SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:"

Transkript

1 V š e o b e c n ý p ř e h l e d SUBTEST 1 Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: U každé z úloh 1 až 30 je vždy právě jedna odpověď správná. Za každou správně vyřešenou úlohu získáváte bod, za každou špatně vyřešenou úlohu se vám odečítá část bodu. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí. Subtest obsahuje 30 úloh, na řešení máte 25 minut. Červen 2007

2

3 VŠEOBECNÝ PŘEHLED 1. Na konci 19. století se v celé Evropě opět zvedla vlna antisemitismu. Jejím projevem v Rakousku-Uhersku byl známý případ z městečka Polná, kde byla nalezena zavražděná služebná Anežka Hrůzová (1899). Velká část české a německé společnosti označila tento čin za židovskou rituální vraždu, z níž byl obviněn mladý Žid, který byl v následném procesu bez přímých důkazů odsouzen k trestu smrti. Ve věci revize tohoto procesu se výrazně angažoval významný český vysokoškolský profesor, který byl antisemity a nacionalisty posléze tak tupen a pronásledován, že uvažoval i o tom, že opustí univerzitu a Čechy vůbec. Kdo byl tímto mužem? (A) Jaroslav Goll (B) František Palacký (C) František Ladislav Rieger (D) T. G. Masaryk (E) Jan Gebauer 2. Česká politická reprezentace prosazovala neúspěšně od roku 1848 státoprávní model uspořádání rakouského státu, který František Palacký v roce 1865 ve svém spise Idea státu rakouského předložil jako koncepci české politiky. Mimo jiné ve svém spise půlstoletí před rozpadem monarchie varuje, že nepřijetí této koncepce přinese ve svých důsledcích zánik rakouského mocnářství. Paradoxně bylo její přijetí v roce 1918 jedním z posledních státoprávních rozhodnutí rakouského císaře. Touto koncepcí byl/a: (A) česko-rakouský dualismus (B) liberalismus (C) federalizace (D) obnova české monarchie (E) republikánský model 3. Co spojuje Heliodora Píku, Miladu Horákovou a Gustáva Husáka? (A) odbojová činnost v protektorátu (B) odsouzení v politických procesech po únorovém uchopení moci komunisty v roce 1948 (C) všichni byli významnými představiteli parlamentních stran po II. světové válce (D) protifašistický odboj v exilu (E) kritika komunistů při převzetí moci v roce Specifické rysy americké demokracie: Politický systém Spojených států amerických spočívá na soupeření dvou hlavních politických stran republikánů a demokratů. To se nejvíce projevuje v prezidentských volbách, které takřka pravidelně přinášejí střídání kandidátů obou stran v prezidentském úřadě. Rozdíly v politických programech obou stran jsou v porovnání s evropskými poměry méně výrazné, často rozhoduje spíše mediální prezentace kandidáta a jeho programu ve volební kampani. Výraznou politickou osobností poválečného období v prezidentském úřadě byl John Fitzgerald Kennedy, jenž v roce 1960 těsně porazil soupeře Richarda Nixona. Dosáhl řady úspěchů zejména v zahraniční politice a jeho osoba se stala (i vzhledem k tragickému osudu) symbolem nově nastupující americké vize svobody a demokracie. Která z tučně vytištěných částí textu je uvedena věcně chybně? (A) republikánů a demokratů (B) často rozhoduje spíše mediální prezentace (C) Richarda Nixona (D) i vzhledem k tragickému osudu (E) Uvedený text je bez chyb sovětská invaze do Afghánistánu 2. izraelsko-arabský konflikt šestidenní válka 3. sovětsko-americký konflikt karibská krize 4. konference KBSE v Helsinkách 5. návrat k prosovětskému totalitnímu režimu v ČSSR podpis moskevského protokolu 6. sjednocení Německa po rozpadu sovětského bloku Seřaďte uvedené historické události od nejmladší po nejstarší: (A) 6, 1, 4, 5, 2, 3 (B) 3, 2, 5, 4, 6, 1 (C) 3, 2, 4, 5, 1, 6 (D) 6, 2, 5, 4, 1, 3 (E) 6, 2, 4, 3, 5, 1 3 Subtest 1 Všeobecný přehled

