21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2012/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce 2012/ Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Věková struktura pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe Aprobovanost výuky Další údaje o pedagogických pracovnících 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Inspekční a jiná kontrolní činnost Další činnost školy 19. Další činnosti školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace Investiční činnost Hodnocení vzdělávací činnosti 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků

3 21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/ Opatření a závěr

4 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: Mgr. Radek Vlasák - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - František Kupec - Tomáš Průcha - Mgr. Helena Müllerová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Změna v rejstříku: Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/81 od Gymnázium tělesná výchova K/81 od Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) * změna JKKOV Gymnázium K/41 Gymnázium tělesná výchova K/41 Gymnázium sportovní příprava K/41 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

5 3. Školy a školská zařízení členění 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 44,52 10,04 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 12, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /63 0 5, Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ , K/ , K/ ,93 Celkem ,54 V příštím školním roce bude otevřeno 24 tříd s předpokládaným počtem žáků Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2012/2013do denního studia 5 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 17 v denním studiu). Nadaní žáci Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů 24 z toho 15, reprezentantů ČR Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Druh postižení Počet integrovaných SŠ Tělesné postižení 1

6 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro osmileté testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 obor K/41 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí deváté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 2,2, nesplňuje kritéria pro přijetí - 100% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení devátého ročníku, horším žákům se odečítají 4 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05, při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně lepší známka z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, popř. průměr z vysvědčení předchozích ročníků - + bonifikace za účast v olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků obor K/81 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí páté třídy klasifikován na vysvědčení známkou dostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí páté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 1,8, nesplňuje kritéria pro přijetí - 80% bodů obdrží žák za bezchybný test všeobecných studijních předpokladů (SCIO), za každou nezodpovězenou nebo špatnou odpověď jsou žákovi strženy body dle pravidel SCIO - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení pátého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05 pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 2 třídy - 60 žáků pro školní rok 2014/2015 ředitel školy rozhodl přijmout 30 žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 30 žáků do všeobecné třídy obor K/41 sportovní příprava - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí

7 - 40% bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku - 40% bodů obdrží žák za bezchybný test, za každou špatně zodpovězenou otázku je žák penalizován odečtením 3 1 % bodů - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení konce osmého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0, bonifikace za účast ve sportovních soutěžích a olympiádách (první tři místa na okresní úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa na krajské úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,1) - žák nemusí konat talentovou zkoušku, pokud se v posledních dvou letech umístil do 6. místa na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu; v takovém případě získává za 1. místo 40 % bodů; za 2. místo 39 % bodů, za 3. místo 38 % bodů, za 4. místo 37 % bodů, za 5. místo 36 % bodů a za 6. místo 35 % bodů z talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků 6.2. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání poda- ných počet kladně vyříz. Počet tříd Gymnázium K/81 všeob./tev D Gymnázium K/41 všeob./ TEV D Gymnázium sportovní příprava K/ D celkem D FV 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k

8 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 541 Prospěli s vyznamenáním 114 Prospěli 414 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,87/2,35/2,19 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka včetně sportovní přípravy/z toho neomluvených 75,80/0,53 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka (pouze výuka) z toho neomluvených 71,49/0, Před reparáty ostatní žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 1,3% 19,8% 69,5% 4,8% 5,4% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

9 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 1,5% 13,3% 85,6% 1,8% 0,0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli

10 7.2. Prospěch v letech samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / / / / / / / / / / samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 99/00 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09 09/10 10/11 11/12 12/ Průměrná absence

11 absence celkem sport.příp. výuka průměr/žák 80,10 22,38 75,80 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 80,10 75,80 22,38 celkem sport.příp. výuka Komisionální zkoušku souhrnem konali: obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/41 1.D D D D K/41 1.A A A A D K/81 II.B. 0 0 III.A. 0 0 III.B. 0 1 IV.A. 3 1 IV.B 0 0 V.A. 2 2 V.B. 2 0 VI.A. 2 5 VI.B, 2 VII.A VII.B. 0 VIII.B. 0 0

12 čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné komisionální zkoukou ška neprospělo K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem 34 0 Četnost opravných zkoušek: ČJL 10x Mat 7x, BIO 6x,CHE 7x DĚJ 2x,, RUJ 2x, FYZ 1x, ANJ 1x, Př. 3x, BICHES 1x, Doklasifikační zkoušky: ČJL 1x,, NĚJ 1x, FYZ 2x,, PCV 4x, TSP 1x,.Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu. Četnost klasifikace 100% 80% 60% 40% 20% 0% Výsledky maturitních zkoušek

