ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU ARNOŠT LUSTIG (ČESKÝ SPISOVATEL)

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU ARNOŠT LUSTIG (ČESKÝ SPISOVATEL) Napajedla 2013

3 Obsah: 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Začlenění průřezových témat 1. stupeň Začlenění průřezových témat 2. stupeň Učební plán Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební osnovy 1. stupeň Charakteristiky vyučovacích předmětů 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Učební osnovy 2. stupeň Charakteristiky vyučovacích předmětů 2. stupeň

4 Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a společnost DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Povinně volitelné předměty CVIČENÍ Z ČJ CVIČENÍ Z MA Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a společnost DĚJEPIS VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS

5 Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Povinně volitelné předměty CVIČENÍ Z ČJ CVIČENÍ Z MA Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Pravidla pro hodnocení ţáků Způsoby a kritéria hodnocení ţáků Opravné zkoušky Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Zásady klasifikace Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikace chování Výchovná opatření Klasifikace a hodnocení ţáků s vývojovými poruchami Slovní hodnocení v souladu s dikcí vyhlášky č. 256/2012 Sb., 15 odst Zásady pro autoevaluaci ţáků Hodnocení ţáků podle 18 aţ 21 vyhlášky č.256/2012sb Individuální vzdělávání Školní vzdělávací program Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu Autoevaluace školního vzdělávacího programu I. Rámcová struktura: Kritéria: Hlavní oblasti vlastního hodnocení: II. Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy: III. Podklady a termíny pro průběţné hodnocení: Cíle a kritéria autoevaluace: Metody evaluace Metoda TQM komplexní řízení kvality Metoda EFQM Přínos vlastního hodnocení školy Environmentální výchova

6 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268 Motivační název: Bezpečná škola rodinného typu Údaje o škole Název školy: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace Adresa školy: Komenského 268, Napajedla Ředitelka školy: Mgr. Dana Pospíšilová tel.: web: Fax: Zařazení do sítě škol IZO: IČ: REDIZO: Zřizovatel školy Město Napajedla Masarykovo náměstí Napajedla, okres Zlín Kontakty: Starostka Ing. Irena Brabcová, tel , Platnost dokumentu od Podpis ředitelky školy:... Razítko školy: - 6 -

7 2. Charakteristika školy 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, sdruţuje úplnou základní školu s kapacitou 300 ţáků a školní druţinu s kapacitou 90 dětí. Vyučování probíhá v devíti ročnících v jedné aţ dvou paralelních třídách. Škola je spádovou školou pro neúplnou základní školu v obci Ţlutava. Objekt školy je součástí školského areálu, jehoţ další části tvoří 2. základní škola Napajedla, DDM Matýsek a Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného. Materiální vybavení školy Škola byla otevřena v roce1939. Budova školy je průběţně rekonstruována. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběţně dochází k jeho obnově. Ve školní budově je 18 učeben, z toho 6 učeben slouţí jako odborné pracovny. V příštích letech předpokládáme vybudování dalších odborných učeben. Dále je v budově školy tělocvična a školní obchod. V přízemí školy je školní druţina se 3 odděleními. Za příznivého počasí mohou ţáci o přestávkách vyuţívat nově rekonstruovaný školní dvůr. Pro tělesnou výchovu a zájmové aktivity je vyuţíván také sportovní areál naproti školy a tělocvična 2. základní školy Napajedla, Komenského 298. Pro potřeby výuky vzdělávací oblasti Člověk a příroda slouţí také školní pozemek v areálu školního dvora. Pro projektovou výuku a částečně pro výuku praktických činností jsou vyuţívány prostory Domu dětí a mládeţe Matýsek v přízemí školní budovy. Sportovní aktivity Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: Sportovní hry s hodinovou časovou dotací na prvním i druhém stupni. Dále je to zájmový útvar Zájmová tělesná výchova na 1. stupni. Sportovní den 1. stupeň a Sportovní den 2. stupeň. Sportovní den pro 1. stupeň je společným projektem naší školy a Základní a mateřské školy Ţlutava. Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 2. stupně. Plavecký kurz pro ţáky 2. a 3. ročníku. Organizace mimoškolních akcí Ţáci školy se zúčastňují filmových a divadelních představení, výchovných koncertů, tematických exkurzí a vycházek, a také školních výletů. Pro ţáky 1. stupně je organizována Škola v přírodě v rozsahu 5 pracovních dní. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, přibliţně 18 učitelů a 3 vychovatelky školní druţiny. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence rizikového chování, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor a metodik ICT. Ve škole pracují také dva speciální pedagogové, kteří pomáhají dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritou je studium k výkonu specializovaných činností a jazykové vzdělávání. Průběţné vzdělávání je zaměřeno na práci s výpočetní technikou, na studium nové legislativy, na psychologii, pedagogiku, osobnostní a sociální výchovu a didaktiku. Kvalifikovanost pedagogického sboru: vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu dle 7a 8 zákona č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na prvním stupni vyučují v omezené míře vyučující s odbornou kvalifikací podle 8 zákona č.563/2004. Jedná se především o výuku anglického jazyka. Pro operativnější komunikaci je vytvořeno metodické sdruţení prvního stupně a předmětové komise 2. stupně - 7 -

