HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA"

Transkript

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA BRNO 26

2 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 2 Obsah 2. JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O UDÁLOSTECH V ROCE POČTY USMRCENÝCH,ZRANĚNÝCH, EVAKUOVANÝCH A ZACHRÁNĚNÝCH OSOB POROVNÁNÍ POČTU UDÁLOSTÍ V LETECH POČET JEDNOTLIVÝCH UDÁLOSTÍ PODLE OBJEKTU VZNIKU ½ Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku 2/ POČET UDÁLOSTÍ PODLE DNE V TÝDNU POČET UDÁLOSTÍ V MĚSÍCÍCH POČET UDÁLOSTÍ PODLE ČASU OHLÁŠENÍ 1/ Počet událostí podle času ohlášení 2/ POČET UDÁLOSTÍ V OBCÍCH PODLE TYPU UDÁLOSTI A POČTU OBYVATEL POČTY JEDNOTEK U UDÁLOSTÍ POČET UDÁLOSTÍ V OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SSU 1/ Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 2/ DESET NEJČASTĚJŠÍCH ČINNOSTÍ JEDNOTEK PŘI ZÁSAZÍCH V ROCE SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS A DALŠÍMI SUBJEKTY POŽÁRY POŽÁRY PODLE OBJEKTU VZNIKU POŽÁRY PODLE PŘÍČINY A ČINNOSTI PŘI VZNIKU 1/ Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 2/ POŽÁRY V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH HOSPODÁŘSTVÍ POŽÁRY V OBJEKTECH POJIŠTĚNÝCH / NEPOJIŠTĚNÝCH POŽÁRY PODLE MĚSÍCŮ SPOTŘEBA HASIV A SORBENTŮ POŽÁRY - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI SE ŠKODOU NAD 1. KČ NA ÚZEMÍ JMK 1/ Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 2/ TELEFONNÍ CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Do statistických sestav byly zahrnuty události na území Jihomoravského kraje mimo Prověřovacích a Taktických cvičení. Během roku 26 bylo provedeno na území Jmk 99 prověřovacích a 91 taktických cvičení.

3 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 3 2. Jihomoravský kraj Stručná charakteristika kraje, právní prostředí (právní rámec činností), organizační členění. Jihomoravský kraj je svou rozlohou km 2 čtvrtým největším krajem v České republice. Téměř 6 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z které orná půda představuje 83 % celkové rozlohy. Na území kraje je celkem 673 obcí, s 29 MČ v Brně 72 obcí, z toho měst 48, obcí včetně MČ 654, ve kterých žije cca obyvatel (11% obyvatel ČR), z toho mužů (48,6 %) a žen (51,4 %). Metropolí kraje a současně druhým největším městem v ČR je statutární město Brno, ve kterém žije třetina všech obyvatel kraje. V současné době je v kraji 34 obcí s pověřeným obecním úřadem (obcí 2. stupně) a 21 obcí s rozšířenou působností (obcí 3. stupně). Povrch území kraje je vytvářen pásmem pánví, úvalů a přilehlých vrchovin. Převládá rovinatý a převážně bezlesý terén s členitějšími hraničními oblastmi mimo jižní hranice. Nejvyšší nadmořská výška 819 m n. m. (hora Čupec, hřeben Bílých Karpat), nejnižší nadmořská výška 15 m n. m. (soutok řek Moravy a Dyje). Hustota sítě vodních toků v kraji je přiměřená, dominantními toky jsou řeky Morava a Dyje. Vodní nádrže jsou vybudovány ve větším rozsahu v dílčím povodí Dyje, v dílčím povodí Moravy je míra akumulace velmi nízká a vodní nádrže zde výrazně chybějí. Na území kraje se nachází 16 vodních děl zařazených do I. -III. kategorie. Území kraje není zařazeno mezi vybrané (zvlášť sledované) oblasti v ČR z hlediska zhoršení kvality ovzduší podle měrných emisí základních znečišťujících látek patří Jihomoravský kraj mezi kraje s lepší kvalitou ovzduší. Jm kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř jednu desetinu HDP ČR. Dominantní postavení v ekonomice kraje zaujímá zpracovatelský průmysl, jehož podíl na celkové hrubé přidané hodnotě vytvořené v kraji dosahuje 24, %. Zemědělství s tradicí zejména v jižních oblastech kraje představuje podíl 3,5 %, stavebnictví 7,8 %, obchod a opravy spotřebního zboží 13, %, tzv. komerční služby 16,1 %. Úrovní průměrné mzdy je kraj výrazně pod průměrem ČR. Mírou registrované nezaměstnanosti se kraj řadí mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností. Akutní péči zabezpečuje v kraji síť 22 nemocnic s celkovým počtem cca 7 12 lůžek (údaj za všechny resorty). Dále je v kraji k dispozici cca 2 17 lůžek následné péče. V kraji působí asi 4 9 lékařů, na jednoho lékaře připadá 231 obyvatel. Středních zdravotních pracovníků je přibližně 12. Na území kraje pobírá důchody zhruba ¼ obyvatel, průměrná výše důchodu řadí Jm kraj mezi kraje s nejnižším důchodem v rámci ČR. K pozitivním stránkám Jihomoravského kraje patří vzdělanostní úroveň obyvatelstva kraj má v rámci ČR druhý nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (1,3 %). Hlavní rysy podnebí kraje určuje jeho zeměpisná poloha lze ho charakterizovat jako podnebí severního mírného pásma. Délkou silniční sítě km se kraj řadí na 5. místo mezi kraji v rámci ČR. Kostru dopravního systému tvoří dálnice D-1 a D-2 a rychlostní komunikace R-43, R-46 a R-52. Železničních tratí je na území kraje 89 km (4. místo mezi kraji v rámci ČR), celostátní význam má 68 km tratí. Přes území kraje vede několik leteckých cest. Z hlediska hustoty leteckého provozu je nejvíce oboustranně využíván koridor vedoucí od západu na jihovýchod a je horizontálně vytyčen spojnicí Praha-Brno-Bratislava. Z převážné části je využíván pro přelety dopravních

