Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II"

Transkript

1 Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Příslušná určená použití látky nebo směsi: Pojivá malta Oblast použití [SU]: SU19 - Stavebnictví a stavitelské práce Kategorie chemických výrobků [PC]: PC 9b - plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína Kategorie předmětů [AC]: AC99 - Není třeba. Kategorie uvolňování do životního prostředí [ERC]: ERC99 - Není třeba. Nedoporučená použití: V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Berner spol. s.r.o., Jinonická 80, CZ Praha 5 Telefon: , Fax: Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu viz oddíl 16 tohoto bezpečnostního listu. ová adresa kompetentní osoby: - NEPOUŽÍVEJTE prosím k žádostem o bezpečnostní listy. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce: Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.: , (24 h) Telefon společnosti pro případ havárie (nouze): +49 (0) 700 / (BRC) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Třídou Kategorií Standardní větou o nebezpečnosti nebezpečnosti nebezpečnosti Eye Irrit. 2 H319-Způsobuje vážné podráždění očí.

2 Strana 2 ze 33 Skin Irrit. 2 H315-Dráždí kůži. Skin Sens. 1 H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci. Aquatic Chronic 3 H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Klasifikace podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně změn) Xi, Dráždivý, R36/38 Senzibilizující, R43 Nebezpečný pro životní prostředí, R Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Varování Standardní větou o nebezpečnosti H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H315-Dráždí kůži. H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Prevence P261-Zamezte vdechování par nebo aerosolů. P280-Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Reakce P314-Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 2-Hydroxyethyl-methakrylát Hydroxypropylmethakrylát (směs izomerů) Ethylen-dimethakrylát 2.3 Další nebezpečnost Směs neobsahuje látku typu vpvb (vpvb = velmi perzistentní, velmi bioakumulační), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006. Směs neobsahuje látku typu PBT (PBT = perzistentní, bioakumulační, toxická), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/ Látka n.r. 3.2 Směs 2-Hydroxyethyl-methakrylát ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Registrační číslo (REACH) -- Index X EINECS, ELINCS, NLP

3 Strana 3 ze 33 CAS CAS Obsah v (%) 2,5-<10 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Dráždivý, Xi, R36/38 Senzibilizující, R43 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Vinyltoluen Registrační číslo (REACH) -- Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS Obsah v (%) 2,5-<10 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Hořlavý, R10 Zdraví škodlivý, Xn, R20 Dráždivý, Xi, R36/37/38 Zdraví škodlivý, Xn, R65 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Ethylen-dimethakrylát Registrační číslo (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS Obsah v (%) 0,1-<1 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Dráždivý, Xi, R37 Senzibilizující, R43 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317 Hydroxypropylmethakrylát (směs izomerů) Registrační číslo (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS Obsah v (%) 0,1-<0,5 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Dráždivý, Xi, R36 Senzibilizující, R43 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Text R-vět/H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Při nadýchání Vyvést osobu z ohroženého prostoru. Vyvést osobu na čerstvý vzduch a konzultovat lékaře podle symptomů.

4 Strana 4 ze 33 Při styku s kůží Znečištěné, kontaminované části oděvu ihned odstraňte, omyjte důkladně velkým množstvím vody a mýdlem, v případě podráždění kůže (zarudnutí atd.) navštivte lékaře. Při zasažení očí Vyjměte kontaktní čočky. Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody, v případě potřeby vyhledat lékaře. Při požití Důkladně vypláchnout ústa vodou. Podat velké množství vody, ihned vyhledat lékaře. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokud je to tento případ, opožděné symptomy a působení jsou uvedeny v oddílu 11, příp. u způsobů požití/přijetí v oddílu 4.1. V některých případech je možné, že se příznaky otravy objeví teprve po delší době/několika hodinách. Záněty spojivek zarudnutí kůže kožní vyrážka Dermatitida (zanícení pokožky) 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření neov. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva CO2 Pěna Suchý hasící prostředek Vodní mlha Rozptýlený proud vody Nevhodná hasiva Proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru mohou vznikat: Oxidy uhlíku Toxické plyny Výbušné směsi par se vzduchem 5.3 Pokyny pro hasiče V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Podle velikosti požáru Příp. kompletní ochrana Ohrožené obaly chladit vodou. Kontaminovanou vodu k hašení odstranit podle platných účedních předpisů. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistit dostatečné větrání. Odstranit zápalné zdroje, nekouřit. Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

