Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. a autorský tým partnerských organizací Modulu III projektu RAP: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK Všeobecná fakultní nemocnice Praha Krajská nemocnice Pardubice, a.s. Rehabilitační oddělení Nemocnice Tábor, a.s. Rehabilitační oddělení Klinika rehabilitace a protetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Rehabilitační oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Rehabilitační oddělení vyrobeno v dubnu

3 Obsah Úvod 5 1. Rehabilitace ve zdravotnictví 8 2. Sociální rehabilitace 9 3. Pedagogická rehabilitace Pracovní rehabilitace Základní pojmy při určování psychosensomotorického potenciálu Přehled metodik doporučených projektem Přehled Hodnocení v rehabilitaci (Ergoterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled Hodnocení pro 2. sled Přehled Hodnocení v rehabilitaci (fyzioterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled Hodnocení pro 2. sled Přehled hodnocení psychologie v rehabilitaci Přehled hodnocení logopedie v rehabilitaci Seznam použitých zkratek Hlavní vydavatelé testových metod 54 4

4 METODIKY HODNOCENÍ PSYCHOSENZOMOTORICKÉHO POTENCIÁLU ČLOVĚKA Úvod Metodiky psychosenzomotorického potenciálu jsou zásadní diagnostické i terapeutické postupy v rehabilitaci. Problémem je, že zdravotnická zařízení v České republice stanoví diagnózu, zachrání život a provedou terapii, avšak u pacientů, u kterých je zřejmé, že onemocnění či úraz zanechá dlouhotrvající nebo trvalé následky v oblasti aktivit a participací, se již neřeší otázky rehabilitace. Individuálně je nezbytné indikovat vhodné prostředky rehabilitace, které jsou: rehabilitace ve zdravotnictví, rehabilitace sociální, pedagogicko výchovná, předpracovní a pracovní. Specifické potřeby občanů se zdravotním postižením vyžadují řešení individuální, plynulé a komplexní. Souběžně s rehabilitací ve zdravotnictví, která je zahájena již v období poskytování akutní zdravotní péče, musí proto probíhat i ostatní potřebné části rehabilitace, popřípadě na ni musí koordinovaně navazovat. Do rehabilitace ve zdravotnictví vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu nebo jeho funkce, vedoucí k limitaci funkčních schopností a tedy k následnému omezení aktivit, eventuálně participace a tedy k vzniku disabilních situací (v situacích, ve kterých je člověk zdravotně postižený). Faktory prostředí tyto situace mohou zmírnit, tedy facilitovat, nebo zhoršit a v tomto případě tedy jde již o bariérové prostředí. Proces rehabilitace musí být zahájen již v období poskytování akutní zdravotní péče jako její nedílná součást, a to na všech pracovištích klinických oborů, včetně oddělení ARO. Rehabilitace je nezbytná u pacientů s pohybovým, zrakovým, sluchovým, mentálním i psychickým postižením. Jedná se o osoby v každém věku, tedy o rehabilitaci u dětí, dorostu, osob v produktivním věku i seniorů. U velké části z nich se specifickou léčbou základního onemocnění rehabilitací, dosáhne původní kvality života. U ostatních, u kterých lze předpokládat, že úraz, onemocnění či vrozená vada zanechá dlouhodobé nebo trvalé následky, je nezbytné použít v rehabilitaci i ostatních prostředků rehabilitace (sociální, pedagogicko výchovné, předpracovní a pracovní), dle individuálních potřeb, které určí multidisciplinární tým. V projektu Equal jsme zpracovali metodiky funkčních schopností a psychosensomotorického potenciálu pro osoby v produktivním věku se zaměřením na předpracovní a pracovní rehabilitaci. Rehabilitace ve zdravotnictví je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření, směřujících k optimální funkční zdatnosti organismu. Multidisciplinární rehabilitační tým je tvořen lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, psychologem, logopedem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem event. protetikem. Je nezbytné pro optimální soběstačnost klienta a tedy i jeho zařazení do pracovní procesu zajistit prostředky zdravotnické techniky, tedy kompenzační rehabilitační pomůcky v oblasti soběstačnosti, ale i kompenzační pomůcky pro vzdělávání a pro zaměstnání. 5