4 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 4 letadel nad územím ČR bez mezipřistání. V kraji je k dispozici veřejné mezinárodní letiště v majetku kraje Brno-Tuřany, které splňuje mezinárodní standarty pro celoroční provoz letadel všech typů i za ztížených povětrnostních podmínek dle norem ICAO kategorie I. Přes území kraje jsou vedeny větve tranzitního plynovodu, ropovodu a produktovodu. Spotřebou el. energie se kraj řadí na 5. místo, spotřebou zemního plynu na 2. místo a spotřebou benzínu na 2. místo v rámci krajů ČR. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje byl zřízen zákonem č. 238/2 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, (dále jen zákon č. 238/2 Sb. ), s účinností od 1. ledna 21. Jeho základním posláním je ochrana životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Postavení HZS Jihomoravského kraje je dáno zákonem č. 238/2 Sb., působnost HZS JmK je dána ustanovením 26 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 133/1985 Sb. nebo zákon o požární ochraně ), ustanovením 1 odst. 5 a 6 a 12 odst. 2 zákona č. 239/2 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 239/2 Sb. ), a 15 zákona č. 24/2 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. HZS Jihomoravského kraje je správním orgánem na úseku požární ochrany ( 23 a 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.), organizační složkou státu ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2 Sb.) a účetní jednotkou ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2 Sb.). Přímo nadřízeným orgánem HZS Jihomoravského kraje je Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

5 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 5 3. Základní statistické údaje o událostech v roce 26 V Jihomoravském kraji bylo v roce 26 řešeno celkem událostí. Z celkového počtu je nejvíce technických zásahů 3 515, požárů 1 67, dopravních nehod 1 429, živelní pohromy 843, úniků nebezpečných látek 361, ostatních mimořádných událostí 6 a planých poplachů 469 a radiačních havárií a nehod. Detailní informace o počtech událostí a poměr zastoupení ukazuje následující graf. Počet událostí v roce 26 Únik NL 4% Ostatní MU % Planý poplach 6% Radiační nehody % Živelní pohromy 1% Technické zásahy 43% Dopravní nehody 17% Požáry 2% Technické zásahy Požáry Dopravní nehody Živelní pohromy Únik NL Ostatní MU Planý poplach Radiační nehody

6 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počty usmrcených,zraněných, evakuovaných a zachráněných osob Nejsmutnější stránkou statistiky je počet usmrcených a zraněných osob. Jednotky HZS JmK při zásazích pomáhaly celkem 1194 zraněným osobám z nichž 32 bylo z řad příslušníků HZS, 1 z řad dobrovolných hasičů a 1 hasič HZS podniků. Žádný hasič nebyl v roce 26 usmrcen. Bohužel 184 civilním osobám se již život zachránit nepodařilo. Hasiči evakuovali celkem 1658 osob a 315 osob zachránili. Usmrcené a zraněné osoby podle kategorie Kategorie Usmrcených osob Zraněných osob Děti do 15 let 2 48 Osoby od 15 do 6 let Osoby nad 6 let Hasiči HZS ČR 32 Hasiči HZS podniků 1 Hasiči SDH, ostatní HZS 1 Hasiči neurčených jednotek Příslušníci složek IZS Celkem Rok Usmrceno osob Usmrceno hasičů Zraněno osob Zraněno HZS Zraněno SDH Zachráněno Evakuováno

