Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. a autorský tým partnerských organizací Modulu III projektu RAP: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK Všeobecná fakultní nemocnice Praha Krajská nemocnice Pardubice, a.s. Rehabilitační oddělení Nemocnice Tábor, a.s. Rehabilitační oddělení Klinika rehabilitace a protetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Rehabilitační oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Rehabilitační oddělení vyrobeno v dubnu

3 Obsah Úvod 5 1. Rehabilitace ve zdravotnictví 8 2. Sociální rehabilitace 9 3. Pedagogická rehabilitace Pracovní rehabilitace Základní pojmy při určování psychosensomotorického potenciálu Přehled metodik doporučených projektem Přehled Hodnocení v rehabilitaci (Ergoterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled Hodnocení pro 2. sled Přehled Hodnocení v rehabilitaci (fyzioterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled Hodnocení pro 2. sled Přehled hodnocení psychologie v rehabilitaci Přehled hodnocení logopedie v rehabilitaci Seznam použitých zkratek Hlavní vydavatelé testových metod 54 4

4 METODIKY HODNOCENÍ PSYCHOSENZOMOTORICKÉHO POTENCIÁLU ČLOVĚKA Úvod Metodiky psychosenzomotorického potenciálu jsou zásadní diagnostické i terapeutické postupy v rehabilitaci. Problémem je, že zdravotnická zařízení v České republice stanoví diagnózu, zachrání život a provedou terapii, avšak u pacientů, u kterých je zřejmé, že onemocnění či úraz zanechá dlouhotrvající nebo trvalé následky v oblasti aktivit a participací, se již neřeší otázky rehabilitace. Individuálně je nezbytné indikovat vhodné prostředky rehabilitace, které jsou: rehabilitace ve zdravotnictví, rehabilitace sociální, pedagogicko výchovná, předpracovní a pracovní. Specifické potřeby občanů se zdravotním postižením vyžadují řešení individuální, plynulé a komplexní. Souběžně s rehabilitací ve zdravotnictví, která je zahájena již v období poskytování akutní zdravotní péče, musí proto probíhat i ostatní potřebné části rehabilitace, popřípadě na ni musí koordinovaně navazovat. Do rehabilitace ve zdravotnictví vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu nebo jeho funkce, vedoucí k limitaci funkčních schopností a tedy k následnému omezení aktivit, eventuálně participace a tedy k vzniku disabilních situací (v situacích, ve kterých je člověk zdravotně postižený). Faktory prostředí tyto situace mohou zmírnit, tedy facilitovat, nebo zhoršit a v tomto případě tedy jde již o bariérové prostředí. Proces rehabilitace musí být zahájen již v období poskytování akutní zdravotní péče jako její nedílná součást, a to na všech pracovištích klinických oborů, včetně oddělení ARO. Rehabilitace je nezbytná u pacientů s pohybovým, zrakovým, sluchovým, mentálním i psychickým postižením. Jedná se o osoby v každém věku, tedy o rehabilitaci u dětí, dorostu, osob v produktivním věku i seniorů. U velké části z nich se specifickou léčbou základního onemocnění rehabilitací, dosáhne původní kvality života. U ostatních, u kterých lze předpokládat, že úraz, onemocnění či vrozená vada zanechá dlouhodobé nebo trvalé následky, je nezbytné použít v rehabilitaci i ostatních prostředků rehabilitace (sociální, pedagogicko výchovné, předpracovní a pracovní), dle individuálních potřeb, které určí multidisciplinární tým. V projektu Equal jsme zpracovali metodiky funkčních schopností a psychosensomotorického potenciálu pro osoby v produktivním věku se zaměřením na předpracovní a pracovní rehabilitaci. Rehabilitace ve zdravotnictví je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření, směřujících k optimální funkční zdatnosti organismu. Multidisciplinární rehabilitační tým je tvořen lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, psychologem, logopedem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem event. protetikem. Je nezbytné pro optimální soběstačnost klienta a tedy i jeho zařazení do pracovní procesu zajistit prostředky zdravotnické techniky, tedy kompenzační rehabilitační pomůcky v oblasti soběstačnosti, ale i kompenzační pomůcky pro vzdělávání a pro zaměstnání. 5

