VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 1. DEFINICE POJMŮ V těchto všeobecných pojistných podmínkách platí následující definice: Administrátor: Klikpojisteni.cz, a.s.,se sídlem Lyčkovo náměstí 508/7, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka Telefon: Administrátor jedná jako pojišťovací agent pojistitele. Den splatnosti pojistného: Den, kdy je pojistné splatné podle přehledu pojištění. Den ukončení pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém dojde k ukončení pojištění bez výplaty pojistného plnění, bude-li pojištěný (pojištění) stále naživu. Den počátku pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém pojištění nabývá účinnosti. Formulář žádosti: Dokument, který byl podepsán pojistníkem (pojistníky) a/nebo pojištěným (pojištěnými) nebo byl vyplněn online prostřednictvím internetového portálu administrátora Jaderný, biologický a chemický terorismus: Každé jednání, včetně použití síly a/nebo násilí nebo jeho hrozby, osoby nebo skupiny osob, která jedná sama za sebe nebo jménem a ve spojení s jednou nebo více organizacemi nebo vládami nebo státními orgány, a které sleduje politické, náboženské, ideologické nebo podobné cíle s cílem vykonávat nátlak na vládu a/nebo šířit strach mezi obyvatelstvem nebo jeho částí, a které vyplývá přímo či nepřímo z použití jaderných, biologických nebo chemických látek. Nehoda: Náhlá a náhodná síla mající vliv na organismus pojištěného (pojištěných) během trvání pojistné doby. Tato skutečnost nastává mimo vliv pojistníka (pojistníků), pojištěného (pojištěných) a obmyšlené osoby (osob). Tato skutečnost je rovněž přímo medicínsky určitelná a má za následek vážné poškození organismu pojištěného (pojištěných). Obmyšlená osoba: Osoba nebo osoby, jimž má být vyplaceno pojistné plnění. Pojistitel: Quantum Leben AG se sídlem Vaduz, Städtle 18, 9490, Lichtenštejnsko. Pojistka: Písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem skládající se z formuláře žádosti, přehledu pojištění, těchto všeobecných pojistných podmínek a případných dalších pojistných podmínek. Pojistná doba: Období mezi dnem počátku pojištění a dnem ukončení pojištění. Pojistná smlouva: Smlouva týkající se životního pojištění. Pojistné: Částky uvedené v přehledu pojištění, které jsou splatné pojistiteli pojistníkem na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění: Pojistná částka, kterou má pojistitel vyplatit v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný: Fyzická osoba (osoby), na jejíž život (jejichž životy) se vztahuje pojištění dle pojistné smlouvy. Pojistník: Osoba (osoby), která uzavírá (které uzavírají) pojistnou smlouvu s pojistitelem nebo jeho právním nástupcem (nástupci). Přehled pojištění: Přehled plnění dle pojistné smlouvy, splátek pojistného a případných zvláštních podmínek týkajících pojistné smlouvy. 2. PODKLADY POJIŠTĚNÍ 2.1 Informace a podklady poskytnuté pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným, mimo jiné ve formuláři žádosti, v lékařském dotazníku (dotaznících) a zdravotním výkazu (výkazech), tvoří výchozí dokumentaci pojištění a jsou považovány za součást pojistné smlouvy. Tyto informace obsahují mimo jiné demografické informace a informace o životním stylu pojištěného. Informace dodané pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným musí být pravdivé a úplné. Poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací může mít za následek odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy nebo odmítnutí či snížení 2.2 Pojistník musí před uzavřením pojistné smlouvy informovat pojistitele o všech skutečnostech, kterých si je vědom nebo kterých by si měl být za rozumných předpokladů vědom a o kterých je mu známo nebo by mu mělo být známo, že na nich může záviset rozhodnutí pojistitele, zda uzavře pojistnou smlouvu a pokud ano, za jakých podmínek.

