Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok října

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o aktivitách a prezentaci školy Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce Hodnocení environmentálního vzdělávání ICT plán Hodnocení protidrogové prevence Školská rada Humanitární sbírky: Prezentace školy v tisku Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s odbor. org., org. zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), 10, odst. 3 a vyhlášky 15/2005 Sb. 7, zpracovala ředitelka školy Výroční zprávu o činnosti školy, Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69, za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti školy byla v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., 7, odst. 2, předložena, projednána a schválena školskou radou 14. října

3 1 Základní údaje o škole název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 identifikátor zařízení: IČ: sídlo školy: telefon: Pivovarská 69, Vimperk (sekretariát), (DM) fax: internetová stránka: zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice vedení školy: Ing. Eva Piherová ředitelka školy Ing. Marie Roučková statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Vojtěch Huřík zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a domov mládeže Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č. j

4 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Škola sdružuje: 1. gymnázium IZO počet žáků ve školním roce : obchodní akademie IZO počet žáků ve školním roce : 94 Ve školním roce škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: gymnázium: K Gymnázium K/401 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium (1.r.) studium denní délka studia 4.r K/801 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 8 r K/81 gymnázium ( r. - ŠVP) studium denní délka studia: 8 r K/405 gymnázium programování (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/420 gymnázium sportovní příprava (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium se sportovní přípravou (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. obchodní akademie: M ekonomika a podnikání M/004 obchodní akademie (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r M/02 obchodní akademie (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací školou vnitřně diferencovanou, která připravuje žáky především pro studium na VŠ. Obchodní akademie je střední odborná škola poskytující úplné středoškolské vzdělání pro výkon ekonomických činností a připravuje studenty i pro vysokoškolské studium. Na gymnázium (79-41-K/41, K/41) a obchodní akademii (63-41-M/02) jsou přijímáni žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ. Součástí čtyřletého gymnázia je v ročníku vždy jedna třída nebo část třídy zaměřena na studium výpočetní techniky a programování a část třídy se zaměřením na sportovní přípravu. Ke studiu na osmileté gymnázium (79-41-K/81) jsou přijímáni žáci po 5. třídě ZŠ. Od šk. roku byla na osmiletém gymnáziu zahájena výuka podle ŠVP,,Otevřenou školou krok za krokem. Ve školním roce ve škole studovalo v průběhu roku 431 žáků v 17 třídách /průměrný počet žáků ve třídě 25,35/. Na obchodní akademii 94 žáků (21,81 %), 187 žáků (43,39 %) na gymnáziu osmiletém a 150 žáků (34,80 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 92(21,35%) žáků na gymnáziu všeobecném, 28(6,50%) žáků se zaměřením na programování a 30(6,96%) žáků na oboru sportovní příprava - sportovní gymnázium. 4

5 2.1 přehled učebních plánů - výchovně vzdělávací program Kód Název Č. j. a datum schvalovací doložky MŠMT ČR M/004 učební plán pro OA / , K/401 učební plán pro G všeobecné /99-22, K/ K/420 učební plán pro G programování učební plán pro G sportovní příprava /99-22, schválen MŠMT ČR , č. j / /99-22, upraven MŠMT ČR , č. j / K/801 učební plán pro G osmileté /99-22, K/ K/ K/ M/02 Školní vzdělávací program,,otevřenou školou krok za krokem. ŠVP schválen školskou radou (79-81-K/81) a (79-41-K/41, K/41, M/02). 3 Přehled pracovníků školy 3.1 věkové složení pedagogického sboru /k / do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,08 roků 3.2 členění zaměstnanců podle pohlaví / k / učitelé trenéři vychovatelé nepedag.prac. celkem muži 11 5 x 1 17 ženy Nemocnost: (k ) N : 288 dnů, z toho proplaceno v náhradách 224 dnů OČR : 46 dnů 5

