Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad?"

Transkript

1 Český zákon o evropské družstevní společnosti krok vpřed nebo vzad? Czech Act on European Cooperative Societies a Step Forward or Step Back? Martin Janků Summary Europe's 300,000 co-operatives play an important part in the economy, employing 2.3 million and providing services to 83.5 million members. The co-operative form is recognised in all Member States. However, cross-border cooperation between co-operatives has been hampered within the EU by legal and administrative difficulties, which should be eliminated by the creation of European Co-Operative Society (SCE) by the Regulation of the EU Council No. 1435/2003/EC. Following this Regulation national legislators were obliged to pass statutes harmonizing some regulation in the national law for the operation of SCE in national legal environment. The paper examines some issues following the Act No. 307/2006 Gaz. By that the Czech Parliament approved the SCE with some important changes in comparison with the national co-operatives under the Czech Commercial Code Key words European Co-Operative Society(SCE), cross-border merger, SCE capital structure, membership Úvodem 18. srpna 2006 nabyl v ČR účinnosti zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Zákon byl vydaný v návaznosti na nařízení Rady EU č. 1435/2003 ze dne , o statutu evropské družstevní společnosti (SCE). Po evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti je evropská družstevní společnost či evropské družstvo třetí formou přeshraniční obchodní korporace, zřízené v rámci jednotné regulace evropskou právní úpravou. Tato úprava spočívá na přímo aplikovatelných právních aktech sekundárního práva EU nařízeních. Obecně nařízení nepotřebují pro svoji implementaci do právních řádů členských států EU žádnou prováděcí právní normu. Naopak, národními právními předpisy není možno tyto předpisy žádným způsobem modifikovat ani vyloučit, resp.omezit jejich účinky. Přesto však jak v případě evropské společnosti, tak v případě eurodružstva, muselo ze strany českého zákonodárce dojít k přijetí navazujících zákonů, schválených jako součást procesu implementace těchto komunitárních předpisů do národního právního prostředí. Vyžaduje to poněkud specifická konstrukce obou nařízení 1. Nařízení samotná totiž výslovně ukládají členským státům EU povinnost přijetí národní úpravy. Proto i v případě evropské družstevní společnosti muselo být odpovídající normativní řešení v souladu s duchem a smyslem nařízení a v mezích zmocnění v nařízení obsaženém. Konstrukce nařízení po jeho nabytí v účinnost není bez existence národního zákona fakticky realizovatelnou, a to i přes bezprostřední přímou použitelnost nařízení. Ovšem ani zákon sám o sobě není aplikovatelný. Konstrukce vztahu nařízení a vnitrostátního zákona je postavena na principu, že teprve oba akty dohromady (při subsidiární aplikovatelnosti českého družstevního práva) tvoří jediný logický, vnitřně provázaný a relativně uzavřený celek. 1 Nařízení Rady EU č. 1435/2003 ze dne , o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001. ze dne 8. října o statutu evropské společnosti (SE) 90

