Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Identifikační údaje školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování žáků 5 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Pedagogičtí pracovníci - učitelé Složení pedagogického sboru v grafu Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 8 3. Informace o žácích školy Přepočtený stav žáků školy Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb žáků během školního roku 2013/ Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy od roku Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Výsledky matematické soutěže Klokan Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2013/ Výsledky obhajob oborových prací žáků 9. ročníku Nejlepší žáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Školní sportovní úspěchy Nadstandardní činnosti školy v roce 2013/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Žádosti o projekty realizované a financované z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hodnocení dalších součástí školy Školní družina Školní klub Školní jídelna Provozní úsek Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdružení I. stupně Metodické sdružení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní žákovský parlament Školní časopis 40 1

3 Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro žáky a jejich rodiče Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků I. stupně Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků II. stupně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vyřizování stížností Stížnosti proti rozhodnutí ředitele Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2013/2014 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ KEVIS Fotografie z některých významných akcí školy Projednání výroční zprávy školskou radou 69 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje školy NÁZEV ŠKOLY: SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, TELEFON : (+420) , WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : ZŘIZOVATELÉ ŠKOLY : ŘEDITEL ŠKOLY: /0100 KB Litvínov Veronika Šťovíčková, Ivana Hořejší Mgr. Pavel Škramlík PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY: Mgr. Petr Perůtka 1.2 Charakteristika školy Počet žáků: 426 k , 425 přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 20 Počet oddělení ŠD a ŠK: 41 pedagogických pracovníků 11 provozních zaměstnanců 5 ve ŠD a 2 ve ŠK Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (založena v roce 1994) je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. stupni i na II. stupni je zpravidla po dvou (někdy i po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření žáků. Škola úzce spolupracuje se sportovními kluby HC Litvínov, FŠ Litvínov, Volejbalový klub Litvínov, oddíl gymnastiky Litvínov. Třídy se zpravidla naplňují do 25 žáků. Cílová kapacita školy je 520 žáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor se zelení. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala sloužit svému účelu v roce 1953, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Budova školy má tři podlaží, pavilon školní družiny a školní jídelny, spojený se školou chodbou, pavilon bývalých školních dílen. Součástí školy je i školní klub, sídlící v oddělených prostorech. 3

5 Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým povrchem. V prostorách haly školy je školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Za budovou školy se nachází zatravněný dvůr, využívaný na akce pořádané školou. Rodičům, kteří přijdou jednat s učiteli, je k dispozici návštěvní místnost. V hale školy je umístěn bufet a automaty na studené nápoje a mléčné výrobky. Od 2. ročníku má každý žák v prostorách šaten svou skříňku na odkládání osobních věcí. Škola má stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Součástí školy jsou odborné učebny: multimediální učebna, dvě počítačové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna jazyků (zároveň žákovská knihovna s dopoledním i odpoledním provozem), učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy a cvičná kuchyně, dále kancelář, resp. třída pro speciální pedagogy k individuální práci se žáky. V suterénu školy je prostor pro volnočasové aktivity žáků, školní družiny a klub. Celá budova školy má bezdrátové připojení k internetu. Škola disponuje dvěma přenosnými PC učebnami vybavenými 20 i-pady, resp. 20 tablety. Všechny kmenové třídy i odborné učebny, včetně tělocvičny jsou vybaveny dataprojektorem a interaktivní tabulí. V hale školy je umístěn tzv. Školní informační kanál (ŠIK) podporující prevenci ve škole. V kanceláři školy je umístěn multifunkční přístroj ke kopírování, skenování, který je k dispozici vyučujícím i žákům. Škola je kvalitně vybavena učebními pomůckami, učebnicemi a pracovními sešity. Ve škole je žákům a pedagogickým pracovníkům k dispozici více než 100 počítačů. V každé třídě je učitelská PC stanice s připojením na internet. Učitelé mají od září 2013 k dispozici osobní tablety. Kabinety a sbírky učebních pomůcek jsou průběžně doplňovány. Při výuce různých předmětů je využíván výukový software pro různé předměty, vč. DYS programů. Učitelé využívají pro zapisování do elektronické třídní knihy program Bakaláři, rodiče mohou využívat přístup do elektronické žákovské knížky. Vzdělávací program školy: Pedagogové vyučují dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Škola pro každého: I když je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichž rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 600,-Kč, resp. 7200,- Kč ročně. V ceně školného škola garantuje: výuku navíc doučování, půlené vyučování ČJ, M, Aj, Inf, volitelných předmětů, výuku dle individuálních vzdělávacích plánů sportovců, zpravidla 25 žáků ve třídách, průměrný počet za loňský rok byl 21,3 žáka na třídu bezplatné služby školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, kroužky, činnosti školní družiny a klubu bez poplatku, sešity na každý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, hrazení připojištění žáků na výjezdy, odměny žákům (nejlepším za školní rok, žákům s největším zlepšením za čtvrtletí, vítězům soutěže TOP 40, úspěšným sportovcům a reprezentantům školy), plavání pro žáky tříd, příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, gymnastika, volejbal), vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 4