5 U osob, u nichž přetrvává dlouhodobé nebo trvalé zdravotní postižení snížená aktivita (disabilita), popř. omezená participace, je nezbytná návaznost prostředků ostatních oblastí rehabilitace, jejich včasnost, dostupnost a komplexnost. Tento proces se zajistí sestavením individuálního rehabilitačního plánu, směřujícího k dosažení optimálního efektu v co nejkratším čase a s nezbytnými náklady. Individuálně funkčně zhodnotíme psychosenzomotorický potenciál člověka jako výsledek multidisciplinárního posouzení. Důležité je klást důraz na aktivní účast rehabilitanta a jeho rodiny V rámci Mezinárodního roku zdravotně postižených osob (1981), jehož mottem bylo Plné zapojení a rovnost, byl vypracován Světový program akcí týkajících se osob se zdravotním postižením, schválený Valným shromážděním OSN v roce Mezi tři hlavní cíle tohoto programu patřilo prosazení efektivních opatření v následujících oblastech: 1. prevence zdravotního postižení 2. rehabilitace 3. vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jedním z nejdůležitějších výsledků Dekády zdravotně postižených osob bylo rozhodnutí o vypracování dokumentu, který by vycházel ze Světového programu a komplexním způsobem řešil problematiku v dané oblasti. Komise pro sociální rozvoj Hospodářské a sociální rady OSN v úzké spolupráci se specializovanými agenturami, mezivládními orgány a nevládními organizacemi, včetně organizací osob se zdravotním postižením, vypracovala Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, která byla schválena Valným shromážděním OSN 20. prosince OSN více než 1O let pracovala na nových pravidlech. Úmluva o právech osob s disabilitou, byla přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006 a byla podepsána Nyní ji ratifikují všechny státy světa, které úmluvu podepsaly, tedy i Česká republika. Článek 26 Habilitace a rehabilitace 1. Státy, smluvní strany Úmluvy, přijmou účinná a vhodná opatření umožňující osobám se zdravotním postižením získat a udržet si maximální možnou míru nezávislosti, maximální fyzické, duševní, sociální a pracovní schopnosti a plně se začlenit a participovat ve všech oblastech života společnosti. Za tímto účelem budou státy, smluvní strany Úmluvy, organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby, zejména v oblasti zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání a sociálních služeb, a to takovým způsobem, aby tyto služby a programy: a) začínaly co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním hodnocení individuálních potřeb a stavu b) podporovaly participaci a začleňování do společnosti a do všech oblastí života společnosti, byly dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže jejich bydlišti, a to včetně venkovských oblastí 2. Státy, smluvní strany Úmluvy, budou podporovat rozvoj počátečního a dalšího vzdělávání odborníků a personálu, který pracuje v habilitačních a rehabilitačních službách 3. Státy, smluvní strany Úmluvy, budou podporovat dostupnost, informovanost a užívání kompenzačních pomůcek a technologií určených pro osoby se zdravotním postižením, nebo souvisejí s habilitací a rehabilitací. 6

6 Rada Evropy přijala v roce 2006 Doporučení Rady Evropy /Rec. (2006) 5/ Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením (s disabilitami) do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě , které bylo schváleno na 961. zasedání delegátů ministrů dne 5. dubna 2006, ve kterém je kapitola o rehabilitaci: Oblast činností č. 10: Rehabilitace Úvod Doporučení č. R (92) 2006 Výboru ministrů Rady Evropy o ucelené politice pro osoby se zdravotním postižením dokumentuje, že rehabilitace osob se zdravotním postižením je s ohledem na její přínos k ekonomické a sociální integraci povinností komunity, že zaručuje ochranu lidské důstojnosti a zmírňuje problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením ve společnosti potýkají, a měla by být zahrnuta mezi prioritní cíle jakékoli společnosti. Komplexní politika rehabilitace osob se zdravotním postižením by s ohledem na toto doporučení měla být zaměřena na prevenci zhoršování zdravotního postižení, zmírňování jeho důsledků, zvyšování samostatnosti osob se zdravotním postižením a zajiš ování jejich ekonomické nezávislosti a plnoprávného zapojení do společnosti. Komplexní programy rehabilitace by měly zahrnovat pestrou škálu opatření, postupů, služeb a zařízení, které mohou podstatným způsobem přispívat k tělesné i duševní nezávislosti osob se zdravotním postižením Cíle I. Umožnit osobám se zdravotním postižením získat maximální nezávislost a plně realizovat jejich tělesné, duševní, sociální a pracovní schopnosti; II. organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní rehabilitační služby; III. umožnit osobám se zdravotním postižením přístup ke službám hlavního proudu i službám specializovaným a napomoci tak jejich plné sociální integraci v jejich komunitě i v celé společnosti; IV. zajistit zejména včasnou intervenci vysoké kvality, multidisciplinární přístup již od narození, včetně podpory a poradenství pro rodiče Konkrétní činnosti členských států I. Formulovat, provádět a pravidelně revidovat celostátní politiky rehabilitace a zajistit jejich neustálé zlepšování; II. zajistit, aby se osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a reprezentativní organizace účastnily plánování holistických rehabilitačních programů, jakož i jejich provádění a vyhodnocování; III. zajistit přístupnost rehabilitačních programů a jejich přizpůsobení individuálním potřebám osoby se zdravotním postižením; tyto programy vyžadují souhlas osoby se zdravotním postižením nebo jejího zástupce; IV. v případě potřeby využívat služeb a zařízení sloužících veřejnosti, ale také zajistit co nejkvalitnější vybavení pro služby poskytované specializovanými rehabilitačními středisky a multidisciplinární týmy specializované na rehabilitaci; V. zlepšovat rehabilitační služby a podporu prostřednictvím multidisciplinárního individuálního hodnocení založeného na holistickém principu; VI. podporovat mezioborovou spolupráci se zapojením všech příslušných odvětví, zejména zdravotnictví, školství, sociální oblasti a zaměstnanosti, a v případě potřeby zajiš ovat ucelené řízení rehabilitace pro zajištění rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením; 7