2 2.3 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat na pojistníkovi a/nebo pojištěném, aby mu předložené informace doložil příslušnými dokumenty, a to ještě před tím, než bude pojistná smlouva uzavřena. Nebudou-li takové dokumenty pojistiteli poskytnuty ani během 1 (slovy: jednoho) měsíce po uzavření pojistné smlouvy, vyhrazuje si pojistitel právo učinit opatření, která uzná za vhodné, v jejichž rámci bude zvážena relevance příslušných informací. Tato opatření mohou zahrnovat odstoupení od pojistné smlouvy nebo snížení 2.4 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, má pojistitel právo odstoupit od pojistné smlouvy nebo snížit pojistné plnění. 2.5 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, není pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, pokud by pojistnou smlouvu při znalosti relevantních skutečností neuzavřel. Pokud by neuvedení takových skutečností vedlo ke stanovení vyššího pojistného, nižšího pojistného plnění nebo jiných podmínek pojištění, je pojistitel oprávněn pojistné plnění poměrně snížit. 2.6 Je-li nesprávně uveden věk pojištěného, může být pojistné plnění, které je splatné dle pojistné smlouvy, sníženo v poměru zaplacené výše pojistného k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správný věk pojištěného. 2.7 Dojde-li ke ztrátě pojistky, vydá pojistitel na písemnou žádost pojistníka duplikát pojistky. Práva z původní pojistky nelze dále uplatňovat. 2.8 Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli kdykoliv po zvýšení takového pojistného rizika (bez ohledu na lhůtu, kdy se o takovém zvýšení rizika pojistitel dozvěděl) právo navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne jeho doručení. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle předchozí věty, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle předchozí věty. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 2.9 V souvislosti se změnami podmínek, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného (s výjimkou změny věku či zdravotního stavu pojištěného), je pojistitel oprávněn upravit výši pojistného. Pojistitel bude v takovém případě informovat pojistníka o nové výši pojistného nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím datem splatnosti pojistného. Pokud pojistník s nově navrhovanou výší pojistného nesouhlasí, je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění v takovém případě zanikne po uplynutí doby, na kterou již bylo zaplaceno pojistné, pokud se pojistitel a pojistník nedohodnou jinak. 3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti platí kdekoliv na světě a za jakýchkoliv podmínek s výjimkou případů uvedeným v pojistce, v pojistné smlouvě a v těchto všeobecných podmínkách. 4. ZAČÁTEK, DOBA TRVÁNÍ A KONEC POJIŠTĚNÍ 4.1 Začátek pojištění: Pojistná rizika jsou kryta ode dne počátku pojištění uvedeného v přehledu pojištění. 4.2 Výpověď na počátku pojištění: Pojistník i pojistitel mají právo pojistnou smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva skončí uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů po doručení písemné výpovědi druhé straně. Již zaplacené pojistné bude v takovém případě vráceno. 4.3 Konec pojištění: Kromě případů dále uvedených v těchto všeobecných pojistných podmínkách pojištění skončí v následujících případech: a. v den ukončení pojištění; b. v den úmrtí pojištěného; c. poslední den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pojištěný dosáhl věku 80 let; d. pokud pojistník nezaplatí splatné pojistné, v den následujícím po uplynutí dodatečné lhůty určené pojistitelem pro zaplacení splatného pojistného v upomínce platby. Dodatečná lhůta pro takové zaplacení nesmí být kratší než jeden (1) měsíc. Pojistitel je povinen informovat pojistníka o možném ukončení pojištění, pokud nebude pojistné v dodatečné lhůtě zaplaceno; e. kromě případů uvedených výše dojde k ukončení pojištění rovněž v den splatnosti pojistného, pokud pojistitel obdržel od pojistníka písemnou výpověď pojistné smlouvy doporučeným dopisem, a to nejméně 6 (slovy: šest) týdnů přede dnem splatnosti pojistného. Dnem splatnosti pojistného v případě měsíčního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho měsíce, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění. Dnem splatnosti pojistného v případě ročního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho roku, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění; f. pokud jsou pohledávky z pojistné smlouvy zastaveny

