Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Identifikační údaje školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování žáků 5 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Pedagogičtí pracovníci - učitelé Složení pedagogického sboru v grafu Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 8 3. Informace o žácích školy Přepočtený stav žáků školy Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb žáků během školního roku 2013/ Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy od roku Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Výsledky matematické soutěže Klokan Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2013/ Výsledky obhajob oborových prací žáků 9. ročníku Nejlepší žáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Školní sportovní úspěchy Nadstandardní činnosti školy v roce 2013/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Žádosti o projekty realizované a financované z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hodnocení dalších součástí školy Školní družina Školní klub Školní jídelna Provozní úsek Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdružení I. stupně Metodické sdružení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní žákovský parlament Školní časopis 40 1

3 Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro žáky a jejich rodiče Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků I. stupně Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků II. stupně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vyřizování stížností Stížnosti proti rozhodnutí ředitele Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2013/2014 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ KEVIS Fotografie z některých významných akcí školy Projednání výroční zprávy školskou radou 69 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje školy NÁZEV ŠKOLY: SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, TELEFON : (+420) , WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : ZŘIZOVATELÉ ŠKOLY : ŘEDITEL ŠKOLY: /0100 KB Litvínov Veronika Šťovíčková, Ivana Hořejší Mgr. Pavel Škramlík PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY: Mgr. Petr Perůtka 1.2 Charakteristika školy Počet žáků: 426 k , 425 přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 20 Počet oddělení ŠD a ŠK: 41 pedagogických pracovníků 11 provozních zaměstnanců 5 ve ŠD a 2 ve ŠK Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (založena v roce 1994) je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. stupni i na II. stupni je zpravidla po dvou (někdy i po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření žáků. Škola úzce spolupracuje se sportovními kluby HC Litvínov, FŠ Litvínov, Volejbalový klub Litvínov, oddíl gymnastiky Litvínov. Třídy se zpravidla naplňují do 25 žáků. Cílová kapacita školy je 520 žáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor se zelení. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala sloužit svému účelu v roce 1953, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Budova školy má tři podlaží, pavilon školní družiny a školní jídelny, spojený se školou chodbou, pavilon bývalých školních dílen. Součástí školy je i školní klub, sídlící v oddělených prostorech. 3

5 Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým povrchem. V prostorách haly školy je školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Za budovou školy se nachází zatravněný dvůr, využívaný na akce pořádané školou. Rodičům, kteří přijdou jednat s učiteli, je k dispozici návštěvní místnost. V hale školy je umístěn bufet a automaty na studené nápoje a mléčné výrobky. Od 2. ročníku má každý žák v prostorách šaten svou skříňku na odkládání osobních věcí. Škola má stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Součástí školy jsou odborné učebny: multimediální učebna, dvě počítačové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna jazyků (zároveň žákovská knihovna s dopoledním i odpoledním provozem), učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy a cvičná kuchyně, dále kancelář, resp. třída pro speciální pedagogy k individuální práci se žáky. V suterénu školy je prostor pro volnočasové aktivity žáků, školní družiny a klub. Celá budova školy má bezdrátové připojení k internetu. Škola disponuje dvěma přenosnými PC učebnami vybavenými 20 i-pady, resp. 20 tablety. Všechny kmenové třídy i odborné učebny, včetně tělocvičny jsou vybaveny dataprojektorem a interaktivní tabulí. V hale školy je umístěn tzv. Školní informační kanál (ŠIK) podporující prevenci ve škole. V kanceláři školy je umístěn multifunkční přístroj ke kopírování, skenování, který je k dispozici vyučujícím i žákům. Škola je kvalitně vybavena učebními pomůckami, učebnicemi a pracovními sešity. Ve škole je žákům a pedagogickým pracovníkům k dispozici více než 100 počítačů. V každé třídě je učitelská PC stanice s připojením na internet. Učitelé mají od září 2013 k dispozici osobní tablety. Kabinety a sbírky učebních pomůcek jsou průběžně doplňovány. Při výuce různých předmětů je využíván výukový software pro různé předměty, vč. DYS programů. Učitelé využívají pro zapisování do elektronické třídní knihy program Bakaláři, rodiče mohou využívat přístup do elektronické žákovské knížky. Vzdělávací program školy: Pedagogové vyučují dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Škola pro každého: I když je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichž rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 600,-Kč, resp. 7200,- Kč ročně. V ceně školného škola garantuje: výuku navíc doučování, půlené vyučování ČJ, M, Aj, Inf, volitelných předmětů, výuku dle individuálních vzdělávacích plánů sportovců, zpravidla 25 žáků ve třídách, průměrný počet za loňský rok byl 21,3 žáka na třídu bezplatné služby školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, kroužky, činnosti školní družiny a klubu bez poplatku, sešity na každý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, hrazení připojištění žáků na výjezdy, odměny žákům (nejlepším za školní rok, žákům s největším zlepšením za čtvrtletí, vítězům soutěže TOP 40, úspěšným sportovcům a reprezentantům školy), plavání pro žáky tříd, příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, gymnastika, volejbal), vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 4