7 IX. VII. zajistit, aby děti se zdravotním postižením měly během školní docházky přístup k programům pedagogické rehabilitace a jiným zdrojům, které jim umožní plné využití jejich potenciálu; VIII. zapojovat do pracovní rehabilitace zaměstnavatele i zaměstnance a jejich organizace za účelem podpory osob, které se staly zdravotně postiženými, v návratu do práce v co nejkratší době; působit na zvyšování dostupnosti individualizovaných programů komunitní rehabilitace pro jednotlivce se zdravotním postižením, kteří je potřebují; X. v rámci rehabilitačních opatření a programů pro osoby se zdravotním postižením podporovat přístupnost a cenovou dostupnost pomůcek pro osoby, které je potřebují. 1. Rehabilitace ve zdravotnictví Rehabilitace ve zdravotnictví zahrnuje soubor včasných, diagnostických, terapeutických a organizačních opatření směřujících k optimální funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její dosažení. Výstupem rehabilitace ve zdravotnictví je obnova nebo substituce porušené funkce, která v rámci procesu rehabilitace osoby se zdravotním postižením vytvoří základní předpoklady pro její inkluzi (integraci) do společnosti. V rámci rehabilitace ve zdravotnictví se využívají zejména následující prostředky: Fyzioterapie je zdravotnický obor, který využívá specifické diagnostické a terapeutické metody k obnově, substituci nebo kompenzaci ztracené či poškozené funkce, využívajícím energie (včetně pohybové) k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Fyzioterapii je možno používat jak samostatně (s cílem prostého ovlivnění bolesti známe etiologie), tak v rámci rehabilitace ve zdravotnictví. Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy, event.činnosti při rehabilitaci jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi. Cílem ergoterapie je další reedukace funkční schopnosti, dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. Psychologie. V ne zcela zřetelně vzájemně vymezených hranicích jsou rehabilitací využívány obory aplikované psychologie: 1) Klinická psychologie dle platné definice aplikovaná psychologie ve zdravotnictví, prováděná klinickými psychology nebo psychology ve zdravotnictví ve smyslu Zákona 96/2004 Sb. (Zákon ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů). 2) Neuropsychologie součást klinické psychologie, zaměření na vztahy mezi psychickými funkcemi a mozkem. Jde nejen o kognitivní psychologii (zkoumající psychické výkonové funkce), ale též o psychopatologii ve vztahu k organickému poškození mozku. Významnou roli hrají též psychologická hlediska poruch řeči a práce s mluveným a psaným slovem (spolupráce s logopedií). 8

8 3) Psychoterapie a psychologické poradenství léčebné a poradenské postupy v rámci klinické psychologie i mimo ni, zaměřené na jedince, rodinu, školu, zaměstnání, problematiku emočních a intimních sexuálních vtahů a další. 4) Dopravní psychologie spolupráce na posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle Zákona 477/2004 Sb.) a způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických invalidních vozíků. 5) Spolupráce (nikoli přebírání kompetencí) s psychologií práce, pracovním poradenstvím a personalistikou při umís ování a studijním pracovním začleňování lidí s disabilitou. Rehabilitace ve zdravotnictví je medicínský obor a veškeré uvedené činnosti provádí výhradně zdravotnický pracovník, tedy klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví, s tím, že pro některé uvedené činnosti získává další nadstavbovou kvalifikaci. Logopedie. Klinická logopedie se zabývá prevencí, detekcí, terapií a kompenzačními možnostmi narušeného komunikačního systému. Klinický logoped vysokoškolsky vzdělaný odborník speciální pedagog se specializací na práci ve zdravotnictví. Specializační postgraduální studium je ukončeno atestační zkouškou. Prostředky zdravotnické techniky jsou důležitou součástí rehabilitace ve zdravotnictví pro aktivaci osob se zdravotním postižením. Slouží ke zmírnění či kompenzaci následků zdravotního postižení. Důležité je předchozí vyšetření osoby se zdravotním postižením, individuální posouzení zdravotního stavu, správné určení vhodné aplikace, výběr vhodného zdravotnického prostředku a zácvik jeho používání. 2. Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je proces, ve kterém osoba s dlouhodobým či trvalým zdravotním postižením absolvuje nácvik potřebných dovedností, směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v maximální možné míře s ohledem na její zdravotní postižení, a to za účelem co nejvyššího stupně jejího sociálního začlenění. Výstupy sociální rehabilitace jsou: Podpora integrace osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace směřuje svým působením k začlenění jejich uživatelů do běžné společnosti, tj. k jejich seberealizaci a uplatnění ve společnosti, čímž předchází jejich sociálnímu vyloučení. Podpora nezávislosti osoby se zdravotním postižením sociální rehabilitace usiluje o získání, obnovení či posílení samostatnosti jejího uživatele v největší možné míře což jej na poskytování některých sociálních služeb nečiní dlouhodobě závislým. Ochrana zranitelných skupin obyvatel sociální rehabilitace poskytuje ochranu všem osobám se zdravotním postižením, které jsou krátkodobě nebo dlouhodobě omezeny v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy. Vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením sociální rehabilitace napomáhá odstranit znevýhodnění osob se zdravotním postižením nebo skupin tím, že snižuje omezení plynoucí z jejich sociální situace a doplňuje nástroje umožňující jejich plnou realizaci. 9

