VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 1. DEFINICE POJMŮ V těchto všeobecných pojistných podmínkách platí následující definice: Administrátor: Klikpojisteni.cz, a.s.,se sídlem Lyčkovo náměstí 508/7, Praha 8, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka Telefon: Administrátor jedná jako pojišťovací agent pojistitele. Den splatnosti pojistného: Den, kdy je pojistné splatné podle přehledu pojištění. Den ukončení pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém dojde k ukončení pojištění bez výplaty pojistného plnění, bude-li pojištěný (pojištění) stále naživu. Den počátku pojištění: Den uvedený v přehledu pojištění, ve kterém pojištění nabývá účinnosti. Formulář žádosti: Dokument, který byl podepsán pojistníkem (pojistníky) a/nebo pojištěným (pojištěnými) nebo byl vyplněn online prostřednictvím internetového portálu administrátora Jaderný, biologický a chemický terorismus: Každé jednání, včetně použití síly a/nebo násilí nebo jeho hrozby, osoby nebo skupiny osob, která jedná sama za sebe nebo jménem a ve spojení s jednou nebo více organizacemi nebo vládami nebo státními orgány, a které sleduje politické, náboženské, ideologické nebo podobné cíle s cílem vykonávat nátlak na vládu a/nebo šířit strach mezi obyvatelstvem nebo jeho částí, a které vyplývá přímo či nepřímo z použití jaderných, biologických nebo chemických látek. Nehoda: Náhlá a náhodná síla mající vliv na organismus pojištěného (pojištěných) během trvání pojistné doby. Tato skutečnost nastává mimo vliv pojistníka (pojistníků), pojištěného (pojištěných) a obmyšlené osoby (osob). Tato skutečnost je rovněž přímo medicínsky určitelná a má za následek vážné poškození organismu pojištěného (pojištěných). Obmyšlená osoba: Osoba nebo osoby, jimž má být vyplaceno pojistné plnění. Pojistitel: Quantum Leben AG se sídlem Vaduz, Städtle 18, 9490, Lichtenštejnsko. Pojistka: Písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem skládající se z formuláře žádosti, přehledu pojištění, těchto všeobecných pojistných podmínek a případných dalších pojistných podmínek. Pojistná doba: Období mezi dnem počátku pojištění a dnem ukončení pojištění. Pojistná smlouva: Smlouva týkající se životního pojištění. Pojistné: Částky uvedené v přehledu pojištění, které jsou splatné pojistiteli pojistníkem na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění: Pojistná částka, kterou má pojistitel vyplatit v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný: Fyzická osoba (osoby), na jejíž život (jejichž životy) se vztahuje pojištění dle pojistné smlouvy. Pojistník: Osoba (osoby), která uzavírá (které uzavírají) pojistnou smlouvu s pojistitelem nebo jeho právním nástupcem (nástupci). Přehled pojištění: Přehled plnění dle pojistné smlouvy, splátek pojistného a případných zvláštních podmínek týkajících pojistné smlouvy. 2. PODKLADY POJIŠTĚNÍ 2.1 Informace a podklady poskytnuté pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným, mimo jiné ve formuláři žádosti, v lékařském dotazníku (dotaznících) a zdravotním výkazu (výkazech), tvoří výchozí dokumentaci pojištění a jsou považovány za součást pojistné smlouvy. Tyto informace obsahují mimo jiné demografické informace a informace o životním stylu pojištěného. Informace dodané pojistiteli pojistníkem a/nebo pojištěným musí být pravdivé a úplné. Poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací může mít za následek odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy nebo odmítnutí či snížení 2.2 Pojistník musí před uzavřením pojistné smlouvy informovat pojistitele o všech skutečnostech, kterých si je vědom nebo kterých by si měl být za rozumných předpokladů vědom a o kterých je mu známo nebo by mu mělo být známo, že na nich může záviset rozhodnutí pojistitele, zda uzavře pojistnou smlouvu a pokud ano, za jakých podmínek.

