III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody"

Transkript

1 Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových souvislostí. Studenti se brzy seznámí se základy diferenciálního a integrální počtu, ovšem ve velmi zjednodušené aplikační podobě. Důležitou součástí kurzu jsou experimenty a dále exkurze na významných vědeckých pracovištích ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské atd. V průběhu každého roku musí každý student samostatně vypracovat projekt, jehož součástí je nějaký experiment. Tento projekt má výstup ve formě článku, který je uveřejněn na webových stránkách školy. Ačkoliv je vypracování takového projektu náročné na studentův čas, jedná se o neocenitelnou zkušenost pro budoucí technickou nebo případně vědeckou praxi studenta. III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody IV. ročník: mechanika, elektřina a magnetismus viděno podruhé, termika a termodynamika, teorie relativity, kvantová fyzika Volitelná matematika Mv Charakteristika předmětu Hlavním cílem předmětu je doplnit učivo z diferenciálního a integrálního počtu. Tuto partii jsme zcela vyřadili z hodin povinné matematiky a přesunuli do matematiky volitelné. Jedná se o učivo, které má zásadní význam pro další studium matematiky na vysokých školách (ekonomické fakulty, techniky, ). V případě většího zájmu lze vytvořit dvě skupiny s různým stupněm obtížnosti. 3. ročník: Algebraické rovnice - rozklady mnohočlenů, rovnice vyšších stupňů, nerovnice. Matice a jejich užití při řešení soustav. Grafy funkcí-opakování a doplnění poznatků. Diferenciální počet-limita a spojitost funkce, derivace funkce, monotónnost a extrémy funkce, slovní úlohy na extrémy funkce, průběh funkce. 4. ročník: Integrální počet - primitívní funkce, určitý integrál, obsahy, objemy, aplikace. Opakování a doplnění učiva k maturitě a přijímacím zkouškám (řešení úloh z přijímacích zkoušek, testové úlohy).

2 Volitelná informatika IVTv Charakteristika předmětu Cílem předmětu volitelná informatika je lépe připravit studenty pro studium technických oborů VŠ. Průběžně upevňujeme a rozšiřujme znalosti a schopnosti studentů v učivu probraném v předchozích ročnících a uvádíme jejich znalosti do nových souvislostí a rozvinujeme získané kompetence v širokém záběru moderního oboru. Důležitou součástí předmětu je samostatná práce a zodpovědná domácí příprava. Předmět je vhodný pro všechny studenty, kteří předpokládají možnost využívání informační techniky ve své budoucí úspěšné praxi. Podrobnější zaměření dle zájmu studentů. Učivo je rozděleno do dvou celků obsahem prvního bloku jsou základy programování v rozsahu vhodném pro VŠ technického směru, druhý blok obsahuje základy technického kreslení a konstrukce na počítači. Osnova: 3. ročník Základy programování Úvod, trocha z historie pascalu Program, datové typy, konstanty a proměnné Operátory, výrazy, procedury vstupu a výstupu, parametry Podmíněné větvení if, matematické funkce Podmíněné větvení case, procedury a funkce jednotky crt Cyklus for, operace s řetězci Cyklus while a repeat Procedury a funkce Datový typ array, barvy vyhledávání a třídění dat Úvod do deskriptivy, základy promítání, Úvod do technického kreslení, kotování, řezy, 4. ročník CAD pro architekty (např. Archicad) Stavební výkresy, výkres pro RD CAD pro strojaře (např. T-FlexCAD, AutoCAD,) Základy kreslení ve 2D i 3D. Strojírenské výkresy

3 Volitelná angličtina příprava na maturitu Avm 2- letý předmět, který je určen zejména studentům 4-letého gymnázia. Je zaměřen hlavně na prohlubování a rozšiřování základního učiva tak, aby žáci byli dobře připraveni na maturitní zkoušku. Počítá se s dosažením úrovně B2 ve všech řečových dovednostech, t.j. dovednost ústního a písemného projevu a také poslechu a čtení s porozuměním. Volitelná angličtina příprava na mezinárodně uznávané zkoušky Avz 2-letý předmět, který je vhodný zejména pro studenty 8-letého gymnázia a také pro studenty 4-letého s velmi dobrou znalostí Aj. Bude zaměřen na prohlubování a rozšiřování učiva Aj tak, aby žáci byli připraveni na složení některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, např. City & Guilds nebo FCE. Cílem tohoto předmětu jedosáhnout úrovně B2-C1 ve všech řečových dovednostech. Volitelná němčina Nv Připravuje studenty k ústní maturitní zkoušce na úrovni B1 až B2. Neobsahuje výklad ani procvičování gramatiky. Předmět je zaměřen na rozvoj samostatného i interaktivního projevu: - rozšíření a upevnění slovní zásoby k jednotlivým tématům - rozvoj komunikačních dovedností (mluvní cvičení, rozhovory, standardní situace, společné diskuse o problému) - formulování a obhajování vlastního názoru na problémy - práce s krátkými tematicky zaměřenými texty - práce s obrazovým materiálem (popis a porovnávání obrázků) - reálie