7 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Porovnání počtu událostí v letech Druh události Požáry Dopravní nehody Živelné pohromy Únik nebezpečných látek Z toho ropné produkty Technické havárie celkem Z toho technické havárie Technické pomoci Technologické pomoci Ostatní pomoci Radiační nehody a havárie Ostatní mimořádné události Plané poplachy Celkem Porovnání počtu událostí za posledních 5 let Požáry Dopravní nehody Živelné pohromy Únik nebezpečných látek Technické havárie celkem Radiační nehody a havárie Ostatní mimořádné události Plané poplachy

8 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku ½ Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM31-35 Budovy pro zdravotnictví Budovy pro služby a os. hygienu Budovy pro vých., vědu a výzkum Budovy pro kult. a tělovýchovu Budovy administrativní Budovy pro společné ubytování Budovy pro obchod a stravování Budovy pro sociální zabezpečení Budovy historické a církevní Bytový fond domovní Rodinné domky Ostatní budovy pro bydlení Výrobní budovy mimo zem. a lesy Energetické výrobní budovy Budovy pro dopravu a spoje 3 3 Budovy pro garáž. a údržbu Budovy pro skladov. nezeměděl Budovy pro živoč. a rostl. výr Budovy pro sklad. zem. produktů Objekty mimo budov Objekty mimo budov v zeměděl Objekty ve výstavbě a rekonstr Opuštěné objekty a demolice Provizoria a účelové objekty Dopravní prostř. a prac. stroje Garáže mimo budov Komunikace Zemědělské plochy Lesy Volné skládky Odpady Nezatříděno OBJEKTY CELKEM

9 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku 2/2 Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 Budovy pro zdravotnictví Budovy pro služby a os. hygienu Budovy pro vých., vědu a výzkum Budovy pro kult. a tělovýchovu Budovy administrativní Budovy pro společné ubytování Budovy pro obchod a stravování Budovy pro sociální zabezpečení Budovy historické a církevní Bytový fond domovní Rodinné domky Ostatní budovy pro bydlení Výrobní budovy mimo zem. a lesy Energetické výrobní budovy Budovy pro dopravu a spoje Budovy pro garáž. a údržbu Budovy pro skladov. nezeměděl Budovy pro živoč. a rostl. výr Budovy pro sklad. zem. produktů Objekty mimo budov Objekty mimo budov v zeměděl Objekty ve výstavbě a rekonstr Opuštěné objekty a demolice Provizoria a účelové objekty Dopravní prostř. a prac. stroje Garáže mimo budov Komunikace Zemědělské plochy Lesy Volné skládky Odpady Nezatříděno OBJEKTY CELKEM

10 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle dne v týdnu Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM SUM SUM SUM 1-81 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM

11 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v měsících Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM SUM SUM SUM 1-81 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

12 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle času ohlášení 1/2 Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM HOD + neurčeno - 1 HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD CELKEM

13 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle času ohlášení 2/2 Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 HOD + neurčeno - 1 HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD CELKEM

14 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích podle typu události a počtu obyvatel Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach Počet obyvatel v obci (- OD -DO) SUM SUM SUM Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce Počet obyvatel v obci (- OD -DO) SUM SUM SUM 1-81 Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce

15 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počty jednotek u událostí Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM Zasahovalo jednotek z toho HZS ČR z toho HZS podniku z toho SDH obcí z toho SDH podniku z toho jiné Počet všech událostí s účastí j. HZS ČR s účastí j. HZS podniku s účastí j. SDH obcí s účastí j. SDH podniku s účastí jednotek jiných UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 Zasahovalo jednotek z toho HZS ČR z toho HZS podniku z toho SDH obcí z toho SDH podniku z toho jiné Počet všech událostí s účastí j. HZS ČR s účastí j. HZS podniku s účastí j. SDH obcí s účastí j. SDH podniku s účastí jednotek jiných

16 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 1/2 Kód pověřené Pověřené obce obce 1295 Blansko Boskovice Brno Ivančice Kuřim Rosice Tišnov Šlapanice Židlochovice Břeclav Hustopeče Mikulov Pohořelice Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Bučovice Slavkov u Brna Vyškov Moravský Krumlov Znojmo OSTATNÍ Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN silniční 31 - ŽP - převažující povodeň,záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. Metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatn 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení)

17 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 2/2 Kód pověřené Pověřená obec obce Blansko Boskovice Brno Ivančice Kuřim Rosice Tišnov Šlapanice Židlochovice Břeclav Hustopeče Mikulov Pohořelice Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Bučovice Slavkov u Brna Vyškov Moravský Krumlov Znojmo OSTATNÍ Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach

18 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Deset nejčastějších činností jednotek při zásazích v roce 26 Průzkum Jiné Odstraňování překážek z komunikací Odstraňování následků DN 1 56 Zajištění místa nehody 1 12 Použití vody dodávané proudem C 1 13 Použití vysokotlaké vody 874 Vnikání do uzavřených prostor 928 Čerpání a odčerpávání vody 865 Odchyt a likvidace neb. hmyzu 477 Nejčastější činnost u zásahu 6% 5% 5% 5% 3% 44% 6% 6% 8% 12% Průzkum Odstraňování překážek z komunikací Zajištění místa nehody Použití vysokotlaké vody Čerpání a odčerpání vody Jiné Odstraňování následků DN Použití vody dodávaní proudem C Vnikání do uzavřených prostor Odchyt a likvidace neb. Hmyzu

19 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Spolupráce se složkami IZS a dalšími subjekty Název složky Počty Policie ČR 3696 Zdravotnická záchranná služba 1133 Armáda ČR - voj. záchran. Útvary 8 Armáda ČR - jiné 1 Obecní policie 671 Hygienická služba 7 Báňská záchranná služba 1 Občanská sdružení v IZS 3 Pohotovostní služba el. rozvod. závodů 132 Plynárenská pohotovostní služba 91 Vodárenská pohotovostní služba 42 Teplárenská pohotovostní služba 2 Státní úřad pro jader. bezpečnost Ostatní ústřední orgány státní správy 9 Firmy sdružené pod TRINS 2 Obecní zastupitelstvo 83 Ostatní územní orgány státní správy 28 Podniky, firmy 96 Místní služby 169 Česká inspekce životního prostředí 8 Ostatní subjekty(název) CELKEM 6182

20 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 2 4. Požáry V roce 26 vzniklo na území Jmk celkem 167 požárů. Při požárech došlo k úmrtí 18 osob a zranění 119 osob. Mezi zraněnými bylo 13 hasičů HZS a 9 hasičů JSDH. Nejvíce požárů bylo na Územním odboru Brno 862 a nejméně na ÚO Vyškov 112. Nejvyšší přímé škody byly způsobeny na ÚO Hodonín ,- Kč a nejnižší pak byly způsobeny na ÚO Vyškov 7 48,- Kč. Celková výše škod způsobená požáry v roce 26 na území Jmk dosáhla ,- Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty ve výši ,- Kč. Základní údaje o požárech Počet požárů CELKEM 167 Požáry se škodou < než 1,- Kč 1183 Požáry se škodou 1-25,- Kč 44 Požáry se škodou Kč 53 Požáry se škodou od 1,- Kč 3 Počet usmrcených CELKEM 18 Usmrcených < 15 let Usmrcených 15 let - 6 let 14 Usmrcených > 6 let 4 Usmrcených - hasiči HZS ČR Usmrcených - hasiči HZS podniku Usmrcených - hasiči SDH, ostatní Počet zraněných CELKEM 119 Zraněných < 15 let 3 Zraněných 15 let - 6 let 86 Zraněných > 6 let 8 Zraněných - hasiči HZS ČR 13 Zraněných - hasiči HZS podniku Zraněných - hasiči SDH, ostatní 9 Evakuováno celkem 641 Zachráněno celkem 49 Přímá škoda (tis. Kč) ,2 Uchráněné hodnoty (tis. Kč) ,9

21 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 21 Počty požárů v roce 26 - podle územních odborů Blansko Brno Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo

22 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle objektu vzniku Objekt Počet Podíl Přímá škoda Podíl SUM- SUM- Prům. požárů v % v tis. Kč v % U Z plocha v m2 Budovy pro zdravotnictví 1,6 2,,1 2 Budovy pro služby a osobní hygienu 3,18 65,,2 3 Budovy pro výchovu, vědu a výzkum 5,3 117,3,3 3 Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu 9, ,5,51 9 Budovy administrativní 11, ,3 1,17 44 Budovy pro společné ubytování a rekreaci 26 1, , 1, Budovy pro obchod a veřejné stravování v 19 1, , 28, Budovy pro sociální zabezpečení 2,12 7,,2 2 Historické a církevní budovy a objekty 1,6 65,,19 1 Bytový fond domovní 153 9, ,6 6, Rodinné domky 131 7, , 2, Ostatní budovy pro bydlení 6,36 189,,5 119 Budovy a haly pro výrobu a služby/mimo e 44 2, , 41, Energetické výrobní budovy a budovy vodn 7, ,,29 4 Budovy pro dopravu a spoje,,, Budovy pro garážování a údržbu vozidel / 11, ,7, Jednoúčelové budovy pro skladování / 16, , 5, Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrob 9, , 1,17 73 Budovy pro skladování zemědělských produ 11, , 1, Objekty mimo budov 17 1,2 841,5, Objekty mimo budov v zemědělství 4,24 187,,5 158 Budovy a objekty ve výstavbě a generální 11, ,5, Opuštěné a demoliční budovy a objekty, k 76 4,55 74,, Provizoria a účelové objekty u budov 66 3, ,3, Dopravní prostředky a pracovní stroje /m , , 5, Garáže /mimo budov/ 2,12 42,,12 4 Komunikace 4,24 13,,3 11 Zemědělské plochy 73 4,37 486,, Lesy 28 1,68 514,5, Volné a skladovací plochy mimo budovu a ,4 22,2, Odpady a odpadní produkty ,68 857,8,25 56 Ostatní a nezatříděné 83 4,97 353,, CELKEM , Nezařazeno událostí s přímou škodou,

