ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU ARNOŠT LUSTIG (ČESKÝ SPISOVATEL)

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU ARNOŠT LUSTIG (ČESKÝ SPISOVATEL) Napajedla 2013

3 Obsah: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Začlenění průřezových témat 1. stupeň Začlenění průřezových témat 2. stupeň Učební plán Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební osnovy 1. stupeň Charakteristiky vyučovacích předmětů 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Učební osnovy 2. stupeň Charakteristiky vyučovacích předmětů 2. stupeň

4 Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a společnost DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Povinně volitelné předměty CVIČENÍ Z ČJ CVIČENÍ Z MA Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a společnost DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS

5 Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Povinně volitelné předměty CVIČENÍ Z ČJ CVIČENÍ Z MA Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Pravidla pro hodnocení ţáků Způsoby a kritéria hodnocení ţáků Opravné zkoušky Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Zásady klasifikace Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikace chování Výchovná opatření Klasifikace a hodnocení ţáků s vývojovými poruchami Slovní hodnocení v souladu s dikcí vyhlášky č. 256/2012 Sb., 15 odst Zásady pro autoevaluaci ţáků Hodnocení ţáků podle 18 aţ 21 vyhlášky č.256/2012sb Individuální vzdělávání Školní vzdělávací program Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu Autoevaluace školního vzdělávacího programu I. Rámcová struktura: Kritéria: Hlavní oblasti vlastního hodnocení: II. Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy: III. Podklady a termíny pro průběţné hodnocení: Cíle a kritéria autoevaluace: Metody evaluace Metoda TQM komplexní řízení kvality Metoda EFQM Přínos vlastního hodnocení školy Environmentální výchova

6 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268 Motivační název: Bezpečná škola rodinného typu Údaje o škole Název školy: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 268, Napajedla Ředitelka školy: Mgr. Dana Pospíšilová tel.: web: Fax: Zařazení do sítě škol IZO: IČ: REDIZO: Zřizovatel školy Město Napajedla Masarykovo náměstí Napajedla, okres Zlín Kontakty: Starostka Ing. Irena Brabcová, tel , Platnost dokumentu od Podpis ředitelky školy:... Razítko školy: - 6 -

7 2. Charakteristika školy 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, sdruţuje úplnou základní školu s kapacitou 300 ţáků a školní druţinu s kapacitou 90 dětí. Vyučování probíhá v devíti ročnících v jedné aţ dvou paralelních třídách. Škola je spádovou školou pro neúplnou základní školu v obci Ţlutava. Objekt školy je součástí školského areálu, jehoţ další části tvoří 2. základní škola Napajedla, DDM Matýsek a Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného. Materiální vybavení školy Škola byla otevřena v roce1939. Budova školy je průběţně rekonstruována. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběţně dochází k jeho obnově. Ve školní budově je 18 učeben, z toho 6 učeben slouţí jako odborné pracovny. V příštích letech předpokládáme vybudování dalších odborných učeben. Dále je v budově školy tělocvična a školní obchod. V přízemí školy je školní druţina se 3 odděleními. Za příznivého počasí mohou ţáci o přestávkách vyuţívat nově rekonstruovaný školní dvůr. Pro tělesnou výchovu a zájmové aktivity je vyuţíván také sportovní areál naproti školy a tělocvična 2. základní školy Napajedla, Komenského 298. Pro potřeby výuky vzdělávací oblasti Člověk a příroda slouţí také školní pozemek v areálu školního dvora. Pro projektovou výuku a částečně pro výuku praktických činností jsou vyuţívány prostory Domu dětí a mládeţe Matýsek v přízemí školní budovy. Sportovní aktivity Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: Sportovní hry s hodinovou časovou dotací na prvním i druhém stupni. Dále je to zájmový útvar Zájmová tělesná výchova na 1. stupni. Sportovní den 1. stupeň a Sportovní den 2. stupeň. Sportovní den pro 1. stupeň je společným projektem naší školy a Základní a mateřské školy Ţlutava. Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 2. stupně. Plavecký kurz pro ţáky 2. a 3. ročníku. Organizace mimoškolních akcí Ţáci školy se zúčastňují filmových a divadelních představení, výchovných koncertů, tematických exkurzí a vycházek, a také školních výletů. Pro ţáky 1. stupně je organizována Škola v přírodě v rozsahu 5 pracovních dní. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, přibliţně 18 učitelů a 3 vychovatelky školní druţiny. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence rizikového chování, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor a metodik ICT. Ve škole pracují také dva speciální pedagogové, kteří pomáhají dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritou je studium k výkonu specializovaných činností a jazykové vzdělávání. Průběţné vzdělávání je zaměřeno na práci s výpočetní technikou, na studium nové legislativy, na psychologii, pedagogiku, osobnostní a sociální výchovu a didaktiku. Kvalifikovanost pedagogického sboru: vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu dle 7a 8 zákona č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na prvním stupni vyučují v omezené míře vyučující s odbornou kvalifikací podle 8 zákona č.563/2004. Jedná se především o výuku anglického jazyka. Pro operativnější komunikaci je vytvořeno metodické sdruţení prvního stupně a předmětové komise 2. stupně - 7 -