3 ve prospěch třetí osoby (zástavního věřitele), je pojistitel povinen informovat takovou osobu o ukončení pojištění. 4.4 Hodnota odkupného v případě tohoto pojištění bude vždy nulová. 5. NEKUŘÁCKÁ SAZBA 5.1 Pojistník má právo na nekuřáckou sazbu, pokud: a. Přede dnem počátku pojištění pojištěný prohlásí, že nekouřil ani jinak neužíval tabák (cigarety, doutníky, dýmku ani jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let bezprostředně před uzavřením pojistné smlouvy; b. Po dni počátku pojištění přestal pojištěný kouřit nebo jinak užívat tabák (cigarety, doutníky, dýmku či jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let. Pojistník musí v tomto smyslu pojistitele písemně informovat. Nekuřácká sazba vstoupí v účinnost od prvního dne následujícího po doručení takového prohlášení pojistiteli. Pojistitel si vyhrazuje právo během uzavírání pojištění nebo během jeho trvání požádat pojištěného (pojištěné), aby podstoupil (podstoupili) nikotinový test. Pojištěný (pojištění) ztrácí právo na použití nekuřácké sazby, pokud pro takový nikotinový test neposkytne (neposkytnou) požadovanou součinnost. c. Pojistník je povinen okamžitě písemně informovat pojistitele o skutečnosti, že pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel upraví pojistné od prvního následujícího dne splatnosti pojistného poté, kdy pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel bude pojistníka informovat o nové výši pojistného nejméně 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného ročně a nejméně 2 (slovy: dva) týdny před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného měsíčně. d. Vyjde-li po smrti pojištěného najevo, že pojistník (již) nebyl oprávněn k nekuřácké sazbě a neinformoval v tomto smyslu písemně pojistitele, je pojistitel oprávněn poměrně snížit pojistné plnění. 6. VŠEOBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 6.1 Pojištění nekryje smrt a žádné pojistné plnění nebude vyplaceno nebo pojistné plnění bude poměrně sníženo v případě, že: a. se stane zřejmým, že při uzavírání pojistné smlouvy byly pojistiteli poskytnuty jedna či více nesprávných informací o zdraví pojištěného nebo stane-li se zřejmým, že pojistník jinak jedná nebo jednal tak, že došlo k porušení povinností dle článku 2 těchto všeobecných pojistných podmínek; b. pojištěný zemře v důsledku trestného činu a/nebo v důsledku úmyslného jednání či vědomé nedbalosti obmyšlené osoby; uvedené platí, pokud by pojistné plnění bylo přímo nebo nepřímo určeno takové obmyšlené osobě; c. smrt nastane v důsledku: - účasti pojištěného ve válečných operacích jako vojáka ve válečných zónách, během válečných misí a humanitárních misí; - sebevraždy nebo pokusu o ni; to platí pouze tehdy, pokud k sebevraždě (pokusu o ni) došlo do dvou (2) let po uzavření nebo obnovení pojištění; - letecké havárie, pokud pojištěný nebyl účastníkem této události jako: - cestující letadla; - člen pravidelné letové posádky (kromě zkušebního pilota); - zaměstnanec civilní letecké společnosti; - člen záložního personálu ozbrojených sil využívaný pro opakované cvičení; nebo - civilní pilot letadla za předpokladu, že k tomu byl ze zákona oprávněn. 7. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K POJISTNÉMU PLNĚNÍ A JEHO PŘIJETÍ 7.1 Pojistné plnění splatné pojistitelem z pojištění bude vyplaceno obmyšlené osobě (osobám) uvedené (uvedeným) pro tento účel v pojistce. 7.2 Pokud byla určena více než jedna obmyšlená osoba, jsou jejich podíly uvedeny v pojistce. Nejsou-li v pojistce žádné podíly určeny, budou podíly všech obmyšlených osob stejné. 7.3 Pokud obmyšlená osoba zemře dříve, než se pojistné plnění, které ji bylo určeno, stane splatným, její právo na pojistné plnění přejde na jejího právního nástupce v souladu s platnými právními předpisy. 7.4 Obmyšlená osoba nemá právo na výplatu pojistného plnění, pokud úmyslně nebo s vědomou nedbalostí způsobila smrt pojištěného nebo se na takovém jednání podílela. 7.5 Obmyšlená osoba může přijmout oprávnění k výplatě pojistného plnění na základě písemného sdělení pojistiteli podepsaného jí nebo pojistníkem. Pojistitel toto přijetí zaznamená na pojistce. 8. VÁLEČNÉ RIZIKO A TERORISMUS 8.1 Od okamžiku, kdy jedna nebo více částí území patřících pod jurisdikce států Evropské unie vstoupí do válečného stavu (bez ohledu na to, zda je pojištěný