6 4 Údaje o přijímacím řízení obor počet přihlášených na 1. termín ( ) počet přihlášených na další termíny počet odevzdaných ZL ke OA M/02 G 4 všeobecné K/41 G 4 sport. příprava G K/ Poznámka: Na G8 bylo celkem 32 přihlášených uchazečů o studium, z toho: 1. kolo 21 uchazečů 2. kolo 7 uchazečů + 2 se nedostavili 3. kolo 2 uchazeči U G4 a OA jsou ve stavu k pouze uchazeči, u kterých jsme evidovali k tomuto datu zápisový lístek. 4.1 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., 60 a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách č. 671/2005 Sb. Ředitelka vyhlásila postupně 3 kola přijímacího řízení pro žáky z 9. a 5. tříd ZŠ. Dne 30. září 2009 zveřejnila ředitelka školy na veřejné desce ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory. Rovněž v souladu se zákonem stanovila jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejnila je na www stránkách školy,na vývěsce pro veřejnost a na letácích rozdávaných zájemcům o studium. Uchazeči o studium v 1. ročnících všech oborů školy byli přijati a přijímací zkoušky se nekonaly s výjimkou talentových zkoušek pro zájemce o gymnázium se sportovní přípravou. Do 1. ročníku bylo v 1. kole přijato celkem 64 uchazečů (OA 24, G 4 všeobecné - 17, G4 programování 15, G 4 sportovní příprava 8). Do primy po přijímacích zkouškách bylo přijato 21 studentů. Uchazeči o obor SP K/41 vykonali v rámci přijímacího řízení Testy obecné kondiční připravenosti (běh 50 m, běh 3000 m, hod plným míčem, skok z místa, sed-leh, shyby výdrž). Sportovní výkonnost uchazeče byla posouzena podle umístění v žebříčku ČR (běh na lyžích a cyklistika). Ve 2. a 3. kole byli přijati uchazeči na základě totožných kritérií. V průběhu měsíců říjen 2009 leden 2010 se zúčastňovali zástupci školy spolu s výchovnou poradkyni třídních schůzek rodičů ZŠ v okrese Prachatice a Strakonice. Informovali rodiče o studiu na OA a G ve Vimperku a předávali materiály o škole. Škola uspořádala pro zájemce o studium a jejich rodiče,,informační odpoledne pro uchazeče o studium a jejich rodiče a,,dny otevřených dveří. Nově se uskutečnil též Týden otevřených dveří pro ZŠ. Škola prezentovala svoji práci a zaměření na Trhu pracovních příležitostí v Prachaticích, na Burze škol ve Strakonicích a prezentovala se v denním tisku v přílohách, které se týkaly středních škol. Tento typ prezentace byl vyhodnocen jako poměrně neúčinný, je třeba se více zaměřit na prezentaci na vlastních webových stránkách školy, které jsou uchazeči o studium hojně navštěvovány. 6

7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 hodnocení prospěchu k rekapitulace za školu (G + OA) celkový počet hodnocených žáků: 431 z toho dívky: 282 hoši: počet žáků s vyznamenáním: 104, tj. 21,85 % počet žáků, kteří prospěli: 353, tj. 74,16 % počet žáků, kteří neprospěli: 16, tj. 3,36 % počet žáků, kteří byli nehodnoceni: 5, tj. 0,63 % Průměrný prospěch: 2, rekapitulace za obory školy obory G-8 G-4 OA 7941K/ K/ K/420 Celkový počet hodnocených žáků Počet žáků s vyznamenáním 63/31,82 % 25/26,88 % 1/1,72 % 5/16,67 % 10/10,10 % Počet žáků, kteří prospěli 129/65/15 % 66/70,98 % 55/94,83 % 22/73,33 % 81/81,82 % Počet žáků, kteří neprospěli 6/3,0 % 1/1,07 % 2/3,45 % /7,07 % Počet žáků, kteří byli nehodnoceni /1,07 % /10,00 % 1/1,01 % Průměrný prospěch 1,88 2,01 2,53 2,28 2, hodnocení absence k celková absence: hod. z toho omluvená: hod. neomluvená: 270 hod. průměrná absence na žáka: 67,324 hod. 7

