PARADIGMA SPOLEČNOSTI VĚDĚNÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V EVROPSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ POLITICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARADIGMA SPOLEČNOSTI VĚDĚNÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V EVROPSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ POLITICE"

Transkript

1 PARADIGMA SPOLEČNOSTI VĚDĚNÍ A JEHO UPLATNĚNÍ V EVROPSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ POLITICE Karel Šima Jako zastřešující pojmová konstrukce, kterou můžeme nalézt v nejširším spektru textů o terciárním vzdělávání od filozofických úvah nad postmoderní situací po strategické dokumenty vlád, firem a institucí, figuruje nejčastěji knowledge society. Český ekvivalent není zatím jednotný; nejčastěji se objevuje znalostní společnost či společnost znalostí. Arnošt Veselý, který se u nás tímto tématem nejpodrobněji zabýval, používá spojení společnost vědění (Veselý, 2004). Tento koncept byl postupně formulován ve vztahu k dalším teoriím společnosti, které se pokoušely kriticky analyzovat moderní, industriální společnost a popisovat trendy, které vedly k jejímu překonání. Klasická teorie post-industriální společnosti, kterou koncipoval v 60. letech Daniel Bell, popisuje soudobý vývoj jako druhou modernizaci přinášející principiální změny na poli ekonomické produkce. Ve svém stěžejním díle The Coming of Post-Industrial Society Bell analyzoval proměnu soudobé společnosti ve dvou liniích na úrovni sociální struktury a politického řádu ( sektor kultury ponechal Bell pro pozdější analýzu). Necháme-li otázky změny politického řádu stranou, znamená to pro něj na úrovni sociální struktury především změny v hospodářské oblasti, tj. v rozložení zaměstnanosti, a následně v proměňujícím se vztahu teorie a empirie, resp. vědy a technologie. Post-industriální společnost je tak charakterizována těmito pěti aspekty (Bell, 1985, s. 32): a) přechod od hospodářství produkujícího komodity k hospodářství služeb b) priorita profesionalizovaných a technicky kvalifikovaných zaměstnání c) klíčové postavení teoretického vědění jako zdroje inovací a výchozího bodu společensko-politického plánování d) orientace na budoucnost na technický pokrok a technologie e) vytváření nových inteligentních technologií Bude-li nás zajímat především jeho chápání nového postavení vědění v současné společnosti, je potřebné vysvětlit jeho chápání pojmu teorie. O téměř všech významných odvětvích hospodářství se dalo v 60. letech, kdy Bell svou knihu psal, říci, že jsou postaveny na vynálezech pocházejících již z 19. století (ocelářský, automobilový, telefonní, letecký průmysl, elektroprůmysl) 1). Zatímco inovátoři předminulého století byli povětšinou talentovaní amatéři 2), s příchodem první světové války začalo dominovat výzkumu a vývoji zásadní využívání teoretických principů a poznatků a změněný vztah k technologii. Podobně začaly, podle Bella, ve 20. století hrát významnou roli ekonomické teorie ve vytváření politických rozhodnutí. Formulování politických priorit a cílů se stále více dostávalo do souvislosti s teoriemi společnosti, jejího fungování a prognózami vývoje. Teoretické vědění se tak stává axiálním principem společnosti a univerzity, výzkumné organizace a vědecké instituce axiálními strukturami nastupující společnosti, neboť jsou místem koncentrovaného vytváření inovací (Bell, 1985, s. 41). Přestože se v pozdějších konceptech dostalo podobě tohoto vědění poněkud jiného zaměření, které odsouvalo dichotomii teorie/empirie do pozadí, Bellova formulace klíčového postavení vědění v post-industriální společnosti předznamenala směr nejen v chápání role terciárního sektoru v dynamických procesech společenských a (především) ekonomických proměn, ale naznačila také trend k nárůstu významu teoretického výzkumu v řízení a ovlivňování těchto procesů. Druhým pojmem, který se v různých konotacích objevuje v souvislosti se společností vědění, je informační společnost. Základní myšlenkou je, že klíčovým faktorem všech procesů ve společnosti se stávají informace. Z toho se pak odvíjí nová struktura společnosti, v rám- 1) Nejen proto, že tento výčet vychází ze situace před 40 lety, která vykazovala zjevně zcela jiné charakteristiky než ta dnešní, ale také pro poněkud paušalizující srovnání, je tento argument dnes již velmi sporný. 2) Daniel Bell uvádí případ Alexandra Grahama Bella. 31