23 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 1/2 KATEGORIE poč. požárů podíl v % přímá šk. v tis. Kč podíl v % Sum-U Sum-Z neobjasněná příčina, dosud v šetření 137 8, ,6 42, dále nešetřená příčina a činnost při vzniku ,25,, NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM , ,6 42, úmyslné zapálení - pachatel zjištěn 6,36 231,,7 1 sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc 3,18,, 1 2 děti do l5 let 18 1,8 1 42,,4 2 úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn 117 7,1 5 72,9 1,64 1 ÚMYSL, DĚTI - CELKEM 144 8, ,9 2, kouření 8 4, , 2, zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy 38 2,28 334,5,1 2 nesprávná obsluha topidla 19 1,14 449,5, sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla 8,48 756,,22 nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů 3,18 3,,9 3 používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání ap. 19 1, ,8, manipulace se žhavým popelem 17 1,2 1 88,,31 2 sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně 25 1, , 1,39 1 zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či 22 1, , 29,6 7 1 nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit 17 1,2 366,5,11 1 NEDBALOST - CELKEM , ,3 34, nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací 1, ,,43 zazděný nebo přizděný trám v komíně 4,24 226,,6 spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné 3,18 95,,3 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně 3,18 18,6,1 KOMÍNY - CELKEM 2 1, ,6,53 technická závada topidla /i v dopravním prostředku/ 1,6 12,,3 1 špatný stav topidla nebo kouřovodu 5, ,,47 nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v 4,24 114,,3 jiná závada 1,6 59,,2 TOPIDLA - CELKEM 2 1, ,,55 1 technické závady - vada materiálu, konstrukce, , ,8 15, nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap. 4,24 312,,9 nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou 1,6 3,,1 1 žhavé materiály a výrobky /i při kalení/ 1,6 73,,2 cizí předmět ve stroji 4,24 43,,1 výboje statické elektřiny 1,6 1,, 4 úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného 2,12 31,,1 tření a přehřátí 8,48 414,,12 ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů 18 1, ,,82

24 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 2/2 ZÁVADY - CELKEM , ,8 16, zemědělských plodin,,, uhlí, uhelného prachu a briket 12,72 85,,2 olejů a tuků,,, chemických látek 2,12 5,, 1 chemické výrobky /barvy,fermeže ap./,,, jiné 8, , 1,16 SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM 22 1, , 1,18 1 plynů,,, par hořlavých kapalin 1,6 2,,1 prachů,,, výbušnin,,, tlakových nádob a kotlů včetně potrubí,,, VÝBUCHY - CELKEM 1,6 2,,1 u stříkacích zařízení,,, u čerpacích zařízení pohonných hmot včetně dopravy,,, u namáčecích zařízení /lázně, vany/,,, u dálkové dopravy potrubím a zásobníků,,, při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah 1,6,, při výrobě hořlavých a výbušných látek,,, při manipulaci s hořlavými a výbušnými 2,12 2,,6 2 při technologii skladování a ochrany hořlavých a,,, jiné,,, MANIPULACE S H.L. - CELKEM 3,18 2,,6 2 blesk - objekty chráněné hromosvodem 3,18 7,,2 blesk - objekty nechráněné hromosvodem 3,18 22,,6 blesk - ostatní případy zapálení 2,12 125,,4 živelná pohroma /mimo blesku/,,, dopravní nehoda 15, ,, vojenské cvičení, ohňostroje,,, jiné příčiny 8,48 39,,1 1 MIMOŘÁDNÉ - CELKEM 31 1, , 1, CELKEM ,

