HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA"

Transkript

1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Počet stran: 32 STATISTICKÁ ROČENKA BRNO 26

2 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 2 Obsah 2. JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O UDÁLOSTECH V ROCE POČTY USMRCENÝCH,ZRANĚNÝCH, EVAKUOVANÝCH A ZACHRÁNĚNÝCH OSOB POROVNÁNÍ POČTU UDÁLOSTÍ V LETECH POČET JEDNOTLIVÝCH UDÁLOSTÍ PODLE OBJEKTU VZNIKU ½ Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku 2/ POČET UDÁLOSTÍ PODLE DNE V TÝDNU POČET UDÁLOSTÍ V MĚSÍCÍCH POČET UDÁLOSTÍ PODLE ČASU OHLÁŠENÍ 1/ Počet událostí podle času ohlášení 2/ POČET UDÁLOSTÍ V OBCÍCH PODLE TYPU UDÁLOSTI A POČTU OBYVATEL POČTY JEDNOTEK U UDÁLOSTÍ POČET UDÁLOSTÍ V OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SSU 1/ Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 2/ DESET NEJČASTĚJŠÍCH ČINNOSTÍ JEDNOTEK PŘI ZÁSAZÍCH V ROCE SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS A DALŠÍMI SUBJEKTY POŽÁRY POŽÁRY PODLE OBJEKTU VZNIKU POŽÁRY PODLE PŘÍČINY A ČINNOSTI PŘI VZNIKU 1/ Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 2/ POŽÁRY V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH HOSPODÁŘSTVÍ POŽÁRY V OBJEKTECH POJIŠTĚNÝCH / NEPOJIŠTĚNÝCH POŽÁRY PODLE MĚSÍCŮ SPOTŘEBA HASIV A SORBENTŮ POŽÁRY - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI SE ŠKODOU NAD 1. KČ NA ÚZEMÍ JMK 1/ Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 2/ TELEFONNÍ CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Do statistických sestav byly zahrnuty události na území Jihomoravského kraje mimo Prověřovacích a Taktických cvičení. Během roku 26 bylo provedeno na území Jmk 99 prověřovacích a 91 taktických cvičení.

3 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 3 2. Jihomoravský kraj Stručná charakteristika kraje, právní prostředí (právní rámec činností), organizační členění. Jihomoravský kraj je svou rozlohou km 2 čtvrtým největším krajem v České republice. Téměř 6 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, z které orná půda představuje 83 % celkové rozlohy. Na území kraje je celkem 673 obcí, s 29 MČ v Brně 72 obcí, z toho měst 48, obcí včetně MČ 654, ve kterých žije cca obyvatel (11% obyvatel ČR), z toho mužů (48,6 %) a žen (51,4 %). Metropolí kraje a současně druhým největším městem v ČR je statutární město Brno, ve kterém žije třetina všech obyvatel kraje. V současné době je v kraji 34 obcí s pověřeným obecním úřadem (obcí 2. stupně) a 21 obcí s rozšířenou působností (obcí 3. stupně). Povrch území kraje je vytvářen pásmem pánví, úvalů a přilehlých vrchovin. Převládá rovinatý a převážně bezlesý terén s členitějšími hraničními oblastmi mimo jižní hranice. Nejvyšší nadmořská výška 819 m n. m. (hora Čupec, hřeben Bílých Karpat), nejnižší nadmořská výška 15 m n. m. (soutok řek Moravy a Dyje). Hustota sítě vodních toků v kraji je přiměřená, dominantními toky jsou řeky Morava a Dyje. Vodní nádrže jsou vybudovány ve větším rozsahu v dílčím povodí Dyje, v dílčím povodí Moravy je míra akumulace velmi nízká a vodní nádrže zde výrazně chybějí. Na území kraje se nachází 16 vodních děl zařazených do I. -III. kategorie. Území kraje není zařazeno mezi vybrané (zvlášť sledované) oblasti v ČR z hlediska zhoršení kvality ovzduší podle měrných emisí základních znečišťujících látek patří Jihomoravský kraj mezi kraje s lepší kvalitou ovzduší. Jm kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř jednu desetinu HDP ČR. Dominantní postavení v ekonomice kraje zaujímá zpracovatelský průmysl, jehož podíl na celkové hrubé přidané hodnotě vytvořené v kraji dosahuje 24, %. Zemědělství s tradicí zejména v jižních oblastech kraje představuje podíl 3,5 %, stavebnictví 7,8 %, obchod a opravy spotřebního zboží 13, %, tzv. komerční služby 16,1 %. Úrovní průměrné mzdy je kraj výrazně pod průměrem ČR. Mírou registrované nezaměstnanosti se kraj řadí mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností. Akutní péči zabezpečuje v kraji síť 22 nemocnic s celkovým počtem cca 7 12 lůžek (údaj za všechny resorty). Dále je v kraji k dispozici cca 2 17 lůžek následné péče. V kraji působí asi 4 9 lékařů, na jednoho lékaře připadá 231 obyvatel. Středních zdravotních pracovníků je přibližně 12. Na území kraje pobírá důchody zhruba ¼ obyvatel, průměrná výše důchodu řadí Jm kraj mezi kraje s nejnižším důchodem v rámci ČR. K pozitivním stránkám Jihomoravského kraje patří vzdělanostní úroveň obyvatelstva kraj má v rámci ČR druhý nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (1,3 %). Hlavní rysy podnebí kraje určuje jeho zeměpisná poloha lze ho charakterizovat jako podnebí severního mírného pásma. Délkou silniční sítě km se kraj řadí na 5. místo mezi kraji v rámci ČR. Kostru dopravního systému tvoří dálnice D-1 a D-2 a rychlostní komunikace R-43, R-46 a R-52. Železničních tratí je na území kraje 89 km (4. místo mezi kraji v rámci ČR), celostátní význam má 68 km tratí. Přes území kraje vede několik leteckých cest. Z hlediska hustoty leteckého provozu je nejvíce oboustranně využíván koridor vedoucí od západu na jihovýchod a je horizontálně vytyčen spojnicí Praha-Brno-Bratislava. Z převážné části je využíván pro přelety dopravních

