21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2012/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce 2012/ Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Věková struktura pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe Aprobovanost výuky Další údaje o pedagogických pracovnících 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Inspekční a jiná kontrolní činnost Další činnost školy 19. Další činnosti školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace Investiční činnost Hodnocení vzdělávací činnosti 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků

3 21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/ Opatření a závěr

4 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: Mgr. Radek Vlasák - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - František Kupec - Tomáš Průcha - Mgr. Helena Müllerová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Změna v rejstříku: Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/81 od Gymnázium tělesná výchova K/81 od Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) * změna JKKOV Gymnázium K/41 Gymnázium tělesná výchova K/41 Gymnázium sportovní příprava K/41 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

5 3. Školy a školská zařízení členění 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 44,52 10,04 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 12, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /63 0 5, Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ , K/ , K/ ,93 Celkem ,54 V příštím školním roce bude otevřeno 24 tříd s předpokládaným počtem žáků Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2012/2013do denního studia 5 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 17 v denním studiu). Nadaní žáci Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů 24 z toho 15, reprezentantů ČR Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Druh postižení Počet integrovaných SŠ Tělesné postižení 1

6 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro osmileté testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 obor K/41 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí deváté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 2,2, nesplňuje kritéria pro přijetí - 100% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení devátého ročníku, horším žákům se odečítají 4 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05, při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně lepší známka z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, popř. průměr z vysvědčení předchozích ročníků - + bonifikace za účast v olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků obor K/81 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí páté třídy klasifikován na vysvědčení známkou dostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí páté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 1,8, nesplňuje kritéria pro přijetí - 80% bodů obdrží žák za bezchybný test všeobecných studijních předpokladů (SCIO), za každou nezodpovězenou nebo špatnou odpověď jsou žákovi strženy body dle pravidel SCIO - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení pátého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05 pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 2 třídy - 60 žáků pro školní rok 2014/2015 ředitel školy rozhodl přijmout 30 žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 30 žáků do všeobecné třídy obor K/41 sportovní příprava - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí

7 - 40% bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku - 40% bodů obdrží žák za bezchybný test, za každou špatně zodpovězenou otázku je žák penalizován odečtením 3 1 % bodů - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení konce osmého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0, bonifikace za účast ve sportovních soutěžích a olympiádách (první tři místa na okresní úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa na krajské úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,1) - žák nemusí konat talentovou zkoušku, pokud se v posledních dvou letech umístil do 6. místa na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu; v takovém případě získává za 1. místo 40 % bodů; za 2. místo 39 % bodů, za 3. místo 38 % bodů, za 4. místo 37 % bodů, za 5. místo 36 % bodů a za 6. místo 35 % bodů z talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků 6.2. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání poda- ných počet kladně vyříz. Počet tříd Gymnázium K/81 všeob./tev D Gymnázium K/41 všeob./ TEV D Gymnázium sportovní příprava K/ D celkem D FV 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k

8 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 541 Prospěli s vyznamenáním 114 Prospěli 414 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,87/2,35/2,19 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka včetně sportovní přípravy/z toho neomluvených 75,80/0,53 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka (pouze výuka) z toho neomluvených 71,49/0, Před reparáty ostatní žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 1,3% 19,8% 69,5% 4,8% 5,4% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

9 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 1,5% 13,3% 85,6% 1,8% 0,0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli

10 7.2. Prospěch v letech samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / / / / / / / / / / samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 99/00 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09 09/10 10/11 11/12 12/ Průměrná absence

11 absence celkem sport.příp. výuka průměr/žák 80,10 22,38 75,80 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 80,10 75,80 22,38 celkem sport.příp. výuka Komisionální zkoušku souhrnem konali: obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/41 1.D D D D K/41 1.A A A A D K/81 II.B. 0 0 III.A. 0 0 III.B. 0 1 IV.A. 3 1 IV.B 0 0 V.A. 2 2 V.B. 2 0 VI.A. 2 5 VI.B, 2 VII.A VII.B. 0 VIII.B. 0 0

12 čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné komisionální zkoukou ška neprospělo K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem 34 0 Četnost opravných zkoušek: ČJL 10x Mat 7x, BIO 6x,CHE 7x DĚJ 2x,, RUJ 2x, FYZ 1x, ANJ 1x, Př. 3x, BICHES 1x, Doklasifikační zkoušky: ČJL 1x,, NĚJ 1x, FYZ 2x,, PCV 4x, TSP 1x,.Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu. Četnost klasifikace 100% 80% 60% 40% 20% 0% Výsledky maturitních zkoušek

