PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s."

Transkript

1 [výročnízpráva]

2 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace. Usilujeme o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektu chceme podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktu. Naše organizace byla založena v roce 1992 americkou organizací "Partners for Democratic Change" jako jedno ze sítě center. Centra Partners dnes pracují v Albánii, Argentině, Bulharsku, České republice, Gruzii, Jordánsku, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Mexiku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a USA. VIZE Partners Czech, o.p.s. chce zvýšit účast občanů na věcech veřejných, podpořit rozvoj partnerství a spolupráce při prevenci a řešení aktuálních společenských témat. POSLÁNÍ Partners Czech, o.p.s. je nevládní nezisková organizace usilující o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektu chce podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. PARTNERS CZECH, o. p. s. Adresa: Lomená 515/9, Praha 6 Tel: (+420) , , fax:

3 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s Přehled o činnosti s uvedením vztahu k účelu založení o.p.s.: ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 4 OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ 5 6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 7 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8 9 POSÍLENÍ KAPACITY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 10 Školící programy, služby, publikace Statistika školení Finanční zpráva Partners Czech, o. p. s. za r HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V r ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VÝROK AUDITORA Orgány a členové organizace Poděkování sponzorům 27 3

4 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ Program Právo pro každý den Street Law je právně vzdělávací program, který využívá metody interaktivní výuky. Cílem programu je zejména poskytnout dětem a mladým lidem praktické znalosti z oblasti práva a rozvíjet dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesionálním životě. V roce 2005 pokračovala školení pro učitele základních a středních škol a studenty právnických a pedagogických fakult. Probační a resocializační program Právo pro každý den je projekt podpořený z finančních prostředků Evropského sociálního fondu s přispěním státního rozpočtu. Jeho realizace byla zahájena 1. srpna 2005 a bude ukončena v červenci Realizace Probačního a resocializačního programu Právo pro každý den, ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb. (dále jen PRP), rozšiřuje nedostačující nabídku resocializačních programů a představuje možnost využití tohoto výchovného opatření pro mladistvé pachatele a mladé dospělé v praxi. V průběhu roku 2006 se uskutečnila ve 12 lokalitách celé ČR desetidenní školení, v rámci kterých bylo vyškoleno 201 nových školitelů (multiplikátorů) probačního programu. Ve všech lokalitách poté proběhla přípravná pracovní setkání realizačních týmů, které následně pracovaly s mladistvými delikventy v rámci probačního programu. Od července roku 2006 měli noví školitelé možnost si ověřit teoretické znalosti přímo při práci s cílovou skupinou v jednotlivých soudních okresech. Na počátku června se uskutečnilo mezinárodní školení se zahraničními odborníky z Velké Británie, kteří předali své dlouholeté zkušenosti s probačním programy novým školitelům. Během roku 2006 se nám podařilo doplnit a aktualizovat všechny metodické materiály probačního programu ve smyslu změn všech souvisejících právních norem. Školení nových lektorů 4