5 Strana 5 ze 33 V případě úniku většího množství zachytit. Netěsnosti odstraňte, pokud to není nebezpečné. Zabránit vniknutí do povrchových a spodních vod i do půdy. Nevylévejte do kanalizace. V případě nehody s únikem do kanalizace informovat příslušné úřady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zachyťte mechanicky a zlikvidujte dle oddílu 13. Nebo: Zachyťte pomocí absorbentu (např. univerzálního absorbentu, písku, křemeliny) a zlikvidujte dle oddílu Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 13 a osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. ODDÍL 7: Zacházení a skladování Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8 a Opatření pro bezpečné zacházení Všeobecná doporučení Zajistit kvalitní větrání místnosti. Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou. Na pracovišti je zakázáno jíst, pít, kouřit a ukládat potraviny. Řídit se pokyny na etiketě a návodem k použití. Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Uchovávat mimo dosah nepovolaných osob. Produkt neskladovat na chodbách a schodištích. Produkt ukládat jen v originálních uzavřených obalech. Chránit před vlhkostí a skladovat v uzavřených obalech. Uložit na dobře větraném místě. Skladovat jen při teplotách od 5 C do 25 C. Ukládat v chladu Skladovat v suchu. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Pojivá malta 8.1 Kontrolní parametry ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 2-Hydroxyethyl-methakrylát Oblast použití Cesta expozice / Složka životního prostředí Pracovník / zaměstnanec Pracovník / zaměstnanec Účinek na zdraví Deskript or Hodno ta Jednotka Člověk - inhalační Dlouhodobý DNEL 4,9 mg/m3 Člověk - dermální Dlouhodobý DNEL 1,3 mg/kg bw/d Poznámk a

6 Strana 6 ze Omezování expozice Vhodné technické kontroly Životní prostředí - voda PNEC 0,482 mg/kg Zajistit dostatečné větrání. Lze je docílit i lokálním odsáváním nebo běžným větráním. Nestačí-li to ke snížení koncentrace pod limitní AGW / PEL, používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest. Platí pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hraniční expoziční hodnoty Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi. Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky. Ochrana očí a obličeje: Utěsněné ochranné brýle s postranními štítky (EN 166). Ochrana kůže - Ochrana rukou: Chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374). Případně Při krátkodobém kontaktu: Ochranné rukavice z nitrilkaučuku (EN 374) Minimální síla vrstvy v mm: > 0,1 Doba permeace (doba průniku) v minutách: < 0,5 Rukavice jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Doporučuje se ochranný krém na ruce. Ochrana kůže - Jiná ochrana: Ochranné pracovní oděvy (např. ochranná obuv EN ISO 20345, pracovní oděv s dlouhými rukávy) Ochrana dýchacích cest: Při překročení PEL (Přípustné expoziční limity). Ochranná dýchací maska, filtr A (EN 14387), charakteristické zbarvení hnědé Dodržovat limity životnosti ochranných dýchacích přístrojů. Tepelné nebezpečí: Nevztahuje Další informace k ochraně rukou - Nebyly provedeny žádné testy. Výběr byl u směsí proveden dle nejlepšího vědomí a dle nejlepších informací o obsažených látkách. Výběr látek byl proveden na základě údajů výrobců rukavic. Při definitivní volbě materiálu rukavic se musí přihlédnout k životnosti, hodnotám propustnosti a degradaci. Vhodné rukavice se volí nejen podle materiálu, nýbrž i podle dalších kvalitativních znaků a jsou různé u různých výrobců. U směsí nelze odolnost materiálu rukavic vypočítat předem, a musí se proto před použitím ověřit. Přesnou dobu životnosti materiálu rukavic je třeba zjistit u jejich výrobce a dodržovat Omezování expozice životního prostředí V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Pasta, Kapalný

