Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Autoři: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky léčebné rehabilitace 1. LF v Praze a VFN v Praze PhDr. Jaroslav Dostál Mgr. František Petermann ve spolupráci s dalšími partnery projektu Rehabilitace Aktivace Práce Předkládaný slovník je jedním z výstupů projektu CIP EQUAL: REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE, který řeší problematiku vstupu, resp. návratu osob se zdravotním postižením na trh práce. Slovník reaguje na potřebu sjednotit pojmosloví pro komunikaci sociálních partnerů účastnících se procesu pracovní rehabilitace. Autoři do něj proto zařadili pojmy, které v různých oborech chybějí nebo mohou mít rozdílný obsah. Použity byly citace relevantních slovníkových hesel, odkazy na související zákonná a jiná ustanovení a pojmosloví z lékařské (rehabilitační) praxe. 1

3 A abúzus, Abúzus, Abúzus, Abus Nadužívání, zneužívání psychotropních nebo toxických látek, jako je alkohol, káva, tabák, léky (např. na spaní) aj., nebo také jejich užívání v nevhodnou dobu (práce, těhotenství). Může být bez návyku, s návykem, jednorázové, opakované, příležitostné, pravidelné, periodické. adaptabilita (přizpůsobivost), Adaptabilita, Adaptabilität, Adaptabilité Schopnost adaptace čili přizpůsobivost představuje soubor schopností, které umožňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, např. sociálnímu, vzdělávacímu, pracovnímu (mezilidským vztahům a vazbám ve škole, třídě, kurzu, na pracovišti atp., atmosféře vytvářené skupinou osob, se kterou je jedinec v interakci, včetně kultury, v níž skupina existuje). Schopnost přizpůsobit se novým, změněným podmínkám (materiálním i sociálním). adaptace aktivity, Activity Adaptation, Adaptation der Aktivittät, Adaptation de Activité Změna, kterou musí terapeut provést v prostředí nebo v aktivitě proto, aby mohl terapeuticky působit nebo zlepšit funkční schopnosti člověka. Typické adaptace: prostředí, pomůcky a nástroje, kognitivní, fyzická, sociální, psychologická, emocionální, čas/doba, struktura, pořadí úkolů. adaptační proces, Adaptation process, Adaptationsprozess, Processus d adaptation Proces, ve kterém se jedinec aktivně přizpůsobuje proměnlivému sociálnímu prostředí (okolí, sociální situaci). Jde o snahu, se kterou se s tímto okolím vyrovnává. Adaptační proces je významnou součástí socializace. adaptace organizmu, Adaptation of organism, Adaptation des Organismus, Adaptation de l organisme Biologický faktor při vytváření fyziologicky koordinovaných vztahů mezi jednotlivými orgánovými soustavami a vztahů mezi organizmem a vnějším prostředím. adjuvatika, Adiuvatics, Adjuvantien, Appareillage pour handicapés Výraz z latinského adiuvare, což znamená pomáhat, podporovat. Pomůcky běžně používané ve smyslu technických pomůcek k sebeobsluze osob s různými disabilitami v omezujících situacích vzhledem ke kondici dané osoby. ADL (aktivity denních činností), ADL (activities of daily living), ADL (Aktivitäten des täglichen Lebens], ADL (activities of daily living Činnosti nebo úkoly, které člověk denně provádí, aby si zajistil osobní soběstačnost. Pomocí ADL hodnotí ergoterapeut funkční stav pacientů. Dělí se na instrumentální (rozšířené, sekundární) ADL a personální (bazální, primární) ADL. ADL hodnocení, ADL assessment, ADL Bewertung, ADL activités de la vie quotidienne Zaznamenává aktuální výkon pacienta, ne však jeho předpokládanou potenciální schopnost. Důležitou roli v hodnocení ADL má i přirozené domácí prostředí pacienta, které nemůže být plně nahrazeno uměle vytvořeným prostředím v nemocnici (např. nácvikové koupelny, kuchyně apod.). Informace pro hodnocení ADL se získávají: 1) prostřednictvím přímého pozorování pacienta během provádění činností v domácím prostředí nebo v simulovaném prostředí ergoterapeutického oddělení; 2) pomocí standardizovaných dotazníků a indexů, které vyplňuje ergoterapeut, nebo pomocí škál vyplňovaných rodinou či pacientem. ADL instrumentální, Instrumental ADL, ADL instrumentale, ADL instrumentales Komplexnější činnosti nebo úkoly, které člověk provádí, aby byl soběstačný v domácím prostředí a v komunitě (např. nakupování, příprava jídla, domácí práce, jízda autem a dopravním prostředkem, telefonování). ADL personální, Personal ADL, ADL persönliche, ADL personnelles Všední denní činnosti, které se vztahují k základním fyzickým funkcím, jež dotvářejí každodenní život pacienta. Jde o osobní hygienu (mytí, koupání, použití WC), oblékání (horní a dolní polovina těla), jedení, přesuny, mobilitu apod. 2

