Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Identifikační údaje školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování žáků 5 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Pedagogičtí pracovníci - učitelé Složení pedagogického sboru v grafu Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 8 3. Informace o žácích školy Přepočtený stav žáků školy Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb žáků během školního roku 2013/ Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy od roku Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Výsledky matematické soutěže Klokan Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2013/ Výsledky obhajob oborových prací žáků 9. ročníku Nejlepší žáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Školní sportovní úspěchy Nadstandardní činnosti školy v roce 2013/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Žádosti o projekty realizované a financované z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hodnocení dalších součástí školy Školní družina Školní klub Školní jídelna Provozní úsek Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdružení I. stupně Metodické sdružení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní žákovský parlament Školní časopis 40 1

3 Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro žáky a jejich rodiče Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků I. stupně Grafické vyhodnocení dotazníků pro rodiče žáků II. stupně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vyřizování stížností Stížnosti proti rozhodnutí ředitele Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2013/2014 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ KEVIS Fotografie z některých významných akcí školy Projednání výroční zprávy školskou radou 69 2

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje školy NÁZEV ŠKOLY: SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, TELEFON : (+420) , WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : ZŘIZOVATELÉ ŠKOLY : ŘEDITEL ŠKOLY: /0100 KB Litvínov Veronika Šťovíčková, Ivana Hořejší Mgr. Pavel Škramlík PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY: Mgr. Petr Perůtka 1.2 Charakteristika školy Počet žáků: 426 k , 425 přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 20 Počet oddělení ŠD a ŠK: 41 pedagogických pracovníků 11 provozních zaměstnanců 5 ve ŠD a 2 ve ŠK Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (založena v roce 1994) je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. stupni i na II. stupni je zpravidla po dvou (někdy i po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření žáků. Škola úzce spolupracuje se sportovními kluby HC Litvínov, FŠ Litvínov, Volejbalový klub Litvínov, oddíl gymnastiky Litvínov. Třídy se zpravidla naplňují do 25 žáků. Cílová kapacita školy je 520 žáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor se zelení. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala sloužit svému účelu v roce 1953, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Budova školy má tři podlaží, pavilon školní družiny a školní jídelny, spojený se školou chodbou, pavilon bývalých školních dílen. Součástí školy je i školní klub, sídlící v oddělených prostorech. 3

5 Škola disponuje dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým povrchem. V prostorách haly školy je školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Za budovou školy se nachází zatravněný dvůr, využívaný na akce pořádané školou. Rodičům, kteří přijdou jednat s učiteli, je k dispozici návštěvní místnost. V hale školy je umístěn bufet a automaty na studené nápoje a mléčné výrobky. Od 2. ročníku má každý žák v prostorách šaten svou skříňku na odkládání osobních věcí. Škola má stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. Vyučování ve školní budově probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Součástí školy jsou odborné učebny: multimediální učebna, dvě počítačové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna jazyků (zároveň žákovská knihovna s dopoledním i odpoledním provozem), učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy a cvičná kuchyně, dále kancelář, resp. třída pro speciální pedagogy k individuální práci se žáky. V suterénu školy je prostor pro volnočasové aktivity žáků, školní družiny a klub. Celá budova školy má bezdrátové připojení k internetu. Škola disponuje dvěma přenosnými PC učebnami vybavenými 20 i-pady, resp. 20 tablety. Všechny kmenové třídy i odborné učebny, včetně tělocvičny jsou vybaveny dataprojektorem a interaktivní tabulí. V hale školy je umístěn tzv. Školní informační kanál (ŠIK) podporující prevenci ve škole. V kanceláři školy je umístěn multifunkční přístroj ke kopírování, skenování, který je k dispozici vyučujícím i žákům. Škola je kvalitně vybavena učebními pomůckami, učebnicemi a pracovními sešity. Ve škole je žákům a pedagogickým pracovníkům k dispozici více než 100 počítačů. V každé třídě je učitelská PC stanice s připojením na internet. Učitelé mají od září 2013 k dispozici osobní tablety. Kabinety a sbírky učebních pomůcek jsou průběžně doplňovány. Při výuce různých předmětů je využíván výukový software pro různé předměty, vč. DYS programů. Učitelé využívají pro zapisování do elektronické třídní knihy program Bakaláři, rodiče mohou využívat přístup do elektronické žákovské knížky. Vzdělávací program školy: Pedagogové vyučují dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního školního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Škola pro každého: I když je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichž rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 600,-Kč, resp. 7200,- Kč ročně. V ceně školného škola garantuje: výuku navíc doučování, půlené vyučování ČJ, M, Aj, Inf, volitelných předmětů, výuku dle individuálních vzdělávacích plánů sportovců, zpravidla 25 žáků ve třídách, průměrný počet za loňský rok byl 21,3 žáka na třídu bezplatné služby školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, kroužky, činnosti školní družiny a klubu bez poplatku, sešity na každý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, hrazení připojištění žáků na výjezdy, odměny žákům (nejlepším za školní rok, žákům s největším zlepšením za čtvrtletí, vítězům soutěže TOP 40, úspěšným sportovcům a reprezentantům školy), plavání pro žáky tříd, příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, gymnastika, volejbal), vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 4