5 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Program romské integrace hrazený ze zdrojů USAID probíhá v období ve spolupráci se sesterskými centry Partners v Maďarsku, Slovensku, USA a ČR. Program usiluje o rozšíření příležitostí pro aktivní účast Romů na dění v obci, o zlepšení přístupu ke službám a o změnu pohledu většinové společnosti na romské problémy. Cílem programu je poskytnout odborné dovednosti a celkovou pomoc romské komunitě při zlepšování situace v různých oblastech (bydlení, snadnější přístup ke vzdělání, k zaměstnání, apod.) Toho bude dosaženo finanční podporou projektů vytvořených v průběhu komunitního plánování, interaktivními školeními zaměřenými na posílení dovedností romských a pro-romských NNO, podněcováním vzniku smírčích rad, pořádáním kulatých stolů a působením na sdělovací prostředky. Zásadní charakteristikou programu je poskytnout pomoc potřebným, kteří si přejí, aby jim bylo pomoženo. Tato pomoc musí být zprostředkována tak, aby její příjemci byli schopni nadále pomáhat sami sobě. V roce 2006 program pokračoval na všech třech úrovních. Na lokální úrovni byly realizovány podpořené projekty, dále se v každé lokalitě uskutečnil filmový diskusní večer za účasti veřejnosti a hostů, v Bruntále a Krnově byl proškolen tým smírčí rady, v srpnu proběhlo v Bruntále setkání účastníků ze všech lokalit a počátkem roku začal působit konzultant NNO, který pomáhal lokálním organizacím dle jejich aktuálních potřeb. V květnu se v Chomutově konalo mezinárodní setkání smírčích rad. Na národní úrovni byl zorganizován seminář kooperativní advokacie, dva kulaté stoly (k roli zamýšleného subjektu pro řešení sociálně vyloučených romských lokalit a k dopadu nového školského zákona na vzdělávání romských dětí tomuto setkání předcházely tři kulaté stoly v lokalitách). V průběhu roku byla připravována mediální kampaň Hlídejte si své předsudky, která proběhla v říjnu a listopadu (více na Zvláštní aktivitou bylo zajištění ročních stáží pro šest začínajících romských novinářů v ČT, ČRo a MF DNES. Na mezinárodní úrovni se uskutečnilo setkání účastníků ze všech zemí v Pécsi v Maďarsku. Setkání smírčích rad Chomutov Kulatý stůl 5

6 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Partnersky se podílíme na projektu Ahoj Charity Kutná Hora. Projekt má za cíl nabídnout pomoc nezaměstnatným při hledání práce, motivace, při řešení různých problémů spojených s prací. Projekt byl zahájen již v polovině roku Spolupráce s IQ Roma servis, o. s. na projektu EQUAL - Partnerství pro úspěch Romů na pracovním trhu. V rámci tohoto projektu se během roku 2006 uskutečnily celkem čtyři školení pro dlouhodobě nezaměstnané a pro poskytovatele poradenství v nezaměstnanosti. Náplní těchto školení byla příprava účastníků na přijímací pohovor, komunikační, prezentační a lektorské dovednosti. Charita Kutná Hora Kampaň Hlídejte si své předsudky Den Romů Chomutov 6

7 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Rozumět médiím je projekt na podporu mediální výchovy především na středních školách. V rámci projektu jsou organizována školení, která jsou praktickým a interaktivním vzděláváním o médiích a jejich fungování. Cílem projektu je, aby učitelé získali základní znalosti o fungování médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti, V rámci projektu vzniká metodická příručka, multimediální CD-ROM. Projekt je v letech spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V roce 2006 byla vydána metodická příručka pro učitele s názvem ROZUMĚT MÉDIÍM základy mediální výchovy, která obsahuje praktické náměty do hodin mediální výchovy. Součástí tohoto metodického materiálu je i multimediální CD-ROM s ukázkami reklam, zpravodajských pořadů a dalších mediálních produktů. Multimediální CD-ROM Rozumět médiím získal ocenění Comenius EduMedia Medaille za rok Ocenění každoročeně uděluje organizace Gesellschaft für Pädagogik und Informatione (Společnost pro pedagogiku a informace) nejlepším didaktickým materiálům zpraveným na CD. Aktuální informace o projektu lze získat na V tomto roce se dále uskutečnilo celkem 16 dvoudenních školení a dalších 5 jednodenních, kterých se zúčastnilo přes 400 učitelů základních a středních škol. Školení Rozumět médiím Brno Školení Rozumět médiím Ústí nad Labem 7