4 A agentura práce (zprostředkovatelna práce), Job Agency, Arbeitsagentur, Agence du travail V ČR působí AP na podkladě zákona č. 435/2004 Sb. ( 58 a násl.) v oblastech poradenské, informační, přímého zprostředkování zaměstnání zájemcům o práci, dále v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců (pronajímání pracovní síly) a zajišťování úkonů s tím spojených. AP spolupracují s úřady práce při řešení situace na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání provádějí AP bezplatně nebo za úhradu; úhrada nemůže být požadována od fyzické osoby, které se zprostředkování práce poskytuje. Vykonávání této činnosti bez povolení je porušením pracovněprávních předpisů a úřad práce může daný subjekt pokutovat. agravace, Aggravation, Aggravation, Aggravation Vědomé předstírání větších poruch nebo obtíží, než jaké jsou ve skutečnosti. akreditace, Accreditation, Akkreditierung, Accréditation (ověření způsobilosti, uznání platnosti) Proces vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému programu nebo organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky, tedy standardy, tzn. že vyhovuje předem stanoveným standardům za podmínek stanovených v předepsané dokumentaci. Akreditaci uděluje k tomu pověřený orgán. V oblasti vzdělávání dospělých je tímto orgánem MŠMT ČR, v oblasti zdravotnictví MZ ČR, v oblasti sociální a zaměstnanosti MPSV ČR. aktivita, Activity, Aktivität, Activité 1) Činnost jednotlivců nebo skupin a všech živých organizmů. 2) Chování, jednání nebo činnosti zaměřené k cíli (vědomě i nevědomě), které jsou většinou reakcí na vnější podnět. 3) Cílově zaměřený projev organizmu k naplnění základní potřeby zachování existence. aktivita limitovaná, Activity limited, Aktivität, limitierte, Activité limitée Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health); aktivita a její limity představují obtíže, které člověk může mít při provádění aktivit. aktivita v ergoterapii, Activity in ergo-therapy, Aktivität, in der Ergotherapie, Activité dans l ergothérapie Činnost, stav nebo kvalita akce zaměstnávání. Aktivita prováděná za určitým účelem. aktivita v rehabilitaci, Activity in rehabilitation, Aktivität, in der Rehabilitation, Activité dans la réadaptation Důležitý pojem v ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), kde je definována jako provádění úkolu (úkonu) jedincem. aktivní, Active, Aktiv, Actif Činný, činorodý, schopný vyvolat určitou změnu, ovlivnit strukturu nebo děj. aktivizace, Activation, Aktivierung, Activation Vybuzení k připravenosti (psychické, smyslové, hormonální, žlázové, svalové) k určité činnosti. Příkladem může být didaktická činnost lektora (učitele), jíž podněcuje studenty k maximálnímu úsilí a aktivitě; proces, jehož cílem je dosažení spoluúčasti na plnění cílů. aktivní politika zaměstnanosti, Aktive Employment Policy, Aktive Beschäftigungspolitik, Politique active de l emploi Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné zaměstnanosti. Je komplexem nástrojů i jednotlivých opatření, kterými stát řeší zaměstnanost (problém nezaměstnanosti). Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: společensky účelná pracovní místa; veřejně prospěšné práce; rekvalifikace; podpora chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen; cílené programy k řešení zaměstnanosti; další účelově určené příspěvky. 3