6 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Nabízíme: kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti využitelné pro život, výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : zvýšenou dotaci hodin Tv na II. stupni, výuku Aj od 1. ročníku, výuku čtení a psaní genetickou metodou, výuku matematiky metodou prof. Hejného na I. stupni, projektovou výuku, kriteriální hodnocení výchov na I. stupni, předmět Osobnostně sociální výchova ve ročníku, Umělecký seminář (spojení Vv a Hv) v 8. a 9. ročníku, volitelné předměty pro ročník: Etika, Přírodovědné praktikum, Základy administrativy, Anglická konverzace, Matematická gramotnost a Čtenářská gramotnost, přívětivé klima školy školu otevřenou žákům, učitelům i rodičům, zpravidla do 25 žáků ve třídě, v současnosti je průměrný počet žáků kolem 21 žáků na třídu, zapojení žáků do dění ve škole, např. v žákovském parlamentu uplatňujeme školní demokracii, zapojení žáků do činnosti žákovského parlamentu města Litvínova, činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole, kvalitní vyplňování volného času školní družina a klub a kolem dvaceti zájmových útvarů, sportovní specializaci: hokej, fotbal, činnost žáků v oddílech volejbalu, gymnastiky, aerobiku, juda, golfu, vytváření individuálních vzdělávacích plánů výuky pro sportovce, moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách, výběr ze tří jídel ve školní jídelně, možnost nákupu ve školním bufetu, srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěže, evaluační dotazníky, dodržování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení se s žáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní dětský den, akce pro děti a rodiče, celoroční motivační soutěž pro žáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. tříd, spolupráce v rámci prevence rizikového chování s policií ČR a Městskou policií Litvínov. 1.4 Údaje o zařazování žáků Ve školním roce 2013/2014 se zápis uskutečnil ve dnech 12. a K zápisu se dostavilo 85 dětí. Pro 7 z nich požádali rodiče o odklad školní docházky a 4 žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů. Počet žáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s každým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu žáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které určí rodiče. 5

7 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 29 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Vychovatelka asistentka 3 Ekonom 2 Hospodářka 1 Školník 1 Uklízečky 4 Nepedagogové - dotovaná místa 2 Celkem: Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní družiny: Ekonomové školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Ivana Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena Mgr. Kateřina Králíčková Dana Poláková Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Leona Rybková Miroslav Fůs 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Karolína Hlavsová Klára Beregsásiová - od 11/2013 Zuzana Městková - od 03/2014 Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školního klubu vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka 6

8 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 1.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 1.B Jana Zemčíková Mgr. 1. st. 1.C Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 2.A Petra Michalcová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 2.C Romana Martináková Mgr. 1. st. 3.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 3.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 4.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 4.B Kateřina Koželuhová Mgr. 1. st. 5.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - Sandra Krausová Mgr. Aj - II. stupeň Hana Kučinská Ing. Nj 6.A Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.B Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.A Marcela Vojtíšková - Aj 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Petra Skotnicová - Aj 9.A Miluše Džuberová Mgr. M-Z 9.B Zuzana Vimrová Mgr. M-Zt - Radek Martinák Mgr. M-Ch - Miluše Korandová Mgr. Č-Aj - Pavel Šiktanc Ing. ICT - Michaela Šváchová Mgr. Čj-Aj - Martin Severa Bc. Tv úvazek 0,5 Jaroslava Hušpauerová Dis. Hv úvazek 0,3 Kateřina Králíčková Mgr. speciální pedagog úvazek 0,2 V průběhu školního roku nedošlo v pedagogickém sboru k žádným změnám. Pedagogický sbor je až na výjimky kvalifikován. Tři nekvalifikovaní učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na VŠ. Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, krizový koordinátor, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti, koordinátor projektů. 7