6 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Nabízíme: kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti využitelné pro život, výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : zvýšenou dotaci hodin Tv na II. stupni, výuku Aj od 1. ročníku, výuku čtení a psaní genetickou metodou, výuku matematiky metodou prof. Hejného na I. stupni, projektovou výuku, kriteriální hodnocení výchov na I. stupni, předmět Osobnostně sociální výchova ve ročníku, Umělecký seminář (spojení Vv a Hv) v 8. a 9. ročníku, volitelné předměty pro ročník: Etika, Přírodovědné praktikum, Základy administrativy, Anglická konverzace, Matematická gramotnost a Čtenářská gramotnost, přívětivé klima školy školu otevřenou žákům, učitelům i rodičům, zpravidla do 25 žáků ve třídě, v současnosti je průměrný počet žáků kolem 21 žáků na třídu, zapojení žáků do dění ve škole, např. v žákovském parlamentu uplatňujeme školní demokracii, zapojení žáků do činnosti žákovského parlamentu města Litvínova, činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole, kvalitní vyplňování volného času školní družina a klub a kolem dvaceti zájmových útvarů, sportovní specializaci: hokej, fotbal, činnost žáků v oddílech volejbalu, gymnastiky, aerobiku, juda, golfu, vytváření individuálních vzdělávacích plánů výuky pro sportovce, moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách, výběr ze tří jídel ve školní jídelně, možnost nákupu ve školním bufetu, srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěže, evaluační dotazníky, dodržování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení se s žáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní dětský den, akce pro děti a rodiče, celoroční motivační soutěž pro žáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. tříd, spolupráce v rámci prevence rizikového chování s policií ČR a Městskou policií Litvínov. 1.4 Údaje o zařazování žáků Ve školním roce 2013/2014 se zápis uskutečnil ve dnech 12. a K zápisu se dostavilo 85 dětí. Pro 7 z nich požádali rodiče o odklad školní docházky a 4 žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů. Počet žáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s každým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu žáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které určí rodiče. 5

7 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 29 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Vychovatelka asistentka 3 Ekonom 2 Hospodářka 1 Školník 1 Uklízečky 4 Nepedagogové - dotovaná místa 2 Celkem: Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní družiny: Ekonomové školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Ivana Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena Mgr. Kateřina Králíčková Dana Poláková Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Leona Rybková Miroslav Fůs 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Karolína Hlavsová Klára Beregsásiová - od 11/2013 Zuzana Městková - od 03/2014 Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školního klubu vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka 6

8 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 1.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 1.B Jana Zemčíková Mgr. 1. st. 1.C Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 2.A Petra Michalcová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 2.C Romana Martináková Mgr. 1. st. 3.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 3.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 4.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 4.B Kateřina Koželuhová Mgr. 1. st. 5.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - Sandra Krausová Mgr. Aj - II. stupeň Hana Kučinská Ing. Nj 6.A Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.B Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.A Marcela Vojtíšková - Aj 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Petra Skotnicová - Aj 9.A Miluše Džuberová Mgr. M-Z 9.B Zuzana Vimrová Mgr. M-Zt - Radek Martinák Mgr. M-Ch - Miluše Korandová Mgr. Č-Aj - Pavel Šiktanc Ing. ICT - Michaela Šváchová Mgr. Čj-Aj - Martin Severa Bc. Tv úvazek 0,5 Jaroslava Hušpauerová Dis. Hv úvazek 0,3 Kateřina Králíčková Mgr. speciální pedagog úvazek 0,2 V průběhu školního roku nedošlo v pedagogickém sboru k žádným změnám. Pedagogický sbor je až na výjimky kvalifikován. Tři nekvalifikovaní učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na VŠ. Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, krizový koordinátor, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti, koordinátor projektů. 7

