Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Autoři: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky léčebné rehabilitace 1. LF v Praze a VFN v Praze PhDr. Jaroslav Dostál Mgr. František Petermann ve spolupráci s dalšími partnery projektu Rehabilitace Aktivace Práce Předkládaný slovník je jedním z výstupů projektu CIP EQUAL: REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE, který řeší problematiku vstupu, resp. návratu osob se zdravotním postižením na trh práce. Slovník reaguje na potřebu sjednotit pojmosloví pro komunikaci sociálních partnerů účastnících se procesu pracovní rehabilitace. Autoři do něj proto zařadili pojmy, které v různých oborech chybějí nebo mohou mít rozdílný obsah. Použity byly citace relevantních slovníkových hesel, odkazy na související zákonná a jiná ustanovení a pojmosloví z lékařské (rehabilitační) praxe. 1

3 A abúzus, Abúzus, Abúzus, Abus Nadužívání, zneužívání psychotropních nebo toxických látek, jako je alkohol, káva, tabák, léky (např. na spaní) aj., nebo také jejich užívání v nevhodnou dobu (práce, těhotenství). Může být bez návyku, s návykem, jednorázové, opakované, příležitostné, pravidelné, periodické. adaptabilita (přizpůsobivost), Adaptabilita, Adaptabilität, Adaptabilité Schopnost adaptace čili přizpůsobivost představuje soubor schopností, které umožňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, např. sociálnímu, vzdělávacímu, pracovnímu (mezilidským vztahům a vazbám ve škole, třídě, kurzu, na pracovišti atp., atmosféře vytvářené skupinou osob, se kterou je jedinec v interakci, včetně kultury, v níž skupina existuje). Schopnost přizpůsobit se novým, změněným podmínkám (materiálním i sociálním). adaptace aktivity, Activity Adaptation, Adaptation der Aktivittät, Adaptation de Activité Změna, kterou musí terapeut provést v prostředí nebo v aktivitě proto, aby mohl terapeuticky působit nebo zlepšit funkční schopnosti člověka. Typické adaptace: prostředí, pomůcky a nástroje, kognitivní, fyzická, sociální, psychologická, emocionální, čas/doba, struktura, pořadí úkolů. adaptační proces, Adaptation process, Adaptationsprozess, Processus d adaptation Proces, ve kterém se jedinec aktivně přizpůsobuje proměnlivému sociálnímu prostředí (okolí, sociální situaci). Jde o snahu, se kterou se s tímto okolím vyrovnává. Adaptační proces je významnou součástí socializace. adaptace organizmu, Adaptation of organism, Adaptation des Organismus, Adaptation de l organisme Biologický faktor při vytváření fyziologicky koordinovaných vztahů mezi jednotlivými orgánovými soustavami a vztahů mezi organizmem a vnějším prostředím. adjuvatika, Adiuvatics, Adjuvantien, Appareillage pour handicapés Výraz z latinského adiuvare, což znamená pomáhat, podporovat. Pomůcky běžně používané ve smyslu technických pomůcek k sebeobsluze osob s různými disabilitami v omezujících situacích vzhledem ke kondici dané osoby. ADL (aktivity denních činností), ADL (activities of daily living), ADL (Aktivitäten des täglichen Lebens], ADL (activities of daily living Činnosti nebo úkoly, které člověk denně provádí, aby si zajistil osobní soběstačnost. Pomocí ADL hodnotí ergoterapeut funkční stav pacientů. Dělí se na instrumentální (rozšířené, sekundární) ADL a personální (bazální, primární) ADL. ADL hodnocení, ADL assessment, ADL Bewertung, ADL activités de la vie quotidienne Zaznamenává aktuální výkon pacienta, ne však jeho předpokládanou potenciální schopnost. Důležitou roli v hodnocení ADL má i přirozené domácí prostředí pacienta, které nemůže být plně nahrazeno uměle vytvořeným prostředím v nemocnici (např. nácvikové koupelny, kuchyně apod.). Informace pro hodnocení ADL se získávají: 1) prostřednictvím přímého pozorování pacienta během provádění činností v domácím prostředí nebo v simulovaném prostředí ergoterapeutického oddělení; 2) pomocí standardizovaných dotazníků a indexů, které vyplňuje ergoterapeut, nebo pomocí škál vyplňovaných rodinou či pacientem. ADL instrumentální, Instrumental ADL, ADL instrumentale, ADL instrumentales Komplexnější činnosti nebo úkoly, které člověk provádí, aby byl soběstačný v domácím prostředí a v komunitě (např. nakupování, příprava jídla, domácí práce, jízda autem a dopravním prostředkem, telefonování). ADL personální, Personal ADL, ADL persönliche, ADL personnelles Všední denní činnosti, které se vztahují k základním fyzickým funkcím, jež dotvářejí každodenní život pacienta. Jde o osobní hygienu (mytí, koupání, použití WC), oblékání (horní a dolní polovina těla), jedení, přesuny, mobilitu apod. 2

