METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ"

Transkript

1 METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1

2 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice (č. j.: 6853/ ), kterou přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v dubnu Cílem této Koncepce je mj. vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality činnosti Informačních center pro mládež (dále ICM) a Informačních bodů pro mládež (dále IBM). K tomuto účelu se zavádí systém certifikace těchto subjektů. Cílem tohoto metodického listu, který je určen zejména potenciálním zřizovatelům a vedoucím pracovníkům ICM, je poskytnout stručný návod, jak ICM založit a provozovat, na co se zaměřit, co neopomenout, jak postupovat krok za krokem. Metodický list má rovněž pomoci budoucím informačním pracovníkům a zřizovatelům ICM orientovat se v informačním systému pro mládež v ČR. ÚVOD Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. Právo svobodného přístupu k informacím je v nejobecnější poloze obsaženo v závazných dokumentech OSN (Všeobecná deklarace lidských práv a Úmluva o právech dítěte). V rámci základních právních předpisů ČR je pak toto právo obsaženo v Listině základních práv a svobod. Z výše uvedených všeobecně platných právních norem a z rozboru potřeb mladých lidí vychází mezinárodní (evropský) dokument, který formou závazných doporučení členským a přistupujícím státům řeší mj. také otázku práva mladých lidí ke svobodnému přístupu k informacím. Tímto strategickým dokumentem je Bílá kniha Evropské komise o politice v oblasti mládeže. Informační centra pro mládež v Evropě Historie informačních center pro mládež v Evropě začala v roce 1964 v belgickém Ghentu, kde bylo založeno první specializované informační centrum pro mládež. Během následujících dvou desetiletí se ICM rozšířila ve většině zemí západní Evropy. Dne 17. dubna 1986 byla založena ERYICA (Evropská informační a poradenská agentura pro mládež). Tento den se od roku 2008 slaví jako Evropský den informací pro mládež. ERYICA vznikla jako reakce na vzrůstající potřebu výměny zkušeností a spolupráce na poli informačních služeb pro mládež na evropské úrovni. V současné době je v síti zastoupeno více než informačních center pro mládež. V ČR je národním koordinátorem Národní informační centrum pro mládež, jedno z odborných oddělení Národního institutu dětí a mládeže (NIDM). V prosinci roku 1993 byla na 4. všeobecném shromáždění ERYICA v Bratislavě přijata Evropská charta informací pro mládež. Jedná se o zásadní dokument, který řeší právo mladých lidí na informace, charakter poskytovaných informací, způsob a formy předkládaných informací apod. Evropskou chartu informací pro mládež považují za závaznou všechny hlavní subjekty, které spolupracují na tvorbě informačního systému pro mládež v České republice. Informační systém pro mládež v ČR Mezi hlavní složky tvořícího se informačního systému pro mládež v ČR patří: Informační centra pro mládež (ICM) Informační body pro mládež (IBM) 2

3 Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM) Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (SP DDM) Garantem vzniku a rozvoje Informačního systému pro mládež v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. odbor pro mládež. Ministerstvo podporuje vznik a rozvoj informačních aktivit zaměřených na mládež a pro mládež jak ve státní, tak i nestátní sféře. Historie Informačních center pro mládež v ČR sahá do roku 1991, kdy vzniklo Národní informační centrum mládeže (NICEM), jako volné neformální sdružení několika organizací a institucí. Hlavní činnost NICEM byla zaměřena na oblast informací pro mládež a organizace pracující s mládeží. Začala se vytvářet základní struktura informačních bodů pro mládež a NICEM fungovalo jako jejich odborný garant. Činnost NICEM byla velmi úzce provázána s činností Institutu dětí a mládeže (IDM), dnešního Národního institutu dětí a mládeže (NIDM). První Informační centrum (tehdy pro nezaměstnanou) mládež v ČR vzniklo v roce 1992 a je jím dnešní Národní informační centrum pro mládež (NICM), které je součástí Národního institutu dětí a mládeže. Jednotné vystupování ICM v ČR a lepší orientace klienta jsou zabezpečeny prostřednictvím: jednotného názvu Informační centrum pro mládež, jednotné klasifikace poskytovaných informací viz Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, jednotného loga ICM (logo ke stažení vč. grafického manuálu naleznete na jednotné webové domény pro všechny weby ICM v ČR ve tvaru (jedná se pouze o přesměrování vlastních domén jednotlivých ICM), společnou propagací všech kvalitních ICM bez rozdílu, jednotnou metodikou a dodržováním Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM, dodržováním Evropské charty informací pro mládež. CO JSOU INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ ICM jsou místa, která anonymně a bezplatně poskytují komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí, na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace mají odpovídat zásadám Evropské charty informací pro mládež. I když jsou cílovou skupinou center především mladí lidé od 15 do 26 let, ICM garantují stejné možnosti přístupu k informacím všem mladým bez rozdílu. Základním úkolem ICM je sběr, třídění, archivace informací a jejich distribuce způsobem odpovídajícím požadavkům a potřebám dnešních mladých klientů, který umožní přístup k informacím co nejširšímu počtu mladých lidí. Specifika ICM spočívají především v tom, že obsah informací i způsob jejich poskytování jsou přizpůsobeny mladým, doba 3