8 (předmětová komise humanitních předmětů a předmětová komise přírodovědných předmětů) a poradní sbor ředitelky školy širší vedení školy. Charakteristika žáků Školu navštěvují ţáci z Napajedel a Ţlutavy (spádová škola). V menší míře se do školy hlásí i děti z okolních obcí a měst: Halenkovice, Spytihněv, Komárov, Oldřichovice, a Pohořelice. Škola má dobré zkušenosti s integrací ţáků se SVP. Výchovná poradkyně společně s třídními učiteli a ve spolupráci s PPP Zlín provádí identifikaci nadaných ţáků a iniciuje spolupráci s rodinou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, mezinárodní projekty Profilace školy (zaměření na výuku cizích jazyků a informatiky) předpokládá zapojení do projektů, které podporují jazykovou komunikaci a multikulturní výchovu. E-Twinning je mezinárodní projekt zaměřený na komunikaci v anglickém jazyce. Dlouhodobé celoškolní projekty: Mentoring, projekt zaměřený na spolupráci nejstarších a nejmladších ţáků 6. ročník projekt zaměřený na adaptaci nového kolektivu Vánoční koledování celoškolní projekt (výchova k tradicím), spolupráce s rodičovskou veřejností Den Země celoškolní projekt zaměřený na environmentální výchovu Týden bezpečnosti celoškolní projekt zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a prevenci úrazovosti. Den včel projekt ve spolupráci s ČSV. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků a veřejností Zákonní zástupci ţáků jsou informováni o výsledcích výchovy a vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách (minimálně 2x ročně), na konzultačních hodinách obvykle 1x měsíčně, případně, po domluvě s vyučujícími, v kterémkoliv jiném termínu. Pro zákonné zástupce ţáků jsou také pravidelně pořádány ukázkové hodiny, kde jsou prezentovány nové formy a metody výuky. Informační materiály a tiskopisy pro zákonné zástupce ţáků jsou umístěny na webových stránkách školy. Na školním webovém portále Podpora výuky jsou zákonní zástupci ţáků i ţáci pravidelně informováni jednotlivými vyučujícími o průběhu vzdělávání. Moţnost vzájemných informací po internetu chceme dále rozšiřovat. Pro zákonné zástupce ţáků a veřejnost pořádá škola kaţdoročně Den otevřených dveří. Den otevřených dveří pořádá škola i pro děti z MŠ Napajedla a MŠ Komárov, Sportovní den pro spádovou školu v obci Ţlutava. V květnu aţ červnu probíhá beseda se zákonnými zástupci ţáků budoucích prvňáčků, vedením školy, třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a speciálním pedagogem. Ve škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel 1. základní školy Napajedla. Zákonní zástupci ţáků jednotlivých tříd se schází s vedením školy, výchovnou poradkyní, vedoucími metodických sekcí a metodikem prevence rizikového chování minimálně 2x ročně, popřípadě dle potřeby. Zákonní zástupci ţáků jsou informováni o činnosti školy, výsledcích výchovy a vzdělávání, o koncepčních záměrech vedení školy v oblasti výchovy a vzdělávání i v oblasti materiálního zabezpečení výuky. Zákonní zástupci ţáků se vyjadřují k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání. SRPŠ se podílí na organizaci školního reprezentačního plesu, jehoţ výtěţek je věnován na podporu vzdělávání a výchovy dětí. Na základě 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla zřizovatelem zřízena Školská rada. Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou. Minimálně 1x měsíčně se schází vedoucí příspěvkových organizací zřizovaných městem s představiteli samosprávy na pracovní poradě. Samozřejmou povinností vedoucích příspěvkových - 8 -