4 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 4 letadel nad územím ČR bez mezipřistání. V kraji je k dispozici veřejné mezinárodní letiště v majetku kraje Brno-Tuřany, které splňuje mezinárodní standarty pro celoroční provoz letadel všech typů i za ztížených povětrnostních podmínek dle norem ICAO kategorie I. Přes území kraje jsou vedeny větve tranzitního plynovodu, ropovodu a produktovodu. Spotřebou el. energie se kraj řadí na 5. místo, spotřebou zemního plynu na 2. místo a spotřebou benzínu na 2. místo v rámci krajů ČR. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje byl zřízen zákonem č. 238/2 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, (dále jen zákon č. 238/2 Sb. ), s účinností od 1. ledna 21. Jeho základním posláním je ochrana životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Postavení HZS Jihomoravského kraje je dáno zákonem č. 238/2 Sb., působnost HZS JmK je dána ustanovením 26 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 133/1985 Sb. nebo zákon o požární ochraně ), ustanovením 1 odst. 5 a 6 a 12 odst. 2 zákona č. 239/2 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 239/2 Sb. ), a 15 zákona č. 24/2 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. HZS Jihomoravského kraje je správním orgánem na úseku požární ochrany ( 23 a 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.), organizační složkou státu ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2 Sb.) a účetní jednotkou ( 2 odst. 7 zákona č. 238/2 Sb.). Přímo nadřízeným orgánem HZS Jihomoravského kraje je Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

5 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 5 3. Základní statistické údaje o událostech v roce 26 V Jihomoravském kraji bylo v roce 26 řešeno celkem událostí. Z celkového počtu je nejvíce technických zásahů 3 515, požárů 1 67, dopravních nehod 1 429, živelní pohromy 843, úniků nebezpečných látek 361, ostatních mimořádných událostí 6 a planých poplachů 469 a radiačních havárií a nehod. Detailní informace o počtech událostí a poměr zastoupení ukazuje následující graf. Počet událostí v roce 26 Únik NL 4% Ostatní MU % Planý poplach 6% Radiační nehody % Živelní pohromy 1% Technické zásahy 43% Dopravní nehody 17% Požáry 2% Technické zásahy Požáry Dopravní nehody Živelní pohromy Únik NL Ostatní MU Planý poplach Radiační nehody