2 ci níž je klíčový vztah k informacím, jejich přenosu a generování. Počátkem 70. let vyvolal tyto úvahy nástup nových technologií, o kterých se předpokládalo, že zcela promění moderní společnosti. S narůstajícím množstvím technických inovací, a především s rozšířením a prosazením nových technologií do praxe, se ukázalo, že pouze informační a komunikační technologie (ICT) a pojem informace vůbec nestačí k popisu rozsáhlých proměn kategoriálního systému klasické moderny. Jakkoli bezpochyby ICT byly a jsou základním impulzem změn, jejich postavení a vliv je nutné analyzovat vzhledem k uživatelskému prostředí, tj. vzhledem k společenským, ekonomickým a politickým systémům a jejich aktérům. Zde má také počátek aspekt, který se později stal charakteristický pro koncept společnosti vědění. Již od počátku 70. let můžeme sledovat snahy aplikovat teoretické závěry výzkumu (především) ekonomického potenciálu ICT v normativní rovině ve formě strategií pro národní rozvoj (viz Ebersbach et al., 2003, s. 10). Prvním takovým projektem byl japonský Plan for Information Society. A National Goal Towards Year 2000 z roku 1972 (JACUDI, 1972). Cílem bylo vybudovat nové Japonsko přechodem od průmyslové společnosti ke společnosti založené na informacích. Podobně přišla o několik let později iniciativa od francouzského prezidenta Giscarda d Estaing, která měla výsledek v tzv. Nora-Mincově zprávě L informatisation de la société a která konstatovala, že pro překonání krize tehdejší francouzské společnosti je zapotřebí aktivní státní politika informatizace (tj. podpora a zavádění informačních technologií). ICT měly hrát rozhodující roli pro udržení rovnováhy mezi státem jako garantem obecného veřejného zájmu a tržními silami jako potenciálním zdrojem monopolizace informačních technologií (Petrella, 2000). Tyto příklady představují jedny z prvních strategických dokumentů, které propojují teoretické pojmy, jejich kulturní a společenský kontext s jasně vymezenými politickými cíli a hledáním priorit v rámci národních či mezinárodních rozvojových programů 3). Tento aspekt se, jak se zdá, stal později příznačným právě pro koncept společnosti vědění a také pro pojem vědění, který implikuje. Pojem společnosti vědění zaznamenal v posledních dvaceti letech takovou konjunkturu, že oba výše zmíněné koncepty nejen přesáhl v intenzitě a šíři recepce, ale současně infiltroval jejich hlavní charakteristiky a další post-proudy v sociálních a kulturních vědách. Přestože je dnes používán jako relativně neproblematický souhrn znaků současného stavu západní společnosti, v jeho základu stojí dvě tendence, které odrážejí dva disciplinární diskurzy. Oba se odrážejí již v nejobecnější definici, která uvádí, že hlavní charakteristikou společnosti vědění je to, že vytváření a využití vědění se stalo převládajícím faktorem v tvorbě bohatství (viz např. Building, 2002). Na jedné straně jde tedy o změněné postavení vědění a produkce vědění ve společnosti (sociologie vědění), na druhé straně je zdůrazněn ekonomický aspekt tohoto procesu, tj. oproti moderním způsobům produkce, založeným na fyzickém kapitálu a na množství lidské práce, se staví ekonomika založená na znalostech (knowledge-based economy), pro niž je hlavním faktorem růstu množství vědění potřebné k výrobě určitého produktu (Veselý, 2004, s. 438). Tyto dva zdroje pak odrážejí kategoriální systémy, sociologický, resp. ekonomický, které se v pojmu společnost vědění prolínají a pronikají dále i do neakademických, normativních dokumentů. 