9 organizací zřizovaných městem je účast na jednání zastupitelstva města. Představitelé obecní samosprávy se pravidelně účastní významných akcí školy. Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla, Klubem kultury Napajedla a Muzeem Napajedla. Pro ţáky prvního i druhého stupně jsou v prostorách Městské knihovny pořádány besedy a literární kvízy nad konkrétní knihou či osobností spisovatele zaměřené na rozvíjení zájmu o literaturu a čtení, dále také besedy, soutěţe a výstavy, při nichţ mají ţáci moţnost seznámit se nejen s provozem knihovny, ale především s tím, jak sami pracovat s informacemi, jak je vyhledávat, zpracovávat a interpretovat. V prostorách Klubu kultury Napajedla se konají významnější akce školy- Závěrečné rozloučení se školou ţáků 9. ročníku, koncerty, besedy i divadelní představení. V nových prostorách Muzea Napajedla probíhají besedy a školní projekty s dějepisnou a výtvarnou tematikou. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Zlín Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Zlín. Spolupráce probíhá ve dvou oblastech vzdělávání a výchovy. V PPP provádí speciální pedagog a psycholog na ţádost zákonných zástupců ţáků vyšetření ţáků, u kterých se projeví příznaky specifických poruch učení. Dle závěrů a doporučení PPP pokračuje náprava těchto poruch u jednotlivých ţáků. S některými ţáky se pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, jsou zařazeni jako integrovaní. PPP provádí také vyšetření u ţáků, kteří se jeví jako mimořádně nadaní a u ţáků, u kterých se projeví porucha chování. Dle závěrů PPP pak s těmito ţáky pracují učitelé. Spolupráce s PPP probíhá zejména přes výchovného poradce školy a metodika prevence rizikového chování dětí. Spolupráce s občanským sdružením M2M Pravidelně minimálně 1x ročně pořádá škola ve spolupráci s občanským sdruţením M2M pro ţáky 8. a 9. tříd, a také pro naše bývalé ţáky, záţitkový primárně preventivní dvoudenní program s názvem Učit se ţít spolu, a to formou víkendového programu ve škole, nebo dvoudenního motivačního pobytu, které jsou zaměřeny na pozitivní rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikaci a budování nadstandardních vztahů. Základním prvkem je práce v malých skupinách (6 8 členů). Prostřednictvím skupiny vrstevníků mají ţáci moţnost poznávat sebe a ostatní, rozvíjet své sociální dovednosti (komunikace, spolupráce, budování pozitivních vztahů a bezpečného prostředí ve skupině). Program je doplněn o workshopy a diskusní setkání zabývající se problematikou závislostí, mezilidských vztahů a komunikačních dovedností, dále také workshopy zaměřené na rozvoj tvořivosti. Tento preventivní program tematicky navazuje na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, které je zařazeno jako samostatný předmět v 9. ročníku