6 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počty usmrcených,zraněných, evakuovaných a zachráněných osob Nejsmutnější stránkou statistiky je počet usmrcených a zraněných osob. Jednotky HZS JmK při zásazích pomáhaly celkem 1194 zraněným osobám z nichž 32 bylo z řad příslušníků HZS, 1 z řad dobrovolných hasičů a 1 hasič HZS podniků. Žádný hasič nebyl v roce 26 usmrcen. Bohužel 184 civilním osobám se již život zachránit nepodařilo. Hasiči evakuovali celkem 1658 osob a 315 osob zachránili. Usmrcené a zraněné osoby podle kategorie Kategorie Usmrcených osob Zraněných osob Děti do 15 let 2 48 Osoby od 15 do 6 let Osoby nad 6 let Hasiči HZS ČR 32 Hasiči HZS podniků 1 Hasiči SDH, ostatní HZS 1 Hasiči neurčených jednotek Příslušníci složek IZS Celkem Rok Usmrceno osob Usmrceno hasičů Zraněno osob Zraněno HZS Zraněno SDH Zachráněno Evakuováno

7 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Porovnání počtu událostí v letech Druh události Požáry Dopravní nehody Živelné pohromy Únik nebezpečných látek Z toho ropné produkty Technické havárie celkem Z toho technické havárie Technické pomoci Technologické pomoci Ostatní pomoci Radiační nehody a havárie Ostatní mimořádné události Plané poplachy Celkem Porovnání počtu událostí za posledních 5 let Požáry Dopravní nehody Živelné pohromy Únik nebezpečných látek Technické havárie celkem Radiační nehody a havárie Ostatní mimořádné události Plané poplachy

8 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku ½ Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM31-35 Budovy pro zdravotnictví Budovy pro služby a os. hygienu Budovy pro vých., vědu a výzkum Budovy pro kult. a tělovýchovu Budovy administrativní Budovy pro společné ubytování Budovy pro obchod a stravování Budovy pro sociální zabezpečení Budovy historické a církevní Bytový fond domovní Rodinné domky Ostatní budovy pro bydlení Výrobní budovy mimo zem. a lesy Energetické výrobní budovy Budovy pro dopravu a spoje 3 3 Budovy pro garáž. a údržbu Budovy pro skladov. nezeměděl Budovy pro živoč. a rostl. výr Budovy pro sklad. zem. produktů Objekty mimo budov Objekty mimo budov v zeměděl Objekty ve výstavbě a rekonstr Opuštěné objekty a demolice Provizoria a účelové objekty Dopravní prostř. a prac. stroje Garáže mimo budov Komunikace Zemědělské plochy Lesy Volné skládky Odpady Nezatříděno OBJEKTY CELKEM

9 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet jednotlivých událostí podle objektu vzniku 2/2 Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 Budovy pro zdravotnictví Budovy pro služby a os. hygienu Budovy pro vých., vědu a výzkum Budovy pro kult. a tělovýchovu Budovy administrativní Budovy pro společné ubytování Budovy pro obchod a stravování Budovy pro sociální zabezpečení Budovy historické a církevní Bytový fond domovní Rodinné domky Ostatní budovy pro bydlení Výrobní budovy mimo zem. a lesy Energetické výrobní budovy Budovy pro dopravu a spoje Budovy pro garáž. a údržbu Budovy pro skladov. nezeměděl Budovy pro živoč. a rostl. výr Budovy pro sklad. zem. produktů Objekty mimo budov Objekty mimo budov v zeměděl Objekty ve výstavbě a rekonstr Opuštěné objekty a demolice Provizoria a účelové objekty Dopravní prostř. a prac. stroje Garáže mimo budov Komunikace Zemědělské plochy Lesy Volné skládky Odpady Nezatříděno OBJEKTY CELKEM

10 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle dne v týdnu Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM SUM SUM SUM 1-81 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM

11 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v měsících Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM SUM SUM SUM 1-81 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

12 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle času ohlášení 1/2 Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM HOD + neurčeno - 1 HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD CELKEM

13 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí podle času ohlášení 2/2 Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 HOD + neurčeno - 1 HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD HOD CELKEM

14 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích podle typu události a počtu obyvatel Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach Počet obyvatel v obci (- OD -DO) SUM SUM SUM Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce Počet obyvatel v obci (- OD -DO) SUM SUM SUM 1-81 Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce

15 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počty jednotek u událostí Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN - silniční 31 - ŽP - převažující povodeň, záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatní 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení) SUM SUM SUM Zasahovalo jednotek z toho HZS ČR z toho HZS podniku z toho SDH obcí z toho SDH podniku z toho jiné Počet všech událostí s účastí j. HZS ČR s účastí j. HZS podniku s účastí j. SDH obcí s účastí j. SDH podniku s účastí jednotek jiných UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach SUM SUM SUM 1-81 Zasahovalo jednotek z toho HZS ČR z toho HZS podniku z toho SDH obcí z toho SDH podniku z toho jiné Počet všech událostí s účastí j. HZS ČR s účastí j. HZS podniku s účastí j. SDH obcí s účastí j. SDH podniku s účastí jednotek jiných

16 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 1/2 Kód pověřené Pověřené obce obce 1295 Blansko Boskovice Brno Ivančice Kuřim Rosice Tišnov Šlapanice Židlochovice Břeclav Hustopeče Mikulov Pohořelice Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Bučovice Slavkov u Brna Vyškov Moravský Krumlov Znojmo OSTATNÍ Legenda ke sloupcům P - POŽÁR DN - DOPRAVNÍ NEHODA ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA 12 - P - s účastí jednotky 21 - DN silniční 31 - ŽP - převažující povodeň,záplava 19 - P - bez účasti jednotky 22 - DN - silniční hromadná 32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 23 - DN - železniční (vč. Metra) 33 - ŽP - převažující větrná smršť 24 - DN - letecká 34 - ŽP - sesuv půdy 25 - DN - ostatn 35 - ŽP - ostatní ( např. zemětřesení)

17 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Počet událostí v obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU 2/2 Kód pověřené Pověřená obec obce Blansko Boskovice Brno Ivančice Kuřim Rosice Tišnov Šlapanice Židlochovice Břeclav Hustopeče Mikulov Pohořelice Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Bučovice Slavkov u Brna Vyškov Moravský Krumlov Znojmo OSTATNÍ Legenda ke sloupcům UNL - Únik nebezpečné chemické látky TH - Technická havárie (mimo UNL) RHN - Radiační havárie a nehoda 41 - UNL - únik plynu/aerosolu 51 - TH - technická havárie 61 - Radiační havárie a nehoda 42 - UNL - únik kapaliny (mimo rop. produktů) 52 - TH - technická pomoc OMU - Ostatní mimořádné události 43 - UNL - únik ropných produktů 53 - TH - technologická pomoc 71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 44 - UNL - únik pevné látky 54 - TH - ostatní pomoc PP - Planý poplach 45 - UNL - únik ostatní (včetně jiné než chemické) 81 - Planý poplach

18 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Deset nejčastějších činností jednotek při zásazích v roce 26 Průzkum Jiné Odstraňování překážek z komunikací Odstraňování následků DN 1 56 Zajištění místa nehody 1 12 Použití vody dodávané proudem C 1 13 Použití vysokotlaké vody 874 Vnikání do uzavřených prostor 928 Čerpání a odčerpávání vody 865 Odchyt a likvidace neb. hmyzu 477 Nejčastější činnost u zásahu 6% 5% 5% 5% 3% 44% 6% 6% 8% 12% Průzkum Odstraňování překážek z komunikací Zajištění místa nehody Použití vysokotlaké vody Čerpání a odčerpání vody Jiné Odstraňování následků DN Použití vody dodávaní proudem C Vnikání do uzavřených prostor Odchyt a likvidace neb. Hmyzu

19 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Spolupráce se složkami IZS a dalšími subjekty Název složky Počty Policie ČR 3696 Zdravotnická záchranná služba 1133 Armáda ČR - voj. záchran. Útvary 8 Armáda ČR - jiné 1 Obecní policie 671 Hygienická služba 7 Báňská záchranná služba 1 Občanská sdružení v IZS 3 Pohotovostní služba el. rozvod. závodů 132 Plynárenská pohotovostní služba 91 Vodárenská pohotovostní služba 42 Teplárenská pohotovostní služba 2 Státní úřad pro jader. bezpečnost Ostatní ústřední orgány státní správy 9 Firmy sdružené pod TRINS 2 Obecní zastupitelstvo 83 Ostatní územní orgány státní správy 28 Podniky, firmy 96 Místní služby 169 Česká inspekce životního prostředí 8 Ostatní subjekty(název) CELKEM 6182

