Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor"

Transkript

1 Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout individuální termíny návštěvy po vzájemné dohodě. Umělecké maturitní obory ŠVP Design oděvů RVP M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Textilní a interiérový design RVP M/14 Textilní výtvarnictví ŠVP Grafický design tiskovin RVP M/05 Grafický design ŠVP Tvarový a grafický design obalů RVP M/04 Průmyslový design ŠVP Užitá fotografie a média RVP M/02 Užitá fotografie a média Přihlášky do uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. listopadu Talentové zkoušky proběhnou 4. a 5. ledna 2012 (středa, čtvrtek) a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Průmyslové maturitní obory ŠVP Reklamní a propagační služby RVP M/01 Obalová technika ŠVP Reklamní a propagační činnost RVP M/01 Obalová technika ŠVP Mechanik seřizovač RVP L/01 Mechanik seřizovač ŠVP Oděvnictví konstrukce oděvů RVP M/01 Oděvnictví Přihlášky do těchto oborů musí škola obdržet do 15. března kolo přijímacího řízení proběhne od 22. dubna do 7. května 2012, další kola vyhlásí podle potřeby ředitel školy. Průmyslový učební obor ŠVP Nástrojař RVP H/01 Nástrojař Přihlášku do tohto oboru musí škola obdržet do 15. března kolo přijímacího řízení proběhne od 22. dubna do 7. května 2012, další kola vyhlásí podle potřeby ředitel školy. Poznámky: Školné se na SŠUP neplatí, žáci si hradí učební pomůcky. Cena stravování a ubytování Do areálu školy patří Domov mládeže s kapacitou 190 lůžek, ubytování: 900 Kč/měsíc, stravování: celodenní cca 57,85 Kč/den, oběd 22,85 Kč (včetně polévky). Pro rodiče Vzhledem k široké nabídce studijních a učebních oborů a forem studia poskytujeme na požádání bližší informace a konzultace k možnostem volby povolání v návaznosti na požadavky trhu práce. Současně nabízíme možnosti individuálních prohlídek všech pracovišť školy a zprostředkování konzultací se zástupci personálních odborů řady podniků a firem po telefonické dohodě.

2 Design ŠVP Tvarový a grafický design obalů RVP M/04 Průmyslový design Tento moderní a perspektivní obor se nezaměřuje pouze na tvorbu obalů, ale na komplexní návrhářskou činnost v oblasti tvarového a grafického designu. Je to obor, ve kterém se spojuje práce grafika a designéra. Žáci postupují od jednoduchých tvarových a grafických návrhů ke komplexnímu řešení designérských projektů. V první etapě studia žáci získávají cit pro tvar, kompozici a barvu a učí se základům kresby, malby, počítačové grafiky a modelují jednoduché kompozice. Kolektiv pedagogů přistupuje individuálně k řešení výtvarných problémů a zaměřuje se na rozvoj vlastní tvůrčí aktivity žáků. Ve třetím a čtvrtém ročníku prohlubují své znalosti a zabývají se reálnou designérskou tvorbou. Při realizaci návrhů dochází k propojení digitálních technologií a ruční řemeslné tvorby. Díky dobrému a neustále doplňovanému technickému vybavení oboru mohou studenti využít řadu prostředků k realizaci a vývoji svých projektů. Studenti oboru aktivně využívají grafického softwaru Adobe Photoshop, Illustrator, softwaru ArtiosCad od firmy Eskoartwork, digitálního airbrush skicování, 3D modelování a klasického modelování v hlíně nebo jiných materiálech. Počítačové programy jsou vyučovány postupně již od prvního ročníku a studenti během studia většinou vše dobře zvládnou. Ve čtvrtém ročníku mohou volit způsob realizace a dosáhnou tak v jim nejbližších programech praxi nutnou pro pozdější uplatnění. v průběhu studia se učí, jak jednat se zákazníkem, a je kladen důraz na vysokou úroveň prezentace vlastních prací. Vzhledem k široké škále získaných znalostí a různorodosti realizací projektů nemají studenti problém s uplatněním. Při hledání zaměstnání mohou využít znalosti v grafice, navrhování designu výrobků, 3D modelování a tvorbě vizualizací. Mohou se tak uplatnit jako grafici v reklamních agenturách, v designérských studiích, nebo ve firmách zabývajících se 3D modelováním a tvorbou vizualizací. Zde je trh do budoucna otevřen a již v současnosti je možné využít znalosti z konstrukce 3D počítačových modelů v architektuře, počítačových hrách, tvorbě webu a animačních studiích. Většina nadaných žáků však volí studium na vysokých školách uměleckého zaměření. Podmínky přijetí Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla modelování, malbu, kresbu a test všeobecného kulturního přehledu, český jazyk a cizí jazyk. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do příslušného kalendářního roku (na ZŠ do příslušného kalendářního roku). Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Zdravotní požadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

