jeden pokoj řešen bezbariérovým způsobem. Výše uvedené prostory a zařízení musí být označeny mezinárodními symboly přístupnosti a na vhodném místě musejí být umístěny orientační tabule s označením přístupu k nim. Shromažďovací prostory staveb občanské vybavenosti musejí být opatřeny indukční smyčkou pro osoby s poruchami sluchu. Chodníky, cesty, lávky pro pěší a podchody musejí být řešeny způsobem odpovídajícím předpisům pro schodiště a rampy, povrch chodníku musí být rovný a upravený proti skluzu, u přechodu pro chodce musí být snížení u obrubníku, vyznačené odlišnou strukturou a charakterem povrchu vnímatelným slepeckou holí. bazální stimulace, Basal Stimulation, Basale Stimulation, Stimulation basale Bazální stimulace je koncept propracovaný v 70. letech 20. století speciálním pedagogem prof. Fröhlichem a do intenzivní péče přenesený sestrou Christel Bienstein. Jde o podněty nejrůznějšího druhu, které aktivují vnímání i v těžkém zdravotním stavu. Podle tohoto konceptu bazálně stimulující ošetřovatelská péče umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností, navíc akceptuje jejich budoucí životní potřeby. Právě toto jednání, které je orientováno na pochopení potřeb pacienta a porozumění stylu jeho komunikace, je základní podmínkou porozumění konceptu bazální stimulace. Koncept využívá mnoho vlastních technik a tréninkových programů, kterými se dosahuje stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní. Nejedná se o péči o nemocné, ale o vysoce kvalifikovaný pokus přizpůsobit program životní situaci postiženého a poskytnout mu vhodné stimuly zohledňující jeho biografickou anamnézu. Bazální stimulace poskytuje pacientovi pedagogickou podporu v aktivitách všedního dne, přičemž nepoužívá žádných nadstandardních pomůcek či přístrojů. Nevyžaduje tedy finanční zatížení pro zdravotní zařízení, pouze vyškolený personál a pochopení a spolupráci. bezmocnost, Helplessness, Hilflosigkeit, Impuissance Podle právních norem platných v ČR byl termín bezmocnost užíván v případě, že trvalý stav vyžadoval nepřetržitou péči, tj. ošetřování a pomoc druhé osoby v oblasti aktivit denního života, tedy v soběstačnosti. Osoba pečující o člověka s bezmocností měla nárok na příspěvek v případě péče o osobu blízkou. Pojem byl používán v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, kde se dělil na tři kategorie: bezmocnost částečná, převážná a úplná. Od , kdy nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, se obsah termínů bezmocnost a osoba blízká převedl do tohoto zákona. Termín bezmocnost se tedy v zákoně č. 155/1995 Sb. již nevyskytuje. bidigitální, Bidigital, Bidigital, Bidigital Část bi znamená počet (dva), digitus znamená prst; výraz tedy označuje úchop dvěma prsty. Úchop může být např. pinzetový, klíčový, cigaretový. bilanční diagnostika (zkr. BDG), Balance Diagnostic, Bilanzdiagnostik, Diagnostic-bilan Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje 6

8 B k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění. Jedná se o komplexní posouzení možností klienta se zaměřením na aktuální stav daného reálného trhu práce. Toto posouzení se provádí v bilančnědiagnostickém pracovišti. Cílem je řešení klientovy situace s variantními návrhy dalších postupných kroků návratu do profesního života. Bilanční diagnostika se opírá o psychologickou diagnostiku, zahrnuje skupinové a individuální konzultace, sběr dat, analýzu a syntézu potřebných poznatků ke zhodnocení potenciálu klienta. Obsahuje informativní vstupní část (konzultace s klientem, působení na jeho motivační, aktivační a osobní zapojení), sběr dat (sebehodnocení, testy schopností, výkonové a projekční), vypracování optimální strategie pro uplatnění klienta a závěrečný individuální rozhovor s ním. Výstupem je závěrečná zpráva bilanční diagnostiky, která je pro klienta dokumentem, jenž mu má usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Současně ho orientuje v jeho možných nedostatcích, rezervách či nevhodných řešeních jeho další profesní dráhy. Komplexní závěrečná zpráva o bilanční diagnostice je vlastnictvím klienta. Úřad práce, který je zadavatelem bilanční diagnostiky, dostává k dispozici závěrečnou zprávu včetně doporučení, kterými se mají klient i poradenský pracovník ÚP řídit. bilančnědiagnostické pracoviště, Balance Diagnostic Office, Bilanz-diagnostische