8 5.3 další doplnění výsledků vzdělávání a/ během školního roku žákům oboru sportovní příprava ředitelka školy po projednání s trenéry odlišně upravila organizaci vzdělávání (školský zákon č. 561/2004 Sb., 17, odst. 2). Žáci měli v průběhu školního roku celkem 583 hod. konzultací. b/ ředitelka školy ve školním roce zcela uvolnila ze zdravotních důvodů z TEV 32 žáků. c/ ve školním roce studovalo ve škole celkem 18 žáků se specifickými vzdělávacími problémy a poruchami chování, z toho 5 z nich bylo třídními učiteli a výchovným poradcem doporučeno opětovně k psychologickému šetření do PPP Prachatice. Se závěry těchto šetření a příslušným doporučením seznamovala výchovná poradkyně vyučující na poradách. Ve škole byli 3 studenti integrováni se specifickými vzdělávacími potřebami diagnostikována LMD nerovnoměrné vyzrávání CNS, porucha koncentrace pozornosti, zvýšená unavitelnost CNS, dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. PPP doporučila vytvoření IVP v CJL, ANJ, NEJ a individuální péči v dalších výukových předmětech. Dále zrakově postižený student, stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. Speciálně pedagogické centrum při speciální ZŠ pro zrakově postižené v Praze doporučilo zvýšit toleranci při úpravě písma, dbát na dostatečnou velikost písma čteného textu (14, 16), tolerovat delší časové limity a větší unavitelnost při zrakové práci. Všichni vyučující přihlíželi ke specifickým pracovním podmínkám a na pedagogických radách se pravidelně problematika projednávala. Závěr: studentovi s poruchou zraku úspěšně odmaturoval bude ze strany VP věnována náležitá pozornost budou znovu v PPP Prachatice vyšetřeni z důvodu doporučení zohlednění při vzdělávání. d/ vyhodnocení talentů roku 2009 Při hodnocení talentů roku 2009 okresu Prachatice bylo nominováno ze školy 13 úspěšných žáků v kategoriích humanitní, sportovní, umělecké technické a přírodovědné. 5.4 hodnocení chování Ve školním roce 2008/09 bylo hodnoceno ve 2. pololetí 8 žáků sníženým stupněm z chování. Důvodem bylo opakované porušování školního řádu. V průběhu roku bylo uděleno celkem 312 výchovných opatření: 79 žákům udělila ředitelka školy pochvalu, 100 žákům udělili pochvaly třídní učitelé. Za porušování školního řádu bylo uděleno 14 ředitelských důtek, 48 důtek a 67 napomenutí třídních učitelů. Během školního roku bylo uděleno 4 x podmíněné vyloučení žáků ze školy za vážné porušení školního řádu. 8