6 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Nabízíme: kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti využitelné pro život, výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : zvýšenou dotaci hodin Tv na II. stupni, výuku Aj od 1. ročníku, výuku čtení a psaní genetickou metodou, výuku matematiky metodou prof. Hejného na I. stupni, projektovou výuku, kriteriální hodnocení výchov na I. stupni, předmět Osobnostně sociální výchova ve ročníku, Umělecký seminář (spojení Vv a Hv) v 8. a 9. ročníku, volitelné předměty pro ročník: Etika, Přírodovědné praktikum, Základy administrativy, Anglická konverzace, Matematická gramotnost a Čtenářská gramotnost, přívětivé klima školy školu otevřenou žákům, učitelům i rodičům, zpravidla do 25 žáků ve třídě, v současnosti je průměrný počet žáků kolem 21 žáků na třídu, zapojení žáků do dění ve škole, např. v žákovském parlamentu uplatňujeme školní demokracii, zapojení žáků do činnosti žákovského parlamentu města Litvínova, činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole, kvalitní vyplňování volného času školní družina a klub a kolem dvaceti zájmových útvarů, sportovní specializaci: hokej, fotbal, činnost žáků v oddílech volejbalu, gymnastiky, aerobiku, juda, golfu, vytváření individuálních vzdělávacích plánů výuky pro sportovce, moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách, výběr ze tří jídel ve školní jídelně, možnost nákupu ve školním bufetu, srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěže, evaluační dotazníky, dodržování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení se s žáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní dětský den, akce pro děti a rodiče, celoroční motivační soutěž pro žáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací žáků 9. tříd, spolupráce v rámci prevence rizikového chování s policií ČR a Městskou policií Litvínov. 1.4 Údaje o zařazování žáků Ve školním roce 2013/2014 se zápis uskutečnil ve dnech 12. a K zápisu se dostavilo 85 dětí. Pro 7 z nich požádali rodiče o odklad školní docházky a 4 žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů. Počet žáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s každým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu žáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které určí rodiče. 5

7 2. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 29 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Vychovatelka asistentka 3 Ekonom 2 Hospodářka 1 Školník 1 Uklízečky 4 Nepedagogové - dotovaná místa 2 Celkem: Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní družiny: Ekonomové školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Ivana Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena Mgr. Kateřina Králíčková Dana Poláková Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Leona Rybková Miroslav Fůs 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Karolína Hlavsová Klára Beregsásiová - od 11/2013 Zuzana Městková - od 03/2014 Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školní družiny vychovatelka školního klubu vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka vychovatelka - asistentka 6

8 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 1.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 1.B Jana Zemčíková Mgr. 1. st. 1.C Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 2.A Petra Michalcová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 2.C Romana Martináková Mgr. 1. st. 3.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 3.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 4.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 4.B Kateřina Koželuhová Mgr. 1. st. 5.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - Sandra Krausová Mgr. Aj - II. stupeň Hana Kučinská Ing. Nj 6.A Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.B Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.A Marcela Vojtíšková - Aj 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Petra Skotnicová - Aj 9.A Miluše Džuberová Mgr. M-Z 9.B Zuzana Vimrová Mgr. M-Zt - Radek Martinák Mgr. M-Ch - Miluše Korandová Mgr. Č-Aj - Pavel Šiktanc Ing. ICT - Michaela Šváchová Mgr. Čj-Aj - Martin Severa Bc. Tv úvazek 0,5 Jaroslava Hušpauerová Dis. Hv úvazek 0,3 Kateřina Králíčková Mgr. speciální pedagog úvazek 0,2 V průběhu školního roku nedošlo v pedagogickém sboru k žádným změnám. Pedagogický sbor je až na výjimky kvalifikován. Tři nekvalifikovaní učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na VŠ. Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, krizový koordinátor, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti, koordinátor projektů. 7