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program vychází z obecné teze RVP ZV smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Výchovně vzdělávací strategií naší školy je nabídnout nejen kvalitní vzdělávání a uplatnění pro nadané ţáky a motivační prostředí pro ţáky méně nadané, ale také sociální a emoční prostředí, v němţ jsou všichni schopni spolupracovat, naslouchat jeden druhému a společně řešit problémy. Konkrétním projektem pro uplatnění těchto principů je výchovný model Bezpečná škola rodinného typu. Tento výchovný model je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci úrazů, na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a nácviku první pomoci. Tato problematika prolíná celou výchovnou strategií školy, dílčími projekty a je završena celoškolním projektem Týden bezpečnosti, který probíhá pravidelně v závěru školního roku. Škola se dále zaměřuje na vytvoření modelu sociálního partnerství ţáci, škola, rodiče. Základní myšlenkou je budování demokratických vztahů, rozvíjení schopností spolupráce, vzájemného respektu a odpovědnosti. Prostředky: Projekty: září Mentoring společná akce 1. a 9. tříd zaměřená na vytvoření nových vazeb mezi nejmladšími a nejstaršími spoluţáky, spolupráce ţáků a třídních učitelů 2. stupně s vyučujícími na prvním stupni při přípravě třídních a školních projektů září říjen Učíme se ţít s novými kamarády adaptační kurz pro ţáky 6. ročníku, vytvoření nových třídních kolektivů, začlenění nových spoluţáků z okolních obcí, spolupráce s M2M Učit se ţít spolu - záţitkový primárně preventivní dvoudenní program realizovaný formou víkendového programu ve škole, nebo dvoudenního motivačního pobytu, které jsou zaměřeny na pozitivní rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikaci a budování nadstandardních vztahů duben celoškolní projekt Den Země Den dětí, projekt pro první stupeň zaměřený na posílení dobrých vztahů v třídních kolektivech Holocaust projekt pro 9. ročník spojený s návštěvou polské Osvětimi Habsburská Vídeň projekt převáţně pro ţáky 8. ročníku zaměřený na pochopení kontinuity historického vývoje Evropy Vícedenní (maximum 5 pracovních dní) jazykový pobyt v anglicky mluvících zemích červen Týden bezpečnosti spolupráce se Střední a vyšší odbornou školou Zlín praktický nácvik první pomoci, předcházení úrazům, spolupráce s Městskou policií Napajedla, státní policií, sociální kurátorkou prevence kriminality, spolupráce s dobrovolným záchranným hasičským sborem chování za mimořádných situací, nácvik evakuace ţáků Ţákovský parlament, ţákovské sluţby, vlastní stanovení pravidel chování třídních kolektivů: cíl = rozvíjení odpovědnosti ţáků za atmosféru ve škole, nácvik účinné komunikace, schopnost pochopit problém a adekvátním způsobem jej řešit

11 Vzdělávací strategie: Obecné zásady: naučit ţáky učit se osvojení principů a zásad učení, rozvíjet pozitivní vztah ke vzdělávání zaţít úspěch = motivace k celoţivotnímu učení, důraz na autonomii ţáků vést ţáky k účinné a efektivní komunikaci, schopnost nejen prezentovat svůj názor, ale umět i naslouchat respektovat názor ostatních naučit ţáky demokratickým způsobem řešit problémy, tvořivě myslet Zaměření školy: výuka cizích jazyků práce s výpočetní a komunikační technikou vytváření podmínek pro talentované ţáky i ţáky s vývojovými poruchami učení 1. posílení jazykové výuky povinný předmět Anglický jazyk, časová dotace 1 hodina týdně 3. 5., 7. a 8. třída povinná výuka anglického jazyka, časová dotace 3 hodiny týdně 6. a 9. třída povinná výuka anglického jazyka 4 hodiny týdně třída: druhý cizí jazyk, výběr ze dvou moţností německý jazyk nebo ruský jazyk Materiální vybavení: Ve škole jsou pro výuku jazyků vyuţívány dvě jazykové učebny, v 1. a 2. ročníku jsou pro výuku anglického jazyka vyuţívány třídy s interaktivními tabulemi. Skupiny pro výuku jazyků se naplňují maximálně do počtu 24 ţáků. 2. rozvoj dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií třída uplatnění informačních a komunikačních technologií ve výuce, interaktivní výuka včetně vzdělávacích programů Ve ročníku je informatika vyučována jako povinný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. Materiální zabezpečení: 4 učebny vybavené interaktivními tabulemi pro výuku na prvním stupni, 3 učebny vybavené interaktivními tabulemi na druhém stupni, počítačová učebna s 24 ţákovskými pracovními místy a jazyková učebna s 24 ţákovskými pracovními místy. Počítačová učebna je vyuţívána nejen k výuce předmětu informatika, ale také v běţné výuce v rámci jednotlivých předmětů. Grantový projekt E-learningové zdroje ve výuce umoţňuje ţákům školy připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy prostřednictvím portálu Škola za školou. Skupiny ţáků pro výuku informatiky se naplňují maximálně do počtu 24 ţáků. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě, pouţívají tiskárnu ve sborovně školy a internet. Rozvody počítačové sítě včetně připojení k internetu jsou připraveny do všech tříd. Dle finančních moţností předpokládáme v dlouhodobém plánu školy s Vybavením učebny fyziky a chemie interaktivní technikou. Práce s talentovanými žáky a žáky se speciálními vývojovými poruchami učení. Vzdělávání nadaných ţáků je zajišťováno v souladu s 17,18 a 19 zákona č.561/2004sb. a vyhláškou č.48/2005sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Těmto ţákům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a motivovat je k prohlubování základního učiva v oblastech jejich nadání. Ţáci se projevují schopností kvalitní koncentrace, dobré paměti, zájmem o řešení problémových úloh. Proto je třeba je podpořit právě správnou motivací. Mohou se u nich projevit výkyvy v chování, které usměrňujeme s pedagogickým optimismem, taktně a důsledně. Ţáci jsou vedeni k rovnému přístupu k méně nadaným ţákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe ţák vyniká v jedné oblasti a v jiné je průměrný