9 5.5 výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 proběhly maturitní zkoušky ve třídách: 4.OA, 4.A, 4.B a 8.G podle platných právních předpisů - vyhlášky MŠMT o ukončování studia na SŠ č. 442/1991 Sb. a vyhl. č. 672/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se MZ konaly v termínech písemná zkouška z CJL (8.G, 4.A, 4.B, 4.OA), praktická zkouška z odborných předmětů ( 4.OA) a ústní MZ (4.OA a 4.A), (4.B a 8.G) (písemná část) a (ústní část) se konal náhradní a opravný termín. Písemná část z českého jazyka a literatury se konala 7. dubna Témata písemné práce navrhli členové odborné sekce CJL a ředitelka školy v souladu s vyhl. 672/2004 Sb., 9, odst. 11 vybrala z předložených témat čtyři. Opravný termín písemné části z českého jazyka a literatury se nekonal. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ve třídě 4.OA byla tradičně dvoudenní. Zkouška se skládala ze 2 částí: 1/ účetnictví, ekonomika, výpočetní technika 2/ obchodní korespondence česká a cizojazyčná. Témata zkoušky: UCE Souvislý příklad účtování a ekonomických výpočtů v podniku PEK Zpracování písemností v podniku V účetnictví studenti řešili souvislý příklad zaměřený na prověření znalostí a dovedností získaných v ekonomických předmětech, hlavně ekonomice, účetnictví a výpočetní technice. Ve druhé části zpracovávali úkoly z oblasti písemností dodavatelsko-odběratelských, vnitropodnikových a personálních. Témata obsahovala úkoly v českém jazyce, v angličtině nebo němčině (pozvánka, objednávka, osobní dopis, ukončení pracovního poměru, zápis z porady, upomínka, tabulka, poptávka, nabídka). Návrhy témat zpracovaly učitelky z odborné sekce ekonomických předmětů a ředitelka školy z nich 1 vybrala. Obtížnost a náročnost obou částí praktické maturitní zkoušky byly zvoleny tak, aby studenti mohli prokázat v určeném časovém limitu (2 x 7 hod.) nabyté vědomosti a dovednosti ze všech odborných předmětů a výpočetní techniky. Ústní maturitní zkoušky na G a SOŠe Vimperk: třída 4. OA předsedkyně maturitní komise: Ing. Dana Křížová Gymnázium Strakonice třída 4.A předsedkyně maturitní komise: Mgr. Jana Kučerová Gymnázium Prachatice : třída 4.B předsedkyně maturitní komise: Mgr. Eva Čechová Gymnázium Český Krumlov : třída 8.G předkyně maturitní komise: Ing. Jitka Matějíková Gymnázium Prachatice 9

10 5.6 přihlášky na VŠ a VOŠ, vyhodnocení úspěšnosti Statistika umístění žáků G a SOŠe Vimperk na vysokých školách v roce G Celkem žáků 19 Celkem přihlášek 50 Přihlášených žáků 17 Umístěných žáků 14 Počet přihlášek na jednoho žáka 2,63 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 2,94 Přihlášení z celkového počtu 89,47 % Přijatých z celkového počtu 73,68 % Přijatých z počtu přihlášených 82,35 % 4.B Celkem žáků 20 Celkem přihlášek 65 Přihlášených žáků 20 Umístěných žáků 18 Počet přihlášek na celkový počet žáků 3,25 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,25 Přihlášení z celkového počtu 100,00 % Přijatých z celkového počtu 90,00 % Přijatých z počtu přihlášených 90,00 % 4.A Celkem žáků 33 Celkem přihlášek 78 Přihlášených žáků 26 Umístěných žáků 23 Počet přihlášek na celkový počet žáků 2,36 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,00 Přihlášení z celkového počtu 78,79 % Přijatých z celkového počtu 69,70 % Přijatých z počtu přihlášených 88,46 % 10

11 5.7 Uplatnění absolventů obchodní akademie (rok ukončení studia 2010) Z celkového počtu 25 studentů: - 15 VŠ (z toho 4 neekonomický obor), tj. 60 % - 2 VOŠ (neekonomické obory), tj. 8 % - 3 jazykové školy, tj. 12 % - 5 žádné studium, 3 pracují, tj. 12 %, 2 hledají práci, tj. 8 % Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce ( k ) Příjmení, jméno, titul Piherová Eva, Ing. Roučková Marie, Ing. Huřík Vojtěch, Mgr. Přehled témat vzdělávacích akcí Konference ředitelů gymnázií Seminář k zákoníku práce (Euridica Praha) Study Visit for Education Specialist ( KU-JČ) Seminář MAG (maturita G) (CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Pavel Zeman) Právo ve škole (VCVSCR Č.B.) Seminář MAG ( maturita G)( CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Zeman) Havlíčková Martina, Mgr. Daněk Tomáš, Mgr. Doubková Iva, Mgr. Duspivová Eva,Ing. Chválová Věra, Mgr. Frnochová Dana, Ing. Frühaufová Petra, Mgr. Hajník Roman, Mgr. Harantová Dagmar, Mgr. Heřta Jan Hrdinková Jaroslava, Mgr. Huříková Vendulka, Mgr. Chrstošová Anna, Ing. Jandová Ludmila, Ing. RATER matematika (CERMAT) Výuka MAT nevidomých žáků (G.Radlická 115, Pha 5) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Využití ICT - 4.využití e-learningu při distančním vzdělání(všers Č.B.) 11. On line testování znalosti žáků ( VŠČRS Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Legislativa výchovného poradenství a standardní činnost VP(a g.lila) Kyberterorizmus internetová kriminalita (VCČR Č.B) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) RATER matematika (CERMAT) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Novinky v daňovém systému ČR (FF VŠE Pha) Finanční gramotnost (svaz prům.a dopr. ČR) 11

