DRUŽSTVA V TRŽNÍ EKONOMICE PRO A PROTI ÚVOD HISTORIE DRUŽSTEV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRUŽSTVA V TRŽNÍ EKONOMICE PRO A PROTI ÚVOD HISTORIE DRUŽSTEV"

Transkript

1 DRUŽSTVA V TRŽNÍ EKONOMICE PRO A PROTI ÚVOD Maximální stanovená délka eseje, tj znaků, v žádném případě neposkytuje dostatek prostoru pro detailní a komplexní rozbor celkové právní úpravy družstev, zohlednění judikátů a praxe. Ze stejného důvodu také není možné provést hloubkovou komparaci s českou právní úpravou, jak stávající, tak budoucí, která je nově obsažena v zákoně o obchodních korporacích (dále jen ZOK). I přesto se však budeme snažit poukázat na možný budoucí vývoj a úpravu družstev ve slovenské právní úpravě. Jsme si vědomi toho, že toto omezení bylo stanoveno proto, aby se esej zaměřila hlavně na body, které byly uvedeny v zadání. Z tohoto důvodu je záměrem naší práce pouze okrajově nastínit historický vývoj družstev a rovněž u rozboru samotného jádra aktuální platné právní úpravy se omezíme pouze na elementární body, jako je vymezení pojmu, postup při zakládání a vznik društev, dále povinný základní kapitál a alespoň zevrubný popis stanov a orgánů družstva, vše doplněné o odkazy na legislativu. Za jeden z cílů naší práce považujeme provedení analýzy postavení členů družstva. Kromě samotné analýzy se budeme zabývat i možným případem, kdy se členem družstva stane osoba mladší 18 let. Rovněž zde plánujeme zmínit několik návrhů na úpravu de lege ferenda, kde odkážeme na nový český občanský zákoník (dále jen NOZ). Následně se práce bude věnovat fenoménu podílnických listů, unikátu, který v celé Evropské unii (dále jen EU) zná pouze slovenský právní řád. Dále se chceme zaměřit na problematiku družstev na úrovni EU, respektive na ekonomické aspekty a výhody zakládání tzv. Eurodružstva. Zohledníme také aktuální pohled veřejnosti na družstva a odpovíme na otázku jak nejen EU, ale i OSN, pracuje na jejich propagaci a popularizaci. Na konci práce bychom se rádi pokusili vyzdvihnout výhody a nevýhody fungování družstev na trhu. Nalézt oblasti, ve kterých by mohla družstva excelovat, a také formulovat několik návrhů na úpravu de lege ferenda. HISTORIE DRUŽSTEV Pojem družstvo se zrodil v první polovině 19. století. Idea vycházela z učení utopického socialismu Roberta Owena a Charlese Fouriera. První družstvo vzniklo ve Velké Británii a bylo jím Rochdale Society of Equitable Pioneers (Rochdalské družstvo poctivých průkopníků). Družstvo bylo založeno na principech svépomoci a vzájemné spolupráce drobných živnostníků, kteří se v něm sdružili za účelem ekonomického přežití vůči jiným podnikatelům, a také na principu vzájemné sociální pomoci a ochrany proti negativním důsledkům neregulované tržní ekonomiky, mj. i před obchodní lichvou. Myšlenka družstevnictví se ujala a začala šířit i do dalších zemí. V Rakousku-Uhersku byla první družstva zakládána podle předpisů spolkového práva. Později byly vydány zákony, které položily základy právní úpravě družstevnictví jak v českých zemích, tak na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. První československá republika právní úpravu recipovala recepčním zákonem, poté doplněným prováděcími předpisy a zákony. Po roce 1948 se novému režimu družstva příliš nehodila. Zemědělské družstevnictví přežilo, ale v deformované podobě, neboť kolektivizace byla v rozporu se základními družstevními principy a to s principy svépomoci, osobní iniciativy a dobrovolnosti členů družstev.