12 Podmínky pro rozvoj nadání ţáků: příprava ţáků na soutěţe rozšíření základního učiva, individuální práce s odbornou literaturou, řešení problémových úkolů, zadávání náročnějších samostatných úkolů referáty a koreferáty k probíranému učivu (podpora samostudia a autonomie ţáků) vedení a řízení skupiny, spolupráce s vyučujícím na přípravě a vedení projektů pro spoluţáky i ţáky jiných ročníků mentoring ţáci druhého stupně pomáhají při přípravě a vedení projektu vyučujícím prvního stupně (vyhledávání odborné literatury, poradenská pomoc ţákům apod.) účast na vyučovací hodině ve vyšším ročníku přeřazení ţáka do vyššího ročníku doporučení mimoškolních aktivit ve spolupráci se Základní uměleckou školou R. Firkušného, DDM Matýsek, tělovýchovnými organizacemi vyuţití metody CLIL v nejazykových předmětech Ředitelka školy můţe mimořádně nadaného ţáka na základě ţádosti jeho zákonného zástupce, vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost přeřadit do vyššího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který nebude ţák absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Ředitelka školy můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka a s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit ţákovi s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do dyslektického krouţku. S dětmi pracuje kvalifikovaná dyslektická asistentka pro 1. i 2. stupeň. Kaţdý týden probíhá jedna vyučovací hodina dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán. Podle plánu se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP. Dále na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Pokud rodiče projeví zájem, mohou být tito ţáci hodnoceni na vysvědčení slovně. Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy. Tito ţáci nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Jejich vzdělávání bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci

13 Učitel musí s ţáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Důleţitým prvkem je spoluodpovědnost třídního kolektivu, ţákovského parlamentu a ţákovských sluţeb za celkové klima ve škole. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání ţáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto ţáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závaţnosti postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními ţáky a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Na základě doporučení PPP, SPC je moţné vzdělávat ţáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků zdravotně postižených Ţáci se zdravotním postiţením, které nevyţaduje bezbariérový přístup do učeben, jsou integrováni v rámci běţných tříd. Tito ţáci jsou na základě odborného posudku školského poradenského pracoviště vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu a jsou zpracovány s ohledem na specifické potřeby ţáků. V současné době jsou integrovaní ţáci se sluchovým postiţením. Pro ţáky se zdravotním postiţením, které vyţaduje bezbariérový přístup do učeben je, dle rozhodnutí zřizovatele školy, plánována výuka na 2. základní škole Napajedla, Komenského 298. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří ţáci pocházející ze sociálně slabého, kulturně nebo jazykově odlišného prostředí. Pro ţáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka je zohledněna klasifikace dle školního řádu. Tito ţáci mohou vyuţít i individuálního doučování. Pro ţáky sociálně znevýhodněné bude v případě potřeby připraven individuální vzdělávací plán. Spolupracujeme se sociální pracovnicí, vyuţíváme poradenské činnosti pedagogicko psychologické poradny, Střediska výchovné péče Domek, Centra pro rodinu a sociální péči Zlín apod. Rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení Základní vzdělávací strategie školy: Není hanba něco nevědět, hanba je nechtít se nic nového učit (A. Einstein) Cíl: Naučit ţáky učit se = osvojení principů a zásad učení, rozvíjet pozitivní vztah ke vzdělávání zaţít úspěch = motivace k celoţivotnímu učení Metody: propojení teorie s praxí představuje významný motivační prvek, dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů, podpora vlastního úsudku ţáků, jejich tvořivosti a zodpovědnosti, účast ţáků na organizaci a průběhu vzdělávání, hodnocení formou zpětné vazby, vyuţití pochvaly a kladného hodnocení jako významného motivačního prvku = úspěch podporuje motivaci