12 Jelínková Květoslava, Mgr. ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ (ASUD)/ ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) Kovářová Jitka, Mgr. Krišková Jana, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NEJ ) (NIDV) ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ/ (ASUD) ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Soualmia Olena Kyselková Růžena, Ing. Lutovský Jiří Nová Hana, Mgr. Oulická Eva, MVDr. Pavlásek Zbyněk, Mgr. Přibylová Jitka, Mgr. Rinke Ondřej, Mgr. Skolková Olga, Mgr. Rozšiřující studium ANJ - 3. ročník Současná ruština a její proměny (Descartes) Gramar?No dread!no drill! (ANJ) (Descartes Účetní a daňové specifikace společnosti (VS Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ) (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Hodnotitel ústních zkoušek (ANJ) (NIDV) Globální problémy a ochrana životního prostředí (Bio) (VŠERS Č.B.) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) Sobčiaková Lenka, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) The Key to Perfection (Oxford University) Staňková Irena, Ing. Aktuality ve výuce ekonomiky 2010 Seminář pro předkladatele projektů a výzev GG OP VK (Ku-Jč) Slepičková Vendula, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Tláskalová Jana, Mgr. Samcová Helena, Mgr. Tomášková Miroslava, Ing. Vančura Milan, Ing. Zámečníková Zdeňka, Mgr. Žižková Jarmila, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Účetní a daňová specifikace společnosti s.r.o.(vs Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (ANJ) (NIDV) Interaktivní tabula ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ, ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky NEJ) (NIDV) 12

13 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1 a) Kalendárium školního roku Září zahájení školního roku písemná maturitní zkouška z CJL náhradní a opravný termín veřejná sbírka Světluška slavnostní otevření boulderingové stěny v TEL dny otevřených památek ve Vimperku adaptační kurzy 1. ročníků na Chatě Mládí Zadov exkurze tříd 5.G a 6.G do JE Temelín Srdíčkový den, náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek návštěvní týden pro žáky ZŠ, filmový festival NaturVision CORNY atletický pohár okresní přebor v Prachaticích exkurze třídy 3.G Kulturní památky Českých Budějovic okresní kolo přespolního běhu areál Vodník Říjen CORNY atletický pohár krajský přebor v Táboře anglické divadlo v Českých Budějovicích (dopolední) divadelní představení ve Stavovském divadle v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle v Dlouhé v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle na Vinohradech v Praze (večerní) krajské kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci exkurze třídy 2.G Kulturní památka Prachatic beseda pro dívky S tebou o tobě exkurze třídy 1.G Kulturní památky Vimperka slavnostní zahájení hostovacího školního roku v Bavorsku - MěKS Vimperk republikové finále přespolního běhu ve Žďáru n. Sázavou okresní přebor ve fotbalu v Prachaticích podzimní prázdniny 13