5 U osob, u nichž přetrvává dlouhodobé nebo trvalé zdravotní postižení snížená aktivita (disabilita), popř. omezená participace, je nezbytná návaznost prostředků ostatních oblastí rehabilitace, jejich včasnost, dostupnost a komplexnost. Tento proces se zajistí sestavením individuálního rehabilitačního plánu, směřujícího k dosažení optimálního efektu v co nejkratším čase a s nezbytnými náklady. Individuálně funkčně zhodnotíme psychosenzomotorický potenciál člověka jako výsledek multidisciplinárního posouzení. Důležité je klást důraz na aktivní účast rehabilitanta a jeho rodiny V rámci Mezinárodního roku zdravotně postižených osob (1981), jehož mottem bylo Plné zapojení a rovnost, byl vypracován Světový program akcí týkajících se osob se zdravotním postižením, schválený Valným shromážděním OSN v roce Mezi tři hlavní cíle tohoto programu patřilo prosazení efektivních opatření v následujících oblastech: 1. prevence zdravotního postižení 2. rehabilitace 3. vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jedním z nejdůležitějších výsledků Dekády zdravotně postižených osob bylo rozhodnutí o vypracování dokumentu, který by vycházel ze Světového programu a komplexním způsobem řešil problematiku v dané oblasti. Komise pro sociální rozvoj Hospodářské a sociální rady OSN v úzké spolupráci se specializovanými agenturami, mezivládními orgány a nevládními organizacemi, včetně organizací osob se zdravotním postižením, vypracovala Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, která byla schválena Valným shromážděním OSN 20. prosince OSN více než 1O let pracovala na nových pravidlech. Úmluva o právech osob s disabilitou, byla přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006 a byla podepsána Nyní ji ratifikují všechny státy světa, které úmluvu podepsaly, tedy i Česká republika. Článek 26 Habilitace a rehabilitace 1. Státy, smluvní strany Úmluvy, přijmou účinná a vhodná opatření umožňující osobám se zdravotním postižením získat a udržet si maximální možnou míru nezávislosti, maximální fyzické, duševní, sociální a pracovní schopnosti a plně se začlenit a participovat ve všech oblastech života společnosti. Za tímto účelem budou státy, smluvní strany Úmluvy, organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby, zejména v oblasti zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání a sociálních služeb, a to takovým způsobem, aby tyto služby a programy: a) začínaly co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním hodnocení individuálních potřeb a stavu b) podporovaly participaci a začleňování do společnosti a do všech oblastí života společnosti, byly dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže jejich bydlišti, a to včetně venkovských oblastí 2. Státy, smluvní strany Úmluvy, budou podporovat rozvoj počátečního a dalšího vzdělávání odborníků a personálu, který pracuje v habilitačních a rehabilitačních službách 3. Státy, smluvní strany Úmluvy, budou podporovat dostupnost, informovanost a užívání kompenzačních pomůcek a technologií určených pro osoby se zdravotním postižením, nebo souvisejí s habilitací a rehabilitací. 6

6 Rada Evropy přijala v roce 2006 Doporučení Rady Evropy /Rec. (2006) 5/ Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením (s disabilitami) do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě , které bylo schváleno na 961. zasedání delegátů ministrů dne 5. dubna 2006, ve kterém je kapitola o rehabilitaci: Oblast činností č. 10: Rehabilitace Úvod Doporučení č. R (92) 2006 Výboru ministrů Rady Evropy o ucelené politice pro osoby se zdravotním postižením dokumentuje, že rehabilitace osob se zdravotním postižením je s ohledem na její přínos k ekonomické a sociální integraci povinností komunity, že zaručuje ochranu lidské důstojnosti a zmírňuje problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením ve společnosti potýkají, a měla by být zahrnuta mezi prioritní cíle jakékoli společnosti. Komplexní politika rehabilitace osob se zdravotním postižením by s ohledem na toto doporučení měla být zaměřena na prevenci zhoršování zdravotního postižení, zmírňování jeho důsledků, zvyšování samostatnosti osob se zdravotním postižením a zajiš ování jejich ekonomické nezávislosti a plnoprávného zapojení do společnosti. Komplexní programy rehabilitace by měly zahrnovat pestrou škálu opatření, postupů, služeb a zařízení, které mohou podstatným způsobem přispívat k tělesné i duševní nezávislosti osob se zdravotním postižením Cíle I. Umožnit osobám se zdravotním postižením získat maximální nezávislost a plně realizovat jejich tělesné, duševní, sociální a pracovní schopnosti; II. organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní rehabilitační služby; III. umožnit osobám se zdravotním postižením přístup ke službám hlavního proudu i službám specializovaným a napomoci tak jejich plné sociální integraci v jejich komunitě i v celé společnosti; IV. zajistit zejména včasnou intervenci vysoké kvality, multidisciplinární přístup již od narození, včetně podpory a poradenství pro rodiče Konkrétní činnosti členských států I. Formulovat, provádět a pravidelně revidovat celostátní politiky rehabilitace a zajistit jejich neustálé zlepšování; II. zajistit, aby se osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a reprezentativní organizace účastnily plánování holistických rehabilitačních programů, jakož i jejich provádění a vyhodnocování; III. zajistit přístupnost rehabilitačních programů a jejich přizpůsobení individuálním potřebám osoby se zdravotním postižením; tyto programy vyžadují souhlas osoby se zdravotním postižením nebo jejího zástupce; IV. v případě potřeby využívat služeb a zařízení sloužících veřejnosti, ale také zajistit co nejkvalitnější vybavení pro služby poskytované specializovanými rehabilitačními středisky a multidisciplinární týmy specializované na rehabilitaci; V. zlepšovat rehabilitační služby a podporu prostřednictvím multidisciplinárního individuálního hodnocení založeného na holistickém principu; VI. podporovat mezioborovou spolupráci se zapojením všech příslušných odvětví, zejména zdravotnictví, školství, sociální oblasti a zaměstnanosti, a v případě potřeby zajiš ovat ucelené řízení rehabilitace pro zajištění rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením; 7