2 Po sametové revoluci byly přijaty nové družstevní zákony, které podrobně upravovaly různé druhy družstev, ty měly jen přechodný význam, neboť nabyl účinnosti zákon č. 513/1991 Z. z., obchodní zákoník. Tento zrušil předchozí družstevní zákony. Obchodní zákoník vzhledem ke své nedokonalosti musel být mnohokrát novelizován, v souvislosti se vstupem ČR i SR do EU muselo dojít k procesu harmonizace práva. V ČR nabude od účinnosti tzv. Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Tyto kodexy přinášejí řadu změn (nejen) v problematice družstev. VYMEZENÍ POJMU DRUŽSTVO Jak vymezit družstvo? Slovenský obchodní zákoník se této otázce věnuje v Dle 221 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník nebo ObZ ) je družstvo právnickou osobou. Obchodní zákoník považuje družstvo za společenství neuzavřeného počtu osob (nejméně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby) založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo se obligatorně zapisuje do obchodního rejstříku dle 34 ObZ a jeho název, pod kterým je v rejstříku zapsáno, musí obsahovat označení družstvo. Družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem. Členové družstva obecně za závazky tohoto subjektu neručí, ovšem stanovy mohou určit dle ObZ výjimku, a to v případě, že členská schůze svým rozhodnutím určí, že všichni nebo někteří členové mají vůči družstvu do určité výšky uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. V českém obchodním zákoníku existuje limitace krytí ztrát, a to taková, že uhrazovací povinnost nesmí přesáhnout trojnásobek členského vkladu, tato limitace se ve slovenské úpravě nenachází. K otázce stanov ty jsou schvalovány dle 224 (2) b) na Ustavující schůzi družstva, která rovněž určuje základní zapisované jmění a volí představenstvo a kontrolní komisi. Otázky orgánů a stanov rozebíráme v práci níže. ZALOŽENÍ, VZNIK A ZÁKLADNÍ KAPITÁL Jak založit družstvo? Jako u každé právnické osoby má tento proces dvě fáze a je třeba rozlišovat založení od vzniku. Založení je primárním předpokladem pro vznik. Tomuto se zákon věnuje v Proces založení lze rozdělit na dvě části. První část je přípravná, koná se z iniciativy jedné nebo více osob, tzv. přípravného výboru a během této části dochází k přípravě a vytvoření koncepce družstva a je vypracováván návrh stanov. Časté je také veřejné oznámení úmyslu družstvo založit a toto oznámení je spojováno s výzvou, aby se přihlásili zájemci o členství v družstvu. Zákon však říká, že nejpozději mohou být přihlášky podány do zahájení schůze. Tento postup je mnohem jednodušší než např. zakládání a.s., který nacházíme v Mimochodem, nová česká právní úprava v zákoně o obchodních korporacích velmi zjednodušuje nejen zakládání a.s., ale také mění mnoho ustanovení o družstvech. Druhou částí je samotná ustavující schůze. Ta určuje zapisovaný základní kapitál, schvaluje stanovy, volí představenstvo a kontrolní komisi. Se založením družstva jsou spojeny finanční náklady jako jsou: notářský zápis o ustanovující schůzi družstva, dále je také potřeba notářský zápis o stanovách družstva. To sebou nese zbytečné finanční náklady, které by mohly být zjednodušeny požadavkem pouze jednoho notářského zápisu, který by mohl obsahovat obojí. 223 ObZ říká, že základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní jmění družstva, respektive jeho minimální hodnotu, která se zapisuje do obchodního rejstříku stanovuje odstavec třetí tohoto paragrafu na euro. Pro srovnání, minimální výše kapitálu u s.r.o.