14 Kompetence k řešení problémů Před problémem neutíkáme, problém řešíme Cíl: Naučit ţáky demokratickým způsobem řešit problémy, tvořivě a logicky myslet. Metody: poznatky nejsou ţákům předkládány dogmaticky, v hotové podobě, významnou roli hraje přímá zkušenost, objevování vzájemných vztahů a příčin jevů, aktivizující prvky výuky. Uplatnění základních myšlenkových operací analýza, syntéza, zobecňování, kritické hodnocení. Podpora netradičních způsobů řešení problémů a situací. Kompetence komunikativní Cíl: vést ţáky k účinné a efektivní komunikaci, schopnost nejen prezentovat svůj názor, ale umět i naslouchat respektovat názor ostatních. Metody: práce ve skupině, kooperativní učení, přednost mají ty úkoly, pří kterých musí ţáci prezentovat svoji práci, vhodně argumentovat a obhájit vlastní názor. Důraz je kladen na dodrţování etiky komunikace. Kompetence sociální a personální Spolupracujeme a respektujeme se navzájem Cíl:rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých lidí. Metody: jasně stanovená pravidla pro souţití ţáků ve škole, na jejich formulaci mají podíl také ţáci prostřednictvím svých zástupců v ţákovském parlamentu, tím nesou i zodpovědnost za jejich dodrţování. Kompetence občanské Máme nejen práva, ale i povinnosti Cíl: připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné občany, kteří znají a umí uplatňovat nejenom svá práva, ale také znají a plní si své povinnosti. Metody: třídní kolektivy stanovují společně pravidla chování, zástupci tříd pracují v ţákovském parlamentu, na chování ţáků o přestávkách společně s vyučujícími dohlíţí ţákovské sluţby. Důraz je kladen na osobní zodpovědnost za výsledky společné práce, za sociální klima ve škole. Kompetence pracovní Cíl:pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné moţnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti při profesní orientaci. Metody: uplatňování sebehodnocení ţáků, motivace k aktivnímu zapojení do vzdělávací oblasti Svět práce, celoškolní plán k volbě povolání. Konkrétně jsou rozpracovány klíčové kompetence v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů

15 Začlenění průřezových témat 1. stupeň Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky, a dále prostřednictvím projektového vyučování. Blíţe je integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. Osobnostní a sociální výchova prolíná všemi předměty, proto není detailně specifikována v učebních osnovách jednotlivých předmětů, ale pouze ve shrnující tabulce. 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Vysvětlivky: PŘ/INT daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace PŘ/p daný tematický okruh je realizován formou projektu v přírodopisu Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu p projekt Zkratky: ČJ Český jazyk, M Matematika, PRV Prvouka, TV Tělesná výchova, VV Výtvarná výchova, HV Hudební výchova, AJ Anglický jazyk, VL Vlastivěda, PČ Praktické činnosti, ICT Informatika, PŘ Přírodověda, 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 1. stupeň ČJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ,AJ/INT M/INT PRV/INT PV,TV, VV, HV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV ČJ,AJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT PV/INT TV/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, ČJ,AJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT ICT/INT PV/INT ČJ,AJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV TV Seberegulace a DV/INT DV/INT PŘ/INT PŘ/INT sebeorganizace AJ/INT Psychohygiena TV/INT PV/INT PŘ/INT PV/INT Kreativita ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT M/INT M/INT M/INT M/INT VV,PV,HV, VV,PV,HV, VV,PV,HV, VV,PV,HV, TV TV TV TV PŘ/p ICT/INT ČJ/INT M/INT VV,PV,HV, TV