4 Volitelná francouzština Frv Předmět je dvouletý a je cílenou přípravou na státní maturitu nebo na složení zkoušek Delf, Delf junior. V rámci této přípravy se studenti zdokonalují ve čtyřech základních kompetencích: Porozumění mluvenému a psanému slovu, písemný a ústní projev. Studenti pracují podle aktuálních materiálů a francouzských metod, které jsou právě na zdokonalování těchto kompetencí zaměřené. Diplom může být užitečný v různých situacích, např. k získání bodů při přijímacích zkouškách na VŠ, ale je respektován i veřejnou správou a má mezinárodní platnost. Zároveň jsou ve volitelné francouzštině probírána základní konverzační témata i reálie, takže je student připraven na školní část maturitní zkoušky z francouzského jazyka. Volitelná ruština Rv Předmět pro studenty, kteří se chtějí naučit základy ruského jazyka (nebo se rozhodli až ve 3. ročníku maturovat z ruštiny). Předmět je zaměřen na zvládnutí a rozvoj psaného i ústního projevu, na celkovou jazykovou přípravu, na rozvoj dalších dovedností - čtení, poslechu. Náplní je zvládnutí azbuky, vytvoření a rozšíření slovní zásoby, osvojení frází a obratů, práce s obrazovým materiálem, řešení běžných situací každodenního života. Součástí výuky je i výklad a procvičování gramatiky. Volitelný dějepis Dv Základní zaměření: Předmět slouží k rozšíření základního učiva o nová témata (nad rámec požadavků k maturitě), k prohlubování všeobecného přehledu a jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ. První rok je zaměřen na rozšíření středověkého učiva (problematika kolonizace, regionální dějiny, dějiny vojenství, církev a středověká společnost). V druhém roce je probírána problematika totalit ve 20. století (Třetí říše, SSSR, ČSR).

5 Volitelné společenské vědy ekonomie, právo EPv Základní zaměření: Předmět slouží k rozšíření základního učiva o nová témata (nad rámec požadavků k maturitě), k prohlubování všeobecného přehledu a jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ se zaměřením na ekonomii, právo, management, podnikání apod. K probíraným tematickým okruhům patří např. ekonomické teorie a pojmy, obchodní společnosti, živnostenský zákon, rodinné, pracovní, občanské a trestní právo. V maturitním ročníku se studenti věnují také přípravě na přijímací řízení na VŠ - základním cílem je seznámení s testy studijních předpokladů (OSP, TSP) a s testy ZSV. Volitelné společenské vědy psychologie, sociologie PSv Základní zaměření: Předmět slouží k rozšíření základního učiva o nová témata (nad rámec požadavků k maturitě), k prohlubování všeobecného přehledu a jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ se zaměřením na společenské vědy, psychologii, sociologii, pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální patologii, sociální práci apod. K probíraným tematickým okruhům patří např. vývojová psychologie, sociální psychologie, patopsychologie, mediální výchova, psychologické a sociologické metody a techniky práce, sociálně patologické jevy, sociální kontrola a deviace. V maturitním ročníku se studenti věnují také přípravě na přijímací řízení na VŠ - základním cílem je seznámení s testy studijních předpokladů (OSP, TSP) a s testy ZSV. Studenti se průběžně seznámí i s náplní a činností různých institucí, zařízení či škol v regionu (SPC, PPP, RIAPS, speciální školy, Policie ČR, ), které se dané problematice věnují, a to i formou návštěv či besed s pozvanými odborníky.