4 A agentura práce (zprostředkovatelna práce), Job Agency, Arbeitsagentur, Agence du travail V ČR působí AP na podkladě zákona č. 435/2004 Sb. ( 58 a násl.) v oblastech poradenské, informační, přímého zprostředkování zaměstnání zájemcům o práci, dále v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců (pronajímání pracovní síly) a zajišťování úkonů s tím spojených. AP spolupracují s úřady práce při řešení situace na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání provádějí AP bezplatně nebo za úhradu; úhrada nemůže být požadována od fyzické osoby, které se zprostředkování práce poskytuje. Vykonávání této činnosti bez povolení je porušením pracovněprávních předpisů a úřad práce může daný subjekt pokutovat. agravace, Aggravation, Aggravation, Aggravation Vědomé předstírání větších poruch nebo obtíží, než jaké jsou ve skutečnosti. akreditace, Accreditation, Akkreditierung, Accréditation (ověření způsobilosti, uznání platnosti) Proces vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému programu nebo organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky, tedy standardy, tzn. že vyhovuje předem stanoveným standardům za podmínek stanovených v předepsané dokumentaci. Akreditaci uděluje k tomu pověřený orgán. V oblasti vzdělávání dospělých je tímto orgánem MŠMT ČR, v oblasti zdravotnictví MZ ČR, v oblasti sociální a zaměstnanosti MPSV ČR. aktivita, Activity, Aktivität, Activité 1) Činnost jednotlivců nebo skupin a všech živých organizmů. 2) Chování, jednání nebo činnosti zaměřené k cíli (vědomě i nevědomě), které jsou většinou reakcí na vnější podnět. 3) Cílově zaměřený projev organizmu k naplnění základní potřeby zachování existence. aktivita limitovaná, Activity limited, Aktivität, limitierte, Activité limitée Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health); aktivita a její limity představují obtíže, které člověk může mít při provádění aktivit. aktivita v ergoterapii, Activity in ergo-therapy, Aktivität, in der Ergotherapie, Activité dans l ergothérapie Činnost, stav nebo kvalita akce zaměstnávání. Aktivita prováděná za určitým účelem. aktivita v rehabilitaci, Activity in rehabilitation, Aktivität, in der Rehabilitation, Activité dans la réadaptation Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), kde je definována jako provádění úkolu (úkonu) jedincem. aktivní, Active, Aktiv, Actif Činný, činorodý, schopný vyvolat určitou změnu, ovlivnit strukturu nebo děj. aktivizace, Activation, Aktivierung, Activation Vybuzení k připravenosti (psychické, smyslové, hormonální, žlázové, svalové) k určité činnosti. Příkladem může být didaktická činnost lektora (učitele), jíž podněcuje studenty k maximálnímu úsilí a aktivitě; proces, jehož cílem je dosažení spoluúčasti na plnění cílů. aktivní politika zaměstnanosti, Aktive Employment Policy, Aktive Beschäftigungspolitik, Politique active de l emploi Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterými stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: společensky účelná pracovní místa; veřejně prospěšné práce; rekvalifikace; podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen; cílené programy k řešení zaměstnanosti; další účelově určené příspěvky. 3