5 A Příspěvky v rámci APZ jsou poskytovány za účelem podpory zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. K řešení regionálních potřeb trhu práce se zaměřením na cílové skupiny, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, mohou úřady práce použít další cílené postupy a metody (kombinované poradenství, agenturní zprostředkování, job club a další). analýza, Analysis, Analyse, Analyse Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a jíž se zjišťují vzájemné vztahy (souvislosti) mezi nimi, dále mezi částmi a celkem, mezi celkem a okolím, mezi celky, které jsou ve vzájemném vztahu apod. Základní operace: rozložení na komponenty, jejich rozlišení, uspořádání, kombinace, tvoření tříd, zjištění vztahů, interpretace výsledků. Po analýze následuje syntéza umožňující vytvoření závěrů. analýza činnosti/aktivity, Activity analysis, Analyse der Tätigkeit/Aktivität, Analyse de l activité Rozdělení aktivity na dílčí úkoly (nebo fáze); stanovení pořadí jednotlivých dílčích úkolů a identifikace dovedností nutných k provádění jednotlivých dílčích úloh (zkoumání stabilní a proměnlivé komponenty), hodnocení terapeutického potenciálu. analýza osobnostního profilu (AOP), Personal profile analysis, Analyse des Persönlichkeitsprofils, Analyse des emplois Metoda určování typu osobnosti podle převládajících charakteristik. ( bilanční diagnostika) analýza pracovních míst, Job analysis, Analyse der Arbeitstellen, Analyse du travail Proces získávání, uchování a rozbor všech informací o pracovních místech v organizaci včetně informací o jejich vzájemné vazbě a požadavků na jejich obsazení. Obsahuje popis pracovního místa, náročnost požadovaných úkolů a popis požadavků, jaké klade pracovní místo na kvalifikaci pracovníka. analýza práce, Work Analysis, Analyse der Arbeit, Analyse du travail Zevrubný popis určité práce. Používá se desetidílný systém, který obsahuje všechny důležité kategorie požadavků na pracovní místo/činnost: 1) pracoviště: charakteristiky jeho uspořádání (sezení, pohyblivost, opouštění pracoviště, spojení); 2) pracovní výkon: míra účasti (odpovědnost, motivace, vynaložení sil); 3) pracovní prostředky: materiální vybavení (materiál, stroje, pracovní podklady); 4) rozdělení práce: výrobní plány, úkolové časy, návaznost instrukcí atd.; 5) pracovní prostředí: pracovní zázemí (prostorové uspořádání, pracovní skupiny, mezilidské vztahy, bariéry atd.); 6) průběh práce: analýza jejího průběhu (výrobní plány, technika síťového plánování, kontrola, úkolová práce atd.); 7) pracovní požadavky: fyzické a psychologické předpoklady výkonu, rozdělení funkcí, znalosti podmínek, analýza chyb atd.; 8) pracovní ocenění: kontrolní situace (systém zjišťování výkonnosti, vyhodnocování atd.); 9) pracovní vytížení: analýza zátěže (míra rizika, požadavky na pozornost, nároky na výkon, analýza úrazů atd.); 10) pracovní podmínky: vnější předpoklady (odměňování, příplatky, dovolená, jistota pracovního místa atd.). analýza pracovního prostředí, Work environment analysis, Analyse der Arbeitsumwelt, Analyse du milieu de travail Analýza podstatných rysů pracovního prostředí, především těch, které mohou mít vliv na pracovní výkon nebo ovlivňovat možnost uplatnění kvalifikace. Analýzou pracovního prostředí zjišťujeme i somatickou a psychickou náročnost na výkon činnosti v určitém pracovním místě. Je nutno znát příslušné normy a organizaci práce na daném pracovišti. Analýza pracovního prostředí je i součástí analýzy pracovních míst. anamnéza Údaje o chorobách nebo úrazech, které předcházely současnému důvodu, proč je občan s nějakou zdravotní poru- 4