3 je zákonem stanovena v 108 na euro a v a.s. potom v 162 na euro. Už z prvního pohledu je potom jasně vidět výhoda družstva z ekonomického hlediska založit družstvo je 4x levnější než s.r.o. a dokonce 20x levnější než a.s. STANOVY, ORGÁNY A ROZBOR OSTATNÍCH USTANOVENÍ OBZ O DRUŽSTVECH Co jsou to stanovy? Stanovy jsou dokument, který hraje v družstvu nezastupitelnou roli, upravuje organizaci a vnitřní uspořádání družstva. Význam stanov je dán tím, že u této právní formy neexistuje společenská nebo zakladatelská smlouva, a tedy ji de facto nahrazují. Stanovy jsou předpis, jehož obsah je upraven obchodním zákoníkem v 226. Tento paragraf stanovuje obligatorní náležitosti stanov. Fakultativní náležitosti musí dodržovat dikci zákona i v případě úpravy vlastních otázek. Obsah stanov tvoří ještě další ustanovení, která nejsou povinná, ale jsou důležitá pro hladký chod a fungování družstva. Patří mezi ně např.: podmínky splacení a právní režim dalšího členského vkladu, další majetkové účasti na podnikání družstva, oceňování nepeněžitých vkladů, lhůty a podmínky pro splácení základního členského vkladu, podrobnosti o členském vztahu člena vůči družstvu, fondy, vnitřní členění družstva, otázky související se zrušením a likvidací a podíl na likvidačním zůstatku. Změna stanov je přípustná kdykoliv za trvání družstva. O změnách stanov rozhoduje výlučně členská schůze jakožto nejvyšší orgán družstva dle 226 odst. 3 a 239 odst. 4 písm. a) ObZ. Jistou výjimku představuje případ, kdy není možné s ohledem na rozsah družstva svolávat členskou schůzi, pak působnost členské schůze (zcela nebo zčásti) vykonává shromáždění delegátů ( 239 odst. 7). Dojde-li ke změně stanov, je představenstvo povinno vyhotovit úplné znění stanov a uvědomit o nich rejstříkový soud a založit úplné znění stanov do sbírky listin. Pokud představenstvo svou povinnost nesplní, neznamená to neplatnost či neúčinnost stanov. Český zákonodárce v případě 242 podstatně prodloužil dobu, po níž může člen družstva podat návrh na neplatnost stanov soudu, a to až na jeden rok. Řadoví členové družstva jsou většinou laici, toto jim dává větší prostor pro uplatnění jejich práv před soudem. Český zákonodárce také pamatoval na situaci, kdy se obsah usnesení členské schůze o změně stanov dostane do rozporu s kogentním ustanovením zákona, 242 odst. 2 umožňuje použitelnost 131, díky tomuto ustanovení je možno se dovolat návrhem u soudu neplatnosti (části) stanov kdykoliv, i mimo rámec rejstříkového řízení zahájeného na návrh anebo i bez návrhu za podmínek 139 odst. 9, a rovněž bez ohledu na úpravu neplatnosti usnesení členské schůze. Pro futuro by tato změna mohla dopomoct k lepšímu uplatnění práva řadových členů. Pokud je ustanovení stanov neplatné pro rozpor s dobrými mravy nebo právními předpisy, pak je absolutně neplatné dle 39 Občanského zákoníku. Pokud jsou stanovy v rozporu s kogentním ustanovením zákona a tento rozpor nezpůsobuje neplatnost celých stanov, pak namísto stanov platí příslušné ustanovení zákona. 1 Družstvo může mít i jiné vnitřní předpisy, tyto předpisy ovšem musí být v souladu se zákonem a stanovami. U porušení jiných předpisů nestanovuje obchodní zákoník žádnou sankci. Co se orgánů týká, můžeme je v družstvu rozdělit na obligatorní a fakultativní. Obligatorními orgány jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. U fakultativních orgánů ObZ stanovuje jen to, že tyto orgány mohou být zřízeny pouze na základě úpravy ve stanovách. Zákon tedy ponechává na uvážení členské schůze, zda a popř. jaké orgány zřídí. Jmenovitě orgány zákon upravuje v Zvláštností je poté 245, který upravuje tzv. orgány malého družstva, tedy družstva do 50 členů. 1 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, Právnické učebnice (C.H. Beck). s. 412 ISBN