25 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry v jednotlivých odvětvích hospodářství Odvětví hospodářství počet podíl v % přímá škoda v tis. Kč podíl v % Sum-U Sum-Z požárů Zemědělství 73 4, ,7 3,33 3 Lesnictví 28 1,68 52,5,15 Dobývání nerost. surovin 2,12 3,,1 Zpracovatelský průmysl 63 3, ,7 43,47 6 Výroba, rozvod el. a plynu 16, ,5,43 5 Stavebnictví 19 1, ,5,68 2 Obchod, opravy zboží 3 1, , 32,76 3 Pohostinství, ubytování 3 1, ,3,57 6 Doprava , , 5, Pošty, telekomunikace 2,12 2,3, Peněžnictví, pojišťovnictví 1,6 1,, Služby pod.,výzkum, real. 22 1, , 2, Veřej. správa, bezpečnost 5,3 2,,1 1 Školství 4,24 15,,3 Zdravotnictví, sociální 3,18 27,,8 Ostatní veřejné a osobní 125 7, ,1 4,2 1 4 Soukromé domácnosti , ,6 6, Jiné a nezatříděno 79 47,31,, Celkem , Doprava

26 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry v objektech pojištěných / nepojištěných POJIŠTĚNO NEPOJIŠTĚNO POJIŠTĚNO NEPOJIŠTĚNO OBJEKT Počet Podíl Počet Podíl Přímá škoda Podíl Přímá škoda Podíl požárů v % požárů v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % Budovy pro zdravotnictví 1 1,, 2, 1,,, Budovy pro služby a osobní hyg 1 33, ,67 5, 76,92 15, 23,8 Budovy pro výchovu, vědu a výz 5 1,, 117,3 1,,, Budovy pro kulturu, osvětu a t 1 11, ,89 3, 1, ,5 98,32 Budovy administrativní 4 36, , , 89,2 44,3 1,8 Budovy pro společné ubytování 6 23,8 2 76, , 56, , 43,71 Budovy pro obchod a veřejné st 8 42, , ,5 99,84 162,5,16 Budovy pro sociální zabezpečen 1 5, 1 5,,, 7, 1, Historické a církevní budovy a, 1 1,,, 65, 1, Bytový fond domovní 19 12, , ,1 71, ,5 28,91 Rodinné domky 44 33, , , 42, , 57,41 Ostatní budovy pro bydlení 1 16, ,33 4, 21,16 149, 78,84 Budovy a haly pro výrobu a slu 31 7, , , 97,5 4 25, 2,95 Energetické výrobní budovy a b 2 28, ,43 35, 34,15 675, 65,85 Budovy pro dopravu a spoje,,,,,, Budovy pro garážování a údržbu 2 18, ,82 15,, ,7 99,43 Jednoúčelové budovy pro skl 6 37,5 1 62, , 79,79 4 2, 2,21 Budovy pro živočišnou a rostli 6 66, ,33 4 8, 98,31 69, 1,69 Budovy pro skladování zeměděls 2 18, ,82 3, 5, , 49,75 Objekty mimo budov 1 5, ,12 25, 2,97 816,5 97,3 Objekty mimo budov v zemědělst, 4 1,,, 187, 1, Budovy a objekty ve výstavbě a 1 9,9 1 9,91 15, 13,43 966,5 86,57 Opuštěné a demoliční budovy a, 76 1,,, 74, 1, Provizoria a účelové objekty u 8 12, ,88 213,5 14, ,8 85,42 Dopravní prostředky a pracovní 25 11, , , 3, , 69,27 Garáže /mimo budov/, 2 1,,, 42, 1, Komunikace 1 25, 3 75, 5, 48,54 53, 51,46 Zemědělské plochy 5 6, ,15 24, 49,38 246, 5,62 Lesy 2 7, ,86,, 514,5 1, Volné a skladovací plochy mimo 2, ,37 21, 9,54 199,2 9,46 Odpady a odpadní produkty 9 2, ,12 58,1 6,77 799,7 93,23 Ostatní a nezatříděné 2 2, ,59 1,,28 352, 99,72 CELKEM , , ,5 85, ,7 14,71 Nezařazeno požárů s přímou škodou,

27 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle měsíců MĚSÍC počet podíl přímá škoda podíl uchrán. hodn. podíl Sum-U Sum-Z požárů v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % LEDEN 116 6, ,1 2, , 3, ÚNOR 95 5, ,2 1, , 1, BŘEZEN 16 6, ,7 6, , 7, DUBEN , ,8 1, , 2,26 9 KVĚTEN 136 8, ,6 1, , 1,33 9 ČERVEN 145 8, , 4, ,7 25,9 12 ČERVENEC 23 12, ,2 2, ,5 14,83 7 SRPEN 14 6, ,6 2, ,5 2,5 1 7 ZÁŘÍ 131 7, ,8 1, , 1, ŘÍJEN 16 9, ,3 3, ,2 12, LISTOPAD 1 5, ,3 1, , 3, PROSINEC 122 7, ,6 34, , 13, Celkem , , Požár vepřína v Ořechově na Brněnsku

