Jméno: Petra Perutková Datum: S kým: Kde: Brusel Název akce Veřejné slyšení k návrhu Horizontu 2020 (ITRE) Zapsala PP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: Petra Perutková Datum: 20.3.2012 S kým: Kde: Brusel Název akce Veřejné slyšení k návrhu Horizontu 2020 (ITRE) Zapsala PP"

Transkript

1 Kancelář CZELO - Záznam ze zasedání Jméno: Petra Perutková Datum: S kým: Kde: Brusel Název akce Veřejné slyšení k návrhu Horizontu 2020 (ITRE) Zapsala PP A. Sartori přivítala všechny zúčastněné (vědce, zástupce univerzit, průmyslu atd.). Zdůraznila, že H2020 bude se s plánovaným rozpočtem 80 mil. euro největším programem pro podporu výzkumu a inovací v Evropě. Zmínila, že se zúčastnila oslav 5. výročí ERC a ocenila vysokou úroveň excelence, která tam byla představena. Výsledky hodnocení rámcových programů však ukazují na přetrvávající překážky jako např. byrokracie, které by bylo potřeba odstranit. Uvedla, že hlavní části H2020 jsou předmětem procesu spolurozhodování, kdy návrh projde schvalovacím procesem Evropského parlamentu a Rady EU. Ukončení projednávání v ITRE by mělo proběhnout na podzim, pak budou následovat jednání v Radě EU. Prezentace řečníků jsou k dispozici na stránkách výboru. Panel 1 excelentní věda T. R. Madurell zpravodajka pro oblast excelence ve vědě zahájila debatu o prvním pilíři úvahou o konceptu excelence, o tom, jak ji lze měřit, zda má koncept excelence zůstat vyhrazen jen základnímu výzkumu nebo má být aplikován napříč H2020. Poukázala na rozdíly v účasti v RP mezi ČS (a s tím související nerovnoměrné čerpání rozpočtu na výzkum napříč ČS) a položila otázku, jak podpořit šíření excelence, např. v malých resp. nových ČS (EU-12). Podpora excelence je podle Madurell otázkou lidských zdrojů, governance, genderové rovnosti, ale také kvalitní infrastruktury. J. M. Gago poděkoval EK, že vytvořila návrh H2020. Hlavním nedostatkem H2020 je podle něj oslabení role SSH. To by mělo být změněno role SHH není vzhledem ke společenským změnám, ke kterým bude docházet v následujícím desetiletí, zanedbatelná. Upozornil také na rozdíly mezi ČS, co se týče excelentního výzkumu. Uvedl, že ERC znamená výrazný krok vpřed, ale chybí podpora kolaborativního hraničního výzkumu. ERC ho nepodporuje a v 7. RP není žádný obdobný instrument, který by ho podporoval (FET se zaměřuje pouze na technologie, nikoli na základní výzkum). Je také třeba revidovat koncept ERA mělo by jít o ambici propojit systém všech výzkumných organizací a partnerů, kteří ERA tvoří. K. Deketelaere (zástupce LERU League of E. Research Universities) uvedl deset bodů pět, které by neměly být na H2020 měněny a pět, které je potřeba změnit či přehodnotit. Měnit by se nemělo následující: vědecká excelence jako hlavní kritérium pro rozhodnutí o financování v H2020 (co se týče EU-12 LERU nabízí spolupráci ve formě tzv. bridging activities, navíc by pro tyto země měly mít možnost využít strukturální fondy či jiné zdroje než H2020) možnost financování až 100% nákladů a 20% nepřímých nákladů (management projektů bude jednodušší, pomůže to přilákat personál, který by pracoval výhradně na EU projektech) - 120% je však podle LERU minimum DPH jako uznatelný náklad navýšení rozpočtu ERC (ale je vzhledem k nízké míře úspěšnosti okolo 13% - je potřeba prosazovat ještě větší navýšení rozpočtu zjednodušení pravidel (např. zrušení timesheetů, pokud výzkumný pracovník pracuje na projektu ze 100%) Bylo by potřeba zvážit/provést následující změny: navýšit rozpočet akcí Marie Curie rozšířit bottom-up princip a FET do priorit 2 a 3