5 A Příspěvky v rámci APZ jsou poskytovány za účelem podpory zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. K řešení regionálních potřeb trhu práce se zaměřením na cílové skupiny, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, mohou úřady práce použít další cílené postupy a metody (kombinované poradenství, agenturní zprostředkování, job club a další). analýza, Analysis, Analyse, Analyse Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a jíž se zjišťují vzájemné vztahy (souvislosti) mezi nimi, dále mezi částmi a celkem, mezi celkem a okolím, mezi celky, které jsou ve vzájemném vztahu apod. Základní operace: rozložení na komponenty, jejich rozlišení, uspořádání, kombinace, tvoření tříd, zjištění vztahů, interpretace výsledků. Po analýze následuje syntéza umožňující vytvoření závěrů. analýza činnosti/aktivity, Activity analysis, Analyse der Tätigkeit/Aktivität, Analyse de l activité Rozdělení aktivity na dílčí úkoly (nebo fáze); stanovení pořadí jednotlivých dílčích úkolů a identifikace dovedností nutných k provádění jednotlivých dílčích úloh (zkoumání stabilní a proměnlivé komponenty), hodnocení terapeutického potenciálu. analýza osobnostního profilu (AOP), Personal profile analysis, Analyse des Persönlichkeitsprofils, Analyse des emplois Metoda určování typu osobnosti podle převládajících charakteristik. ( bilanční diagnostika) analýza pracovních míst, Job analysis, Analyse der Arbeitstellen, Analyse du travail Proces získávání, uchování a rozbor všech informací o pracovních místech v organizaci včetně informací o jejich vzájemné vazbě a požadavků na jejich obsazení. Obsahuje popis pracovního místa, náročnost požadovaných úkolů a popis požadavků, jaké klade pracovní místo na kvalifikaci pracovníka. analýza práce, Work Analysis, Analyse der Arbeit, Analyse du travail Zevrubný popis určité práce. Používá se desetidílný systém, který obsahuje všechny důležité kategorie požadavků na pracovní místo/činnost: 1) pracoviště: charakteristiky jeho uspořádání (sezení, pohyblivost, opouštění pracoviště, spojení); 2) pracovní výkon: míra účasti (odpovědnost, motivace, vynaložení sil); 3) pracovní prostředky: materiální vybavení (materiál, stroje, pracovní podklady); 4) rozdělení práce: výrobní plány, úkolové časy, návaznost instrukcí atd.; 5) pracovní prostředí: pracovní zázemí (prostorové uspořádání, pracovní skupiny, mezilidské vztahy, bariéry atd.); 6) průběh práce: analýza jejího průběhu (výrobní plány, technika síťového plánování, kontrola, úkolová práce atd.); 7) pracovní požadavky: fyzické a psychologické předpoklady výkonu, rozdělení funkcí, znalosti podmínek, analýza chyb atd.; 8) pracovní ocenění: kontrolní situace (systém zjišťování výkonnosti, vyhodnocování atd.); 9) pracovní vytížení: analýza zátěže (míra rizika, požadavky na pozornost, nároky na výkon, analýza úrazů atd.); 10) pracovní podmínky: vnější předpoklady (odměňování, příplatky, dovolená, jistota pracovního místa atd.). analýza pracovního prostředí, Work environment analysis, Analyse der Arbeitsumwelt, Analyse du milieu de travail Analýza podstatných rysů pracovního prostředí, především těch, které mohou mít vliv na pracovní výkon nebo ovlivňovat možnost uplatnění kvalifikace. Analýzou pracovního prostředí zjišťujeme i somatickou a psychickou náročnost na výkon činnosti v určitém pracovním místě. Je nutno znát příslušné normy a organizaci práce na daném pracovišti. Analýza pracovního prostředí je i součástí analýzy pracovních míst. anamnéza Údaje o chorobách nebo úrazech, které předcházely současnému důvodu, proč je občan s nějakou zdravotní poru- 4

6 A - B chou u lékaře. Anamnéza se zapisuje jako základní začáteční údaj v chorobopise. anamnéza pracovní Údaje o kvalifikacích a pracovních činnostech a zaměstnáních, kterými občan prošel do současné doby. anomie, Anomy, Anomie, Anomie Neuznávání přijatých společenských hodnot. Termín používaný v sociální práci, který charakterizuje situace sociálně znevýhodněných skupin. Stav anomie je stavem vykořeněnosti, bezmoci, absence cílů, má blízko k odcizení. Výraz anomie zdůrazňuje pasivní aspekty oddělenosti od společnosti. Opakem anomie je synomie stav soudržnosti, vysoké míry začlenění. apatie, Apathy, Apathie, Apathie Lhostejnost, netečnost, (naprostá) pasivita; psych., med. zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života. apraxie, Apraxia, Apraxi, Apraxie Neschopnost vykonat složitý naučený pohyb, stereotyp, přičemž je vyloučeno snížení svalové síly, akinezie, abnormální poloha těla, patologické napětí svalů, smyslová porucha nebo porucha chápání instrukcí či poškozená paměť. Apraktický člověk má problém v provedení pohybu na základě slovní instrukce, nedokáže imitovat gesta nebo užívat nástroje. Podle typu apraxie může mít i potíže s celkovou aktivitou, kdy není schopen