9 2.5 Složení pedagogického sboru v grafu Skladba pedagogického sboru - muži, ženy MUŽI 7=23% 24=77% ŽENY Pedagogický sbor - září Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Hořejší Ivana Mgr. Hořejší Václav Šťovíčková Veronika Rybková Leona Fůs Miroslav Fůsová Jana Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blažková Mária Mikuška Jaromír - do 08/2014 Brisudová Martina - do 02/2014 Zařazení funkce jednatelka hlavní ekonom účetní, jednatelka hospodářka asistentka ředitele školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka pomocný pracovník - dotované pracovní místo pomocný pracovník - dotované pracovní místo 8

10 3. Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení Žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. Stav k byl 426 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 1,2. Odhlášení žáci : koeficient celkem 2, ,2 2,8 = 424,4 = 425 Přepočtený stav žáků ve školním roce 2013/2014 činil 425 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 150 žáků a v ŠK 75 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 0,0. Odhlášení žáci: koeficient celkem 0, ,0 0,0 = 150 Přepočtený stav žáků ve školní družině za školní rok 2013/2014 činil 150 dětí. Stav žáků ve školním klubu byl celý rok 75 dětí, přepočtený počet byl tedy 75. 9

11 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Vzhledem k tomu, že od provozuje školní stravování firma Scolarest, stavy strávníků škola nevykazuje. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2013/2014 Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků k poslednímu dni v měsíci IX/ Prejzová Vanessa 6.B = 426 X/ = 426 XI/ = 426 XII/ = 426 I/ = 426 II/ Bureš Jan 4.A Žáková Jana 1.A = Labudová Tereza 6.A 425 III/ Labudová Tereza 6.A Lenc Martin 4.A Süsser Filip 1.A IV/ V/2014 VI/ Svoboda Tomáš 8.A Kanický Jan 7.A = = = = 426 Stav žáků k byl 426. Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. - 10

12 3.5 Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy v období od roku Počet žáků u zápisu Počet žáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 11/12 13/14 11

13 4. Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního vzdělávacího programu školy s názvem Škola v pohybu. Tento školní rok byl do učebního plánu zařazen povinný Druhý cizí jazyk, kterým se stal v naší škole jazyk německý. Z toho důvodu byly upraveny učební plány pro žáky jednotlivých ročníků, tak, aby mohl být tento požadavek MŠMT splněn. V následující kapitole jsou příslušné učební plány, platné pro různé ročníky ve školním roce 2013/ Učební plán 12