9 2.5 Složení pedagogického sboru v grafu Skladba pedagogického sboru - muži, ženy MUŽI 7=23% 24=77% ŽENY Pedagogický sbor - září Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Hořejší Ivana Mgr. Hořejší Václav Šťovíčková Veronika Rybková Leona Fůs Miroslav Fůsová Jana Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blažková Mária Mikuška Jaromír - do 08/2014 Brisudová Martina - do 02/2014 Zařazení funkce jednatelka hlavní ekonom účetní, jednatelka hospodářka asistentka ředitele školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka pomocný pracovník - dotované pracovní místo pomocný pracovník - dotované pracovní místo 8

10 3. Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení Žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. Stav k byl 426 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 1,2. Odhlášení žáci : koeficient celkem 2, ,2 2,8 = 424,4 = 425 Přepočtený stav žáků ve školním roce 2013/2014 činil 425 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 150 žáků a v ŠK 75 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 0,0. Odhlášení žáci: koeficient celkem 0, ,0 0,0 = 150 Přepočtený stav žáků ve školní družině za školní rok 2013/2014 činil 150 dětí. Stav žáků ve školním klubu byl celý rok 75 dětí, přepočtený počet byl tedy 75. 9

11 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Vzhledem k tomu, že od provozuje školní stravování firma Scolarest, stavy strávníků škola nevykazuje. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2013/2014 Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků k poslednímu dni v měsíci IX/ Prejzová Vanessa 6.B = 426 X/ = 426 XI/ = 426 XII/ = 426 I/ = 426 II/ Bureš Jan 4.A Žáková Jana 1.A = Labudová Tereza 6.A 425 III/ Labudová Tereza 6.A Lenc Martin 4.A Süsser Filip 1.A IV/ V/2014 VI/ Svoboda Tomáš 8.A Kanický Jan 7.A = = = = 426 Stav žáků k byl 426. Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. - 10

12 3.5 Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy v období od roku Počet žáků u zápisu Počet žáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 11/12 13/14 11

13 4. Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního vzdělávacího programu školy s názvem Škola v pohybu. Tento školní rok byl do učebního plánu zařazen povinný Druhý cizí jazyk, kterým se stal v naší škole jazyk německý. Z toho důvodu byly upraveny učební plány pro žáky jednotlivých ročníků, tak, aby mohl být tento požadavek MŠMT splněn. V následující kapitole jsou příslušné učební plány, platné pro různé ročníky ve školním roce 2013/ Učební plán 12