13 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem Profilová 4.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,38 2,5 2,8 PRUM. 2,45 státní ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO PRUM. 3,4 1,92 3,5 PRUM. 2,94 průměr celkem 2,69 Profilová 4.D CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRUM. 2,4 3 2,83 1, ,43 Státní 2,30

14 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,6 1 2,44 PRUM. 2,01 průměr celkem 2,16 Profilová VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,14 3,25 3 2,38 3,2 1,2 2,52 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,41 1,47 2 PRUM. 1,96 průměr celkem 2,24 Profilová VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,6 2,63 1,67 1, ,5 2 PRUM. 1,78 Státní

15 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,09 1,61 2 PRUM. 1,90 průměr celkem 1,84 Maturity prospěch celkem A VIII. A VIII. B 4.D samé ost. vyzn prosp neprosp celkem

16 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT průměrné známky ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4.A VIIIA VIIIB 4.D Průměr tříd ,00 2,69 1,84 2,16 2,24 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4.A VIIIB 4.D VIIIA

17 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG 3 2,5 2,63 3,00 2,53 2,90 2,06 2,38 2,58 2,91 1,92 2 1,71 1,50 1,5 1,00 1,33 1,00 1 0, samé vyznamenání prospěl neprospěl 4.A VIIIA VIIIB 4.D

18 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG Četnost volby A VIIIB 4.D VIIIA

19 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM IKT Postřehy k nové maturitě z ČJL 1/ Ústní zkouška naprosto nekoresponduje s ŠVP původně záchranná otázka (povinná četba) se zcela nekoncepčně stala hlavní náplní ústní zkoušky student nemusí znát kontext, ke složení zkoušky stačí vcelku povrchně pohovořit o jednom literárním díle (např. vyjmenovat, co měla babička v kapsáři, nalézt v textu jména Proškovic psíků, nesplést si Boženu Němcovou s významnou představitelkou ženské kopané a základní úroveň je v kapse) studenti mají navíc k dispozici ostré pracovní listy, které přes všechna neprůstřelná bezpečnostní opatření unikly na internet takže propadnout u ústní zkoušky je prakticky nemožné 2/ Didaktický test zkoumá pouze čtenářskou gramotnost (tedy zjišťuje, zda maturant umí číst!) v zadání testových úloh se vyskytují věcné, chyby (Vyberte jednu s možností správně: (všechny jsou správně)! 3/ Slohová práce údajně novátorské a objektivní hodnocení prací je překvapivě zajištěno pouze jedním hodnotitelem navrhovaná témata jsou odtažitá a zjevně byla šita horkou jehlou

20 nehodnotí se originalita ani kreativita pisatele, oprava práce se de facto omezuje na pouhé počítání slov a označovaní chyb speciálními kódy a body Maturitní zkouška v podobě, kterou nabyla v průběhu posledních patnácti letech je pro nás naprosto více méně nepřijatelná. Třetina našich učitelů je od roku 2009 proháněna různými školeními zadavatelů, hodnotitelů a komisařů. Státní zkouška má být centrálně zadána a také centrálně hodnocena. To, co je nyní nakládáno na učitele, je nehorázné. ŠVP se ukazuje jako nesmysl, budou muset být nastaveny závazné osnovy. Na gymnáziích byl vytvořen tzv. generalizovaný plán, který měl vše potřebné a umožnil vzdělávat shodně v Aši i v Ostravě. Dokážeme si představit státní maturitu specifikovanou pro odlišné typy škol. Na nesmysl sjednocení maturitní zkoušky na všech typech středních škol poukazujeme od samého počátku. Společné maturitě říkáme NE!!! Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná od Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním Pr os pěl i Neprospěli K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 3 žáci. Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem i s opravnou zkouškou Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/ celkem