2 Materiál a metody Článek si klade za cíl poukázat na některé klíčové momenty právní úpravy obsažené v zákoně, a to v přímé návaznosti na relevantní ustanovení citovaného nařízení Rady EU. Komparace se však dotýká nejen obou relevantních úprav, ale též úpravy družstev v českém obchodním zákoníku či úprav družstev v jiných národních právních úpravách v členských zemích EU. Při aplikaci nařízení Rady EU si v tomto případě uživatelé- obdobně jako u ostatních evropských forem společností - nevystačí jen s textem nařízení samotného. Jeho úprava není vyčerpávající. Struktura a hierarchie norem použitelných na SCE je obdobně vrstvená jako u evropské společnosti. Pro otázky, které neřeší nařízení, se použijí stanovy evropské družstevní společnosti (v rozsahu daném nařízením), dále ustanovení zákona, a pokud tato nebudou, úprava obchodního zákoníku aplikovatelná na tuzemská družstva. Tím se eurodružstvo, které bude mít sídlo na území České republiky, přiblíží tuzemským družstvům. Ne však bezvýhradně. Některé odkazy obsažené v nařízení Rady EU směřují k přímé či analogické aplikaci úpravy akciových společností. Zpravidla se však týkají obecných otázek práva společností. Výsledky a diskuse Evropská družstevní společnost není způsobilá k výkonu jakékoliv činnosti, resp. podnikání. Přípustný předmět její činnosti (podnikání) vymezují, resp. omezují ustanovení nařízení přísněji, než jak je tomu v českém družstevním právu. V tomto ohledu nařízení Rady EU důsledněji odráží tradiční pojetí družstevního podnikání. Podle čl. 1 nařízení musí hlavní činnost společnosti spočívat v uspokojování potřeb členů, resp. v rozvoji jejich ekonomických či sociálních aktivit, zejména prostřednictvím uzavírání smluv na dodávky zboží či služeb anebo výkon prací, které společnost provádí nebo zajišťuje. Družstevní společnost může uspokojovat potřeby svých členů také podporou jejich účasti na podnikatelských činnostech v jedné či více společnostech, resp. v národních družstvech. Pouze vyplývá-li tak ze stanov, smí družstevní společnost nabízet služby nečlenům. Také zakládání evropské družstevní společnosti je náročnější, než jak je tomu u družstva dle české národní úpravy. Nařízení omezuje způsoby, jimiž může být společnost založena, ale také okruh zakladatelů. V procesu zakládání musí být vždy přítomen tzv. nadnárodní prvek. Mezi přípustnými způsoby založení lze rozlišit založení přeměnou existujících národních družstev a založení nové družstevní společnosti. První způsob založení předpokládá, že družstevní společnost bude vznikat nadnárodní fúzí (národních) družstev založených podle práva členského státu, jejichž zapsané sídlo a hlavní správa leží na území EU, pokud se alespoň dvě z nich řídí právem různých členských států, či transformací národního družstva, založeného podle práva členského státu, které má zapsané sídlo a skutečné sídlo na území EU, jestliže má alespoň dva roky dceřinou společnost, jež se řídí právem jiného členského státu, nebo má na území jiného členského státu po tuto dobu organizační složku podniku. Evropskou družstevní společnost bez kontinuity s dříve založeným národním družstvem lze založit nejméně pěti fyzickými osobami s bydlištěm na území alespoň dvou různých členských států, popř. nejméně pěti fyzickými osobami a společnostmi či jinými právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které mají bydliště na území nebo se řídí právem alespoň dvou různých členských států, nebo alespoň dvěma společnostmi či dalšími právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které se řídí právem alespoň dvou různých členských států. Z textu nařízení Rady EU není jasné, zda taxativní výčet v jeho čl. 2 vylučuje, aby evropská družstevní společnost vznikla také dalšími způsoby, jež nepřímo plynou z národního práva (rozdělení evropské družstevní společnosti, fúze dvou či více společností ad.) Při 91