7 Strana 7 ze 33 Barva: Béžový Zápach: Charakteristický Prahová hodnota zápachu: Hodnota ph: Bod tání / bod tuhnutí: 171,9 C Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: >60-<100 C Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné látky, plyny): Dolní mez výbušnosti: 1,1 Vol-% (25 C) Horní mez výbušnosti: 13,1 Vol-% (25 C) Tlak páry: 1,33 mbar (20 C) Hustota páry (vzduch = 1): 1,24 (20 C) Hustota: 1,74 (20 C, relativní hustota ) Sypná váha: Rozpustnost: Rozpustnost ve vodě: Rozdělovací koeficient (n-oktanol / voda): Teplota samovznícení: 80 C Teplota rozkladu: Viskozita: 2300 mpas Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti: 9.2 Další informace Mísitelnost: Rozpustnost v tucích / rozpouštědla: Vodivost: Povrchové napětí: Obsah rozpouštědla: 10.1 Reaktivita Možná exotermická reakce s: Oxidační činidlo 10.2 Chemická stabilita Při správném skladování a manipulaci stabilní Možnost nebezpečných reakcí Možná exotermická reakce s: Redukční činidlo Oxidační činidlo Kyseliny Zásady Aminy Kovy Sloučeniny těžkých kovů Peroxidy 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Viz také oddíl 7. Zahřívání, otevřený plamen, zápalné zdroje Chránit před vlhkostí Neslučitelné materiály Viz také oddíl 7. Vyhýbat se kontaktu se silnými oxidačními činidly. Vyhýbat se kontaktu se silně alkalickým prostředím. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

8 Strana 8 ze 33 Vyhýbat se kontaktu se silně kyselým prostředím Nebezpečné produkty rozkladu Viz také oddíl 5.2 Při použití v souladu s určeným účelem nedochází k rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace Případné další informace o působení na zdraví viz oddíl 2.1 (klasifikace). S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: Toxicita/účinek Akutní toxicita, ústní: Akutní toxicita, kožní: Akutní toxicita, inhalační: Žíravost/dráždivost pro kůži: Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Mutagenita v zárodečných buňkách: Karcinogenita: Toxicita pro reprodukci: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (STOT-SE): Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice (STOT-RE): Nebezpečnost při vdechnutí: Dráždivost dýchacích cest: Toxicita opakované dávky: Symptomy: Další informace: Koneč ný bod Hodnota Jednot ka Organismu s Zkušební metoda Poznámka Klasifikace podle metody výpočtu. 2-Hydroxyethyl-methakrylát Toxicita/účinek Koneč ný bod Hodnota Jednot ka Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Akutní toxicita, kožní: LD50 >3000 mg/kg Králík Žíravost/dráždivost pro kůži: Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Symptomy: Ethylen-dimethakrylát Organismu s Zkušební metoda Poznámka Skin Irrit. 2 Králík (Draize-Test) Dráždivý Morče Senzibilizující (kontakt s pokožkou) potíže s dýcháním, kašel, podráždění sliznice

9 Strana 9 ze 33 Toxicita/účinek Koneč ný bod Hodnota Jednot ka Organismu s Akutní toxicita, ústní: LD mg/kg Krysa Žíravost/dráždivost pro Králík kůži: Vážné poškození Králík očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Symptomy: Člověk Zkušební metoda OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) Poznámka Nedráždivý Nedráždivý Senzibilizující (kontakt s pokožkou) dušnost, kašel, žaludeční a střevní potíže, podráždění sliznice, nevolnost a zvracení Hydroxypropylmethakrylát (směs izomerů) Toxicita/účinek Koneč Hodnota Jednot Organismu Zkušební metoda Poznámka ný bod ka s Akutní toxicita, ústní: LD50 >2000 mg/kg Krysa OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Akutní toxicita, kožní: LD50 >5000 mg/kg Králík Žíravost/dráždivost pro Králík (Draize-Test) Mírně dráždivý kůži: Vážné poškození Králík (Draize-Test) Dráždivý očí/podráždění očí: Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Člověk Senzibilizující (kontakt s pokožkou) Mutagenita v zárodečných Negativní buňkách: Toxicita pro reprodukci: Negativní Toxicita pro specifické NOAEL 300 mg/kg Krysa cílové orgány - opakovaná expozice (STOT-RE): Nebezpečnost při vdechnutí: Ne, Analogický závěr ODDÍL 12: Ekologické informace Případné další informace o působení na životní prostředí viz oddíl 2.1 (klasifikace). S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: Toxicita/účinek Toxicita pro ryby: Toxicita pro dafnie: Toxicita pro řasy: Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační potenciál: Mobilita v půdě: Výsledky posouzení PBT a vpvb: Konečný bod Doba Hodn ota Jednot ka Organismus Zkušební metoda Poznámka

