Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok října

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o aktivitách a prezentaci školy Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce Hodnocení environmentálního vzdělávání ICT plán Hodnocení protidrogové prevence Školská rada Humanitární sbírky: Prezentace školy v tisku Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s odbor. org., org. zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), 10, odst. 3 a vyhlášky 15/2005 Sb. 7, zpracovala ředitelka školy Výroční zprávu o činnosti školy, Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69, za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti školy byla v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., 7, odst. 2, předložena, projednána a schválena školskou radou 14. října

3 1 Základní údaje o škole název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 identifikátor zařízení: IČ: sídlo školy: telefon: Pivovarská 69, Vimperk (sekretariát), (DM) fax: internetová stránka: zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice vedení školy: Ing. Eva Piherová ředitelka školy Ing. Marie Roučková statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Vojtěch Huřík zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a domov mládeže Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č. j

4 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Škola sdružuje: 1. gymnázium IZO počet žáků ve školním roce : obchodní akademie IZO počet žáků ve školním roce : 94 Ve školním roce škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: gymnázium: K Gymnázium K/401 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium (1.r.) studium denní délka studia 4.r K/801 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 8 r K/81 gymnázium ( r. - ŠVP) studium denní délka studia: 8 r K/405 gymnázium programování (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/420 gymnázium sportovní příprava (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium se sportovní přípravou (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. obchodní akademie: M ekonomika a podnikání M/004 obchodní akademie (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r M/02 obchodní akademie (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací školou vnitřně diferencovanou, která připravuje žáky především pro studium na VŠ. Obchodní akademie je střední odborná škola poskytující úplné středoškolské vzdělání pro výkon ekonomických činností a připravuje studenty i pro vysokoškolské studium. Na gymnázium (79-41-K/41, K/41) a obchodní akademii (63-41-M/02) jsou přijímáni žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ. Součástí čtyřletého gymnázia je v ročníku vždy jedna třída nebo část třídy zaměřena na studium výpočetní techniky a programování a část třídy se zaměřením na sportovní přípravu. Ke studiu na osmileté gymnázium (79-41-K/81) jsou přijímáni žáci po 5. třídě ZŠ. Od šk. roku byla na osmiletém gymnáziu zahájena výuka podle ŠVP,,Otevřenou školou krok za krokem. Ve školním roce ve škole studovalo v průběhu roku 431 žáků v 17 třídách /průměrný počet žáků ve třídě 25,35/. Na obchodní akademii 94 žáků (21,81 %), 187 žáků (43,39 %) na gymnáziu osmiletém a 150 žáků (34,80 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 92(21,35%) žáků na gymnáziu všeobecném, 28(6,50%) žáků se zaměřením na programování a 30(6,96%) žáků na oboru sportovní příprava - sportovní gymnázium. 4

5 2.1 přehled učebních plánů - výchovně vzdělávací program Kód Název Č. j. a datum schvalovací doložky MŠMT ČR M/004 učební plán pro OA / , K/401 učební plán pro G všeobecné /99-22, K/ K/420 učební plán pro G programování učební plán pro G sportovní příprava /99-22, schválen MŠMT ČR , č. j / /99-22, upraven MŠMT ČR , č. j / K/801 učební plán pro G osmileté /99-22, K/ K/ K/ M/02 Školní vzdělávací program,,otevřenou školou krok za krokem. ŠVP schválen školskou radou (79-81-K/81) a (79-41-K/41, K/41, M/02). 3 Přehled pracovníků školy 3.1 věkové složení pedagogického sboru /k / do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,08 roků 3.2 členění zaměstnanců podle pohlaví / k / učitelé trenéři vychovatelé nepedag.prac. celkem muži 11 5 x 1 17 ženy Nemocnost: (k ) N : 288 dnů, z toho proplaceno v náhradách 224 dnů OČR : 46 dnů 5