8 (předmětová komise humanitních předmětů a předmětová komise přírodovědných předmětů) a poradní sbor ředitelky školy širší vedení školy. Charakteristika žáků Školu navštěvují ţáci z Napajedel a Ţlutavy (spádová škola). V menší míře se do školy hlásí i děti z okolních obcí a měst: Halenkovice, Spytihněv, Komárov, Oldřichovice, a Pohořelice. Škola má dobré zkušenosti s integrací ţáků se SVP. Výchovná poradkyně společně s třídními učiteli a ve spolupráci s PPP Zlín provádí identifikaci nadaných ţáků a iniciuje spolupráci s rodinou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, mezinárodní projekty Profilace školy (zaměření na výuku cizích jazyků a informatiky) předpokládá zapojení do projektů, které podporují jazykovou komunikaci a multikulturní výchovu. E-Twinning je mezinárodní projekt zaměřený na komunikaci v anglickém jazyce. Dlouhodobé celoškolní projekty: Mentoring, projekt zaměřený na spolupráci nejstarších a nejmladších ţáků 6. ročník projekt zaměřený na adaptaci nového kolektivu Vánoční koledování celoškolní projekt (výchova k tradicím), spolupráce s rodičovskou veřejností Den Země celoškolní projekt zaměřený na environmentální výchovu Týden bezpečnosti celoškolní projekt zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a prevenci úrazovosti. Den včel projekt ve spolupráci s ČSV. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků a veřejností Zákonní zástupci ţáků jsou informováni o výsledcích výchovy a vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách (minimálně 2x ročně), na konzultačních hodinách obvykle 1x měsíčně, případně, po domluvě s vyučujícími, v kterémkoliv jiném termínu. Pro zákonné zástupce ţáků jsou také pravidelně pořádány ukázkové hodiny, kde jsou prezentovány nové formy a metody výuky. Informační materiály a tiskopisy pro zákonné zástupce ţáků jsou umístěny na webových stránkách školy. Na školním webovém portále Podpora výuky jsou zákonní zástupci ţáků i ţáci pravidelně informováni jednotlivými vyučujícími o průběhu vzdělávání. Moţnost vzájemných informací po internetu chceme dále rozšiřovat. Pro zákonné zástupce ţáků a veřejnost pořádá škola kaţdoročně Den otevřených dveří. Den otevřených dveří pořádá škola i pro děti z MŠ Napajedla a MŠ Komárov, Sportovní den pro spádovou školu v obci Ţlutava. V květnu aţ červnu probíhá beseda se zákonnými zástupci ţáků budoucích prvňáčků, vedením školy, třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a speciálním pedagogem. Ve škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel 1. základní školy Napajedla. Zákonní zástupci ţáků jednotlivých tříd se schází s vedením školy, výchovnou poradkyní, vedoucími metodických sekcí a metodikem prevence rizikového chování minimálně 2x ročně, popřípadě dle potřeby. Zákonní zástupci ţáků jsou informováni o činnosti školy, výsledcích výchovy a vzdělávání, o koncepčních záměrech vedení školy v oblasti výchovy a vzdělávání i v oblasti materiálního zabezpečení výuky. Zákonní zástupci ţáků se vyjadřují k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání. SRPŠ se podílí na organizaci školního reprezentačního plesu, jehoţ výtěţek je věnován na podporu vzdělávání a výchovy dětí. Na základě 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla zřizovatelem zřízena Školská rada. Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou. Minimálně 1x měsíčně se schází vedoucí příspěvkových organizací zřizovaných městem s představiteli samosprávy na pracovní poradě. Samozřejmou povinností vedoucích příspěvkových - 8 -