10 Strana 10 ze 33 Jiné nepříznivé účinky: 2-Hydroxyethyl-methakrylát Toxicita/účinek Konečný bod Doba Hodn ota Jednot ka Organismus Toxicita pro ryby: LC50 96h 227 mg/l Pimephales promelas Toxicita pro dafnie: NOEC/N OEL Zkušební metoda OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 21d 24,1 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toxicita pro dafnie: EC50 48h 380 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toxicita pro řasy: EC50 72h 345 mg/l Selenastrum capricornutum Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační potenciál: Výsledky posouzení PBT a vpvb: OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 28d 84 % OECD 301 D (Ready Biodegradabilit y - Closed Bottle Test) Log Pow 0,42 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water) - Shake Flask Method) Toxicita pro bakterie: EC20 16h >300 0 Rozpustnost ve vodě: mg/l Pseudomonas fluorescens Ethylen-dimethakrylát Toxicita/účinek Konečný bod Doba Hodn ota Jednot ka Organismus Toxicita pro ryby: LC50 96h 227 mg/l Pimephales promelas Zkušební metoda OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Toxicita pro dafnie: EC50 48h 44,9 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toxicita pro řasy: EC50 96h 19,0 mg/l OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Poznámka Snadno biologicky rozložitelný Nelze očekávat bioakumulaci (LogPow < 1). Není látka PBT, Neobsahuje látku typu vpvb Mísitelný Poznámka

11 Strana 11 ze 33 Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační potenciál: 98 % OECD 301 E (Ready Biodegradabilit y - Modified OECD Screening Test) Log Pow 1,22-2,21 Toxicita pro bakterie: EC50 3h 570 mg/l Pseudomonas putida OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) Hydroxypropylmethakrylát (směs izomerů) Toxicita/účinek Konečný bod Doba Hodn ota Jednot ka Organismus Zkušební metoda Toxicita pro ryby: LC50 48h 493 mg/l Leuciscus idus DIN T.15 Toxicita pro dafnie: NOEC/N OEL 21d 24,1 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toxicita pro dafnie: EC50 48h 380 mg/l Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toxicita pro řasy: EC50 72h >97,2 mg/l Pseudokirchneri ella subcapitata Toxicita pro řasy: Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační potenciál: Výsledky posouzení PBT a vpvb: NOEC/N OEL 72h 97,2 mg/l Pseudokirchneri ella subcapitata OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 28d 94,2 % OECD 301 E (Ready Biodegradabilit y - Modified OECD Screening Test) Log Pow 0,97 Toxicita pro bakterie: EC10 16h >114 0 mg/l Pseudomonas putida Snadno biologicky rozložitelný Jmenovitý bioakumulační potenciál se nepředpokládá (LogPow 1-3). Poznámka Anaerobní odbourávání:, Snadno biologicky rozložitelný Není látka PBT, Neobsahuje látku typu vpvb

12 Strana 12 ze 33 Rozpustnost ve vodě: 107 C ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Pro látku / přípravek / zbytková množství Číslo třídy odpadu podle EG: Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu. S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2001/118/ES, 2001/119/ES, 2001/573/ES) odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Doporučení: Dodržovat místní úřední předpisy Např. ukládat na vhodné skládky. Např. vhodná spalovna. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu Dodržovat místní úřední předpisy Obaly úplně vyprázdnit. Neznečištěné obaly je možno opět použít. Obaly, které nelze vyčistit, likvidovat stejným způsobem jako látku. Obecná data Číslo OSN: Silniční / železnicní přeprava (ADR/RID) Příslušný název OSN pro zásilku: Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Obalová skupina: Klasifikační kódy: LQ (ADR 2013): LQ (ADR 2009): Nebezpečnost pro životní prostředí: Tunnel restriction code: Námořní přeprava (Kód IMDG) Příslušný název OSN pro zásilku: Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Obalová skupina: Látka znečišťující moře (Marine Pollutant): Nebezpečnost pro životní prostředí: Letecká doprava (IATA) Příslušný název OSN pro zásilku: Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Obalová skupina: Nebezpečnost pro životní prostředí: ODDÍL 14: Informace pro přepravu n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. Nevztahuje n.r. n.r. n.r. Nevztahuje n.r. n.r. Nevztahuje Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Není-li specifikováno něco jiného, je třeba dbát na všeobecná opatření pro provádění bezpečné přepravy. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nejedná se o nebezpečné zboží dle výše uvedených směrnic. ODDÍL 15: Informace o předpisech