4 poskytování informací, prostory i kontakt jsou pro mladé návštěvníky přijatelné a příjemné a nevytvářejí bariéry ani psychické ani jiné. Většina informačních center spravuje webové stránky a publikuje na nich aktuální a zajímavé informace. ICM v ČR jsou většinou zřizována nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a středisky volného času (SVČ). V ICM pracují ve většině případů 1 2 pracovníci a několik dobrovolníků. Jsou připraveni přijmout a zodpovědět dotazy klientů osobně, telefonicky nebo mailem. Všechna informační centra mají otevřeno v pracovních dnech minimálně 5 hodin denně. Mezi hlavní oblasti informací, které ICM poskytují, patří: Vzdělávání v ČR a v zahraničí Práce v ČR a v zahraničí Cestování v ČR a v zahraničí Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež a EU Informace z regionu Mezi ostatní, doplňkové, většinou zpoplatněné služby, které některá ICM rovněž poskytují, patří: kopírování, skenování, tisk, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ, prodej studentských slevových karet ISIC, Alive a ITIC, prodej publikací, map vstupenek na kulturní a sportovní akce, poradenství v oblasti profesní diagnostiky COMDI (computerová diagnostika) pro žáky ZŠ a pro studenty a absolventy SŠ. PRVNÍ KROKY K ZALOŽENÍ ICM Uvažujete-li o založení ICM ve vašem městě, je nutné si předem ujasnit několik věcí a absolvovat několik kroků. Vaším prvním krokem by měla být návštěva některého, nejlépe certifikovaného ICM v ČR, ať víte, co vás čeká a nemine. Rozhodnete-li se pro vznik ICM, je dobré zmapovat okolí a odpovědět si na několik otázek: Je ve vaší lokalitě nějaká organizace, která poskytuje mládeži informace? Je ve vaší lokalitě dostatek mladých lidí, které můžete oslovit? Kolik je v lokalitě škol je zde alespoň jedna ZŠ a jedna SŠ? Je nutné založit ICM nebo postačí Informační bod pro mládež (IBM)? Kde je ve vaší lokalitě nejlepší místo, kde se mládež přirozeně setkává? Je možné zde zřídit ICM? Máte možnost uskutečnit šetření, kterým zjistíte, jaké služby by mladí ve vašem ICM chtěli využívat, jaké mají potřeby a zájmy? Je ve vašich silách jim tyto služby poskytovat? Máte možnost získat silného partnera, který vám poskytne dostatečnou finanční či jinou podporu (např. městský či obecní úřad apod.)? Jaká další organizace v oblasti poskytování informací pro mladé ve vaší lokalitě pracuje a jaké informace poskytuje? Je možné navázat spolupráci? 4