9 organizací zřizovaných městem je účast na jednání zastupitelstva města. Představitelé obecní samosprávy se pravidelně účastní významných akcí školy. Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla, Klubem kultury Napajedla a Muzeem Napajedla. Pro ţáky prvního i druhého stupně jsou v prostorách Městské knihovny pořádány besedy a literární kvízy nad konkrétní knihou či osobností spisovatele zaměřené na rozvíjení zájmu o literaturu a čtení, dále také besedy, soutěţe a výstavy, při nichţ mají ţáci moţnost seznámit se nejen s provozem knihovny, ale především s tím, jak sami pracovat s informacemi, jak je vyhledávat, zpracovávat a interpretovat. V prostorách Klubu kultury Napajedla se konají významnější akce školy- Závěrečné rozloučení se školou ţáků 9. ročníku, koncerty, besedy i divadelní představení. V nových prostorách Muzea Napajedla probíhají besedy a školní projekty s dějepisnou a výtvarnou tematikou. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Zlín Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Zlín. Spolupráce probíhá ve dvou oblastech vzdělávání a výchovy. V PPP provádí speciální pedagog a psycholog na ţádost zákonných zástupců ţáků vyšetření ţáků, u kterých se projeví příznaky specifických poruch učení. Dle závěrů a doporučení PPP pokračuje náprava těchto poruch u jednotlivých ţáků. S některými ţáky se pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, jsou zařazeni jako integrovaní. PPP provádí také vyšetření u ţáků, kteří se jeví jako mimořádně nadaní a u ţáků, u kterých se projeví porucha chování. Dle závěrů PPP pak s těmito ţáky pracují učitelé. Spolupráce s PPP probíhá zejména přes výchovného poradce školy a metodika prevence rizikového chování dětí. Spolupráce s občanským sdružením M2M Pravidelně minimálně 1x ročně pořádá škola ve spolupráci s občanským sdruţením M2M pro ţáky 8. a 9. tříd, a také pro naše bývalé ţáky, záţitkový primárně preventivní dvoudenní program s názvem Učit se ţít spolu, a to formou víkendového programu ve škole, nebo dvoudenního motivačního pobytu, které jsou zaměřeny na pozitivní rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikaci a budování nadstandardních vztahů. Základním prvkem je práce v malých skupinách (6 8 členů). Prostřednictvím skupiny vrstevníků mají ţáci moţnost poznávat sebe a ostatní, rozvíjet své sociální dovednosti (komunikace, spolupráce, budování pozitivních vztahů a bezpečného prostředí ve skupině). Program je doplněn o workshopy a diskusní setkání zabývající se problematikou závislostí, mezilidských vztahů a komunikačních dovedností, dále také workshopy zaměřené na rozvoj tvořivosti. Tento preventivní program tematicky navazuje na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, které je zařazeno jako samostatný předmět v 9. ročníku