7 IX. VII. zajistit, aby děti se zdravotním postižením měly během školní docházky přístup k programům pedagogické rehabilitace a jiným zdrojům, které jim umožní plné využití jejich potenciálu; VIII. zapojovat do pracovní rehabilitace zaměstnavatele i zaměstnance a jejich organizace za účelem podpory osob, které se staly zdravotně postiženými, v návratu do práce v co nejkratší době; působit na zvyšování dostupnosti individualizovaných programů komunitní rehabilitace pro jednotlivce se zdravotním postižením, kteří je potřebují; X. v rámci rehabilitačních opatření a programů pro osoby se zdravotním postižením podporovat přístupnost a cenovou dostupnost pomůcek pro osoby, které je potřebují. 1. Rehabilitace ve zdravotnictví Rehabilitace ve zdravotnictví zahrnuje soubor včasných, diagnostických, terapeutických a organizačních opatření směřujících k optimální funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její dosažení. Výstupem rehabilitace ve zdravotnictví je obnova nebo substituce porušené funkce, která v rámci procesu rehabilitace osoby se zdravotním postižením vytvoří základní předpoklady pro její inkluzi (integraci) do společnosti. V rámci rehabilitace ve zdravotnictví se využívají zejména následující prostředky: Fyzioterapie je zdravotnický obor, který využívá specifické diagnostické a terapeutické metody k obnově, substituci nebo kompenzaci ztracené či poškozené funkce, využívajícím energie (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Fyzioterapii je možno používat jak samostatně (s cílem prostého ovlivnění bolesti známe etiologie), tak v rámci rehabilitace ve zdravotnictví. Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy, event.činnosti při rehabilitaci jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi. Cílem ergoterapie je další reedukace funkční schopnosti, dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. Psychologie. V ne zcela zřetelně vzájemně vymezených hranicích jsou rehabilitací využívány obory aplikované psychologie: 1) Klinická psychologie dle platné definice aplikovaná psychologie ve zdravotnictví, prováděná klinickými psychology nebo psychology ve zdravotnictví ve smyslu Zákona 96/2004 Sb. (Zákon ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů). 2) Neuropsychologie součást klinické psychologie, zaměření na vztahy mezi psychickými funkcemi a mozkem. Jde nejen o kognitivní psychologii (zkoumající psychické výkonové funkce), ale též o psychopatologii ve vztahu k organickému poškození mozku. Významnou roli hrají též psychologická hlediska poruch řeči a práce s mluveným a psaným slovem (spolupráce s logopedií). 8

8 3) Psychoterapie a psychologické poradenství léčebné a poradenské postupy v rámci klinické psychologie i mimo ni, zaměřené na jedince, rodinu, školu, zaměstnání, problematiku emočních a intimních sexuálních vtahů a další. 4) Dopravní psychologie spolupráce na posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle Zákona 477/2004 Sb.) a způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických invalidních vozíků. 5) Spolupráce (nikoli přebírání kompetencí) s psychologií práce, pracovním poradenstvím a personalistikou při umís ování a studijním pracovním začleňování lidí s disabilitou. Rehabilitace ve zdravotnictví je medicínský obor a veškeré uvedené činnosti provádí výhradně zdravotnický pracovník, tedy klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví, s tím, že pro některé uvedené činnosti získává další nadstavbovou kvalifikaci. Logopedie. Klinická logopedie se zabývá prevencí, detekcí, terapií a kompenzačními možnostmi narušeného komunikačního systému. Klinický logoped vysokoškolsky vzdělaný odborník speciální pedagog se specializací na práci ve zdravotnictví. Specializační postgraduální studium je ukončeno atestační zkouškou. Prostředky zdravotnické techniky jsou důležitou součástí rehabilitace ve zdravotnictví pro aktivaci osob se zdravotním postižením. Slouží ke zmírnění či kompenzaci následků zdravotního postižení. Důležité je předchozí vyšetření osoby se zdravotním postižením, individuální posouzení zdravotního stavu, správné určení vhodné aplikace, výběr vhodného zdravotnického prostředku a zácvik jeho používání. 2. Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je proces, ve kterém osoba s dlouhodobým či trvalým zdravotním postižením absolvuje nácvik potřebných dovedností, směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v maximální možné míře s ohledem na její zdravotní postižení, a to za účelem co nejvyššího stupně jejího sociálního začlenění. Výstupy sociální rehabilitace jsou: Podpora integrace osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace směřuje svým působením k začlenění jejich uživatelů do běžné společnosti, tj. k jejich seberealizaci a uplatnění ve společnosti, čímž předchází jejich sociálnímu vyloučení. Podpora nezávislosti osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace usiluje o získání, obnovení či posílení samostatnosti jejího uživatele v největší možné míře což jej na poskytování některých sociálních služeb nečiní dlouhodobě závislým. Ochrana zranitelných skupin obyvatel sociální rehabilitace poskytuje ochranu všem osobám se zdravotním postižením, které jsou krátkodobě nebo dlouhodobě omezeny v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy. Vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením sociální rehabilitace napomáhá odstranit znevýhodnění osob se zdravotním postižením nebo skupin tím, že snižuje omezení plynoucí z jejich sociální situace a doplňuje nástroje umožňující jejich plnou realizaci. 9