20 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 2 4. Požáry V roce 26 vzniklo na území Jmk celkem 167 požárů. Při požárech došlo k úmrtí 18 osob a zranění 119 osob. Mezi zraněnými bylo 13 hasičů HZS a 9 hasičů JSDH. Nejvíce požárů bylo na Územním odboru Brno 862 a nejméně na ÚO Vyškov 112. Nejvyšší přímé škody byly způsobeny na ÚO Hodonín ,- Kč a nejnižší pak byly způsobeny na ÚO Vyškov 7 48,- Kč. Celková výše škod způsobená požáry v roce 26 na území Jmk dosáhla ,- Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty ve výši ,- Kč. Základní údaje o požárech Počet požárů CELKEM 167 Požáry se škodou < než 1,- Kč 1183 Požáry se škodou 1-25,- Kč 44 Požáry se škodou Kč 53 Požáry se škodou od 1,- Kč 3 Počet usmrcených CELKEM 18 Usmrcených < 15 let Usmrcených 15 let - 6 let 14 Usmrcených > 6 let 4 Usmrcených - hasiči HZS ČR Usmrcených - hasiči HZS podniku Usmrcených - hasiči SDH, ostatní Počet zraněných CELKEM 119 Zraněných < 15 let 3 Zraněných 15 let - 6 let 86 Zraněných > 6 let 8 Zraněných - hasiči HZS ČR 13 Zraněných - hasiči HZS podniku Zraněných - hasiči SDH, ostatní 9 Evakuováno celkem 641 Zachráněno celkem 49 Přímá škoda (tis. Kč) ,2 Uchráněné hodnoty (tis. Kč) ,9

21 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana 21 Počty požárů v roce 26 - podle územních odborů Blansko Brno Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo

22 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle objektu vzniku Objekt Počet Podíl Přímá škoda Podíl SUM- SUM- Prům. požárů v % v tis. Kč v % U Z plocha v m2 Budovy pro zdravotnictví 1,6 2,,1 2 Budovy pro služby a osobní hygienu 3,18 65,,2 3 Budovy pro výchovu, vědu a výzkum 5,3 117,3,3 3 Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu 9, ,5,51 9 Budovy administrativní 11, ,3 1,17 44 Budovy pro společné ubytování a rekreaci 26 1, , 1, Budovy pro obchod a veřejné stravování v 19 1, , 28, Budovy pro sociální zabezpečení 2,12 7,,2 2 Historické a církevní budovy a objekty 1,6 65,,19 1 Bytový fond domovní 153 9, ,6 6, Rodinné domky 131 7, , 2, Ostatní budovy pro bydlení 6,36 189,,5 119 Budovy a haly pro výrobu a služby/mimo e 44 2, , 41, Energetické výrobní budovy a budovy vodn 7, ,,29 4 Budovy pro dopravu a spoje,,, Budovy pro garážování a údržbu vozidel / 11, ,7, Jednoúčelové budovy pro skladování / 16, , 5, Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrob 9, , 1,17 73 Budovy pro skladování zemědělských produ 11, , 1, Objekty mimo budov 17 1,2 841,5, Objekty mimo budov v zemědělství 4,24 187,,5 158 Budovy a objekty ve výstavbě a generální 11, ,5, Opuštěné a demoliční budovy a objekty, k 76 4,55 74,, Provizoria a účelové objekty u budov 66 3, ,3, Dopravní prostředky a pracovní stroje /m , , 5, Garáže /mimo budov/ 2,12 42,,12 4 Komunikace 4,24 13,,3 11 Zemědělské plochy 73 4,37 486,, Lesy 28 1,68 514,5, Volné a skladovací plochy mimo budovu a ,4 22,2, Odpady a odpadní produkty ,68 857,8,25 56 Ostatní a nezatříděné 83 4,97 353,, CELKEM , Nezařazeno událostí s přímou škodou,