5 Odpovědi na tyto otázky je důležité znát předem, než vůbec začnete s přípravnými pracemi k založení ICM. Jsou důležité i vzhledem k požadavkům na budoucí personální obsazení ICM. Předejdete tím také případnému rozčarování z toho, že vaše ICM není využíváno tak, jak jste si představovali. Je také velmi důležité oslovit přímo mladé lidi s otázkami, jaké služby by v ICM přivítali, jaká je jejich představa o ICM, na čem by se sami chtěli podílet, co jim v oblasti informací chybí atd. (Viz otázka č. 5) Po domluvě se školou je možné rozeslat studentům dotazníky či vytvořit anketu na webových stránkách. Klient je tím, komu musíme podřídit své představy, úvahy, realizační kroky a na jehož spokojenosti a využívaní služeb bude závislá další existence vašeho ICM. ČÍM ZAČÍT? NĚCO MUSÍTE SAMI, V NĚČEM VÁM POMOHOU OSTATNÍ ICM. Co musíte sami: Zajistěte si prostory k realizaci ICM nejlépe v centru města nebo tam, kde se scházejí mladí. Obraťte se na městský či obecní úřad, poradí vám, kde najít prostory za nekomerční nájemné. Možná vám pomohou pořídit i základní vybavení ICM. Získejte pracovníka nebo dobrovolníka na zajištění provozu ICM minimálně 25 hodin týdně a na tvorbu a pravidelnou aktualizaci vašeho webu. Zajistěte si podporu příslušného městského úřadu či kraje na zabezpečení financování provozu ICM. Přesvědčte je o vašem záměru provozovat ICM. Ve financování ICM musíte počítat s více zdroji, nespoléhat se pouze na dotace MŠMT. Je vhodné využít grantů kraje, města, nadací, ESF. Seznamte se se vším potřebným projděte si Koncepci rozvoje ISM v ČR a Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM v ČR. Veškeré informace najdete na webu Informujte Národní informační centrum pro mládež o založení ICM. Budete zařazeni do databáze ICM a IBM v ČR, získáte potřebné informace a materiály. Pracovníci NICM se stanou vašimi pomocníky. V čem umí pomoci NICM: Poradí vám v rámci vlastního projektu Krok za krokem se založením ICM. Umožní vám jedno či vícedenní stáž v NICM. Naučí vás sbírat, třídit, archivovat a distribuovat informace dle jednotné klasifikace oblastí informací, která je závazná pro všechna ICM v ČR. Věnuje vám veškeré dostupné materiály, dokumenty, propagační materiály, publikace. Prostřednictvím NICM získáte základní nabídku bezplatných informací nejen národního charakteru, ale také elektronický katalog informací (adresáře organizací) z vašeho okresu. Umožní vám a pracovníkům vašeho centra absolvovat základní školení, povinné pro začínající pracovníky. Poskytne vám bezplatně jednotné logo ICM. Také vám zajistí přesměrování vašeho webu na jednotnou webovou doménu pro všechny weby ICM v ČR ve tvaru Bude vás propagovat, tak jako ostatní ICM, při všech možných příležitostech. Budete zváni na všechna školení pro ICM. Seznámí vás s NKSK a s procesem Národní certifikace ICM. 5