9 3. Pedagogická rehabilitace Pedagogická rehabilitace je proces, jehož cílem je dosáhnout u osob se zdravotním postižením při respektování jejich individuálních potřeb a možností a společenské situace co nejvyššího stupně vzdělání, podpořit tak jejich samostatnost a aktivní zapojení do všech obvyklých aktivit společenského života a prostřednictvím výchovy a vzdělávání posilovat harmonické soužití všech členů společnosti. Prostředky pedagogické rehabilitace představují souhrn specifických pedagogických a pedagogicko psychologických činností zaměřených k rozvoji osobnosti a podpoře vzdělávání osob se zdravotním postižením a k prevenci vzniku a odstraňování negativních důsledků jejich zdravotního postižení v procesu vzdělávání V rámci pedagogické rehabilitace jsou využívány zejména následující prostředky pedagogicko-psychologického poradenství a speciálního vzdělávání: Pedagogicko-psychologické poradenství zahrnuje činnosti zaměřené na rozpoznání a určení potřebnosti pedagogické rehabilitace, jejího obsahu, rozsahu a organizační formy, činnosti zaměřené na podporu procesu vzdělávání, výběru odpovídající vzdělávací cesty a profesní orientace osoby se zdravotním postižením. V rámci pedagogicko-psychologického poradenství je zajiš ována individuální speciálně pedagogická a psychologická péče osobě se zdravotním postižením, pomoc při řešení složitých životních situací zejména souvisejících s procesem vzdělávání. Speciální vzdělávání zahrnuje proces učení (edukaci), znovunaučení (reedukaci) potřebných vědomostí, dovedností a návyků za účelem překonání negativních důsledků konkrétního zdravotního postižení a vyrovnání podmínek potřebných k sociálnímu uplatnění osoby se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání využívá speciálně pedagogických metod a postupů v rámci naplňování obsahu konkrétního vzdělávacího programu. Speciální vzdělávání využívá metod stimulace tj. rozvíjení potřebných funkcí a schopností a metod kompenzace tj. využívání náhradních funkcí a vstupů v procesu vzdělávání. Výstup pedagogické rehabilitace je chápán jako připravenost osoby se zdravotním postižením po stránce vědomostí, dovedností a návyků k společenskému a pracovnímu uplatnění, plnění odpovídající společenské role a dosažení co možná nejvyšší míry samostatnosti a zapojení do všech obvyklých aktivit v životě a vyrovnání primárního znevýhodnění osoby se zdravotním postižením. 10

10 4. Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je souvislá péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace s cílem umožnit této osobě získat a zachovat si vhodné zaměstnání a tak ji usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat do společnosti. Pracovní rehabilitace je nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, k vyrovnání jejích příležitostí na trhu práce a jako součást komplexu činností a opatření vedoucích k její plné integraci. Zařazení zdravotně postiženého jedince do procesu pracovní rehabilitace vychází z posouzení jeho zdravotního stavu, jeho pracovní způsobilosti, jim dosaženého vzdělání a získaných dovedností a situace na trhu práce. Konkrétní formy a proces pracovní rehabilitace je popsán v metodickém materiálu, který vznikl rovněž v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce pod názvem Pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce. 5. Základní pojmy při určování psychosensomotorického potenciálu Pro sjednocení používaných pojmů byl v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce sestaven Výkladový slovník k problematice pracovní rehabilitace, který obsahuje pojmy z oblasti legislativy upravující pracovní rehabilitaci a dále z oblastí, které se váží k problematice pracovní rehabilitace v širším slova smyslu. Níže uvedené pojmy se týkají hodnocení psychosensomotorického potenciálu. Hodnocení Obecné posouzení chování, vlastností nebo výkonu jedince. Zahrnuje charakterizaci a zhodnocení rozhodnutí o vlastnosti, kapacitě nebo výkonu jedince. Účelem hodnocení je určení psychosensomotorického potenciálu. Hodnocení výstupů Hodnocení výstupů rehabilitace je nástroj nebo instrument, který se používá ke kvantifikaci změny dosažené klientem, nebo skupinou klientů. Kvantifikovaná změna je výsledkem všech provedených rehabilitačních intervencí. Jde tedy o hodnotící nástroj, který používáme při zhodnocení výstupů rehabilitačních intervencí. Koncepce Způsob pojetí, chápání výkladu, nebi určitého jevu. Základní hledisko, vedoucí idea, myšlenková osnova. Koncepce je myšlenka, nebo pojetí, které definuje vztahy a něco popisuje, obvykle je popsána slovy nebo symboly. Koncepce, nebo také konceptuální modely a rámce vztahů poskytují stavební bloky pro danou teorii nebo soubor teorií. Soubor koncepcí tedy může vést k rozvoji teorie. Metoda Metoda je způsob, jak dosáhnout nějaký teoretický nebo praktický cíl. Je to racionálně rozvržený způsob nebo postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout určitého cíle. 11