2 2.3 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat na pojistníkovi a/nebo pojištěném, aby mu předložené informace doložil příslušnými dokumenty, a to ještě před tím, než bude pojistná smlouva uzavřena. Nebudou-li takové dokumenty pojistiteli poskytnuty ani během 1 (slovy: jednoho) měsíce po uzavření pojistné smlouvy, vyhrazuje si pojistitel právo učinit opatření, která uzná za vhodné, v jejichž rámci bude zvážena relevance příslušných informací. Tato opatření mohou zahrnovat odstoupení od pojistné smlouvy nebo snížení 2.4 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, má pojistitel právo odstoupit od pojistné smlouvy nebo snížit pojistné plnění. 2.5 Nejsou-li informační povinnosti uvedené v článcích řádně plněny, není pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, pokud by pojistnou smlouvu při znalosti relevantních skutečností neuzavřel. Pokud by neuvedení takových skutečností vedlo ke stanovení vyššího pojistného, nižšího pojistného plnění nebo jiných podmínek pojištění, je pojistitel oprávněn pojistné plnění poměrně snížit. 2.6 Je-li nesprávně uveden věk pojištěného, může být pojistné plnění, které je splatné dle pojistné smlouvy, sníženo v poměru zaplacené výše pojistného k výši pojistného, které by bylo placeno, kdyby pojistník uvedl správný věk pojištěného. 2.7 Dojde-li ke ztrátě pojistky, vydá pojistitel na písemnou žádost pojistníka duplikát pojistky. Práva z původní pojistky nelze dále uplatňovat. 2.8 Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli kdykoliv po zvýšení takového pojistného rizika (bez ohledu na lhůtu, kdy se o takovém zvýšení rizika pojistitel dozvěděl) právo navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne jeho doručení. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle předchozí věty, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle předchozí věty. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. 2.9 V souvislosti se změnami podmínek, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného (s výjimkou změny věku či zdravotního stavu pojištěného), je pojistitel oprávněn upravit výši pojistného. Pojistitel bude v takovém případě informovat pojistníka o nové výši pojistného nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím datem splatnosti pojistného. Pokud pojistník s nově navrhovanou výší pojistného nesouhlasí, je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění v takovém případě zanikne po uplynutí doby, na kterou již bylo zaplaceno pojistné, pokud se pojistitel a pojistník nedohodnou jinak. 3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění pro případ smrti platí kdekoliv na světě a za jakýchkoliv podmínek s výjimkou případů uvedeným v pojistce, v pojistné smlouvě a v těchto všeobecných podmínkách. 4. ZAČÁTEK, DOBA TRVÁNÍ A KONEC POJIŠTĚNÍ 4.1 Začátek pojištění: Pojistná rizika jsou kryta ode dne počátku pojištění uvedeného v přehledu pojištění. 4.2 Výpověď na počátku pojištění: Pojistník i pojistitel mají právo pojistnou smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva skončí uplynutím 8 (slovy: osmi) dnů po doručení písemné výpovědi druhé straně. Již zaplacené pojistné bude v takovém případě vráceno. 4.3 Konec pojištění: Kromě případů dále uvedených v těchto všeobecných pojistných podmínkách pojištění skončí v následujících případech: a. v den ukončení pojištění; b. v den úmrtí pojištěného; c. poslední den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pojištěný dosáhl věku 80 let; d. pokud pojistník nezaplatí splatné pojistné, v den následujícím po uplynutí dodatečné lhůty určené pojistitelem pro zaplacení splatného pojistného v upomínce platby. Dodatečná lhůta pro takové zaplacení nesmí být kratší než jeden (1) měsíc. Pojistitel je povinen informovat pojistníka o možném ukončení pojištění, pokud nebude pojistné v dodatečné lhůtě zaplaceno; e. kromě případů uvedených výše dojde k ukončení pojištění rovněž v den splatnosti pojistného, pokud pojistitel obdržel od pojistníka písemnou výpověď pojistné smlouvy doporučeným dopisem, a to nejméně 6 (slovy: šest) týdnů přede dnem splatnosti pojistného. Dnem splatnosti pojistného v případě měsíčního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho měsíce, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění. Dnem splatnosti pojistného v případě ročního placení pojistného je den, kdy pojištění trvalo po dobu celého jednoho roku, přičemž tato doba se počítá ode dne počátku pojištění; f. pokud jsou pohledávky z pojistné smlouvy zastaveny