4 Na otázku, kdo může být členem orgánu družstva nám dává odpověď 238. Jednotlivým orgánům se pak věnují následující paragrafy, jmenovitě pak: členské schůzi - nejvyššímu orgánu a představenstvu orgánu, který řídí činnost a rozhoduje o veškerých záležitostech družstva, které zákon nebo stanovy nevyhradí někomu jinému kontrolní komise - orgán, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jejich členů. Následně se v zákon věnuje členství v orgánech družstva, funkčnímu období členů, jejich volba atd. 249 pak rozebírá zákaz konkurence. V pak nalezneme úpravu hlasování, řádnou účetní uzávěrku a v zrušení, likvidaci a změnu právní formy družstva. Zákon v 260 stanovuje, že se přiměřeně použijí ustanovení první hlavy prvního dílu tohoto zákona (tedy všeobecná ustanovení o obchodních společnostech), pokud tato hlava (tedy hlava II) nestanoví jinak. POSTAVENÍ ČLENŮ DRUŽSTVA Postavení členů družstva není v české ani slovenské právní úpravě příliš odlišné. Základní podmínkou vzniku členství v družstvu je zaplacení členského vkladu, který činí 1250 EUR, což je v porovnání s ostatními obchodními společnostmi nízká částka, která umožňuje lepší start na poli podnikání. Za výhodnou považujeme také možnost zaplacení členského vkladu do tří let a dále fakt, že členové družstva neručí za závazky družstva. Pouze někteří členové, stanovení stanovami družstva a na základě rozhodnutí členské schůze, mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Zákonná podmínka 227(1) ObZ SR, stanoví, že pokud je podmínkou členství v družstvu pracovněprávní vztah, pak se může stát členem družstva i fyzická osoba, která dovršila 15ti let a ukončila povinnou školní docházku. Toto ustanovení v praxi znamená, že se v rámci členství v družstvu může podnikání účastnit také osoba poměrně mladá. Protože u obchodního práva platí subsidiarita předpisů práva občanského, musíme v otázce právního postavení osoby nahlížet také do občanského zákoníku. Například NOZ, který bude v ČR účinný k 1. lednu 2014 stanoví dle 33 požadavek souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti s přivolením soudu. 33 NOZ se vtahuje pouze na vztahy v podnikání, zatímco 37 NOZ řeší plné uznání svéprávnosti, ale až od věku 16ti let nezletilého. V tomto případě ustanovení v ObZ o družstvech poskytuje výhodnější postavení nezletilého, protože se členem družstva může stát již v 15ti letech a po ukončení povinné školní docházky. Dle našeho názoru je to zejména proto, že družstvo vychází ze zásady vzájemné solidarity a má sloužit všem svým členům. Bez podmínky v 227(1) ObZ by byl nezletilý značně znevýhodněn a tímto by došlo k obcházení účelu družstva. Družstvo může uzavírat pracovněprávní vztahy jak se členy tak s nečleny družstva. V případě, kdy je dle stanov členství v družstvu podmíněno pracovním vztahem v družstvu, nesmí být postavení člena - zaměstnance družstva zhoršeno oproti všeobecným pracovněprávním předpisům. Člen-zaměstnanec družstva může být zvýhodněn, například poskytnutím delší dovolené nebo kratší pracovní dobou. 2 2 ŽITNANSKÁ, OVEČKOVÁ a kol. Základy obchodného práva.1. vyd. Bratislava: Iura Edition, s ISBN

5 Dle 228 ObZ musí družstvo obligatorně vést seznam všech svých členů. Do tohoto seznamu může nahlédnout každý, kdo osvědčí právní zájem, což v praxi zvyšuje transparentnost družstva a právní jistotu třetích osob, například případných partnerů v podnikání. V NOZ je také nově upraveno postavení členů družstva z hlediska zastoupení. Dle 670 ZOB je možné zřídit funkci delegáta u družstev, které mají více než 200 členů. Každý člen družstva je zařazen do volebního obvodu delegáta a působnost členské schůze plní z části nebo zcela shromáždění delegátů, pokud stanovy nestanoví jinak, pak shromáždění delegátů vykonává působnost členské schůze v plném rozsahu a členská schůze se nemusí svolávat. Pozitivum tohoto nově zřízeného institutu vidíme v jasném vymezení počtu členů družstva, kteří jsou daným delegátem zastoupeni. PODÍLNICKÉ LISTY Podílnický list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu družstva, které podílový list emitovalo. Slovenská republika je v dnešní době jediným státem na území Evropské Unie, který řeší transformaci družstev prostřednictvím podílnických listů. Podílnické listy vznikly jako dočasné řešení po rozdělení České a Slovenské republiky v rámci transformace Družstev po sametové revoluci. Zatím co v České republice byla platnost podílnických listů omezena na deset let, na Slovensku tento institut přetrvává dodnes. Samotný fakt, že podílnické listy vlastní asi jedna třetina obyvatel Slovenska ukazuje, že se jedná o aktuální problematiku, která by měla být pro futuro řešena. Podílnické listy jsou na Slovensku upraveny zákonem o cenných papírech. S vlastnictvím podílové listiny se váže právo podílet se na zisku družstva, převádět jej (na základě kupní smlouvy), darovat a jinak s ním nakládat. V těchto pravomocech vidíme značné znevýhodnění a riziko, neboť se v praxi totiž může lehce stát, že se k podílovým listům družstva dostane nežádoucí třetí osoba, například v rámci konkurenčního boje, popř. osoba s laxním přístupem ke správě družstva a jeho budoucímu profitu. Vlastníci podílových listů mohou být přijati za členy družstva, případně mohou družstvu nabídnout zpětný odkup podílnických listů. Co se týká hodnoty podílnických listů, rozdělujeme jmenovitou hodnotu a tržní hodnotu. Jmenovitá hodnota byla asi 33 EUR, trhová hodnota se dnes pohybuje až k 30-ti % jejich jmenovité hodnoty. V případě, že má družstvo potenciál uspět v podmínkách tržní ekonomiky, může se jmenovitá hodnota jednotlivých podílnických listů několikanásobně zvýšit. Problémem je, že někteří vlastníci podílových listů nesplnili v zákonné lhůtě ohlašovací povinnost vůči Centrálnímu depozitáři cenných papírů SR. Za této situace družstvo podílnické listy nemůže vydat a navíc zákon neřeší postavení těch, kteří tuto lhůtu nesplnili. Z toho vyplývá, že je tedy zcela na libovůli družstev, jakým způsobem se k takovýmto vlastníkům podílových listů postaví. Našim návrhem je prodloužit zákonnou lhůtu ohlašovací povinnosti tak, aby každý vlastník stihl ohlašovací povinnost splnit, čím by se odstranil nežádoucí stav a postavení všech vlastníků podílových listů by bylo stejné.