9 3. Pedagogická rehabilitace Pedagogická rehabilitace je proces, jehož cílem je dosáhnout u osob se zdravotním postižením při respektování jejich individuálních potřeb a možností a společenské situace co nejvyššího stupně vzdělání, podpořit tak jejich samostatnost a aktivní zapojení do všech obvyklých aktivit společenského života a prostřednictvím výchovy a vzdělávání posilovat harmonické soužití všech členů společnosti. Prostředky pedagogické rehabilitace představují souhrn specifických pedagogických a pedagogicko psychologických činností zaměřených k rozvoji osobnosti a podpoře vzdělávání osob se zdravotním postižením a k prevenci vzniku a odstraňování negativních důsledků jejich zdravotního postižení v procesu vzdělávání V rámci pedagogické rehabilitace jsou využívány zejména následující prostředky pedagogicko-psychologického poradenství a speciálního vzdělávání: Pedagogicko-psychologické poradenství zahrnuje činnosti zaměřené na rozpoznání a určení potřebnosti pedagogické rehabilitace, jejího obsahu, rozsahu a organizační formy, činnosti zaměřené na podporu procesu vzdělávání, výběru odpovídající vzdělávací cesty a profesní orientace osoby se zdravotním postižením. V rámci pedagogicko-psychologického poradenství je zajiš ována individuální speciálně pedagogická a psychologická péče osobě se zdravotním postižením, pomoc při řešení složitých životních situací zejména souvisejících s procesem vzdělávání. Speciální vzdělávání zahrnuje proces učení (edukaci), znovunaučení (reedukaci) potřebných vědomostí, dovedností a návyků za účelem překonání negativních důsledků konkrétního zdravotního postižení a vyrovnání podmínek potřebných k sociálnímu uplatnění osoby se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání využívá speciálně pedagogických metod a postupů v rámci naplňování obsahu konkrétního vzdělávacího programu. Speciální vzdělávání využívá metod stimulace tj. rozvíjení potřebných funkcí a schopností a metod kompenzace tj. využívání náhradních funkcí a vstupů v procesu vzdělávání. Výstup pedagogické rehabilitace je chápán jako připravenost osoby se zdravotním postižením po stránce vědomostí, dovedností a návyků k společenskému a pracovnímu uplatnění, plnění odpovídající společenské role a dosažení co možná nejvyšší míry samostatnosti a zapojení do všech obvyklých aktivit v životě a vyrovnání primárního znevýhodnění osoby se zdravotním postižením. 10

10 4. Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je souvislá péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace s cílem umožnit této osobě získat a zachovat si vhodné zaměstnání a tak ji usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat do společnosti. Pracovní rehabilitace je nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, k vyrovnání jejích příležitostí na trhu práce a jako součást komplexu činností a opatření vedoucích k její plné integraci. Zařazení zdravotně postiženého jedince do procesu pracovní rehabilitace vychází z posouzení jeho zdravotního stavu, jeho pracovní způsobilosti, jim dosaženého vzdělání a získaných dovedností a situace na trhu práce. Konkrétní formy a proces pracovní rehabilitace je popsán v metodickém materiálu, který vznikl rovněž v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce pod názvem Pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce. 5. Základní pojmy při určování psychosensomotorického potenciálu Pro sjednocení používaných pojmů byl v rámci projektu Rehabilitace Aktivace Práce sestaven Výkladový slovník k problematice pracovní rehabilitace, který obsahuje pojmy z oblasti legislativy upravující pracovní rehabilitaci a dále z oblastí, které se váží k problematice pracovní rehabilitace v širším slova smyslu. Níže uvedené pojmy se týkají hodnocení psychosensomotorického potenciálu. Hodnocení Obecné posouzení chování, vlastností nebo výkonu jedince. Zahrnuje charakterizaci a zhodnocení rozhodnutí o vlastnosti, kapacitě nebo výkonu jedince. Účelem hodnocení je určení psychosensomotorického potenciálu. Hodnocení výstupů Hodnocení výstupů rehabilitace je nástroj nebo instrument, který se používá ke kvantifikaci změny dosažené klientem, nebo skupinou klientů. Kvantifikovaná změna je výsledkem všech provedených rehabilitačních intervencí. Jde tedy o hodnotící nástroj, který používáme při zhodnocení výstupů rehabilitačních intervencí. Koncepce Způsob pojetí, chápání výkladu, nebi určitého jevu. Základní hledisko, vedoucí idea, myšlenková osnova. Koncepce je myšlenka, nebo pojetí, které definuje vztahy a něco popisuje, obvykle je popsána slovy nebo symboly. Koncepce, nebo také konceptuální modely a rámce vztahů poskytují stavební bloky pro danou teorii nebo soubor teorií. Soubor koncepcí tedy může vést k rozvoji teorie. Metoda Metoda je způsob, jak dosáhnout nějaký teoretický nebo praktický cíl. Je to racionálně rozvržený způsob nebo postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout určitého cíle. 11

