UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru"

Transkript

1 OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007) UNIVERZITA KARLOVA (UK) str. 4 HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, P. O. Box 56, Praha 4 Krč Doplnění studijního oboru Informace o studijních programech a oborech M75O4 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 5) Učitelství náboženství, etiky a filozofie (Mgr., PS, 5), str. 8 FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Nám. J. Palacha 2, Praha 1 doplnění informací Obecné informace o přijímacím řízení Odstavec III. Přihlášky ke studiu, bod 3 Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (viz. Část IV, odst. 6). str. 9 doplnění informací Den otevřených dveří: 7. ledna 2008 Informace: Webová stránka: Termín podání přihlášek: talentové zkoušky pro obory: filozofie, religionistika, estetika dějiny uměni filmová studia oborové přijímací zkoušky: od do Náhradní termín přijímací zkoušky: 25., 26. a Administrativní poplatek: 600,- Kč za přihlášku na tiskopise SEVT, 450,- Kč za přihlášku vyplněnou elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php (vytištěnou, podepsanou a zaslanou prostřednictvím pošty na adresu fakulty v daném termínu) Banka: Komerční banka Praha 1 Účet: /0100 Konstantní symbol: 379 Variabilní symbol:

2 SPECIFICKÝ SYMBOL: NEVYŽADUJE SE SWIFT: KOMB CZ PP IBAN: CZ str. 9 ruší se odstavec v levém sloupci dole, začínající: 1. Přijímací zkouška jednokolová nebo dvoukolová. Koná se v českém jazyce odstavec končí v prostředním sloupci dole textem: o kombinovatelnosti oborů, konkrétních předmětech přijímací zkoušky, doporučené literatuře apod. Viz webová stránka fakulty MASARYKOVA UNIVERZITA (MU) str. 21 PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Poříčí 9, Brno Nově vložená věta v části informací navazujícího magisterského studia Přijímací zkoušky Studijní program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy v kombinaci s druhým studijním oborem: písemný test ze základů věd o člověku a oborová zkouška z výtvarné výchovy. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (UP) str. 32 FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Křížkovského 10, Olomouc Nový studijní obor Informace o studijních programech a oborech B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) Kulturní antropologie (Bc., PS, 3) jednooborové studium Kulturní antropologie - (Bc., PS, 3) dvouoborové studium, tento obor je možno kombinovat: + Aplikovaná ekonomická studia, + Anglická filologie, + Archeologie,+ Česká filologie, + Čínská filologie, + Divadelní věda, + Francouzská filologie, + Filozofie, + Filmová věda + Historie, + Japonská filologie, + Latinská filologie, + Muzikologie, + Německá filologie + Nizozemská filologie, + Polská filologie, + Portugalská filologie, + Ruská filologie + Španělská filologie, + Ukrajinská filologie Přijímací zkouška Kulturní antropologie jednooborové i dvouoborové studium, přijímací zkouška je písemná: uchazeči jsou vybíráni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek testu ze základů společenských věd. Přijímací zkoušku organizuje společnost Scio, s. r. o. 2

3 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) str. 47 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Jírovcova 24/1347, České Budějovice Doplnění informací u studijního oboru Studijní obor: Zdravotnický záchranář (Bc., PS, 3) Bakalářské studium studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Zdravotnický záchranář je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, které přispěje k realizaci nového pojetí přednemocniční péče. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cílem bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě. Absolventi studijního oboru Zdravotnický záchranář na základě svých vědomosti a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby klienta a poskytovat neodkladnou péči postiženým všech věkových skupin v omezeném časovém intervalu na místě vzniku náhlé příhody, během transportu do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů. Absolventi studia najdou uplatnění ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci horská, báňská, vodní a na odděleních urgentních příjmů. Práce na jakékoliv záchranné službě je velmi náročná, jak po stránce psychické, tak fyzické, student je na tuto zátěž soustavně připravován po celou dobu studia v povinném předmětu Profesní tělesná výchova a během povinných kurzů a praxí na Vodní záchranné službě (VZS), Horské záchranné službě (HZS), Letecké záchranné službě. Náplní VZS je např. záchrana tonoucích, záchrana osob z plavidel, ovládání plavidel. Není tedy možné, aby uchazeč o studium byl neplavec. Náplní HZS je např. práce s lanem, slaňování, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pohyb v horském terénu, transport zraněného v horském terénu transportní techniky, vyhledávání v lavinách. Je tedy nutné, aby uchazeč o studium byl fyzicky zdatný a uměl lyžovat. Další podmínkou studia je vlastnictví řidičského průkazu skupiny B, C. Nevlastní-li uchazeč o studium řidičský průkaz, je povinen jej získat během studia. Teoretická výuka je v nabídce povinně volitelných předmětů fakulty, praktickou výuku jízdy je student povinen získat na vlastní náklady. Doplnění informací o přijímacím řízení u studijního oboru Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (Bc., KS, 3) Přijímací řízení 3