21 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A, V.B, 1.A. 1.D. 2.A, 2.D, VI.A VI.B. 3.D. 3.A. VII.A. VII.B. 4.D, 4.A. VIII.A VIII.B V průběhu školního roku byl vyloučeni 2 Podmínečné vyloučení ze studia také bylo uděleno 8 studentům Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny v 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna. Výchovná komise řešila v tomto školním roce neomluvené absence žáků, nedostatečné plnění studijních povinností, nevhodné chování žáků během vyučování a záškoláctví. Uskutečnila se také mimořádná schůzka vyučujících ve třídě Sekundě A, na které byly řešeny možnosti řešení nekázně ve výuce a motivace žáků k větší spolupráci s učitelem během hodin. Další výchovné a výukové problémy byly řešeny třídními učitelkami ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Průběžně byla poskytována poradenská činnost žákům v obtížných situacích i jejich rodičům, několikrát bylo doporučena spolupráce s odbornými pracovišti, především dětskými psychology, případně psychiatrií. Vedení školy spolu s tř. učitelkou v pravidelných intervalech řešilo s rodiči vzdělávací i výchovné problémy žáka Krcha pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

22 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,00 83, K/ ,44 94, K/ ,22 65,00 celkem ,62 81, Přijetí na VŠ v letech přijati absolventi přihlášeni VŠ 98/ / / / / / / / / / / / / / /

23 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,8 německý ,5 francouzský ,3 ruský ,5 latinský Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský latinský Rodilí mluvčí

24 Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím změny v předloňském roce ve vedení předmětové komise se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ. - v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů: a) absence rodilých mluvčí b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovaném či korespondenčním studiu. - 90% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze -V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. - někteří vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Situace v oblasti dalšího vzdělávání je omezována především přípravou a školeními, ne vždy kvalitními, ve vztahu k nové maturitě ve smyslu časového vytížení vyučujících činnostmi přesahujícími často pracovní povinnosti. Ve školním roce složilo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE 8 studentů. PK ANJ zajistila možnost společné zkoušky. Příprava a úspěšné složení zkoušky je zásluhou nejen studentů, ale i všech vyučujících, kteří je připravovali a motivovali

25

26 Hodnocení činnosti PK AJ ve školním roce 2012/2013 Závěry z jednání PK AJ PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M.Nekužová,, V. Vokatá, V. Rus Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy řešili vyučující individuálně, po vzájemné domluvě, tak aby dodrželi jednotný postup. Na schůzkách,kromě aktuálních problémů a požadavků vyplývajících z porad vedení školy, komise projednávala společná kritéria a požadavky na studenty. Po dohodě probíhala výuka podle jednotného plánu ve všech ročnících. Vyučující používali shodné učební materiály a tedy i shodná kritéria hodnocení. Tento způsob se osvědčil, umožnil snadnou zastupitelnost, možnost konzultací, maximální využití materiálů, rychlé řešení aktuálních potřeb výuky i usnadnil individuální přístup ke studentům. Srpen - září určení jazykových skupin, zajištění učebnic, objednávka časopisů. V únoru vyučující ve 4. ročnících společně vypracovaly podklady pro maturitní zkoušky, školní část a 3. část státní maturity. duben dokončení. Duben květen komise řešila návrhy na dělení skupin na NG a na změnu učebnic pro VG, konzultace nabídek. Pro osmileté gymnázium byla vybrána učebnice Solutions intermediate kvinta pololetí, v prvním pololetí vyučující dle potřeb dokončí učebnice Challenges. Pro čtyřleté gymn. zůstávají stávající učebnice Opportunities. PK ANJ se dohodla, že od příštího šk. roku budou vždy v červnu stávající primy rozděleny do skupin podle pokročilosti znalostí ANJ. Červen- rozřazovací testy pro 1. ročníky a primy, rozdělení do skupin- 1.A., 1.D. 3 skupiny, V.A.V.B. 3 skupiny, prima A 2 skupiny, prima B 2 skupiny. - Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Časové tematické plány byly dodrženy. - Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. - Maturitní zkoušky proběhly úspěšně, většina studentů prokázala velmi dobrou znalost AJ. I studenti, kteří byli v průběhu roku a z ústní části hodnoceni dostatečně zvládli písemnou a didaktickou část velmi dobře. - Studijně poznávací zájezd do Anglie V. Mandlíková, M. Nekužová, J. Kotzinová - Celostátní testování pátých a devátých ročníků Aj velmi dobré výsledky. - FCE 6 studentů - Soutěž v AJ / olympiáda/ školního kola se účastnilo ve všech kategoriích 138 studentů výsledky viz příloha V Kladně Za PK AJ PhDr. Šárka Jasenovská