6 A - B chou u lékaře. Anamnéza se zapisuje jako základní začáteční údaj v chorobopise. anamnéza pracovní Údaje o kvalifikacích a pracovních činnostech a zaměstnáních, kterými občan prošel do současné doby. anomie, Anomy, Anomie, Anomie Neuznávání přijatých společenských hodnot. Termín používaný v sociální práci, který charakterizuje situace sociálně znevýhodněných skupin. Stav anomie je stavem vykořeněnosti, bezmoci, absence cílů, má blízko k odcizení. Výraz anomie zdůrazňuje pasivní aspekty oddělenosti od společnosti. Opakem anomie je synomie stav soudržnosti, vysoké míry začlenění. apatie, Apathy, Apathie, Apathie Lhostejnost, netečnost, (naprostá) pasivita; psych., med. zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života. apraxie, Apraxia, Apraxi, Apraxie Neschopnost vykonat složitý naučený pohyb, stereotyp, přičemž je vyloučeno snížení svalové síly, akinezie, abnormální poloha těla, patologické napětí svalů, smyslová porucha nebo porucha chápání instrukcí či poškozená paměť. Apraktický člověk má problém v provedení pohybu na základě slovní instrukce, nedokáže imitovat gesta nebo užívat nástroje. Podle typu apraxie může mít i potíže s celkovou aktivitou, kdy není schopen naplánovat si jednotlivé kroky činnosti. Apraxie se může týkat jak samotných končetin, tak např. i svalů obličeje a rtů (bucofaciální apraxie). APZ, See Active employment policy, Aktive Beschäftigungspolitik, politique active de l emploi aktivní politika zaměstnanosti asistence, Assistance, Assistenz, Assistence služby sociální péče assessment, Assessment, Bewertung, Estimation Anglický výraz znamenající odhadování, odhad. V naší terminologii: 1) pojem spojený s posudkovým lékařem (assessment physician) posouzení, hodnocení, vyšetření; 2) systematický sběr subjektivních i objektivních dat a informací ke zjištění funkční úrovně pacienta; vyšetření je spojeno s plánováním (krátkodobé cíle) a intervencí a zahrnuje proces interpretace měření (tj. kvantifikace pozorování použitím standardizace), měření poskytuje data; 3) obsáhlý systém nálezů, který zachycuje etiologické i funkční diagnózy a životní podmínky pacienta. autizmus, Autism, Autismus, Autisme V obecnějším významu znamená autizmus stažení se do sebe, resp. snížení nebo vymizení kontaktu s lidmi a světem. V užším smyslu slova jde o vývojovou poruchu projevující se téměř úplnou absencí vztahů k lidem, zapadnutím do sebe, sociální izolací, egocentrickým nerealistickým myšlením, sněním; převládnutí vnitřního snového života nad vědomým vztahem k vnějšímu světu; porucha vztahu k realitě. Myšlení postiženého je zaměřené výhradně na osobní potřeby a přání, odtržené od skutečného světa. Do popředí zvláště vystupuje uzavřenost, neschopnost komunikace s druhými; nedostatky v komunikaci se u postižených projevují častým nesprávným používáním zájmen a opakováním frází, dále destruktivními projevy včetně sebezraňování. B balneologie lázně, Balneology, Balneologie, Balnéologie Výraz z latinského balnea nebo balinea lázeň, koupel. Balneologie je vědní obor zabývající se lázeňstvím využívajícím přírodní zdroje. bariéry, Barriers, Barrieren, Barričres Jeden z problémů znesnadňujících nebo bránících uplatnění zdravotně postižených občanů v jejich zapojení do společenského života. Stavební, dopravní, komunikační, ale i psychologické bariéry omezují nejenom tyto osoby, ale i těhotné ženy, matky s kočárky, staré lidi či osoby, jejichž pohybové schopnosti jsou omezeny pouze dočasně. V tomto 5

