Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St , dále dle dohody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a řízení. Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St 10.40-12.10, dále dle dohody jan.maci@tul.cz"

Transkript

1 Ekonomika a řízení Ing. Jan Mačí H 637 (budova H, 5. patro) St , dále dle dohody

2 Podmínky pro splnění předmětu Zápočet: max. 2 absence, dva testy (6. a 12. cvičení) min 60 % z celkového počtu bodů, případně 1 opravný test (13. cvičení); min 75 % cvičení týden, Nauka o podniku

3 Doporučená literatura SYNEK, M. aj. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003; 4. vyd ; 5. vyd SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. aj. Podniková ekonomika. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002; 4. vyd ; 5. vyd ŽIŽKA, M., MARŠÍKOVÁ, K. Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, cvičení týden, Nauka o podniku

4 Právní prameny Obchodní zákoník např. edice ÚZ, Ostrava: Sagit, Živnostenský zákon např. edice ÚZ, Ostrava: Sagit, Zákon o daních z příjmů. Dostupné např. z: cvičení týden, Nauka o podniku

5 Sylabus cvičení (náplň) Vymezení základních pojmů (ekonomika, ekonomie, řízení, management). Právní formy podnikání. Činnosti související se založením podniku Organizace podniku. Tvorba organizační struktury. Útvarová a procesní organizace. 5. Rozvaha. Majetková výstavba podniku. Metody odpisování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 6. Test č. 1 ze cvičení 1-5. Nová látka: kapitálová výstavba podniku. Vliv použití cizího kapitálu na rentabilitu podniku. Optimální kapitálová struktura Výnosy, náklady, hospodářský výsledek. Druhové členění nákladů. Výkaz zisků a ztrát. Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů. Analýza bodu zvratu. 9. Kalkulační třídění nákladů. Kalkulační vzorec. Metody kalkulace vlastních nákladů (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Investiční činnost v podniku. Hodnocení efektivnosti investic (statické a dynamické metody). 12. Test č. 2 ze cvičení Nová látka: Finanční řízení podniku. Řízení cash flow. 13. Test č.3 (pouze opravný pro neúspěšné v testech 1 a 2) ze cvičení 1-12; zápis zápočtů cvičení týden, Nauka o podniku

6 Klíčová slova k prvnímu tématu Ekonomie vs. ekonomika (2), management vs. podnikové řízení, podnikání vs. živnost, podnikatel & podnik, typologie podniků, podmínky provozování živnosti, rozdělení živností, obchodní společnosti.

7

8 Ekonomie vs. ekonomika Je v tom nějaký rozdíl?

9 Ekonomie Ekonomie vs. ekonomika je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb, která úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, marketing, psychologie, sociologie a právo. Zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém životě společnosti. Interdisciplinární věda o možnostech vytvoření, rozdělování, zachování a užití bohatství, tj. jak co nejlépe využívat omezené výrobní zdroje (práce, půda, kapitál).

10 Ekonomika Ekonomie vs. ekonomika Systém ve kterém se uskutečňuje hospodářský proces vymezený určitými geografickými hranicemi. Ekonomika jako národní hospodářství. Disciplína, která zkoumá zvláštnosti hospodářské činnosti v určitém úseku nebo odvětví národního hospodářství (např. ekonomika průmyslu, dopravy). Ekonomika jako aplikovaná ekonomie.

11 Management vs. Podnikové řízení Management Management předpokládá, že vedoucí pracovníci (manažeři) vlastní a iniciativní činností vytvoří a zabezpečí soustavu cílů organizace. Podnikové řízení Podnikové řízení je chápáno jako umění, schopnost a dovednost úspěšně se vyrovnat s danou soustavou úkolů a omezení stanovených nadřízeným orgánem.

12 Definice? Rozdíly? Podnikání vs. Živnost

13 Podnikání Podnikání vs. Živnost soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (formulace z obchodního zákoníku) Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákoníku.

14 Definice? Podnikatel & Podnik

15 Podnikatel Podnikatel & Podnik osoba (FO, PO) zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři ), FO provozující zemědělskou výrobu (samostatně hospodařící rolníci). Podnik soubor hmotných (budovy, auta, stroje, jakož i osobních (znalosti, zkušenosti) a nehmotných složek podnikání (práva, závazky, nehmotné statky, obchodní jméno ).