6 Později, po založení ICM, vám pomůže se splněním NKSK. Splněním NKSK získáte certifikát kvalitního ICM, a tím se vám otevřou dveře k možnosti žádat o dotace MŠMT. Povede vás cestou k úspěšnému ICM. Bude vám odborným rádcem ve všech vašich krocích na poli ISM. V čem pomohou ostatní: Umožní vám navštívit jejich IBM či ICM. Poskytnou vám cenné informace materiály a kontakty. Předají vám zkušenosti, rady, tipy a mnoho dalšího. ZÁKLADNÍ STANDARDY A POŽADAVKY PRO ČINNOST A PROVOZ KVALITNÍHO ICM Struktura řízení ICM Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování, rozvoj i provoz. Zřizovatel ICM má vytvořeny potřebné dokumenty a postupuje podle nich. Jedná se zejména o zřizovací listinu, roční plán hlavních úkolů, rozpočet, organizační řád, výroční zprávu. Vedení ICM je odpovědné za dodržování NKSK a principů Evropské charty informací pro mládež. Prokazatelně s nimi seznámí pracovníky ICM. Je doporučeno, vystavit v prostorách ICM oba zmíněné dokumenty. Provozní podmínky ICM je umístěno na vhodném a mládeži dostupném místě (dostupnost z hlediska dopravy a z hlediska koncentrace dalších zařízení pro mládež školy, nestátní neziskové organizace, sportoviště, kino apod.). V místě by měla být alespoň jedna ZŠ a jedna SŠ. Je zabezpečena bezbariérovost ICM, tedy volný přístup mladých lidí do ICM bez nutnosti přezouvání, evidence, objednávání se dopředu apod. a zároveň bez přístupových bariér. Jednotný název je Informační centrum pro mládež. Označení ICM je jasně identifikovatelné a je viditelné z ulice. ICM používá jednotné logo. Prostředí ICM je přehledně uspořádané a umožňuje snadné poskytování informačních služeb. V prostorách ICM jsou vystaveny - provozní řád a ceník služeb, jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Šanony jsou řádně označeny a volně přístupné klientům. Prostory jsou adekvátní poskytování informací a služeb v ICM (je oddělena část pro klienty a pro zaměstnance) a ICM disponují základním vybavením (židle, stoly, police se šanony, PC, tiskárna, telefon, kancelářské potřeby apod.). Časová dostupnost služeb je pevně stanovena otevírací dobou minimálně 5 hodin každý všední den, především v odpoledních hodinách. Je vhodné, aby otevírací doba byla viditelně zveřejněna. Nedoporučuje se rovněž příliš často ji měnit. 6

7 Informační a poradenské služby V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský servis, pomoc s vyhledáním informací, přístup na internet a využití výpočetní techniky. Je na vás a potřebách klientů, zdali budete poskytovat i doplňkové služby, např. kopírování, skenování, tisk, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ, prodej studentských slevových karet ISIC, Alive a ITIC, prodej publikací, map, vstupenek na kulturní a sportovní akce, profesní diagnostiku COMDI (computerová diagnostika) pro žáky ZŠ a pro studenty a absolventy SŠ. Je zavedena, dodržována a ve všech bodech naplněna jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Jedná se o oblasti, které zajímají mládež. Informace jsou podle této klasifikace tříděny na webu jednotlivých ICM; v šanonech ICM jsou především informace regionálního charakteru ze základních, níže uvedených oblastí informací. Pracovníci ICM mají v těchto oblastech dostatečné znalosti a přehled. Vzdělávání Práce Cestování Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež a EU Informační potřeby mládeže jsou průběžně monitorovány a analyzovány (například formou hodnotícího dotazníku klienta, anketou na webu apod.) a výsledky šetření jsou využity při zkvalitnění služeb ICM. Poskytované informace jsou přesné, kompletní, aktuální, relevantní a dostupné. Dokumenty na webu i v šanonech jsou označené datem, zdrojem a jménem pracovníka, který dokument zpracoval. Uvedené informace jsou aktuální. Je podporována participace mladých lidí na činnostech ICM a jsou podporovány jejich aktivity a iniciativy. K tomuto standardu (Informační a poradenské služby) patří také pravidelné (tzn. alespoň 1x týdně) zasílání aktuálních regionálních informací, které jsou poté zveřejňovány na společném webu Předávání informací ICM dodržuje hlavní zásady poskytování informací v ICM (nezávislost, nestrannost, bezplatnost, anonymita). Informace z oblastí dle závazné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR jsou v šanonech a na webu nezávislé a nestranné. Jsou podávány zdarma a anonymně. Informace jsou předávány osobně, telefonicky, mailem, korespondenčně. Je doporučeno, aby ICM získávalo od svých klientů zpětnou vazbu nejen formou šetření jejich požadavků či přání, ale také formou statistik návštěvnosti ICM či akcí, které ICM pořádá, dotazů zodpovězených prostřednictvím u, telefonicky a osobně. 7

