VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 1. DEFINICE POJMŮ V těchto všeobecných pojistných podmínkách platí následující definice: Administrátor: Klikpojisteni.cz, a.s.,se sídlem Lyčkovo náměstí 508/7, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka Telefon: Administrátor jedná jako pojišťovací agent pojistitele. Den splatnosti pojistného: Den, kdy je pojistné splatné podle přehledu pojištění. Den ukončení pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém dojde k ukončení pojištění bez výplaty pojistného plnění, bude-li pojištěný (pojištění) stále naživu. Den počátku pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém pojištění nabývá účinnosti. Formulář žádosti: Dokument, který byl podepsán pojistníkem (pojistníky) a/nebo pojištěným (pojištěnými) nebo byl vyplněn online prostřednictvím internetového portálu administrátora Jaderný, biologický a chemický terorismus: Každé jednání, včetně použití síly a/nebo násilí nebo jeho hrozby, osoby nebo skupiny osob, která jedná sama za sebe nebo jménem a ve spojení s jednou nebo více organizacemi nebo vládami nebo státními orgány, a které sleduje politické, náboženské, ideologické nebo podobné cíle s cílem vykonávat nátlak na vládu a/nebo šířit strach mezi obyvatelstvem nebo jeho částí, a které vyplývá přímo či nepřímo z použití jaderných, biologických nebo chemických látek. Nehoda: Náhlá a náhodná síla mající vliv na organismus pojištěného (pojištěných) během trvání pojistné doby. Tato skutečnost nastává mimo vliv pojistníka (pojistníků), pojištěného (pojištěných) a obmyšlené osoby (osob). Tato skutečnost je rovněž přímo medicínsky určitelná a má za následek vážné poškození organismu pojištěného (pojištěných). Obmyšlená osoba: Osoba nebo osoby, jimž má být vyplaceno pojistné plnění. Pojistitel: Quantum Leben AG se sídlem Vaduz, Städtle 18, 9490, Lichtenštejnsko. Pojistka: Písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem skládající se z formuláře žádosti, přehledu pojištění, těchto všeobecných pojistných podmínek a případných dalších pojistných podmínek. Pojistná doba: Období mezi dnem počátku pojištění a dnem ukončení pojištění. Pojistná smlouva: Smlouva týkající se životního pojištění. Pojistné: Částky uvedené v přehledu pojištění, které jsou splatné pojistiteli pojistníkem na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění: Pojistná částka, kterou má pojistitel vyplatit v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný: Fyzická osoba (osoby), na jejíž život (jejichž životy) se vztahuje pojištění dle pojistné smlouvy. Pojistník: Osoba (osoby), která uzavírá (které uzavírají) pojistnou smlouvu s pojistitelem nebo jeho právním nástupcem (nástupci). Přehled pojištění: Přehled plnění dle pojistné smlouvy, splátek pojistného a případných zvláštních podmínek týkajících pojistné smlouvy. 2. PODKLADY POJIŠTĚNÍ 2.1 Informace a podklady poskytnuté pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným, mimo jiné ve formuláři žádosti, v lékařském dotazníku (dotaznících) a zdravotním výkazu (výkazech), tvoří výchozí dokumentaci pojištění a jsou považovány za součást pojistné smlouvy. Tyto informace obsahují mimo jiné demografické informace a informace o životním stylu pojištěného. Informace dodané pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným musí být pravdivé a úplné. Poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací může mít za následek odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy nebo odmítnutí či snížení 2.2 Pojistník musí před uzavřením pojistné smlouvy informovat pojistitele o všech skutečnostech, kterých si je vědom nebo kterých by si měl být za rozumných předpokladů vědom a o kterých je mu známo nebo by mu mělo být známo, že na nich může záviset rozhodnutí pojistitele, zda uzavře pojistnou smlouvu a pokud ano, za jakých podmínek.