6 4 Údaje o přijímacím řízení obor počet přihlášených na 1. termín ( ) počet přihlášených na další termíny počet odevzdaných ZL ke OA M/02 G 4 všeobecné K/41 G 4 sport. příprava G K/ Poznámka: Na G8 bylo celkem 32 přihlášených uchazečů o studium, z toho: 1. kolo 21 uchazečů 2. kolo 7 uchazečů + 2 se nedostavili 3. kolo 2 uchazeči U G4 a OA jsou ve stavu k pouze uchazeči, u kterých jsme evidovali k tomuto datu zápisový lístek. 4.1 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., 60 a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách č. 671/2005 Sb. Ředitelka vyhlásila postupně 3 kola přijímacího řízení pro žáky z 9. a 5. tříd ZŠ. Dne 30. září 2009 zveřejnila ředitelka školy na veřejné desce ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory. Rovněž v souladu se zákonem stanovila jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejnila je na www stránkách školy,na vývěsce pro veřejnost a na letácích rozdávaných zájemcům o studium. Uchazeči o studium v 1. ročnících všech oborů školy byli přijati a přijímací zkoušky se nekonaly s výjimkou talentových zkoušek pro zájemce o gymnázium se sportovní přípravou. Do 1. ročníku bylo v 1. kole přijato celkem 64 uchazečů (OA 24, G 4 všeobecné - 17, G4 programování 15, G 4 sportovní příprava 8). Do primy po přijímacích zkouškách bylo přijato 21 studentů. Uchazeči o obor SP K/41 vykonali v rámci přijímacího řízení Testy obecné kondiční připravenosti (běh 50 m, běh 3000 m, hod plným míčem, skok z místa, sed-leh, shyby výdrž). Sportovní výkonnost uchazeče byla posouzena podle umístění v žebříčku ČR (běh na lyžích a cyklistika). Ve 2. a 3. kole byli přijati uchazeči na základě totožných kritérií. V průběhu měsíců říjen 2009 leden 2010 se zúčastňovali zástupci školy spolu s výchovnou poradkyni třídních schůzek rodičů ZŠ v okrese Prachatice a Strakonice. Informovali rodiče o studiu na OA a G ve Vimperku a předávali materiály o škole. Škola uspořádala pro zájemce o studium a jejich rodiče,,informační odpoledne pro uchazeče o studium a jejich rodiče a,,dny otevřených dveří. Nově se uskutečnil též Týden otevřených dveří pro ZŠ. Škola prezentovala svoji práci a zaměření na Trhu pracovních příležitostí v Prachaticích, na Burze škol ve Strakonicích a prezentovala se v denním tisku v přílohách, které se týkaly středních škol. Tento typ prezentace byl vyhodnocen jako poměrně neúčinný, je třeba se více zaměřit na prezentaci na vlastních webových stránkách školy, které jsou uchazeči o studium hojně navštěvovány. 6

7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 hodnocení prospěchu k rekapitulace za školu (G + OA) celkový počet hodnocených žáků: 431 z toho dívky: 282 hoši: počet žáků s vyznamenáním: 104, tj. 21,85 % počet žáků, kteří prospěli: 353, tj. 74,16 % počet žáků, kteří neprospěli: 16, tj. 3,36 % počet žáků, kteří byli nehodnoceni: 5, tj. 0,63 % Průměrný prospěch: 2, rekapitulace za obory školy obory G-8 G-4 OA 7941K/ K/ K/420 Celkový počet hodnocených žáků Počet žáků s vyznamenáním 63/31,82 % 25/26,88 % 1/1,72 % 5/16,67 % 10/10,10 % Počet žáků, kteří prospěli 129/65/15 % 66/70,98 % 55/94,83 % 22/73,33 % 81/81,82 % Počet žáků, kteří neprospěli 6/3,0 % 1/1,07 % 2/3,45 % /7,07 % Počet žáků, kteří byli nehodnoceni /1,07 % /10,00 % 1/1,01 % Průměrný prospěch 1,88 2,01 2,53 2,28 2, hodnocení absence k celková absence: hod. z toho omluvená: hod. neomluvená: 270 hod. průměrná absence na žáka: 67,324 hod. 7