6 Reálnou cenu podílnického listu určuje trh. Problém, který však může některé vlastníky zmást, je striktní rozlišení nominální a tržní hodnoty podílnického listu. Základní principy tržního hospodářství tedy v tomto případě mohou pro vlastníky přinést i určitou míru nejistoty. 3 ÚPRAVA DRUŽSTEV NA EVROPSKÉ ÚROVNI, EVROPSKÁ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST (SCE) Úprava družstva v evropském kontextu má společné znaky, které jsou promítnuty v Nařízení Rady č. 1435/2003, o stanovách Evropského družstva (Societas Cooperative Europeae SCE) a v související Směrnici Rady č. 2003/72/ES, o účasti zaměstnanců, které se do slovenské úpravy promítly prostřednictvím tohoto nařízení, jakož i zákon č. 91/2007 Z. z., o európskom družstve, s účinností od Obdobně jako u evropské společnosti i úprava evropského družstva implementuje do slovenské právní úpravy též požadavek na uplatnění monistického systému řízení korporace. Rozdíl spočívá v úpravě statutárního orgánu, který je u evropského družstva individuální a to generální ředitel ( 3 odst. 1 zákona č. 91/2007 z. z.). 4 V čem spočívá úprava na úrovni společenství? Koho se týká? Evropské družstvo (či Eurodružstvo) je právnickou osobou, kterou právo EU zavedlo jako další krok k dokončení jednotného trhu a také proto, že stávající formy právnických osob Evropská společnost a Evropské hospodářské zájmové sdružení nevyhovují specifikům družstevní formy aktivit. SCE je dle výše zmíněné směrnice založena minimálně 5 fyzickými osobami, které mají bydliště v různých členských státech EU nebo právnickými osobami zřízenými dle práva různých členských států EU. Může se tak stát i na základě fúze dvou stávajících družstev nebo přeměnou vnitrostátního družstva na novou právní formu bez nutnosti předchozího zrušení, pokud má toto družstvo sídlo a správní ústředí v jednom členském státě a provozovnu nebo dceřinou společnost v jiném členském státě. 5 Fúzi považujeme za obzvláště výhodný způsob založení, neboť již od začátku má družstvo silné postavení vzhledem k pevným základům, z kterých vychází. Nelze opomenout ochranu hospodářské soutěže, jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Evropské družstvo, které bude mít zapsané sídlo na území Slovenské republiky, se zapisuje do obchodného registru. 6 Zápis do rejstříku jakož i výmaz z rejstříku se zároveň zveřejňuje v Úředním věstníku EU. 7 Jedná se tedy o subjekt kapitálového charakteru, který povinně vytváří základní kapitál Co je cílem evropské družstevní společnosti? Především je to uspokojení potřeb členů anebo rozvoj jejich hospodářské anebo sociální činnosti a to v souladu s příslušnými zásadami, což je vyjádřeno v Preambuli nařízení o stanovách Evropského družstva. Jak dále Preambule uvádí, velkou překážku pro seskupování společností z různých členských států vytváří i nejednotná právní úprava států. Mělo by dojít k odstranění takovýchto překážek a umožnit tak zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže a v rámci svého hospodářského rozvoje by mělo Společenství poskytnout družstvům, jako organizační formě obecně uznávané ve všech státech, vhodné právní nástroje, které by jim usnadnily rozvoj přeshraničních činností. 9 Výhoda 3 Zdenka Kollárová. 2012: Chcete predať podielnické listy? Prečítajte si, čo by ste mali vedieť. In ekonomika.sme.sk [online] [cit ]. Dostupné z < > 4 Nařízení Rady č. 1435/2003, o stanovách Evropského družstva (SCE); Směrnice Rady č. 2003/72/ES; Zákon č. 91/2007 Z. z. 5 LOCHMANOVÁ, L Základy obchodního práva. 2. vyd. Ostrava : KEY Publishing s.r.o, 2011, s zákona č. 91/2007 Z. z.; 27 odst. 2 písm. a, zákona č. 513/1991 Z. z., obchodný zákoník 7 Čl. 13 Nařízení Rady č. 1435/2003, o stanovách Evropského družstva 8 Čl. 3 odst. 2 Nařízení Rady č. 1435/2003, o stanovách Evropského družstva 9 Nařízení Rady č. 1435/2003