naplánovat si jednotlivé kroky činnosti. Apraxie se může týkat jak samotných končetin, tak např. i svalů obličeje a rtů (bucofaciální apraxie). APZ, See Active employment policy, Aktive Beschäftigungspolitik, politique active de l emploi aktivní politika zaměstnanosti asistence, Assistance, Assistenz, Assistence služby sociální péče assessment, Assessment, Bewertung, Estimation Anglický výraz znamenající odhadování, odhad. V naší terminologii: 1) pojem spojený s posudkovým lékařem (assessment physician) posouzení, hodnocení, vyšetření; 2) systematický sběr subjektivních i objektivních dat a informací ke zjištění funkční úrovně pacienta; vyšetření je spojeno s plánováním (krátkodobé cíle) a intervencí a zahrnuje proces interpretace měření (tj. kvantifikace pozorování použitím standardizace), měření poskytuje data; 3) obsáhlý systém nálezů, který zachycuje etiologické i funkční diagnózy a životní podmínky pacienta. autizmus, Autism, Autismus, Autisme V obecnějším významu znamená autizmus stažení se do sebe, resp. snížení nebo vymizení kontaktu s lidmi a světem. V užším smyslu slova jde o vývojovou poruchu projevující se téměř úplnou absencí vztahů k lidem, zapadnutím do sebe, sociální izolací, egocentrickým nerealistickým myšlením, sněním; převládnutí vnitřního snového života nad vědomým vztahem k vnějšímu světu; porucha vztahu k realitě. Myšlení postiženého je zaměřené výhradně na osobní potřeby a přání, odtržené od skutečného světa. Do popředí zvláště vystupuje uzavřenost, neschopnost komunikace s druhými; nedostatky v komunikaci se u postižených projevují častým nesprávným používáním zájmen a opakováním frází, dále destruktivními projevy včetně sebezraňování. B balneologie lázně, Balneology, Balneologie, Balnéologie Výraz z latinského balnea nebo balinea lázeň, koupel. Balneologie je vědní obor zabývající se lázeňstvím využívajícím přírodní zdroje. bariéry, Barriers, Barrieren, Barričres Jeden z problémů znesnadňujících nebo bránících uplatnění zdravotně postižených občanů v jejich zapojení do společenského života. Stavební, dopravní, komunikační, ale i psychologické bariéry omezují nejenom tyto osoby, ale i těhotné ženy, matky s kočárky, staré lidi či osoby, jejichž pohybové schopnosti jsou omezeny pouze dočasně. V tomto 5

7 B směru jsou vytvářeny legislativní podmínky, které stanovují obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb všem osobám. Bezbariérové mají být všechny nově stavěné veřejné budovy, včetně škol. Přístup do staveb musí být umožněn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů, z vážných technických důvodů může být vyrovnání výjimečně řešeno rampou. Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla (pozemní, nadzemní, podzemní) musejí mít vyhrazena nejméně dvě stání označená symbolem osoby na vozíku. K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. Prostory pro umístění veřejných automatů a zařízení, včetně poštovních schránek, musejí umožňovat přístup pro osoby na vozíku. Uvnitř staveb, v nichž se zřizuje hygienické zařízení pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna kabina řešena pro užívání osobami na vozíku. Obdobně musí být řešeno alespoň jedno WC na dvě podlaží u vícepodlažních staveb s administrativním charakterem. V hledištích musí být nejméně dvě místa pro umístění vozíku. Stavby musejí být v částech určených pro užívání veřejností řešeny s parametry umožňujícími přístup osobám na vozíku. Ve stavbách pro dočasné ubytování musí být alespoň jeden pokoj řešen bezbariérovým způsobem. Výše uvedené prostory a zařízení musí být označeny mezinárodními symboly přístupnosti a na vhodném místě musejí být umístěny orientační tabule s označením přístupu k nim. Shromažďovací prostory staveb občanské vybavenosti musejí být opatřeny indukční smyčkou pro osoby s poruchami sluchu. Chodníky, cesty, lávky pro pěší a podchody musejí být řešeny způsobem odpovídajícím předpisům pro schodiště a rampy, povrch chodníku musí být rovný a upravený proti skluzu, u přechodu pro chodce musí být snížení u obrubníku, vyznačené odlišnou strukturou a charakterem povrchu vnímatelným slepeckou holí. bazální stimulace, Basal Stimulation, Basale Stimulation, Stimulation