3) Úplný přehled pohledů na pojem informační společnost dává studie Ilkka Tuomi (Tuomi, 2001) jak po stránce politicko-strategické, tak konceptuálně-teoretické. Autor používá poněkud zmatečně jako synonymum pojem společnost vědění, přestože se zabývá v převážné části práce postavením, vlivem a funkcí ICT ve společnosti. V kapitole o výzkumu společnosti vědění podává zajímavý přehled možných výzkumných přístupů, sahající do tří Peter Drucker, který své postavení významného vědce získal mimo jiné svou poradenskou prací v oblasti managementu a ekonomických studií, je považován za otce konceptu společnosti vědění 4). Drucker formuloval některé principy, které se později dostaly i do diskusí, strategických dokumentů a mezinárodních úmluv, jež s diskurzem společnosti vědění pracovaly v 90. letech a zůstávají referenčním polem dodnes. Ve svých analýzách práce, organizace a politického systému se zaměřil mimo jiné na ekonomii a produktivitu vědění (Drucker, 1993). V opozici vůči klasickým ekonomickým školám charakterizoval postkapitalistickou společnost na základě parametru produktivity znalostí, která ve vyspělých společoblastí (každodenní život, systémy produkce, instituce a kultura), který skýtá široké možnosti pro další využití. 4) V Druckerově práci k tomuto tématu, která byla přeložena do češtiny, je používán český ekvivalent společnost znalostí. V anglickém originále jde však o knowledge society. 32

3 nostech stále více rozhoduje o ekonomické výkonnosti a úspěchu. Součástí této produktivity je také, ne-li především, přeměna poznatků a znalostí do úspěšných výrobků a služeb (Drucker, 1993, s. 166). Do centra pozornosti se tak dostaly inovace a jejich využitelnost pro ekonomický růst. Drucker vypracoval velmi praktický a účinný soubor zásad a zásahů, které jsou aplikovatelné na úrovni organizací, resp. jejich managementu, aby bylo vědění co možná nejefektivněji využíváno v produkci bohatství a organizace plnily svůj úkol, který mají ve společnosti. Přestože se jeho analýzy týkaly především sféry podnikání, snažil se vždy ukázat, jak ekonomie znalostí funguje i v ostatních oblastech ( organizacích ) společenského života a jaké důsledky má pro fungování společnosti jako celku. Organizace podle něho jsou ústředním prvkem ve společnosti, který umožňuje přechod od jednotlivých poznatků k systematizovanému a aplikovatelnému poznání. Jejich základní funkcí je integrovat různé typy znalostí, které jsou samy o sobě sterilní. Přestože jde o spojení a spolupráci specialistů různých úzkých oblastí, musí mít organizace základní a jasně definovaný účel a úkol. Aby tuto svou funkci mohly vykonávat efektivně, musí být autonomní; jestliže se stávají nástroji realizace vládní politiky, okamžitě ztrácejí výkonnost (Drucker, 1993, s. 56). Klíčovým pojmem ve vztahu ke společnosti je pro Druckera odpovědnost. V běžných podmínkách se očekává, že budou organizace egocentrické, že budou prosazovat svůj partikulární úkol ve společnosti jako dominantní. Drucker však podotýká, že i toto jejich zaměření musí mít své meze, které jsou ohraničeny sociální odpovědností. Odpovědnost organizace vůči společnosti je sice podle něj trvalým požadavkem, Drucker jej však v obecné (teoretické) rovině nedefinuje. Toto slepé místo Druckerova konceptu dostává konkrétní podobu, je-li aplikováno na školský systém je jasně vymezeno, jsou analyzovány trendy proměn a potřebné cíle. Rysy, které by mělo vykazovat školství ve společnosti založené na znalostech, jsou (Drucker, 1993, s. 174): a) gramotnost vysokého řádu b) motivace k nepřetržitému vzdělávání c) otevřenost vůči všem (věková i sociální) d) získávání nejen vědomostí, ale i dovedností e) vzdělávání nejen v rámci školských institucí, ale i mimo ně (podniky, vládní agentury, neziskové organizace atd.) Základními pilíři těchto trendů pak mají být využití informačních technologií, procesní znalosti ( učení umění se učit ), prostupnost studia, partnerství škol s jinými (např. zaměstnavatelskými) organizacemi a odpovědnost škol za své výsledky. Jak ukazuje aktuální výzkum ve vysokém školství, Druckerovy práce bezpochyby ovlivnily soudobé směřování (řízení) terciárního sektoru více, než by se