7 B směru jsou vytvářeny legislativní podmínky, které stanovují obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb všem osobám. Bezbariérové mají být všechny nově stavěné veřejné budovy, včetně škol. Přístup do staveb musí být umožněn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů, z vážných technických důvodů může být vyrovnání výjimečně řešeno rampou. Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla (pozemní, nadzemní, podzemní) musejí mít vyhrazena nejméně dvě stání označená symbolem osoby na vozíku. K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. Prostory pro umístění veřejných automatů a zařízení, včetně poštovních schránek, musejí umožňovat přístup pro osoby na vozíku. Uvnitř staveb, v nichž se zřizuje hygienické zařízení pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna kabina řešena pro užívání osobami na vozíku. Obdobně musí být řešeno alespoň jedno WC na dvě podlaží u vícepodlažních staveb s administrativním charakterem. V hledištích musí být nejméně dvě místa pro umístění vozíku. Stavby musejí být v částech určených pro užívání veřejností řešeny s parametry umožňujícími přístup osobám na vozíku. Ve stavbách pro dočasné ubytování musí být alespoň jeden pokoj řešen bezbariérovým způsobem. Výše uvedené prostory a zařízení musí být označeny mezinárodními symboly přístupnosti a na vhodném místě musejí být umístěny orientační tabule s označením přístupu k nim. Shromažďovací prostory staveb občanské vybavenosti musejí být opatřeny indukční smyčkou pro osoby s poruchami sluchu. Chodníky, cesty, lávky pro pěší a podchody musejí být řešeny způsobem odpovídajícím předpisům pro schodiště a rampy, povrch chodníku musí být rovný a upravený proti skluzu, u přechodu pro chodce musí být snížení u obrubníku, vyznačené odlišnou strukturou a charakterem povrchu vnímatelným slepeckou holí. bazální stimulace, Basal Stimulation, Basale Stimulation, Stimulation basale Bazální stimulace je koncept propracovaný v 70. letech 20. století speciálním pedagogem prof. Fröhlichem a do intenzivní péče přenesený sestrou Christel Bienstein. Jde o podněty nejrůznějšího druhu, které aktivují vnímání i v těžkém zdravotním stavu. Podle tohoto konceptu bazálně stimulující ošetřovatelská péče umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života s maximálním využitím jejich dřívějších životních návyků a zkušeností, navíc akceptuje jejich budoucí životní potřeby. Právě toto jednání, které je orientováno na pochopení potřeb pacienta a porozumění stylu jeho komunikace, je základní podmínkou porozumění konceptu bazální stimulace. Koncept využívá mnoho vlastních technik a tréninkových programů, kterými se dosahuje stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní. Nejedná se o péči o nemocné, ale o vysoce kvalifikovaný pokus přizpůsobit program životní situaci postiženého a poskytnout mu vhodné stimuly zohledňující jeho biografickou anamnézu. Bazální stimulace poskytuje pacientovi pedagogickou podporu v aktivitách všedního dne, přičemž nepoužívá žádných nadstandardních pomůcek či přístrojů. Nevyžaduje tedy finanční zatížení pro zdravotní zařízení, pouze vyškolený personál a pochopení a spolupráci. bezmocnost, Helplessness, Hilflosigkeit, Impuissance Podle právních norem platných v ČR byl termín bezmocnost užíván v případě, že trvalý stav vyžadoval nepřetržitou péči, tj. ošetřování a pomoc druhé osoby v oblasti aktivit denního života, tedy v soběstačnosti. Osoba pečující o člověka s bezmocností měla nárok na příspěvek v případě péče o osobu blízkou. Pojem byl používán v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, kde se dělil na tři kategorie: bezmocnost částečná, převážná a úplná. Od , kdy nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, se obsah termínů bezmocnost a osoba blízká převedl do tohoto zákona. Termín bezmocnost se tedy v zákoně č. 155/1995 Sb. již nevyskytuje. bidigitální, Bidigital, Bidigital, Bidigital Část bi znamená počet (dva), digitus znamená prst; výraz tedy označuje úchop dvěma prsty. Úchop může být např. pinzetový, klíčový, cigaretový. bilanční diagnostika (zkr. BDG), Balance Diagnostic, Bilanzdiagnostik, Diagnostic-bilan Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje 6