8 Základní filozofií poradenství v ICM je poskytnout mládeži informace a rady tak, aby se mohli samostatně rozhodnout a nést sami zodpovědnost za své jednání. Pracovník ICM by měl nabídnout klientovi možné varianty řešení situace a poskytnout popř. kontakty na další instituce. Tímto svým přístupem vyjadřuje člověku, který se přišel poradit, plnou důvěru v jeho schopnosti. Pracovníci ICM by měli při předávání informací klientům dbát na dodržování těchto principů: principu nezávislosti - pracovník postupuje při jednání s klientem nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta apod. a také nehodnotí postoje a názory klientů principu nestrannosti - ICM vždy uplatňují politiku rovných příležitostí a své služby poskytují každému bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru a náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnost, etnický nebo sociální původ. Pracovník ICM může odmítnout klienta pouze v případě, že ohrožuje jeho bezpečnost. Pracovník ICM poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti, bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky. princip anonymity a diskrétnosti - považuje všechna sdělení klientů za důvěrná a respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z ICM, či jakékoli jiné osoby. Klient nesděluje pracovníkům ICM svoje jméno ani nic bližšího o své osobě, pokud to nevyžaduje např. dotazník pro vydání ISIC karty. princip bezplatnosti - informace v ICM jsou pro klienty bezplatné, pracovník proto od klientů nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od klientů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu. Výjimku tvoří další služby v ICM poskytované za úhradu, např. kopírování či skenování. Velmi důležitá je přímá komunikace s klientem. Pracovník ICM musí především pochopit otázku. Dlouholetá praxe ukazuje, že tazatel není vždy schopen srozumitelně formulovat svůj dotaz a pracovník by měl umět přivést klienta nenásilnou formou k přesnému vyjádření. Musí být schopen rychle se orientovat v informačních oblastech, tzn. že musí znát vlastní databáze a adresáře. V případě, že dotaz nelze v místě vyřídit, musí mít přehled a logicky umět posoudit, kam je nejvhodnější tazatele odkázat. Pracovník musí také umět obsahově správnou informaci podat vhodným způsobem. Musí dbát na kulturu projevu, nesmí se nechat ovlivnit emocemi, zachovat vždy slušnost a rozvahu, projevit ochotu a snahu odpovědět na každý dotaz. Snažit se o to, aby se tazatel cítil uspokojen správnou a vhodně podanou informací a s důvěrou se na ICM opět obrátil. Pracovníci by měli využívat veškeré možné způsoby a zdroje shromažďování informací: sběr a selekce tištěných informací z informačních materiálů, denního tisku, reklamního tisku, běžných periodik, CD-romů, knih, časopisů, brožur a jiných neperiodických publikací ostatní média - rádio, televize, internet telefonický nebo písemný dotaz u příslušných organizací, institucí, firem apod. návštěva tiskových konferencí, vernisáží, výstav, kulturních a společenských akcí apod. Personální zabezpečení 8