na první pohled zdálo 5). Souvislosti nacházíme jak v oblasti obsahu vzdělávání (procesní znalosti dovednosti, kompetence), celoživotního vzdělávání a s tím souvisejícího ocenění vzdělávání mimo školu a odpovědnosti školy vůči společnosti (kvalita), tak i v požadavku otevřenosti, prostupnosti vzdělávání a jeho propojení s jinými společenskými sektory (především s ekonomickým). V 90. letech se dostalo pojmu společnosti vědění nové pozornosti, a to v akademickém diskurzu především v souvislosti s diskusemi o novém způsobu produkce vědění ( new production of knowledge ), které vyprovokoval sborník s tímto názvem, vydaný v roce 1994 a redigovaný Michaelem Gibbonsem (Gibbons et al., 1994). Tato debata přenesla poněkud důraz z ekonomického vymezení problému do kontextu sociologie vědění, noetiky a teorie vědy, aniž by však současně široký vliv předcházejících, na ekonomickém základě formulovaných konceptů nějak výrazněji omezila. Hlavním přínosem tohoto přístupu je ideálně typické vymezení dvou modů produkce vědění, které odráží charakteristiky tradičního, resp. nově nastupujícího fungování vědeckých procesů. Svým způsobem tento koncept zahrnuje hlavní charakteristiky výše představených pojetí, dává jim nový rámec, některé aspekty doplňuje, jiné zdůrazňuje nebo naopak vynechává. Základní charakteristika o tradičním Modu 1 říká, že produkce vědění je organizovaná hierarchicky, disciplinárně a primárně se odehrává na univerzitách. Hodnocení je prováděno především v rámci akademické komunity (prostřednictvím peer review a patronských vztahů), stejně jako určování problémů a cílů výzkumu. Vědění zde vzniká v úzké skupině lidí, přičemž rozhodující je individualita jednotlivých vědců. Důraz je kladen na čistou objektivitu, primární principy ( velké teorie ) a důsledné oddělení základního a aplikovaného výzkumu. Oproti tomu Modus 2 je nehierarchický ( heterarchický ), transdisciplinární, organizační 5) Naopak ovšem je také možné interpretovat jeho přínos jako geniální předpověď přinejmenším na 20 let dopředu. 33

4 struktura je heterogenní, protože vzniká na základě konkrétních a přechodných aliancí, určených k řešení konkrétních, jednotlivých problémů. Současně výzkum zahrnuje širší škálu partnerů i mimo akademickou obec, spojuje dohromady aplikovaný a základní výzkumný aspekt, probíhá v naprosté většině týmovou formou. Obecně se posilují vazby produkce vědění s jeho uživateli, tedy se společností výzkumné problémy jsou definovány ve vztahu k relevantním sociálním partnerům, zdůrazňuje se odpovědnost vůči společnosti, kvalita je měřena ve spolupráci se všemi aktéry ve společnosti. Na důležitosti nabývá sociální distribuce vědění, jeho šíření v sociálních sítích, a tím i samotný problém komunikačních kanálů, diseminace a problém vazeb mezi aktéry a jejich propustnosti. Jestliže je pak obecně konstatována narůstající role produkce vědění, pak zde právě hrají významnou roli faktory propojení ( zasíťování ) vědění ve společnosti spolupráce průmyslu, vlád, výzkumných a vzdělávacích institucí, ale i médií a širší veřejnosti. Proměna organizační struktury se pak týká i vzdělávání terciárního, neboť to má být stále centrem, kde se vytváří nové vědění. Nastupující institucionální diverzita pak znamená, že se produkce vědění odehrává nejen na tradičních univerzitách, ale i ve výzkumných centrech (často typu think-tank), konzultačních sítích, a především v nových formách, v nichž se tyto instituce spojují na základě spolupráce různých aktérů ve společnosti (veřejný, podnikatelský, akademický sektor). Popsanému konceptu se dostalo kritiky z různých stran, kterou lze shrnout do jednoho hlavního proudu. Již od začátku bylo poukazováno, že podoba Modu 2 je formulována spíše preskriptivně jako manifest než jako analýza současné situace postavení vědění ve společnosti (Smith, 2003). Už samotný přechod mezi mody naznačuje, že zde jde o projekt, který dává možnost rozvinout představované charakteristiky a který je tak staví do normativní roviny. Spíše než s hypotézou nebo s