3 Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT 2 2 Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 2 Odborné Dějiny výtvarné kultury DVK Výtvarná příprava VYP 5 8 Figurální kreslení FIK 1 Písmo a typografie PAT 2 Technické kreslení TEK 2 Modelování MOL Ekonomika EKO 1 2 Bitmapová grafika BIG Vektorová grafika VEG Fotografie FOT 2 Tiskové techniky TIT Obalová technika OBT Navrhování NAV 5 6 Praktická cvičení PCV Pracovní cvičení - sítotisk PCS 1 1 3D modelování DMO 3 2 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

4 Fotografie ŠVP Užitá fotografie a média RVP M/02 Užitá fotografie a média Fotografie spolu s kinematografií patří k tvůrčím oblastem lidské činnosti, které prochází neustálým prudkým vývojem a technologickými změnami. Tyto umělecké disciplíny ke své existenci vždy využívaly nejmodernějších technologických výdobytků a právě dostatečné zvládnutí technologie fotografie patří ke klíčovým dovednostem. Studium je zaměřeno jak na problematiku klasické analogové, tak i digitální fotografie. Žáci se v průběhu studia seznámí s řadou technologických a tvůrčích postupů. K jejich dokonalému osvojení slouží například profesionálně vybavený fotografický ateliér, fotografická laboratoř nebo počítačové učebny vybavené specializovanými programy. Speciální odborné učivo je tvořeno vyučovacími předměty technologie, teorie a vývoj fotografie, součástí výuky je studium dějin výtvarného umění. Během studia žáci získají základní vědomosti a praktické dovednosti o digitálních a analogových pracovních postupech, technice používané při snímání fotografického obrazu, fotografických materiálech a jejich zpracování, programovém vybavení využívaném v oboru a způsobech správy dat. V praktických cvičeních získávají dovednosti ve všech žánrech fotografické tvorby, například v portrétní, krajinné, dokumentární, reportážní nebo produktové fotografii. V počítačové grafice se naučí využívat digitální úpravy obrazu. Seznámí se s principy navrhovaní designu tiskovin, tvorbou scénáře, se základy animace a videozáznamu a jejich uplatnění v reklamní tvorbě. Absolvent oboru užitá fotografie a média je připraven uplatnit se v široké oblasti výtvarné fotografické a multimediální tvorby. Zejména ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, ve výstavnictví a propagaci, filmových a televizních studiích. Své odborné znalosti může také využít např. v redakcích periodik (reportér editor, art direktor), nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatný fotograf výtvarník. Absolventi mohou své znalosti uplatnit i v oblasti reklamy a propagace. Talentovaní žáci jsou připraveni pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol. Podmínky přijetí Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla modelování, malbu, kresbu a test všeobecného kulturního přehledu, český jazyk a cizí jazyk. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do příslušného kalendářního roku (na ZŠ do příslušného kalendářního roku). Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Zdravotní požadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

5 Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT 2 2 Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 2 Odborné Dějiny výtvarné kultury DVK Výtvarná příprava VYP 5 3 Písmo a typografie PIS 2 Bitmapová grafika BIG Vektorová grafika VEG 2 1 Ekonomika EKO 1 2 Teorie a vývoj fotografie TVF 2 2 Scénář a dramaturgie SCD 2 Technologie TEC Multimediální prezentace MUP 2 2 Propagační a reklamní činnost PRO 1 Fotografický design FDE 4 4 Fotografická tvorba FTV 9 11 Praktická cvičení PCV 5 8,5 Tvorba webových stránek TWS 2 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