23 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 1/2 KATEGORIE poč. požárů podíl v % přímá šk. v tis. Kč podíl v % Sum-U Sum-Z neobjasněná příčina, dosud v šetření 137 8, ,6 42, dále nešetřená příčina a činnost při vzniku ,25,, NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM , ,6 42, úmyslné zapálení - pachatel zjištěn 6,36 231,,7 1 sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc 3,18,, 1 2 děti do l5 let 18 1,8 1 42,,4 2 úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn 117 7,1 5 72,9 1,64 1 ÚMYSL, DĚTI - CELKEM 144 8, ,9 2, kouření 8 4, , 2, zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy 38 2,28 334,5,1 2 nesprávná obsluha topidla 19 1,14 449,5, sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla 8,48 756,,22 nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů 3,18 3,,9 3 používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání ap. 19 1, ,8, manipulace se žhavým popelem 17 1,2 1 88,,31 2 sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně 25 1, , 1,39 1 zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či 22 1, , 29,6 7 1 nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit 17 1,2 366,5,11 1 NEDBALOST - CELKEM , ,3 34, nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací 1, ,,43 zazděný nebo přizděný trám v komíně 4,24 226,,6 spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné 3,18 95,,3 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně 3,18 18,6,1 KOMÍNY - CELKEM 2 1, ,6,53 technická závada topidla /i v dopravním prostředku/ 1,6 12,,3 1 špatný stav topidla nebo kouřovodu 5, ,,47 nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v 4,24 114,,3 jiná závada 1,6 59,,2 TOPIDLA - CELKEM 2 1, ,,55 1 technické závady - vada materiálu, konstrukce, , ,8 15, nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap. 4,24 312,,9 nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou 1,6 3,,1 1 žhavé materiály a výrobky /i při kalení/ 1,6 73,,2 cizí předmět ve stroji 4,24 43,,1 výboje statické elektřiny 1,6 1,, 4 úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného 2,12 31,,1 tření a přehřátí 8,48 414,,12 ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů 18 1, ,,82

24 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 2/2 ZÁVADY - CELKEM , ,8 16, zemědělských plodin,,, uhlí, uhelného prachu a briket 12,72 85,,2 olejů a tuků,,, chemických látek 2,12 5,, 1 chemické výrobky /barvy,fermeže ap./,,, jiné 8, , 1,16 SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM 22 1, , 1,18 1 plynů,,, par hořlavých kapalin 1,6 2,,1 prachů,,, výbušnin,,, tlakových nádob a kotlů včetně potrubí,,, VÝBUCHY - CELKEM 1,6 2,,1 u stříkacích zařízení,,, u čerpacích zařízení pohonných hmot včetně dopravy,,, u namáčecích zařízení /lázně, vany/,,, u dálkové dopravy potrubím a zásobníků,,, při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah 1,6,, při výrobě hořlavých a výbušných látek,,, při manipulaci s hořlavými a výbušnými 2,12 2,,6 2 při technologii skladování a ochrany hořlavých a,,, jiné,,, MANIPULACE S H.L. - CELKEM 3,18 2,,6 2 blesk - objekty chráněné hromosvodem 3,18 7,,2 blesk - objekty nechráněné hromosvodem 3,18 22,,6 blesk - ostatní případy zapálení 2,12 125,,4 živelná pohroma /mimo blesku/,,, dopravní nehoda 15, ,, vojenské cvičení, ohňostroje,,, jiné příčiny 8,48 39,,1 1 MIMOŘÁDNÉ - CELKEM 31 1, , 1, CELKEM ,

25 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry v jednotlivých odvětvích hospodářství Odvětví hospodářství počet podíl v % přímá škoda v tis. Kč podíl v % Sum-U Sum-Z požárů Zemědělství 73 4, ,7 3,33 3 Lesnictví 28 1,68 52,5,15 Dobývání nerost. surovin 2,12 3,,1 Zpracovatelský průmysl 63 3, ,7 43,47 6 Výroba, rozvod el. a plynu 16, ,5,43 5 Stavebnictví 19 1, ,5,68 2 Obchod, opravy zboží 3 1, , 32,76 3 Pohostinství, ubytování 3 1, ,3,57 6 Doprava , , 5, Pošty, telekomunikace 2,12 2,3, Peněžnictví, pojišťovnictví 1,6 1,, Služby pod.,výzkum, real. 22 1, , 2, Veřej. správa, bezpečnost 5,3 2,,1 1 Školství 4,24 15,,3 Zdravotnictví, sociální 3,18 27,,8 Ostatní veřejné a osobní 125 7, ,1 4,2 1 4 Soukromé domácnosti , ,6 6, Jiné a nezatříděno 79 47,31,, Celkem , Doprava