13 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem Profilová 4.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,38 2,5 2,8 PRUM. 2,45 státní ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO PRUM. 3,4 1,92 3,5 PRUM. 2,94 průměr celkem 2,69 Profilová 4.D CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRUM. 2,4 3 2,83 1, ,43 Státní 2,30

14 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,6 1 2,44 PRUM. 2,01 průměr celkem 2,16 Profilová VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,14 3,25 3 2,38 3,2 1,2 2,52 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,41 1,47 2 PRUM. 1,96 průměr celkem 2,24 Profilová VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,6 2,63 1,67 1, ,5 2 PRUM. 1,78 Státní

15 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,09 1,61 2 PRUM. 1,90 průměr celkem 1,84 Maturity prospěch celkem A VIII. A VIII. B 4.D samé ost. vyzn prosp neprosp celkem

16 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT průměrné známky ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4.A VIIIA VIIIB 4.D Průměr tříd ,00 2,69 1,84 2,16 2,24 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4.A VIIIB 4.D VIIIA

17 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG 3 2,5 2,63 3,00 2,53 2,90 2,06 2,38 2,58 2,91 1,92 2 1,71 1,50 1,5 1,00 1,33 1,00 1 0, samé vyznamenání prospěl neprospěl 4.A VIIIA VIIIB 4.D

18 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG Četnost volby A VIIIB 4.D VIIIA

19 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM IKT Postřehy k nové maturitě z ČJL 1/ Ústní zkouška naprosto nekoresponduje s ŠVP původně záchranná otázka (povinná četba) se zcela nekoncepčně stala hlavní náplní ústní zkoušky student nemusí znát kontext, ke složení zkoušky stačí vcelku povrchně pohovořit o jednom literárním díle (např. vyjmenovat, co měla babička v kapsáři, nalézt v textu jména Proškovic psíků, nesplést si Boženu Němcovou s významnou představitelkou ženské kopané a základní úroveň je v kapse) studenti mají navíc k dispozici ostré pracovní listy, které přes všechna neprůstřelná bezpečnostní opatření unikly na internet takže propadnout u ústní zkoušky je prakticky nemožné 2/ Didaktický test zkoumá pouze čtenářskou gramotnost (tedy zjišťuje, zda maturant umí číst!) v zadání testových úloh se vyskytují věcné, chyby (Vyberte jednu s možností správně: (všechny jsou správně)! 3/ Slohová práce údajně novátorské a objektivní hodnocení prací je překvapivě zajištěno pouze jedním hodnotitelem navrhovaná témata jsou odtažitá a zjevně byla šita horkou jehlou

20 nehodnotí se originalita ani kreativita pisatele, oprava práce se de facto omezuje na pouhé počítání slov a označovaní chyb speciálními kódy a body Maturitní zkouška v podobě, kterou nabyla v průběhu posledních patnácti letech je pro nás naprosto více méně nepřijatelná. Třetina našich učitelů je od roku 2009 proháněna různými školeními zadavatelů, hodnotitelů a komisařů. Státní zkouška má být centrálně zadána a také centrálně hodnocena. To, co je nyní nakládáno na učitele, je nehorázné. ŠVP se ukazuje jako nesmysl, budou muset být nastaveny závazné osnovy. Na gymnáziích byl vytvořen tzv. generalizovaný plán, který měl vše potřebné a umožnil vzdělávat shodně v Aši i v Ostravě. Dokážeme si představit státní maturitu specifikovanou pro odlišné typy škol. Na nesmysl sjednocení maturitní zkoušky na všech typech středních škol poukazujeme od samého počátku. Společné maturitě říkáme NE!!! Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná od Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním Pr os pěl i Neprospěli K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 3 žáci. Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem i s opravnou zkouškou Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/ celkem