Arbeitsstelle, Centre du diagnostic-bilan K naplnění úlohy bilanční diagnostiky byla zřízena síť pracovišť bilanční diagnostiky (zdrojových a podpůrných), jejichž seznam je součástí metodického materiálu k bilanční diagnostice (MPSV ČR 2000). Gescí je pověřen ÚP v Děčíně. Hlavními úkoly těchto pracovišť jsou průběžná ověřování metodiky, supervizní činnost, návrhy a aplikace nových metod, pomoc ÚP při sestavování dohod pro externí instituce zajišťující bilančnědiagnostické služby, informační servis a kontrolní činnost odborných výstupů bilančnědiagnostických služeb. Do systému poradenských služeb BDG mohou vstupovat i externí instituce při respektování základních metod a výstupů, personálního, technického a legálního metodického vybavení, participace na vzdělávacích akcích a respektování Charty kvality bilanční diagnostiky. Na tomto základě mohou externí pracoviště požádat o pověření k poskytování bilančnědiagnostických služeb zdrojové pracoviště, které zpracuje podklady o žadateli, na základě kterých rozhodne SSZ MPSV ČR o poskytnutí tohoto pověření. Služeb externích institucí mohou ÚP využívat podle konkrétních nabídek, nabytých zkušeností či jiných okolností, které budou předcházet sepsání dohody o realizaci. Podmínkou takové dohody je získání zmíněného pověření. bimanuální, Bimanual, Bimanuell, Bimanuel Výkony nebo činnosti, které je nutno vykonávat oběma rukama. biologický věk, Biological age, Biologisches Alter, Age biologique Pojem používaný hlavně v pediatrii a geriatrii. Srovnává se kalendářní věk člověka s jeho fyziologickými výkony, které mohou být nadprůměrné nebo podprůměrné při srovnání s průměrnými hodnotami vztaženými ke kalendářnímu věku velkého počtu populačního vzorku lidí. Např. dítě podle kalendářního věku dvouleté s diagnózou dětská mozková obrna může odpovídat biologickému věku půlročního dítěte. bolest akutní, bolest chronická, Pain, acute, chronic, Schmerz akuter Schmerz, chronischer Schmerz, Douleur auguë, douleur chronique Akutní bolest vzniká jako reakce na fyzicky škodlivý podnět. Chronická bolest je ne zcela jasný fenomén, kdy bolest dlouhodobě přetrvává, aniž je možno najít škodlivý faktor nebo nějaké objektivní důvody. Braillovo písmo, Braille system, Brailleschrift, Ecriture Braille Písmo sestavené z nepatrných vyvýšených bodů, které může číst nevidomá osoba pomocí dotýkání se povrchu papíru nebo i jiného materiálu, kde je text napsán. brainstorming, Brainstorming, Brain storming, Brain storming Pracovníci v rehabilitaci, pacienti/klienti, jejich příbuzní a další zúčastněné osoby nejprve přinášejí všechny možné nápady týkající se řešení nějakého problému, např. vhodné 7

9 B - C pracovní náplně pro daného člověka, v této fázi je nehodnotí, nefiltrují. Teprve po zaznamenání všech námětů účastníci diskutují, argumentují, objasňují jednotlivé možnosti, zvažují jejich realizovatelnost apod. brýle Pomůcka používající čočky ke korekci vizu nezbytné pro provádění některých aktivit denních činností, v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, volného času apod. bydlení bezbariérové, Barrier-free housing, Barrierefreies Wohnen, Habitation sans barrières Byt upravený tak, aby uživatel, který má nějaké poruchy smyslové, pohybové nebo mentální, se mohl v bytě a jeho nejbližším okolí pohybovat s co nejmenším omezením. C case management, Case management, Case Management (Fallmanagement), Case management (gestion de cas) Organizovaná pomoc osobám, u nichž se jedná o složitější rehabilitační programy, které potřebují zajistit plynulou a koordinovanou návaznost. Jde většinou o práci kvalifikovaného odborníka rehabilitačního týmu, který sleduje a koordinuje různé fáze rehabilitace určitého počtu rehabilitantů. Jinými slovy asertivní komunitní přístup (léčba). Základní prvky case managementu: přehled o potřebách a schopnostech rehabilitanta; plánování rehabilitace plán obsahuje jasně definované cíle; uskutečňování plánu za pomoci rehabilitanta a jeho vlastního sociálního okolí; monitorování a zaznamenávání dosaženého či naopak nedosaženého pokroku; vyhodnocení práce a výsledků společně se všemi, kteří se na práci s rehabilitantem podílejí. case manager, Case manager, Case Manager (Fallmanager), Case manager (référent) Case manager je klíčovou osobou nejen pro rehabilitanta, ale pro celý systém poskytování