OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4"

Transkript

1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI KONTAKTNÍ ÚDAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1

3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Za dobu svého působení nasbírala bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a středoevropským zasílatelským společnostem. Název, sídlo a identifikace firmy: Firma: NH - TRANS, SE Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava 1, Vznik: Právní forma: evropská společnost Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Základní kapitál: ,- Kč 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů a managementu společnosti NH - TRANS, SE k : funkce jméno Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA členka Ing. Anna Molnárová člen Ing. Oldřich Struminský Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec člen Ing. Zdeněk Trojek člen Ing. Ľubomír Loy Management obchodní ředitel Ing. Aleš Němčík, MBA finanční ředitelka Ing. Anna Molnárová ředitel pro logistiku Lukáš Tichavský ředitel pro strategii Roman Vallovič Struktura akcionářů společnosti NH - TRANS, SE ke dni : Název společnosti Sídlo ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 100 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 3

5 3. PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost NH TRANS, SE obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa. Orientuje se především na železniční a námořní přepravy a je známá také jako specialista na přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek. Společnost NH - TRANS, SE nabízí: Komplexní zasílatelské služby v oblasti železniční přepravy námořní přepravy silniční přepravy říční přepravy přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek překládky zboží v evropských přístavech překládky zboží z širokorozchodných vozů na vozy normálního rozchodu celní služby Pronájem železničních vozů soukromý vozový park s více než 400 železničními vozy Kvalifikované poradenství Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností Ostravská dopravní společnost, a.s., která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci k provozování drážní dopravy a disponuje vlastním parkem lokomotiv. NH - TRANS, SE a členství: člen Svazu spedice a logistiky České republiky přidružený člen Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA NH - TRANS, SE a dceřiné společnosti: v tuzemsku podíl v % Ostravská dopravní společnost, a.s. 80,00 NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 95,10 v zahraničí VIATOR VEKTOR TIR, d.o.o. v konkurzu 28,00 (pouze dceřiné společnosti s podílem nad 10 %) 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

6 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Komodita ruda, struska železo a hutní materiál paliva, uhlí, koks, smola dolomit, vápno, vápenec, písek organické a anorganické chemické výrobky ostatní Přepravené množství (v tis. tun) Tržby z realizovaných přeprav (v tis. CZK) Celkové přepravené množství v letech (v tisících tun) Podíl komodit na celkovém přepraveném množství v roce % ruda, struska 26% železo a hutní materiály 5% paliva, uhlí, koks smola 11% dolomit, vápno, vápenec, písek 11% organ. a anorg. chemické výrobky 3% ostatní VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 5

7 Vývoj finančních ukazatelů Celková aktiva Dlouhodobý majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva Celková pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva Výnosy celkem Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, vč. aktivace Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření Zaměstnanci (počet) (v tis. Kč) 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

8 5. ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ 5 Organizační struktura společnosti (stav k ) VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA BOARD OFFICE PŘEDSTAVENSTVO PROJECT MANAGEMENT OFFICE OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO LOGISTIKU FINANČNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO STRATEGII OBCHODNÍ ÚSEK BACK OFFICE ÚSEK LOGISTIKY EKONOMICKÝ ÚSEK ADMINISTRÁTOR SAP Systém managementu kvality: Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb se společnost rozhodla budovat a rozvíjet systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Tento cíl se podařilo dosáhnout v roce 1997, kdy společnost získala certifikát systému řízení jakosti (QMS) za kvalitně poskytované služby obchodním partnerům. Od té doby již společnost Bureau Veritas Certification Czech Republic provedla 5 úspěšných recertifikačních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000. VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 7