4 Ke studiu do studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), organizovaných společností s. r. o., (dále jen společnost Scio) v období od do Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku formou testu z obecných studijních předpokladů, biologie, fyziky a chemie. 1. K přijímacímu řízení ke studiu v oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny v prezenční formě studia budou pozváni uchazeči pouze tehdy, bude-li mít zájem o studium ve zmíněném oboru minimálně 50 uchazečů, tj. do uzavření přijímání přihlášek bude podáno minimálně 50 přihlášek. 2. Studium ve studijním oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny v prezenční formě studia v akademickém roce 2008/2009 bude zahájen pouze tehdy, zapíšou-li se a posléze i nastoupí ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů. Počet přijímaných uchazečů: prezenční studium: 20 kombinované studium: 30 Doplnění informací o přijímacím řízení u studijního oboru Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (Mgr., PS, KS, 2) Přijímací řízení Ke studiu do navazujícího magisterského programu ve studijním oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium v oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo v příbuzných bakalářských oborech, tj. bakalářských oborech se zdravotně sociálním zaměřením nebo bakalářských oborech se sociálním zaměřením a splnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči o studium skládají písemné zkoušky z teorie a metody sociální práce, z veřejného zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Přijímací řízení bude odpuštěno uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium ve studijním programu Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo obor Prevence a rehabilitace sociální patologie na Zdravotně sociální fakultě JU se studijním průměrem za celé předcházející studium do 1,20. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (UJEP) str. 55 Změna názvu fakulty Od 1. ledna 2008 je změněn název "Fakulty užitého umění a designu" na "Fakultu umění a designu" Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 4

5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) str. 68 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Syllabova 19, Ostrava 3 Informace o novém studijním oboru B 6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., KS, 3) Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací (Bc., KS, 3) Prodloužení platnosti akreditace studijního oboru U bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotnický záchranář (Bc., PS, 3) je prodloužena platnost akreditace do SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) str. 69 FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ (FPF) Bezručovo nám. 13, Opava Doplnění informací u obecných informací o přijímacím řízení Nevyžadujeme lékařské potvrzení (v výjimkou studijních oborů Všeobecná sestra a Lázeňství a turismus) Nové akreditované studijní programy a studijní obory Fakulta vypisuje přijímací řízení v nově akreditovaných studijních programech a oborech: Bakalářské studium B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3) Lázeňství a turismus (Bc., PS, 3), Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 80 Přijímací zkoušky PZ: všeobecný kulturně-společenský přehled zaměřený zejména na znalosti z oblasti geografie a historie na úrovni absolventa středoškolského studia, schopnost logického myšlení. Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní jako samostatní pracovníci ve funkcích středního managementu v lázeňských institucích a dalších obdobných zařízeních poskytujících léčebnou a relaxační péči, v cestovních kancelářích a agenturách, a to jak přímo v samotném provozu, tak i v ekonomickém, obchodním či finančním úseku zařízení, v turistických informačních centrech, regionálních agenturách a obdobných institucích, v dopravních společnostech, v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v propagačních a reklamních agenturách, v hospodářských komorách, v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v oblasti poskytování služeb, v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního rozvoje, ve školách jako učitelé odborných praktických předmětů a praxe po doplnění pedagogického studia. Navazující magisterské studium N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, 2)

6 Knihovnictví se zaměření na veřejné knihovny komunitního typu (Mgr., PS, 2) Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30 Přijímací zkoušky PZ: písemný test, který vychází z obsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Knihovnictví, jazykový test z angličtiny nebo němčiny ÚZ: je zaměřená na motivaci ke studiu a na všeobecný rozhled studenta ve studované problematice Uplatnění absolventů Absolvent studia se uplatní jako řídící pracovník veřejných knihoven (všech úrovní řízení), redaktor, referenční specialista, lektor besed a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, tiskový mluvčí veřejných knihoven a kulturních institucí atd. str. 70 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ (OPF) Univerzitní nám, 1934/3, Karviná Doplnění informací Podmínky prominutí přijímací zkoušky pro bakalářské studium Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, ve stanoveném termínu pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení a dosáhnout v testu Obecných studijních předpokladů konaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek 25. harmonizovaného percentilu a více. Pro první kolo přijímací řízení budou započítávány výsledky z těchto termínů Národních srovnávacích zkoušek - 9. února 2008, 29. března 2008 a 1. května Pro druhé kolo přijímací řízení budou započítávány výsledky z těchto termínů Národních srovnávacích zkoušek - 9. února 2008, 29. března 2008, 1. května 2008 a 31. května Výsledek Národních srovnávacích zkoušek uchazeč doloží úředně ověřenou kopii certifikátu, vydaného příslušným organizátorem testů. UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (UHK) str. 77 Změna názvu fakulty Od 1. prosince 2007 je změněn název Fakulty humanitních studií na Univerzitě Hradec Králové na Filozofickou fakultu. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO (VFU BRNO) str. 78 FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE (FVHE) Oprava termínu přijímací zkoušky u magisterského studijního programu M4302 Veterinární hygiena a ekologie (MVDr., PS, 6) Oprava termínu z na