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program vychází z obecné teze RVP ZV smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Výchovně vzdělávací strategií naší školy je nabídnout nejen kvalitní vzdělávání a uplatnění pro nadané ţáky a motivační prostředí pro ţáky méně nadané, ale také sociální a emoční prostředí, v němţ jsou všichni schopni spolupracovat, naslouchat jeden druhému a společně řešit problémy. Konkrétním projektem pro uplatnění těchto principů je výchovný model Bezpečná škola rodinného typu. Tento výchovný model je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci úrazů, na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a nácviku první pomoci. Tato problematika prolíná celou výchovnou strategií školy, dílčími projekty a je završena celoškolním projektem Týden bezpečnosti, který probíhá pravidelně v závěru školního roku. Škola se dále zaměřuje na vytvoření modelu sociálního partnerství ţáci, škola, rodiče. Základní myšlenkou je budování demokratických vztahů, rozvíjení schopností spolupráce, vzájemného respektu a odpovědnosti. Prostředky: Projekty: září Mentoring společná akce 1. a 9. tříd zaměřená na vytvoření nových vazeb mezi nejmladšími a nejstaršími spoluţáky, spolupráce ţáků a třídních učitelů 2. stupně s vyučujícími na prvním stupni při přípravě třídních a školních projektů září říjen Učíme se ţít s novými kamarády adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku, vytvoření nových třídních kolektivů, začlenění nových spoluţáků z okolních obcí, spolupráce s M2M Učit se ţít spolu - záţitkový primárně preventivní dvoudenní program realizovaný formou víkendového programu ve škole, nebo dvoudenního motivačního pobytu, které jsou zaměřeny na pozitivní rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikaci a budování nadstandardních vztahů duben celoškolní projekt Den Země Den dětí, projekt pro první stupeň zaměřený na posílení dobrých vztahů v třídních kolektivech Holocaust projekt pro 9. ročník spojený s návštěvou polské Osvětimi Habsburská Vídeň projekt převáţně pro ţáky 8. ročníku zaměřený na pochopení kontinuity historického vývoje Evropy Vícedenní (maximum 5 pracovních dní) jazykový pobyt v anglicky mluvících zemích červen Týden bezpečnosti spolupráce se Střední a vyšší odbornou školou Zlín praktický nácvik první pomoci, předcházení úrazům, spolupráce s Městskou policií Napajedla, státní policií, sociální kurátorkou prevence kriminality, spolupráce s dobrovolným záchranným hasičským sborem chování za mimořádných situací, nácvik evakuace ţáků Ţákovský parlament, ţákovské sluţby, vlastní stanovení pravidel chování třídních kolektivů: cíl = rozvíjení odpovědnosti ţáků za atmosféru ve škole, nácvik účinné komunikace, schopnost pochopit problém a adekvátním způsobem jej řešit

11 Vzdělávací strategie: Obecné zásady: naučit ţáky učit se osvojení principů a zásad učení, rozvíjet pozitivní vztah ke vzdělávání zaţít úspěch = motivace k celoţivotnímu učení, důraz na autonomii ţáků vést ţáky k účinné a efektivní komunikaci, schopnost nejen prezentovat svůj názor, ale umět i naslouchat respektovat názor ostatních naučit ţáky demokratickým způsobem řešit problémy, tvořivě myslet Zaměření školy: výuka cizích jazyků práce s výpočetní a komunikační technikou vytváření podmínek pro talentované ţáky i ţáky s vývojovými poruchami učení 1. posílení jazykové výuky povinný předmět Anglický jazyk, časová dotace 1 hodina týdně 3. 5., 7. a 8. třída povinná výuka anglického jazyka, časová dotace 3 hodiny týdně 6. a 9. třída povinná výuka anglického jazyka 4 hodiny týdně třída: druhý cizí jazyk, výběr ze dvou moţností německý jazyk nebo ruský jazyk Materiální vybavení: Ve škole jsou pro výuku jazyků vyuţívány dvě jazykové učebny, v 1. a 2. ročníku jsou pro výuku anglického jazyka vyuţívány třídy s interaktivními tabulemi. Skupiny pro výuku jazyků se naplňují maximálně do počtu 24 ţáků. 2. rozvoj dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií třída uplatnění informačních a komunikačních technologií ve výuce, interaktivní výuka včetně vzdělávacích programů Ve ročníku je informatika vyučována jako povinný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. Materiální zabezpečení: 4 učebny vybavené interaktivními tabulemi pro výuku na prvním stupni, 3 učebny vybavené interaktivními tabulemi na druhém stupni, počítačová učebna s 24 ţákovskými pracovními místy a jazyková učebna s 24 ţákovskými pracovními místy. Počítačová učebna je vyuţívána nejen k výuce předmětu informatika, ale také v běţné výuce v rámci jednotlivých předmětů. Grantový projekt E-learningové zdroje ve výuce umoţňuje ţákům školy připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy prostřednictvím portálu Škola za školou. Skupiny ţáků pro výuku informatiky se naplňují maximálně do počtu 24 ţáků. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě, pouţívají tiskárnu ve sborovně školy a internet. Rozvody počítačové sítě včetně připojení k internetu jsou připraveny do všech tříd. Dle finančních moţností předpokládáme v dlouhodobém plánu školy s Vybavením učebny fyziky a chemie interaktivní technikou. Práce s talentovanými žáky a žáky se speciálními vývojovými poruchami učení. Vzdělávání nadaných ţáků je zajišťováno v souladu s 17,18 a 19 zákona č.561/2004sb. a vyhláškou č.48/2005sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Těmto ţákům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a motivovat je k prohlubování základního učiva v oblastech jejich nadání. Ţáci se projevují schopností kvalitní koncentrace, dobré paměti, zájmem o řešení problémových úloh. Proto je třeba je podpořit právě správnou motivací. Mohou se u nich projevit výkyvy v chování, které usměrňujeme s pedagogickým optimismem, taktně a důsledně. Ţáci jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným ţákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe ţák vyniká v jedné oblasti a v jiné je průměrný

