FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013"

Transkript

1 FKULT STVENÍ VUT V RNĚ PŘIJÍMÍ ŘÍZENÍ O MNSP STVENÍ INŽENÝRSTVÍ PRO KEMIKÝ ROK OOR: GEOÉZIE KRTOGRFIE TEST Část 1 Která z uvedených hodnot přísluší úhlu s nejmenší velikostí: 9 cc 0,0001 0,8 mgon rad 2 Jaká vzdálenost na povrchu Země odpovídá středovému úhlu 1 (šedesátinná vteřina)? asi 20 m asi 30 m asi 300 m 1852 m (námořní míle) 3 Poměr rychlosti (c) šíření elektromagnetické vlny ve vakuu k rychlosti (v) šíření v obecném transparentním prostředí tj. vyjadřuje: permeabilitu prostředí permitivitu prostředí index lomu prostředí intenzitu elektromagnetického záření 4 Mezní hodnoty vlnových délek viditelného světla jsou: (3,8 až 7,8).10-4 m (3,8 až 7,8).10-5 m (3,8 až 7,8).10-7 m (3,8 až 7,8).10-9 m 5 rewsterův úhel je úhlem, při kterém dochází: k polarizaci světla odrazem k Fresnelově difrakci na štěrbině k interferenčnímu maximu k interferenčnímu minimu 6 U kterého zdroje světla neklesá intenzita světla se vzdáleností od něj? bodového rovnoběžného světla plošného oblohy 1

2 7 cos (90 + ) = cos sin cos (90 - ) sin (90 - ) 8 tg 270 = 0-1 není definován 9 Který z uvedených vztahů neplatí pro sférický trojúhelník: + + = 180 a + b + c < 360 sin sinb sin sina sinb sinc sin sin 10 erivace cosh x sinh x + 1 cosh x 11 Hodnotě 6! odpovídá číslo: Loxodromou na kouli: je jen rovník není žádná zeměpisná rovnoběžka je každá zeměpisná rovnoběžka je jen pól 13 Protneme-li kužel rovinou rovnoběžnou právě s jednou z povrchových přímek jeho pláště, výslednou kuželosečkou je: elipsa parabola hyperbola kružnice 14 va n-úhelníky jsou si podobné, pokud: mají shodné délky stran mají shodné odpovídající si vrcholové úhly mají podobné vrcholové úhly mají definován vztah mezi těžišti 2

3 15 Jaký obsah musí mít konvoluční maska, je-li obraz před konvolucí stejný jako po konvoluci, tj. beze změny? samé jedničky samé nuly uprostřed jednička, zbytek nuly uprostřed nula, zbytek jedničky 16 Při geometrické nivelaci je chyba z nesvislosti latě: chyba náhodná chyba systematická konstantní chyba systematická jednostranná chyba periodická 17 Vzdálenost 2 km byla změřena 4x stejným dálkoměrem se směrodatnou odchylkou danou vztahem (2 mm +2 ppm.). Jakou směrodatnou odchylku přisoudíme aritmetickému průměru ze všech 4 měření? 1,5 mm 3 mm 1, m 0,03 m 18 Rovnostranný sférický trojúhelník o délkách stran 100 km má sférický exces asi: 0,022 0,22 2, Oběžná dráha Země kolem Slunce má přibližně tvar: kružnice paraboly elipsy asteroidy 20 élce 3,8 cm na mapě v měřítku 1 : odpovídá ve skutečnosti délka: 1,9 m 7,6 m 19 m 76 m 3

4 Část 21 od, který je označen úplným číslem je bodem: základního polohového bodového pole tíhového bodového pole zhušťovacím přidruženým 22 V ČSNS označení Ob01 Velké Meziříčí Osové přísluší: nivelačnímu bodu 3. řádu nivelační oblasti 3. řádu nivelační oblasti 4. řádu nivelačnímu pořadu 4. řádu 23 Označení mapového listu navazujícího zleva na mapový list S.V. I, 23, sekce 1/7 je: S.Z. I, 23, sekce 1/7 S.Z. I, 23, sekce 2/7 S.V. I, 23, sekce 2/7 S.V. II, 23, sekce 5/7 24 V hlásném systému UTM (MGRS) je zakódovaná poloha bodu alfanumerickým řetězcem ve tvaru 33UXR S jakou přesností je poloha bodu určena? 0,1 m 1 m 10 m 100 m 25 Při obnově katastrálního operátu novým mapováním slouží typová úloha 9: k úpravě obrazce na pravoúhlý? k výpočtu souřadnic pravoúhlých výstupků objektů velikosti max. 5 m? ke kontrole přesnosti měřených délek pásmem? ke kontrole určení vzájemné polohy jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů? 26 Souřadnicový systém S-42 byl použit pro tvorbu: ZMVM THM podle směrnice z roku 1969 THM podle směrnice z roku 1961 Map Československého pozemkového katastru 27 Mezi body geometrického základu potřebné pro zaměření změny v katastru nemovitostí nepatří: body základního bodového pole bez ochranné tyče body podrobného bodového polohové pole stabilizované rohem domu body referenční sítě permanentních stanic GNSS body kartometricky digitalizované z mapy v měřítku 1:1000 v S-JTSK 28 Mapový list Československého pozemkového katastru, který má označení je v měřítku: 1: : : 500 1:

5 29 V náčrtu zjišťování hranic se vyznačí hranice zobrazené podle geometrického a polohového určení ve využitelných podkladech: černě modře zeleně hnědě 30 ílem aerotriangulace je určit: prvky absolutní orientace snímků relativní orientace modelů prvky vnější orientace snímků prvky vnitřní orientace snímků 31 Přesnost vyhodnocení leteckých snímků závisí zejména na: přesnosti použitých GNSS a IMU formátu snímku deformaci modelu měřítku snímku 32 Přesnost leteckého laserové skenování z výšky letu cca 0,8 km je: přibližně stejná ve všech třech souřadnicích X Y Z 0.10 m X Y 0.10m, Z 0. 03m X Y 0.10m, Z 0. 5m přibližně stejná ve všech třech souřadnicích 0, m X Y Z 5 33 Jaký počet snímačů pro panchromatické (černobílé) složky obrazu má kamera Ultracam X? Nesplněním osové podmínky teodolitu klopná osa dalekohledu (H) kolmá k záměrné přímce (Z) vzniká při měření osnovy směrů: indexová chyba runová chyba kolimační chyba paralaxa záměrného obrazce 35 Jsou dány geodetické zeměpisné souřadnice bodu P1 a bodu P2: P1: = L = , P2: = L = Jak velký je přibližně azimut z bodu P1 na bod P2? iokoridor je: území, které umožňuje části organizmů trvalou dlouhodobou existenci biotop nebo soubor biotopů v krajině, který umožňuje trvalou existenci ekosystému území, které neumožňuje trvalou dlouhodobou existenci rozhodujícím organizmům, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry území, které umožňuje trvalou dlouhodobou existenci rozhodujícím organizmům a jejich migraci mezi biocentry 5

6 37 Ekologická stabilita je: schopnost ekosystému zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce soubor udržující přírodní rovnováhu funkční vazba jednotlivých složek životního prostředí krajina a její udržitelný vývoj 38 S jakým nejmenším možným rozlišením musíme zdigitalizovat předlohu, aby detail o rozměru 0.05 mm byl ještě začleněn do diskrétního obrazu? 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1500 dpi 39 Pro jakou vzdálenost dosáhne rozdíl mezi zdánlivým a skutečným horizontem cca 1 cm? 100 m 350 m 1 km 3,5 km 40 eflace je v problematice ochrany krajiny: působení větrolamů na vegetaci odnos erodovaných půdních částí větrem působení přívalových srážek na půdní částice a drobnou vegetaci působení povrchové vody na vegetaci 41 Při pozemkových úpravách má počet členů sboru zástupců být: lichý, minimálně 5 členů lichý, maximálně 5 členů libovolný, maximálně 15 členů libovolný, nutná nadpoloviční účast vlastníků nemovitostí v daném katastrálním území 42 Při pozemkových úpravách je přiměřenost ceny a výměry původních a navrhovaných pozemků vyjádřena v maximálním rozdílu: cena 4%, výměra 10% cena 10%, výměra 20% cena 10%, výměra 4% cena 20%, výměra 10% 43 Jak se nazývá soubor informací vysílaný každou družicí GPS, ve kterém jsou obsaženy parametry drah družic, informace o atmosféře a další korekční parametry? observační data navigační zpráva GNSS-file almanach 6

7 44 S jakou přibližnou přesností umožňuje systém GPS určovat polohu na Zemi (pouze pomocí signálů z GPS družic, bez použití dalších korekčních dat)? 0,1 m 1 m 10 m 100 m 45 Jaký je minimální počet družic GPS pro určení polohy na Zemi? Jak se nazývá metoda určování polohy technologií GPS, kdy observujeme několik desítek minut současně na dvou bodech, z nichž jeden je daný a druhý určujeme? statická Stop and Go kinematická on the fly 47 Jak se nazývají dva typy měření, pomocí kterých aparatury GPS určují svoji polohu? délková a časová kódová a fázová délková a úhlová fázová a pulzní 48 První mapa Moravy s částí Rakouska na sever od unaje (včetně Vídně): vyšla v roce 1518 a jejím autorem je Mikuláš Klaudyán vyšla v roce 1521 a jejím autorem je Martin Helwig vyšla v roce 1569 a jejím autorem je Pavel (Paulus) Fabricius vyšla v roce 1627 a jejím autorem je J..Komenský 49 Oikonyma označují: geografická jména velkých geografických celků (ostrovy, světadíly, státy a velké správní jednotky aj.) geografické objekty vytvořené člověkem a mající vztah k bydlení (sídla, ulice, hrady aj.) neživé objekty vytvořené přírodou nebo člověkem, nemající bezprostřední vztah k bydlení všechny geografické názvy pro neživé přírodní, ale i člověkem vytvořené nebo vyvolané, objekty, resp. jevy, které v krajině trvale existují 50 V kartografických souřadnicích je kartografický rovník zobrazení UTM: totožný s osovým zeměpisným poledníkem otočený vůči osovému zeměpisnému poledníku o cca 6 (přesná hodnota závisí na konkrétní poloze) kolmý na osový zeměpisný poledník singulárním bodem 7

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne 11. 8. 2015 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 ZP 2016 zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 Z a d á v a c í p r o t o k o l p r o v y h o t o v e n í L H P s p l a t n o s t í o d 1. 1. 2 0 1 6 1 Ú V O D Zadávací protokol definuje

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05

TECHNICKÁ SMĚRNICE. č. 1/2009. PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 TECHNICKÁ SMĚRNICE č. 1/2009 PRO TVORBU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA VRCHLABÍ Datová struktura GK DTMM v2008-05-05 Obsah: 1. Úvod 2. Použité pojmy a zkratky 3. Rozsah platnosti 4. Forma zpracování geodetické

Více