8 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Mezinárodní projekt Deliberating in a Democracy (DID) probíhá již od září Projekt byl připraven ve spolupráci tří amerických organizací: Constitutional Rights Foundation Chicago (CRFC), Constitutional Rights Foundation v Los Angeles (CRF) a Street Law, Inc. z Washingtonu D.C. Za českou stranu projekt koordinuje organizace Partners Czech, o.p.s. Projekt je realizován především učiteli středních škol a jejich studenty ze šesti partnerských stran Ázerbajdžánu, České republiky, Litvy a oblastí v okolí Chicaga, Los Angeles a Washingtonu, D.C. Cílem tohoto projektu je zvýšit znalosti žáků o aktuálních společenských problémech a prohloubit jejich aktivní zapojení v diskusích o demokratických principech ve své zemi. Studenti mohou své názory konfrontovat s názory a postoji studentů z partnerských zemí. Součástí projektu jsou i výměnné pobyty mezi učiteli v České republice a ve Spojených státech. Úlohou učitele je především realizovat ve třídě nejméně tři diskuse se svými studenty na aktuální společenská témata a zapojit se do on-line diskuse prostřednictvím internetu se studenty z jiných zemí. Od počátku realizace projektu již byla ve školách diskutována tato témata: násilí v médiích, euthanázie, registrované partnerství. Ve školním roce 2006/07 diskutovali studenti z jedenácti středních škol z celé České republiky (z Luhačovic, Mladé Boleslavi, Nymburka, Ostravy, Prahy, Příbramy a Znojma) další kontroverzní témata: globalizace, svoboda projevu, klonování, raketová základna na území ČR. Zástupci studentů ze všech škol zapojených do projektu se mohli zúčastnit Studentských konferencí, v rámci kterých proběhla diskuse také o tématech pro další rok. Vybraní studenti měli možnost konfrontovat své názory se studenty z jiných zemí prostřednictvím telekonference. Diskusí se v tomto roce zúčastnílo okolo 300 studentů z ČR. Telekonference Praha Chicago 8

9 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP) - partnersky se podílíme na projektu občanského sdružení Žába na prameni. Jde o nový pilotní projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Projekt RPPP je zaměřený na zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol. Jeho cílem je vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí a pomoci jim tak vychovávat a vzdělávat děti bez předsudků o tradičně vymezených rolích žen a mužů. Rational Games II. pokračování projektu, jehož hlavní náplní je práce se studenty na středních školách. Studenti jsou školeni v efektivní komunikaci a řešení konfliktů. Jako metodický materiál je zde používána publikace Konflikt, koření života, která byla vytvořena v předchozí fázi tohoto projektu. Projekt Rozhovory s občany Evropy (European Citizens Consultations) je vůbec první celoevropská diskuse, které se účastní občané ze všech 27 členských zemí. Diskutují o budoucnosti Evropské unie bez ohledu na hranice států a různost jazyků. Občané si věměňují názory, spolu vytvářejí představu o budoucím směřování Evropy a předkládají svá hlediska politikům. Setkání na národní úrovni probíhají v několika zemích Evropy zároveň a jsou provázána a sladěna tak, aby mohl zaznít hlas každého účastníka. Projekt je financován a oranizován sdružením nadací a neziskových organizací z celé Evropy, vedeném King Baudouin Foundation. Je spolufinancován z komunikační strategie Plánu D Evropské komise. Partners Czech je jedním z národních partnerů. V roce 2006 proběhla první část projektu nazvaná Akce ke stanovení témat, v rámci které občané Evropy včetně 8 českých zástupců stanovily agendu národních rozhovorů, které jsou naplánovány na období únor březen Rozhovory s občany Evropy Akce ke stanovení agendy, Brusel

10 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI POSÍLENÍ KAPACITY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ V roce 2006/07 realizuje společnosti Partners Czech, o. p. s. projekt nazvaný Posílení kapacity nových zaměstnanců organizace, díky kterému si někteří zaměstnanci této společnosti, ale i jiných pražských neziskových organzací, zvýší svou kvalifikaci, probhloubí si své odborné znalosti a osvojí si nové dovednosti, které využijí při výkonu svého povolání. Budou tak moci rozšířit počet poskytovalů služeb zaměřených na podporu ohrožených skupina obyvatelstva a budou se aktivněji podílet na zvyšování kvality těchto služeb. Realizace projektu Během realizace projektu se noví zaměstnanci organizace účastní školení, která odpovídají jejich potřebám a požadavkům na zvýšení odborné způsobilosti a zefektivnění jejich práce. Na některá školení budou pozváni nejen noví zaměsntanci organizace Partners Czech, o. p. s., ale také někteří zaměstnanci jiných pražských neziskových organizací, které pracují se skupinami osob ohrožených sociální exkluzí, jako např. pražské romské neziskové organizace, os. ROSA (Centrum pro týrané a osamocené ženy) a jiné. Témata školení realizovaných v rámci projektu Počítačové dovednosti MS Excel, MS FrontPage (tvorba www stránek); Psaní a řízení projektů, vedení projektového týmu; Prezentační dovednosti; Lektorské dovednosti; Dovednosti facilitace, Public Relations neziskových organizací, Metody sociální práce. V roce 2006 se školili jen zaměstnanci Partners Czech a to v počítačových dovednostech MS Excel a MS Front Page. 10