7 Evropského družstva spočívá v jeho přeshraničním prvku a s tím související možnost přeshraničního obchodu v rámci EU. V budoucnosti se tak počítá s využitím této právní formy u spolupráce mezi tzv. euroregiony Organizačně je SCE poměrně podobné klasickému družstvu, jak jej známe z vnitrostátní úpravy. Kromě výše zmíněného generálního ředitele musí mít družstvo samozřejmě schválené stanovy a také tzv. správní radu, což je orgán volený valnou hromadou a dal by se připodobnit k představenstvu. Na území České a Slovenské republiky nepatří družstva mezi oblíbené formy podnikání. Důvodem je především to, že v povědomí lidí se družstva stále jeví jako socialistický přežitek. Snaha o propagaci a popularizaci družstevní formy podnikání rovněž projevila Komise EU prostřednictvím zprávy Evropskému parlamentu, Radě, evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a výboru pro regiony, týkající se podpory družstevních společností v Evropě, již v roce 2003, kdy bylo cílem vylepšit image družstev, a to jak na úrovni státní tak úrovni Unijní. Aktivity se měly týkat především rozšířením důležitosti družstev jako podniků. Komise vyzdvihovala oblasti, které je potřebné vysvětlit, a ve kterých by družstva mohla hrát velkou roli. Co vyzdvihnout při propagaci družstev? Především mohou být družstva prostředkem pro budování rostoucí ekonomické síly malých a středně velkých podniků na trhu. Je to možnost ucházet se o veřejné zakázky (ve kterých by například jedna právnická osoba nebyla natolik silná, ale díky spojení s dalšími může participovat na zisku podstatně větším). Dále družstva umožňují vertikální integraci řetězců produktů (fakticky výroba produktu až k jeho finální podobě). To umožňuje, aby družstva získala daleko větší zisk z přidané hodnoty. V případě meziprodukce by se tak snižovala přidaná hodnota. Při poskytování služeb je zapotřebí zdůraznit vysokou jejich úroveň. Takové družstvo by tak umožňovalo svým členům nejen podílet se na řízení, ale především uspokojovat jejich potřeby (největší růst byl zaznamenán v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních prací). A jako další bonus lze u družstev zdůraznit jejich budování na základě vědomostí členů. Což tvoří významný objem nehmotného majetku. 12 Nejen Evropská komise, ale i další organizace, jako je tomu např. u OSN, která na svém 66. Plenárním zasedání Valného shromáždění vyhlásila rok 2012 za Mezinárodní rok družstev. To bylo spojeno s výzvou pro vlády států, zakládat v jednotlivých zemích Národní výbory pro koordinaci a zajištění aktivit spojených s Mezinárodním rokem družstev. Hlavním záměrem tak bylo nejen zdůraznění přínosu družstev do sociálněekonomického rozvoje, ale i to, že družstva mají vliv na snižování chudoby, vytváření pracovních míst a sociální začleňování. 13 Nelze opomenout také snahu Evropského hospodářského a sociálního výboru, které v roce 2012 zaujalo stanovisko na téma Družstevní a zemědělsko-potravinářský rozvoj. Jednalo se tak o stanovisko z vlastní iniciativy výboru. NÁVRHY NA ÚPRAVU DE LEGE FERENDA, ZÁVĚR Družstva mají velmi specifický charakter. Vzhledem k velkému množství osob, které mohou družstvo založit jej nepovažujeme za nejlepší právní formu pro podnikání. Velké množství osob, které podnikají společně, má negativní vliv při rozhodování a řízení družstva. Více osob = více názorů = těžší nalezení kompromisu. Za 10 The border regions in Europe have long borne the stamp of the continent s history: traditionally isolated from the capital cities, these regions often symbolised the divisions of the old continent and were at the centre of territorial disputes that tore Europe apart., eurokomisař Michel Barnier 11 LOCHMANOVÁ, L. 2011, s Správa Europskej Komisie Rade a Európskému parlamentu, Europskému ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru pre regióny, O podpore družstevných spoločností v Európe, Brusel Anonym : Mezinárodní rok družstev. In naseekonomika.cz [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.naseekonomika.cz/2012-mezinarodni-rok-druzstev/>