3 přednosti čl. 2 nařízení byla evropská družstevní společnost vyloučena z celé řady přeměn, jež jsou jinak dostupné národním družstvům. To by odporovalo zákazu diskriminace podle čl. 9 nařízení. Při opačné interpretaci by naopak vznikaly interpretační nesnáze, neboť nařízení s těmito formami vzniku evropské družstevní společnosti nepočítá. Problém bude muset vyřešit doktrína či rozhodovací praxe ESD. Ze způsobů vzniku evropské družstevní společnosti je třeba zvlášť upozornit na vznik fúzí, který podrobně upravuje čl. 19 až 34 nařízení. Tím, že nařízení předepisuje, aby se na takové fúzi podílela družstva, která se řídí právem nejméně dvou různých členských států, se nařízení současně stává zdrojem úpravy nadnárodních fúzí v oblasti družstevního práva. Jelikož směrnice č. 2005/56/ES o nadnárodních fúzích kapitálových společností nedovoluje, aby členské státy směrnici aplikovaly na družstva, zůstane nařízení o evropská družstevní společnosti možná také jediným prostředkem úniku evropské družstevní společnosti z území členského státu prostřednictvím nadnárodní fúze. Sídlo družstevní společnosti vzniklé fúzí totiž nemusí ležet ve státu, ve kterém sídlila zúčastněná družstva. Bude-li např. fúzovat české a slovenské družstvo, sídlo evropské družstevní společnosti, jež z fúze vzejde, lze umístit do kteréhokoliv jiného členského státu. Atraktivitu nadnárodní fúze v režimu nařízení Rady EU posiluje volba orgánu příslušného ke kontrole předpokladů fúze. Postup při nadnárodní fúzi podléhá zásadně právu toho kterého zúčastněného družstva. Teprve část týkající se dokončení fúze se řídí právem státu, ve kterém bude sídlit společnost. Podle tohoto práva zejména proběhne řízení o zápis fúze do rejstříku. Rejstříkový orgán příslušný k zápisu fúze je tak závislý na posouzení, nakolik byly podle jiného práva řádně provedeny nezbytné úkony a formality. Takové posouzení by bylo mimořádně nesnadné. Nařízení proto počítá s tzv. osvědčením. Každému ze zúčastněných družstev je vystaví příslušný orgán v jeho jurisdikci poté, co se přesvědčí, že podle práva tohoto státu došlo ve vztahu k danému družstvu ke splnění předpokladů fúze. Pro nadnárodní fúze ústící ve vznik evropské družstevní společnosti plní v ČR tuto funkci dle zákona notář. Příslušný rejstříkový orgán ve státě, ve kterém má být fúze zapsána, tedy již nezkoumá, zda a nakolik byly naplněny podmínky osvědčené notářem. Postup zkontroluje jen co do naplnění předpokladů dokončení fúze. Jakmile tedy notář v ČR vydá družstvu osvědčení, je cesta k zápisu jeho fúze kdekoliv v EU otevřena. Jak komunitární, tak tuzemská úprava nadnárodní fúze družstev, která ústí ve vznik evropské družstevní společnosti, se prakticky shoduje s úpravou nadnárodní fúze akciových společností směřující ke vzniku evropské společnosti. Odlišné je ale vymezení dokladů, které mají žadatelé o osvědčení předkládat notáři, kdy u evropské družstevní společnosti tento výčet vyplývá přímo ze zákona. Praxe ukáže, zda je toto řešení vyhovující po formální i obsahové stránce. Výčet lze hůře novelizovat, přitom není prost nedostatků. Notáři např. nemají možnost požadovat jiné doklady, než které zákon vyjmenovává, ačkoliv ze samotného nařízení Rady EU o SCE plyne jejich povinnost k materiálnímu, nikoliv jen formálnímu přezkumu všech náležitostí postupu. Ani požadavek zákona, aby zúčastněná družstva předkládala notáři stejnopis notářského zápisu osvědčujícího rozhodnutí členských schůzí nebo jiných obdobných nejvyšších orgánů všech družstev zúčastněných na fúzi, zcela neodpovídá požadavku nařízení Rady EU. Koncepce osvědčení vychází z předpokladu, že o osvědčení žádá právě jen to zúčastněné družstvo, kterému se osvědčení vystavuje. Notář osvědčuje výhradně to, že daný žadatel naplnil předepsané požadavky pro fúzi. Nezkoumá, jaká je situace u ostatních zúčastněných subjektů. Již proto ne, že nejméně jeden z nich se řídí zahraničním právem. Jak např. český notář pozná, že členská schůze zahraničního zúčastněného družstva proběhla v souladu s požadavky tamního práva? Ještě obtížnější určení toho, co by měla zúčastněná družstva předkládat, jestliže některé zahraniční právní úprava notářský zápis o takové schůzi vůbec nevyžaduje. Zde tedy český zákon ne zcela pochopil komunitární pojetí procedury zakládání evropské družstevní společnosti, což by mohlo 92