21 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A, V.B, 1.A. 1.D. 2.A, 2.D, VI.A VI.B. 3.D. 3.A. VII.A. VII.B. 4.D, 4.A. VIII.A VIII.B V průběhu školního roku byl vyloučeni 2 Podmínečné vyloučení ze studia také bylo uděleno 8 studentům Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny v 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna. Výchovná komise řešila v tomto školním roce neomluvené absence žáků, nedostatečné plnění studijních povinností, nevhodné chování žáků během vyučování a záškoláctví. Uskutečnila se také mimořádná schůzka vyučujících ve třídě Sekundě A, na které byly řešeny možnosti řešení nekázně ve výuce a motivace žáků k větší spolupráci s učitelem během hodin. Další výchovné a výukové problémy byly řešeny třídními učitelkami ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Průběžně byla poskytována poradenská činnost žákům v obtížných situacích i jejich rodičům, několikrát bylo doporučena spolupráce s odbornými pracovišti, především dětskými psychology, případně psychiatrií. Vedení školy spolu s tř. učitelkou v pravidelných intervalech řešilo s rodiči vzdělávací i výchovné problémy žáka Krcha pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

22 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,00 83, K/ ,44 94, K/ ,22 65,00 celkem ,62 81, Přijetí na VŠ v letech přijati absolventi přihlášeni VŠ 98/ / / / / / / / / / / / / / /

23 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,8 německý ,5 francouzský ,3 ruský ,5 latinský Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský latinský Rodilí mluvčí

24 Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím změny v předloňském roce ve vedení předmětové komise se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ. - v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů: a) absence rodilých mluvčí b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovaném či korespondenčním studiu. - 90% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze -V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. - někteří vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Situace v oblasti dalšího vzdělávání je omezována především přípravou a školeními, ne vždy kvalitními, ve vztahu k nové maturitě ve smyslu časového vytížení vyučujících činnostmi přesahujícími často pracovní povinnosti. Ve školním roce složilo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE 8 studentů. PK ANJ zajistila možnost společné zkoušky. Příprava a úspěšné složení zkoušky je zásluhou nejen studentů, ale i všech vyučujících, kteří je připravovali a motivovali

25

26 Hodnocení činnosti PK AJ ve školním roce 2012/2013 Závěry z jednání PK AJ PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M.Nekužová,, V. Vokatá, V. Rus Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy řešili vyučující individuálně, po vzájemné domluvě, tak aby dodrželi jednotný postup. Na schůzkách,kromě aktuálních problémů a požadavků vyplývajících z porad vedení školy, komise projednávala společná kritéria a požadavky na studenty. Po dohodě probíhala výuka podle jednotného plánu ve všech ročnících. Vyučující používali shodné učební materiály a tedy i shodná kritéria hodnocení. Tento způsob se osvědčil, umožnil snadnou zastupitelnost, možnost konzultací, maximální využití materiálů, rychlé řešení aktuálních potřeb výuky i usnadnil individuální přístup ke studentům. Srpen - září určení jazykových skupin, zajištění učebnic, objednávka časopisů. V únoru vyučující ve 4. ročnících společně vypracovaly podklady pro maturitní zkoušky, školní část a 3. část státní maturity. duben dokončení. Duben květen komise řešila návrhy na dělení skupin na NG a na změnu učebnic pro VG, konzultace nabídek. Pro osmileté gymnázium byla vybrána učebnice Solutions intermediate kvinta pololetí, v prvním pololetí vyučující dle potřeb dokončí učebnice Challenges. Pro čtyřleté gymn. zůstávají stávající učebnice Opportunities. PK ANJ se dohodla, že od příštího šk. roku budou vždy v červnu stávající primy rozděleny do skupin podle pokročilosti znalostí ANJ. Červen- rozřazovací testy pro 1. ročníky a primy, rozdělení do skupin- 1.A., 1.D. 3 skupiny, V.A.V.B. 3 skupiny, prima A 2 skupiny, prima B 2 skupiny. - Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Časové tematické plány byly dodrženy. - Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. - Maturitní zkoušky proběhly úspěšně, většina studentů prokázala velmi dobrou znalost AJ. I studenti, kteří byli v průběhu roku a z ústní části hodnoceni dostatečně zvládli písemnou a didaktickou část velmi dobře. - Studijně poznávací zájezd do Anglie V. Mandlíková, M. Nekužová, J. Kotzinová - Celostátní testování pátých a devátých ročníků Aj velmi dobré výsledky. - FCE 6 studentů - Soutěž v AJ / olympiáda/ školního kola se účastnilo ve všech kategoriích 138 studentů výsledky viz příloha V Kladně Za PK AJ PhDr. Šárka Jasenovská