8 podstatnou výhodu družstev (zejména v dnešní době) považujeme lepší odolnost proti nepříznivému ekonomickému vývoji trhu. Tato odolnost je dána dlouhou tradicí družstev a pevným zakořeněním ve společnosti. Věříme, že společenský pohled na družstva se mění, a že družstva překonala nedůvěru často spojovanou s jejich pojetím v socialistické společnosti. V současné době vidíme budoucnost družstev především v zemědělsko-potravinářské oblasti udržitelného místního rozvoje, a také v oblasti sociálního podnikání. Největší šanci na uplatnění poté predikujeme v zakládání Eurodružstev, především v oblasti euroregionů. Jako příklady lze uvést spolupráci Slovenské republiky s Maďarskem, či České republiky s Polskem (v případě hraničních oblastí, které mají historickou tradici). Celou koncepci Eurodružstva považujeme za zdařilou, nicméně, dle našeho názoru, tržní prostředí v mnoha členských státech EU ještě nedozrálo natolik, aby se pozitiva této právní formy zcela projevily. Pro futuro tedy v této právní úpravě vidíme potenciál také proto, že pro veškeré národní předpisy upravující družstva, se musí dodržovat zásada eurokonformního výkladu. Družstevní podnikání dává osobám, například živnostníkům, jednoduchou možnost sdružovat se za účelem vytvoření silné základny. Tato forma obchodní společnosti tedy svým členům ulehčuje přežití na trhu tím, že umožňuje výrazně výhodnější podmínky (větší zakázky, na které by samotný živnostník nedosáhl; zprostředkování materiálu a jiných prostředků k podnikání za velkoobchodní ceny i silnější právní postavení v podnikatelských vztazích). Družstva zemědělského charakteru, která by fungovala na místní úrovni, by mohla zajistit udržitelnost zemědělské produkce a následný prodej konečných výrobků v místě jejich zpracování, tedy větší rozvoj lokálních trhů a větší místní zaměstnanost. V tomto smyslu by tak mohly být alespoň částečně odbourány náklady související se skladováním potravin, což by se následně mohlo projevit i na cenách. Potraviny vyrobené družstvem by mohly snáze konkurovat potravinám, které procestovaly polovinu světa, než se dostaly ke spotřebiteli. Šetřily by se náklady spojené s logistikou, a také životní prostředí. Odbytová družstva zemědělského charakteru dobře fungují například ve Francii, Itálii a ve Španělsku a to na regionální úrovni. Tato uskupení jsou v praxi relativně malá a nedostávají se tedy do střetu s pravidly hospodářské soutěže. Při úvahách, jakým způsobem finální produkty družstva ještě efektivněji přiblížit spotřebitelům, docházíme k závěru, že vhodným způsobem by mohlo být označení např. poctivý družstevní výrobek pro konečné produkty výrobních či zemědělsko-potravinářských družstev. Naše úvaha vychází z již používané a v ČR dobře známé národní značky kvality KLASA, která označuje výrobky domácích výrobců a je založena na principu dobrovolnosti. Touto značkou kvality je v současnosti označeno více než 1000 produktů českých, moravských a slezských výrobců. Nelze opomenout družstva bytová. ZOK řeší otázky postavení členů bytového družstva, na rozdíl od slovenské právní úpravy. Tato úprava garantuje silnější postavení členů družstev a tím jim zajišťuje větší právní jistotu. Právní úprava v ZOK je založena na principech solidarity a svépomoci, kdy bytové družstvo poskytuje určité vzorové podmínky bydlení, např. bydlení za družstevní cenu, které je nižší než u jiných typů bydlení. Členové jsou tak chráněni a bydlí co možná nejlevněji. Dle našeho názoru mají bytová družstva největší smysl, protože mohou představovat jakousi (absolutní) ochranu proti dispozici s majetkem. Chápeme je i jako specifická družstva spotřebitelů, kterým je poskytnuta zvýšená právní ochrana v soukromoprávních vztazích, kdy může být na spotřebitele nahlíženo jako na slabší stranu. Nevýhody spatřujeme v některých ustanoveních v ZOK, která určují, že některé úkony družstva je možné činit pouze se souhlasem všech členů družstva, což zejména u velkých družstev považujeme za velmi nezdařilé. Domníváme se, že účelem daných ustanovení je právě absolutní ochrana bydlení, proto je téměř nemožné tyto podmínky v praxi naplnit. De lege ferenda tedy navrhujeme propracovanější úpravu slovenské právní úpravy bytových družstev, zejména proto, že bytová družstva mohou sdružovat a chránit podstatnou část obyvatelstva. Je zde zájem na absolutní právní jistotě, neboť tato oblast má i významný sociální kontext, protože podmínky dnešní tržní ekonomiky neumožňují