7 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (ČVUT) str. 81 FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (FBMI) Nám. Sítná 3105, Kladno Změna v podmínkách přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky zajišťuje společnost s. r. o., u které se uchazeč individuálně přihlašuje (a to buď na stránkách nebo telefonicky na čísle ) k Národní srovnávací zkoušce (dále jen NSZ). Po svém přihlášení obdrží uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám neposílá. Uchazeč musí absolvovat NSZ a to 1) z obecných studijních předpokladů (OSP) a 2) z matematiky nebo přírodních věd podle svého uvážení s tím, že pokud si zvolí přírodní vědy, je třeba v rámci tohoto předmětu absolvovat oddíly testu biologie a fyzika. NSZ musí být vykonána v období od do V případně, že uchazeč absolvuje více kol NSZ z uvedených předmětů, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Certifikát o výsledku NSZ není vyžadován, výsledky jsou předávány fakultě přímo společností s. r. o., každý uchazeč však musí společnosti s. r. o. poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Těm studentům, kteří absolvovali NSZ ve výše uvedeném termínu, budou přijati, zapíší se a budou studenty k 30. listopadu 2008, bude refundována část nákladů za přijímací řízení ve výši 750,- Kč. NSZ probíhají v těchto termínech: Testy obecných studijních předpokladů: (přihlásit se musí do ) (přihlásit se musí do ) (přihlásit se musí do ) (přihlásit se musí do ) Testy z Matematiky: (přihlásit se musí do ) (přihlásit se musí do ) Testy z Přírodních věd: (přihlásit se musí do ) (přihlásit se musí do ) K NZS je třeba se přihlásit s dostatečným předstihem, jinak by se mohlo stát, že uchazeč bude muset skládat NSZ v jiné lokalitě, než tam, kde původně chtěl. Nehrozí ale, že by se na zkoušky nedostal, pokud se přihlásí ve výše uvedených termínech. Testy je možné skládat i před podáním přihlášky ke studiu. Místa NZS: Bratislava Teplice Strakonice Brno Ústí nad Labem Svitavy Břeclav Zlín Šumperk České Budějovice Žilina Tábor Domažlice Ostrava Košice Frýdek Místek Otrokovice Liberec Hradec Králové Pardubice Nový Jičín Jihlava Plzeň Olomouc Karlovy Vary Praha Opava 7

8 Kladno Prostějov Kolín Příbram Do 12. června 2008 musí všichni uchazeči předložit na studijní oddělení FBMI maturitní vysvědčení nebo zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (cizinci originál nebo ověřenou kopii nostrifikační doložky netýká se SR). str. 89 UNIVERZITA PARDUBICE (UPa) Změna názvu fakulty Od 1. ledna 2008 je zřízena na Univerzitě Pardubice nová fakulta s názvem Fakulta elektrotechniky a informatiky. str. 115 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. (VŠVSMV) Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice Změna názvu vysoké školy Soukromá vysoká škola oficiálně změnila svůj název z Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. na Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. str. 120 Změna adresy vysoké školy VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A TERITORIÁLNÍCH STUDIÍ V PRAZE, o. p. s. Změnila adresu školy na Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7. Seznam použitých zkratek B - bakalářský studijní program N - navazující magisterský studijní program M - magisterský studijní program PS - prezenční forma studia KS - kombinovaná forma studia PZ - písemná zkouška ÚZ - ústní zkouška Bc. - bakalář Mgr. - magistr Ing. - inženýr Příklad: B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3) B - Bakalářský studijní program, kód studijního programu, Gastronomie, hotelnictví a turismus - název studijního programu Lázeňství a turismus (Bc., PS, 3), Studijní obor Lázeňství a turismus - absolventům je udělován akademický titul bakalář, prezenční forma studia, se standardní dobou studia 3 roky, obor je akreditován do

9 9

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 Praha 2006 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Národní ústav

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více