27 Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce se nerozhodl pro státní maturitu z NĚJ žádný student, byli pouze zájemci o profilovou část maturity z NĚJ. Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech aj. Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o další tvorbě DUMů, a byl rozvržen plán jejich tvorby pro jednotlivé vyučující. Byl udělán průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ. Na třetí schůzce byly prodiskutovány hotové DUMy. Žáci byli připravováni svými učiteli na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili dva studenti Tereza Kalousková (3.D), která skončila v okresním kole šestá, a Maxmilián Čejka (3.A), který soutěžil v kategorii bilingvní rodiny a skončil pátý v okresním kole. Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Byli kompletovány zpracované DUMy a zkontrolováno kolik jich ještě zbývá dokončit, dvě třetiny DUMů z NĚJ jsou již hotovy. Na závěr byly zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Do příštího školního roku byly opět rozvrženy plány DUMů. Za předmětovou komisy NEJ Kateřina Karasová Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2011/2012 PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby.na setkáních se řešily aktuální problémy, nabídky vzdělávacích akcí. 1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly dodrženy.

28 2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. 3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům. 4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a odevzdány v termínu. Maturitní zkoušky proběhly úspěšně. 5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád. 6)V září 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie. 7)Vprosinci 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Předvánoční Paříž. 8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. 9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení v provedení francouzského divadelního souboru. 10)Během druhého pololetí proběhla náborová akce na studijně-poznávací zájezd do Francie. Zájezd se uskuteční v září V Kladně PhDr. Vladimíra Dvořáková 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o. rychlostí 25 MB/s. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu (rychlé připojení) a to přímo ve svých kabinetech. Zasíťové jsou všechny kabinety, což umožňuje jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím u.

29 Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky projektu EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních materiálů. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami. První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 3 až 5 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek a zpracování digitálních fotografií Zoner. Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi značkové fi Compaq. Jsou vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu digitálních fotografií, programy na programování a tvorbu web aplikací. Máme k dispozici 4 učebny s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro projekci videa a další práci s ním. Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 8. Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC do každé třídy, kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými projektory a další technikou. ICT plán školy Název školy: Sportovní gymnázium a Gymnázium Ulice: Plzeňská 3103 PSČ, Místo: , Kladno tel: fax: , Záměry školy v oblasti ICT pro období zpracovala Hana Osvaldová (ICT správce) Hlavní cíle: Zefektivnit a rozšířit výuku s využitím ICT do více předmětů Zapojení interaktivních tabulí a dataprojektorů do výuky Dílčí cíle: Dále zvyšovat počet hodin s využitím ICT v jednotlivých předmětech

30 Vybavení školy počítačovou technikou počet přípojných míst aktuální počet počítačů Učebna IKT (č.53) Učebna IKT (č.69) Odborné učebny 9 9 Třídy Kabinety Vedení školy 3 3 Administrativní úsek 5 5 Počítačová síť IKT Počítačová síť v učebně IKT (53) má 17 přípojných míst a 17 počítačů s OS Win XP Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména jazyků. Počítačová síť v učebně IKT (69) má 31 přípojných míst a 31 počítačů s OS Win Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména zeměpisu a matematiky. Učitelská počítačová síť Škola má nově zbudovanou počítačovou síť. V každé učebně je instalovaný PC a připojením k internetu. Taktéž v kabinety jsou plně vybaveny a zasíťovány. Další technika Škola má k dispozici pro výuku v současné době 9 dataprojektorů, jeden je zabudován napevno v učebně 52, další v učebně biologie, kde je stále více využíván v kombinaci s čtecí kamerou v mikroskopu, videorekordérem a PC. Další je v učebně angličtiny, zeměpisu, fyziky a chemie. Dále má škola k dispozici 4 interaktivní tabule, které jsou v učebnách zeměpisu, jazyků, fyziky. Jedna tabule je pro volné využití v ostatních předmětech. Škola má 3 scannery, dva slouží pro výuku, druhý pro administrativní účely. K dispozici jsou i dva digitální fotoaparáty a videokamera. Dále má škola k dispozici 4 tablety, které slouží převážně při maturitních zkouškách. Další technikou je opatřena posluchárna, která je také vybavena projektorem a PC a slouží pro přednášky většího počtu studentů.

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Plán práce na školní rok 2010/2011

Plán práce na školní rok 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 Gymnázium v Českém Brodě je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním úkolem je připravit studenty ke studiu na vysokých školách všech typů. Studium je ukončeno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více