8 B k optimálnímu využití potenciálu člověka při jeho uplatnění. Jedná se o komplexní posouzení možností klienta se zaměřením na aktuální stav daného reálného trhu práce. Toto posouzení se provádí v bilančnědiagnostickém pracovišti. Cílem je řešení klientovy situace s variantními návrhy dalších postupných kroků návratu do profesního života. Bilanční diagnostika se opírá o psychologickou diagnostiku, zahrnuje skupinové a individuální konzultace, sběr dat, analýzu a syntézu potřebných poznatků ke zhodnocení potenciálu klienta. Obsahuje informativní vstupní část (konzultace s klientem, působení na jeho motivační, aktivační a osobní zapojení), sběr dat (sebehodnocení, testy schopností, výkonové a projekční), vypracování optimální strategie pro uplatnění klienta a závěrečný individuální rozhovor s ním. Výstupem je závěrečná zpráva bilanční diagnostiky, která je pro klienta dokumentem, jenž mu má usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Současně ho orientuje v jeho možných nedostatcích, rezervách či nevhodných řešeních jeho další profesní dráhy. Komplexní závěrečná zpráva o bilanční diagnostice je vlastnictvím klienta. Úřad práce, který je zadavatelem bilanční diagnostiky, dostává k dispozici závěrečnou zprávu včetně doporučení, kterými se mají klient i poradenský pracovník ÚP řídit. bilančnědiagnostické pracoviště, Balance Diagnostic Office, Bilanz-diagnostische Arbeitsstelle, Centre du diagnostic-bilan K naplnění úlohy bilanční diagnostiky byla zřízena síť pracovišť bilanční diagnostiky (zdrojových a podpůrných), jejichž seznam je součástí metodického materiálu k bilanční diagnostice (MPSV ČR 2000). Gescí je pověřen ÚP v Děčíně. Hlavními úkoly těchto pracovišť jsou průběžná ověřování metodiky, supervizní činnost, návrhy a aplikace nových metod, pomoc ÚP při sestavování dohod pro externí instituce zajišťující bilančnědiagnostické služby, informační servis a kontrolní činnost odborných výstupů bilančnědiagnostických služeb. Do systému poradenských služeb BDG mohou vstupovat i externí instituce při respektování základních metod a výstupů, personálního, technického a legálního metodického vybavení, participace na vzdělávacích akcích a respektování Charty kvality bilanční diagnostiky. Na tomto základě mohou externí pracoviště požádat o pověření k poskytování bilančnědiagnostických služeb zdrojové pracoviště, které zpracuje podklady o žadateli, na základě kterých rozhodne SSZ MPSV ČR o poskytnutí tohoto pověření. Služeb externích institucí mohou ÚP využívat podle konkrétních nabídek, nabytých zkušeností či jiných okolností, které budou předcházet sepsání dohody o realizaci. Podmínkou takové dohody je získání zmíněného pověření. bimanuální, Bimanual, Bimanuell, Bimanuel Výkony nebo činnosti, které je nutno vykonávat oběma rukama. biologický věk, Biological age, Biologisches Alter, Age biologique Pojem používaný hlavně v pediatrii a geriatrii. Srovnává se kalendářní věk člověka s jeho fyziologickými výkony, které mohou být nadprůměrné nebo podprůměrné při srovnání s průměrnými hodnotami vztaženými ke kalendářnímu věku velkého počtu populačního vzorku lidí. Např. dítě podle kalendářního věku dvouleté s diagnózou dětská mozková obrna může odpovídat biologickému věku půlročního dítěte. bolest akutní, bolest chronická, Pain, acute, chronic, Schmerz akuter Schmerz, chronischer Schmerz, Douleur auguë, douleur chronique Akutní bolest vzniká jako reakce na fyzicky škodlivý podnět. Chronická bolest je ne zcela jasný fenomén, kdy bolest dlouhodobě přetrvává, aniž je možno najít škodlivý faktor nebo nějaké objektivní důvody. Braillovo písmo, Braille system, Brailleschrift, Ecriture Braille Písmo sestavené z nepatrných vyvýšených bodů, které může číst nevidomá osoba pomocí dotýkání se povrchu papíru nebo i jiného materiálu, kde je text napsán. brainstorming, Brainstorming, Brain storming, Brain storming Pracovníci v rehabilitaci, pacienti/klienti, jejich příbuzní a další zúčastněné osoby nejprve přinášejí všechny možné nápady týkající se řešení nějakého problému, např. vhodné 7