28 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Spotřeba hasiv a sorbentů Legenda ke sloupcům P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) Období od : do: Hasivo / Sorbent SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM 1-81 voda , ,5 pěnidlo přírodní (proteinové) pěnidlo syntetické 4485,5 4485,5 plynná hasiva - CO2 355, ,5 plynná hasiva - halogenderiváty uhlovodíků plynná hasiva - dusík prášky ABCD 133,5 133,5 sorbenty sypké , ,5 sorbenty - tkaniny 3 19, ,5

29 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 1/2 Datum událost Místo škoda příčina Počet JPO Požár porodna prasat Znojmo Oslnovice ZD Korolupy 1.5,- Špatný stav topidla Požár - ocelokolny Brno - Měnín 1.994, Požár- 2 rod. domů Brno - Židlochovice 1.6,- Pravd.tech závada Požár rod. domu Blansko - Letovice 1.,- Tech. závada 4 Požár střešní konstrukce Brno, Cacovická , Požár skladu drogerie Brno, Tkalcovská 12 5,- V šetření Požár porodny prasat Znojmo, Mramotice 2.,- V šetření Požár haly Hodonín, Brněnská 2.,- Bez účasti jednotek Požár bagru Hodonín, Velká nad Veličkou 1.5,- Tech. závada Požár dopravních prostředků Vyškov, D1 2., Požár bytového domu Břeclav, Jasanová 2.693,- Závada na El. instalaci Požár průmysl. objektu Brno - Purkyňova 4.9,- Pravd.Tech. závada Požár 3 půdních bytů Břeclav - Mikulov 4., Požár linky DTU 3 Hodonín, Velká nad Veličkou 2.,- Tech. závada 1 Požár frézovacího Hodonín Rohatec fa stroje Kaňák 1.,- 1

30 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 2/ Požár rekreační chaty Blansko, Velké Opatovice 1.1,- Otevřený oheň Požár admin.budovy Brno,Kaštanová ul. 3.,- Tech. závada Požár v objektu Stará Keramika Znojmo, Šatov 1.2,- Úmysl nebo nedbalost Požár litiny Brno, Trnkova 1.,- Bez účasti jednotek Požár diskotéky Znojmo, Hrušovany n. Jevišovkou 1.5,- V šetření 4 Úmysl.zapálení (děti, Požár skladu slámy Blansko Vilémovice 3.,- kouření) Požár Lisu Hodonín, Velkomoravská 3.,- Tech. závada Požár autojeřábu Břeclav, Vlasatice 1.2,- Úmyslné zapalení Požár dílny a vozidel Vyškov 1.393,- V šetření Požár skladu a výrobny molitanu Hodonín Šardice 1,- V šetření 18 ZSP Požár domu Brno, Průchodní 7.,- V šetření Požár NA se zahradní technikou D1 Praha Ostrava Brno-Podolí 1.85,- V šetření Požár budovy a OA Znojmo - Hatě 1.,- V šetření 8 ČR 11 A Požár skladu plastů Hodonín, Vlkoš 4., Požár bytového domu Brno Černovice, Krausova 2.5,- 4

31 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Telefonní centrum tísňového volání 112 Telefonní centrum tísňového volání 112 v Jihomoravském kraji je dislokováno v nových prostorách krajského operačního a informačního střediska. Přijímá a vyhodnocuje hovory na číslo 112 a hovory na linku 15 od mobilních operátorů z území Jihomoravského kraje. Od rovněž přijímá a vyhodnocuje z pevné telefonní sítě hovory uskutečněné na tísňové číslo 15 z území okresu Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov. Hovory na tísňové číslo 15 z pevné veřejné telefonní sítě z území okresu Břeclav, Hodonín a Znojmo jsou stále ještě směrovány na pracoviště místně příslušného operačního střediska. S postupnou integrací územních Operačních a informačních středisek do KOPIS budou hovory na tísňovou linku 15 směrovány na pracoviště TCTV 112. Obsluhu provádí příslušníci a příslušnice ve 12-ti hodinovém pracovním cyklu. Počty volání na číslo 112 dle TCTV 112 a jednotlivých měsíců v roce 26 Volání na Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Kladno Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha Ústí nad Labem Zlín Celkem