4 6. Pokud mají občané právo přímo navrhovat zákony či vyhlášení referenda, jedná se o formu přímé demokracie, kterou je: (A) odvolání (B) referendum (C) iniciativa (D) většinová volba (E) interpelace 7. Křesťansko-monarchistická unie, Poddanská císařská strana a Strana černožlutých se rozhodly vytvořit volební koalici a své kandidáty zapsat na společnou kandidátku pod názvem České království nebeské. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se jejich koalice skutečně stala třetí nejsilnější politickou silou. Jakou musela překročit minimální hranici voličské podpory, aby její zástupci mohli zasednout v Poslanecké sněmovně? (A) minimálně 5 % (B) minimálně 9 % (C) minimálně 10 % (D) minimálně 15 % (E) minimálně 20 % Který z následujících výroků o obecním referendu je pravdivý? (A) Obecní referendum v ČR neexistuje, referendum se podle ústavy může konat pouze na celostátní úrovni. (B) Obecní referendum v ČR existuje, rozhoduje o něm vždy krajské zastupitelstvo, termín voleb vyhlašuje hejtman. (C) Obecní referendum se může konat v obci nebo její části za předpokladu, že se svým podpisem pro konání referenda vysloví minimálně 25 % oprávněných voličů v obci. Výsledek referenda má pro rozhodování zastupitelstva pouze doporučující charakter. (D) Právo hlasovat v místním referendu mají všechny osoby s českým občanstvím starší 16 let s trvalým nebo přechodným bydlištěm v obci. (E) Obecní referendum se může konat na úrovni obce, návrh na jeho konání může podat každý občan ČR s trvalým pobytem v obci, pokud jeho návrh podpořil zákonem stanovený počet oprávněných občanů. 10. Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, dopustí se, je-li trestně odpovědný, trestného činu: (A) krádeže (B) zpronevěry (C) zatajení věci (D) poškozování věřitele (E) poškozování cizí věci 11. Které z následujících práv není věcné právo? (A) vlastnické právo (B) zástavní právo (C) právo vyplývající z věcného břemene (D) právo vyplývající z nájemní smlouvy (E) zadržovací právo Doplňte schéma volby a jmenování nejdůležitějších ústavních orgánů ČR (1 a 2) tak, aby odpovídalo Ústavě ČR: (A) 1) vyslovuje důvěru 2) vyslovuje souhlas (B) 1) volí 2) volí (C) 1) navrhuje 2) potvrzuje (D) 1) je zodpovědná 2) předkládá návrhy (E) 1) odvolává 2) navrhuje 4 Subtest 1 Všeobecný přehled