9 Všichni pracovníci ICM mají stanovené pracovní náplně a smlouvy dle platných právních předpisů. Pracovníci centra jsou těmi, kteří pracují s informacemi a se zdroji informací, kterými mohou být odborné instituce či organizace, odborná veřejnost, literatura, denní tisk, internet apod. a zabezpečují každodenní styk s klienty. Pracovníci mají min. SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Pracovníci absolvují základní kurz pro pracovníky ICM nebo mají více než tříletou praxi v ICM. Kurz MBTC (Minimum Basic Training Course) certifikovaný mezinárodní organizací ERYICA pořádá NIDM. MBTC je několikadenní školení určené a svým obsahem zaměřené na začínající pracovníky v oblasti informací pro mládež. Kurz na základě zkušeností informačních pracovníků z členských zemí ERYICY vytvořila právě tato organizace, která rovněž pořádá školení a přípravu školitelů tohoto kurzu. Kurz může pořádat pouze školitel certifikovaný právě organizací ERYICA. V současné době je připraven obnovený model kurzu MBTC nazvaný YIntro Stepping into Youth Information, který zohledňuje nové nároky kladené na informační pracovníky, a to zejména v oblasti informačních technologií. Pracovníci absolvují další školení a kurzy, které zvyšují jejich profesní úroveň. Na informačního pracovníka jsou kladeny nároky, které vyžadují především tyto schopnosti a vlastnosti: empatie, vstřícnost, schopnost naslouchat, schopnost rychlé orientace v problému, schopnost analýzy, do jisté míry také přizpůsobivost, flexibilita, v neposlední řadě také umět a chtít pomoci. Požadována je také: znalost informačních zdrojů, nástrojů a prostředků, které jsou v činnosti využívány (internet, sociální sítě, média atd.), schopnost rozšifrovat otázku (problém, sdělení), vystihnout její podstatu a znovuinterpretovat ji s ohledem na adresáta, schopnost analýzy a syntézy při zpracování a vytváření informací, tj. umět zobecnit a přeformulovat informaci s ohledem na adresáta a se zachováním přesnosti obsahu podané informace, určitá technická dovednost, ovládání různého softwaru, schopnost pohybu a vyhledávání na internetu, umění využívání zdrojů z internetu, Eryica, NICM, Eurodesku atd., znát obsah oblastí, ze kterých mládež požaduje informace, dobře znát obsah jednotlivých zdrojů informací, vytipovat si relevantní zdroje, na které se při své práci mohou spolehnout, umění distribuovat, šířit, propagovat a prezentovat obsah oblastí informací, např. prostřednictvím internetu, v tisku, publikacích, letácích, přímé i nepřímé poskytování informací mládeži a širší veřejnosti. Personální obsazení ICM: zřizovatel nebo zástupce zřizovatele, jehož hlavní povinností je směrování činnosti centra, vytváření strategického dlouhodobého plánu a plánu práce, vytyčování zásadních aktivit, akcí a služeb centra, zajištění finančních zdrojů a zpracovávání závazného a jasně daného rozpočtu vedoucí pracovník centra aplikuje rozhodnutí zřizovatele do každodenní činnosti, vede centrum, tzn. tým pracovníků, kteří jeho provoz zajišťují, garantuje hospodaření s rozpočtem a koordinuje realizaci všech akcí, aktivit a služeb 9

10 řadoví pracovníci, kteří zajišťují chod centra dobrovolní pracovníci zejména z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže Finance ICM využívá vícezdrojové financování. Předpokládá se, že ICM je schopno zajistit si soběstačnost využitím různých zdrojů financí. Kromě MŠMT lze využít také dotačních programů jiných ministerstev, různých nadací a fondů v rámci ČR, ale také ESF apod. Finanční podporu je možné získat také ze strany obce, města či kraje. Finanční požadavky je možné rozdělit na pokrytí především 3 základních oblastí: materiálně technické vybavení, jakým je nábytek, výpočetní technika, zavedení telefonických linek apod. provozní náklady, kterými jsou hlavně nájemné, platby za energie a vodu a spotřeba materiálu mzdové prostředky Publicita ICM provozuje vlastní aktuální webové stránky, jejichž obsahem jsou aktuální informace z jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Je vhodné, aby webová stránka ICM byla jednoznačně identifikovatelná, a aby bylo zajištěno prolinkování stránky na adresu ve tvaru (obraťte se se žádostí o prolinkování na NICM). Web by měl obsahovat aktuální informace ze všech oblastí jednotné klasifikace a umožňovat snadnou orientaci. Uvedené informace by měly být přehledné a jednoznačné. Je rovněž doporučeno vést statistiku návštěvnosti (unikátní přístupy). Tuto službu je možné zdarma získat na webu či ICM zvyšuje povědomí o své činnosti v médiích, na veletrzích, výstavách, ve školách apod. Na těchto akcích lze získat výbornou zpětnou vazbu. Pořiďte si fotodokumentaci, rozešlete tiskové zprávy a vytvořte propagační materiály k jednotlivým akcím. Co ve vašem ICM ještě upotřebíte. ZÁVĚREM Důležité dokumenty ke stažení na Koncepce rozvoje informačního systému v České republice (Koncepce ISM) Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM (viz kap Koncepce ISM) Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK (viz příloha č. 2 Koncepce ISM) Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR (viz příloha č. 5 Koncepce ISM) Metodika certifikace Informačních center pro mládež v České republice Evropská charta informací pro mládež Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace Užitečné odkazy 10

11 Teď už nezbývá, než vám popřát hodně štěstí při realizaci vašeho ICM a následně také řadu spokojených klientů! 11

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Český Brod 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Název organizace ICM města Český Brod IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 Forma právní

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více