11 Měření Kvantifikace pozorování. Proces přiřazování čísel, která reprezentují určité vlastnosti a to podle určitých pravidel. Model Schéma, zjednodušení jevu nebo fenoménu, sloužící k jejímu zkoumání a vysvětlení. Jde o zjednodušenou representaci struktury a obsahu fenoménu nebo systému, který popisuje nebo vysvětluje komplexní vztahy mezi koncepty v rámci systému. Integruje (propojuje) části teoretické s praktickými. Model jevy zjednodušuje aby byli lépe pochopeny. Přístup Způsoby a prostředky zavádějící teorii do praxe. Přístupy používané v rehabilitaci jsou často spojeny s referenčním rámcem teorie. Přístupy poskytují techniky, hodnocení nebo postupy. Standardizovaný test Způsob administrace (provedení) testu, vyhodnocení výsledků a jejich interpretace podle přesně stanovených pravidel. Standardizace testu Souhrnné označení pro zjištění reliability, pro validizaci, stanovení norem, prověření účinnosti jednotlivých částí testu, stanovení jednotných instrukcí a způsobu administrace testu. Teorie Z řeckého slova theoria (pohled na). Vědecky podložená myšlenka, nebo systém myšlenek. Abstraktní idea nebo soubor idejí, které vysvětlují fyzický nebo sociální fenomén. Teorie organizují vědecky podložené informace popisem konceptů, které se ve fenoménu objeví a popisuje také vztahy mezi koncepty. Teorie jsou dynamické a mění se tak, jak je určitá hypotéza potvrzuje nebo vyvrací. Teorie je širší pojetí než koncepce, protože v sobě obsahuje koncepce, hypotézy a domněnky. Vyšetření Systematický sběr dat a informací k zjištění funkční úrovně pacienta/klienta. Vyšetření je spojeno s plánováním (krátkodobé cíle) a intervencí a zahrnuje proces interpretace měření (kvantifikace pozorování použitím standardizace, poskytuje data). 12

12 6. Přehled metodik doporučených projektem Metodiky jsou nástrojem pro funkční hodnocení a určení psychosenzomotorického potenciálu pro účely služeb zaměstnanosti, konkrétně pro účely předpracovní (ergodiagnostika) a pracovní rehabilitace a následné možnosti integrace občana se zdravotním postižením na trh práce. Existuje velké množství rozličných typů hodnocení, pozorovacích škál a indexů, které se používají v různých oblastech práce ergoterapeuta. Značně množství těchto hodnocení nemá stanoven přesný postup jejich provádění, chybí data o jejich reliabilitě a validitě. Často jde o hodnocení vytvořené výlučně pro potřeby daného pracoviště a jeho klientů. Uvádíme pouze ty metodiky, hodnocení, škály a indexy, které již byly publikovány a jsou standardizovány. Některé byly vytvořeny jen pro určené kvalifikované členy rehabilitačního týmu a splňují tedy specifické potřeby určité profese. Proto je mohou používat pouze kvalifikovaní odborníci. Jiná mají obecnější použití a využívají je i jiné profese ve zdravotnictví. Důležitou skupinu tvoří standardizované testy, které mohou být použity před nebo po vstupním vyšetření. Jejich cílem je primárně prokázat změny dosažené během rehabilitační intervence. Jiný způsob rozdělení hodnocení je podle jejich obsahu. Hodnocení tedy měří bu určitou funkční schopnost, např. pohyb, schopnost komunikace apod., nebo nezávislost či soběstačnost klienta v provádění všedních denních činností (ADL). Také se hodnocení může zaměřovat na specifický symptom nebo aspekt funkce (např. bolest). Závěrem, po ukončení určitého konkrétního hodnocení pomocí individuálně určených baterií testů, je stanovení psychosenzomotorického potenciálu člověka k práci. Metodiky 1. sledu Standardní, krátké (maximálně trvající 3 hodiny), přehledné baterie standardizovaných metodik pro občany s lehce limitovanou aktivitou a participací, tedy pro občany s lehkým zdravotním postižením. Metodiky 2. sledu Standardizované metodiky pro občany se středně těžkou a těžkou limitovanou aktivitou a participací, tedy pro občany se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením. U těchto klientů jsou tyto metodiky speciální pro různá onemocnění, úrazy nebo vrozené vady anebo pro různé typy postižení např. pohybové postižení. Ve výstupu tohoto projektu uvádíme jen některé metodiky např. pro občany po cévních mozkových příhodách, traumatickém poranění mozku, s mentálním zrakovým, sluchovým a psychickým postižením anebo metodiky hodnocení fyzického potenciálu apod. Ve výstupu tohoto projektu jde tedy o metodiky jen pro určité onemocnění a postižení, které by se měly dále zpracovat i pro jiná onemocnění, úrazy, vrozené vady anebo pro další typy postižení (postižení smyslů, postižení psychické apod.). 13