5 12. Majetkové trestné činy (krádež, zpronevěra, podvod, poškozování cizí věci) zpravidla trestnost podmiňují tím, že byla způsobena škoda nikoli nepatrná. Škodou nikoli nepatrnou se rozumí: (A) škoda nejméně 1000 Kč (B) škoda nejméně 5000 Kč (C) škoda nejméně Kč (D) škoda nejméně Kč (E) Obsah pojmu škody nikoli nepatrné stanoví soud s ohledem na majetkové poměry obžalovaného a poškozeného. 13. Každý poslanec má z titulu své funkce řadu oprávnění. Které z následujících oprávnění poslanci nenáleží? (A) právo osobně hlasovat v Poslanecké sněmovně (B) právo sám podávat návrhy zákonů (C) právo klást na schůzi Poslanecké sněmovny otázky členům vlády (D) právo účastnit se schůze vlády s hlasem poradním (E) právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu 14. Výkon většiny pravomocí prezidenta republiky je podmíněn souhlasem předsedy vlády, případně návrhem či souhlasem jiného státního orgánu. Kterou z následujících pravomocí vykonává prezident sám, bez spoluúčasti dalšího státního orgánu? (A) jmenuje soudce Ústavního soudu (B) jmenuje ministry (C) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky (D) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny (E) jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 15. Démokritos předpokládal, že vesmír je odevždy, protože ho nikdo nijak nestvořil. Kromě toho říká, že je nezměnitelný, a vykládá výslovně, jaký je. Příčiny všeho toho, co se děje v přítomnosti, nemají žádný počátek, nýbrž jednoduše všechny minulé, přítomné i budoucí děje jsou odedávna, od věčnosti již obsaženy v nutnosti. Která z následujících formulací vyplývá z uvedeného citátu? (A) Démokritos zde striktně odděluje Ducha tvůrce universa s individuální duší. (B) Myšlení konečného člověka si osobuje nárok na to, že může klást absolutno ze sebe sama a ze sebe je odvozovat. (C) Volba filozofie nutně závisí na tom, jaký je kdo člověk. (D) Všechno dění je mechanické povahy a spočívá na tlaku a nárazu pohybujících se atomů. (E) Nutnost je obsažena ve hmotě samé. Tímto přísným determinismem popírá Démokritos jakoukoliv účelnost a vše podřizuje přísnému zákonu kauzality. 16. Pokud naše poznání světa odvozujeme po vzoru matematiky pomocí dedukce z prvních již nezpochybnitelných principů, jako je např. cogito, budeme považováni za: (A) racionalistu (B) empirika (C) hermeneutika (D) senzualistu (E) pozitivistu 17. Jednej jen podle té maximy, od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem. Tímto kategorickým imperativem formuluje Kant základní zákon: (A) čistého rozumu (B) transcendentální estetiky (C) praktického rozumu (D) transcendentální logiky (E) etického egoismu 18. Myslíme uvnitř anonymního a přinucujícího systému myšlení, uvnitř systému určité epochy a určitého jazyka. V této vědě je pak nepředstavitelný každý takový subjekt, který by se mohl klást jako autonomní. Tento anonymní systém funguje bez subjektu tradiční pojem Já je destruován. S takto definovanou destrukcí klasického pojmu subjektu přichází po Nietzschem: (A) I. Kant (B) M. Foucault (C) J. G. Fichte (D) J. P. Sartre (E) G. W. F. Hegel 5 Subtest 1 Všeobecný přehled