9

10 6. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK 2013 Předkládanou výroční zprávou bilancujeme rok 2013, který byl pro naši společnost NH TRANS, SE rokem velmi náročným, plným změn a v rámci obchodní činnosti s sebou přinesl řadu neočekávaných situací a okruhů k řešení. Stejně jako jiné firmy, musela se i naše společnost vyrovnávat s následky recese domácí i evropské ekonomiky. Silně jsme vnímali její nepříznivý dopad na sektory podnikání našich klíčových zákazníků. V oblasti hutního průmyslu jsme byli svědky opakovaných odstávek provozů, následkem čehož docházelo k výraznému kolísání poptávky po přepravě zboží. Trvající požadavky úspor pak měly za následek stálý tlak na ceny za přepravy. I přes tyto nepříznivé vlivy, údaje uvedené na dalších stránkách této výroční zprávy prokazují, že společnost NH TRANS, SE v roce 2013 čelila nelehké situaci na trhu poměrně úspěšně a splnila všechny rozhodující ukazatele svého podnikatelského záměru. Dostála také všem svým závazkům vůči zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům, zaměstnancům a obstála tak v tomto náročném období opět se ctí. Dosažených výsledků si o to více vážíme v době, kdy musíme čelit neustálému tlaku konkurence z řad tuzemských i zahraničních dopravních a logistických firem. I v tomto velmi tvrdém obchodním prostředí se naší společnosti podařilo obhájit pozici klíčového dodavatele logistických služeb u našich stávajících partnerů a zároveň rozvíjet jak nové, tak i již dříve zahájené projekty. V roce 2013 jsme zajistili přepravu téměř 6,5 mil. tun zboží, což v meziroční bilanci znamenalo mírný nárůst. Současně jsme se zaměřili na modernizaci a rozvoj našeho parku železničních vozů, který je strategickým pilířem při realizaci současných a budování nových obchodů. V tomto směru se podařilo nastartovat rozvojové projekty, nastavit nová logistická řešení přeprav s využitím vlastních železničních vozů a přepravy zefektivnit zpětným vytěžováním vlaků. Tímto se nám rovněž rozšiřuje prostor pro spolupráci s dalšími obchodními partnery. Naše obchodní aktivity jsme dále v roce 2013 podpořili aktivní účastí na mezinárodním veletrhu Transport Logistic v Mnichově, který patří mezi přední veletrhy v oboru. Pro oprávnění nadále provozovat železniční vozy v rámci evropské železniční sítě splnila naše společnost NH TRANS, SE v roce 2013 požadavky evropské legislativy pro certifikaci ECM (Entity in Charge of Maintenance) dle Evropské směrnice 2004/49/ES a nařízení EU č. 445/2011 a získala tak Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a Osvědčení pro funkce údržby platné ve všech členských státech Evropské unie. Rozvoj odbornosti našich zaměstnanců zůstává pro naši společnost velmi důležitý. Tak jako v minulých letech pokračovalo jazykové vzdělávání a zaměstnanci absolvovali také specializované odborné kurzy. Jsme si vědomi, že kvalitní technická základna, permanentní proces inovací, operativní zavádění informačních systémů a kvalitní kolektiv zaměstnanců jsou základní podmínkou úspěšného fungování firmy i v dalších obdobích. Společnost NH TRANS, SE má za sebou další rok tvrdé práce, ve kterém byla zahájena celá řada dílčích projektů a opatření ve vztahu k našim zákazníkům s cílem budování oboustranně výhodných vztahů a strategického partnerství. Firma si udržela pozici stabilního a silného dodavatele, upevnila si klíčová obchodní partnerství s významnými odběrateli a utužila vazby na trhu. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali našim obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a trvající podporu, našim financujícím bankám, pro které jsme a chceme zůstat dlouhodobým obchodním partnerem, za jejich důvěru a upřímné poděkování patří také všem zaměstnancům za jejich práci, v níž uplatnili svůj um, profesní znalosti a osobní odpovědnost. Představenstvo společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 9

11 7. ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI K vykazovala společnost celková aktiva netto ve výši tis. Kč. Oproti minulému období došlo k jejich zvýšení o tis. Kč. Dlouhodobý majetek byl k v netto výši tis. Kč. Oproti minulému období došlo ke zvýšení jeho hodnoty o tis. Kč. V roce 2013 byl aktivován dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši tis. Kč a byl pořízen hmotný majetek v pořizovací hodnotě tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2013 činily tis. Kč. Oběžná aktiva byla k ve výši tis. Kč. Meziročně došlo k jejich zvýšení o tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a proti tomu snížením objemu krátkodobých pohledávek o tis. Kč. Časové rozlišení v aktivech bylo k ve výši tis. Kč, meziroční nárůst činil tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši tis. Kč. V hlavní míře vlivem dosaženého výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 došlo k meziročnímu nárůstu o tis. Kč. Cizí zdroje byly ve výši tis. Kč. Meziročně vykázaly nárůst o tis. Kč, a to zejména z důvodu meziročního nárůstu rezerv o tis. CZK a krátkodobých závazků o tis. Kč. Časové rozlišení v pasivech bylo k ve výši tis. Kč, meziroční pokles byl ve výši tis. Kč.