14 Listopad trh studijních příležitostí v Prachaticích beseda se státní zástupkyní Odpovědnost mládeže za protiprávní jednání 4.G, 5.G, 1.OA okresní přebor v plavání v Prachaticích den otevřených dveří pro uchazeče o studium projekt Jeden svět na školách 4.A, 8.G testování KEA 4.G pedagogická rada hodnocení 1. čtvrtletí školního roku zrušení výuky z důvodu chřipkové epidemie Talent okresu Prachatice slavnostní vyhlášení v MěKS třídní schůzky pro rodiče Prosinec veřejná sbírka při příležitostí Světového dne boje proti AIDS školní kolo dějepisné olympiády Srdíčkový den krajské finále SŠ ve volejbalu v Č. Budějovicích exkurze 3.OA do Prahy nákupní centra, letiště (Ohs, Scr) den otevřených dveří pro uchazeče o studium školní kolo konverzační soutěže v NEJ besedy s Policíí ČR prevence soc. patol. Jevů 3. OA, 4.OA, 3.A, 7.G vánoční představení divadla Mimotaurus: Zatracený děcko ředitelské volno pro žáky školy vánoční prázdniny Leden talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava školní kolo konverzační soutěže v NEJ talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava opravný termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů informační odpoledne pro rodiče besedy Škádlení nebo šikana 1.G, 1.A pedagogická rada hodnocení 1. pololetí školního roku den otevřených dveří pro uchazeče o studium okresní kolo dějepisné olympiády v Prachaticích 14

15 okresní kolo v basketbalu ve Vimperku okresní a krajský závod školní mládeže v běhu na lyžích areál Vodník besedy Nerazítkuj, poznávej 6.G, 2.A hodnocení 1. pololetí, vydávání vysvědčení pololetní prázdniny Únor školní kolo konverzační soutěže v ANJ - G8n besedy s Úřadem práce v Prachaticích 4.A, 4.B, 4.OA, 8.G školní kolo konverzační soutěže v ANJ SŠ školní kolo soutěže v psaní na klávesnici školní kolo biologické olympiády, kat. D školní kolo zeměpisné olympiády G8n školní kolo biologické olympiády, kat. C školní kolo zeměpisné olympiády SŠ okresní kolo konverzační soutěže v NEJ v Prachaticích beseda Třída plná pohody 1.A krajské finále ve snowboardingu na Zadově maturitní ples 4.A jarní prázdniny maturitní ples 8.G školní kolo biologické olympiády, kat. B návštěva partnerské školy G Waldkirchen 6.G besedy Mezilidská tolerance 4.G, 5.G okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v Prachaticích Jihočeský přebor v obřím slalomu ZŠ a SŠ Jč. kraje Hochficht, Smrčina maturitní ples 4.OA maturitní ples 4.B Březen školní kolo soutěže v recitaci okresní kolo v basketbalu SŠ ve Vimperku krajské kolo konverzační soutěže v NEJ v Č. Budějovicích lyžařský kurz 1.A, 5.G v Peci p. Sněžkou lyžařský kurz 2.G, 1.OA v Peci p. Sněžkou 15

16 okresní kolo soutěže v recitaci v Prachaticích besedy O kouření 1.G, 2.G návštěva partnerské školy G Waldkirechen ve Vimperku lyžařský kurz Šumava s denní docházkou okresní kolo olympiády v programování na G a SOŠe Vimperk okresní kolo olympiády v CJL v Prachaticích okresní kolo zeměpisné olympiády v Prachaticích finále celostátní soutěže Ekonomický tým na OA Hodoním matematická soutěž Klokan krajské kolo konverzační soutěže v ANJ v Č. Budějovicích besedy Vztahy, sex, AIDS 2.A, 2.OA, 3.A, 7.G sbírka pro Rebeccu adopce na dálku okrskové kolo a okresní finále v basketbalu ve Vimperku přijímací zkoušky do primy nanečisto test Scio krajské kolo matematické olympiády v Č. Budějovicích krajská soutěž v psaní na klávesnici v Č. Budějovicích okresní kolo fyzikální olympiády kat. E, F na G a SOŠe Vimperk Duben velikonoční prázdniny konkurz na roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích 2010/ písemná maturitní zkouška z CJL filmové představení Farma zvířat 1. ročníky, 5.G, 2.G, 3.G, 4.G beseda Himaláj 1.A, 5.G, 7.G, 2.A, 6.G okresní kolo matematické olympiády Z6, Z7, Z8 v Prachaticích divadelní představení Kytice v Jč. Divadle Č. Budějovice (večerní) pedagogická rada hodnocení 3. čtvrtletí školního roku krajské kolo dějepisné olympiády v Č. Budějovicích beseda Šikana 1.OA krajské kolo zeměpisné olympiády v Č. Budějovicích okresní kolo biologické olympiády, kat. C v Prachaticích kulturně vzdělávací exkurze do Polska výběr žáků školy okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 3.OA, 4.OA třídní schůzky pro rodiče 16