14 13

15 14

16 5. Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2013/2014 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2013/2014, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., prevence, environmentální výchovy, ŠD a ŠK a sportovních klubů), z dotazníkového šetření pro rodiče žáků, z rozhovorů s učiteli a žáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady a poukázat na to, na čem je třeba dále pracovat, a díky tomu vytvořit podklady pro tvorbu nového plánu práce na školní rok 2014/2015. Úkoly v oblasti podmínek ke vzdělávání Podařilo se: dokončit projekt Šablony EU Peníze školám, podat žádosti o granty: United Energy Halová olympiáda, turnaje, Školní zahrada hřiště, Volný čas 2014, Prevence 2014, United Energy Mažoretky, Pro Litvínov Zahrada, Chytré hlavy pro sever MINI IQ park (bohužel vše bez úspěchu), zvýšit počet budoucích prvňáků ve škole na rekordní počet za 20 let SSZŠ 87 dětí vč. odkladů (3 třídy, celkem 73 žáků), úspěšně dokončit projekt Učíme se být odpovědní SSZŠ byla partnerem projektu, nakupovat pomůcky pro žáky dle požadavků učitelů, zajistit dvě asistentky pedagogů (projekty ÚP, ESF), navýšit kapacitu školní družiny na 185 žáků, vytvořit almanach k 20. výročí SSZŠ a propagační předměty, rozšířit informační systém školy o venkovní vitrínu, vybudovat prostor pro oddělení ŠD a ŠK (u šaten) s možností využití prostoru pro dopolední výuku, dokončit realizaci opravy střechy tělocvičny, dokončit opravu výměníku a topného systému ve škole, upravit prostory šaten I. stupně, průběžně zajišťovat drobné opravy v budově školy, udržet systém odměňování pracovníků formou odměn, prezentovat školu hymnou SSZŠ, maximálně (téměř všemi kolegy) využívat mobilní PC učebny a mobilní učebny (i-pady, tablety) i dataprojektory ve výuce, opatřit učitelům tablety k využívání pro potřeby školy, pracovat průběžně v týmu autoevaluace (6 setkání v roce) k AE využít nástroje: Klima třídy (6.A,B), Interakce učitel a žák (2 vyučující), Metody a formy výuky (statistika jejich využívání), Strategie učení se cizímu jazyku, uskutečnit dotazníkové šetření pro žáky 9. tříd, uskutečnit dotazníkové šetření pro rodiče žáků, zapojit se do projektu Kariérní systém (pilotáž portfolia učitele). Na čem je třeba dále pracovat: v AE týmu podpořit větší využití autoevaluačních nástrojů na zjišťování kvality výuky a klimatu školy, dál využívat možnosti propagace školy (Noviny Sportovka - 3 krát ročně, web školy, články v Radnici, y rodičům, letáky, plakáty), více využívat facebook školy, uspořádat kavárnu pro rodiče žáků pracovat s rodiči, diskutovat na pedagogická témata, zvát odborníky, stabilizovat sbor po odchodech kolegů, podpořit začínající a nové učitele, 15

17 udržet podporu akcím pro budoucí prvňáky (Dny otevřených dveří, Do školy se těšíme ) spolupracovat s MŠ zejména s MŠ Gorkého a Bezručova), rozšířit a zrychlit wifi síť ve škole (6/2014), rozšířit kamerový systém v šatnách a spojovací chodbě k ŠD, podporovat využívání mobilních zařízení žáků k výuce, důsledně a průběžně kontrolovat nastavení školního nábytku, min 2 krát ročně nechat nastavit, využívat ve větší míře vypsané granty i mimo region (MŠMT, neziskové organizace, firmy, ), připravit studii na vybudování školního hřiště a vestavby do půdního prostoru hlavní budovy školy, žádat o grant na zbudování zahrady a venkovní třídy, příp. venkovního hřiště, i nadále vylepšovat vnitřní prostředí budovy školy (nové tabule, lina, vybavení,...). Úkoly v oblasti obsahu a průběhu vzdělávání Podařilo se: stanovit a respektovat Sdílená pravidla pedagogických pracovníků, respektovat výstupy ŠVP, učivo, tematické plány, průřezová témata, zapisovat do e.tk výukové cíle dle BT s důrazem na individualizaci, zahájit výuku tzv. INDIVIDUALIZOVANÉ MATEMATIKY v 6.,7. třídách, vést společně se žáky portfolia žáků dle pravidel daných vnitřní směrnicí, realizovat hodnocení žáků tzv. MAPU ŽÁKA na II. stupni, zpracovat a aktualizovat IVP integrovaných žáků (vzájemně se o žácích informovat na MS), nastavit podpůrné plány pro žáky, spolupracovat s knihovnou v Litvínově (výukové programy), zorganizovat adaptační výjezdy tříd zaměřených na OSV, vést statistiku odučených a neodučených hodin učitelů, nastavit pravidla zapisování známek do el. ŽK, uskutečnit jednodenní projekty: finanční gramotnost, Kytice, Holocaust, Pravěký lovec, zúčastnit se soutěží a projektů: Choroš, Vlaštovkiáda, u většiny kolegyň na I. stupni zařazovat prvky programu Začít spolu, spolupracovat se Scholou Humanitas (programy EV), mít nadprůměrný výsledek v testování Kalibro v AJ a ČJ, zadat a vyhodnotit vnitřní testy, dále s nimi pracovat, organizovat celoškolní projekty (Anglický den, Oborový den, Den ochrany za mimořádných situací), vést úspěšně žáky ve sportovních soutěžích např.: celoroční soutěž žáků 1. stupně- Krušnohorský šestiboj, Mc Donald Cup, minivolejbal, celoroční sportovní soutěže pro II. stupeň, hokejbal, šprtec, v 2. až 5. třídě realizovat cvičení s Danielem Lazennecem (držení těla, správné dýchání), kvalitně kriteriálně hodnotit žáky ve výchovách, hodnotit a sebehodnotit klíčové kompetence v ŽK, uspořádat v 1. třídách ukázkovou hodinu pro rodiče s cílem seznámit rodiče s novou matematikou a výukou v 1. třídách, realizovat Den otevřené výuky pro rodiče, zúčastnit se matematické soutěže Klokan, zorganizovat a finančně podpořit kurzy lyžařský a turistický, vytvářet individuální plány sportovcům, spolupracovat v projektech (Krušné hory, domov můj, ), zorganizovat a uspět v olympiádě litvínovských škol v AJ, zkvalitnit kritéria posuzování oborových prací, zvýšit kvalitu písemných prací žáků, vypracovat plán sportovních akcí a řídit se jím, nabídnout žákům nově vodácký kurz, zvýšit kvalitu práce se žáky v půlených hodinách na I. stupni (procvičování na PC), uskutečnit tzv. TRIA (i na II. stupni), využívat sdílené prostředí google (např. pro zapisování známek), 16