8 5.3 další doplnění výsledků vzdělávání a/ během školního roku žákům oboru sportovní příprava ředitelka školy po projednání s trenéry odlišně upravila organizaci vzdělávání (školský zákon č. 561/2004 Sb., 17, odst. 2). Žáci měli v průběhu školního roku celkem 583 hod. konzultací. b/ ředitelka školy ve školním roce zcela uvolnila ze zdravotních důvodů z TEV 32 žáků. c/ ve školním roce studovalo ve škole celkem 18 žáků se specifickými vzdělávacími problémy a poruchami chování, z toho 5 z nich bylo třídními učiteli a výchovným poradcem doporučeno opětovně k psychologickému šetření do PPP Prachatice. Se závěry těchto šetření a příslušným doporučením seznamovala výchovná poradkyně vyučující na poradách. Ve škole byli 3 studenti integrováni se specifickými vzdělávacími potřebami diagnostikována LMD nerovnoměrné vyzrávání CNS, porucha koncentrace pozornosti, zvýšená unavitelnost CNS, dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. PPP doporučila vytvoření IVP v CJL, ANJ, NEJ a individuální péči v dalších výukových předmětech. Dále zrakově postižený student, stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. Speciálně pedagogické centrum při speciální ZŠ pro zrakově postižené v Praze doporučilo zvýšit toleranci při úpravě písma, dbát na dostatečnou velikost písma čteného textu (14, 16), tolerovat delší časové limity a větší unavitelnost při zrakové práci. Všichni vyučující přihlíželi ke specifickým pracovním podmínkám a na pedagogických radách se pravidelně problematika projednávala. Závěr: studentovi s poruchou zraku úspěšně odmaturoval bude ze strany VP věnována náležitá pozornost budou znovu v PPP Prachatice vyšetřeni z důvodu doporučení zohlednění při vzdělávání. d/ vyhodnocení talentů roku 2009 Při hodnocení talentů roku 2009 okresu Prachatice bylo nominováno ze školy 13 úspěšných žáků v kategoriích humanitní, sportovní, umělecké technické a přírodovědné. 5.4 hodnocení chování Ve školním roce 2008/09 bylo hodnoceno ve 2. pololetí 8 žáků sníženým stupněm z chování. Důvodem bylo opakované porušování školního řádu. V průběhu roku bylo uděleno celkem 312 výchovných opatření: 79 žákům udělila ředitelka školy pochvalu, 100 žákům udělili pochvaly třídní učitelé. Za porušování školního řádu bylo uděleno 14 ředitelských důtek, 48 důtek a 67 napomenutí třídních učitelů. Během školního roku bylo uděleno 4 x podmíněné vyloučení žáků ze školy za vážné porušení školního řádu. 8