6 Grafika ŠVP Grafický design tiskovin RVP M/05 Grafický design tiskovin Základem odborného studia v prvním a druhém ročníku je výtvarná příprava a figurální kresba, kde si žáci osvojují základy výtvarného řemesla, získávají cit pro tvar a barvu, seznamují se zákonitostmi tvorby grafického designu. Speciální odborné učivo je tvořeno vyučovacími předměty tiskové techniky, grafické výtvarné techniky a základy fotografie. Součástí výuky je studium dějin výtvarného umění. Vysoká úroveň technického vybavení školy a nejnovější verze programů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign umožňují vytvářet náročné počítačové úpravy a grafické návrhy. Jádro vzdělávání v třetím a čtvrtém ročníku tvoří výuka navrhování, ve které se prolínají osvojené výtvarné techniky a odborné znalosti s předměty písmo a typografie. V praktických cvičeních žáci vytváří komplexní řešení grafického designu reklamních a propagačních tiskovin, knih a prostředků vizuální komunikace včetně předtiskové přípravy. Při realizaci úkolů využívají možností počítačové grafiky i klasických uměleckých grafických technik. Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Může se jednat např. o užitou i volnou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, různé redakční práce. Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách. Nadaní žáci jsou připraveni pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol. Podmínky přijetí Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla modelování, malbu, kresbu a test všeobecného kulturního přehledu, český jazyk a cizí jazyk. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do příslušného kalendářního roku (na ZŠ do příslušného kalendářního roku). Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Zdravotní požadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy. Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

7 Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Všeobecné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT 2 2 Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 2 Odborné Dějiny výtvarné kultury DVK Výtvarná příprava VYP 5 8 Figurální kreslení FIK 3 3 Technické kreslení TEK 1 Písmo PIS 2 2 Typografie TYP Grafické výtvarné techniky GVT 3 3 Ekonomika EKO 1 2 Bitmapová grafika BIG Vektorová grafika VEG 2 1 Tvorba webových stránek TWS 2 Fotografie FOT 2 Tiskové techniky TIT Pracovní cvičení - sítotisk PCS 1 1 Retuš RET 2 Navrhování NAV 10 9 Knihařské zpracování KNZ 2 Dějiny knižní kultury a grafiky DKG 2 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

8 Interiér ŠVP Textilní a interiérový design RVP M/14 Textilní výtvarnictví Obsahem odborného studia je užitá výtvarná tvorba v oblasti oděvního a především bytového textilního designu, jeho řemeslné zpracování a realizace. Navazující okruh studia je zaměřen na interiérovou tvorbu, v které žák koordinuje vlastní návrhy s celkovou koncepcí interiéru. Pracuje s daným prostorem, v kterém řeší prostorové uspořádání bytových doplňků, volí styl a náladu prostředí, vybírá barvy, textilie, nábytek. V prvních dvou ročnících studia se žáci učí základům kresby, malby, figurální kresby, získávají cit pro kompozici, barvu a prostor a získávají znalosti z počítačové grafiky. Speciální odborné učivo obsahuje technologii, pravidla technického kreslení a principy ergonomie, základní znalosti o materiálech, analýzu a tvorbu interiérového stylu. Součástí výuky je studium dějin výtvarného a užitého umění, žáci získají přehled o současných trendech v interiérové tvorbě a designu. Během studia si vyzkouší širokou škálu uměleckořemeslných výtvarných technik. V třetím a čtvrtém ročníku studia žáci prohlubují své znalosti a řeší konkrétní designérské projekty. Připraví vhodné barevné řešení, navrhnou a zhotoví textilní bytové doplňky, tapety a optimálně je uspořádají v daných dispozicích interiéru. Při práci aktivně využívají počítačové grafické programy. Jsou schopni vytvořit designérský projekt interiéru od ideové koncepce po kresebné a počítačové vizualizace. Absolvent tohoto oboru je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti užité výtvarné tvorby a finálního zpracování. Jedná se např. o tkalcovský design, tiskařský design, design dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů se zaměřením na plošné dekorativní doplňky interiéru. V příslušné oblasti užité tvorby se absolvent uplatní především jako designér a realizátor originálních výrobků a jejich užitím v konkrétních podmínkách daného interiéru, který je schopen barevně a prostorové uspořádat z hlediska provozních a estetických funkcí. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech, vzorovacích střediscích a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu a jako designér a dekoratér v interiérových studiích a v poradenských činnostech bytového architekta. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité tvorby a výroby. Nadaní žáci jsou připraveni pro studium na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol. Podmínky přijetí Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla modelování, malbu, kresbu a test všeobecného kulturního přehledu, český jazyk a cizí jazyk. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do příslušného kalendářního roku (na ZŠ do příslušného kalendářního roku). Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Zdravotní požadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