14 13

15 14

16 5. Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2013/2014 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2013/2014, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., prevence, environmentální výchovy, ŠD a ŠK a sportovních klubů), z dotazníkového šetření pro rodiče žáků, z rozhovorů s učiteli a žáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady a poukázat na to, na čem je třeba dále pracovat, a díky tomu vytvořit podklady pro tvorbu nového plánu práce na školní rok 2014/2015. Úkoly v oblasti podmínek ke vzdělávání Podařilo se: dokončit projekt Šablony EU Peníze školám, podat žádosti o granty: United Energy Halová olympiáda, turnaje, Školní zahrada hřiště, Volný čas 2014, Prevence 2014, United Energy Mažoretky, Pro Litvínov Zahrada, Chytré hlavy pro sever MINI IQ park (bohužel vše bez úspěchu), zvýšit počet budoucích prvňáků ve škole na rekordní počet za 20 let SSZŠ 87 dětí vč. odkladů (3 třídy, celkem 73 žáků), úspěšně dokončit projekt Učíme se být odpovědní SSZŠ byla partnerem projektu, nakupovat pomůcky pro žáky dle požadavků učitelů, zajistit dvě asistentky pedagogů (projekty ÚP, ESF), navýšit kapacitu školní družiny na 185 žáků, vytvořit almanach k 20. výročí SSZŠ a propagační předměty, rozšířit informační systém školy o venkovní vitrínu, vybudovat prostor pro oddělení ŠD a ŠK (u šaten) s možností využití prostoru pro dopolední výuku, dokončit realizaci opravy střechy tělocvičny, dokončit opravu výměníku a topného systému ve škole, upravit prostory šaten I. stupně, průběžně zajišťovat drobné opravy v budově školy, udržet systém odměňování pracovníků formou odměn, prezentovat školu hymnou SSZŠ, maximálně (téměř všemi kolegy) využívat mobilní PC učebny a mobilní učebny (i-pady, tablety) i dataprojektory ve výuce, opatřit učitelům tablety k využívání pro potřeby školy, pracovat průběžně v týmu autoevaluace (6 setkání v roce) k AE využít nástroje: Klima třídy (6.A,B), Interakce učitel a žák (2 vyučující), Metody a formy výuky (statistika jejich využívání), Strategie učení se cizímu jazyku, uskutečnit dotazníkové šetření pro žáky 9. tříd, uskutečnit dotazníkové šetření pro rodiče žáků, zapojit se do projektu Kariérní systém (pilotáž portfolia učitele). Na čem je třeba dále pracovat: v AE týmu podpořit větší využití autoevaluačních nástrojů na zjišťování kvality výuky a klimatu školy, dál využívat možnosti propagace školy (Noviny Sportovka - 3 krát ročně, web školy, články v Radnici, y rodičům, letáky, plakáty), více využívat facebook školy, uspořádat kavárnu pro rodiče žáků pracovat s rodiči, diskutovat na pedagogická témata, zvát odborníky, stabilizovat sbor po odchodech kolegů, podpořit začínající a nové učitele, 15

17 udržet podporu akcím pro budoucí prvňáky (Dny otevřených dveří, Do školy se těšíme ) spolupracovat s MŠ zejména s MŠ Gorkého a Bezručova), rozšířit a zrychlit wifi síť ve škole (6/2014), rozšířit kamerový systém v šatnách a spojovací chodbě k ŠD, podporovat využívání mobilních zařízení žáků k výuce, důsledně a průběžně kontrolovat nastavení školního nábytku, min 2 krát ročně nechat nastavit, využívat ve větší míře vypsané granty i mimo region (MŠMT, neziskové organizace, firmy, ), připravit studii na vybudování školního hřiště a vestavby do půdního prostoru hlavní budovy školy, žádat o grant na zbudování zahrady a venkovní třídy, příp. venkovního hřiště, i nadále vylepšovat vnitřní prostředí budovy školy (nové tabule, lina, vybavení,...). Úkoly v oblasti obsahu a průběhu vzdělávání Podařilo se: stanovit a respektovat Sdílená pravidla pedagogických pracovníků, respektovat výstupy ŠVP, učivo, tematické plány, průřezová témata, zapisovat do e.tk výukové cíle dle BT s důrazem na individualizaci, zahájit výuku tzv. INDIVIDUALIZOVANÉ MATEMATIKY v 6.,7. třídách, vést společně se žáky portfolia žáků dle pravidel daných vnitřní směrnicí, realizovat hodnocení žáků tzv. MAPU ŽÁKA na II. stupni, zpracovat a aktualizovat IVP integrovaných žáků (vzájemně se o žácích informovat na MS), nastavit podpůrné plány pro žáky, spolupracovat s knihovnou v Litvínově (výukové programy), zorganizovat adaptační výjezdy tříd zaměřených na OSV, vést statistiku odučených a neodučených hodin učitelů, nastavit pravidla zapisování známek do el. ŽK, uskutečnit jednodenní projekty: finanční gramotnost, Kytice, Holocaust, Pravěký lovec, zúčastnit se soutěží a projektů: Choroš, Vlaštovkiáda, u většiny kolegyň na I. stupni zařazovat prvky programu Začít spolu, spolupracovat se Scholou Humanitas (programy EV), mít nadprůměrný výsledek v testování Kalibro v AJ a ČJ, zadat a vyhodnotit vnitřní testy, dále s nimi pracovat, organizovat celoškolní projekty (Anglický den, Oborový den, Den ochrany za mimořádných situací), vést úspěšně žáky ve sportovních soutěžích např.: celoroční soutěž žáků 1. stupně- Krušnohorský šestiboj, Mc Donald Cup, minivolejbal, celoroční sportovní soutěže pro II. stupeň, hokejbal, šprtec, v 2. až 5. třídě realizovat cvičení s Danielem Lazennecem (držení těla, správné dýchání), kvalitně kriteriálně hodnotit žáky ve výchovách, hodnotit a sebehodnotit klíčové kompetence v ŽK, uspořádat v 1. třídách ukázkovou hodinu pro rodiče s cílem seznámit rodiče s novou matematikou a výukou v 1. třídách, realizovat Den otevřené výuky pro rodiče, zúčastnit se matematické soutěže Klokan, zorganizovat a finančně podpořit kurzy lyžařský a turistický, vytvářet individuální plány sportovcům, spolupracovat v projektech (Krušné hory, domov můj, ), zorganizovat a uspět v olympiádě litvínovských škol v AJ, zkvalitnit kritéria posuzování oborových prací, zvýšit kvalitu písemných prací žáků, vypracovat plán sportovních akcí a řídit se jím, nabídnout žákům nově vodácký kurz, zvýšit kvalitu práce se žáky v půlených hodinách na I. stupni (procvičování na PC), uskutečnit tzv. TRIA (i na II. stupni), využívat sdílené prostředí google (např. pro zapisování známek), 16