9 5.5 výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 proběhly maturitní zkoušky ve třídách: 4.OA, 4.A, 4.B a 8.G podle platných právních předpisů - vyhlášky MŠMT o ukončování studia na SŠ č. 442/1991 Sb. a vyhl. č. 672/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se MZ konaly v termínech písemná zkouška z CJL (8.G, 4.A, 4.B, 4.OA), praktická zkouška z odborných předmětů ( 4.OA) a ústní MZ (4.OA a 4.A), (4.B a 8.G) (písemná část) a (ústní část) se konal náhradní a opravný termín. Písemná část z českého jazyka a literatury se konala 7. dubna Témata písemné práce navrhli členové odborné sekce CJL a ředitelka školy v souladu s vyhl. 672/2004 Sb., 9, odst. 11 vybrala z předložených témat čtyři. Opravný termín písemné části z českého jazyka a literatury se nekonal. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ve třídě 4.OA byla tradičně dvoudenní. Zkouška se skládala ze 2 částí: 1/ účetnictví, ekonomika, výpočetní technika 2/ obchodní korespondence česká a cizojazyčná. Témata zkoušky: UCE Souvislý příklad účtování a ekonomických výpočtů v podniku PEK Zpracování písemností v podniku V účetnictví studenti řešili souvislý příklad zaměřený na prověření znalostí a dovedností získaných v ekonomických předmětech, hlavně ekonomice, účetnictví a výpočetní technice. Ve druhé části zpracovávali úkoly z oblasti písemností dodavatelsko-odběratelských, vnitropodnikových a personálních. Témata obsahovala úkoly v českém jazyce, v angličtině nebo němčině (pozvánka, objednávka, osobní dopis, ukončení pracovního poměru, zápis z porady, upomínka, tabulka, poptávka, nabídka). Návrhy témat zpracovaly učitelky z odborné sekce ekonomických předmětů a ředitelka školy z nich 1 vybrala. Obtížnost a náročnost obou částí praktické maturitní zkoušky byly zvoleny tak, aby studenti mohli prokázat v určeném časovém limitu (2 x 7 hod.) nabyté vědomosti a dovednosti ze všech odborných předmětů a výpočetní techniky. Ústní maturitní zkoušky na G a SOŠe Vimperk: třída 4. OA předsedkyně maturitní komise: Ing. Dana Křížová Gymnázium Strakonice třída 4.A předsedkyně maturitní komise: Mgr. Jana Kučerová Gymnázium Prachatice : třída 4.B předsedkyně maturitní komise: Mgr. Eva Čechová Gymnázium Český Krumlov : třída 8.G předkyně maturitní komise: Ing. Jitka Matějíková Gymnázium Prachatice 9

10 5.6 přihlášky na VŠ a VOŠ, vyhodnocení úspěšnosti Statistika umístění žáků G a SOŠe Vimperk na vysokých školách v roce G Celkem žáků 19 Celkem přihlášek 50 Přihlášených žáků 17 Umístěných žáků 14 Počet přihlášek na jednoho žáka 2,63 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 2,94 Přihlášení z celkového počtu 89,47 % Přijatých z celkového počtu 73,68 % Přijatých z počtu přihlášených 82,35 % 4.B Celkem žáků 20 Celkem přihlášek 65 Přihlášených žáků 20 Umístěných žáků 18 Počet přihlášek na celkový počet žáků 3,25 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,25 Přihlášení z celkového počtu 100,00 % Přijatých z celkového počtu 90,00 % Přijatých z počtu přihlášených 90,00 % 4.A Celkem žáků 33 Celkem přihlášek 78 Přihlášených žáků 26 Umístěných žáků 23 Počet přihlášek na celkový počet žáků 2,36 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,00 Přihlášení z celkového počtu 78,79 % Přijatých z celkového počtu 69,70 % Přijatých z počtu přihlášených 88,46 % 10

11 5.7 Uplatnění absolventů obchodní akademie (rok ukončení studia 2010) Z celkového počtu 25 studentů: - 15 VŠ (z toho 4 neekonomický obor), tj. 60 % - 2 VOŠ (neekonomické obory), tj. 8 % - 3 jazykové školy, tj. 12 % - 5 žádné studium, 3 pracují, tj. 12 %, 2 hledají práci, tj. 8 % Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce ( k ) Příjmení, jméno, titul Piherová Eva, Ing. Roučková Marie, Ing. Huřík Vojtěch, Mgr. Přehled témat vzdělávacích akcí Konference ředitelů gymnázií Seminář k zákoníku práce (Euridica Praha) Study Visit for Education Specialist ( KU-JČ) Seminář MAG (maturita G) (CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Pavel Zeman) Právo ve škole (VCVSCR Č.B.) Seminář MAG ( maturita G)( CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Zeman) Havlíčková Martina, Mgr. Daněk Tomáš, Mgr. Doubková Iva, Mgr. Duspivová Eva,Ing. Chválová Věra, Mgr. Frnochová Dana, Ing. Frühaufová Petra, Mgr. Hajník Roman, Mgr. Harantová Dagmar, Mgr. Heřta Jan Hrdinková Jaroslava, Mgr. Huříková Vendulka, Mgr. Chrstošová Anna, Ing. Jandová Ludmila, Ing. RATER matematika (CERMAT) Výuka MAT nevidomých žáků (G.Radlická 115, Pha 5) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Využití ICT - 4.využití e-learningu při distančním vzdělání(všers Č.B.) 11. On line testování znalosti žáků ( VŠČRS Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Legislativa výchovného poradenství a standardní činnost VP(a g.lila) Kyberterorizmus internetová kriminalita (VCČR Č.B) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) RATER matematika (CERMAT) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Novinky v daňovém systému ČR (FF VŠE Pha) Finanční gramotnost (svaz prům.a dopr. ČR) 11