16 Dle: Typologie podniků právní formy, podle sektorů a hospodářských odvětví, podle velikosti, podle typu výroby.

17 Právní formy podnikání Jaké znáte právní formy podnikání?

18 Právní formy podnikání 1. Fyzická osoba (živnostník, samostatný podnikatel) 2. Obchodní společnosti (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) 3. Družstvo 4. Státní podnik (s. p.), státní organizace (s. o.) 5. Organizace vzniklá dle zvláštního zákona 6. Organizační složka státu 7. Příspěvková organizace 8. Nadace a nadační fond 9. Občanské sdružení (spolek) 10. Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) 11. Zájmová sdružení právnických osob 12. Ostatní (fondy, zdravotní pojišťovny, v.v.i., ÚSC )

19 Typologie podniků podle sektorů a hospodářských odvětví Primární např. zemědělství, lesnictví, těžební průmysl, Sekundární např. průmysl strojírenský, potravinářský, textilní, Terciární např. obchod, doprava, banky. Klasifikace CZ-NACE Jak se značí? Našli byste nějaký vztah mezi sektory ekonomiky a značením CZ-NACE?

20 Zdroj: Kód CZ-NACE [online]. CZ-NACE, c2013 [vid ]. Dostupný z:

21 Typologie podniků dle velikosti Drobný (mikro) Malý Střední Velký Počet zaměstnanců? Aktiva? Obrat? Nezávislost? více viz

22 Typologie podniků dle velikosti Zdroj: Nová definice malých a středních podniků [online]. Evropská společenství, c2006 [vid ]. 50 s. (PDF). s. 14. Dostupný z:

23 Typologie podniků podle typu výroby Kusová Sériová Hromadná Lze najít i doplňující rozdělení respektive podrozdělení: vázaná, druhová, plynulá.

24 Typologie podniků Úkol: vyberte podnik (nejlépe reálný) z hlediska uvedené typologie a charakterizujte jej: a) Primární sektor (CZ-NACE A ); právní forma - fyzická osoba; podnik drobný; výroba hromadná-vázaná. b) Primární sektor (CZ-NACE B ); právní forma a.s.; podnik střední; výroba hromadná. c) Sekundární sektor (CZ-NACE C ); právní forma s.r.o.; podnik malý, výroba kusová.

25 Typologie podniků Úkol: vyberte podnik (nejlépe reálný) z hlediska uvedené typologie a charakterizujte jej: d) Terciární sektor (CZ-NACE I ); právní forma - fyzická osoba; podnik drobný. e) Terciární sektor (CZ-NACE K ); právní forma a.s.; podnik velký.

26

27 Živnosti podmínky provozování živnosti, rozdělení živností, postup při založení živnosti.

28 Podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky dosažení věku 18 let (=plnoletost), způsobilost k právním úkonům (=svéprávnost, právní způsobilost), Bezúhonnost (=beztrestnost). Zvláštní podmínky odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje.

29 Živnost nemůže provozovat a) FO nebo PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo u které bylo zamítnuto insolvenční řízení nebo konkurz pro nedostatek majetku na jeho krytí, a to po dobu 3 let od ukončení konkursu (Lze prominout ). b) FO, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz provozování činnosti týkající se oboru živnosti. c) Podnikatel, jemuž bylo zrušeno ŽO pro závažné porušení podmínek udělení koncese, po dobu 3 let od rozhodnutí.

30 Oprávnění k živnostenskému podnikání Podnikatel své oprávnění prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku.

31 Postup při založení živnosti Centrální registrační místo na každém živnostenském úřadě; jednotný registrační formulář. CZECH POINT kontaktní místa veřejné správy; žádost na formuláři CRM a bude doručena zvolenému ŽÚ.

32 Jednotný registrační formulář (JRF) Žádost o udělení živnosti (a dál?) Registrace k finančnímu úřadu. Registrace ke správě sociálního zabezpečení. Registrace ke zdravotní pojišťovně. Přihlášení k nemocenskému pojištění.