basale Bazální stimulace je koncept propracovaný v 70. letech 20. století speciálním pedagogem prof. Fröhlichem a do intenzivní péče přenesený sestrou Christel Bienstein. Jde o podněty nejrůznějšího druhu, které aktivují vnímání i v těžkém zdravotním stavu. Podle tohoto konceptu bazálně stimulující ošetřovatelská péče umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností, navíc akceptuje jejich budoucí životní potřeby. Právě toto jednání, které je orientováno na pochopení potřeb pacienta a porozumění stylu jeho komunikace, je základní podmínkou porozumění konceptu bazální stimulace. Koncept využívá mnoho vlastních technik a tréninkových programů, kterými se dosahuje stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní. Nejedná se o péči o nemocné, ale o vysoce kvalifikovaný pokus přizpůsobit program životní situaci postiženého a poskytnout mu vhodné stimuly zohledňující jeho biografickou anamnézu. Bazální stimulace poskytuje pacientovi pedagogickou podporu v aktivitách všedního dne, přičemž nepoužívá žádných nadstandardních pomůcek či přístrojů. Nevyžaduje tedy finanční zatížení pro zdravotní zařízení, pouze vyškolený personál a pochopení a spolupráci. bezmocnost, Helplessness, Hilflosigkeit, Impuissance Podle právních norem platných v ČR byl termín bezmocnost užíván v případě, že trvalý stav vyžadoval nepřetržitou péči, tj. ošetřování a pomoc druhé osoby v oblasti aktivit denního života, tedy v soběstačnosti. Osoba pečující o člověka s bezmocností měla nárok na příspěvek v případě péče o osobu blízkou. Pojem byl používán v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, kde se dělil na tři kategorie: bezmocnost částečná, převážná a úplná. Od , kdy nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, se obsah termínů bezmocnost a osoba blízká převedl do tohoto zákona. Termín bezmocnost se tedy v zákoně č. 155/1995 Sb. již nevyskytuje. bidigitální, Bidigital, Bidigital, Bidigital Část bi znamená počet (dva), digitus znamená prst; výraz tedy označuje úchop dvěma prsty. Úchop může být např. pinzetový, klíčový, cigaretový. bilanční diagnostika (zkr. BDG), Balance Diagnostic, Bilanzdiagnostik, Diagnostic-bilan Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje 6

8 B k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění. Jedná se o komplexní posouzení možností klienta se zaměřením na aktuální stav daného reálného trhu práce. Toto posouzení se provádí v bilančnědiagnostickém pracovišti. Cílem je řešení klientovy situace s variantními návrhy dalších postupných kroků návratu do profesního života. Bilanční diagnostika se opírá o psychologickou diagnostiku, zahrnuje skupinové a individuální konzultace, sběr dat, analýzu a syntézu potřebných poznatků ke zhodnocení potenciálu klienta. Obsahuje informativní vstupní část (konzultace s klientem, působení na jeho motivační, aktivační a osobní zapojení), sběr dat (sebehodnocení, testy schopností, výkonové a projekční), vypracování optimální strategie pro uplatnění klienta a závěrečný individuální rozhovor s ním. Výstupem je závěrečná zpráva bilanční diagnostiky, která je pro klienta dokumentem, jenž mu má usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Současně ho orientuje v jeho možných nedostatcích, rezervách či nevhodných řešeních jeho další profesní dráhy. Komplexní závěrečná zpráva o bilanční diagnostice je vlastnictvím klienta. Úřad práce, který je zadavatelem bilanční diagnostiky, dostává k dispozici závěrečnou zprávu včetně doporučení, kterými se mají klient i poradenský pracovník ÚP řídit. bilančnědiagnostické pracoviště, Balance Diagnostic Office, Bilanz-diagnostische Arbeitsstelle, Centre du diagnostic-bilan K naplnění úlohy bilanční diagnostiky byla zřízena síť pracovišť bilanční diagnostiky (zdrojových a podpůrných), jejichž seznam je součástí metodického materiálu k bilanční diagnostice (MPSV ČR 2000). Gescí je pověřen ÚP v Děčíně. Hlavními úkoly těchto pracovišť jsou průběžná ověřování metodiky, supervizní činnost, návrhy a aplikace nových metod, pomoc ÚP při sestavování dohod pro externí instituce zajišťující bilančnědiagnostické služby, informační servis a kontrolní činnost odborných výstupů bilančnědiagnostických