12 Podmínky pro rozvoj nadání ţáků: příprava ţáků na soutěţe rozšíření základního učiva, individuální práce s odbornou literaturou, řešení problémových úkolů, zadávání náročnějších samostatných úkolů referáty a koreferáty k probíranému učivu (podpora samostudia a autonomie ţáků) vedení a řízení skupiny, spolupráce s vyučujícím na přípravě a vedení projektů pro spoluţáky i ţáky jiných ročníků mentoring ţáci druhého stupně pomáhají při přípravě a vedení projektu vyučujícím prvního stupně (vyhledávání odborné literatury, poradenská pomoc ţákům apod.) účast na vyučovací hodině ve vyšším ročníku přeřazení ţáka do vyššího ročníku doporučení mimoškolních aktivit ve spolupráci se Základní uměleckou školou R. Firkušného, DDM Matýsek, tělovýchovnými organizacemi vyuţití metody CLIL v nejazykových předmětech Ředitelka školy můţe mimořádně nadaného ţáka na základě ţádosti jeho zákonného zástupce, vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost přeřadit do vyššího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který nebude ţák absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Ředitelka školy můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka a s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit ţákovi s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do dyslektického krouţku. S dětmi pracuje kvalifikovaná dyslektická asistentka pro 1. i 2. stupeň. Kaţdý týden probíhá jedna vyučovací hodina dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán. Podle plánu se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP. Dále na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Pokud rodiče projeví zájem, mohou být tito ţáci hodnoceni na vysvědčení slovně. Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy. Tito ţáci nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Jejich vzdělávání bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci

13 Učitel musí s ţáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Důleţitým prvkem je spoluodpovědnost třídního kolektivu, ţákovského parlamentu a ţákovských sluţeb za celkové klima ve škole. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání ţáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto ţáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků zdravotně postižených Ţáci se zdravotním postiţením, které nevyţaduje bezbariérový přístup do učeben, jsou integrováni v rámci běţných tříd. Tito ţáci jsou na základě odborného posudku školského poradenského pracoviště vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu a jsou zpracovány s ohledem na specifické potřeby ţáků. V současné době jsou integrovaní ţáci se sluchovým postiţením. Pro ţáky se zdravotním postiţením, které vyţaduje bezbariérový přístup do učeben je, dle rozhodnutí zřizovatele školy, plánována výuka na 2. základní škole Napajedla, Komenského 298. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří ţáci pocházející ze sociálně slabého, kulturně nebo jazykově odlišného prostředí. Pro ţáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka je zohledněna klasifikace dle školního řádu. Tito ţáci mohou vyuţít i individuálního doučování. Pro ţáky sociálně znevýhodněné bude v případě potřeby připraven individuální vzdělávací plán. Spolupracujeme se sociální pracovnicí, vyuţíváme poradenské činnosti pedagogicko psychologické poradny, Střediska výchovné péče Domek, Centra pro rodinu a sociální péči Zlín apod. Rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení Základní vzdělávací strategie školy: Není hanba něco nevědět, hanba je nechtít se nic nového učit (A. Einstein) Cíl: Naučit ţáky učit se = osvojení principů a zásad učení, rozvíjet pozitivní vztah ke vzdělávání zaţít úspěch = motivace k celoţivotnímu učení Metody: propojení teorie s praxí představuje významný motivační prvek, dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů, podpora vlastního úsudku ţáků, jejich tvořivosti a zodpovědnosti, účast ţáků na organizaci a průběhu vzdělávání, hodnocení formou zpětné vazby, vyuţití pochvaly a kladného hodnocení jako významného motivačního prvku = úspěch podporuje motivaci