11 Měření Kvantifikace pozorování. Proces přiřazování čísel, která reprezentují určité vlastnosti a to podle určitých pravidel. Model Schéma, zjednodušení jevu nebo fenoménu, sloužící k jejímu zkoumání a vysvětlení. Jde o zjednodušenou representaci struktury a obsahu fenoménu nebo systému, který popisuje nebo vysvětluje komplexní vztahy mezi koncepty v rámci systému. Integruje (propojuje) části teoretické s praktickými. Model jevy zjednodušuje aby byli lépe pochopeny. Přístup Způsoby a prostředky zavádějící teorii do praxe. Přístupy používané v rehabilitaci jsou často spojeny s referenčním rámcem teorie. Přístupy poskytují techniky, hodnocení nebo postupy. Standardizovaný test Způsob administrace (provedení) testu, vyhodnocení výsledků a jejich interpretace podle přesně stanovených pravidel. Standardizace testu Souhrnné označení pro zjištění reliability, pro validizaci, stanovení norem, prověření účinnosti jednotlivých částí testu, stanovení jednotných instrukcí a způsobu administrace testu. Teorie Z řeckého slova theoria (pohled na). Vědecky podložená myšlenka, nebo systém myšlenek. Abstraktní idea nebo soubor idejí, které vysvětlují fyzický nebo sociální fenomén. Teorie organizují vědecky podložené informace popisem konceptů, které se ve fenoménu objeví a popisuje také vztahy mezi koncepty. Teorie jsou dynamické a mění se tak, jak je určitá hypotéza potvrzuje nebo vyvrací. Teorie je širší pojetí než koncepce, protože v sobě obsahuje koncepce, hypotézy a domněnky. Vyšetření Systematický sběr dat a informací k zjištění funkční úrovně pacienta/klienta. Vyšetření je spojeno s plánováním (krátkodobé cíle) a intervencí a zahrnuje proces interpretace měření (kvantifikace pozorování použitím standardizace, poskytuje data). 12

12 6. Přehled metodik doporučených projektem Metodiky jsou nástrojem pro funkční hodnocení a určení psychosenzomotorického potenciálu pro účely služeb zaměstnanosti, konkrétně pro účely předpracovní (ergodiagnostika) a pracovní rehabilitace a následné možnosti integrace občana se zdravotním postižením na trh práce. Existuje velké množství rozličných typů hodnocení, pozorovacích škál a indexů, které se používají v různých oblastech práce ergoterapeuta. Značně množství těchto hodnocení nemá stanoven přesný postup jejich provádění, chybí data o jejich reliabilitě a validitě. Často jde o hodnocení vytvořené výlučně pro potřeby daného pracoviště a jeho klientů. Uvádíme pouze ty metodiky, hodnocení, škály a indexy, které již byly publikovány a jsou standardizovány. Některé byly vytvořeny jen pro určené kvalifikované členy rehabilitačního týmu a splňují tedy specifické potřeby určité profese. Proto je mohou používat pouze kvalifikovaní odborníci. Jiná mají obecnější použití a využívají je i jiné profese ve zdravotnictví. Důležitou skupinu tvoří standardizované testy, které mohou být použity před nebo po vstupním vyšetření. Jejich cílem je primárně prokázat změny dosažené během rehabilitační intervence. Jiný způsob rozdělení hodnocení je podle jejich obsahu. Hodnocení tedy měří bu určitou funkční schopnost, např. pohyb, schopnost komunikace apod., nebo nezávislost či soběstačnost klienta v provádění všedních denních činností (ADL). Také se hodnocení může zaměřovat na specifický symptom nebo aspekt funkce (např. bolest). Závěrem, po ukončení určitého konkrétního hodnocení pomocí individuálně určených baterií testů, je stanovení psychosenzomotorického potenciálu člověka k práci. Metodiky 1. sledu Standardní, krátké (maximálně trvající 3 hodiny), přehledné baterie standardizovaných metodik pro občany s lehce limitovanou aktivitou a participací, tedy pro občany s lehkým zdravotním postižením. Metodiky 2. sledu Standardizované metodiky pro občany se středně těžkou a těžkou limitovanou aktivitou a participací, tedy pro občany se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením. U těchto klientů jsou tyto metodiky speciální pro různá onemocnění, úrazy nebo vrozené vady anebo pro různé typy postižení např. pohybové postižení. Ve výstupu tohoto projektu uvádíme jen některé metodiky např. pro občany po cévních mozkových příhodách, traumatickém poranění mozku, s mentálním zrakovým, sluchovým a psychickým postižením anebo metodiky hodnocení fyzického potenciálu apod. Ve výstupu tohoto projektu jde tedy o metodiky jen pro určité onemocnění a postižení, které by se měly dále zpracovat i pro jiná onemocnění, úrazy, vrozené vady anebo pro další typy postižení (postižení smyslů, postižení psychické apod.). 13