4 v takovém okamžiku v ozbrojených silách nebo nikoliv), bude pojistné plnění sníženo na 10 % částky pojistného plnění platného v takovém okamžiku, a to po dobu, kdy bude válečný stav trvat. 8.2 Pravidla uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí, pokud bude pojistiteli uspokojivě do 6 (slov: šesti) měsíců po ukončení válečného stavu (avšak nejpozději při uplatnění nároku na pojistné plnění) prokázáno, že během období uvedeného v předchozím odstavci a jinak během celé doby trvání válečného stavu pojištěný pobýval na území jednoho nebo více států Evropské unie, který nebyl nebo které nebyly během tohoto období ve válečném stavu a kde během tohoto období nedošlo k válečným operacím. 8.3 Existenci a období trvání a ukončení válečného stavu ve smyslu tohoto článku stanoví Parlament České republiky. 8.4 Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud ke smrti pojištěného došlo přímo nebo nepřímo v důsledku jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jakéhokoliv jednání učiněného za účelem kontroly, prevence nebo potlačení jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jednání jinak souvisejícího s jaderným, biologickým nebo chemickým terorismem. 9. PLACENÍ POJISTNÉHO 9.1 První pojistné je splatné ke dni počátku pojištění. Každé další pojistné je splatné v den splatnosti pojistného. V případě pojištění s opakujícími se měsíčními nebo ročními platbami pojistného musí být pojistné placeno bankovním převodem. 9.2 Nebude-li splatné pojistné z jakéhokoliv důvodu zaplaceno, je pojistník povinen zaplatit pojistné plus zákonný úrok z prodlení z téže částky ve lhůtě jednoho (1) měsíce po obdržení upomínky k zaplacení pojistného. Dále je pojistník povinen v téže lhůtě uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky vzniklé administrátorovi do dne úhrady. 10. ZÁSTAVA, VÝPŮJČKA A VRÁCENÍ POJISTNÉHO 10.1 Pojistník může převést práva a povinnosti nebo zastavit pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy ve prospěch jiné osoby. Převod, doplnění, zastavení nebo změna pojistné smlouvy nabude účinnosti okamžikem zaznamenání takové skutečnosti pojistitelem v pojistce Pojistník není oprávněn si na pojištění půjčovat peníze. 11. NÁHRADA NÁKLADŮ A DANÍ 11.1 Náklady vynaložené na lékařské vyšetření hradí pojistník. Takové náklady zahrnují též náklady vzniklé v důsledku lékařského vyšetření v souvislosti s obnovením platnosti pojištění S výjimkou plateb uvedených v článku 11.3 má pojistitel v souvislosti s pojištěním právo účtovat pojistníkovi úhradu veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je pojistník povinen nebo v jejichž případě pojistitel podléhá zákonné povinnosti srážky vůči pojistníkovi. Pojistitel tak může učinit mimo jiné prostřednictvím srážky z 11.3 Pokud pojistiteli vznikne povinnost zaplatit pojistné plnění, podléhá obmyšlená osoba (osoby) zdanění výhradně v České republice. Případné (daňové) odvody v tomto smyslu do zahraničí jdou k tíži pojistitele. 12. PROMLČENÍ Právo na pojistné plnění se promlčí uplynutím deseti (10) let. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok ode dne, ve kterém došlo k události vedoucí ke vzniku práva na výplatu 13. ZMĚNA POJISTNÍKA Práva a povinnosti pojistníka mohou být převedena na třetí osobu. Změna pojistníka nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji pojistitel zaznamená na pojistce. 14. ZMĚNA OBMYŠLENÉ OSOBY Během života pojištěného je pojistník oprávněn změnit obmyšlenou osobu. Změna obmyšlené osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně pojistiteli. 15. ZMĚNA ADRESY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 15.1 Korespondence pojistníkovi (pojistníkům), pojištěnému (pojištěným) a obmyšlené osobě (osobám) bude probíhat výhradně v českém jazyce Pojistník je povinen informovat pojistitele do jednoho (1) měsíce o každé změně adresy pojistníka a pojištěného. Oznámení pojistitele pojistníkovi se zasílají přímo na poslední adresu pojistníka, která je pojistiteli známa V případě oznámení pojistitele a/nebo administrátora osobě zajímající se o uzavření pojištění postačuje forma obyčejného dopisu zaslaného na poslední adresu, která byla pojistiteli takovou osobou sdělena Korespondence pojistiteli musí být zasílána na adresu: Quantum Leben AG Klikpojisteni.cz, a.s. (administrátor) Prvního pluku 347/12a Praha 8 - Karlín Česká republika 15.5 Pojistitel a administrátor budou zpracovávat osobní údaje dodané pojistníkem na formuláři žádosti vyhotovení pojistné smlouvy. Pro účely vyhotovení pojistné smlouvy je nebo může být nutný datový přenos osobních údajů do jiných zemí, včetně zemí