služeb. Do systému poradenských služeb BDG mohou vstupovat i externí instituce při respektování základních metod a výstupů, personálního, technického a legálního metodického vybavení, participace na vzdělávacích akcích a respektování Charty kvality bilanční diagnostiky. Na tomto základě mohou externí pracoviště požádat o pověření k poskytování bilančnědiagnostických služeb zdrojové pracoviště, které zpracuje podklady o žadateli, na základě kterých rozhodne SSZ MPSV ČR o poskytnutí tohoto pověření. Služeb externích institucí mohou ÚP využívat podle konkrétních nabídek, nabytých zkušeností či jiných okolností, které budou předcházet sepsání dohody o realizaci. Podmínkou takové dohody je získání zmíněného pověření. bimanuální, Bimanual, Bimanuell, Bimanuel Výkony nebo činnosti, které je nutno vykonávat oběma rukama. biologický věk, Biological age, Biologisches Alter, Age biologique Pojem používaný hlavně v pediatrii a geriatrii. Srovnává se kalendářní věk člověka s jeho fyziologickými výkony, které mohou být nadprůměrné nebo podprůměrné při srovnání s průměrnými hodnotami vztaženými ke kalendářnímu věku velkého počtu populačního vzorku lidí. Např. dítě podle kalendářního věku dvouleté s diagnózou dětská mozková obrna může odpovídat biologickému věku půlročního dítěte. bolest akutní, bolest chronická, Pain, acute, chronic, Schmerz akuter Schmerz, chronischer Schmerz, Douleur auguë, douleur chronique Akutní bolest vzniká jako reakce na fyzicky škodlivý podnět. Chronická bolest je ne zcela jasný fenomén, kdy bolest dlouhodobě přetrvává, aniž je možno najít škodlivý faktor nebo nějaké objektivní důvody. Braillovo písmo, Braille system, Brailleschrift, Ecriture Braille Písmo sestavené z nepatrných vyvýšených bodů, které může číst nevidomá osoba pomocí dotýkání se povrchu papíru nebo i jiného materiálu, kde je text napsán. brainstorming, Brainstorming, Brain storming, Brain storming Pracovníci v rehabilitaci, pacienti/klienti, jejich příbuzní a další zúčastněné osoby nejprve přinášejí všechny možné nápady týkající se řešení nějakého problému, např. vhodné 7

9 B - C pracovní náplně pro daného člověka, v této fázi je nehodnotí, nefiltrují. Teprve po zaznamenání všech námětů účastníci diskutují, argumentují, objasňují jednotlivé možnosti, zvažují jejich realizovatelnost apod. brýle Pomůcka používající čočky ke korekci vizu nezbytné pro provádění některých aktivit denních činností, v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, volného času apod. bydlení bezbariérové, Barrier-free housing, Barrierefreies Wohnen, Habitation sans barrières Byt upravený tak, aby uživatel, který má nějaké poruchy smyslové, pohybové nebo mentální, se mohl v bytě a jeho nejbližším okolí pohybovat s co nejmenším omezením. C case management, Case management, Case Management (Fallmanagement), Case management (gestion de cas) Organizovaná pomoc osobám, u nichž se jedná o složitější rehabilitační programy, které potřebují zajistit plynulou a koordinovanou návaznost. Jde většinou o práci kvalifikovaného odborníka rehabilitačního týmu, který sleduje a koordinuje různé fáze rehabilitace určitého počtu rehabilitantů. Jinými slovy asertivní komunitní přístup (léčba). Základní prvky case managementu: přehled o potřebách a schopnostech rehabilitanta; plánování rehabilitace plán obsahuje jasně definované cíle; uskutečňování plánu za pomoci rehabilitanta a jeho vlastního sociálního okolí; monitorování a zaznamenávání dosaženého či naopak nedosaženého pokroku; vyhodnocení práce a výsledků společně se všemi, kteří se na práci s rehabilitantem podílejí. case manager, Case manager, Case Manager (Fallmanager), Case manager (référent) Case manager je klíčovou osobou nejen pro rehabilitanta, ale pro celý systém poskytování rehabilitace a služeb. Je koordinátorem práce týmu, zodpovídá za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče a v některých modelech je také osobou, která určuje rozdělení finančních prostředků v rámci systému. Role case managera se může lišit a v různých modelech poskytování péče může case manager fungovat jako: osoba, která rehabilitanta vyhledává a kontaktuje; terapeut či poradce; osoba, která hájí zájmy