13 6.1. Přehled Hodnocení v rehabilitaci (Ergoterapie a jiné zdravotní profese) Hodnocení pro 1. sled název: Jebsen Taylor Purdue Pegboard, Model #32020 Dynamometrie Jamar BI (Barthel index) I ADL (Hodnocení instrumentálních ADL aktivity of daily living) Pracovní křivka (podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho) Hodnocení bolesti, algometrie Modelové činnosti (MČ): - kognitivní funkce, JM např. zaslání balíčku - sebeobsluha např. vaření kávy a polévky - práce s počítačem např. přepis textu - práce v textilní dílně - práce v zahradě AMAS (Activity Matching Ability System) MMSE (Mini Mental State Examination Krátká škála mentálního stavu) LOTCA (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment) ergoterapeutické kognitivní hodnocení indikace jemná motorika jemná motorika, ergodiagnostika síla stisku, ergodiagnostika personální všední denní činnosti instrumentální všední denní činnosti koncentrace pozornosti, ergodiagnostika objektivizace bolesti, ergodiagnostika instrumentální všední denní činnosti, ergodiagnostika ergodiagnostika stanovení závažnosti demence hodnocení závažnosti poruchy kognitivních funkcí 14

14 Podrobný přehled jednotlivých metodik 1. sledu 1. Jebsen Taylor název: Jebsen Taylor popis: Test funkční motoriky ruky, vyšetřuje jemnou i hrubou motoriku horní končetiny, zručnost, orientačně rozsah pohybu a svalovou sílu, koordinaci, při činnosti. Bude doplněn o orientační vyšetření úchopů = popis jednotlivých úchopů. potřebné prostředky: součásti originál setu, plechovky, fazole, gumičky, kancelářské potřeby, formulář cílová skupina: Pacienti s postižením rukou (neurologie, fyzické postižení, ortopedie a revmatologie) hodnocení jemné motoriky kontraindikace: poruchy řeči kdo ho může provádět: ergoterapeut potřebná specializace: kvalifikovaný ergoterapeut (DiS., VŠ) interpretace: záznam času u každého úkolu, porovnání s normativními daty délka administrace: 30 min dostupnost: cena: 360 EUR kontaktní adresa: hodnocení úchopu, koordinace ruky 2. Purdue Pegboard, Model #32020 název: Purdue Pegboard, Model #32020 popis: Standardizovaný test jemné motoriky, zaměřený především na manuální práci v továrně. Test obsahuje desku s otvory, sadu kolíčků, podložek a válečků, hodnotící formulář. Sleduje se výkon práce rukou za určitou dobu, který se porovná se standardní škálou. potřebné prostředky: originál deska s otvory a originál kolíčky cílová skupina: Pacienti s fyzickým postižením, (nejčastěji neurologie ortopedie a revmatologie, k účelu ergodiagnostiky) hodnocení jemné motoriky, ergodiagnostika kontraindikace: neschopnost úchopu, zhoršené kognitivní funkce nepochopení úkolu kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikace v oboru, seznámení se s manuálem interpretace: záznam času u každého úkolu, porovnání s normativními daty délka administrace: 30 min dostupnost: cena: 200 EUR kontaktní adresa: Purdue pegboard, test jemné motoriky 15