18 sladit známky v TK a e-tk (dle sdílených pravidel). Školní družina a klub Podařilo se: nabídnout společné aktivity ŠD a ŠK, otevřít II. oddělení školního klubu, vést 3 kroužky v rámci ŠD (ruční dovednosti, aerobic, vaření), uspořádat množství akcí pro žáky (i v době vedlejších prázdnin), kladné hodnocení rodičů v interním dotazníkovém šetření, DVPP vychovatelek (5 kurzů), dobře prezentovat ŠD i ŠK. Na čem je třeba dále pracovat: propojovat výuku s reálným životem, připravovat výuku činnostně, podporovat a využívat vnitřní motivaci žáků, maximálně podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, spolupráci, možnost výběru a samostatnost žáků, připravovat výuku s ohledem na diferenciaci a individualizaci, ve výuce hledat rovnováhu mezi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, více prosazovat CLIL ve výuce na I. i II. stupni, využívat Moodle prostředí, důsledně žáky hodnotit, neslevovat v náročnosti výuky, zaměřit se na vytvoření kritérií hodnocení žáka v předmětech, podporovat formativní hodnocení žáků, více využívat a zařazovat cvičení a doporučení D. Lazenneca, dobře uspět ve vědomostních soutěžích, olympiádách, vybrat žáky nadané, dlouhodobě s nimi pracovat a motivovat je, vyhledávat nadané žáky a rozvíjet je formou individualizace, více využívat možnosti ŠIK (preventivní spoty, vkládání videí ), dodržovat pokyn k závaznému přístupu k domácí přípravě žáků, důsledně vyžadovat a kontrolovat domácí přípravu, i nadále aktivně a kvalitně využívat žákovskou knížku pro I. a II. stupeň (sebehodnocení, plánování, klíčové kompetence), klást důraz na plnění plánu EV všemi kolegy, chovat se ve škole ekologicky, jít žákům příkladem, i nadále sledovat statistiku absencí žáka (zejména na II. stupni), informovat se vzájemně na MS a přijímat v průběhu roku opatření, nadále podporovat činnosti ŠPP s důrazem na přímou práci se žáky, směřovat pomoc i žákům na II. stupni, plně využívat efektivní metody a formy výuky a respektovat vždy výukové strategie školy, na I. stupni ve výuce matematiky využít maximálně tzv. prostředí prof. Hejného, zařazovat pravidelně úlohy z učebnic Fraus, maximálně využívat kompenzační pomůcky pro žáky integrované (i ostatní), zkvalitnit práci s mapou žáka (hodnotit žáky pravidelně a vždy), více využívat vzájemné hospitace a inspiraci od kolegů, Úkoly v oblasti podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy Podařilo se: s úspěchem zorganizovat ŠKOLNÍ AKADEMII k 20. výročí SSZŠ, vést školní parlament uskutečňovat pravidelná setkání, zapojit se do parlamentu města Litvínova, důsledně postupovat proti vandalismu, řešit okamžitě potrestání a náhradu (minimum případů), pracovat dle INOVOVANÉHO plánu prevence rizikového chování a řídit se jím, 2x v roce uspořádat setkání vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) s žáky 9. tříd, spolupracovat s preventistkou městské policie, 17