13 Strana 13 ze Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Klasifikace a označení viz oddíl 2. Dodržovat omezení: Ano Dodržujte předpisy oborové profesní organizace a pracovně lékařské předpisy. Dodržovat zákon o ochraně mladistvých při práci (německý předpis). VOC (1999/13/EC): 9,7% 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti pro směsi není připravováno. ODDÍL 16: Další informace Tyto údaje se vztahují na produkt ve stavu při dodání. Přepracované oddíly: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP): Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 Použitá vyhodnocovací metoda Klasifikace podle metody výpočtu. Klasifikace podle metody výpočtu. Klasifikace podle metody výpočtu. Klasifikace podle metody výpočtu. Následující věty představují předepsané R-věty / H-věty, kódy třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti (GHS/CLP) výrobku a jeho složek (uvedených v oddílu 2 a 3). 10 Hořlavý. 20 Zdraví škodlivý při vdechování. 36 Dráždí oči. 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 36/38 Dráždí oči a kůži. 37 Dráždí dýchací orgány. 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Eye Irrit. Podráždění očí Skin Irrit. Dráždivost pro kůži Skin Sens. Senzibilizace kůže Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky Flam. Liq. Hořlavá kapalina Acute Tox. Akutní toxicita - inhalační STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice - Podráždění dýchacích cest

14 Strana 14 ze 33 Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel Fax Berner Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B Lanaken Tel (8.00h-16.00h) Tel (16.00h-8.00h) Fax Montagetechnik Berner AG Kägenstraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Rosa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada- España Tel Fax Berner Kft. Táblás u. 34 H Budapest Tel +36 (1) Fax +36 (1) Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax Berner Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyères L Howald Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax Berner AS Kirkeveien 185 N Asker Tel Fax Berner,S.A. Av. Amália Rodrigues,3510 Manique de Baixo P Săo Domingos de Rana Tel Fax Berner Polska Sp. Z.o.o. Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25a PL Kraków Tel Fax Albert Berner UAB Kalvarijø 29B, LT09313, Vilnius, Lithuania Tel Fax Berner SK Berner s r.o. Jesenského 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) Albert Berner Montageteknik AB Kumla Gårdsväg 18 S Norsborg Tel Fax

15 Strana 15 ze 33 Berner Pultti Oy Volttikatu 6 FI Kuopio Tel Fax Mitras d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax BERNER d.o.o CPM Savěca Śanci Trgovaćka 2 HR Zagreb Tel Fax Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ţ. Ferhatpaţa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0) Berner A/S Stenholm 2 DK Nřrresundby Tel Fax Albert Berner srl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) Berner s.a.r.l. ZI Les Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax Albert Berner SIA Liliju 20, Marupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija Tel Fax (c) COPYRIGHT RIGHTS RESERVED ALL Případně v tomto dokumentu použité zkratky a akronymy: AC Article Categories (= Kategorie předmětů) ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbovatelné organické sloučeniny halogenů atd. a tak dále ATE Acute Toxicity Estimate (= Odhad akutní toxicity) podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Spolkovým úřadem pro výzkum a testování materiálů, Německo) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkový institut pro ochranu zdraví při práci a pracovní medicínu, Německo) BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrační faktor) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-terc-butyl-4-metylfenol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biochemická spotřeba kyslíku - BSK) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service cca. cirka CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

16 Strana 16 ze 33 CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (látku karcinogenní, mutagenní nebo toxickou pro reprodukci) COD Chemical oxygen demand (= Chemická spotřeba kyslíku - CHSK) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) DOC Dissolved organic carbon (= Rozpuštěný organický uhlík) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Evropská agentura pro chemické látky) EHP Evropský hospodářský prostor EHS Evropské hospodářské společenství EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Kategorie uvolňování do životního prostředí) ES Evropské společenství EU Evropská unie Fax. Faxové císlo GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek) GWP Global warming potential (= Skleníkový potenciál) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWPHalocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database Kód IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) LHUBE Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.) LQ Limited Quantities n.d. není k dispozici n.r. není relevantní např. například neov. neověřeno NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Potenciál rozkladu ozonu) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organický příp. případně PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= polycyklické aromatické uhlovodíky) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzistentní, bioakumulativní, toxické) PC Chemical product category (= Kategorie chemických výrobků) PE Polyethylén PEL, NPK-P PEL = Přípustné expoziční limity, NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť (Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) PNEC Predicted No Effect Concentration (= odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům) pozn. poznámka PROC Process category (= Kategorie procesů) PTFE Polytetrafluorethylen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)