rehabilitace a služeb. Je koordinátorem práce týmu, zodpovídá za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče a v některých modelech je také osobou, která určuje rozdělení finančních prostředků v rámci systému. Role case managera se může lišit a v různých modelech poskytování péče může case manager fungovat jako: osoba, která rehabilitanta vyhledává a kontaktuje; terapeut či poradce; osoba, která hájí zájmy rehabilitanta ( obhájce ); zprostředkovatel služeb poskytovaných někým dalším; nákupčí služeb potřebných pro konkrétního rehabilitanta. Nejčastěji je to ovšem kombinace několika těchto rolí. centrum rehabilitační specializované, Specialised rehabilitation centre, Rehabilitationszentrum, spezialisierte, Centre spécialisé de réadaptation Rehabilitační pracoviště zaměřené na rehabilitaci osob s těžkým nebo velmi těžkým zdravotním postižením, jako jsou přerušení míchy, stavy po náhlých mozkových příhodách, po traumatickém poranění mozku, dětské mozkové obrny, dále osob nevidomých, neslyšících apod. certifikace, Certification, Zertifizierung, Certification Audit systému kvality pracovníků, procesů, metod nebo objektů vykonaný oficiálně pověřenou organizací a zakončený v případě shody se stanovenými požadavky vydáním certifikátu. Cílem certifikace je vyjádřit dosažení přiměřené důvěry a sjednocení postupů. cílené programy řešení zaměstnanosti ( 120 zákona č. 435/2004 Sb.), Target oriented programmes on employment S. 120 of Act No. 435/2004 Coll, Gezielte Beschäftigungsprogramme - ( 120 des Gesetzes 435/2004), Programmes ciblés pour l emploi Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje Vláda ČR 8

10 C - Č - D a programy obecního, okresního a krajského charakteru MPSV. Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto majetku. cílové skupiny, Target groups, Zielgruppen, Groupes ciblés Též rizikové skupiny, problémové skupiny, hendikepované skupiny, zvláštní sociální skupiny apod. Skupiny lidí, které si svým postavením ve společnosti zasluhují zvláštní péči. V ČR mezi tyto skupiny patří především mladiství, nezaměstnaní absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, matky po mateřské dovolené, bezdomovci a Romové. Těmto skupinám občanů je věnována zvláštní pozornost, především z důvodu jejich ztížené uplatnitelnosti na trhu práce. Česká správa sociálního zabezpečení, The Czech Social Security Administration (CSSA), Tschechische Sozialversicherungsverwaltung, Service tchèque de la sécurité sociale Orgán státní správy řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. čití, Perception, Empfindung, Perception par les sens Vnímání dotekové, vibrační a hluboké, rozlišování prostorových vjemů na povrchu těla. D dávka fakultativní, Benefit, facultative, Leistung, fakultative, Prestation facultative Podpůrná dávka sociálního zabezpečení poskytovaná dobrovolně, na kterou nevzniká nárok. Její poskytování je věcí úvahy orgánu, který dávku poskytuje. Proti nepřiznání fakultativní dávky se nelze odvolat k soudu (opakem je dávka obligatorní). coping (zvládání), Coping, Coping, Coping (capacité à faire face) Coping zahrnuje racionální způsoby vyrovnávání se s psychickou zátěží a úzkostí, schopnost zvládat různé překážky; vyjadřuje různou míru adaptability jedince, tedy míru schopnosti adaptovat se na změnu podmínek. dávka obligatorní, Benefit, obligatory, Leistung, obligatorische, Prestation obligatoire Podpůrná dávka sociálního zabezpečení, na kterou vzniká nárok (musí být poskytnuta) při splnění zákonem stanovených podmínek. Nárok na obligatorní dávku lze vymáhat soudně (opakem je dávka fakultativní). Č dávky sociální Dávky státní sociální podpory; nárok na ně a jejich výši řeší zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Dávky sociální potřebnosti podle zákona č. 482/1991 Sb. jsou určeny občanům, jejichž příjem nedosahuje částky životního minima a nemohou si tento příjem zvýšit vlastním přičiněním vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných závažných důvodů. deformita, Deformity, Deformität, Déformation Odchylka od fyziologického tvaru některé tělesné struktury. 9

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2011 Motto: Člověka je třeba si vážit pro poklad, jejž v sobě chrání, jako si vážíme sami sebe. (A. de Saint-Exupery) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více