14 Kompetence k řešení problémů Před problémem neutíkáme, problém řešíme Cíl: Naučit ţáky demokratickým způsobem řešit problémy, tvořivě a logicky myslet. Metody: poznatky nejsou ţákům předkládány dogmaticky, v hotové podobě, významnou roli hraje přímá zkušenost, objevování vzájemných vztahů a příčin jevů, aktivizující prvky výuky. Uplatnění základních myšlenkových operací analýza, syntéza, zobecňování, kritické hodnocení. Podpora netradičních způsobů řešení problémů a situací. Kompetence komunikativní Cíl: vést ţáky k účinné a efektivní komunikaci, schopnost nejen prezentovat svůj názor, ale umět i naslouchat respektovat názor ostatních. Metody: práce ve skupině, kooperativní učení, přednost mají ty úkoly, pří kterých musí ţáci prezentovat svoji práci, vhodně argumentovat a obhájit vlastní názor. Důraz je kladen na dodrţování etiky komunikace. Kompetence sociální a personální Spolupracujeme a respektujeme se navzájem Cíl:rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých lidí. Metody: jasně stanovená pravidla pro souţití ţáků ve škole, na jejich formulaci mají podíl také ţáci prostřednictvím svých zástupců v ţákovském parlamentu, tím nesou i zodpovědnost za jejich dodrţování. Kompetence občanské Máme nejen práva, ale i povinnosti Cíl: připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné občany, kteří znají a umí uplatňovat nejenom svá práva, ale také znají a plní si své povinnosti. Metody: třídní kolektivy stanovují společně pravidla chování, zástupci tříd pracují v ţákovském parlamentu, na chování ţáků o přestávkách společně s vyučujícími dohlíţí ţákovské sluţby. Důraz je kladen na osobní zodpovědnost za výsledky společné práce, za sociální klima ve škole. Kompetence pracovní Cíl:pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné moţnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti při profesní orientaci. Metody: uplatňování sebehodnocení ţáků, motivace k aktivnímu zapojení do vzdělávací oblasti Svět práce, celoškolní plán k volbě povolání. Konkrétně jsou rozpracovány klíčové kompetence v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů

15 Začlenění průřezových témat 1. stupeň Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky, a dále prostřednictvím projektového vyučování. Blíţe je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. Osobnostní a sociální výchova prolíná všemi předměty, proto není detailně specifikována v učebních osnovách jednotlivých předmětů, ale pouze ve shrnující tabulce. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Vysvětlivky: PŘ/INT daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace PŘ/p daný tematický okruh je realizován formou projektu v přírodopisu Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu p projekt Zkratky: ČJ Český jazyk, M Matematika, PRV Prvouka, TV Tělesná výchova, VV Výtvarná výchova, HV Hudební výchova, AJ Anglický jazyk, VL Vlastivěda, PČ Praktické činnosti, ICT Informatika, PŘ Přírodověda, 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 1. stupeň ČJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ,AJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ,AJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT PV/INT TV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, ČJ,AJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT ICT/INT PV/INT ČJ,AJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV TV Seberegulace a DV/INT DV/INT PŘ/INT PŘ/INT sebeorganizace AJ/INT Psychohygiena TV/INT PV/INT PŘ/INT PV/INT Kreativita ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT M/INT M/INT M/INT M/INT VV,PV,HV, VV,PV,HV, VV,PV,HV, VV,PV,HV, TV TV TV TV PŘ/p ICT/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV

16 Sociální rozvoj Poznávání lidí ČJ/INT M/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT PRV/INT AJ/INT M/INT ČJ/INT PŘ/INT AJ/INT M/INT ČJ/INT PŘ/INT VL/INT AJ/p Mezilidské vztahy ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT ČJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT ICT/INT ČJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT Práce na celoškolních a třídních projektech prolíná všemi ročníky. Její nedílnou součástí je rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci jasná pravidla spolupráce ve skupině, řešení vzniklých konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny apod. ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT, p ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT, p ČJ/INT M/INT ICT/INT ČJ/INT PŘ/INT VL/INT 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ/INT M/INT PRV/INT VV/INT TV/INT 1. stupeň ČJ/INT TV/INT PČ/INT PRV/INT ČP/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT ČJ/INT VL/INT AJ/p PRV/INT TV/INT VL/INT VL/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT PŘ/INT

17 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět ČJ/INT HV/INT PRV/INT VV/INT 1. stupeň ČJ/INT PRV/INT AJ/INT HV/INT ČJ/INT PRV/INT M/INT AJ/p ČJ/INT AJ/INT AJ/INT AJ/p VL/P HV/INT ICT/INT ČJ/INT AJ/p VL/p VV/p VL/INT ICT/INT AJ/p VL/p Jsme Evropané AJ/p AJ/p VL/INT AJ/p 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kulturní diference HV/INT PRV/INT Lidské vztahy ČJ/INT PRV/INT HV/INT TV/INT ČJ/INT 1. stupeň PRV/INT ČJ/INT HV/INT ČJ/INT VV/INT TV/INT ČJ/INT AJ/INT HV/INT ČJ/INT PČ/INT VV/INT TV/INT VL/INT ČJ/INT VV/INT AJ/INT VL/INT PŘ/INT PČ/INT HV/INT VV/INT TV/INT ICT/INT Etnický původ PRV/INT ČJ/INT VV/INT VL/INT VL/p VL/INT PŘ/INT HV/INT VV/INT Multikulturalita AJ/INT AJ/INT Princip sociálního smíru a solidarity PRV/INT PRV/INT PČ/INT AJ,VL/INT PŘ/INT 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Ekosystémy Základní podmínky ţivota VV/INT PRV/INT HV/INT PRV/INT 1. stupeň PRV/INT PČ/p PRV/INT PV/INT PČ/p PRV/INT PRV/INT PČ/p AJ/INT PŘ/P VV/INT PŘ/INT VV/INT PRV/p AJ/INT PŘ/INT VV/INT VV/INT PŘ/INT

18 Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí ČJ/INT PRV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT M/INT TV/INTTV PV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT VV/INT PRV/p TV/INT M/INT TV/INT PV/INT PRV/INT VV/INT PRV/INT PV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT M/INT TV/INT PV/INT VV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT AJ/p PŘ/p M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT PŘ/p M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. stupeň ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT HV/INT ICT/INT ČJ/INT ČJ/INT HV/INT VV/INT HV/INT ČJ/INT AJ/p ČJ/INT PRV/p AJ/p AJ/p, PŘ/p VL/p ČJ/INT, VL/p TV/INT AJ/p, PŘ/p, VL/p, VV/p AJ/p, PŘ/p VL/p AJ/p, VV/INT ČJ/INT, PŘ/p HV/INT ČJ/INT TV/INT AJ/INT ČJ/INT AJ/p, VV/p AJ/p, PŘ/p VL/p, VV/p