9 B - C pracovní náplně pro daného člověka, v této fázi je nehodnotí, nefiltrují. Teprve po zaznamenání všech námětů účastníci diskutují, argumentují, objasňují jednotlivé možnosti, zvažují jejich realizovatelnost apod. brýle Pomůcka používající čočky ke korekci vizu nezbytné pro provádění některých aktivit denních činností, v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, volného času apod. bydlení bezbariérové, Barrier-free housing, Barrierefreies Wohnen, Habitation sans barrières Byt upravený tak, aby uživatel, který má nějaké poruchy smyslové, pohybové nebo mentální, se mohl v bytě a jeho nejbližším okolí pohybovat s co nejmenším omezením. C case management, Case management, Case Management (Fallmanagement), Case management (gestion de cas) Organizovaná pomoc osobám, u nichž se jedná o složitější rehabilitační programy, které potřebují zajistit plynulou a koordinovanou návaznost. Jde většinou o práci kvalifikovaného odborníka rehabilitačního týmu, který sleduje a koordinuje různé fáze rehabilitace určitého počtu rehabilitantů. Jinými slovy asertivní komunitní přístup (léčba). Základní prvky case managementu: přehled o potřebách a schopnostech rehabilitanta; plánování rehabilitace plán obsahuje jasně definované cíle; uskutečňování plánu za pomoci rehabilitanta a jeho vlastního sociálního okolí; monitorování a zaznamenávání dosaženého či naopak nedosaženého pokroku; vyhodnocení práce a výsledků společně se všemi, kteří se na práci s rehabilitantem podílejí. case manager, Case manager, Case Manager (Fallmanager), Case manager (référent) Case manager je klíčovou osobou nejen pro rehabilitanta, ale pro celý systém poskytování rehabilitace a služeb. Je koordinátorem práce týmu, zodpovídá za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče a v některých modelech je také osobou, která určuje rozdělení finančních prostředků v rámci systému. Role case managera se může lišit a v různých modelech poskytování péče může case manager fungovat jako: osoba, která rehabilitanta vyhledává a kontaktuje; terapeut či poradce; osoba, která hájí zájmy rehabilitanta ( obhájce ); zprostředkovatel služeb poskytovaných někým dalším; nákupčí služeb potřebných pro konkrétního rehabilitanta. Nejčastěji je to ovšem kombinace několika těchto rolí. centrum rehabilitační specializované, Specialised rehabilitation centre, Rehabilitationszentrum, spezialisierte, Centre spécialisé de réadaptation Rehabilitační pracoviště zaměřené na rehabilitaci osob s těžkým nebo velmi těžkým zdravotním postižením, jako jsou přerušení míchy, stavy po náhlých mozkových příhodách, po traumatickém poranění mozku, dětské mozkové obrny, dále osob nevidomých, neslyšících apod. certifikace, Certification, Zertifizierung, Certification Audit systému kvality pracovníků, procesů, metod nebo objektů vykonaný oficiálně pověřenou organizací a zakončený v případě shody se stanovenými požadavky vydáním certifikátu. Cílem certifikace je vyjádřit dosažení přiměřené důvěry a sjednocení postupů. cílené programy řešení zaměstnanosti ( 120 zákona č. 435/2004 Sb.), Target oriented programmes on employment S. 120 of Act No. 435/2004 Coll, Gezielte Beschäftigungsprogramme - ( 120 des Gesetzes 435/2004), Programmes ciblés pour l emploi Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje Vláda ČR 8