33 Ohlašovací volné, řemeslné, vázané. Rozdělení živností Koncesované

34 Živnosti volné Nutné pouze splnění všeobecných podmínek. V současnosti pouze Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ V příloze č. 4 ŽZ definováno 80 oborů (např. zprostředkování obchodu a služeb, chov zvířat a jejich výcvik - mimo živ. výroby, výroba textilií, výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií ).

35 Živnosti řemeslné Uvedeny v příloze č. 1 ŽZ. Je třeba prokázat odbornou způsobilost: a) vzdělání v daném oboru doklad o ukončení; b) střední vzdělání v příbuzném oboru (nebo rekvalifikace) doklad o ukončení + 1 rok praxe (praxe tedy neplatí pro VŠ); c) bez požad. vzdělání praxe v délce 6 let. Př.: kovářství, opravy silničních vozidel, řeznictví a uzenářství, pivovarnictví a sladovnictví, zednictví

36 Živnosti vázané Podmínky vymezeny v příloze č. 2 ŽZ. Odborná způsobilost upravena zvláštními předpisy specifickými pro obor živnosti. Př.: geologické práce, provozování AŠ, oční optika, horská průvodcovská činnost, vedení účetnictví, činnost úč. poradců,

37 Živnosti koncesované Uvedeny v příloze č. 3 ŽZ. ŽO prokazováno koncesní listinou. Odborná způsobilost zvláštní předpisy jsou uvedeny u každého oboru zvlášť. Činnosti s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví, majetku, např. směnárenská činnost, provozovánísilniční motorová doprava osobní i nákladní, taxislužba, provádění trhacích a ohňostrojných prací, atd.

38 Viz 3 odst. 1, 2 a 3 ŽZ Živností NENÍ lékaři, lékarníci, stomatologové, veterinární lékaři, advokáti, notáři, soudní exekutoři, znalci a tlumočníci, auditoři a daňoví poradci, burzovní dohadci a makléři, banky, pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací agenti, penzijní fondy, pořádání loterií a jiných podobných her, hornická činnost, výroba elektřiny, plynu nebo tepla, zemědělství, provozování dráhy a drážní dopravy, provozování rozhlasového a televizního vysílání, provozování letišť, letecké dopravy a leteckých prací, atd.

39

40 Obchodní společnosti druhy, postup založení, ručení a dělení zisku. (více viz

41 Obchodní společnosti - druhy Vymezuje zákon 513/1991 Sb. + evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

42 Obchodní společnosti - založení Sepsání společenské smlouvy (s.r.o., a.s. - pokud založí jedna osoba zakladatelská listina) a její podpis všemi společníky (notářsky ověřenými) = společnost založena. Společenská smlouva musí obsahovat :obchodní jméno a sídlo společnosti, určení společníků uvedením názvu a sídla PO nebo jména a bydliště FO,předmět podnikání (činnosti), výši ZJ a výši vkladu každého společníka vč. způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, určení správce vkladu, složení základního jmění (s výjimkou v.o.s. a kom. spol.), nepeněžní vklad musí být oceněn znalcem, kt. je jmenován soudem Žádost o získání živnostenského oprávnění na živnostenském úřadu resp. přes CRM formulář. Návrh na zápis do Obchodního rejstříku (do 90 dnů od založení společnosti). Vznik společnosti je den zapsání do OR (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

43 Obchodní společnosti a) Osobní - vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, společně ručí za závazky společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (někdy brána jako smíšená). b) Kapitálové - majetková účast společníků na podnikání, nemusí se osobně účastnit na podnikání, společníci neručí za závazky společnosti, resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

44 Veřejná obchodní společnost Zkratka Ručení společníků za závazky společnosti Minimální výše základního kapitálu Minimální počet zakladatelů veř. obch. spol., v. o. s., Novák a spol. společně, nerozdílně celým svým majetkem není stanovena 2 FO nebo PO Rozdělení zisku/ztráty rovným dílem

45 Komanditní společnost Zkratka kom. spol., k. s. Ručení společníků za závazky společnosti Minimální výše základního kapitálu Minimální počet zakladatelů Rozdělení zisku/ztráty Komplementáři celým svým majetkem Komanditisté do výše svého nesplaceného vkladu Komanditista min Kč zisk 1 : 1, dále kom-áři rovným dílem a kom-isté podle výše vkladů ztráta kom-áři rovným dílem