12 Jelínková Květoslava, Mgr. ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ (ASUD)/ ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) Kovářová Jitka, Mgr. Krišková Jana, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NEJ ) (NIDV) ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ/ (ASUD) ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Soualmia Olena Kyselková Růžena, Ing. Lutovský Jiří Nová Hana, Mgr. Oulická Eva, MVDr. Pavlásek Zbyněk, Mgr. Přibylová Jitka, Mgr. Rinke Ondřej, Mgr. Skolková Olga, Mgr. Rozšiřující studium ANJ - 3. ročník Současná ruština a její proměny (Descartes) Gramar?No dread!no drill! (ANJ) (Descartes Účetní a daňové specifikace společnosti (VS Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ) (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Hodnotitel ústních zkoušek (ANJ) (NIDV) Globální problémy a ochrana životního prostředí (Bio) (VŠERS Č.B.) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) Sobčiaková Lenka, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) The Key to Perfection (Oxford University) Staňková Irena, Ing. Aktuality ve výuce ekonomiky 2010 Seminář pro předkladatele projektů a výzev GG OP VK (Ku-Jč) Slepičková Vendula, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Tláskalová Jana, Mgr. Samcová Helena, Mgr. Tomášková Miroslava, Ing. Vančura Milan, Ing. Zámečníková Zdeňka, Mgr. Žižková Jarmila, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Účetní a daňová specifikace společnosti s.r.o.(vs Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (ANJ) (NIDV) Interaktivní tabula ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ, ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky NEJ) (NIDV) 12

13 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1 a) Kalendárium školního roku Září zahájení školního roku písemná maturitní zkouška z CJL náhradní a opravný termín veřejná sbírka Světluška slavnostní otevření boulderingové stěny v TEL dny otevřených památek ve Vimperku adaptační kurzy 1. ročníků na Chatě Mládí Zadov exkurze tříd 5.G a 6.G do JE Temelín Srdíčkový den, náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek návštěvní týden pro žáky ZŠ, filmový festival NaturVision CORNY atletický pohár okresní přebor v Prachaticích exkurze třídy 3.G Kulturní památky Českých Budějovic okresní kolo přespolního běhu areál Vodník Říjen CORNY atletický pohár krajský přebor v Táboře anglické divadlo v Českých Budějovicích (dopolední) divadelní představení ve Stavovském divadle v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle v Dlouhé v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle na Vinohradech v Praze (večerní) krajské kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci exkurze třídy 2.G Kulturní památka Prachatic beseda pro dívky S tebou o tobě exkurze třídy 1.G Kulturní památky Vimperka slavnostní zahájení hostovacího školního roku v Bavorsku - MěKS Vimperk republikové finále přespolního běhu ve Žďáru n. Sázavou okresní přebor ve fotbalu v Prachaticích podzimní prázdniny 13