18 sladit známky v TK a e-tk (dle sdílených pravidel). Školní družina a klub Podařilo se: nabídnout společné aktivity ŠD a ŠK, otevřít II. oddělení školního klubu, vést 3 kroužky v rámci ŠD (ruční dovednosti, aerobic, vaření), uspořádat množství akcí pro žáky (i v době vedlejších prázdnin), kladné hodnocení rodičů v interním dotazníkovém šetření, DVPP vychovatelek (5 kurzů), dobře prezentovat ŠD i ŠK. Na čem je třeba dále pracovat: propojovat výuku s reálným životem, připravovat výuku činnostně, podporovat a využívat vnitřní motivaci žáků, maximálně podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, spolupráci, možnost výběru a samostatnost žáků, připravovat výuku s ohledem na diferenciaci a individualizaci, ve výuce hledat rovnováhu mezi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, více prosazovat CLIL ve výuce na I. i II. stupni, využívat Moodle prostředí, důsledně žáky hodnotit, neslevovat v náročnosti výuky, zaměřit se na vytvoření kritérií hodnocení žáka v předmětech, podporovat formativní hodnocení žáků, více využívat a zařazovat cvičení a doporučení D. Lazenneca, dobře uspět ve vědomostních soutěžích, olympiádách, vybrat žáky nadané, dlouhodobě s nimi pracovat a motivovat je, vyhledávat nadané žáky a rozvíjet je formou individualizace, více využívat možnosti ŠIK (preventivní spoty, vkládání videí ), dodržovat pokyn k závaznému přístupu k domácí přípravě žáků, důsledně vyžadovat a kontrolovat domácí přípravu, i nadále aktivně a kvalitně využívat žákovskou knížku pro I. a II. stupeň (sebehodnocení, plánování, klíčové kompetence), klást důraz na plnění plánu EV všemi kolegy, chovat se ve škole ekologicky, jít žákům příkladem, i nadále sledovat statistiku absencí žáka (zejména na II. stupni), informovat se vzájemně na MS a přijímat v průběhu roku opatření, nadále podporovat činnosti ŠPP s důrazem na přímou práci se žáky, směřovat pomoc i žákům na II. stupni, plně využívat efektivní metody a formy výuky a respektovat vždy výukové strategie školy, na I. stupni ve výuce matematiky využít maximálně tzv. prostředí prof. Hejného, zařazovat pravidelně úlohy z učebnic Fraus, maximálně využívat kompenzační pomůcky pro žáky integrované (i ostatní), zkvalitnit práci s mapou žáka (hodnotit žáky pravidelně a vždy), více využívat vzájemné hospitace a inspiraci od kolegů, Úkoly v oblasti podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy Podařilo se: s úspěchem zorganizovat ŠKOLNÍ AKADEMII k 20. výročí SSZŠ, vést školní parlament uskutečňovat pravidelná setkání, zapojit se do parlamentu města Litvínova, důsledně postupovat proti vandalismu, řešit okamžitě potrestání a náhradu (minimum případů), pracovat dle INOVOVANÉHO plánu prevence rizikového chování a řídit se jím, 2x v roce uspořádat setkání vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) s žáky 9. tříd, spolupracovat s preventistkou městské policie, 17