9 Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT 2 2 Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 2 Odborné Dějiny výtvarné kultury DVK Výtvarná příprava VYP 5 8 Figurální kreslení FIK 3 3 Písmo PIS 1 Technické kreslení TEK 2 1 Textilní materiály TEM 1 Ekonomika EKO 1 2 Bitmapová grafika BIG 2 1 Vektorová grafika VEG 2 1 Zušlechťování textilií ZZT 1 Fotografie FOT 2 Technologie TEC Vazby tkanin VAT Základy interiérové tvorby ZIT Navrhování NAV 9 8 Praktická cvičení PCV 2,5 3 4,5 5 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

10 Mechanik ŠVP Mechanik seřizovač RVP L/01 Mechanik seřizovač Absolvent je připraven pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu běžných i programově řízených obráběcích strojů, seřizování příslušných nástrojů a seřizování řídících programů. Ovládá teorii obrábění, umí navrhnout technologický postup výroby součástí, zvládá seřizování NC a CNC strojů a programování CNC strojů včetně simulace obrábění. Všeobecně vzdělávací předměty poskytují žákovi znalosti jevů, principů, zákonitostí, vztahů a komunikativních dovedností v oblasti českého a cizího jazyka, občanské nauky, matematiky, fyziky, základů ekologie, základů automatizace, tělesné výchovy, výpočetní techniky a dějepisu. Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomiky a organizace práce, technické dokumentace s využitím počítačových grafických systémů CAD, strojírenské technologie, strojnictví, základů elektrotechniky, základů technické mechaniky, strojů a zařízení, automatizace obráběcích strojů, laboratorních cvičení a technologie. Ověřování získaných teoretických vědomostí, realizace pracovních a technologických postupů a rozvíjení řemeslných dovedností probíhá v podmínkách odborného výcviku, který je uskutečňován na vlastním pracovišti praktické výuky v areálu školy v Ústí nad Orlicí. Ve 4. ročníku studia probíhá praktická výuka na pracovištích našich smluvních partnerů, jejichž počet a sestava se mění každý rok podle skladby studentů a jejich trvalých bydlišť. V loňském roce to například byly tyto firmy: RIETER Automotive CZ s.r.o., BU Tooling Hnátnice RIETER CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí, závod Žamberk RIETER CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí LDM s.r.o. Česká Třebová SOMA s.r.o. Lanškroun FOREZ s.r.o. Ostrov LUX s.r.o. Jablonné nad Orlicí VÚB a.s. Ústí nad Orlicí JCEE, s.r.o. Lanškroun KAMEL s.r.o. Dolní Libchavy ISOLIT BRAVO, s.r.o. Jablonné nad Orlicí KSK, s.r.o. Česká Třebová ČKD CHLAZENÍ, s.r.o. Choceň KOVO RYBKA s.r.o. Dlouhá Třebová Petr Mík KOVO Lanškroun Teoretická složka vzdělání probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. V odborném výcviku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce. Podmínky přijetí Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

11 Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Všeobecné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk a literatura ČJL Cizí jazyk CIJ Konverzace z cizího jazyka KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE 1 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 3 Odborné Ekonomika EKO 1 2 Základy technické mechaniky ZTM 1 2 Technické kreslení TEK 1 0,5 Grafické kreslící systémy CAD 1 1 1,5 2 Strojírenská technologie STE 1,5 1,5 Strojnictví STR 1 1 Technologie TEC 2 2 1,5 2,5 Aplikovaná mechanika APM 2 Laboratorní cvičení LAC 1 Automatizace AUT 0,5 1 Programování CNC strojů CNC 1,5 2,5 1,5 Odborný výcvik OVK 6 12,5 11,5 7 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