26 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry v objektech pojištěných / nepojištěných POJIŠTĚNO NEPOJIŠTĚNO POJIŠTĚNO NEPOJIŠTĚNO OBJEKT Počet Podíl Počet Podíl Přímá škoda Podíl Přímá škoda Podíl požárů v % požárů v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % Budovy pro zdravotnictví 1 1,, 2, 1,,, Budovy pro služby a osobní hyg 1 33, ,67 5, 76,92 15, 23,8 Budovy pro výchovu, vědu a výz 5 1,, 117,3 1,,, Budovy pro kulturu, osvětu a t 1 11, ,89 3, 1, ,5 98,32 Budovy administrativní 4 36, , , 89,2 44,3 1,8 Budovy pro společné ubytování 6 23,8 2 76, , 56, , 43,71 Budovy pro obchod a veřejné st 8 42, , ,5 99,84 162,5,16 Budovy pro sociální zabezpečen 1 5, 1 5,,, 7, 1, Historické a církevní budovy a, 1 1,,, 65, 1, Bytový fond domovní 19 12, , ,1 71, ,5 28,91 Rodinné domky 44 33, , , 42, , 57,41 Ostatní budovy pro bydlení 1 16, ,33 4, 21,16 149, 78,84 Budovy a haly pro výrobu a slu 31 7, , , 97,5 4 25, 2,95 Energetické výrobní budovy a b 2 28, ,43 35, 34,15 675, 65,85 Budovy pro dopravu a spoje,,,,,, Budovy pro garážování a údržbu 2 18, ,82 15,, ,7 99,43 Jednoúčelové budovy pro skl 6 37,5 1 62, , 79,79 4 2, 2,21 Budovy pro živočišnou a rostli 6 66, ,33 4 8, 98,31 69, 1,69 Budovy pro skladování zeměděls 2 18, ,82 3, 5, , 49,75 Objekty mimo budov 1 5, ,12 25, 2,97 816,5 97,3 Objekty mimo budov v zemědělst, 4 1,,, 187, 1, Budovy a objekty ve výstavbě a 1 9,9 1 9,91 15, 13,43 966,5 86,57 Opuštěné a demoliční budovy a, 76 1,,, 74, 1, Provizoria a účelové objekty u 8 12, ,88 213,5 14, ,8 85,42 Dopravní prostředky a pracovní 25 11, , , 3, , 69,27 Garáže /mimo budov/, 2 1,,, 42, 1, Komunikace 1 25, 3 75, 5, 48,54 53, 51,46 Zemědělské plochy 5 6, ,15 24, 49,38 246, 5,62 Lesy 2 7, ,86,, 514,5 1, Volné a skladovací plochy mimo 2, ,37 21, 9,54 199,2 9,46 Odpady a odpadní produkty 9 2, ,12 58,1 6,77 799,7 93,23 Ostatní a nezatříděné 2 2, ,59 1,,28 352, 99,72 CELKEM , , ,5 85, ,7 14,71 Nezařazeno požárů s přímou škodou,

27 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry podle měsíců MĚSÍC počet podíl přímá škoda podíl uchrán. hodn. podíl Sum-U Sum-Z požárů v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % LEDEN 116 6, ,1 2, , 3, ÚNOR 95 5, ,2 1, , 1, BŘEZEN 16 6, ,7 6, , 7, DUBEN , ,8 1, , 2,26 9 KVĚTEN 136 8, ,6 1, , 1,33 9 ČERVEN 145 8, , 4, ,7 25,9 12 ČERVENEC 23 12, ,2 2, ,5 14,83 7 SRPEN 14 6, ,6 2, ,5 2,5 1 7 ZÁŘÍ 131 7, ,8 1, , 1, ŘÍJEN 16 9, ,3 3, ,2 12, LISTOPAD 1 5, ,3 1, , 3, PROSINEC 122 7, ,6 34, , 13, Celkem , , Požár vepřína v Ořechově na Brněnsku

28 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Spotřeba hasiv a sorbentů Legenda ke sloupcům P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) Období od : do: Hasivo / Sorbent SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM 1-81 voda , ,5 pěnidlo přírodní (proteinové) pěnidlo syntetické 4485,5 4485,5 plynná hasiva - CO2 355, ,5 plynná hasiva - halogenderiváty uhlovodíků plynná hasiva - dusík prášky ABCD 133,5 133,5 sorbenty sypké , ,5 sorbenty - tkaniny 3 19, ,5