11 PŘEHLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBLAST MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ Školicí programy Služby dovednosti efektivní komunikace Práce smírčí rady jako orgánu pomoci místním úřadům při řešení komfliktů občanů mediace - vyjednávání a řešení konfliktů mimosoudní cestou vedení porad a jednání - facilitace manažerské dovednosti (vedení lidí, koučování, řízení změn, práce s týmem,) obrana proti stresu (stress-management), řešení zátěžových situací řízení času (time-management) působivá prezentace na veřejnosti, veřejný projev, asertivní dovednosti spolupráce s médii, pořádání konferencí, moderování diskusí uspořádání jednání u kulatého stolu, pomoc při hledání řešení v rámci lokality mediace - efektivní řešení profesních, firemních, soukromých i jiných sporů za pomoci prostředníka - mediátora facilitace - technika efektivního řízení schůzí a skupinových jednání podpora a pomoc při zakládání smírčích rad podpora rozvoje nevládních neziskových organizací: zakládání organizací, definování jejich vize, SWOT analýza, strategické plánování... uspořádání školení pro zástupce národnostních menšin Publikace Konflikt, koření života (průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol) Konflikt, koření života - VIDEOKAZETA Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku Výchova k toleranci a proti rasismu Menšiny a migranti v ČR Já a ty = kamarád Postavme mosty jak zvládat konflikty a neshody Právo pro každého (pouze na CD) Právo pro každého VIDEOKAZETA DEEP VIDEOKAZETA Videoprogram Občan a jeho obec komplet (metodika + videokazeta) Příruční slovník občana Právo v prostředí ústavní výchovy DVD Interaktivní metody ve výuce 11

12 STATISTIKY ŠKOLENÍ rok počet školení Facilitace a ostatní služby kulaté stoly POČET ŠKOLICÍCH DNÍ

13 STATISTIKY PROŠKOLENÝCH OSOB rok studenti učitelé a soc. prac Romové zaměstnanci NGO policisté státní zaměstnanci ostatní celkem Nesledováno POČET PROŠKOLENÝCH OSOB CELKEM

14 14 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2006 NÁKLADY Mzdové náklady celkem z toho: osobní náklady odvody (sociální a zdravotní pojištění) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Odpisy nehm. a hmot. investičního majetku Odvody daně z příjmů Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční VÝNOSY ORGANIZACE Granty a dotace celkem z toho (název projektu): Název projektu Sponzor Program romské integrace (PRI) (z toho přerozděleno) USIAD Deliberating in a Democracy (DID) CRF Chicago Partnerství pro úspěch Romů na trhu práce EQUAL (IQ Roma servis) Mikrobus (Partnerství DROMu) EQUAL (DROM) Charita Kutná Hora (projekt AHOJ) EQUAL - Phare Rovné příležitosti v pedagogické praxi JPD 3 Žába na prameni o. s Probační a resocializační program, Právo pro každý den MPSV ČR OP RLZ Rozumět médiím mediální výchova MŠMT - OP RLZ Organizační rozvoj Partners Czech NROS, Globální gr. JPD Ostatní programy (konzultace, facilitace, mediace, personální audit) Ostatní programy MŠMT Hlavní činnost Hlavní činnost grantová Tržba za prodané zboží Úroky z účtu Přerozdělení grantů dalším neziskovým subjektům PRI Dosud nerealizované náklady z přijatých peněz na účet HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM

15 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K

16 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K

17 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K

18 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 18

19 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 19

20 FINANČNÍ ZPRÁVA - Partners Czech, o.p.s - rok 2006 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K Příloha k účetní závěrce sestavené k Údaje, které vyplývají z ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví (v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.) Název a sídlo účetní jednotky Partners Czech o.p.s Adresa : Lomená 9/515, Praha 6 IČ: Datum vzniku: 21. února 2004Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných organizací vedeném Městským soudem v Praze: oddíl O, vložka 310, dne Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena vzdělávací programy, tréninkové a odborné semináře, pořádání konferencí činnost v oblastech občanské vzdělanosti a budování demokratické společnosti, konzultace v oblasti komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, řízení lidských zdrojů, týmové spolupráce, apod. včetně poskytování služeb v oblasti mediace a facilitace, mezilidské komunikace, řešení konfliktů, multikulturního soužití, primární protidrogové prevence, uplatňování občanských práv a další poradenské práce Ostatní činnosti účetní jednotky Doplňková činnost společnosti: prodej knížek, učebních textů, videokazet Statutární orgány a změny provedené v účetním období: Během účetního období roku 2006 došlo ke změnám ve složení správní rady. Složení správní rady obecně prospěšné společnosti: Předsedkyně: JUDr. Renáta Lukešová, den vzniku funkce: 17.března Člen: Doc., PhDr. Svatava Machová, CSc, den vzniku funkce: 17.března 2006 Člen: MUDr. Roman Joch, den vzniku funkce: 26.června 2006 Informace o zakladatelích Zakladatelkou společnosti je PhDr. Dana Rabiňáková. Způsob zpracování účetních záznamů Účetní data jsou zpracovány elektronicky. Účetní záznamy jsou zpracovány účetním softwarem POHODA firmy StormWare s.r.o., který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 20

21 Způsob a místo úschovy účetních záznamů Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s 31 a 32 ZoÚ v archivu účetní jednotky. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V účetní jednotce nenastaly významné události mezi rozvahým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. Informace o zaměstnancích Stav zaměstnanců k : 35 pracovníků na hlavní pracovní poměr 7 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti 5 pracovníků na dohodu o provedení práce Osobní náklady celkem v tom - mzdové náklady zákonné sociální pojištění ostatní sociální náklady Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů Výše odměn za účetní období činí 0 Kč. Odměny ani funkční požitky členům uvedených orgánů nebyly vyplaceny. Členové statutárních orgánů ani kontrolních orgánů nejsou zaměstnanci společnosti. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. Přehled přijatých darů Dva nejrozsáhlejší přidělené granty přidělené granty v roce 2006 spolufinancované ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu: 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí OP RLZ - MPSV Probační a resocializační program Právo pro každý den Tento program je dvouletý a byl zahájen a jeho realizace bude ukončena Celkový rozpočet na projekt je finanční ve výši Kč. 21

22 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - OP RLZ - MŠMT Rozumět médiím - mediální výchova Tento program je dvouletý a byl zahájen a ukončen bude dne Celkový rozpočet na projekt je finanční částka ve výši Kč. Ostatní dary, granty a dotace: RSP Roma Support Program USAID Obsáhlý grant ze Spojených států amerických USAID ""Roma Support Program" ( který společnost realizuje od měsíce května 2003 a bude ukončen v květnu 2007). DID Deliberating in a Democracy (CRF Chicago) EQUAL- partnerství s DROM (Mikrobus) EQUAL- partnerství s IQ-Roma (Partnerství pro úspěch Romů na trhu práce) JPD3 Partnerství s občanským sdružením Žába na prameni (Rovné příležitosti v pedagogické praxi) ECC (European Citizen Consultations) JPD3 - NROS Globální grant (zahájený projekt v říjnu 2006 pod garancí Nadace rozvoje občanské společnosti) Rational Games Závěr: Účetní jednotka, v souladu s účelem, ke kterému byla zřízena, přijala od donorů dary, příspěvky a granty, které významným způsobem ovlivňují výnosy. Z důvodu věrného zobrazení účetnictví bylo v případech, kdy se jedná o prostředky přijaté a určené na financování aktivit a činnosti organizace v následujících obdobích, provedeno časové rozlišení těchto finančních prostředků formou výnosů příštích období. K tomuto účelu je používán účet 38x pro víceleté příspěvky. Rovněž účetní jednotka obdržela provozní dotace, určené k provozní činnosti z prostředků Evropského společenství. Nedočerpané prostředky jsou k rozvahovému dni časově rozlišeny. 22