9 2.5 Složení pedagogického sboru v grafu Skladba pedagogického sboru - muži, ženy MUŽI 7=23% 24=77% ŽENY Pedagogický sbor - září Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Hořejší Ivana Mgr. Hořejší Václav Šťovíčková Veronika Rybková Leona Fůs Miroslav Fůsová Jana Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blažková Mária Mikuška Jaromír - do 08/2014 Brisudová Martina - do 02/2014 Zařazení funkce jednatelka hlavní ekonom účetní, jednatelka hospodářka asistentka ředitele školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka pomocný pracovník - dotované pracovní místo pomocný pracovník - dotované pracovní místo 8

10 3. Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení Žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. Stav k byl 426 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 1,2. Odhlášení žáci : koeficient celkem 2, ,2 2,8 = 424,4 = 425 Přepočtený stav žáků ve školním roce 2013/2014 činil 425 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 150 žáků a v ŠK 75 žáků. Nově přijatí žáci: koeficient celkem 0,0. Odhlášení žáci: koeficient celkem 0, ,0 0,0 = 150 Přepočtený stav žáků ve školní družině za školní rok 2013/2014 činil 150 dětí. Stav žáků ve školním klubu byl celý rok 75 dětí, přepočtený počet byl tedy 75. 9

11 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Vzhledem k tomu, že od provozuje školní stravování firma Scolarest, stavy strávníků škola nevykazuje. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2013/2014 Měsíc Nově přijatí žáci Odhlášení žáci Celkový počet žáků k poslednímu dni v měsíci IX/ Prejzová Vanessa 6.B = 426 X/ = 426 XI/ = 426 XII/ = 426 I/ = 426 II/ Bureš Jan 4.A Žáková Jana 1.A = Labudová Tereza 6.A 425 III/ Labudová Tereza 6.A Lenc Martin 4.A Süsser Filip 1.A IV/ V/2014 VI/ Svoboda Tomáš 8.A Kanický Jan 7.A = = = = 426 Stav žáků k byl 426. Jeden žák od září 2013 do června 2014 plnil školní docházku dle Zákona č.561/2004/sb., 38 - studium v zahraničí. - 10

12 3.5 Počet žáků u zápisu do 1. ročníku a žáků školy v období od roku Počet žáků u zápisu Počet žáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 11/12 13/14 11

13 4. Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vlastního vzdělávacího programu školy s názvem Škola v pohybu. Tento školní rok byl do učebního plánu zařazen povinný Druhý cizí jazyk, kterým se stal v naší škole jazyk německý. Z toho důvodu byly upraveny učební plány pro žáky jednotlivých ročníků, tak, aby mohl být tento požadavek MŠMT splněn. V následující kapitole jsou příslušné učební plány, platné pro různé ročníky ve školním roce 2013/ Učební plán 12