10 C - Č - D a programy obecního, okresního a krajského charakteru MPSV. Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto majetku. cílové skupiny, Target groups, Zielgruppen, Groupes ciblés Též rizikové skupiny, problémové skupiny, hendikepované skupiny, zvláštní sociální skupiny apod. Skupiny lidí, které si svým postavením ve společnosti zasluhují zvláštní péči. V ČR mezi tyto skupiny patří především mladiství, nezaměstnaní absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, matky po mateřské dovolené, bezdomovci a Romové. Těmto skupinám občanů je věnována zvláštní pozornost, především z důvodu jejich ztížené uplatnitelnosti na trhu práce. Česká správa sociálního zabezpečení, The Czech Social Security Administration (CSSA), Tschechische Sozialversicherungsverwaltung, Service tchèque de la sécurité sociale Orgán státní správy řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. čití, Perception, Empfindung, Perception par les sens Vnímání dotekové, vibrační a hluboké, rozlišování prostorových vjemů na povrchu těla. D dávka fakultativní, Benefit, facultative, Leistung, fakultative, Prestation facultative Podpůrná dávka sociálního zabezpečení poskytovaná dobrovolně, na kterou nevzniká nárok. Její poskytování je věcí úvahy orgánu, který dávku poskytuje. Proti nepřiznání fakultativní dávky se nelze odvolat k soudu (opakem je dávka obligatorní). coping (zvládání), Coping, Coping, Coping (capacité à faire face) Coping zahrnuje racionální způsoby vyrovnávání se s psychickou zátěží a úzkostí, schopnost zvládat různé překážky; vyjadřuje různou míru adaptability jedince, tedy míru schopnosti adaptovat se na změnu podmínek. dávka obligatorní, Benefit, obligatory, Leistung, obligatorische, Prestation obligatoire Podpůrná dávka sociálního zabezpečení, na kterou vzniká nárok (musí být poskytnuta) při splnění zákonem stanovených podmínek. Nárok na obligatorní dávku lze vymáhat soudně (opakem je dávka fakultativní). Č dávky sociální Dávky státní sociální podpory; nárok na ně a jejich výši řeší zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Dávky sociální potřebnosti podle zákona č. 482/1991 Sb. jsou určeny občanům, jejichž příjem nedosahuje částky životního minima a nemohou si tento příjem zvýšit vlastním přičiněním vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných závažných důvodů. deformita, Deformity, Deformität, Déformation Odchylka od fyziologického tvaru některé tělesné struktury. 9

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

MUDr. Olga Švestková, Ph.D. prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky rehabilitačního lékařství, Praha

MUDr. Olga Švestková, Ph.D. prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky rehabilitačního lékařství, Praha Autoři, Authors: MUDr. Olga Švestková, Ph.D. prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. ve spolupráci s týmem Kliniky rehabilitačního lékařství, Praha PhDr. Jaroslav Dostál Mgr. František Petermann ve spolupráci

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky)

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) vzor A, str. 1 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),22), 23) VĚCÍ A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění,

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení Seminář PSP ČR 17. dubna 2015 MUDr. Dušan Gajdoštík ředitel odboru posudkové služby MPSV Témata

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti

Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Seminář 21.5.2013 Plzeň Sociální zabezpečení pro ošetřující lékaře Posuzování stupně závislosti Rostislav Čevela rostislav.cevela@mpsv.cz Libuše Čeledová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a LPS úřadů práce MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a 23. 10. 2008 Statistika LPS Ú 2008 - všechny agendy ( údaje k 20.10. 2008- mění se v závislosti na zadáváni do programu) Nevyřízeno z roku 2007 Nové žádosti

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Zpravodaj projektu RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce Číslo 5 * červenec - září 2007 Slovo úvodem Vážení

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více