23 23

24 24

25 ORGÁNY A ČLENOVÉ ORGANIZACE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY JUDr. Renáta Lukešová, Doc., PhDr. Svatava Machová, CSc MUDr. Roman Joch VEDENÍ ORGANIZACE Dana Rabiňáková, ředitelka Partners Czech, o. p. s. TÝM ORGANIZACE Marek Mičienka, vedoucí vzdělávacích programů, školitel Dagmar Herdová, projektová asistentka a koordinátorka Dana Mánková, koordinátorka projektu a lektorka Hana Nováková, projketová asistentka Jan Kotrbáček, projektový asistent Tomáš Habart, vedoucí Programu romské integrace (PRI) David Ruiz, koordinátor mediálních aktivit PŘI Karolína Kuncová, projektová asistentka (PRI) Kristýna Píchová, projektová koordinátorka a lektorka Martin Cepek, asistent PRI Marie Uhlířová, účetní a administrativní asistentka a náš poklad Ivana Šmídová, finanční a daňová poradkyně EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU ROZUMĚT MÉDIÍM Jan Jirák, Radim Wolák, Jan Buryánek, Vladimíra Dvořáková, Irena Ebermannová, Martin Charvát, Daniel Köppl, Ondřej Lochman, Irena Reifová, Nina Rutová, Zdeněk Šámal, Tomáš Trampota, Jiří Závozda, Václav Zeman, Kateřina Srnská, Lenka Matějčíková, František Brož, Monika Wagnerová, Jana Karolová, Zuzana Zejdová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PRO OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Svatopluk Karásek, Kateřina Jacques, Marie Kopecká, Gabriela Hrabaňová, Anna Poláková, David Beňák, Jan Balog, Iveta Millerová, Alena Kosková, Božena Fílová, Lucie Vopálenská, Klára Tomková, Marta Miklušáková, Katarína Klamková, Helena Balabánová, Kumar Vishwanathan, Lydia Poláčková, Miroslav Zima, Martin Cichý, Radek Jiránek, Karel Podsedník, Martin Šimáček a další EXTERNÍ ŠKOLITELÉ PROJEKTU PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN Lenka Ceplová, Vojtěch Cepl, Martin Elger, Luděk Hrnčíř, Jana Haklová, Dagmar Kuřátková, Radka Macháčková, Dana Mánková, Andrea Rezková, Magda Salyková, Martin Smetana, Jiří Sixta, Jana Tempírová, Martina Tesařová, Vít Bičák, Zdeněk Stránský, aj. 25

26 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU DELIBERATING IN DEMOCRACY Carolyn Pereira, Ondřej Lochman, Jana Haklová, Helena Vaisová, Lucie Severová, Renata Langrová, Dagmar Kuřátková, Pavla Pracnová, Daniela Petříčková, Lenka Matějčíková, Libuše Kolářová, Ivan Semela, Oldřich Budzek, Miroslava Elšíková, Ilona Lovicarová, Dagmar Chvojková, Petra Quirenzová, Kateřina Zlámalová, Josef Černý. Tým Partners Czech, o. p. s. a externí spolupracovníci projektu Rozhovory s občany Evropy 26

27 PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Za období existence Partners Czech jako občanského sdružení: Microsoft Nadace Leviho Strausse z USA NROS USAID Za období Partners Czech, o. p. s. USAID Microsoft Matra Microsoft Vzdělávací centrum pro veřejnou správu (Matra II) Multikulturní centrum Praha CRF + Street Law Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukraine Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PLIVA CZ S.R.O. Velvyslanectví USA v Praze British Khow-How Fund King Baudouin Foundation Ministerstvo vnitra ČR Council of Europe PHARE Democracy, PHARE Lien 27

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S.

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. O B E C NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2 0 0 1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 180 00 Praha 8, U Meteoru 6 zapsána Městským

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2008 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok 2008. Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více