2 explicitněji vyjádřit podporu SSH v H2020 zároveň by si ale univerzity měly přestat stěžovat na špatnou situaci v SSH a měli by se otevřít spolupráci napříč vědními obory (mezioborovost by měla být v SSH běžnější) toto by EK a EP měli zdůraznit full cost model by neměl být jen tak odstraněn z H2020 pro řadu univerzit je to důležitý nástroj interního managementu a měl by být dále podporován lépe ošetřit otázku duševního vlastnictví v pravidlech je třeba usilovat o vyváženost mezi právy univerzit a právy průmyslu (co se týče přístupu ke stávajícím znalostem apod.) E. L.-Tamaya nahradil profesor Belasco. H2020 je velký krok vpřed (důraz na inovace apod.), nicméně stále je zde prostor pro zlepšení. Co se týče systému financování, EK navrhuje jen jeden způsob úhrady nákladů. Na akce Marie Curie je vyhrazen nízký rozpočet, IOF (International Outgoing Fellowship) mizí z návrhu. V tomto směru bychom měli být ambicióznější. Je třeba více motivovat mladé lidi pro práci ve výzkumu. Belasco navrhl mj. vytvoření jedné agentury pro management žádostí a projektů jako efektivnější způsob implementace rámcových programů než je tomu dosud. P. Gruss předseda Max Planck Society vyjádřil souhlas se všemi body, který uvedl Deketelaere. Ve svém příspěvku se zaměřil na tři otázky: Proč potřebujeme excelentní vědu v Evropě?, Jak Max Planck přispívá k excelenci v Evropě?, Jaká je pozice Max Plancku k H2020? Excelenci v Evropě potřebujeme, protože generuje znalosti, vede ke vzdělávání a přispívá k řešení globálních problémů (jako je např. nárůst světové populace a s tím související rostoucí spotřeba energie, stárnutí populace, klimatické změny). Je třeba více investovat do základního výzkumu je zásadní pro inovace. Podle studie, kterou prezentoval, je 73% patentů financováno veřejnými organizacemi. Excelence je důležitá nejen pro vědu, ale i pro ekonomiku, ekonomický růst. Jak Max Planck přispívá k excelenci v Evropě? Podle Grusse excelence ve vědě vyžaduje malá kreativní, nezávislá centra začleněná do většího rámce. To je případ Max Plancku zahrnuje 80 organizací, cca zaměstnanců, roční rozpočet činí 1,3 mld. euro (o čerpání rozhoduje Max Planck, nejvíce peněz získává z ERC a Marie Curie grantů). 30% ředitelů a 89% postdoků pochází mimo Německo. 17 vědců Max Plancku od r získalo Nobelovu cenu. Max Planck má tzv. Max Planck Centre Concept v rámci něj je možné financovat spolupráci (podpora výzkumné skupiny v instituci v dané zemi, research schools aj.) s jakoukoli zemí: Země, kde Max Planck investuje, se musí finančně spolupodílet z 50%. Tento koncept vidí jako jeden způsob, jak rozšířit excelenci do nových ČS. Jaká je pozice Max Plancku? Bylo potřeba zvýšit rozpočet na Marie Curie a podpořit internacionalizaci výzkumu. Doporučuje vytvořit excelentní výzkumné clustery v regionech, které v excelenci nevynikají. Komentáře MEP: V následné sekci otázek MEP upozorňovali na nerovnoměrné rozložení excelence, zejména v rámci nových ČS. Jak pomoci těmto státům? Prostřednictvím strukturálních fondů? Excelence, výzkum, inovace by např. podle SE měla být pro celou Evropu. Jaká jsou opatření na institucionální a v politické rovině? Jak můžeme měřit excelenci - je v tomto směru dostatek transparence? Excelence vs. mezinárodní dimenze? Světová scéna? V EU existuje 27 různých národních grantových agentur integrace by byla potřebná i v tomto směru. Proč Max Planck otevírá nová centra např. v Lucemburku, ale ne v nových ČS jaká je jejich spolupráce se střední a V Evropou? V čem jsou bariéry nefinančního charakteru? Reakce panelu: J. M. Gago: Je nutné podpořit excelenci v zemích, které v tomto směru zaostávají, nelze je izolovat, mezinárodní spolupráce ve výzkumu je zcela zásadní. Žádná země nemůže vybudovat excelentní síť v izolaci. Možná řešení: pomocí vybraných nástrojů H2020 (např. by ERC mohla v každé zemi