46 Společnost s ručením omezeným Zkratka spol. s r. o., s. r. o. Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Orgány společnosti Rozdělení zisku společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů min Kč, každý společník min Kč min. 1, max. 50 valná hromada nejvyšší orgán jednatelé statutární orgán dozorčí rada - nepovinná podle poměru obchodních podílů

47 Akciová společnost Zkratka akc. spol., a. s. Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Orgány společnosti Rozdělení zisku neručí min Kč bez veřejné nabídky akcií, min Kč při veřejné nabídce akcií min. 1 PO nebo 2 FO 1 zakladatel zakladatelská listina 2 a více zakladatelů zakladatelská smlouva valná hromada nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán dozorčí rada min. 3 členy podle poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě všech akcií

48 Družstvo Zkratka Ručení společníků za závazky společnosti Min. výše základního kapitálu Min. počet zakladatelů Orgány společnosti Rozdělení zisku není musí obsahovat označení družstvo neručí, pokud stanovy neurčí jinak min Kč min. 5 členů nebo 2 PO členská schůze nejvyšší orgán představenstvo statutární orgán kontrolní komise min. 3 členy podle výše členského vkladu

49 Obchodní společnosti - příklady Př. 1: Komanditní společnost dosáhla zisku Kč. Podle rozhodnutí komplementářů bude 25 % zisku rozděleno mezi společníky. Těmi jsou 2 komplementáři a 3 komanditisté. Společenská smlouva neuvádí žádný postup rozdělení zisku. Komanditisté vložili do společnosti následující částky: pan Starý Kč, pan Malý Kč a pan Kopečný Kč. Vypočítejte čistý zisk každého společníka.

50 Obchodní společnosti - příklady Př. 2: Platí zadání př. 1 s tím rozdílem, že společníci nezaplatili svůj vklad a ve společenské smlouvě je uvedeno, že se zisk rozděluje podle splaceného vkladu. Pan Starý splatil Kč, pan Malý Kč a pan Kopečný Kč.

51 Obchodní společnosti - příklady Př. 3: Společníci vytvořili veřejnou obchodní společnost. Jejich podíly jsou: pan Starý Kč, pan Mladý Kč a pan Konečný Kč. Roční zisk, rozdělovaný mezi společníky, je Kč. Jaký podíl zisku po zdanění obdrží každý společník, když ve společenské smlouvě je pouze dohoda o úročení vkladů ve výši 10 %?

52 Obchodní společnosti - příklady Př. 4: Platí zadání př. 3, společenská smlouva navíc uvádí, že před rozdělením zisku se vyplatí odměna společníkům podle jejich práce v podniku. Pan Mladý dostane jako ekonom Kč, pan Konečný jako technik Kč, pan Starý v podniku nepracuje. Jaké podíly na zisku včetně odměny připadají společníkům?

53 Obchodní společnosti - příklady Př. 5: Akciová společnost dosáhla zisku před zdaněním ve výši Kč. Valná hromada rozhodla, že na jednu kmenovou akcii, kterých je emitovaných ks, vyplatí dividendu ve výši 500 Kč. a) Jaká čistá suma bude vyplacena dohromady všem akcionářům? b) Jakou částku obdrží na svůj účet pan Král, který v rozhodný den drží 200 ks kmenových akcií? c) Jakou výši zadrží společnost jako nerozdělený zisk? d) A jaké jsou daňové příjmy státu ze zisku a.s.?

54 Obchodní společnosti - příklady Př. 6: Akciová společnost dosáhla zisku před zdaněním ve výši Kč. V diskusi na valné hromadě zaznělo, že na jednu kmenovou akcii by měla být vyplacena hrubá dividenda o velikosti 10 % z její nominální hodnoty, která je Kč. Je tento požadavek reálný, pokud víme, že bylo emitováno 10 tis. akcií a společnost chce na investice zadržet alespoň 4 miliony Kč?

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu Úvod do ekonomie letní semestr 2011-2012 17.2.2012 1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS 2011 2012: čtvrtek 13.00

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více