9 mnoha lidem pořízení lepšího standartu bydlení, a proto i do budoucna bude pravděpodobně členská základna široká. Také v zájmové oblasti lze spatřit možnost velkého využití družstev. Jako příklad lze uvést sportovní klub, kde je mnoho členů, kteří se podílejí na správě klubových věcí. Využití vidíme např. ve správě nemovitostí které se vážou na sportovní aktivity. Správa takového hokejového stadiónu by tak byla v působnosti těchto zájmových uskupení a právě zde se plně projeví principy družstva jako takového - uspokojování potřeb svých členů, solidarita, svépomoc, demokracie a fakultativní výdělečný charakter družstva, díky kterému může být družstvo zpětně finančně podporováno a zvyšuje se blaho jeho členů. Jak dospět k trhu s vyšším zastoupením družstev? Možností může být několik. Především je zapotřebí podporovat vznik nových družstev, například prostřednictvím zvýhodněných finančních úvěrů nebo prostřednictvím agentur pro rozvoj, které by se primárně zabývaly problematikou družstev v rámci právního poradenství nebo v rámci přerozdělování dotací ze zdrojů EU. Vytvoření zájmových sdružení na unijní úrovni, pro příklad komor, které by sdružovaly družstva podobného zaměření za účelem komunikace a společného vytváření návrhů na příznivější legislativu, by dle našeho názoru napomohlo popularitě a fungování družstev, neboť návrhy z praxe bývají obvykle ty nejlépe fungující. Námi navrhované úpravy de lege ferenda, které jsme čerpali z české legislativy, která nabude účinnosti k (NOZ a ZOK), jsou postavené pouze na teoretické analýze těchto kodexů, protože hlavní slovo budou jako vždy mít soudy a je velmi pravděpodobné, že aplikací v praxi se objeví problémy, které jsme přehlédli nejen my, ale také zákonodárce. Z těchto důvodů si myslíme, že s veškerými legislativními změnami bude nejlepší počkat na výše zmíněné setkání teorie s praxí.

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Bytová družstva v České republice

Bytová družstva v České republice Bytová družstva v České republice JUDr. Petr Michal advokát, partner AK CÍSAŘ,ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. www.akccs.cz Právní úprava problematiky BD dekoncentrace právní úpravy bytových družstev meritum v Obchodním

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s.

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, z. s. (dále jen spolek) je skupina majitelů lesní, zemědělské,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR Otázka: Osobní společnosti a družstva Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines Obchodní společnosti PO založené za účelem podnikání upravuje je obchodní zákoník obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Účinný od 1.ledna 2014, obsahuje úpravu nového typu PO, kterou je sociální družstvo a sociální bytové družstvo 758 definice Sociálním družstvem je družstvo,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou, vzdělávací a hospodářskou

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více