2 2.3 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat na pojistníkovi a/nebo pojištěném, aby mu předložené informace doložil příslušnými dokumenty, a to ještě před tím, než bude pojistná smlouva uzavřena. Nebudou-li takové dokumenty pojistiteli poskytnuty ani během 1 (slovy: jednoho) měsíce po uzavření pojistné smlouvy, vyhrazuje si pojistitel právo učinit opatření, která uzná za vhodné, v jejichž rámci bude zvážena relevance příslušných informací. Tato opatření mohou zahrnovat odstoupení od pojistné smlouvy nebo snížení 2.4 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, má pojistitel právo odstoupit od pojistné smlouvy nebo snížit pojistné plnění. 2.5 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, není pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, pokud by pojistnou smlouvu při znalosti relevantních skutečností neuzavřel. Pokud by neuvedení takových skutečností vedlo ke stanovení vyššího pojistného, nižšího pojistného plnění nebo jiných podmínek pojištění, je pojistitel oprávněn pojistné plnění poměrně snížit. 2.6 Je-li nesprávně uveden věk pojištěného, může být pojistné plnění, které je splatné dle pojistné smlouvy, sníženo v poměru zaplacené výše pojistného k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správný věk pojištěného. 2.7 Dojde-li ke ztrátě pojistky, vydá pojistitel na písemnou žádost pojistníka duplikát pojistky. Práva z původní pojistky nelze dále uplatňovat. 2.8 Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli kdykoliv po zvýšení takového pojistného rizika (bez ohledu na lhůtu, kdy se o takovém zvýšení rizika pojistitel dozvěděl) právo navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne jeho doručení. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle předchozí věty, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle předchozí věty. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 2.9 V souvislosti se změnami podmínek, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného (s výjimkou změny věku či zdravotního stavu pojištěného), je pojistitel oprávněn upravit výši pojistného. Pojistitel bude v takovém případě informovat pojistníka o nové výši pojistného nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím datem splatnosti pojistného. Pokud pojistník s nově navrhovanou výší pojistného nesouhlasí, je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění v takovém případě zanikne po uplynutí doby, na kterou již bylo zaplaceno pojistné, pokud se pojistitel a pojistník nedohodnou jinak. 3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti platí kdekoliv na světě a za jakýchkoliv podmínek s výjimkou případů uvedeným v pojistce, v pojistné smlouvě a v těchto všeobecných podmínkách. 4. ZAČÁTEK, DOBA TRVÁNÍ A KONEC POJIŠTĚNÍ 4.1 Začátek pojištění: Pojistná rizika jsou kryta ode dne počátku pojištění uvedeného v přehledu pojištění. 4.2 Výpověď na počátku pojištění: Pojistník i pojistitel mají právo pojistnou smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva skončí uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů po doručení písemné výpovědi druhé straně. Již zaplacené pojistné bude v takovém případě vráceno. 4.3 Konec pojištění: Kromě případů dále uvedených v těchto všeobecných pojistných podmínkách pojištění skončí v následujících případech: a. v den ukončení pojištění; b. v den úmrtí pojištěného; c. poslední den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pojištěný dosáhl věku 80 let; d. pokud pojistník nezaplatí splatné pojistné, v den následujícím po uplynutí dodatečné lhůty určené pojistitelem pro zaplacení splatného pojistného v upomínce platby. Dodatečná lhůta pro takové zaplacení nesmí být kratší než jeden (1) měsíc. Pojistitel je povinen informovat pojistníka o možném ukončení pojištění, pokud nebude pojistné v dodatečné lhůtě zaplaceno; e. kromě případů uvedených výše dojde k ukončení pojištění rovněž v den splatnosti pojistného, pokud pojistitel obdržel od pojistníka písemnou výpověď pojistné smlouvy doporučeným dopisem, a to nejméně 6 (slovy: šest) týdnů přede dnem splatnosti pojistného. Dnem splatnosti pojistného v případě měsíčního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho měsíce, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění. Dnem splatnosti pojistného v případě ročního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho roku, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění; f. pokud jsou pohledávky z pojistné smlouvy zastaveny