popisem objevujících se tendencí máme co do činění s představou společnosti na přechodu, která implikuje na jedné straně predikci vývoje, na druhé straně staví do popředí konkrétní směr vývoje a jeho možné aplikace. Ať již se v tomto případě jednalo o nezamýšlený vedlejší produkt nebo o jasně definovaný cíl, vliv tohoto konceptu na diskurz politického a strategického plánování druhé poloviny 90. let je neoddiskutovatelný. Diskurz společnosti vědění se dnes stal meta-narací velké většiny dnešních společností a zaujal tak významné místo v téměř globálně sdílené politické racionalitě, která legitimizuje širokou škálu mezinárodních, národních i regionálních politik, projektů, strategií i nezávislých nevládních aktivit. Vyvstává tak otázka, jakou podobu nabývá, je-li aplikován v tak rozsáhlém prostoru a v rozdílných kontextech (kulturně, geograficky, ekonomicky nebo historicky definovaných)? Jednou z možností je zkoumat diskurz společnosti vědění jako pole utváření určité racionality, ze které vycházejí mechanismy moci a její legitimizace u jednotlivých aktérů (viz Nokkala, 2005). Pozornost však musí být nejprve věnována zdrojům této legitimizace v podobě mezinárodněpolitických dokumentů (policy documents), vztahujících se k vysokoškolskému vzdělávání, které jsou založeny na pojmu společnosti vědění. Jako nástin této analýzy bude nyní sloužit několik příkladů významných dokumentů týkajících se vysokoškolské politiky na evropské úrovni. Prvním dokumentem, který stavěl na pojmu společnost vědění a který měl stanovit pravidla pro komunitární aktivity ve vzdělání pro léta , bylo sdělení Evropské komise Towards a Europe of knowledge (COM(97)563) z roku 1997, které vytklo za cíl aktivovat pomocí společné politiky přechod ke společnosti vědění. Základem bylo konstatování, že ekonomická konkurenceschopnost, zaměstnanost a individuální spokojenost občanů Evropy již nejsou a nebudou založeny na produkci fyzických komodit, nýbrž na produkci a diseminaci vědění, jejichž základními pilíři je výzkum, vzdělání a výchova a inovace. Zvláštní místo bylo dáno celoživotnímu vzdělávání jako jednomu z dřívějších cílů Evropské unie (EU), který usiloval o podporu přístupu kvalitních znalostí/ vědění pro všechny. Pojem Evropa znalostí/vědění zde byl použit jako strategický cíl, jenž reprodukoval některé charakteristiky diskurzu společnosti vědění a jenž byl zdůvodněn nutností čelit výzvám 21. století. Oproti tomu nejvýznamnější strategické komunitární dokumenty reflektovaly diskurz společnosti vědění jen v jeho ekonomických aspektech, které měly sloužit k oživení hospodářského postavení Evropy v globálním srovnání. V základním dokumentu Lisabonské strategie European Council Conclusions (2000) byl vytyčen nový strategický cíl pro následující dekádu stát se nejvíce konkurenceschopnou a na znalostech založenou ekonomikou na světě, schopnou udržitel- 34

5 ného ekonomického růstu s více a lepšími pracovními příležitostmi a větší sociální soudržností. Důraz na ekonomickou integraci zde byl doplněn dvěma body, které měly nastartovaný proces podpořit informační společnost pro všechny 6) a vytvoření Evropského prostoru výzkumu a inovací. První bod, navazující na programy iniciované již v 70. a 80. letech, se měl soustředit na využití internetu, mobilních technologií a obecně ICT 7). Druhý směr pak měl umožnit větší spolupráci, mobilitu, investice a komunikaci v oblasti výzkumu (viz Follow-up of Lisbon European Council Conclusions). Do těchto strategických dokumentů se dostaly pouze útržky původních konceptů, které ovšem zůstaly základním argumentačním pozadím, proč a jak vyvíjet v tomto směru aktivní politiku 8). Oblasti vzdělávání, jako sféře vyčleněné ze společné evropské legislativy 9), se dostalo zvláštního 6) K tomu viz dokumenty: Building the Information Society for us all; Information Society jobs quality for change Exploiting the Information Society s contribution to managing change and enhancing quality in employment (SEC(2002)372); The Information Society s potential for social inclusion in Europe (SEC(2001)1428); Council resolution on the employment and social dimension of the information society. 