17 Strana 17 ze 33 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. resp. respektive RID Rčglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use (= Oblast použití) SVHC Substances of Very High Concern (= látka vzbuzující velké obavy) ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretická spotřeba kyslíku - TSK) TOC Total organic carbon (= Celkový organický uhlík) UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí) vč včetně VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Nařízení o hořlavých látkách (Rakousko)) VOC Volatile organic compounds (= těkavé organické sloučeniny (TOS)) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= velmi perzistentní, velmi bioakumulační) wwt wet weight žádná data nejsou k dispozici Zde uvedené údaje mají popsat produkt z hlediska požadovaných bezpečnostních opatření, neslouží jako záruka určitých vlastností a vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Ručení vyloučeno.

18 Strana 18 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Příslušná určená použití látky nebo směsi: Tvrdidlo Dvousložkový adhezivní tmel Oblast použití [SU]: SU19 - Stavebnictví a stavitelské práce Kategorie chemických výrobků [PC]: PC 9b - plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína Kategorie předmětů [AC]: AC99 - Není třeba. Kategorie uvolňování do životního prostředí [ERC]: ERC99 - Není třeba. Nedoporučená použití: V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Berner spol. s.r.o., Jinonická 80, CZ Praha 5 Telefon: , Fax: Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu viz oddíl 16 tohoto bezpečnostního listu. ová adresa kompetentní osoby: - NEPOUŽÍVEJTE prosím k žádostem o bezpečnostní listy. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce: Toxikologické Informační Středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.: , (24 h) Telefon společnosti pro případ havárie (nouze): +49 (0) 700 / (BRC) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

19 Strana 19 ze 33 Třídou Kategorií Standardní větou o nebezpečnosti nebezpečnosti nebezpečnosti Eye Irrit. 2 H319-Způsobuje vážné podráždění očí. Skin Sens. 1 H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci. Aquatic Acute 1 H400-Vysoce toxický pro vodní organismy Klasifikace podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně změn) Senzibilizující, R43 N, Nebezpečný pro životní prostředí, R Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Varování Standardní větou o nebezpečnosti H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400-Vysoce toxický pro vodní organismy. Prevence P261-Zamezte vdechování par nebo aerosolů. P273-Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Reakce P314-Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Dibenzoylperoxid 2.3 Další nebezpečnost Směs neobsahuje látku typu vpvb (vpvb = velmi perzistentní, velmi bioakumulační), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006. Směs neobsahuje látku typu PBT (PBT = perzistentní, bioakumulační, toxická), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látka n.r. 3.2 Směs Dibenzoylperoxid Registrační číslo (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP

20 Strana 20 ze 33 CAS CAS Obsah v (%) 15-<20 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Výbušný, E, R3 Oxidující, O, R7 Dráždivý, Xi, R36 Senzibilizující, R43 Nebezpečný pro životní prostředí, N, R50 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Org. Perox. Typ B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Skin Sens. 1, H317 2-Etylhexyl-benzoát Registrační číslo (REACH) -- Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS Obsah v (%) 1-<5 Klasifikace v souladu se směrnicí 67/548/EHS Nebezpečný pro životní prostředí, R53 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Aquatic Chronic 4, H413 Text R-vět/H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Při nadýchání Vyvést osobu z ohroženého prostoru. Vyvést osobu na čerstvý vzduch a konzultovat lékaře podle symptomů. Při styku s kůží Znečištěné, kontaminované části oděvu ihned odstraňte, omyjte důkladně velkým množstvím vody a mýdlem, v případě podráždění kůže (zarudnutí atd.) navštivte lékaře. Při zasažení očí Vyjměte kontaktní čočky. Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody, ihned přivolat lékaře, připravit bezpečnostní list. Při požití Důkladně vypláchnout ústa vodou. Podat velké množství vody, ihned vyhledat lékaře. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokud je to tento případ, opožděné symptomy a působení jsou uvedeny v oddílu 11, příp. u způsobů požití/přijetí v oddílu 4.1. V některých případech je možné, že se příznaky otravy objeví teprve po delší době/několika hodinách. Může se vyskytnout: Podráždění očí kožní vyrážka Alergické reakce 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření neov. 5.1 Hasiva ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo CAS: 9011-05-6 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více