3 ve prospěch třetí osoby (zástavního věřitele), je pojistitel povinen informovat takovou osobu o ukončení pojištění. 4.4 Hodnota odkupného v případě tohoto pojištění bude vždy nulová. 5. NEKUŘÁCKÁ SAZBA 5.1 Pojistník má právo na nekuřáckou sazbu, pokud: a. Přede dnem počátku pojištění pojištěný prohlásí, že nekouřil ani jinak neužíval tabák (cigarety, doutníky, dýmku ani jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let bezprostředně před uzavřením pojistné smlouvy; b. Po dni počátku pojištění přestal pojištěný kouřit nebo jinak užívat tabák (cigarety, doutníky, dýmku či jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let. Pojistník musí v tomto smyslu pojistitele písemně informovat. Nekuřácká sazba vstoupí v účinnost od prvního dne následujícího po doručení takového prohlášení pojistiteli. Pojistitel si vyhrazuje právo během uzavírání pojištění nebo během jeho trvání požádat pojištěného (pojištěné), aby podstoupil (podstoupili) nikotinový test. Pojištěný (pojištění) ztrácí právo na použití nekuřácké sazby, pokud pro takový nikotinový test neposkytne (neposkytnou) požadovanou součinnost. c. Pojistník je povinen okamžitě písemně informovat pojistitele o skutečnosti, že pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel upraví pojistné od prvního následujícího dne splatnosti pojistného poté, kdy pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel bude pojistníka informovat o nové výši pojistného nejméně 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného ročně a nejméně 2 (slovy: dva) týdny před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného měsíčně. d. Vyjde-li po smrti pojištěného najevo, že pojistník (již) nebyl oprávněn k nekuřácké sazbě a neinformoval v tomto smyslu písemně pojistitele, je pojistitel oprávněn poměrně snížit pojistné plnění. 6. VŠEOBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 6.1 Pojištění nekryje smrt a žádné pojistné plnění nebude vyplaceno nebo pojistné plnění bude poměrně sníženo v případě, že: a. se stane zřejmým, že při uzavírání pojistné smlouvy byly pojistiteli poskytnuty jedna či více nesprávných informací o zdraví pojištěného nebo stane-li se zřejmým, že pojistník jinak jedná nebo jednal tak, že došlo k porušení povinností dle článku 2 těchto všeobecných pojistných podmínek; b. pojištěný zemře v důsledku trestného činu a/nebo v důsledku úmyslného jednání či vědomé nedbalosti obmyšlené osoby; uvedené platí, pokud by pojistné plnění bylo přímo nebo nepřímo určeno takové obmyšlené osobě; c. smrt nastane v důsledku: - účasti pojištěného ve válečných operacích jako vojáka ve válečných zónách, během válečných misí a humanitárních misí; - sebevraždy nebo pokusu o ni; to platí pouze tehdy, pokud k sebevraždě (pokusu o ni) došlo do dvou (2) let po uzavření nebo obnovení pojištění; - letecké havárie, pokud pojištěný nebyl účastníkem této události jako: - cestující letadla; - člen pravidelné letové posádky (kromě zkušebního pilota); - zaměstnanec civilní letecké společnosti; - člen záložního personálu ozbrojených sil využívaný pro opakované cvičení; nebo - civilní pilot letadla za předpokladu, že k tomu byl ze zákona oprávněn. 7. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K POJISTNÉMU PLNĚNÍ A JEHO PŘIJETÍ 7.1 Pojistné plnění splatné pojistitelem z pojištění bude vyplaceno obmyšlené osobě (osobám) uvedené (uvedeným) pro tento účel v pojistce. 7.2 Pokud byla určena více než jedna obmyšlená osoba, jsou jejich podíly uvedeny v pojistce. Nejsou-li v pojistce žádné podíly určeny, budou podíly všech obmyšlených osob stejné. 7.3 Pokud obmyšlená osoba zemře dříve, než se pojistné plnění, které ji bylo určeno, stane splatným, její právo na pojistné plnění přejde na jejího právního nástupce v souladu s platnými právními předpisy. 7.4 Obmyšlená osoba nemá právo na výplatu pojistného plnění, pokud úmyslně nebo s vědomou nedbalostí způsobila smrt pojištěného nebo se na takovém jednání podílela. 7.5 Obmyšlená osoba může přijmout oprávnění k výplatě pojistného plnění na základě písemného sdělení pojistiteli podepsaného jí nebo pojistníkem. Pojistitel toto přijetí zaznamená na pojistce. 8. VÁLEČNÉ RIZIKO A TERORISMUS 8.1 Od okamžiku, kdy jedna nebo více částí území patřících pod jurisdikce států Evropské unie vstoupí do válečného stavu (bez ohledu na to, zda je pojištěný