14 13

15 14

16 5. Hodnocení školního roku 2013/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2013/2014 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2013/2014, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., prevence, environmentální výchovy, ŠD a ŠK a sportovních klubů), z dotazníkového šetření pro rodiče žáků, z rozhovorů s učiteli a žáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady a poukázat na to, na čem je třeba dále pracovat, a díky tomu vytvořit podklady pro tvorbu nového plánu práce na školní rok 2014/2015. Úkoly v oblasti podmínek ke vzdělávání Podařilo se: dokončit projekt Šablony EU Peníze školám, podat žádosti o granty: United Energy Halová olympiáda, turnaje, Školní zahrada hřiště, Volný čas 2014, Prevence 2014, United Energy Mažoretky, Pro Litvínov Zahrada, Chytré hlavy pro sever MINI IQ park (bohužel vše bez úspěchu), zvýšit počet budoucích prvňáků ve škole na rekordní počet za 20 let SSZŠ 87 dětí vč. odkladů (3 třídy, celkem 73 žáků), úspěšně dokončit projekt Učíme se být odpovědní SSZŠ byla partnerem projektu, nakupovat pomůcky pro žáky dle požadavků učitelů, zajistit dvě asistentky pedagogů (projekty ÚP, ESF), navýšit kapacitu školní družiny na 185 žáků, vytvořit almanach k 20. výročí SSZŠ a propagační předměty, rozšířit informační systém školy o venkovní vitrínu, vybudovat prostor pro oddělení ŠD a ŠK (u šaten) s možností využití prostoru pro dopolední výuku, dokončit realizaci opravy střechy tělocvičny, dokončit opravu výměníku a topného systému ve škole, upravit prostory šaten I. stupně, průběžně zajišťovat drobné opravy v budově školy, udržet systém odměňování pracovníků formou odměn, prezentovat školu hymnou SSZŠ, maximálně (téměř všemi kolegy) využívat mobilní PC učebny a mobilní učebny (i-pady, tablety) i dataprojektory ve výuce, opatřit učitelům tablety k využívání pro potřeby školy, pracovat průběžně v týmu autoevaluace (6 setkání v roce) k AE využít nástroje: Klima třídy (6.A,B), Interakce učitel a žák (2 vyučující), Metody a formy výuky (statistika jejich využívání), Strategie učení se cizímu jazyku, uskutečnit dotazníkové šetření pro žáky 9. tříd, uskutečnit dotazníkové šetření pro rodiče žáků, zapojit se do projektu Kariérní systém (pilotáž portfolia učitele). Na čem je třeba dále pracovat: v AE týmu podpořit větší využití autoevaluačních nástrojů na zjišťování kvality výuky a klimatu školy, dál využívat možnosti propagace školy (Noviny Sportovka - 3 krát ročně, web školy, články v Radnici, y rodičům, letáky, plakáty), více využívat facebook školy, uspořádat kavárnu pro rodiče žáků pracovat s rodiči, diskutovat na pedagogická témata, zvát odborníky, stabilizovat sbor po odchodech kolegů, podpořit začínající a nové učitele, 15

17 udržet podporu akcím pro budoucí prvňáky (Dny otevřených dveří, Do školy se těšíme ) spolupracovat s MŠ zejména s MŠ Gorkého a Bezručova), rozšířit a zrychlit wifi síť ve škole (6/2014), rozšířit kamerový systém v šatnách a spojovací chodbě k ŠD, podporovat využívání mobilních zařízení žáků k výuce, důsledně a průběžně kontrolovat nastavení školního nábytku, min 2 krát ročně nechat nastavit, využívat ve větší míře vypsané granty i mimo region (MŠMT, neziskové organizace, firmy, ), připravit studii na vybudování školního hřiště a vestavby do půdního prostoru hlavní budovy školy, žádat o grant na zbudování zahrady a venkovní třídy, příp. venkovního hřiště, i nadále vylepšovat vnitřní prostředí budovy školy (nové tabule, lina, vybavení,...). Úkoly v oblasti obsahu a průběhu vzdělávání Podařilo se: stanovit a respektovat Sdílená pravidla pedagogických pracovníků, respektovat výstupy ŠVP, učivo, tematické plány, průřezová témata, zapisovat do e.tk výukové cíle dle BT s důrazem na individualizaci, zahájit výuku tzv. INDIVIDUALIZOVANÉ MATEMATIKY v 6.,7. třídách, vést společně se žáky portfolia žáků dle pravidel daných vnitřní směrnicí, realizovat hodnocení žáků tzv. MAPU ŽÁKA na II. stupni, zpracovat a aktualizovat IVP integrovaných žáků (vzájemně se o žácích informovat na MS), nastavit podpůrné plány pro žáky, spolupracovat s knihovnou v Litvínově (výukové programy), zorganizovat adaptační výjezdy tříd zaměřených na OSV, vést statistiku odučených a neodučených hodin učitelů, nastavit pravidla zapisování známek do el. ŽK, uskutečnit jednodenní projekty: finanční gramotnost, Kytice, Holocaust, Pravěký lovec, zúčastnit se soutěží a projektů: Choroš, Vlaštovkiáda, u většiny kolegyň na I. stupni zařazovat prvky programu Začít spolu, spolupracovat se Scholou Humanitas (programy EV), mít nadprůměrný výsledek v testování Kalibro v AJ a ČJ, zadat a vyhodnotit vnitřní testy, dále s nimi pracovat, organizovat celoškolní projekty (Anglický den, Oborový den, Den ochrany za mimořádných situací), vést úspěšně žáky ve sportovních soutěžích např.: celoroční soutěž žáků 1. stupně- Krušnohorský šestiboj, Mc Donald Cup, minivolejbal, celoroční sportovní soutěže pro II. stupeň, hokejbal, šprtec, v 2. až 5. třídě realizovat cvičení s Danielem Lazennecem (držení těla, správné dýchání), kvalitně kriteriálně hodnotit žáky ve výchovách, hodnotit a sebehodnotit klíčové kompetence v ŽK, uspořádat v 1. třídách ukázkovou hodinu pro rodiče s cílem seznámit rodiče s novou matematikou a výukou v 1. třídách, realizovat Den otevřené výuky pro rodiče, zúčastnit se matematické soutěže Klokan, zorganizovat a finančně podpořit kurzy lyžařský a turistický, vytvářet individuální plány sportovcům, spolupracovat v projektech (Krušné hory, domov můj, ), zorganizovat a uspět v olympiádě litvínovských škol v AJ, zkvalitnit kritéria posuzování oborových prací, zvýšit kvalitu písemných prací žáků, vypracovat plán sportovních akcí a řídit se jím, nabídnout žákům nově vodácký kurz, zvýšit kvalitu práce se žáky v půlených hodinách na I. stupni (procvičování na PC), uskutečnit tzv. TRIA (i na II. stupni), využívat sdílené prostředí google (např. pro zapisování známek), 16