3 propagovat ceny excelence nebo by bylo možné více podpořit profesní růst a vzdělávání např. zavedením postdoktorských grantů pro všechny ČS). Zásadní jsou ale také národní politiky (mezinárodní spolupráce, nezávislé hodnocení, příležitosti pro ty nejlepší). Deketelaere: Excelence by měla nekompromisně zůstat kritériem pro financování. Je potřeba budovat infrastruktury. LERU je připravena nabídnout twinningy již existují např. s Maltou. A jak měřit excelenci? Osvědčeným vzorem je právě ERC, jejíž panely excelenci už 5 let hodnotí. Gruss: Je potřeba posílit silné a pomoci méně silným. V Německu existují tzv. flexible units, investuje se do studijních programů, mezinárodních vědeckých škol, výzkumných skupin v partnerských zemích. Nezanedbatelnou roli by měly hrát také strukturální fondy. Madurell: Strukturální fondy nejsou dostačující k podpoře excelence. Je třeba zvýšit rozpočet na akce Marie Curie a celkově na H2020 vzhledem k tomu, že vůbec poprvé jsou v jednom balíčku zahrnuty inovace a výzkum. Je potřeba také mít dobré nástroje, aby EU přilákala soukromé investory. Panel 2 společenské výzvy Prezentace panelu zahájili P. Lamberts a M. Matias. R. Shattock (Imperial College) představil zdraví celé světové populace jako jednu z významných společenských výzev (Evropa bude muset mj. řešit globální nemoci, epidemie, pandemie, které neznají hranic). Malárie, TBC a AIDS každý rok zabijí 4 mil. lidí. Navíc se TBC a HIV stále více šíří ve východní Evropě a sousedících zemích. Evropská společnost bude profitovat z jakéhokoli pokroku ve výzkumu v této oblasti. Dalším problémem je stárnoucí populace (Evropa bude potřebovat levnější vakcíny, léky atd.). Vzhledem k tomu, že méně než 10% výdajů na výzkum v oblasti zdraví se vydává na nemoci, které postihuje 90% světové populace, bude potřeba zvýšit investice do výzkumu, který se zabývá zdravím celosvětové populace. Bude nutné spolupracovat se zeměmi, které jsou postiženy nemocemi, posílit mezioborovou a mezisektorovou spolupráci a podpořit dlouhodobé, flexibilní financování, které by nebylo založeno na projektové bázi (za účelem podpory komercializace produktů). EU by měla být hlavním hráčem ve financování těchto oblastí. C. Neubauer uvedla, že výzkum financovaný z veřejných zdrojů by měl být především prospěšný pro společnost, nikoli pro velké koncerny. V H2020 není zahrnuta občanská společnost (programy typu Věda ve společnosti, které byly obsaženy v 7. RP, zmizely z návrhu H2020). I věda by se měla učit od společnosti (nejen vice versa, což je současný přístup). Občanská společnost hraje důležitou roli ve vědě účastní se projektů v oblasti zdraví, životního prostředí, zemědělství, dopravy (tzv. scientific third sector ). Neubauer navrhuje, aby do definice právnické osoby ( legal entity ) byly zahrnuty i veškeré organizace, sdružující občany na dobrovolné bázi ( civil society organisations ). Ch. Micheloni uvedla, že zemědělství může přispět zejména k řešení následujících společenských výzev: klimatické změny, nedostatek potravin a zdrojů, nedostatek sociální soudržnosti. Může vyprodukovat dostatek kvalitních potravin pro zdravý životní styl, což sníží náklady na zdravotní péči a ochranu životního prostředí. Uvedla příklad ekologického farmářství. Více informací viz J. Andersen uvedl, že H2020 je velmi dobrý a vizionářský návrh, zásadní je podle něj navrhovaná simplifikace a globální perspektiva. Excelentní výzkum by měl být podporován v celé Evropě. Copenhagen Research Forum vytvořila na základě konzultace s cca 600 vědci několik doporučení pro H2020, více viz Komentáře MEP:

4 Podporuje aktuální návrh programu skutečně mezioborovost? Je žádoucí externalizovat management výzev resp. implementaci programu? Jaká bude role EIT (uvažuje se o založení znalostních a inovačních komunit v oblasti zdraví)? Zvážit zavedení auditů na evropské, národní a regionální úrovni za účelem racionalizace ERA a zajištění konsistence aktivit na různých úrovních? Reakce panelu: Problém je, že výzkum v oblasti zdraví je fragmentovaný a že Evropa v globálním kontextu často nemá žádnou váhu. Panel zdůraznil, že pro podporu excelence je nezbytné podporovat vzdělávání a profesní růst nejen postdoků a Ph.D. a také možnosti budoucího uplatnění výzkumných pracovníků. Nedostatečně se diskutuje, jak vědeckou excelenci měřit. Otázkou je efektivita využití fondů na evropské, národní a regionální úrovni (možná by bylo řešením zavést více výzev pro koordinaci výzkumných programů, ERA-NET). Evropské výzkumné organizace nejsou orientované na mezioborovost. Panel vyjádřil obavu z externalizace služeb (do implementačních agentur), která by namísto zjednodušení mohla vést k větší fragmentalizaci a vytváření vlastních pravidel. Politický kontext M. G. Quinn poděkovala ITRE za organizaci tohoto setkání a také zpravodajům za jejich práci. Uvedla, že věda a inovace jsou zásadní pro Evropu. Poslední Hodnocení implementace Unie inovací (The Innovation Union Scoreboard 2011) ukazuje, že růst EU se zpomaluje. Největší prostor pro zlepšení je v oblasti inovací v soukromém sektoru. EK bude prosazovat inovace a excelenci v celé Evropě a bude klást důraz na synergie mezi H2020 a kohezní politikou, ale také na open, transparent, merit based recruitment v rámci celé EU. Dále bude klást důraz na spolupráci mezi sektory (průmyslem a akademickou sférou) a mezioborovost. SSH budou zabudovány průřezově do celého návrhu H2020. EK bude usilovat o maximální provázanost mezi všemi třemi pilíři H2020. U. T. Pedersen zástupce dánského předsednictví uvedl, že Rada EU by se na konci května 2012 měla dohodnout na prvním kompromisním návrhu k H2020. Podrobnosti (jako např. nástroje a rozpočet) budou řešeny až za dalších dvou předsednictví. Mezi ČS panuje shoda v následujících bodech: zachování excelence jako kritéria pro rozhodnutí o financování, silná podpora ERC, pozitivní postoj k možnému navýšení rozpočtu ERC, důležitost vzdělávání a profesnímu růstu, nutnost posílit účast soukromého sektoru vč. MSP (zjednodušení pravidel), posílení spolupráce mezi univerzitami a průmyslem (např. průmyslový doktorát jako nástroj), mezioborový přístup v rámci společenských výzev, SSH napříč výzvami. Podle B. H. Lee z Univerzity ve Stanfordu by hlavním měřítkem úspěchu H2020 měl být počet vytvořených pracovních míst. Uvedl příklad Silicon Valley, která vytvořila 1,3 mil. pracovních míst, zejména v oblasti biotechnologií, medicíny a softwaru, z toho za poslední čtyři roky nových pracovních míst, a představuje tak nejrychleji rostoucí sektor v USA. Pro Evropu bude zásadní vytvořit podmínky stimulující přeshraniční investice. Základem národních inovačních politik by měla být analýza, kolik každá země přiláká start-upů, resp. tzv. pipeline analysis. Podle Leeho je nutné posílit sektor MSP, aby byl inovativnější, zlepšit transparentnost IPR (Lee navrhuje vytvoření celoevropské databáze duševního vlastnictví, které vzniklo v rámci projektů 7. RP), zjednodušit strukturu konsorcií a nabídnout alternativní struktury, reformovat systém univerzit mj. ve smyslu užší spolupráce s průmyslovou sférou, podpořit podnikatelského ducha u studentů apod. Panel 3 vedoucí postavení průmyslu Panel zahájili M.G. Carvalho a P. Skinner. Carvalho uvedla, že je nezbytné posílit účast MSP a zmínila čtyři výzvy, kterým je potřeba věnovat největší pozornost, tj. interakce s dalšími pilíři H2020, otázka, jak zajistit, aby H2020 pokryl celý řetěz od samotného výzkumu až po uvedení na trh (bude nutná jasná definice např. vlajkových iniciativ), velký počet nástrojů (mj. JPI, JTI, PPP),