14 Listopad trh studijních příležitostí v Prachaticích beseda se státní zástupkyní Odpovědnost mládeže za protiprávní jednání 4.G, 5.G, 1.OA okresní přebor v plavání v Prachaticích den otevřených dveří pro uchazeče o studium projekt Jeden svět na školách 4.A, 8.G testování KEA 4.G pedagogická rada hodnocení 1. čtvrtletí školního roku zrušení výuky z důvodu chřipkové epidemie Talent okresu Prachatice slavnostní vyhlášení v MěKS třídní schůzky pro rodiče Prosinec veřejná sbírka při příležitostí Světového dne boje proti AIDS školní kolo dějepisné olympiády Srdíčkový den krajské finále SŠ ve volejbalu v Č. Budějovicích exkurze 3.OA do Prahy nákupní centra, letiště (Ohs, Scr) den otevřených dveří pro uchazeče o studium školní kolo konverzační soutěže v NEJ besedy s Policíí ČR prevence soc. patol. Jevů 3. OA, 4.OA, 3.A, 7.G vánoční představení divadla Mimotaurus: Zatracený děcko ředitelské volno pro žáky školy vánoční prázdniny Leden talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava školní kolo konverzační soutěže v NEJ talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava opravný termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů informační odpoledne pro rodiče besedy Škádlení nebo šikana 1.G, 1.A pedagogická rada hodnocení 1. pololetí školního roku den otevřených dveří pro uchazeče o studium okresní kolo dějepisné olympiády v Prachaticích 14

15 okresní kolo v basketbalu ve Vimperku okresní a krajský závod školní mládeže v běhu na lyžích areál Vodník besedy Nerazítkuj, poznávej 6.G, 2.A hodnocení 1. pololetí, vydávání vysvědčení pololetní prázdniny Únor školní kolo konverzační soutěže v ANJ - G8n besedy s Úřadem práce v Prachaticích 4.A, 4.B, 4.OA, 8.G školní kolo konverzační soutěže v ANJ SŠ školní kolo soutěže v psaní na klávesnici školní kolo biologické olympiády, kat. D školní kolo zeměpisné olympiády G8n školní kolo biologické olympiády, kat. C školní kolo zeměpisné olympiády SŠ okresní kolo konverzační soutěže v NEJ v Prachaticích beseda Třída plná pohody 1.A krajské finále ve snowboardingu na Zadově maturitní ples 4.A jarní prázdniny maturitní ples 8.G školní kolo biologické olympiády, kat. B návštěva partnerské školy G Waldkirchen 6.G besedy Mezilidská tolerance 4.G, 5.G okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v Prachaticích Jihočeský přebor v obřím slalomu ZŠ a SŠ Jč. kraje Hochficht, Smrčina maturitní ples 4.OA maturitní ples 4.B Březen školní kolo soutěže v recitaci okresní kolo v basketbalu SŠ ve Vimperku krajské kolo konverzační soutěže v NEJ v Č. Budějovicích lyžařský kurz 1.A, 5.G v Peci p. Sněžkou lyžařský kurz 2.G, 1.OA v Peci p. Sněžkou 15

16 okresní kolo soutěže v recitaci v Prachaticích besedy O kouření 1.G, 2.G návštěva partnerské školy G Waldkirechen ve Vimperku lyžařský kurz Šumava s denní docházkou okresní kolo olympiády v programování na G a SOŠe Vimperk okresní kolo olympiády v CJL v Prachaticích okresní kolo zeměpisné olympiády v Prachaticích finále celostátní soutěže Ekonomický tým na OA Hodoním matematická soutěž Klokan krajské kolo konverzační soutěže v ANJ v Č. Budějovicích besedy Vztahy, sex, AIDS 2.A, 2.OA, 3.A, 7.G sbírka pro Rebeccu adopce na dálku okrskové kolo a okresní finále v basketbalu ve Vimperku přijímací zkoušky do primy nanečisto test Scio krajské kolo matematické olympiády v Č. Budějovicích krajská soutěž v psaní na klávesnici v Č. Budějovicích okresní kolo fyzikální olympiády kat. E, F na G a SOŠe Vimperk Duben velikonoční prázdniny konkurz na roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích 2010/ písemná maturitní zkouška z CJL filmové představení Farma zvířat 1. ročníky, 5.G, 2.G, 3.G, 4.G beseda Himaláj 1.A, 5.G, 7.G, 2.A, 6.G okresní kolo matematické olympiády Z6, Z7, Z8 v Prachaticích divadelní představení Kytice v Jč. Divadle Č. Budějovice (večerní) pedagogická rada hodnocení 3. čtvrtletí školního roku krajské kolo dějepisné olympiády v Č. Budějovicích beseda Šikana 1.OA krajské kolo zeměpisné olympiády v Č. Budějovicích okresní kolo biologické olympiády, kat. C v Prachaticích kulturně vzdělávací exkurze do Polska výběr žáků školy okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 3.OA, 4.OA třídní schůzky pro rodiče 16