7) Rozpracování tohoto bodu se dostalo v pracovním dokumentu Evropské komise Building the knowledge society. Social and Human Capital Interaction, ve kterém je analyzován na jedné straně vliv ICT v oblasti zaměstnanosti, na druhé straně pak koncept sociálního a lidského kapitálu a jeho souvislosti s učením, podnikáním a sférou práce. Posledně jmenované oblasti reflektují i aspekty konceptu společnosti vědění jako jsou znalostní sítě, management znalostí ad. Příznačně jsou hlavní směry analýzy vedeny vzhledem k ekonomickému růstu a k sociální soudržnosti a nevěnují se tak speciálně vzdělávacím systémům. 8) V důsledku takříkajíc implementační mezery, která se projevila v naprosto nedostatečném plnění cílů Lisabonské strategie, se ukázalo v roce 2004 jako nezbytné vytvořit její nový rámec (Společně k růstu a zaměstnanosti. Nový začátek Lisabonské strategie, KOM(2005)24). Ten nově stanovil jako jednu ze tří priorit znalosti a inovace a specifikoval hlavní kroky k její realizaci. Orgánům veřejné správy uložil uskutečňovat naši vizi znalostní společnosti, především zvýšením a zlepšením investic do výzkumu a vývoje, usnadněním inovací a zaváděním ICT. Hlavní posun nastal tedy v akcentu na inovace a v investicích do nich. 9) Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství ve znění platném ke dni 1. února 2003 (konsolidovaná verze ve znění Smlouvy z Nice) uvádí ke kapitole vzdělání, odborná výchova a mládež (čl. 149): Společenství by mělo přispívat k rozvoji kvalitního vzdělání prostřednictvím podpory spolupráce mezi členskými státy, při současném plném respektu k odpovědprostoru, v rámci něhož se rozvíjí spolupráce mezi evropskými státy a která vykazuje částečně vlastní dynamiku. V okruhu vysokého školství je to boloňský proces, který se postupně propojil s ostatními aktivitami Evropských společenství a v současnosti již zcela přebral roli nositele a iniciátora změn na poli evropského vysokého školství 10). Boloňská deklarace výslovně zmiňuje pouze pojem Evropy znalostí, která je široce uznávána jako nenahraditelný faktor sociálního a lidského růstu a jako nepostradatelná součást upevňování a obohacování evropského občanství. Diskurz společnosti znalostí je v textu zastoupen poměrně řídce. Základní formulované cíle tak např. obsahují poukaz k celoživotnímu vzdělávání (viz Drucker) nebo k udržování kvality, jejich vazby mimo systémy terciárního vzdělávání však nejsou reflektovány ani zohledněny ve vztahu k potřebným krokům. Pražské komuniké, které částečně konkretizovalo základní pilíře boloňského procesu, obsahuje pouze jediný poukaz k budoucí Evropě, jejíž společnost i ekonomika budou založeny na znalostech, příznačně u bodu týkajícího se celoživotního učení. Ostatní pilíře se obecně věnují vytváření standardů (kredity, kvalifikace, kvalita, tituly), které se tématům společnosti vědění stále více vzdalují. Určitý obrat znamenalo nové zhodnocení boloňské procesu v roce 2003 v Berlíně, kde se objevily nové problémové aspekty. Především byla poprvé (ve výsledném Komuniké) zmíněna vazba terciárního sektoru na výzkum a vývoj a vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA), která má posílit Evropu znalostí. Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a ERA byly označeny za dva pilíře společnosti založené na znalostech. Vysoké školy mají posílit roli výzkumu a vývoje ve vztahu k technologickému, sociálnímu a kulturnímu vývoji a k potřebám společnosti. Role vysokých škol jako partnera má být dosažena podporou doktorského studia a postdoktorského výzkumu, mezioborového charakteru výzkumu nosti členských států za obsah vyučování, organizaci vzdělávacích systémů a jejich kulturní a jazykovou mnohotvárnost. 10) Ve sdělení Evropské komise z Modernizace vzdělávání a odborné přípravy: zásadní příspěvek k prosperitě a sociální soudržnosti v Evropě. Předloha společné zprávy Rady a Komise o pokroku z roku 2006 týkající se provádění pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 (KOM(2005)549) se přímo uvádí: Boloňský proces i nadále pohání reformy struktur vysokoškolského vzdělávání. V popředí rozvoje vnitrostátních politik v tomto odvětví stojí spíše než Lisabonská strategie boloňský proces. 35