16 Sociální rozvoj Poznávání lidí ČJ/INT M/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT PRV/INT AJ/INT M/INT ČJ/INT PŘ/INT AJ/INT M/INT ČJ/INT PŘ/INT VL/INT AJ/p Mezilidské vztahy ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV ČJ/INT M/INT PRV/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT ČJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT ICT/INT ČJ/INT M/INT PŘ/INT VL/INT VV,PV,HV, TV AJ/INT Práce na celoškolních a třídních projektech prolíná všemi ročníky. Její nedílnou součástí je rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci jasná pravidla spolupráce ve skupině, řešení vzniklých konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny apod. ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT, p ČJ/INT M/INT ČJ/INT PRV/INT, p ČJ/INT M/INT ICT/INT ČJ/INT PŘ/INT VL/INT 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ/INT M/INT PRV/INT VV/INT TV/INT 1. stupeň ČJ/INT TV/INT PČ/INT PRV/INT ČP/INT PRV/INT PRV/INT VL/INT ČJ/INT VL/INT AJ/p PRV/INT TV/INT VL/INT VL/INT VL/INT PŘ/INT ICT/INT VL/INT PŘ/INT

17 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět ČJ/INT HV/INT PRV/INT VV/INT 1. stupeň ČJ/INT PRV/INT AJ/INT HV/INT ČJ/INT PRV/INT M/INT AJ/p ČJ/INT AJ/INT AJ/INT AJ/p VL/P HV/INT ICT/INT ČJ/INT AJ/p VL/p VV/p VL/INT ICT/INT AJ/p VL/p Jsme Evropané AJ/p AJ/p VL/INT AJ/p 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Kulturní diference HV/INT PRV/INT Lidské vztahy ČJ/INT PRV/INT HV/INT TV/INT ČJ/INT 1. stupeň PRV/INT ČJ/INT HV/INT ČJ/INT VV/INT TV/INT ČJ/INT AJ/INT HV/INT ČJ/INT PČ/INT VV/INT TV/INT VL/INT ČJ/INT VV/INT AJ/INT VL/INT PŘ/INT PČ/INT HV/INT VV/INT TV/INT ICT/INT Etnický původ PRV/INT ČJ/INT VV/INT VL/INT VL/p VL/INT PŘ/INT HV/INT VV/INT Multikulturalita AJ/INT AJ/INT Princip sociálního smíru a solidarity PRV/INT PRV/INT PČ/INT AJ,VL/INT PŘ/INT 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Ekosystémy Základní podmínky ţivota VV/INT PRV/INT HV/INT PRV/INT 1. stupeň PRV/INT PČ/p PRV/INT PV/INT PČ/p PRV/INT PRV/INT PČ/p AJ/INT PŘ/P VV/INT PŘ/INT VV/INT PRV/p AJ/INT PŘ/INT VV/INT VV/INT PŘ/INT

18 Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí ČJ/INT PRV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT M/INT TV/INTTV PV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT VV/INT PRV/p TV/INT M/INT TV/INT PV/INT PRV/INT VV/INT PRV/INT PV/INT VV/INT PRV/p PRV/INT M/INT TV/INT PV/INT VV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT AJ/p PŘ/p M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT M/INT PŘ/INT VV/INT PŘ/p M/INT PŘ/INT VV/INT TV/INT PV/INT 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu 1. stupeň ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT ČJ/INT HV/INT ICT/INT ČJ/INT ČJ/INT HV/INT VV/INT HV/INT ČJ/INT AJ/p ČJ/INT PRV/p AJ/p AJ/p, PŘ/p VL/p ČJ/INT, VL/p TV/INT AJ/p, PŘ/p, VL/p, VV/p AJ/p, PŘ/p VL/p AJ/p, VV/INT ČJ/INT, PŘ/p HV/INT ČJ/INT TV/INT AJ/INT ČJ/INT AJ/p, VV/p AJ/p, PŘ/p VL/p, VV/p