19 tvrdě a okamžitě řešit náznaky šikany, zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, motivovat žáky soutěží TOP 40, udržet nabídku 18 kroužků z 26 nabídnutých, zorganizovat setkání preventisty školy a tříd, zorganizovat Veletrh středních škol, uspořádat zahradní slavnost pro rodiče, uspořádat úspěšný ples k 20. výročí SSZŠ, uspořádat ples žáků 9. tříd, opět organizovat příměstské tábory, uspořádat 2 dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků, spolupracovat se školskou radou a poradním sborem ředitele školy, zodpovědně vést jednání s rodiči, třídní schůzky a TRIA, provést dotazníkové šetření pro rodiče, uspořádat schůzku pro rodiče budoucích 6. tříd, uspořádat kurz pro budoucí prvňáky a jejich rodiče před zápisem s cílem propagovat školu, využívat pravidelné páteční hlášení k prezentování úspěchů žáků, čtvrtletně vyhlašovat žáky s nejlepším zlepšením, oceněným žákům vydávat pamětní listy, uspořádat dvě rodičovské kavárny (téma matematika), díky TU uspořádat výjezdy tříd (ozdravné pobyty, jednodenní akce, akce tříd, např. přespání v klubu). Na čem je třeba dále pracovat: vyžadovat minimálně 2 akce spolupracujících tříd v rámci projektu patronace a spolupráce 1. tříd a nižších ročníků II. stupně v průběhu celého roku, i nadále se snažit zlepšovat vztahy mezi žáky v ročnících i mimo ně, učit vzájemné toleranci vlastním příkladem (viz kodex učitele), opět zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, organizovat třídní akce za účasti rodičů pro I. a II. stupeň, kvalitními mezilidskými vztahy učitelů i nadále rozvíjet pozitivní klima v celé škole (kodex), organizovat vzdělávací semináře pro rodiče žáků ve spolupráci s ŠPP nebo odborníky, organizovat rodičovské kavárny, i nadále rozvíjet kultivovanou a vstřícnou komunikaci s rodiči, i nadále rozvíjet partnerskou vstřícnou komunikaci s žáky, pozvat rodiče na kroužky a jejich činnost takto prezentovat, i nadále podporovat vydávání žákovského časopisu OKO, schůzku s rodiči 9. tříd a veletrh SŠ uspořádat v den třídních schůzek, Školní poradenské pracoviště Podařilo se: uskutečnit test rizika poruch čtení a psaní pro 1. ročník (9-10/2013), provádět reedukace pro žáky 1. stupně, provádět reedukace pro žáky II. stupně individuálně dle potřeby, vč. konzultace pro pedagogy, zajistit dostatek pomůcek pro žáky integrované, zabezpečit adaptační pobyty žáků, vést smysluplně třídnické půlhodiny, zorganizovat besedu s rodiči (Kde pomůcky pomáhají), spolupracovat s TU (řešit problémy v rámci tříd). Na čem je třeba dále pracovat: zajistit reedukační péči žákům na I. stupni, žákům 6. tříd, dle potřeby všem žákům s IVP na II. stupni, pokračovat v individuální podpoře žáků využití metodiky Student, více využívat kompenzační pomůcky ve výuce integrovaných žáků na I. i na II. stupni, vytvořit plán reedukační činnosti (zapojit do reedukací více kolegů pod odbornou supervizí). 18

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více