4 v takovém okamžiku v ozbrojených silách nebo nikoliv), bude pojistné plnění sníženo na 10 % částky pojistného plnění platného v takovém okamžiku, a to po dobu, kdy bude válečný stav trvat. 8.2 Pravidla uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí, pokud bude pojistiteli uspokojivě do 6 (slov: šesti) měsíců po ukončení válečného stavu (avšak nejpozději při uplatnění nároku na pojistné plnění) prokázáno, že během období uvedeného v předchozím odstavci a jinak během celé doby trvání válečného stavu pojištěný pobýval na území jednoho nebo více států Evropské unie, který nebyl nebo které nebyly během tohoto období ve válečném stavu a kde během tohoto období nedošlo k válečným operacím. 8.3 Existenci a období trvání a ukončení válečného stavu ve smyslu tohoto článku stanoví Parlament České republiky. 8.4 Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud ke smrti pojištěného došlo přímo nebo nepřímo v důsledku jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jakéhokoliv jednání učiněného za účelem kontroly, prevence nebo potlačení jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jednání jinak souvisejícího s jaderným, biologickým nebo chemickým terorismem. 9. PLACENÍ POJISTNÉHO 9.1 První pojistné je splatné ke dni počátku pojištění. Každé další pojistné je splatné v den splatnosti pojistného. V případě pojištění s opakujícími se měsíčními nebo ročními platbami pojistného musí být pojistné placeno bankovním převodem. 9.2 Nebude-li splatné pojistné z jakéhokoliv důvodu zaplaceno, je pojistník povinen zaplatit pojistné plus zákonný úrok z prodlení z téže částky ve lhůtě jednoho (1) měsíce po obdržení upomínky k zaplacení pojistného. Dále je pojistník povinen v téže lhůtě uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky vzniklé administrátorovi do dne úhrady. 10. ZÁSTAVA, VÝPŮJČKA A VRÁCENÍ POJISTNÉHO 10.1 Pojistník může převést práva a povinnosti nebo zastavit pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy ve prospěch jiné osoby. Převod, doplnění, zastavení nebo změna pojistné smlouvy nabude účinnosti okamžikem zaznamenání takové skutečnosti pojistitelem v pojistce Pojistník není oprávněn si na pojištění půjčovat peníze. 11. NÁHRADA NÁKLADŮ A DANÍ 11.1 Náklady vynaložené na lékařské vyšetření hradí pojistník. Takové náklady zahrnují též náklady vzniklé v důsledku lékařského vyšetření v souvislosti s obnovením platnosti pojištění S výjimkou plateb uvedených v článku 11.3 má pojistitel v souvislosti s pojištěním právo účtovat pojistníkovi úhradu veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je pojistník povinen nebo v jejichž případě pojistitel podléhá zákonné povinnosti srážky vůči pojistníkovi. Pojistitel tak může učinit mimo jiné prostřednictvím srážky z 11.3 Pokud pojistiteli vznikne povinnost zaplatit pojistné plnění, podléhá obmyšlená osoba (osoby) zdanění výhradně v České republice. Případné (daňové) odvody v tomto smyslu do zahraničí jdou k tíži pojistitele. 12. PROMLČENÍ Právo na pojistné plnění se promlčí uplynutím deseti (10) let. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok ode dne, ve kterém došlo k události vedoucí ke vzniku práva na výplatu 13. ZMĚNA POJISTNÍKA Práva a povinnosti pojistníka mohou být převedena na třetí osobu. Změna pojistníka nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji pojistitel zaznamená na pojistce. 14. ZMĚNA OBMYŠLENÉ OSOBY Během života pojištěného je pojistník oprávněn změnit obmyšlenou osobu. Změna obmyšlené osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně pojistiteli. 15. ZMĚNA ADRESY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 15.1 Korespondence pojistníkovi (pojistníkům), pojištěnému (pojištěným) a obmyšlené osobě (osobám) bude probíhat výhradně v českém jazyce Pojistník je povinen informovat pojistitele do jednoho (1) měsíce o každé změně adresy pojistníka a pojištěného. Oznámení pojistitele pojistníkovi se zasílají přímo na poslední adresu pojistníka, která je pojistiteli známa V případě oznámení pojistitele a/nebo administrátora osobě zajímající se o uzavření pojištění postačuje forma obyčejného dopisu zaslaného na poslední adresu, která byla pojistiteli takovou osobou sdělena Korespondence pojistiteli musí být zasílána na adresu: Quantum Leben AG Klikpojisteni.cz, a.s. (administrátor) Prvního pluku 347/12a Praha 8 - Karlín Česká republika 15.5 Pojistitel a administrátor budou zpracovávat osobní údaje dodané pojistníkem na formuláři žádosti vyhotovení pojistné smlouvy. Pro účely vyhotovení pojistné smlouvy je nebo může být nutný datový přenos osobních údajů do jiných zemí, včetně zemí