13 6.1. Přehled Hodnocení v rehabilitaci (Ergoterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled název: Jebsen Taylor Purdue Pegboard, Model #32020 Dynamometrie Jamar BI (Barthel index) I ADL (Hodnocení instrumentálních ADL aktivity of daily living) Pracovní křivka (podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho) Hodnocení bolesti, algometrie Modelové činnosti (MČ): - kognitivní funkce, JM např. zaslání balíčku - sebeobsluha např. vaření kávy a polévky - práce s počítačem např. přepis textu - práce v textilní dílně - práce v zahradě AMAS (Activity Matching Ability System) MMSE (Mini Mental State Examination Krátká škála mentálního stavu) LOTCA (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment) ergoterapeutické kognitivní hodnocení indikace jemná motorika jemná motorika, ergodiagnostika síla stisku, ergodiagnostika personální všední denní činnosti instrumentální všední denní činnosti koncentrace pozornosti, ergodiagnostika objektivizace bolesti, ergodiagnostika instrumentální všední denní činnosti, ergodiagnostika ergodiagnostika stanovení závažnosti demence hodnocení závažnosti poruchy kognitivních funkcí 14

14 Podrobný přehled jednotlivých metodik 1. sledu 1. Jebsen Taylor název: Jebsen Taylor popis: Test funkční motoriky ruky, vyšetřuje jemnou i hrubou motoriku horní končetiny, zručnost, orientačně rozsah pohybu a svalovou sílu, koordinaci, při činnosti. Bude doplněn o orientační vyšetření úchopů = popis jednotlivých úchopů. potřebné prostředky: součásti originál setu, plechovky, fazole, gumičky, kancelářské potřeby, formulář cílová skupina: Pacienti s postižením rukou (neurologie, fyzické postižení, ortopedie a revmatologie) hodnocení jemné motoriky kontraindikace: poruchy řeči kdo ho může provádět: ergoterapeut potřebná specializace: kvalifikovaný ergoterapeut (DiS., VŠ) interpretace: záznam času u každého úkolu, porovnání s normativními daty délka administrace: 30 min dostupnost: cena: 360 EUR kontaktní adresa: hodnocení úchopu, koordinace ruky 2. Purdue Pegboard, Model #32020 název: Purdue Pegboard, Model #32020 popis: Standardizovaný test jemné motoriky, zaměřený především na manuální práci v továrně. Test obsahuje desku s otvory, sadu kolíčků, podložek a válečků, hodnotící formulář. Sleduje se výkon práce rukou za určitou dobu, který se porovná se standardní škálou. potřebné prostředky: originál deska s otvory a originál kolíčky cílová skupina: Pacienti s fyzickým postižením, (nejčastěji neurologie ortopedie a revmatologie, k účelu ergodiagnostiky) hodnocení jemné motoriky, ergodiagnostika kontraindikace: neschopnost úchopu, zhoršené kognitivní funkce nepochopení úkolu kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikace v oboru, seznámení se s manuálem interpretace: záznam času u každého úkolu, porovnání s normativními daty délka administrace: 30 min dostupnost: cena: 200 EUR kontaktní adresa: Purdue pegboard, test jemné motoriky 15

15 3. Dynamometr Jamar název: Dynamometr Jamar popis: Měření svalové síly stisku ruky pomocí dynamometru v pěti roztečích 9cm, 12cm, 14,5cm, 17cm, 20cm. Měří se maximální síla ve třech pokusech v každé rozteči, vypočítá se průměr. Jednotky kg, libry. potřebné prostředky: dynamometr značky JAMAR cílová skupina: Pacienti ortopedie a revmatologie, neurologie, ergodiagnostika hodnocení síly stisku, ergodiagnostika kontraindikace: akutní onemocnění horních končetin kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikovaný terapeut seznámení se s manuálem interpretace: porovnání průměru s normativními daty délka administrace: 10 min dostupnost: cena: USD kontaktní adresa: Jamar Hydraulic Hand Dynamometer, cena 219,75 USD Jamar, dynamometr, síla stisku 4. BI Barthel Index název: BI Barthel Index popis: Jednoduché, orientační vyšetření ADL. Indikuje míru asistence. Neměl by být používán samostatně, sensitivita je omezena, nepokrývá kognitivní funkce, sociální interakci, instrumentální ADL. potřebné prostředky: formulář cílová skupina: Pacienti s neuromuskulárním a muskuloskeletálním onemocněním. Pacienti v akutním i chronickém stadiu onemocnění. neurologie, geriatrie, fyzické postižení, revmatologie a ortopedie hodnocení všedních denních činností personálních kontraindikace: kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese (zejména zdravotní sestry) potřebná specializace: není interpretace: škála délka administrace: 3 5 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Vaňásková, E. Testování v rehabilitační praxi cévní mozkové příhody, Brno soběstačnost, rehabilitace, index 16