18 sladit známky v TK a e-tk (dle sdílených pravidel). Školní družina a klub Podařilo se: nabídnout společné aktivity ŠD a ŠK, otevřít II. oddělení školního klubu, vést 3 kroužky v rámci ŠD (ruční dovednosti, aerobic, vaření), uspořádat množství akcí pro žáky (i v době vedlejších prázdnin), kladné hodnocení rodičů v interním dotazníkovém šetření, DVPP vychovatelek (5 kurzů), dobře prezentovat ŠD i ŠK. Na čem je třeba dále pracovat: propojovat výuku s reálným životem, připravovat výuku činnostně, podporovat a využívat vnitřní motivaci žáků, maximálně podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, spolupráci, možnost výběru a samostatnost žáků, připravovat výuku s ohledem na diferenciaci a individualizaci, ve výuce hledat rovnováhu mezi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, více prosazovat CLIL ve výuce na I. i II. stupni, využívat Moodle prostředí, důsledně žáky hodnotit, neslevovat v náročnosti výuky, zaměřit se na vytvoření kritérií hodnocení žáka v předmětech, podporovat formativní hodnocení žáků, více využívat a zařazovat cvičení a doporučení D. Lazenneca, dobře uspět ve vědomostních soutěžích, olympiádách, vybrat žáky nadané, dlouhodobě s nimi pracovat a motivovat je, vyhledávat nadané žáky a rozvíjet je formou individualizace, více využívat možnosti ŠIK (preventivní spoty, vkládání videí ), dodržovat pokyn k závaznému přístupu k domácí přípravě žáků, důsledně vyžadovat a kontrolovat domácí přípravu, i nadále aktivně a kvalitně využívat žákovskou knížku pro I. a II. stupeň (sebehodnocení, plánování, klíčové kompetence), klást důraz na plnění plánu EV všemi kolegy, chovat se ve škole ekologicky, jít žákům příkladem, i nadále sledovat statistiku absencí žáka (zejména na II. stupni), informovat se vzájemně na MS a přijímat v průběhu roku opatření, nadále podporovat činnosti ŠPP s důrazem na přímou práci se žáky, směřovat pomoc i žákům na II. stupni, plně využívat efektivní metody a formy výuky a respektovat vždy výukové strategie školy, na I. stupni ve výuce matematiky využít maximálně tzv. prostředí prof. Hejného, zařazovat pravidelně úlohy z učebnic Fraus, maximálně využívat kompenzační pomůcky pro žáky integrované (i ostatní), zkvalitnit práci s mapou žáka (hodnotit žáky pravidelně a vždy), více využívat vzájemné hospitace a inspiraci od kolegů, Úkoly v oblasti podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy Podařilo se: s úspěchem zorganizovat ŠKOLNÍ AKADEMII k 20. výročí SSZŠ, vést školní parlament uskutečňovat pravidelná setkání, zapojit se do parlamentu města Litvínova, důsledně postupovat proti vandalismu, řešit okamžitě potrestání a náhradu (minimum případů), pracovat dle INOVOVANÉHO plánu prevence rizikového chování a řídit se jím, 2x v roce uspořádat setkání vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) s žáky 9. tříd, spolupracovat s preventistkou městské policie, 17