3 ve prospěch třetí osoby (zástavního věřitele), je pojistitel povinen informovat takovou osobu o ukončení pojištění. 4.4 Hodnota odkupného v případě tohoto pojištění bude vždy nulová. 5. NEKUŘÁCKÁ SAZBA 5.1 Pojistník má právo na nekuřáckou sazbu, pokud: a. Přede dnem počátku pojištění pojištěný prohlásí, že nekouřil ani jinak neužíval tabák (cigarety, doutníky, dýmku ani jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let bezprostředně před uzavřením pojistné smlouvy; b. Po dni počátku pojištění přestal pojištěný kouřit nebo jinak užívat tabák (cigarety, doutníky, dýmku či jiný produkt nahrazující nikotin) po dobu nejméně 2 (slovy: dvou) po sobě jdoucích let. Pojistník musí v tomto smyslu pojistitele písemně informovat. Nekuřácká sazba vstoupí v účinnost od prvního dne následujícího po doručení takového prohlášení pojistiteli. Pojistitel si vyhrazuje právo během uzavírání pojištění nebo během jeho trvání požádat pojištěného (pojištěné), aby podstoupil (podstoupili) nikotinový test. Pojištěný (pojištění) ztrácí právo na použití nekuřácké sazby, pokud pro takový nikotinový test neposkytne (neposkytnou) požadovanou součinnost. c. Pojistník je povinen okamžitě písemně informovat pojistitele o skutečnosti, že pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel upraví pojistné od prvního následujícího dne splatnosti pojistného poté, kdy pojištěný (znovu) začal kouřit. Pojistitel bude pojistníka informovat o nové výši pojistného nejméně 2 (slovy: dva) měsíce před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného ročně a nejméně 2 (slovy: dva) týdny před následujícím dnem splatnosti pojistného v případě pojistného placeného měsíčně. d. Vyjde-li po smrti pojištěného najevo, že pojistník (již) nebyl oprávněn k nekuřácké sazbě a neinformoval v tomto smyslu písemně pojistitele, je pojistitel oprávněn poměrně snížit pojistné plnění. 6. VŠEOBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 6.1 Pojištění nekryje smrt a žádné pojistné plnění nebude vyplaceno nebo pojistné plnění bude poměrně sníženo v případě, že: a. se stane zřejmým, že při uzavírání pojistné smlouvy byly pojistiteli poskytnuty jedna či více nesprávných informací o zdraví pojištěného nebo stane-li se zřejmým, že pojistník jinak jedná nebo jednal tak, že došlo k porušení povinností dle článku 2 těchto všeobecných pojistných podmínek; b. pojištěný zemře v důsledku trestného činu a/nebo v důsledku úmyslného jednání či vědomé nedbalosti obmyšlené osoby; uvedené platí, pokud by pojistné plnění bylo přímo nebo nepřímo určeno takové obmyšlené osobě; c. smrt nastane v důsledku: - účasti pojištěného ve válečných operacích jako vojáka ve válečných zónách, během válečných misí a humanitárních misí; - sebevraždy nebo pokusu o ni; to platí pouze tehdy, pokud k sebevraždě (pokusu o ni) došlo do dvou (2) let po uzavření nebo obnovení pojištění; - letecké havárie, pokud pojištěný nebyl účastníkem této události jako: - cestující letadla; - člen pravidelné letové posádky (kromě zkušebního pilota); - zaměstnanec civilní letecké společnosti; - člen záložního personálu ozbrojených sil využívaný pro opakované cvičení; nebo - civilní pilot letadla za předpokladu, že k tomu byl ze zákona oprávněn. 7. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K POJISTNÉMU PLNĚNÍ A JEHO PŘIJETÍ 7.1 Pojistné plnění splatné pojistitelem z pojištění bude vyplaceno obmyšlené osobě (osobám) uvedené (uvedeným) pro tento účel v pojistce. 7.2 Pokud byla určena více než jedna obmyšlená osoba, jsou jejich podíly uvedeny v pojistce. Nejsou-li v pojistce žádné podíly určeny, budou podíly všech obmyšlených osob stejné. 7.3 Pokud obmyšlená osoba zemře dříve, než se pojistné plnění, které ji bylo určeno, stane splatným, její právo na pojistné plnění přejde na jejího právního nástupce v souladu s platnými právními předpisy. 7.4 Obmyšlená osoba nemá právo na výplatu pojistného plnění, pokud úmyslně nebo s vědomou nedbalostí způsobila smrt pojištěného nebo se na takovém jednání podílela. 7.5 Obmyšlená osoba může přijmout oprávnění k výplatě pojistného plnění na základě písemného sdělení pojistiteli podepsaného jí nebo pojistníkem. Pojistitel toto přijetí zaznamená na pojistce. 8. VÁLEČNÉ RIZIKO A TERORISMUS 8.1 Od okamžiku, kdy jedna nebo více částí území patřících pod jurisdikce států Evropské unie vstoupí do válečného stavu (bez ohledu na to, zda je pojištěný