19 tvrdě a okamžitě řešit náznaky šikany, zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, motivovat žáky soutěží TOP 40, udržet nabídku 18 kroužků z 26 nabídnutých, zorganizovat setkání preventisty školy a tříd, zorganizovat Veletrh středních škol, uspořádat zahradní slavnost pro rodiče, uspořádat úspěšný ples k 20. výročí SSZŠ, uspořádat ples žáků 9. tříd, opět organizovat příměstské tábory, uspořádat 2 dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků, spolupracovat se školskou radou a poradním sborem ředitele školy, zodpovědně vést jednání s rodiči, třídní schůzky a TRIA, provést dotazníkové šetření pro rodiče, uspořádat schůzku pro rodiče budoucích 6. tříd, uspořádat kurz pro budoucí prvňáky a jejich rodiče před zápisem s cílem propagovat školu, využívat pravidelné páteční hlášení k prezentování úspěchů žáků, čtvrtletně vyhlašovat žáky s nejlepším zlepšením, oceněným žákům vydávat pamětní listy, uspořádat dvě rodičovské kavárny (téma matematika), díky TU uspořádat výjezdy tříd (ozdravné pobyty, jednodenní akce, akce tříd, např. přespání v klubu). Na čem je třeba dále pracovat: vyžadovat minimálně 2 akce spolupracujících tříd v rámci projektu patronace a spolupráce 1. tříd a nižších ročníků II. stupně v průběhu celého roku, i nadále se snažit zlepšovat vztahy mezi žáky v ročnících i mimo ně, učit vzájemné toleranci vlastním příkladem (viz kodex učitele), opět zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, organizovat třídní akce za účasti rodičů pro I. a II. stupeň, kvalitními mezilidskými vztahy učitelů i nadále rozvíjet pozitivní klima v celé škole (kodex), organizovat vzdělávací semináře pro rodiče žáků ve spolupráci s ŠPP nebo odborníky, organizovat rodičovské kavárny, i nadále rozvíjet kultivovanou a vstřícnou komunikaci s rodiči, i nadále rozvíjet partnerskou vstřícnou komunikaci s žáky, pozvat rodiče na kroužky a jejich činnost takto prezentovat, i nadále podporovat vydávání žákovského časopisu OKO, schůzku s rodiči 9. tříd a veletrh SŠ uspořádat v den třídních schůzek, Školní poradenské pracoviště Podařilo se: uskutečnit test rizika poruch čtení a psaní pro 1. ročník (9-10/2013), provádět reedukace pro žáky 1. stupně, provádět reedukace pro žáky II. stupně individuálně dle potřeby, vč. konzultace pro pedagogy, zajistit dostatek pomůcek pro žáky integrované, zabezpečit adaptační pobyty žáků, vést smysluplně třídnické půlhodiny, zorganizovat besedu s rodiči (Kde pomůcky pomáhají), spolupracovat s TU (řešit problémy v rámci tříd). Na čem je třeba dále pracovat: zajistit reedukační péči žákům na I. stupni, žákům 6. tříd, dle potřeby všem žákům s IVP na II. stupni, pokračovat v individuální podpoře žáků využití metodiky Student, více využívat kompenzační pomůcky ve výuce integrovaných žáků na I. i na II. stupni, vytvořit plán reedukační činnosti (zapojit do reedukací více kolegů pod odbornou supervizí). 18

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více