19 tvrdě a okamžitě řešit náznaky šikany, zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, motivovat žáky soutěží TOP 40, udržet nabídku 18 kroužků z 26 nabídnutých, zorganizovat setkání preventisty školy a tříd, zorganizovat Veletrh středních škol, uspořádat zahradní slavnost pro rodiče, uspořádat úspěšný ples k 20. výročí SSZŠ, uspořádat ples žáků 9. tříd, opět organizovat příměstské tábory, uspořádat 2 dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků, spolupracovat se školskou radou a poradním sborem ředitele školy, zodpovědně vést jednání s rodiči, třídní schůzky a TRIA, provést dotazníkové šetření pro rodiče, uspořádat schůzku pro rodiče budoucích 6. tříd, uspořádat kurz pro budoucí prvňáky a jejich rodiče před zápisem s cílem propagovat školu, využívat pravidelné páteční hlášení k prezentování úspěchů žáků, čtvrtletně vyhlašovat žáky s nejlepším zlepšením, oceněným žákům vydávat pamětní listy, uspořádat dvě rodičovské kavárny (téma matematika), díky TU uspořádat výjezdy tříd (ozdravné pobyty, jednodenní akce, akce tříd, např. přespání v klubu). Na čem je třeba dále pracovat: vyžadovat minimálně 2 akce spolupracujících tříd v rámci projektu patronace a spolupráce 1. tříd a nižších ročníků II. stupně v průběhu celého roku, i nadále se snažit zlepšovat vztahy mezi žáky v ročnících i mimo ně, učit vzájemné toleranci vlastním příkladem (viz kodex učitele), opět zorganizovat den OTEVŘENÉ VÝUKY pro veřejnost, organizovat třídní akce za účasti rodičů pro I. a II. stupeň, kvalitními mezilidskými vztahy učitelů i nadále rozvíjet pozitivní klima v celé škole (kodex), organizovat vzdělávací semináře pro rodiče žáků ve spolupráci s ŠPP nebo odborníky, organizovat rodičovské kavárny, i nadále rozvíjet kultivovanou a vstřícnou komunikaci s rodiči, i nadále rozvíjet partnerskou vstřícnou komunikaci s žáky, pozvat rodiče na kroužky a jejich činnost takto prezentovat, i nadále podporovat vydávání žákovského časopisu OKO, schůzku s rodiči 9. tříd a veletrh SŠ uspořádat v den třídních schůzek, Školní poradenské pracoviště Podařilo se: uskutečnit test rizika poruch čtení a psaní pro 1. ročník (9-10/2013), provádět reedukace pro žáky 1. stupně, provádět reedukace pro žáky II. stupně individuálně dle potřeby, vč. konzultace pro pedagogy, zajistit dostatek pomůcek pro žáky integrované, zabezpečit adaptační pobyty žáků, vést smysluplně třídnické půlhodiny, zorganizovat besedu s rodiči (Kde pomůcky pomáhají), spolupracovat s TU (řešit problémy v rámci tříd). Na čem je třeba dále pracovat: zajistit reedukační péči žákům na I. stupni, žákům 6. tříd, dle potřeby všem žákům s IVP na II. stupni, pokračovat v individuální podpoře žáků využití metodiky Student, více využívat kompenzační pomůcky ve výuce integrovaných žáků na I. i na II. stupni, vytvořit plán reedukační činnosti (zapojit do reedukací více kolegů pod odbornou supervizí). 18

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více