5 mimo Evropskou unii. Uzavřením pojistné smlouvy pojistník a pojištěný výslovně souhlasí s datovým přenosem osobních údajů do takových jiných zemí. Pojistitel a administrátor jsou povinni učinit veškeré možné kroky, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze společnostmi, které zabezpečují dostatečnou a vyhovující úroveň zpracování. Zpracování osobních údajů musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 16. OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 16.1 Pojistník a obmyšlená osoba jsou povinni informovat pojistitele o úmrtí pojištěného bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) měsíců od okamžiku, kdy dojde k úmrtí Pojistitel je povinen přijmout a zpracovat oznámení o úmrtí i v případě pozdního oznámení, pokud takové oznámení bylo učiněno opožděně z důvodu vyšší moci a pojistitel nebyl z důvodu pozdního oznámení dotčen na svých zájmech. 17. POJISTNÉ PLNĚNÍ 17.1 Je-li pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, uhradí pojistitel pojistné plnění do 15 (slovy: patnácti) dnů po ukončení jeho šetření události, na jejímž základě došlo ke vzniku povinnosti poskytnout pojistné plnění V případě úmrtí pojištěného se výše pojistného plnění určí následovně: a. v případě pojištění na pevnou pojistnou částku bude pojistné plnění odpovídat pojistné částce uvedené v přehledu pojištění; b. v případě pojištění s lineárně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce vypočítané jako počáteční pojistná částka vydělená počtem měsíců pojistné doby a následně násobená počtem celých měsíců zbývajících ode dne úmrtí do dne ukončení pojištění; c. v případě pojištění s anuitně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce, která se vypočítá na základě anuitního splátkového kalendáře s úrokovou sazbou uvedenou v přehledu pojištění Pojistné plnění se sníží o případně splatné pojistné a/nebo náklady, které jdou k tíži pojistníka Pojistitel je vždy oprávněn vymáhat zpět neoprávněně vyplacená pojistná plnění Pojistné plnění se hradí na účet vedený u bankovního ústavu v České republice určený osobou oprávněnou k výplatě 18. POVINNOST PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI S NÁROKEM NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 18.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud obdrží následující dokumenty a potvrdí existenci nároku na poskytnutí pojistného plnění: a. originál výpisu z matriky úmrtí nebo jiné úřední osvědčení o úmrtí (úmrtní list) pojištěného; b. potvrzení obmyšlené osoby a/nebo lékaře o příčině úmrtí pojištěného; c. písemnou žádost o poskytnutí pojistného plnění, na které musí být uvedeno jméno a datum narození obmyšlené osoby (osob), které musí odpovídat údajům uvedeným na pojistce, a číslo bankovního účtu (účtů), na který má být pojistné plnění uhrazeno Pojistitel je oprávněn si poskytnutou dokumentaci ponechat. Pojistitel je oprávněn požadovat nebo shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro účely potvrzení nároku na pojistné plnění nebo určení rozsahu Dokud pojistiteli nebudou takové informace nebo dokumenty poskytnuty, je oprávněn výplatu pojistného odložit nebo pozastavit. 19. ROZHODNÉ PRÁVO Toto pojištění se řídí českým právem. Spory týkající se pojistné smlouvy podléhají pravomoci příslušných soudů v České republice. 20. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM Pro pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu na dálku se uplatní následující zvláštní pravidla: a. Pojistná doba pojištění nesmí přesáhnout jeden (1) rok; b. Pojistná smlouva se uzavírá zaplacením pojistného, které je uvedeno v návrhu pojistné smlouvy poskytnutém pojistitelem pojistníkovi; c. Pojištění bude automaticky prodlužováno každý výroční den pojištění, pokud pojistník nedoručí pojistiteli nejméně šest (6) týdnů před takovým výročním dnem písemné oznámení sdělující, že si pojistník nepřeje v pojištění pokračovat. Nebude-li takové oznámení pojistiteli v uvedené lhůtě doručeno, bude pojištění prodlouženo za stejných podmínek a na stejnou pojistnou dobu, jako předchozí pojištění.

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění V P P S Ú P K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy skupinového úrazového pojištění, které sjednává MetLife pojišťovna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-modul pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. SSČS 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. se sídlem: Vinohradská 180/1632, Praha

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více