12 Móda ŠVP Design oděvů RVP M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Oděvní design je stále profilovým oborem, který umožní realizovat se i v budoucnu. Studentky (i studenti) se naučí mnohé z krejčoviny, ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami včetně prostorových. Ve výtvarné přípravě a od 3. ročníku v navrhování poznají a osvojí si výtvarné řemeslo z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky tužkou, barvami, jehlou a nůžkami, ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Zdokonalí se ve fotografii, práci s počítačem (programy Adobe Photoshop, Illustrator, Lectra system), technologii materiálů, ve střizích a modelování oděvů. Poznají v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Získají vědomosti a schopnosti, které mohou z módy později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se studenty dalších výtvarných oborů na společných projektech, účast na výstavách, soutěžích, projektech a přehlídkách v Česku i EU. Absolvent tohoto studijního oboru se může kvalifikovaně uplatnit jako výtvarně technický pracovník v oblasti navrhování a modelování oděvů i scénických kostýmů. Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které umožní jeho samostatnou činnost v oboru i další studium na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření a příbuzných oborech dalších vysokých škol. Během studia pak žáci získají vědomosti a dovednosti v odborných předmětech, technologii, konstrukci oděvů a dějinách výtvarné kultury. Ve výtvarné přípravě, navrhování a modelování oděvů, fotografii, počítačové grafice, figurální kresbě a dalších rozvíjejí svůj talent a poznávají metody práce výtvarníka a designéra. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí realizují žáci svoje nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, absolvují výstavy, odborné semináře a malířské plenéry a tím získávají znalosti a celkový přehled ve zvoleném oboru. Podmínky přijetí Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla modelování, malbu, kresbu a test všeobecného kulturního přehledu, český jazyk a cizí jazyk. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do příslušného kalendářního roku (na ZŠ do příslušného kalendářního roku). Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči. Zdravotní požadavky na uchazeče Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

13 Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v reálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT 2 2 Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 2 Odborné Dějiny výtvarné kultury DVK Výtvarná příprava VYP 5 8 Figurální kreslení FIK Písmo PIS 1 Počítačová grafika POG 3 2 Oděvní materiály ODM 2 Ekonomika EKO 1 2 Konstrukce a modelování oděvů KMO Dějiny odívání DOD 2 Technologie TEC Fotografie FOT 2 Design oděvů DEO 2 Navrhování NAV 5 6 Praktická cvičení PCV Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

14 Nástrojař ŠVP Nástrojař RVP H/01 Nástrojař Absolvent je připraven pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů. Zvládá výrobu a montáž nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství. Všeobecně vzdělávací předměty poskytují žákovi znalosti jevů, principů, zákonitostí, vztahů a komunikativních dovedností v oblasti českého a cizího jazyka, občanské nauky, matematiky, fyziky, základů ekologie, základů automatizace a tělesné výchovy. Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomiky a organizace práce, technického kreslení s využitím počítačové techniky, strojírenské technologie, strojnictví a nástrojařské technologie. Ověřování získaných teoretických vědomostí, realizace pracovních a technologických postupů a rozvíjení řemeslných dovedností probíhá v podmínkách odborného výcviku, který je uskutečňován na vlastním pracovišti praktické výuky v areálu školy v Ústí nad Orlicí, dle potřeby i ve výrobních provozech závodů firmy RIETER CZ (Ústí nad Orlicí, Hnátnice, Žamberk), dále u firem LDM Česká Třebová, SOMA Lanškroun a FOREZ Ostrov. Teoretická složka probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. V odborném výcviku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce. Podmínky přijetí Do prvního ročníku tříletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přihláška ke studiu musí také obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Po rozhodnutí ředitele školy může být uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek. Organizace studia Studium je organizováno jako tříleté denní studium a je zakončeno závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu.

15 Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení v rámci dalšího vzdělávání. Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy hodin vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Občanská nauka OBN Matematika MAT Fyzika FYZ 2 1 Informační technologie ICT 1,5 1,5 1,5 Základy ekologie a chemie ZEK 1 Tělesná výchova TV Odborné Ekonomika EKO 2 Technická dokumentace TED 1,5 1,5 1,5 Strojírenská technologie STE 1 1,5 Strojnictví STR 1 2 Technologie TEC 3 2 3,5 Odborný výcvik OVK 15 17,5 17,5 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