15 3. Dynamometr Jamar název: Dynamometr Jamar popis: Měření svalové síly stisku ruky pomocí dynamometru v pěti roztečích 9cm, 12cm, 14,5cm, 17cm, 20cm. Měří se maximální síla ve třech pokusech v každé rozteči, vypočítá se průměr. Jednotky kg, libry. potřebné prostředky: dynamometr značky JAMAR cílová skupina: Pacienti ortopedie a revmatologie, neurologie, ergodiagnostika hodnocení síly stisku, ergodiagnostika kontraindikace: akutní onemocnění horních končetin kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikovaný terapeut seznámení se s manuálem interpretace: porovnání průměru s normativními daty délka administrace: 10 min dostupnost: cena: USD kontaktní adresa: Jamar Hydraulic Hand Dynamometer, cena 219,75 USD Jamar, dynamometr, síla stisku 4. BI Barthel Index název: BI Barthel Index popis: Jednoduché, orientační vyšetření ADL. Indikuje míru asistence. Neměl by být používán samostatně, sensitivita je omezena, nepokrývá kognitivní funkce, sociální interakci, instrumentální ADL. potřebné prostředky: formulář cílová skupina: Pacienti s neuromuskulárním a muskuloskeletálním onemocněním. Pacienti v akutním i chronickém stadiu onemocnění. neurologie, geriatrie, fyzické postižení, revmatologie a ortopedie hodnocení všedních denních činností personálních kontraindikace: kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese (zejména zdravotní sestry) potřebná specializace: není interpretace: škála délka administrace: 3 5 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Vaňásková, E. Testování v rehabilitační praxi cévní mozkové příhody, Brno soběstačnost, rehabilitace, index 16

16 5. I ADL hodnocení instrumentální ADL název: I ADL hodnocení instrumentálních ADL popis: Jako doplnění k BI, snadné rychlé hodnocení. Jde o hodnocení na úrovni aktivity (disability), nepoužívá se pro hodnocení participace nebo poruchy. potřebné prostředky: formulář I BI cílová skupina: Pacienti s limitovanými aktivitami denního života (geriatrie, neurologie, fyzické postižení, ortopedie a revmatologie, komunitní péče) hodnocení všedních denních činností instrumentální kontraindikace: kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese potřebná specializace: kvalifikovaný terapeut interpretace: škála délka administrace: 3 5 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Vaňásková, E. Testování v rehabilitační praxi cévní mozkové příhody, Brno instrumentální ADL, I ADL scale 6. Pracovní křivka podle E.Kraepelina R.Pauliho název: Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho popis: Jedná se objektivní hodnocení množství součtů za časovou jednotku. Časově nenáročný test, dobře hodnotitelný. potřebné prostředky: pracovní list, vyhodnocovací formulář cílová skupina: Pacienti pro zjištění kolísání pozornosti při práci hodnocení koncentrace pozornosti, ergodiagnostika kontraindikace: negramotnost, špatný zrak kdo ho může provádět: ergoterapeut, psycholog, potřebná specializace: není potřeba interpretace: grafické vyhodnocení délka administrace: 30 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Pfeiffer, J., a kol.: Činnosti center rehabilitace, pracovní křivka, pozornost, tempo práce 17

17 7. Hodnocení bolesti název: Hodnocení bolesti popis: Jde o autoprojekční záznam bolesti, doplněný o cílené dotazy k projevům bolesti. potřebné prostředky: dotazník cílová skupina: Pacienti s bolestivým vertebrogenním syndromem objektivizace bolesti, ergodiagnostika kontraindikace: kdo ho může provádět: není určeno potřebná specializace: není potřeba interpretace: záznam v mapě, slovní zhodnocení délka administrace: 15 min dostupnost: cena: volně dostupný v publikaci kontaktní adresa: Pfeiffer, J., a kol.: Činnosti center rehabilitace, algometrie, hodnocení bolesti 8. Modelové činnosti název: Modelové činnosti popis: Standardizované modelové činnosti: zaslání balíčku jde o jednoduchou modelovou činnost, kde je mnoho komponent ke sledování (manipulace s předměty, třídění, psaní, součty, vyplnění formuláře ) příprava kávy a sáčkové polévky Další modelové činnosti: přepis textu testuje základní schopnosti práce s počítačem, schopnost přesného provedení úkolu práce v zahradě jednoduchý úkol na přesazování rostlin práce v textilní dílně ušití chňapky potřebné prostředky: vybavená kuchyň, drobné předměty do balíčku, formuláře cílová skupina: uchazeči o zaměstnání hodnocení instrumentálních všedních denních činností, ergodiagnostika kontraindikace: je podmíněno aktivní účastí pacienta kdo ho může provádět: ergoterapeut potřebná specializace: není potřeba interpretace: škála, strukturované pozorování délka administrace: 20 min. každá modelová činnost dostupnost: cena: dle vybavenosti pracoviště kontaktní adresa: profesní organizace ČAE modelová činnost, práce, pracovní činnosti, modelové situace 18