4 v takovém okamžiku v ozbrojených silách nebo nikoliv), bude pojistné plnění sníženo na 10 % částky pojistného plnění platného v takovém okamžiku, a to po dobu, kdy bude válečný stav trvat. 8.2 Pravidla uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí, pokud bude pojistiteli uspokojivě do 6 (slov: šesti) měsíců po ukončení válečného stavu (avšak nejpozději při uplatnění nároku na pojistné plnění) prokázáno, že během období uvedeného v předchozím odstavci a jinak během celé doby trvání válečného stavu pojištěný pobýval na území jednoho nebo více států Evropské unie, který nebyl nebo které nebyly během tohoto období ve válečném stavu a kde během tohoto období nedošlo k válečným operacím. 8.3 Existenci a období trvání a ukončení válečného stavu ve smyslu tohoto článku stanoví Parlament České republiky. 8.4 Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud ke smrti pojištěného došlo přímo nebo nepřímo v důsledku jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jakéhokoliv jednání učiněného za účelem kontroly, prevence nebo potlačení jaderného, biologického nebo chemického terorismu nebo jednání jinak souvisejícího s jaderným, biologickým nebo chemickým terorismem. 9. PLACENÍ POJISTNÉHO 9.1 První pojistné je splatné ke dni počátku pojištění. Každé další pojistné je splatné v den splatnosti pojistného. V případě pojištění s opakujícími se měsíčními nebo ročními platbami pojistného musí být pojistné placeno bankovním převodem. 9.2 Nebude-li splatné pojistné z jakéhokoliv důvodu zaplaceno, je pojistník povinen zaplatit pojistné plus zákonný úrok z prodlení z téže částky ve lhůtě jednoho (1) měsíce po obdržení upomínky k zaplacení pojistného. Dále je pojistník povinen v téže lhůtě uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky vzniklé administrátorovi do dne úhrady. 10. ZÁSTAVA, VÝPŮJČKA A VRÁCENÍ POJISTNÉHO 10.1 Pojistník může převést práva a povinnosti nebo zastavit pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy ve prospěch jiné osoby. Převod, doplnění, zastavení nebo změna pojistné smlouvy nabude účinnosti okamžikem zaznamenání takové skutečnosti pojistitelem v pojistce Pojistník není oprávněn si na pojištění půjčovat peníze. 11. NÁHRADA NÁKLADŮ A DANÍ 11.1 Náklady vynaložené na lékařské vyšetření hradí pojistník. Takové náklady zahrnují též náklady vzniklé v důsledku lékařského vyšetření v souvislosti s obnovením platnosti pojištění S výjimkou plateb uvedených v článku 11.3 má pojistitel v souvislosti s pojištěním právo účtovat pojistníkovi úhradu veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je pojistník povinen nebo v jejichž případě pojistitel podléhá zákonné povinnosti srážky vůči pojistníkovi. Pojistitel tak může učinit mimo jiné prostřednictvím srážky z 11.3 Pokud pojistiteli vznikne povinnost zaplatit pojistné plnění, podléhá obmyšlená osoba (osoby) zdanění výhradně v České republice. Případné (daňové) odvody v tomto smyslu do zahraničí jdou k tíži pojistitele. 12. PROMLČENÍ Právo na pojistné plnění se promlčí uplynutím deseti (10) let. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet 1 rok ode dne, ve kterém došlo k události vedoucí ke vzniku práva na výplatu 13. ZMĚNA POJISTNÍKA Práva a povinnosti pojistníka mohou být převedena na třetí osobu. Změna pojistníka nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji pojistitel zaznamená na pojistce. 14. ZMĚNA OBMYŠLENÉ OSOBY Během života pojištěného je pojistník oprávněn změnit obmyšlenou osobu. Změna obmyšlené osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně pojistiteli. 15. ZMĚNA ADRESY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 15.1 Korespondence pojistníkovi (pojistníkům), pojištěnému (pojištěným) a obmyšlené osobě (osobám) bude probíhat výhradně v českém jazyce Pojistník je povinen informovat pojistitele do jednoho (1) měsíce o každé změně adresy pojistníka a pojištěného. Oznámení pojistitele pojistníkovi se zasílají přímo na poslední adresu pojistníka, která je pojistiteli známa V případě oznámení pojistitele a/nebo administrátora osobě zajímající se o uzavření pojištění postačuje forma obyčejného dopisu zaslaného na poslední adresu, která byla pojistiteli takovou osobou sdělena Korespondence pojistiteli musí být zasílána na adresu: Quantum Leben AG Klikpojisteni.cz, a.s. (administrátor) Prvního pluku 347/12a Praha 8 - Karlín Česká republika 15.5 Pojistitel a administrátor budou zpracovávat osobní údaje dodané pojistníkem na formuláři žádosti vyhotovení pojistné smlouvy. Pro účely vyhotovení pojistné smlouvy je nebo může být nutný datový přenos osobních údajů do jiných zemí, včetně zemí