19 Začlenění průřezových témat 2. stupeň Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky, dále projekty a samostatným předmětem Osobnostní a sociální výchova s hodinovou týdenní dotací, zařazeným do učebního plánu 9. ročníku 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Vysvětlivky: PŘ/INT daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace PŘ/p daný tematický okruh je realizován formou projektu Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu SP samostatný předmět p projekt Zkratky vyučovacích předmětů: ČJ Český jazyk, AJ Anglický jazyk, M Matematika, ICT Informatika, D Dějepis, VD Výchova k občanství, F Fyzika, CH Chemie, PŘ Přírodopis, Z Zeměpis, HV Hudební výchova, VV Výtvarná výchova, VZ Výchova ke zdraví, TV Tělesná výchova, PČ Praktické činnosti, OSV Osobnostní a sociální výchova, NJ Německý jazyk, CM Cvičení z matematiky, CČJ Cvičení z českého jazyka, RJ Ruský jazyk, Celoškolní projekty: Týden bezpečnosti, Den Země, Den dětí 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 2. stupeň HV/INT, TV/INT, PŘ/INT, VO/INT, ČJ/p, ICT/INT TV/INT, PŘ/INT, ČJ/INT, /INT ICT/INT TV/INT, /INT, ČJ/INT, ICT/INT SP, TV/INT, M/INT, CČJ/INT, ČJ/INT, ICT/INT Sebepoznání a sebepojetí VV/INT, TV/INT, PŘ/INT, AJ/INT ICT/INT VZ/INT, VV/INT, AJ/INT ICT/INT VZ/INT, RJ/p, PČ/INT, VZ/INT, VV/INT, ČJ/INT, ICT/INT Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena PČ/INT SP Kreativita PČ/INT, TV/INT, HV/INT, TV/INT, TV/INT, M/INT, PŘ/INT, M/INT, PŘ/INT, M/INT, ČJ/INT, JAK/INT AJ/INT AJ/INT, JAK/INT SP, VV/INT, VO/INT ICT/INT SP, SP, TV/INT, M/INT, JAK/INT

20 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO/INT, NJ/INT Mezilidské vztahy HV/INT Z/INT, VZ/INT, p, TV/INT, VO/INT, VO/INT, ČJ/INT RJ/INT NJ/INT, VO/INT, TV/INT, ČJ/INT RJ/INT RJ/INT NJ/INT, VO/INT, VZ/INT, TV/INT, AJ/INT, SP, VO/INT SP, Z/INT, TV/INT, VO/INT, ČJ/INT Komunikace HV/INT, VV/INT, M/INT, AJ/INT, ČJ/INT HV/INT, VV/INT, AJ/INT, ČJ/INT, RJ/INT, HV/INT, Z/INT, VZ/INT, ČJ/INT, Kooperace TV/INT, PŘ/INT TV/INT, PŘ/INT, D/p, RJ/p, TV/INT, JAK/INT, p Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Z/INT, TV/INT, M/INT, AJ/INT, p, VO/INT, VZ/INT, p, TV/INT, M/INT, AJ/INT, p, VO/INT, TV/INT, M/INT, SP, PČ/INT, ČJ/INT, ČJ/INT, SP, TV/INT, SP, TV/INT, M/INT, CH/INT, Hodnoty, postoje, praktická etika VZ/INT, VO/INT VO/INT, ČJ/INT VO/INT, VV/INT, CH/INT, ČJ/INT SP, VO/INT, ČJ/INT 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 2. stupeň Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VO/INT, PŘ/INT, D/p, HV/INT, VO/INT, VO/INT D/INT D/INT VO/INT, Z/INT, ČJ/INT VO/INT D/INT D/INT VO/INT D/INT VO/INT ČJ/INT, VO/INT,D/INT D/INT, D/p, VO/INT, ČJ/INT D/INT, VO/INT, ČJ/INT D/INT, VO/INT 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTEC 2. stupeň Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět HV/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT Jsme Evropané D/INT NJ/INT D/INT RJ/INT NJ/INT, HV/INT VO/INT, M/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT D/INT, PŘ/INT, AJ/INT, VO/INT, Z/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT RJ/INT D/INT, HV/INT, ČJ/INT, AJ/INT, ČJ/INT RJ/INT, Z/INT, VO/INT, ČJ/INT D/INT, D/p HV/INT, Z/INT, VO/INT, AJ/INT, VO/INT

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více