6 a odstraněním překážek na národní i evropské úrovni. Současně byla dále zdůrazněna potřeba sociální soudržnosti a zmírnění sociálních nerovností. Zvláštní oddíl, věnovaný hodnocení kvality, zahrnuje již na jedné straně vytváření standardů na základě spolupráce reprezentací jednotlivých aktérů terciárního sektoru (EUA, EURASHE, ESIB), na druhé straně deklaruje nutnost odpovědnosti akademického systému a každé jednotlivé vysoké školy. V další (a zatím poslední) fázi boloňského procesu byly stanovy priority na konferenci ministrů v Bergenu v roce Jako nejobecnější cíl je opět uvedeno pěstovat naše bohaté dědictví a kulturní mnohotvárnost, která přispívá ke společnosti založené na znalostech. Jako základní partneři jsou jmenovány instituce vysokého školství, jejich zaměstnanci a studenti. V tomto směru je pak zahrnuta i EI Pan-European Structure jako zastřešující instituce odborových organizací a ENQA jako evropská síť institucí zajišťujících kvalitu. Průlomovým krokem bylo navíc navázání spolupráce s Union of Industrial and Employers Confederations of Europe (UNICE), tedy Unií průmyslových a zaměstnavatelských evropských konfederací. Postupně tak krystalizuje skupina aktérů, která je zainteresována na vysokém školství a odpovídá široké škále partnerů, jak ji předpokládá koncept společnosti vědění. Neméně důležité je vyjádření přesvědčení, že úspěšnost cílů procesu je do značné míry závislá na intenzitě kooperace mezi jednotlivými partnery, zvláště v situaci, kdy je již příslušný legislativní rámec ustaven. Současná fáze boloňského procesu však již prochází také kritickou reflexí z různých stran. Příkladem může být materiál Evropské komise From Bergen to London z ledna 2006, který navazuje na sdělení komise Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: možnost pro univerzity plně přispět k Lisabonské strategii z dubna Nutnost reforem ve vysokoškolských systémech je zde zdůvodněna klasickým poukazem k budoucí změně hospodářské struktury Evropy, a to v přesunu od výrobní základny k průmyslovým odvětvím a službám, založeným na znalostech. Evropské univerzity by měly sloužit jako motor těchto změn, aby hrály odpovídající roli v Evropě znalostí. Zmíněný dokument otevírá otázky, které zatím nejvíce korelují s charakteristikami konceptu společnosti vědění, jak jej anticipoval Peter Drucker či jak se objevují v pojetí new production of knowledge. Jsou zde jmenována slabá místa evropského vysokoškolského systému, která jsou zčásti definována na základě diskurzu společnosti vědění: nedostatečně otevřený přístup k terciárnímu vzdělání, nadměrná regulace, podfinancování (resp. efektivita financování), nízká podpora dokonalosti/excelence, malá pružnost a otevřenost světu, komunikace, potřeba lepšího systému a institucionálního řízení (posílení veřejné zodpovědnosti, institucionální modernizace). Na tomto výčtu se ukazuje, že je-li aplikován diskurz společnosti vědění v oblasti terciárního vzdělávání, dostávají se do popředí především tři oblasti fungování na institucionální úrovni, decentralizace systému a současně posílení sociální odpovědnosti. Ve své přehledové monografii o integračních procesech vysokoškolských systémů v poválečné a dnešní Evropě (Universities and the Europe of Knowledge) konstatuje Anne Corbett, že v polovině 90. let byla pro vznikající paradigma Evropy znalostí do značné míry určující diskuse nad konceptem ekonomiky založené na znalostech (Corbett, 2005, s. 196). Uvedený přehled měl posloužit k načrtnutí linií, k jakým proměnám strategicko-politického diskurzu dochází na evropské úrovni v posledních deseti letech, jak je koncept společnosti vědění transformován a postupně více a více integrován do evropské vysokoškolské politiky a které jeho prvky se