18 9. AMAS Activity Matching Ability System název: AMAS Activity Matching Ability System popis: Dotazník sloužící k porovnání schopností uchazeče s nároky pracoviště. Sestává ze 78 otázek vztahujících se k prostředí a provádění zaměstnání. Testovaný má za úkol zaškrtnout zda může práci za těchto podmínek provádět, či ne, či za jakých podmínek a úpravách prostředí. potřebné prostředky: dotazník cílová skupina: uchazeči o zaměstnání ergodiagnostika kontraindikace: negramotnost, snížený náhled kdo ho může provádět: není určeno potřebná specializace: není potřeba interpretace: porovnání s požadavky pracoviště délka administrace: 45 min dostupnost: cena: volně dostupný na internetu kontaktní adresa: anglická verze: český překlad Krajská nem. Pardubice nároky pracoviště, schopnosti uchazeče 10. MMSE Mini-Mental State Examination název: MMSE Mini-Mental State Examination Popis: Krátká škála mentálního stavu. Standardizován u nemocných se syndromem demence, zejména gerontopsychiatričtí pacienti. Test je využíván jednak pro stanovení závažnosti demence, jednak ke sledování změn kognitivních funkcí v průběhu terapie. Maximální skóre je 30, za patologický se považuje skór 24 nebo nižší. Obsahuje standardní otázky pokrývající orientaci, pamě a pozornost, schopnost pojmenovat objekty, pochopit a provést verbální a psané příkazy. potřebné prostředky: kartička s instrukcí zavřete oči a kartička s geometrickým obrázkem, bodovací formulář Cílová skupina: pacienti s demencí (geriatrie, neurologie, psychiatrie, komunitní péče) stanovení závažnosti demence kontraindikace: MMSE je méně sensitivní u osob s vyšším IQ, u osob s pravostranní mozkovou lézí a u osob, kteří absolvovali 8 a méně let vzdělání kdo ho může provádět: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese (zdravotní sestra, lékař, fyzioterapeut, sociální pracovník) potřebná specializace: kvalifikace v oboru interpretace: za každý správně provedený úkol získává bod, celkové skóre Délka administrace: 15 min dostupnost: cena: volně dostupný v uvedených publikacích kontaktní adresa: Česky: vlastník copyright: Psychological Assessment Resources (PAR) MMSE, MMS, stav kognitivních funkcí, demence 19

19 11. LOTCA Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment název: Loewenstein ergoterapeutické kognitivní vyšetření Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment LOTCA Popis: LOTCA je ergoterapeutický standardizovaný test, který identifikuje schopnosti a problémy v oblasti kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku. LOTCA obsahuje 25 subtestů (hodnocení paměti, koncentrace pozornosti, konstrukční dovednosti, orientace atd.) rozdělených do 6 oblastí: Orientace, Zraková percepce, Prostorová percepce, Praxe, Visuo- -motorická organizace a Myšlení. Závěry LOTCA testu mohou být využity pro stanovení léčebného plánu a pro hodnocení změn v kognitivní oblasti u pacientů v průběhu a na závěr léčby. potřebné prostředky: LOTCA testová sada, bodovací formulář cílová skupina: klienti po poranění mozku (neurologie, psychiatrie, geriatrie) hodnocení závažnosti poruchy kognitivních funkcí kontraindikace: kdo ho může provádět: Ergoterapeut potřebná specializace: kvalifikovaný ergoterapeut (DiS., VŠ) interpretace: porovnání výsledků se standardizovaným skóre délka administrace: 45 min dostupnost: cena: 219 USD kontaktní adresa: LOTCA, cognitive disabilities, brain injury 20

20 6.1.2 Hodnocení pro 2. sled název Vyšetření čití FIM (Funkční míra nezávislosti) COPM (Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání) RBMT (Rivermead behaviorální pamě ový test) ONT (Orientační neuropsychologické hodnocení) MEAMS (Middlesex hodnocení mentálního stavu starších osob) BIT (Test behaviorální poruchy pozornosti) Předpracovní hodnocení dle K. Jacobsové Isernhagen Work System + PCE + PACT VKT (Všeobecný kancelářský test) Struktura dne Dotazník zájmů Squala (dotazník kvality života) Dotazník schopností zvládat problémy indikace hodnocení taktilního čití, více zaměřeno na horní končetinu všední denní činnosti zjištění problémů v oblastech: sebeobsluha, produktivita a volný čas vyšetření poruch paměti vyšetření kognitivních funkcí vyšetření kognitivních funkcí u starších osob přítomnost nebo absence unilaterálního visuálního neglect syndromu soubor testových situací, pracovní dovednosti, schopnosti a návyky, určeno pro mládež s mentální retardací hodnocení fyzického potenciálu, ergodiagnostika zjištění obecných kognitivních dovedností denní režim, sledování rozvrhnutí a vyplnění dne přehled zájmů klienta, frekvence vykonávání aktivity, ovlivnění postižením hodnocení kvality života schopnost využívání různých strategií pro zvládání obtížných situací 21

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function)

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function) Veletrh inovací pro otevřený trh práce - Závěrečná konference CIP EQUAL 22. 23. dubna 2008 Ergodiagnostika a principy ICF v předpracovní a pracovní rehabilitaci Složky nemoci či úrazu dle ICF (International

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2011 Motto: Člověka je třeba si vážit pro poklad, jejž v sobě chrání, jako si vážíme sami sebe. (A. de Saint-Exupery) Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více