29 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 1/2 Datum událost Místo škoda příčina Počet JPO Požár porodna prasat Znojmo Oslnovice ZD Korolupy 1.5,- Špatný stav topidla Požár - ocelokolny Brno - Měnín 1.994, Požár- 2 rod. domů Brno - Židlochovice 1.6,- Pravd.tech závada Požár rod. domu Blansko - Letovice 1.,- Tech. závada 4 Požár střešní konstrukce Brno, Cacovická , Požár skladu drogerie Brno, Tkalcovská 12 5,- V šetření Požár porodny prasat Znojmo, Mramotice 2.,- V šetření Požár haly Hodonín, Brněnská 2.,- Bez účasti jednotek Požár bagru Hodonín, Velká nad Veličkou 1.5,- Tech. závada Požár dopravních prostředků Vyškov, D1 2., Požár bytového domu Břeclav, Jasanová 2.693,- Závada na El. instalaci Požár průmysl. objektu Brno - Purkyňova 4.9,- Pravd.Tech. závada Požár 3 půdních bytů Břeclav - Mikulov 4., Požár linky DTU 3 Hodonín, Velká nad Veličkou 2.,- Tech. závada 1 Požár frézovacího Hodonín Rohatec fa stroje Kaňák 1.,- 1

30 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Požáry - Mimořádné události se škodou nad 1. Kč na území Jmk 2/ Požár rekreační chaty Blansko, Velké Opatovice 1.1,- Otevřený oheň Požár admin.budovy Brno,Kaštanová ul. 3.,- Tech. závada Požár v objektu Stará Keramika Znojmo, Šatov 1.2,- Úmysl nebo nedbalost Požár litiny Brno, Trnkova 1.,- Bez účasti jednotek Požár diskotéky Znojmo, Hrušovany n. Jevišovkou 1.5,- V šetření 4 Úmysl.zapálení (děti, Požár skladu slámy Blansko Vilémovice 3.,- kouření) Požár Lisu Hodonín, Velkomoravská 3.,- Tech. závada Požár autojeřábu Břeclav, Vlasatice 1.2,- Úmyslné zapalení Požár dílny a vozidel Vyškov 1.393,- V šetření Požár skladu a výrobny molitanu Hodonín Šardice 1,- V šetření 18 ZSP Požár domu Brno, Průchodní 7.,- V šetření Požár NA se zahradní technikou D1 Praha Ostrava Brno-Podolí 1.85,- V šetření Požár budovy a OA Znojmo - Hatě 1.,- V šetření 8 ČR 11 A Požár skladu plastů Hodonín, Vlkoš 4., Požár bytového domu Brno Černovice, Krausova 2.5,- 4

31 Statistická ročenka HZS Jihomoravského kraje strana Telefonní centrum tísňového volání 112 Telefonní centrum tísňového volání 112 v Jihomoravském kraji je dislokováno v nových prostorách krajského operačního a informačního střediska. Přijímá a vyhodnocuje hovory na číslo 112 a hovory na linku 15 od mobilních operátorů z území Jihomoravského kraje. Od rovněž přijímá a vyhodnocuje z pevné telefonní sítě hovory uskutečněné na tísňové číslo 15 z území okresu Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov. Hovory na tísňové číslo 15 z pevné veřejné telefonní sítě z území okresu Břeclav, Hodonín a Znojmo jsou stále ještě směrovány na pracoviště místně příslušného operačního střediska. S postupnou integrací územních Operačních a informačních středisek do KOPIS budou hovory na tísňovou linku 15 směrovány na pracoviště TCTV 112. Obsluhu provádí příslušníci a příslušnice ve 12-ti hodinovém pracovním cyklu. Počty volání na číslo 112 dle TCTV 112 a jednotlivých měsíců v roce 26 Volání na Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Kladno Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha Ústí nad Labem Zlín Celkem

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006

Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2006 HZS Jihomoravského kraje - odbor prevence 2007 Zpracoval: kpt.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2002 2003 2004 2005 2006 ÚO HZS

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Zpracoval: mjr.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2003 2004 2005 2006 2007 ÚO HZS Počet

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků. Bezpečnost Statistika přestupků a údaje z činnosti MP V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE ( ) Zpracoval: Martin Adamec, HZS

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1767/GŘ-VZ-2004 Praha 21. května 2004 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI02 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 9.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více