6 Dějiny umění a výtvarné výchovy DUv Cílem volitelného semináře je rozšíření základních znalostí studentů z oboru dějin umění a výtvarné kultury na úroveň, odpovídající kritériím přijímacího řízení vysokých škol typu: UMPRUM, AVU, architektura, design, animace, pedagogické obory, teoretické obory. Studenti budou podrobně seznámeni s historickým vývojem uměleckých slohů a směrů, s významnými představiteli a díly s důrazem na jejich interpretaci. Teoretická část výuky má za cíl prohloubit základní znalosti, získané během povinného předmětu Estetické výchovy s výtvarným zaměřením. Studenti se budou aktivně podílet na probíraném tématu formou individuálních výstupů s důrazem na práci s odbornou literaturou. Praktická část výuky se zaměří na zdokonalování studentů v jednotlivých výtvarných technikách (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba) tak, aby byli konkurenceschopní při talentových přijímacích zkouškách. Soubor prací z výuky a domácí přípravy by tvořil základ osobního portfolia uchazeče o studium na vysoké škole. Předpokladem uchazeče o studium volitelného předmětu by měl být zájem o kulturu a aktuální dění na výtvarné scéně. Výstup předmětu: Student v průběhu každého roku samostatně vypracuje seminární práci na vybrané téma z dějin výtvarného umění. Systematicky pracuje na zdokonalování teoretických znalostí, výtvarných technik a uměleckého projevu s ohledem na profil svého zájmu. Předmět bude uzavřen absolventskou prací (teoretická / praktická).

7 Volitelná chemie Chev doplnění znalostí ze středoškolské chemie příprava k dalšímu studiu na VŠ není podmínkou z tohoto předmětu maturovat zpracování seminární práce na vybrané téma řešení testových úloh a získání ucelených vědomostí z chemie pro koho: zájemci o přírodovědné a chemicko-technologické obory, budoucí maturanti z chemie Volitelná chemie 1 (septimy + třetí ročníky) 1. chemické výpočty látkové množství, molární a objemová koncentrace, výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek, koncentrace a ředění roztoků, výpočet ph roztoků 2. obecná chemie hybridizace orbitalů, elektronegativita 3. radioaktivita stabilita atomového jádra, jaderné štěpné reakce, rozpadové řady, termonukleární reakce, transmutace, problematika jaderné energetiky 4. elektrochemie redoxní reakce, redukční schopnosti kovů, elektrolýza využití, elektrolytická disociace, elektrochemický potenciál, elektrochemický potenciál, výpočty 5. komplexotvorné sloučeniny názvosloví, struktura, vlastnosti a využití v praxi 6. termodynamika termochemické zákony, reakční teplo spalné, slučovací, chem. výpočty 7. chemická kinetika a rovnováha závislosti rychlosti reakce na c, p, t, katalyzátory, výpočty Volitelná chemie 2 (oktávy + čtvrté ročníky) 1. problematika plastů výroba, vlastnosti, využití syntetické, přírodní a biodegradabilní polymery 2. organická chemie názvosloví, chemické reakce a výroba organických látek a. heterocyklické sloučeniny, alkaloidy, izoprenoidy, biokatalyzátory 3. anorganická chemie prvků vlastnosti, struktura, využití a výroba prvků a anorganických sloučenin 4. metabolismus sacharidů, lipidů, bílkovin, aminokyselin a nukleových kyselin

8 Volitelný zeměpis Zv V prvním roce se budeme věnovat globálním problémům a světové ekonomice, druhý rok bude věnován opakování zeměpisu a přípravě k maturitě. Náplň prvního roku dvouletého předmětu Volitelný zeměpis : Typologie globálních problémů význam, klasifikace a vzájemné vztahy globálních problémů Přírodně sociální problémy Energetický a surovinový problém růst spotřeby energie a surovin budoucí zdroje globální změny v rozmístění energetiky Globální změny a trendy v rozmístění jednotlivých průmyslových odvětví Environmentální problém ohrožení globálních biosférických systémů redukce biologického bohatství zmenšující se přírodní zdroje Mezinárodní spolupráce při řešení globálního environmentálního problému Populační problém globální změny v rozmístění obyvatelstva vývoj lidské populace řešení populačního problému lidstvo stárne Potravinový problém výživa obyvatelstva světa hlad a nedostatečná výživa příčiny a možnosti řešení potravinového problému Sociálně ekonomická zaostalost rozvojových zemí základní vymezení zaostalosti snahy o překonání ekonomické zaostalosti Globální problémy chudoby a zadluženosti světová chudoba jako globální problém Globální problémy války a míru zbrojení a odzbrojení rozvojová pomoc Celkové problémy sociální, humanitární, kulturní a bezpečnostní sociální nerovnost závislostí Trvale udržitelný rozvoj Implikace globálních problémů na Českou republiku šíření epidemií a drogových nekontrolovatelná migrace mezinárodní terorismus Náplň druhého roku dvouletého předmětu Volitelný zeměpis : Opakování zeměpisu a příprava k maturitě Regionální geografie jednotlivých světadílů Regionální geografie České republiky Fyzická geografie Socioekonomická geografie