12 8. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada společnosti NH TRANS, SE, v roce 2013 průběžně vykonávala svoji působnost a plnila své úkoly v souladu s právními předpisy, stanovami NH TRANS, SE, v souladu se svým jednacím řádem a platnými smluvními ujednáními. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a přijímala opatření představenstva a managementu společnosti. Představenstvo NH TRANS, SE, poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní činnosti předepsané či požadované informace a podklady. Představenstvo se pravidelně zúčastňovalo všech zasedání a průběžně dozorčí radu informovalo zejména o podnikatelských aktivitách, výsledcích hospodaření a přijímaných opatřeních. Dozorčí rada NH TRANS, SE projednala dokumenty Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku NH TRANS, SE za období , Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období , Zpráva nezávislého auditora a přezkoumala dokumenty Účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE, za období , Konsolidovaná účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE, za období , Výroční zprávu a Návrh na rozdělení zisku NH TRANS, SE, za období Na základě přezkoumání dokumentů předložených představenstvem a ověření účetní závěrky i řádné konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy ke dni auditorem a jeho výroků, které jsou bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou společnosti NH TRANS, SE. V Ostravě dne Ing. Peter Malec Předseda dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 11

13 9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 13

15 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 15

17

18 10. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 2014 Vstoupili jsme do roku 2014, kdy po dvou letech recese přichází stále více známek obratu k lepšímu, i když prozatím je oživení patrné jen v některých sektorech. V roce 2014 očekáváme, že česká ekonomika zareaguje na zlepšení ekonomické situace v eurozóně a podaří se nastartovat hospodářský růst. NH - TRANS, SE se řadí mezi přední evropské zasílatelské společnosti a jednoznačným strategickým cílem společnosti pro rok 2014 je hledat nové příležitosti ke svému růstu, k posílení svého postavení na evropském trhu a k budování dlouhodobějších obchodních partnerství. Trh se rychle rozvíjí, přináší mnoho změn a nutí firmy k velké flexibilitě. Přepravní trh České republiky je také významně ovlivňován vstupem nových podnikatelských subjektů, včetně v současnosti kooperujících zahraničních železničních dopravců, a dá se předpokládat zvyšování tlaku na růst jejich podílů na trhu na úkor stávajících společností. Zákazníci vyžadují zejména vstřícná řešení a rychlé reakce na jejich potřeby v odbytu a společnost NH TRANS, SE má dobré předpoklady, aby tady sehrála svoji roli. Na základě zohlednění potřeb našich zákazníků má naše společnost v plánu pokračovat i v roce 2014 v investiční činnosti směřované především do mobilních prostředků, zejména do rozvoje a modernizace parku železničních vozů, resp. do jeho oprav. Mimořádné úsilí bude také věnováno řešení stávajících a rozvoji nových zákaznických projektů. V zájmu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti NH TRANS, SE na přepravním trhu a ve snaze o oživení zákaznického portfolia o zákazníky z jiných odvětví již naše společnost realizovala dílčí organizační změny firemní struktury. Jsme přesvědčeni, že naše opatření přinesou hmatatelné výsledky a spolu se stabilní základnou všech zaměstnanců napomohou ke zvládnutí široké škály činností, které před námi v roce 2014 stojí. VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 17

19

20 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 NH - TRANS, SE Poděbradova 28, Ostrava 1 IČ: V Ostravě sestaveno zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová členka představenstva podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 19

21

22 v tis. Kč k ROZVAHA Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 21

23 v tis. Kč k PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z přecenění při přeměnách společností A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

24 v tis. Kč k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. -splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů za mimořádnou činnost S. 1. -splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 23

25

26 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2013 NH - TRANS, SE účetní jednotka V Ostravě sestaveno zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová členka představenstva podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 25

27

28 OBSAH 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Popis společnosti Obecné účetní zásady Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Přijaté úvěry Finanční nájem Devizové operace Účtování nákladů a výnosů Splatná a odložená daň Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Opravné položky Vlastní kapitál Rezervy Závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Daň z příjmů Odložená daň Leasing a nájem Závazky nevykázané v rozvaze Výnosy z provozní činnosti Spotřebované nákupy a služby Osobní náklady Plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady Transakce se spřízněnými stranami (společnosti ve skupině) Přehled o peněžních tocích Významné události po datu účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 27

29 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Veškeré číselné údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Popis společnosti Obchodní firma: NH - TRANS, SE Založení: Právní forma: evropská společnost Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava IČ: Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k : Název společnosti Sídlo Stát ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia Kypr 100 Složení orgánů společnosti k 31. prosinci 2013: funkce jméno vznik funkce vznik členství Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA členka Ing. Anna Molnárová člen Ing. Oldřich Struminský Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec člen Ing. Zdeněk Trojek člen Ing. Ľubomír Loy VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za Tratí 602, 339 15 Klatovy IV OBSAH: 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více