19 Začlenění průřezových témat 2. stupeň Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běţné výuky, dále projekty a samostatným předmětem Osobnostní a sociální výchova s hodinovou týdenní dotací, zařazeným do učebního plánu 9. ročníku 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova Vysvětlivky: PŘ/INT daný tematický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace PŘ/p daný tematický okruh je realizován formou projektu Formy: INT integrace tematického okruhu průřezového tématu SP samostatný předmět p projekt Zkratky vyučovacích předmětů: ČJ Český jazyk, AJ Anglický jazyk, M Matematika, ICT Informatika, D Dějepis, VD Výchova k občanství, F Fyzika, CH Chemie, PŘ Přírodopis, Z Zeměpis, HV Hudební výchova, VV Výtvarná výchova, VZ Výchova ke zdraví, TV Tělesná výchova, PČ Praktické činnosti, OSV Osobnostní a sociální výchova, NJ Německý jazyk, CM Cvičení z matematiky, CČJ Cvičení z českého jazyka, RJ Ruský jazyk, Celoškolní projekty: Týden bezpečnosti, Den Země, Den dětí 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 2. stupeň HV/INT, TV/INT, PŘ/INT, VO/INT, ČJ/p, ICT/INT TV/INT, PŘ/INT, ČJ/INT, /INT ICT/INT TV/INT, /INT, ČJ/INT, ICT/INT SP, TV/INT, M/INT, CČJ/INT, ČJ/INT, ICT/INT Sebepoznání a sebepojetí VV/INT, TV/INT, PŘ/INT, AJ/INT ICT/INT VZ/INT, VV/INT, AJ/INT ICT/INT VZ/INT, RJ/p, PČ/INT, VZ/INT, VV/INT, ČJ/INT, ICT/INT Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena PČ/INT SP Kreativita PČ/INT, TV/INT, HV/INT, TV/INT, TV/INT, M/INT, PŘ/INT, M/INT, PŘ/INT, M/INT, ČJ/INT, JAK/INT AJ/INT AJ/INT, JAK/INT SP, VV/INT, VO/INT ICT/INT SP, SP, TV/INT, M/INT, JAK/INT

20 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO/INT, NJ/INT Mezilidské vztahy HV/INT Z/INT, VZ/INT, p, TV/INT, VO/INT, VO/INT, ČJ/INT RJ/INT NJ/INT, VO/INT, TV/INT, ČJ/INT RJ/INT RJ/INT NJ/INT, VO/INT, VZ/INT, TV/INT, AJ/INT, SP, VO/INT SP, Z/INT, TV/INT, VO/INT, ČJ/INT Komunikace HV/INT, VV/INT, M/INT, AJ/INT, ČJ/INT HV/INT, VV/INT, AJ/INT, ČJ/INT, RJ/INT, HV/INT, Z/INT, VZ/INT, ČJ/INT, Kooperace TV/INT, PŘ/INT TV/INT, PŘ/INT, D/p, RJ/p, TV/INT, JAK/INT, p Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Z/INT, TV/INT, M/INT, AJ/INT, p, VO/INT, VZ/INT, p, TV/INT, M/INT, AJ/INT, p, VO/INT, TV/INT, M/INT, SP, PČ/INT, ČJ/INT, ČJ/INT, SP, TV/INT, SP, TV/INT, M/INT, CH/INT, Hodnoty, postoje, praktická etika VZ/INT, VO/INT VO/INT, ČJ/INT VO/INT, VV/INT, CH/INT, ČJ/INT SP, VO/INT, ČJ/INT 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 2. stupeň Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VO/INT, PŘ/INT, D/p, HV/INT, VO/INT, VO/INT D/INT D/INT VO/INT, Z/INT, ČJ/INT VO/INT D/INT D/INT VO/INT D/INT VO/INT ČJ/INT, VO/INT,D/INT D/INT, D/p, VO/INT, ČJ/INT D/INT, VO/INT, ČJ/INT D/INT, VO/INT 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTEC 2. stupeň Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět HV/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT Jsme Evropané D/INT NJ/INT D/INT RJ/INT NJ/INT, HV/INT VO/INT, M/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT D/INT, PŘ/INT, AJ/INT, VO/INT, Z/INT, AJ/INT, p, ČJ/INT RJ/INT D/INT, HV/INT, ČJ/INT, AJ/INT, ČJ/INT RJ/INT, Z/INT, VO/INT, ČJ/INT D/INT, D/p HV/INT, Z/INT, VO/INT, AJ/INT, VO/INT

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Název programu: Umět a znát pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Umět a znát pro život 1 Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje..str. 3 2. Charakteristika školy..str. 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více