dostávají do popředí. S tím jak se objevují nová témata, jak jsou do integračních procesů inkorporováni další aktéři vysokoškolských systémů, jak se proměňuje společenský a kulturní kontext, proponované priority se postupně proměňují směrem ke stále komplexnějšímu nahlížení společenských proměn. V rámci diskurzu společnosti vědění se tak do popředí dostávají problémy související se sociální kohezí 11), kulturními diferencemi a normativním základem evropské integrace. Přestože však neustále mění svůj obsah, nepřestává být diskurz společnosti vědění obecným rámcem politické racionality v oblasti vzdělávání a výzkumu. Zůstává tak trvající a neopominutelnou výzvou pro vytváření a ovlivňování systémů terciárního vzdělávání a představuje pro nás otevřené pole pro formování rozhodovacích procesů ve vysokoškolské politice nejen na mezinárodní úrovni. 11) Možná překvapivě se tak dostává pozornosti aspektu, na který již výrazně upozornil Peter Drucker, v jehož konceptu pojem sociální odpovědnosti hrál významné, přestože částečně nedefinované postavení. Vlivem měnících se způsobů produkce vědění na sociální stratifikaci se zabývá Robert B. Reich ve své knize Dílo národů (Reich, 2002). 36

7 Literatura: [1] BELL, Daniel: Die nachindustrielle Gesellschaft, Campus Verlag: Frankfurt a/m, New York [2] CORBETT, Albert: Universities and the Europe of Knowledge. Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurship in European Union Higher Education Policy, , Palgrave Macmillan: New York [3] DRUCKER, Peter: Postkapitalistická společnost, Management Press: Praha [4] E B E R S B A C H, A n j a, H E I G E L, R i c h a r d, SCHNAKENBERG, Thomas: Missing Link Fragen an die Informationsgesellschaft, Regensburg [5] GIBBONS, M., LIMOGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZMAN, S., SCOTT, P., TROW, M.: The New Production of Knowledge. The Dynamics od Science and Research in Contemporary Societies, Sage: London [6] PETRELLA, Riccardo: Information and Communication Technology. Achievements and Prospects, The 2nd NAMUR AWARD Lecture, Institut d Informatique, [http://www.info.fundp.ac.be/~jbl/ifip/na1993_ Lecture.htm#(2)]. [7] SMITH, Mark: Producing and Consuming Knowledge: The Relevance of the New Production of Knowledge Debate for Disciplinary and Transdisciplinary Social Science, Working Draft, [8] TUOMI, Ilkka: From Periphery to Center: Emerging Research Topics on Knowledge Society, [http://www.tekes.fi/julkaisut/emerging_research_ Topics_on_Knowledge_Society.pdf]. [9] VESELÝ, Arnošt: Společnost vědění jako teoretický koncept, Sociologický časopis 40 (2004), č. 4, s [10] REICH, Robert: Dílo národů. Příprava na kapitalismus 21. století, Prostor: Praha Dokumenty: Building the Knowledge Society, Report to Government, December 2002, Information Society Commision [http://www.isc.ie/downloads/know.pdf#search=% 22knowledge%20society%22] Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Společné prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. června 1999, DeklaraceBologna.pdf Follow-up of Lisbon European Council Conclusions st07/07953en0.pdf FROM BERGEN TO LONDON: The EU Contribution, bologna/report06.pdf PRESIDENCY CONCLUSIONS, LISBON EUROPEAN COUNCIL, 23 AND 24 MARCH 2000, CONCLUSIONS_Lissabon.pdf Realizace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Komuniké Konference ministrů odpovědných za vysoké školství v Berlíně 19. září 2003, pdf The European Higher Education Area Achieving the Goals. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, May 2005, KomunikeBergenEN.pdf Towards a Europe of knowledge (COM(97)563) ec.europa.eu/education/doc/other/orient/orie_ en.html#construire 37

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Společnost vědění jako teoretický koncept

Společnost vědění jako teoretický koncept Společnost vědění jako teoretický koncept ARNOŠT VESELÝ* Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha The Knowledge Society as a Theoretical Concept Abstract:

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více