5 které by bylo potřeba zjednodušit a snížit jejich počet a skutečnost, že demonstrační fáze je velmi drahá (řešením by mohlo být vícezdrojové financování, kdy by strukturální fondy hrály zásadní roli). Skinner uvedl, že úspěch H2020 závisí především na soukromém sektoru vč. MSP a pro něj je potřeba vytvořit vhodné nástroje. Ch. de Caro představila koncept tzv. bussiness angles - individuálních investorů využívajících vlastní kapitál na financování perspektivních MSP s výrazným růstovým potenciálem s cílem zhodnocení vložených prostředků. Investice dosahují v průměru okolo euro. Bussiness angel do firmy přináší také jisté know how v podobě odborných znalostí, orientaci v daném oboru popř. kontaktů na strategické partnery. Takto byla financována řada firem vč. Google a Skype. V Evropě bussiness angles investují každý rok cca 4 mld. euro do cca podniků, nejčastěji v oblasti ICT. Málo evropských projektů vstupuje do fáze komercializace. Důvodem je podle Caro jak nedostatek informací na straně výzkumných pracovníků, tak i investorů. Důležitý je v tomto směru jak management, tak i otázka práv k duševnímu vlastnictví. Caro doporučuje, aby při hodnocení projektů byl přítomen někdo z podnikatelské sféry, dále zřízení speciálních fondů umožňujících mezinárodní spolufinancování (např. ze strany bussiness angles, případně i možnost využití strukturálních fondů). Pobídkou pro investory by také byly např. daňové úlevy. Zástupkyně Bracco Research Center, která nahradila dr. Uggeriho, ocenila v rámci H2020 zjednodušení, integrování různých finančních nástrojů do jednoho, větší zaměření H2020 na demonstrační projekty. Bylo by však potřeba posílit spolupráci mezi MSP a většími podniky, projekty by měly být hodnoceny nejen podle vědecké kvality návrhu, ale i podle tržního potenciálu ( market impact ), hodnotitelé by měli být také z průmyslového sektoru. Uvítala by zvýšení nepřímých nákladů na 30-40%. JTI a PPP by měly být posíleny a měl by do nich být více včleněn inovační aspekt. Závěr První panel zaměřený na excelentní vědu vyjádřil potřebu navýšení rozpočtu nejen na akce Marie Curie, které hrají důležitou roli pro podporu excelence ve smyslu podpory dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků, ale i na H2020 jako celek vzhledem k tomu, že jsou vůbec poprvé ve stejném balíčku zahrnuty inovace spolu s výzkumem. Stejně tak dospěl panel k závěru, že excelence by měla být podporována v celé Evropě, např. za využití strukturálních fondů. Druhý panel diskutoval, jak by H2020 mohl přispět k řešení společenských výzev, zejména v oblasti zdraví, udržitelného zemědělství a bezpečnosti potravin. Třetí panel zdůraznil, že v dnešní ekonomické situaci hraje klíčovou roli konkurenceschopnost evropského průmyslu. Je potřeba posílit účast MSP, vytvořit pro ně vhodné nástroje a posílit investice ze soukromého sektoru. Zároveň je nutné zajistit možnost vícezdrojového (mj. s využitím strukturálních fondů). Prezentace ze slyšení jsou k dispozici na internetové stránce výboru ITRE:

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO

7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program EU pro koho je určen a jak se v něm orientovat? Táňa Perglová, CZELO 7. Rámcový program struktura specifické programy Základní charakteristika Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na programech EU Zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku podpory

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek seznamuje s rámcovým programem Horizont 2020, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont 2020 navazuje

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020

Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 Podpora výzkumu a inovací - Horizont 2020 UPOL, Olomouc, 04.12. 2013 Michaela Vlková, TC AV ČR (CZELO) CZELO: charakteristika Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace Založena v Bruselu v roce

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha

Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Program Horizon 2020 6. března 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR HORIZON 2020 RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE Období: 2014-2020 Rozpočet: 77 mld. Klíčová část strategie Evropa 2020, její vlajkové

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

SME instrument Fast track to innovation

SME instrument Fast track to innovation SME instrument Fast track to innovation Praha 3. prosince 2014 Evropská podpora podnikání a MSP COSME HORIZONT 2020 Regionální fondy Přesun od dotací k finančním nástrojům Zavedení nových nástrojů HORIZONT

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR

Brno, 9. ledna 2014. Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Finanční řízení projektů v H2020 Brno, 9. ledna 2014 Lucie Matoušková NCP pro finanční otázky v projektech 7. RP a H2020, TC AV ČR Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Pavel Moravčík Řídicí orgán OP VaVpI Základní údaje o programu OP VaVpI OP VaVpI disponuje cca 2,4 mld. EUR na podporu výzkumu a vývoje ve výzkumných

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

OP VVV základní představení

OP VVV základní představení OP VVV 1. OP VVV základní představení 2. Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 2.1. Specifický cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 2.2. Specifický cíl 1.2 Budování

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více