17 krajské kolo v basketbalu v Jindřichově Hradci mezinárodní kolo v přespolním běhu v Liptovském Mikuláši okresní kolo biologické olympiády, kat. D v Prachaticích praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 4.OA výukový program v MěKS vývoj divadla Srdíčkový den dějepisná exkurze do Terezína 4.G, 7.G projekt z CHE úpravna vody, ČOV, zpracování a zhodnocení 4.G filmové představení Na východ od ráje kolo přijímacích zkoušek do primy G hokejbal proti drogám v Prachaticích Svátek s Emilem veřejná sbírka poznávací zájezd do Anglie a Paříže výběr žáků školy exkurze do Parlamentu a Senátu ČR do Prahy 6.G Květen pedagogická rada hodnocení maturitních tříd 4.A a 4.OA krajské kolo olympiády v CJL, II. kat. v Č. Budějovicích majáles organizuje 7.G, celá škola krajské kolo olympiády v CJL, I. kat. v Č. Budějovicích týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.A týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.OA týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.G týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.B ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.OA, 8.G, 4.B odborná praxe v podnicích 2.OA, 3.OA besedy Vztahy, Mezilidská tolerance 1.A, 1.OA okresní kolo Pythagoriády ve Vimperku Červen dětský den na kole i bez kola informativní schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků G atletická soutěž II. st. ZŠ a víceletých G v Prachaticích informativní schůzky pro budoucí 1. ročníky 1.OA, prima národní kolo soutěže Evropa ve škole v Táboře 17

18 sportovně turistický kurz Lipno 3.A, 3.OA, 7.G hudebně literární odpoledne účinkují vítězové pěveckých a literárních soutěží a pěvecký sbor Canto exkurzně vzdělávací týden pro 2. ročníky Jižní Morava zájezd na divadelní představení na otáčivém hledišti v Č. Krumlově Sluha dvou pánů 1.G, 2.G,3.G, 4.G exkurze 2.OA pivovar Strakonice, Šmidingerova knihovna Strakonice, elektrárna Lipno, papírny Větřní, klášter Zlatá Koruna pedagogická rada hodnocení 2. pololetí školního roku zasedání školské rady a rady rodičů exkurze 3.G Prachovské skály, Český Ráj Zátopkova štafeta celá škola dějepisná exkurze 5.G na Klatovsko ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 7 Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce sekce CJL, HUV, VYV Plnění osnov, tematických plánů Učivo ve všech předmětech bylo probráno v souladu s učebními osnovami, tematické plány byly splněny. Přehled počtu odučených hodin v jednotlivých třídách: Český jazyk a literatura Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G G G G G G 97 dokončit lit. modernu 7.G G A A A dělená134 hoši/137 dívky 4.A B OA OA 98 3.OA OA 83 18