6 19. Jak nazýváme soustavu rozpočtů, jejíž součástí je státní rozpočet? (A) soustava státních rozpočtů (B) soustava zdravotních rozpočtů (C) soustava veřejných rozpočtů (D) soustava schodkových rozpočtů (E) soustava obecních rozpočtů 20. Ve smíšených ekonomikách existují na trhu celkem 3 sektory (typy subjektů): domácnosti, firmy a stát. Ve které z následujících dvojic je uvedeno, jaký výrobní faktor vlastní výlučně domácnosti a jak se nazývá cena tohoto výrobního faktoru? (A) půda renta (B) kapitál zisk (C) kapitál úrok (D) práce mzda (E) statky peníze 21. Jak se nazývají kritéria, která musí ČR splnit, aby mohla vstoupit do Evropské měnové unie, a jakou hranici nesmí překročit poměr hrubého zadlužení vládního sektoru k HDP dané země? (A) lisabonská kritéria, 3 % (B) kritéria zadluženosti, 60 % (C) kritéria konvergence, 60 % (D) kritéria konvergence, 25 % (E) euro-kritéria, 40 % 22. Prostřednictvím kterého z následujících nástrojů mimo jiné financovala Klausova vláda v roce 1997 část nákladů na odstranění následků mimořádných událostí, které vedly k nárůstu výdajů státního rozpočtu? (A) vydáním firemních obligací (B) vydáním hypotečních zástavních listů (C) vydáním zlatých akcií (D) vydáním povodňových dluhopisů (E) vydáním státních akcií 23. Ve své teorii vývoje sexuality dítěte rozlišuje Freud několik typických stadií. Zvláštní pozornost věnuje fázi okolo čtvrtého až pátého roku dítěte, ve které podle něj chlapci optimálně překonávají svou erotickou vazbu k matce a antagonismus k otci (převážně na úrovni nevědomí). Kterým názvem Freud toto stadium nazývá? (A) oidipovské (B) symbolické (C) kognitivní (D) egocentrické (E) senzomotorické 24. Gender vyjadřuje myšlenku, že sociální chování muže a ženy. Kterou z následujících možností je třeba doplnit do uvedené věty, aby byla pravdivá? (A) je geneticky determinováno (B) je naučená role (C) začíná mít na jedince vliv až v dospívání (D) není nijak podmíněno a je věcí svobodné volby individua (E) je nezávislé na socializaci 25. Která z následujících tendencí není charakteristická pro propagandu? (A) dlouhodobá manipulace veřejným míněním (B) soustavné zastrašování odpůrců (C) usilování o změnu světového názoru (D) důraz na racionální prvky na úkor emotivních (E) záměrné zkreslování informací a skutečností 26. Jana je mladá, velice schopná úřednice finančního úřadu. Po úspěšném konkurzu na místo referenta je přijata na ministerstvo financí. Jaký příklad sociální mobility jsme zde popsali? (A) horizontální (B) intergenerační (C) vertikální (D) intragenerační (E) třídní 27. Který z následujících jazyků se stal po roce 2000 hlavním úředním jazykem Evropské unie? (A) francouzština (B) angličtina (C) němčina (D) francouzština a angličtina (E) Evropská unie nemá hlavní úřední jazyk, používají se jazyky členských zemí. 28. Který z následujících států nikdy nepatřil do Společenství nezávislých států (SNS)? (A) Lotyšsko (B) Bělorusko (C) Kazachstán (D) Ukrajina (E) Gruzie 6 Subtest 1 Všeobecný přehled

7 29. Na které nejvyšší územní jednotky se člení Rakousko a jak se nazývá jejich nejvyšší politický reprezentant? (A) na kraje, zemský guvernér (B) na kraje, hejtman (C) na spolkové země, zemský kancléř (D) na spolkové země, hejtman (E) na hejtmanství, zeman 30. Ve kterém z následujících orgánů Spolkové republiky Německo zasedají zástupci spolkových zemí? (A) v Radě států (B) v Senátu (C) ve Státní radě (D) v Radě spolkových zemí (E) ve Spolkové radě 7 Subtest 1 Všeobecný přehled

8 Scio 2007 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu Scio. S c i o P o b ř e ž n í P r a h a 8 telefon: , fax: e mail:

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Ing. Mgr. Jan Němec Bc. Martin Kuta Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 1.201 říjen 2009 PI 1.201

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001)

Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Jan Wintr Pohled na český a slovenský ústavní vývoj v letech 1989-1998 (práce k postupové zkoušce z politologie, leden 2001) Obsah I. Předmluva II. Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut.

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 Vyšší úroveň obtížnosti OZ2VCZMZ08DT OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DIDAKTICKÝ TEST - vyšší úroveň obtížnosti Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh

Více

Prezident republiky ve Francii

Prezident republiky ve Francii Prezident republiky ve Francii MICHEL PEROTTINO V květnu 2007 si Francie zvolila nového prezidenta, šestého od roku 1958, kdy vznikla V. republika. Od de Gaullových dob, který vykonával funkci hlavy státu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností září - prosinec 2013 1 Obsah

Více

Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou

Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou Odpovědnost nejvyšších kontrolních institucí vůči parlamentům ve vybraných státech Evropské unie a srovnání s Českou republikou Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. Srovnávací studie

Více