9 Politická geografie PGv Předmět doporučujeme pro studenty, které zajímá svět kolem nás, politická situace v různých částech světa. Chtějí rozumět příčinám, vývoji a možným důsledkům současného stavu. Připravují se na studium geografie, regionálního rozvoje, politologie, mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, religionistiky, ekonomie a podobných společenských věd. Studenti si ověří schopnost samostatného vyhledávání informací, souvislostí, vyvozování důsledků a porovnání nových poznatků s realitou. Prezentace získaných informací je realizována v podobě referátů a diskusních fór. Shlédnete i několik dokumentárních snímků. Práce v předmětu PG je zaměřena na cílenou domácí přípravu, práci se zdroji, samostatnost, sledování politického dění doma i ve světě, všeobecný rozhled. ASIE Izrael a Palestina, Afghánistán, válka v Iráku, Čína (např. období kulturní revoluce, Tibet, Tchajwan), Indie M. Gándhí, korejská válka, válka ve Vietnamu, Turecko genocida Arménů, M. K. Atatürk AMERIKA Kuba a F. Castro, Venezuela H. Chávéz, Argentina Perón, Evita, Chile gen. Pinochet AFRIKA - Libye terorismus a plk. M. Kaddáfí, Sierra Leone válka dětí, krvavé diamanty, Rwandagenocida 1994 (Hútuové a Tutsiové), Súdán situace v Dárfúru, Kongo-coltan a násilí na ženách, Zimbabwe R. Mugabe a apartheid naruby, JAR N. Mandela. EVROPA - Změny na politické mapě Evropy po 2. sv. válce, Irsko a Severní Irsko katolíci versus protestanti, válka na Balkáně , Polsko přestěhovaný stát, české Sudety a odsun Němců, Bělorusko-poslední diktatura v Evropě, Ukrajina a mocenské zájmy Ruska, Španělsko separatistické snahy Baskicka (ETA), Albánie Mezinárodní organizace a smlouvy, vztahy Východ Západ v období studené války Podle aktuální situace budou hodiny věnovány mezinárodnímu dění příp. i událostem v ČR.

10 Volitelná biologie Bv studijní model: septimy + třetí ročníky rozšiřující témata + nové moderní směry v biologii oktávy + čtvrté ročníky - příprava k maturitní zkoušce a k dalšímu studiu na VŠ přírodovědného zaměření - zpracování seminární práce na vybrané téma návrh studijního plánu pro budoucí 7.XY + 3.AB: 1. Mikrobiologie: virologie, bakteriologie (historický vývoj, infekční onemocnění + léčba, problematika imunizace, očkovací kalendář ČR) Cytologie (nauka o buňce) funkční struktury prokaryotní a eukaryotní buňky srovnání) - buněčné dělení (mitóza, amitóza, meióza) - látkový a energetický metabolismus buňky - nádorové bujení + způsoby léčby Vznik mnohobuněčnosti, přechodná stádia (kolonie, cenobia) 2. Trofické vztahy mezi organismy (základní a speciální způsoby výživy rostlin, živočichů ) Parazitologie. aneb evolučně nejdokonalejší strategie života organismů 3. Etologie. rozumíme chování živočichů? 4. Biodiverzita druhová rozmanitost organismů na Zemi, horká místa biodiverzity Biologické invaze - celosvětově nejhorší introdukce - invazivní organismy v ČR a jejich důsledky pro ekosystémy Exotické druhy rostlin a jejich využití člověkem Vymřelé nebo kriticky ohrožené druhy organismů na Zemi - dají se ještě zachránit? 5. Historicky nejvýznamnější objevy v biologii Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu 6. Reprodukce živočichů. gametogeneze, asexuální a sexuální rozmnožování Poruchy reprodukce. problematika asistované reprodukce, léčba neplodnosti Klonování živočichů, tedy i člověka??? 7. Nový systém živé přírody 8. moderní biologické směry: Fytoterapie aneb léčba rostlinami (klasická nebo alternativní medicína?) Transplantace orgánů, xenotransplantace. mohou sloužit zvířecí orgány lidem? Bionika. aneb co jsme odkoukali z přírody Chronobiologie biologické hodiny, biorytmy v přírodě 9. Praktické poznávání přírodnin a další možná témata podle zájmu a přání studentů

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více