17 krajské kolo v basketbalu v Jindřichově Hradci mezinárodní kolo v přespolním běhu v Liptovském Mikuláši okresní kolo biologické olympiády, kat. D v Prachaticích praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 4.OA výukový program v MěKS vývoj divadla Srdíčkový den dějepisná exkurze do Terezína 4.G, 7.G projekt z CHE úpravna vody, ČOV, zpracování a zhodnocení 4.G filmové představení Na východ od ráje kolo přijímacích zkoušek do primy G hokejbal proti drogám v Prachaticích Svátek s Emilem veřejná sbírka poznávací zájezd do Anglie a Paříže výběr žáků školy exkurze do Parlamentu a Senátu ČR do Prahy 6.G Květen pedagogická rada hodnocení maturitních tříd 4.A a 4.OA krajské kolo olympiády v CJL, II. kat. v Č. Budějovicích majáles organizuje 7.G, celá škola krajské kolo olympiády v CJL, I. kat. v Č. Budějovicích týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.A týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.OA týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.G týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.B ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.OA, 8.G, 4.B odborná praxe v podnicích 2.OA, 3.OA besedy Vztahy, Mezilidská tolerance 1.A, 1.OA okresní kolo Pythagoriády ve Vimperku Červen dětský den na kole i bez kola informativní schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků G atletická soutěž II. st. ZŠ a víceletých G v Prachaticích informativní schůzky pro budoucí 1. ročníky 1.OA, prima národní kolo soutěže Evropa ve škole v Táboře 17

18 sportovně turistický kurz Lipno 3.A, 3.OA, 7.G hudebně literární odpoledne účinkují vítězové pěveckých a literárních soutěží a pěvecký sbor Canto exkurzně vzdělávací týden pro 2. ročníky Jižní Morava zájezd na divadelní představení na otáčivém hledišti v Č. Krumlově Sluha dvou pánů 1.G, 2.G,3.G, 4.G exkurze 2.OA pivovar Strakonice, Šmidingerova knihovna Strakonice, elektrárna Lipno, papírny Větřní, klášter Zlatá Koruna pedagogická rada hodnocení 2. pololetí školního roku zasedání školské rady a rady rodičů exkurze 3.G Prachovské skály, Český Ráj Zátopkova štafeta celá škola dějepisná exkurze 5.G na Klatovsko ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 7 Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce sekce CJL, HUV, VYV Plnění osnov, tematických plánů Učivo ve všech předmětech bylo probráno v souladu s učebními osnovami, tematické plány byly splněny. Přehled počtu odučených hodin v jednotlivých třídách: Český jazyk a literatura Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G G G G G G 97 dokončit lit. modernu 7.G G A A A dělená134 hoši/137 dívky 4.A B OA OA 98 3.OA OA 83 18