5 mimo Evropskou unii. Uzavřením pojistné smlouvy pojistník a pojištěný výslovně souhlasí s datovým přenosem osobních údajů do takových jiných zemí. Pojistitel a administrátor jsou povinni učinit veškeré možné kroky, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze společnostmi, které zabezpečují dostatečnou a vyhovující úroveň zpracování. Zpracování osobních údajů musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 16. OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 16.1 Pojistník a obmyšlená osoba jsou povinni informovat pojistitele o úmrtí pojištěného bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) měsíců od okamžiku, kdy dojde k úmrtí Pojistitel je povinen přijmout a zpracovat oznámení o úmrtí i v případě pozdního oznámení, pokud takové oznámení bylo učiněno opožděně z důvodu vyšší moci a pojistitel nebyl z důvodu pozdního oznámení dotčen na svých zájmech. 17. POJISTNÉ PLNĚNÍ 17.1 Je-li pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, uhradí pojistitel pojistné plnění do 15 (slovy: patnácti) dnů po ukončení jeho šetření události, na jejímž základě došlo ke vzniku povinnosti poskytnout pojistné plnění V případě úmrtí pojištěného se výše pojistného plnění určí následovně: a. v případě pojištění na pevnou pojistnou částku bude pojistné plnění odpovídat pojistné částce uvedené v přehledu pojištění; b. v případě pojištění s lineárně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce vypočítané jako počáteční pojistná částka vydělená počtem měsíců pojistné doby a následně násobená počtem celých měsíců zbývajících ode dne úmrtí do dne ukončení pojištění; c. v případě pojištění s anuitně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce, která se vypočítá na základě anuitního splátkového kalendáře s úrokovou sazbou uvedenou v přehledu pojištění Pojistné plnění se sníží o případně splatné pojistné a/nebo náklady, které jdou k tíži pojistníka Pojistitel je vždy oprávněn vymáhat zpět neoprávněně vyplacená pojistná plnění Pojistné plnění se hradí na účet vedený u bankovního ústavu v České republice určený osobou oprávněnou k výplatě 18. POVINNOST PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI S NÁROKEM NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 18.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud obdrží následující dokumenty a potvrdí existenci nároku na poskytnutí pojistného plnění: a. originál výpisu z matriky úmrtí nebo jiné úřední osvědčení o úmrtí (úmrtní list) pojištěného; b. potvrzení obmyšlené osoby a/nebo lékaře o příčině úmrtí pojištěného; c. písemnou žádost o poskytnutí pojistného plnění, na které musí být uvedeno jméno a datum narození obmyšlené osoby (osob), které musí odpovídat údajům uvedeným na pojistce, a číslo bankovního účtu (účtů), na který má být pojistné plnění uhrazeno Pojistitel je oprávněn si poskytnutou dokumentaci ponechat. Pojistitel je oprávněn požadovat nebo shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro účely potvrzení nároku na pojistné plnění nebo určení rozsahu Dokud pojistiteli nebudou takové informace nebo dokumenty poskytnuty, je oprávněn výplatu pojistného odložit nebo pozastavit. 19. ROZHODNÉ PRÁVO Toto pojištění se řídí českým právem. Spory týkající se pojistné smlouvy podléhají pravomoci příslušných soudů v České republice. 20. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM Pro pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu na dálku se uplatní následující zvláštní pravidla: a. Pojistná doba pojištění nesmí přesáhnout jeden (1) rok; b. Pojistná smlouva se uzavírá zaplacením pojistného, které je uvedeno v návrhu pojistné smlouvy poskytnutém pojistitelem pojistníkovi; c. Pojištění bude automaticky prodlužováno každý výroční den pojištění, pokud pojistník nedoručí pojistiteli nejméně šest (6) týdnů před takovým výročním dnem písemné oznámení sdělující, že si pojistník nepřeje v pojištění pokračovat. Nebude-li takové oznámení pojistiteli v uvedené lhůtě doručeno, bude pojištění prodlouženo za stejných podmínek a na stejnou pojistnou dobu, jako předchozí pojištění.

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více