16 5. I ADL hodnocení instrumentální ADL název: I ADL hodnocení instrumentálních ADL popis: Jako doplnění k BI, snadné rychlé hodnocení. Jde o hodnocení na úrovni aktivity (disability), nepoužívá se pro hodnocení participace nebo poruchy. potřebné prostředky: formulář I BI cílová skupina: Pacienti s limitovanými aktivitami denního života (geriatrie, neurologie, fyzické postižení, ortopedie a revmatologie, komunitní péče) hodnocení všedních denních činností instrumentální kontraindikace: kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikovaný terapeut interpretace: škála délka administrace: 3 5 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Vaňásková, E. Testování v rehabilitační praxi cévní mozkové příhody, Brno instrumentální ADL, I ADL scale 6. Pracovní křivka podle E.Kraepelina R.Pauliho název: Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho popis: Jedná se objektivní hodnocení množství součtů za časovou jednotku. Časově nenáročný test, dobře hodnotitelný. potřebné prostředky: pracovní list, vyhodnocovací formulář cílová skupina: Pacienti pro zjištění kolísání pozornosti při práci hodnocení koncentrace pozornosti, ergodiagnostika kontraindikace: negramotnost, špatný zrak kdo ho může provádět: ergoterapeut, psycholog, potřebná specializace: není potřeba interpretace: grafické vyhodnocení délka administrace: 30 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Pfeiffer, J., a kol.: Činnosti center rehabilitace, pracovní křivka, pozornost, tempo práce 17

17 7. Hodnocení bolesti název: Hodnocení bolesti popis: Jde o autoprojekční záznam bolesti, doplněný o cílené dotazy k projevům bolesti. potřebné prostředky: dotazník cílová skupina: Pacienti s bolestivým vertebrogenním syndromem objektivizace bolesti, ergodiagnostika kontraindikace: kdo ho může provádět: není určeno potřebná specializace: není potřeba interpretace: záznam v mapě, slovní zhodnocení délka administrace: 15 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Pfeiffer, J., a kol.: Činnosti center rehabilitace, algometrie, hodnocení bolesti 8. Modelové činnosti název: Modelové činnosti popis: Standardizované modelové činnosti: zaslání balíčku jde o jednoduchou modelovou činnost, kde je mnoho komponent ke sledování (manipulace s předměty, třídění, psaní, součty, vyplnění formuláře ) příprava kávy a sáčkové polévky Další modelové činnosti: přepis textu testuje základní schopnosti práce s počítačem, schopnost přesného provedení úkolu práce v zahradě jednoduchý úkol na přesazování rostlin práce v textilní dílně ušití chňapky potřebné prostředky: vybavená kuchyň, drobné předměty do balíčku, formuláře cílová skupina: uchazeči o zaměstnání hodnocení instrumentálních všedních denních činností, ergodiagnostika kontraindikace: je podmíněno aktivní účastí pacienta kdo ho může provádět: ergoterapeut potřebná specializace: není potřeba interpretace: škála, strukturované pozorování délka administrace: 20 min. každá modelová činnost dostupnost: cena: dle vybavenosti pracoviště kontaktní adresa: profesní organizace ČAE modelová činnost, práce, pracovní činnosti, modelové situace 18

18 9. AMAS Activity Matching Ability System název: AMAS Activity Matching Ability System popis: Dotazník sloužící k porovnání schopností uchazeče s nároky pracoviště. Sestává ze 78 otázek vztahujících se k prostředí a provádění zaměstnání. Testovaný má za úkol zaškrtnout zda může práci za těchto podmínek provádět, či ne, či za jakých podmínek a úpravách prostředí. potřebné prostředky: dotazník cílová skupina: uchazeči o zaměstnání ergodiagnostika kontraindikace: negramotnost, snížený náhled kdo ho může provádět: není určeno potřebná specializace: není potřeba interpretace: porovnání s požadavky pracoviště délka administrace: 45 min dostupnost: cena: volně dostupný na internetu kontaktní adresa: anglická verze: český překlad Krajská nem. Pardubice nároky pracoviště, schopnosti uchazeče 10. MMSE Mini-Mental State Examination název: MMSE Mini-Mental State Examination Popis: Krátká škála mentálního stavu. Standardizován u nemocných se syndromem demence, zejména gerontopsychiatričtí pacienti. Test je využíván jednak pro stanovení závažnosti demence, jednak ke sledování změn kognitivních funkcí v průběhu terapie. Maximální skóre je 30, za patologický se považuje skór 24 nebo nižší. Obsahuje standardní otázky pokrývající orientaci, pamě a pozornost, schopnost pojmenovat objekty, pochopit a provést verbální a psané příkazy. potřebné prostředky: kartička s instrukcí zavřete oči a kartička s geometrickým obrázkem, bodovací formulář Cílová skupina: pacienti s demencí (geriatrie, neurologie, psychiatrie, komunitní péče) stanovení závažnosti demence kontraindikace: MMSE je méně sensitivní u osob s vyšším IQ, u osob s pravostranní mozkovou lézí a u osob, kteří absolvovali 8 a méně let vzdělání kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese (zdravotní sestra, lékař, fyzioterapeut, sociální pracovník) potřebná specializace: kvalifikace v oboru interpretace: za každý správně provedený úkol získává bod, celkové skóre Délka administrace: 15 min dostupnost: cena: volně dostupný v uvedených publikacích kontaktní adresa: Česky: vlastník copyright: Psychological Assessment Resources (PAR) MMSE, MMS, stav kognitivních funkcí, demence 19