19 Čtyřhodinová dotace ve třetích a zvláště pak ve čtvrtých ročnících gymnázia poskytuje prostor pro práci s texty a k procvičování mluvnických a jazykových dovedností. Můžeme konstatovat, že se navýšení hodin skutečně pozitivně projevilo i v závěrečných výstupech gymnaziálních ročníků, neboť většina žáků podala u maturitní zkoušky velmi pěkné výkony. Hudební výchova a Umění a kultura hudební výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 66/67 2.G 34 3.G 32 4.G 36/35 1.A 60 5.G 60 2.A 75/75 6.G 72 Výtvarná výchova a Umění a kultura výtvarná výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 59/66 2.G 60 3.G 56 4.G 34/32 1.A 62/65 5.G 62/65 2.A 75 6.G 73/ Plnění výchovných a vzdělávacích cílů V rámci sekce byly hlavní úkoly na školní rok 2009/10 v oblasti vzdělávací, výchovné i v oblasti prezentace školy na veřejnosti splněny. Některé připomínky a postřehy: oblast vzdělávací Výuka CJL V mluvnické části jsou studenti vedeni k neustálému upevňování pravopisu a k samostatné práci. Ve slohové výuce je kladen důraz na mluvený projev a jeho rozvoj formou řečových cvičení a dále na písemné vyjadřování a grafickou úpravu písemností. V rámci literární výchovy se snažíme klást důraz na četbu, uvědomování si literárně historických souvislostí. Žáci se učí interpretaci díla a jeho analýze. Byl aktualizován seznam děl k maturitní zkoušce a je k dispozici na webových stránkách školy. Naším úkolem je samozřejmě kvalitní příprava studentů na státní maturitní zkoušku. Studenti reprezentovali školu v předmětových soutěžích a olympiádách /viz níže/. Jako doplnění k učivu zhlédli divadelní představení, která korespondují s probíranou látkou. Shrnutí: Stálým úkolem do budoucna je neustálá motivace žáků ke studiu, kladení důrazu na rozvoj písemného a ústního projevu a dále na četbu. 19

20 oblast výchovná Znovu opakujeme potřebu všímat si toho, jak se žáci chovají k sobě navzájem, jaká atmosféra ve třídě panuje, hovořit s nimi o jejich problémech již od jejich vstupu do školy. I když je to mnohdy složité, je nutné zapojit i rodiče a maximálně s nimi spolupracovat. Z hlediska výchovného a vzdělávacího se neustále snažíme o posílení vztahů ve třídě jako kolektivu, pěstování sociálního cítění, o toleranci a respektování ostatních, o neustálé vštěpování zásad slušného chování a smyslu pro správné hodnoty, o formování pozitivního vztahu ke kultuře a životnímu prostředí, o pěstování pozitivních studijních návyků a motivaci studentů o obor Výsledky maturitních zkoušek Český jazyk a literatura Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 24 1,83 4.B 17 2,71 4.A 30 2,90 4.OA 19 2,84 Podzimní termín MZ z českého jazyka a literatury: 8.G 1 student ze zdravot. důvodů 4.OA 5 studentů z důvodu špatného prospěchu 4.B 2 studenti z důvodu špatného prospěchu Hudební výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 2,00 Výtvarná výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 1, Praktické formy výuky Práce ve skupinách, v kruhu (zvláště při výuce slohu odstranění bariér, sebepoznání, osobnostní rozvoj). Samostudium listy s domácími přípravami, doplňkové texty; žáci mohou též najít materiály a zadání úloh v příslušném souboru v počítači Projekty 1) Studenti čtou a píší noviny (druhé ročníky G a SOŠe) projekt v rámci slohové výuky ve spolupráci s MF Dnes, konal se již třetím rokem. Řada prací byla uveřejněna v deníku MF Dnes. Vyučující hodnotí tento projekt velmi pozitivně, zejména pro praktické ověřování znalostí z oblasti publicistického stylu. 2) Kulturní památky města Vimperk exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 3) Kulturní památky města Prachatice třída 2.G a exkurze z hlediska historie i současnosti města, projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 4) Historie a současnost města České Budějovice celodenní exkurze třídy 3.G do krajského města; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 20

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více