rehabilitanta ( obhájce ); zprostředkovatel služeb poskytovaných někým dalším; nákupčí služeb potřebných pro konkrétního rehabilitanta. Nejčastěji je to ovšem kombinace několika těchto rolí. centrum rehabilitační specializované, Specialised rehabilitation centre, Rehabilitationszentrum, spezialisierte, Centre spécialisé de réadaptation Rehabilitační pracoviště zaměřené na rehabilitaci osob s těžkým nebo velmi těžkým zdravotním postižením, jako jsou přerušení míchy, stavy po náhlých mozkových příhodách, po traumatickém poranění mozku, dětské mozkové obrny, dále osob nevidomých, neslyšících apod. certifikace, Certification, Zertifizierung, Certification Audit systému kvality pracovníků, procesů, metod nebo objektů vykonaný oficiálně pověřenou organizací a zakončený v případě shody se stanovenými požadavky vydáním certifikátu. Cílem certifikace je vyjádřit dosažení přiměřené důvěry a sjednocení postupů. cílené programy řešení zaměstnanosti ( 120 zákona č. 435/2004 Sb.), Target oriented programmes on employment S. 120 of Act No. 435/2004 Coll, Gezielte Beschäftigungsprogramme - ( 120 des Gesetzes 435/2004), Programmes ciblés pour l emploi Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje Vláda ČR 8

10 C - Č - D a programy obecního, okresního a krajského charakteru MPSV. Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto majetku. cílové skupiny, Target groups, Zielgruppen, Groupes ciblés Též rizikové skupiny, problémové skupiny, hendikepované skupiny, zvláštní sociální skupiny apod. Skupiny lidí, které si svým postavením ve společnosti zasluhují zvláštní péči. V ČR mezi tyto skupiny patří především mladiství, nezaměstnaní absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, matky po mateřské dovolené, bezdomovci a Romové. Těmto skupinám občanů je věnována zvláštní pozornost, především z důvodu jejich ztížené uplatnitelnosti na trhu práce. Česká správa sociálního zabezpečení, The Czech Social Security Administration (CSSA), Tschechische Sozialversicherungsverwaltung, Service tchèque de la sécurité sociale Orgán státní správy řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. čití, Perception, Empfindung, Perception par les sens Vnímání dotekové, vibrační a hluboké, rozlišování prostorových vjemů na povrchu těla. D dávka fakultativní, Benefit, facultative, Leistung, fakultative, Prestation facultative Podpůrná dávka sociálního zabezpečení poskytovaná dobrovolně, na kterou nevzniká nárok. Její poskytování je věcí úvahy orgánu, který dávku poskytuje. Proti nepřiznání fakultativní dávky se nelze odvolat k soudu (opakem je dávka obligatorní). coping (zvládání), Coping, Coping, Coping (capacité à faire face) Coping zahrnuje racionální způsoby vyrovnávání se s psychickou zátěží a úzkostí, schopnost zvládat různé překážky; vyjadřuje různou míru adaptability jedince, tedy míru schopnosti adaptovat se na změnu podmínek. dávka obligatorní, Benefit, obligatory, Leistung, obligatorische, Prestation obligatoire Podpůrná dávka sociálního zabezpečení, na kterou vzniká nárok (musí být poskytnuta) při splnění zákonem stanovených podmínek. Nárok na obligatorní dávku lze vymáhat soudně (opakem je dávka fakultativní). Č dávky sociální Dávky státní sociální podpory; nárok na ně a jejich výši řeší zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Dávky sociální potřebnosti podle zákona č. 482/1991 Sb. jsou určeny občanům, jejichž příjem nedosahuje částky životního minima a nemohou si tento příjem zvýšit vlastním přičiněním vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných závažných důvodů. deformita, Deformity, Deformität, Déformation Odchylka od fyziologického tvaru některé tělesné struktury. 9

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář 21.5.2013 Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela rostislav.cevela@mpsv.cz Libuše Čeledová

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný UCELENÁ REHABILITACE MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 CESTY K REALIZACI STŘEDOVÉHO MODELU I. Definice a plošné zajištění solidárně hrazené péče. II. Třístupňová garance péče. III. Řízená péče. IV. Ucelená

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více