5 mimo Evropskou unii. Uzavřením pojistné smlouvy pojistník a pojištěný výslovně souhlasí s datovým přenosem osobních údajů do takových jiných zemí. Pojistitel a administrátor jsou povinni učinit veškeré možné kroky, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze společnostmi, které zabezpečují dostatečnou a vyhovující úroveň zpracování. Zpracování osobních údajů musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 16. OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 16.1 Pojistník a obmyšlená osoba jsou povinni informovat pojistitele o úmrtí pojištěného bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) měsíců od okamžiku, kdy dojde k úmrtí Pojistitel je povinen přijmout a zpracovat oznámení o úmrtí i v případě pozdního oznámení, pokud takové oznámení bylo učiněno opožděně z důvodu vyšší moci a pojistitel nebyl z důvodu pozdního oznámení dotčen na svých zájmech. 17. POJISTNÉ PLNĚNÍ 17.1 Je-li pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, uhradí pojistitel pojistné plnění do 15 (slovy: patnácti) dnů po ukončení jeho šetření události, na jejímž základě došlo ke vzniku povinnosti poskytnout pojistné plnění V případě úmrtí pojištěného se výše pojistného plnění určí následovně: a. v případě pojištění na pevnou pojistnou částku bude pojistné plnění odpovídat pojistné částce uvedené v přehledu pojištění; b. v případě pojištění s lineárně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce vypočítané jako počáteční pojistná částka vydělená počtem měsíců pojistné doby a následně násobená počtem celých měsíců zbývajících ode dne úmrtí do dne ukončení pojištění; c. v případě pojištění s anuitně se snižující pojistnou částkou bude pojistné plnění odpovídat částce, která se vypočítá na základě anuitního splátkového kalendáře s úrokovou sazbou uvedenou v přehledu pojištění Pojistné plnění se sníží o případně splatné pojistné a/nebo náklady, které jdou k tíži pojistníka Pojistitel je vždy oprávněn vymáhat zpět neoprávněně vyplacená pojistná plnění Pojistné plnění se hradí na účet vedený u bankovního ústavu v České republice určený osobou oprávněnou k výplatě 18. POVINNOST PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI S NÁROKEM NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 18.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud obdrží následující dokumenty a potvrdí existenci nároku na poskytnutí pojistného plnění: a. originál výpisu z matriky úmrtí nebo jiné úřední osvědčení o úmrtí (úmrtní list) pojištěného; b. potvrzení obmyšlené osoby a/nebo lékaře o příčině úmrtí pojištěného; c. písemnou žádost o poskytnutí pojistného plnění, na které musí být uvedeno jméno a datum narození obmyšlené osoby (osob), které musí odpovídat údajům uvedeným na pojistce, a číslo bankovního účtu (účtů), na který má být pojistné plnění uhrazeno Pojistitel je oprávněn si poskytnutou dokumentaci ponechat. Pojistitel je oprávněn požadovat nebo shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro účely potvrzení nároku na pojistné plnění nebo určení rozsahu Dokud pojistiteli nebudou takové informace nebo dokumenty poskytnuty, je oprávněn výplatu pojistného odložit nebo pozastavit. 19. ROZHODNÉ PRÁVO Toto pojištění se řídí českým právem. Spory týkající se pojistné smlouvy podléhají pravomoci příslušných soudů v České republice. 20. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM Pro pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového portálu na dálku se uplatní následující zvláštní pravidla: a. Pojistná doba pojištění nesmí přesáhnout jeden (1) rok; b. Pojistná smlouva se uzavírá zaplacením pojistného, které je uvedeno v návrhu pojistné smlouvy poskytnutém pojistitelem pojistníkovi; c. Pojištění bude automaticky prodlužováno každý výroční den pojištění, pokud pojistník nedoručí pojistiteli nejméně šest (6) týdnů před takovým výročním dnem písemné oznámení sdělující, že si pojistník nepřeje v pojištění pokračovat. Nebude-li takové oznámení pojistiteli v uvedené lhůtě doručeno, bude pojištění prodlouženo za stejných podmínek a na stejnou pojistnou dobu, jako předchozí pojištění.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

Pojistné podmínky FairLife 1.1

Pojistné podmínky FairLife 1.1 Pojistné podmínky FairLife 1.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění.........................................1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění FairLife................................

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EDICE 2015 EU 8640/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/15 UCZ/15 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8541/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012)

Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012) Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012) T.č. 294.06/01.06.2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více