19 Čtyřhodinová dotace ve třetích a zvláště pak ve čtvrtých ročnících gymnázia poskytuje prostor pro práci s texty a k procvičování mluvnických a jazykových dovedností. Můžeme konstatovat, že se navýšení hodin skutečně pozitivně projevilo i v závěrečných výstupech gymnaziálních ročníků, neboť většina žáků podala u maturitní zkoušky velmi pěkné výkony. Hudební výchova a Umění a kultura hudební výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 66/67 2.G 34 3.G 32 4.G 36/35 1.A 60 5.G 60 2.A 75/75 6.G 72 Výtvarná výchova a Umění a kultura výtvarná výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 59/66 2.G 60 3.G 56 4.G 34/32 1.A 62/65 5.G 62/65 2.A 75 6.G 73/ Plnění výchovných a vzdělávacích cílů V rámci sekce byly hlavní úkoly na školní rok 2009/10 v oblasti vzdělávací, výchovné i v oblasti prezentace školy na veřejnosti splněny. Některé připomínky a postřehy: oblast vzdělávací Výuka CJL V mluvnické části jsou studenti vedeni k neustálému upevňování pravopisu a k samostatné práci. Ve slohové výuce je kladen důraz na mluvený projev a jeho rozvoj formou řečových cvičení a dále na písemné vyjadřování a grafickou úpravu písemností. V rámci literární výchovy se snažíme klást důraz na četbu, uvědomování si literárně historických souvislostí. Žáci se učí interpretaci díla a jeho analýze. Byl aktualizován seznam děl k maturitní zkoušce a je k dispozici na webových stránkách školy. Naším úkolem je samozřejmě kvalitní příprava studentů na státní maturitní zkoušku. Studenti reprezentovali školu v předmětových soutěžích a olympiádách /viz níže/. Jako doplnění k učivu zhlédli divadelní představení, která korespondují s probíranou látkou. Shrnutí: Stálým úkolem do budoucna je neustálá motivace žáků ke studiu, kladení důrazu na rozvoj písemného a ústního projevu a dále na četbu. 19

20 oblast výchovná Znovu opakujeme potřebu všímat si toho, jak se žáci chovají k sobě navzájem, jaká atmosféra ve třídě panuje, hovořit s nimi o jejich problémech již od jejich vstupu do školy. I když je to mnohdy složité, je nutné zapojit i rodiče a maximálně s nimi spolupracovat. Z hlediska výchovného a vzdělávacího se neustále snažíme o posílení vztahů ve třídě jako kolektivu, pěstování sociálního cítění, o toleranci a respektování ostatních, o neustálé vštěpování zásad slušného chování a smyslu pro správné hodnoty, o formování pozitivního vztahu ke kultuře a životnímu prostředí, o pěstování pozitivních studijních návyků a motivaci studentů o obor Výsledky maturitních zkoušek Český jazyk a literatura Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 24 1,83 4.B 17 2,71 4.A 30 2,90 4.OA 19 2,84 Podzimní termín MZ z českého jazyka a literatury: 8.G 1 student ze zdravot. důvodů 4.OA 5 studentů z důvodu špatného prospěchu 4.B 2 studenti z důvodu špatného prospěchu Hudební výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 2,00 Výtvarná výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 1, Praktické formy výuky Práce ve skupinách, v kruhu (zvláště při výuce slohu odstranění bariér, sebepoznání, osobnostní rozvoj). Samostudium listy s domácími přípravami, doplňkové texty; žáci mohou též najít materiály a zadání úloh v příslušném souboru v počítači Projekty 1) Studenti čtou a píší noviny (druhé ročníky G a SOŠe) projekt v rámci slohové výuky ve spolupráci s MF Dnes, konal se již třetím rokem. Řada prací byla uveřejněna v deníku MF Dnes. Vyučující hodnotí tento projekt velmi pozitivně, zejména pro praktické ověřování znalostí z oblasti publicistického stylu. 2) Kulturní památky města Vimperk exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 3) Kulturní památky města Prachatice třída 2.G a exkurze z hlediska historie i současnosti města, projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 4) Historie a současnost města České Budějovice celodenní exkurze třídy 3.G do krajského města; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 20

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více