4 vyvolat nesnáze. Jinou významnou otázkou úpravy evropské družstevní společnosti je její kapitálová struktura. Tato se blíží se blíží Societas Europea (resp. evropské akciové společnosti). Evropská družstevní společnost vytváří základní kapitál vyjádřený v národní měně či v euro, který je rozdělen do podílů. Nařízení Rady EU výslovně nestanoví, zda podíly mohou, či naopak nesmějí být vtěleny do cenných papírů, nepřímo z něj nicméně plyne, že tomu tak zpravidla bude. Počítá se s jmenovitou hodnotou podílů, s jejich formou na jméno, se spojováním podílů či jejich dělením aj. Nařízení se též zmiňuje o emisi jiných cenných papírů než podílových. Z toho lze zřejmě dovodit, že cenné papíry, do nichž budou podíly na evropské družstevní společnosti vtělovány, bude třeba v českém právním prostředí nazývat právě podílovými cennými papíry. Stanovy družstevní společnosti určí, kolik podílů je třeba upsat, aby se upisovatel mohl stát členem. Stanovy mohou upravit emisi různých druhů podílů, vzájemně odlišených rozdílnými právy vzhledem k rozdělení hospodářského výsledku. Nařízení dále připouští, aby evropská družstevní společnost emitovala také jiné cenné papíry než podílové, včetně dluhopisů. Tyto cenné papíry smějí upisovat členové i nečlenové, nezakládají však členství v družstevní společnosti. Mohou z nich nicméně plynout zvláštní výhody popsané ve stanovách a v emisních podmínkách, včetně práva účasti na valné hromadě bez hlasovacího práva. Stanovy kromě toho mohou upravit zvláštní schůze majitelů těchto cenných papírů. Tyto schůze se poté budou moci vyjadřovat k návrhům usnesení valné hromady, které by se mohly dotknout práv či zájmů majitelů těchto cenných papírů. Co do okruhu členů evropské družstevní společnosti nařízení Rady EU stanoví, že pokud tak umožní národní právní úprava státu, ve kterém bude mít druižstevní společnost sídlo, mohou se jejími členy stát také osoby, které nepředpokládají, že budou využívat produkty (zboží či služby) společnosti, tzv. členové-investoři. Český zákon však této možnosti nevyužil, což se jeví jako problematické, když české družstevní právo podobné omezení nezná. Nezanedbatelná výhoda evropské družstevní společnosti oproti kapitálovým obchodním společnostem spočívá ve variabilitě jejího základního kapitálu. Minimální výše zapisovaného základního kapitálu činí 30 tis. euro, jeho aktuální výše nicméně odpovídá součtu jmenovitých hodnot všech podílů v oběhu. Družstevní společnost může kdykoliv vydávat další podíly, aniž je k tomu třeba složité procedury zvyšování základního kapitálu, ale též tyto podíly zpětně odkupovat s tím, že v okamžiku odkupu dochází k jejich zániku. Podíly tedy nezůstávají v majetku evropské družstevní společnosti. Odkup je nicméně přípustný pouze do výše upravené ve stanovách, která nesmí klesnout pod částku minimálního zapisovaného základního kapitálu. V opačném případě družstevní společnost pozastaví odkup, resp. vyplácení, jestliže k odkupu již došlo. Změny v aktuální výši základního kapitálu v důsledku uvedených skutečností nevyžadují změnu stanov nebo nový zápis do obchodního rejstříku. Jen jednou ročně, při schvalování roční účetní závěrky, valná hromada zjistí sumu základního kapitálu k poslednímu dni účetního roku a její rozdíl oproti témuž dni předchozího období. Valná hromada kromě toho může na návrh představenstva rady rozhodnout, že základní kapitál zvýší z vlastních zdrojů kapitalizací rezerv určených jinak k rozdělení mezi členy. V rozsahu zvýšení vydá evropská družstevní společnost nové podíly stávajícím členům, a to v poměru, v jakém se podílejí na dosavadní částce základního kapitálu. Organizační struktura je v nařízení (i navazujícím zákoně) pojata obdobně jako v právní úpravě evropské akciové společnosti. Evropské družstevní společnosti lze organizovat dualisticky, v čele s představenstvem a kontrolní komisí nebo monisticky. Členské státy, které v oblasti družstevnictví neznají některý z uvedených modelů, jsou povinny jej zakotvit ve svém právním řádu specificky pro evropské družstevní společnosti. Český zákonodárce tak ve vztahu k monistickému modelu učinil v 25 až 30 zákona. 93