16 Oděvnictví ŠVP Oděvnictví konstrukce oděvů RVP M/01 Oděvnictví Absolvent je připraven pro výkon povolání v oděvních výrobách včetně zakázkových a pro výkon středně technických, případně technickoekonomických funkcí. Mimo základní odbornost je vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomiky a řízení. Je schopen samostatných činností na úseku podnikání. Základní odborné učivo poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů z oblasti obecné textilní technologie, textilních materiálů, základů strojnictví, výpočetní techniky, orientace ve světě práce. Na ně navazuje předmět praxe, který slouží k získávání základních odborných dovedností a umožňuje aktivně využívat získané teoretické znalosti. Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti oděvní technologie, konstrukce a modelování oděvů, oděvních materiálů, oděvního výtvarnictví, ekonomiky, obchodně pracovních vztahů a práva. Integrujícími předměty jsou technická cvičení a praxe, které pomáhají žákům ověřovat si dosažené teoretické vědomosti, realizovat pracovní a technologické postupy a rozvíjet vlastní řemeslné dovednosti v podmínkách výrobní praxe. Teoretická složka probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. Na praktickou složku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce. Ta probíhá v odborných učebnách výpočetní techniky, kancelářské a organizační techniky, zkoušení textilií, elektrotechniky a automatizace v oděvních dílnách. Podmínky přijetí Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných módních přehlídkách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

17 Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky. Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Všeobecné Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 3 Odborné Ekonomika EKO 2 2 Počítačová grafika POG 3 2 Konstrukce a modelování oděvů KMO Oděvní technologie OTE Oděvní materiály ODM 3 2 Základy oděvního designu ZOD 3 3 Základy prezentace ZPR 2 Dějiny odívání DOD 2 Praktická cvičení PCV Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

18 Reklama c ŠVP Reklamní a propagační činnost RVP M/01 Obalová technika Absolvent je připravován pro výkon technických a technologických činností v reklamních a propagačních firmách, tiskárnách, v propagačních a reklamních odděleních obchodních a výrobních firem, pro činnosti spojené s grafickou úpravou povrchů obalů a s technickou přípravou výroby v tiskárnách. Je vybaven znalostmi z informačních technologií, techniky, materiálů, tiskových technik, obalové techniky a reklamní a propagační činnosti. Získá znalosti z ekonomiky nezbytné pro výkon vedoucích a řídících funkcí výrobních činností ve firmě. Základní odborné učivo je obsahem předmětů ekonomika, informační technologie, základy techniky, nauka o materiálu, tiskové techniky a obalová technika. Rozvoj praktických dovedností je realizován prostřednictvím předmětu technologická cvičení. Speciální odborné učivo poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím předmětů výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, reklamní fotografie, typografie, bitmapová grafika, vektorová grafika, reklamní a propagační činnost a tvorba webových stránek. Podmínky přijetí Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných přehlídkách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy. Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

19 Učební plán Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Všeobecné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk CIJ Anglická (německá) konverzace KON 2 Občanská nauka OBN 1, Dějepis DEJ 2 1 Matematika MAT Fyzika FYZ 2 Chemie CHE 2 Základy ekologie ZEK 1 Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT 3 Odborné Ekonomika EKO 2 2 Základy techniky ZTE 4 2 Nauka o materiálu NAM Tiskové techniky TIT Obalová technika OBT Technologická cvičení TNC Výtvarná příprava VYP 2 Dějiny výtvarné kultury DVK 1 2 Reklamní fotografie REF 2,5 Typografie TYP Bitmapová grafika BIG Vektorová grafika VEG Propagační a reklamní činnost PRO 3 3 Tvorba webových stránek TWS 2 2 Volitelné Seminář z matematiky SEM 2 Seminář z informačních technologií SIT 2 Seminář ze společenskovědního základu SSZ 2 Domov mládeže tel.: Jídelna tel.:

20 Reklama s ŠVP Reklamní a propagační služby RVP M/01 Obalová technika Absolvent je připravován pro výkon řízení a práce malých a středních firem působících v oblasti reklamních a propagačních činností. Je vybaven znalostmi z oblasti ekonomiky, managementu, pracovního a obchodního práva, informačních technologií, psychologie reklamy, reklamní a propagační činnosti. Je schopen samostatných činností na úseku podnikání, řízení a organizování propagační činnosti firmy. Zvládá komunikaci ve dvou cizích jazycích. Základní odborné učivo je obsahem předmětů ekonomika, účetnictví a daně, obchodní činnost, komunikace a informační technologie. Speciální odborné učivo poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím předmětů výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, technologie tisku, polygrafie, reklamní fotografie, bitmapová grafika, vektorová grafika a reklamní a propagační činnost. Podmínky přijetí Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Organizace studia Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných přehlídkách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy. Další informace Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. K dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici bezdrátový internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Třebíči dne 10. 10. 2014 Mgr. Alois Novák ředitel školy OBSAH A. Základní údaje o škole... 4 B. Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více