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2007

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2007 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje za období : 1.LEDNA 31.PROSINCE 27 Export dat: 16. ledna 28 Zpracoval: por. Ing. Miroslav

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA ROK 21 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna 21 do 31. prosince 21 zasahovaly jednotky požární ochrany v Plzeňském

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 9. srpna 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Nejčastější příčinou požárů opět nedbalost dospělých

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 HZS Jihomoravského kraje - odbor prevence 2007 Zpracoval: kpt.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2002 2003 2004 2005 2006 ÚO HZS

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech Č.j. HSCB-183/PRE-2007 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008. Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008. Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2007 Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař

Více

STATISTICKÁ ROČENKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STATISTICKÁ ROČENKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STATISTICKÁ ROČENKA 2010 Zpracovala Mapové podklady Fotodokumentace PC Blansko : Zdeňka Jandová : por. Bc. Pavel Kamenský : mjr. Ing. P. Tinka, nprap. Stanislav

Více

1.LEDNA 31.BŘEZNA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q2009

1.LEDNA 31.BŘEZNA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q2009 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q29 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA 31.BŘEZNA

Více

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Statistická ročenka 2006

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Statistická ročenka 2006 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Statistická ročenka 2006 OBSAH Strana Tabulková část Aktuální součtová tabulka (tab.: 01) 2 Základní údaje o požárech (tab.: 02) 3 Usmrcené a zraněné osoby podle kategorie

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Zpracoval: mjr.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2003 2004 2005 2006 2007 ÚO HZS Počet

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Statistická ročenka zásahové činnosti jednotek požární ochrany za rok 2015

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Statistická ročenka zásahové činnosti jednotek požární ochrany za rok 2015 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Statistická ročenka zásahové činnosti jednotek požární ochrany za rok 2015 Obsah Obsah...2 1. Základní statistické údaje o událostech v roce 2015...3 1.1

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech č.j. HSCB-122/PRE-SMO-2004 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok: Zpracoval: npor. Smolík Josef komisař požární ochrany HZS Jihočeského kraje

Více

JPO I, II, III, IV, V

JPO I, II, III, IV, V Obsah: 1. Statisticky sledované události ve Statutárním městě Ostrava v roce 2008... 3 1.1 Počty událostí v roce 2008 v Ostravě členěné podle městských obvodů a přepočet událostí na 1000 obyvatel... 3

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Statistická ročenka zásahové činnosti jednotek požární ochrany za rok 2011 Obsah Obsah... 2 1. Základní statistické údaje o událostech v roce 2011... 3 1.1

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Statistická ročenka

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Statistická ročenka Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Statistická ročenka Rok 2009 HZS Zlínského kraje, Statistická ročenka 2009 2 OBSAH OBSAH 2 ZKRATKY 3 VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJMŮ 4 1. ZÁKLADNÍ

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Obsah. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Bruntál, Zeyerova 15

Obsah. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Bruntál, Zeyerova 15 Obsah ÚVOD... 2 SOUHRNNÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH... 3 POČTY POŽÁRŮ ZA POSLEDNÍCH 10 LET... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŽÁRECH... 5 POČET ZÁSAHŮ JEDNOTEK PODLE TYPU UDÁLOSTI... 6 ZÁSAHY JEDNOTEK V OBCI A MIMO OBEC...

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno Přehled událostí za období 1. 1. 31. 12. 2010 V období od 1.1.- 31.12. 2010 došlo na území Jihomoravského kraje k 9 392 událostem, z

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

Statistická ročenka 2012

Statistická ročenka 2012 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Statistická ročenka 2012 Přehled událostí jednotek požární ochrany na územní Jihomoravského kraje za rok 2012 Brno - únor 2013 OBSAH 1 Základní statistické

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled závažných požárů v roce 2006

Přehled závažných požárů v roce 2006 Přehled závažných požárů v roce 2006 4.ledna Letovice (Bk) chata škoda: - uchráněno: - počet JPO: 2 nesprávná obsluha topidla 6.ledna Sudoměřice (Ho) rodinný dům škoda: 0,03 mil.kč uchráněno: - počet JPO:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje č.j. HSCB-447/PRE-Ši-2002 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok : Zpracoval: kpt. Šimeček Pavel požární rada-příslušník pro ZPP HZS Jihočeského

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2010 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček Krajský statistik SSU

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2011

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2011 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005 Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005 kterou se stanovuje Požární řád obce Pravlov Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém. zasedání dne usneslo vydat podle 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 Brno ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2015 Předkládá: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE ( ) Zpracoval: Martin Adamec, HZS

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004 Požární řád města Nové Město pod Smrkem Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. i)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Hustota zalidnění podle obcí 47 - Index

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2013 25.01. bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více