19 11. LOTCA Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment název: Loewenstein ergoterapeutické kognitivní vyšetření Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment LOTCA Popis: LOTCA je ergoterapeutický standardizovaný test, který identifikuje schopnosti a problémy v oblasti kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku. LOTCA obsahuje 25 subtestů (hodnocení paměti, koncentrace pozornosti, konstrukční dovednosti, orientace atd.) rozdělených do 6 oblastí: Orientace, Zraková percepce, Prostorová percepce, Praxe, Visuo- -motorická organizace a Myšlení. Závěry LOTCA testu mohou být využity pro stanovení léčebného plánu a pro hodnocení změn v kognitivní oblasti u pacientů v průběhu a na závěr léčby. potřebné prostředky: LOTCA testová sada, bodovací formulář cílová skupina: klienti po poranění mozku (neurologie, psychiatrie, geriatrie) hodnocení závažnosti poruchy kognitivních funkcí kontraindikace: kdo ho může provádět: Ergoterapeut potřebná specializace: kvalifikovaný ergoterapeut (DiS., VŠ) interpretace: porovnání výsledků se standardizovaným skóre délka administrace: 45 min dostupnost: cena: 219 USD kontaktní adresa: LOTCA, cognitive disabilities, brain injury 20

20 6.1.2 Hodnocení pro 2. sled název Vyšetření čití FIM (Funkční míra nezávislosti) COPM (Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání) RBMT (Rivermead behaviorální pamě ový test) ONT (Orientační neuropsychologické hodnocení) MEAMS (Middlesex hodnocení mentálního stavu starších osob) BIT (Test behaviorální poruchy pozornosti) Předpracovní hodnocení dle K. Jacobsové Isernhagen Work System + PCE + PACT VKT (Všeobecný kancelářský test) Struktura dne Dotazník zájmů Squala (dotazník kvality života) Dotazník schopností zvládat problémy indikace hodnocení taktilního čití, více zaměřeno na horní končetinu všední denní činnosti zjištění problémů v oblastech: sebeobsluha, produktivita a volný čas vyšetření poruch paměti vyšetření kognitivních funkcí vyšetření kognitivních funkcí u starších osob přítomnost nebo absence unilaterálního visuálního neglect syndromu soubor testových situací, pracovní dovednosti, schopnosti a návyky, určeno pro mládež s mentální retardací hodnocení fyzického potenciálu, ergodiagnostika zjištění obecných kognitivních dovedností denní režim, sledování rozvrhnutí a vyplnění dne přehled zájmů klienta, frekvence vykonávání aktivity, ovlivnění postižením hodnocení kvality života schopnost využívání různých strategií pro zvládání obtížných situací 21

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Více

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function)

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function) Veletrh inovací pro otevřený trh práce - Závěrečná konference CIP EQUAL 22. 23. dubna 2008 Ergodiagnostika a principy ICF v předpracovní a pracovní rehabilitaci Složky nemoci či úrazu dle ICF (International

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku

Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D. přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou

Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D. přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Rehabilitace je obnova nezávislého

Více

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze dvou řeckých

Více

Ergodiagnostika. MUDr. Pavel Maršá. šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Spoluautoři MUDr.

Ergodiagnostika. MUDr. Pavel Maršá. šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Spoluautoři MUDr. Ergodiagnostika MUDr. Pavel Maršá šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Spoluautoři MUDr. Alexander Vávra vra, Rehabilitační oddělení Nemocnice Pardubice MUDr. David

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Zpravodaj projektu RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce Číslo 5 * červenec - září 2007 Slovo úvodem Vážení

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Př edpřacovní bilanc ní diagnostika

Př edpřacovní bilanc ní diagnostika Př edpřacovní bilanc ní diagnostika Metodika pro realizaci diagnostiky Obsah Popis cílové skupiny... 3 Tělesné postižení... 3 Poškození smyslových funkcí... 3 Poruchy kognitivních funkcí... 3 Poruchy emocí

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE Metodika pilotního ověřování Projekt zaměřený na vytvoření modelu integrovaného systému pracovní rehabilitace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více