5 Monistickou družstevní společnost řídí správní rada kombinující působnost k obchodnímu vedení i kontrole. Vedle správní rady počítá zákon s existencí předsedy správní rady, s generálním ředitelem a popř. s pověřenými řediteli. Statutárním orgánem bude podle generální ředitel. Ustanovení upravující valnou hromadu evropské družstevní společnosti vycházejí z obvyklých principů družstevního práva, kdy náleží každému členovi zásadně jeden hlas bez ohledu na to, jak velký je jeho podíl na základním kapitálu Za určitých podmínek mohou nicméně stanovy upravit odchylky od tohoto pravidla. Mohly by např. určit, že podíl člena na hlasovacích právech závisí na tom, do jaké míry se podílí na činnosti družstevní společnosti. Podíl takového člena na hlasovacích právech nicméně nesmí překročit 30 %, resp. pět hlasů. Přijímání prováděcí úpravy k nařízení Rady EU využil český zákonodárce také k několika zásahům do českého družstevního práva, které nebyly vyvolány potřebou harmonizace. Patrně nejvýznamnější je obsažen v 255 a v 256 ObchZ. Novela prostřednictvím těchto ustanovení odstranila výkladové nejasnosti ohledně norem použitelných na fúzi či rozdělení družstva. Dosavadní úprava těchto přeměn byla přespříliš kusá. Nová formulace odkazuje na vybraná ustanovení akciového práva. K tomu přibylo omezení ve vztahu k bytovým družstvům. Ta mohou od účinnosti novely fúzovat jen s jinými bytovými družstvy, resp. se rozdělovat opět jen na bytová družstva. Závěrem Do jaké míry se evropská družstevní společnost stane právní formou, využívanou v rámci českého právního řádu, zůstává otázkou. Nadnárodní povaha této právnické osoby přináší výhody, ale také úskalí. Negativně lze hodnotit složitou vrstevnatost komunitárních a národních předpisů aplikovatelných na společnost, nevyjasněnost některých otázek a problémů, dosud chybějící judikaturu či odbornou literaturu, omezení ve způsobech zakládání evropské družstevní společnosti či např. předpisy o participaci zaměstnanců na řízení společnosti. Výhodou je naopak flexibilnější vnitřní struktura, možnost přemístění sídla do jiného členského státu, v neposlední řadě pak jednotná podoba této společnosti v rámci celé EU (evropská korporátní identita). Na druhé straně ovšem zůstává skutečností, že český zákonodárce nevyužil příležitosti k modernizaci národní úpravy družstev, které mu alternativy v nařízení Rady EU nabízely a přidržel se spíše tradiční koncepce, kterou v domácích podmínkách spojujeme s úpravou struktury, vnitřních vztahů a činnosti družstev. Nicméně očekávat nějak masivní rozšíření této nové formy družstevních společností na úkor národních družstev se jeví v současnosti jako nereálné. Souhrn 300,000 družstev fungujících v Evropě sehrává významnou roli v jejím hospodářství, zaměstnává 2,3 miliónů osob a poskytuje služby pro 83.5 miliónů členů. Právní forma družstva je upravená ve všech členských státech. Přeshraniční spolupráce mezi družstvy uvnitř EU však byla bržděna právními a administrativními obtížemi, které by měly být eliminovány úpravou evropské družstevní společnosti (SCE) v nařízení Rady EU č. 1435/2003/EC. Návazně na toto nařízení byly národní legislativní orgány povinny přijmout zákony harmonizující některá ustanovení národních právních řádů s fungováním SCE v národním právním prostředí. Příspěvek rozebírá vybrané problémy, plynoucí ze schváleného českého zákona č. 307/2006 Sb., jímž český parlament schválil zakládání SCE s některými významnými odchylkami oproti národním družstvům podle českého obchodního zákoníku Klíčová slova Evropská družstevní společnost (SCE) přeshraniční fúze kapitálová struktura SCE - 94

6 členství Literatura Dvořák, T. : K hierarchii předpisů aplikovatelných na evropské družstvo, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Družstevnictví 2005, JČU, června 2005 Tábor, s. 47 ad. Netušilová, P.: Evropská družstevní společnost. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005, díl 1, s ISBN Materiál a metódy Zákon o evropské družstevní společnosti důvodová zpráva. PS 2006 Zpráva Evropské Komise Radě a Parlamentu, Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru pro Regiony, Brusel, , COM (2003) 18. Adresa autora: Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. Ústav práva PEF MZLU v Brně, ČR Oponent: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 95

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE SCE Evropskádružstevníspolečnost 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva (SCE) Nařízení 1453/2003 o statutu SCE Směrnice 2003/72/ES o zapojení zaměstnanců Zákon 307/2006

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více