27 Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce se nerozhodl pro státní maturitu z NĚJ žádný student, byli pouze zájemci o profilovou část maturity z NĚJ. Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech aj. Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o další tvorbě DUMů, a byl rozvržen plán jejich tvorby pro jednotlivé vyučující. Byl udělán průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ. Na třetí schůzce byly prodiskutovány hotové DUMy. Žáci byli připravováni svými učiteli na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili dva studenti Tereza Kalousková (3.D), která skončila v okresním kole šestá, a Maxmilián Čejka (3.A), který soutěžil v kategorii bilingvní rodiny a skončil pátý v okresním kole. Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Byli kompletovány zpracované DUMy a zkontrolováno kolik jich ještě zbývá dokončit, dvě třetiny DUMů z NĚJ jsou již hotovy. Na závěr byly zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Do příštího školního roku byly opět rozvrženy plány DUMů. Za předmětovou komisy NEJ Kateřina Karasová Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2011/2012 PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby.na setkáních se řešily aktuální problémy, nabídky vzdělávacích akcí. 1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly dodrženy.

28 2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. 3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům. 4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a odevzdány v termínu. Maturitní zkoušky proběhly úspěšně. 5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád. 6)V září 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie. 7)Vprosinci 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Předvánoční Paříž. 8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. 9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení v provedení francouzského divadelního souboru. 10)Během druhého pololetí proběhla náborová akce na studijně-poznávací zájezd do Francie. Zájezd se uskuteční v září V Kladně PhDr. Vladimíra Dvořáková 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o. rychlostí 25 MB/s. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu (rychlé připojení) a to přímo ve svých kabinetech. Zasíťové jsou všechny kabinety, což umožňuje jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím u.

29 Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky projektu EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních materiálů. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami. První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 3 až 5 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek a zpracování digitálních fotografií Zoner. Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi značkové fi Compaq. Jsou vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu digitálních fotografií, programy na programování a tvorbu web aplikací. Máme k dispozici 4 učebny s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro projekci videa a další práci s ním. Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 8. Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC do každé třídy, kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými projektory a další technikou. ICT plán školy Název školy: Sportovní gymnázium a Gymnázium Ulice: Plzeňská 3103 PSČ, Místo: , Kladno tel: fax: , Záměry školy v oblasti ICT pro období zpracovala Hana Osvaldová (ICT správce) Hlavní cíle: Zefektivnit a rozšířit výuku s využitím ICT do více předmětů Zapojení interaktivních tabulí a dataprojektorů do výuky Dílčí cíle: Dále zvyšovat počet hodin s využitím ICT v jednotlivých předmětech

30 Vybavení školy počítačovou technikou počet přípojných míst aktuální počet počítačů Učebna IKT (č.53) Učebna IKT (č.69) Odborné učebny 9 9 Třídy Kabinety Vedení školy 3 3 Administrativní úsek 5 5 Počítačová síť IKT Počítačová síť v učebně IKT (53) má 17 přípojných míst a 17 počítačů s OS Win XP Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména jazyků. Počítačová síť v učebně IKT (69) má 31 přípojných míst a 31 počítačů s OS Win Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména zeměpisu a matematiky. Učitelská počítačová síť Škola má nově zbudovanou počítačovou síť. V každé učebně je instalovaný PC a připojením k internetu. Taktéž v kabinety jsou plně vybaveny a zasíťovány. Další technika Škola má k dispozici pro výuku v současné době 9 dataprojektorů, jeden je zabudován napevno v učebně 52, další v učebně biologie, kde je stále více využíván v kombinaci s čtecí kamerou v mikroskopu, videorekordérem a PC. Další je v učebně angličtiny, zeměpisu, fyziky a chemie. Dále má škola k dispozici 4 interaktivní tabule, které jsou v učebnách zeměpisu, jazyků, fyziky. Jedna tabule je pro volné využití v ostatních předmětech. Škola má 3 scannery, dva slouží pro výuku, druhý pro administrativní účely. K dispozici jsou i dva digitální fotoaparáty a videokamera. Dále má škola k dispozici 4 tablety, které slouží převážně při maturitních zkouškách. Další technikou je opatřena posluchárna, která je také vybavena projektorem a PC a slouží pro přednášky většího počtu studentů.

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více