21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2012/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce 2012/ Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce 2012/ Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Věková struktura pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe Aprobovanost výuky Další údaje o pedagogických pracovnících 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Inspekční a jiná kontrolní činnost Další činnost školy 19. Další činnosti školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace Investiční činnost Hodnocení vzdělávací činnosti 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků

3 21.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/ Opatření a závěr

4 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: Mgr. Radek Vlasák - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - František Kupec - Tomáš Průcha - Mgr. Helena Müllerová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Změna v rejstříku: Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/81 od Gymnázium tělesná výchova K/81 od Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) * změna JKKOV Gymnázium K/41 Gymnázium tělesná výchova K/41 Gymnázium sportovní příprava K/41 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

5 3. Školy a školská zařízení členění 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 44,52 10,04 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 12, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /63 0 5, Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ , K/ , K/ ,93 Celkem ,54 V příštím školním roce bude otevřeno 24 tříd s předpokládaným počtem žáků Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2012/2013do denního studia 5 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 17 v denním studiu). Nadaní žáci Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů 24 z toho 15, reprezentantů ČR Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Druh postižení Počet integrovaných SŠ Tělesné postižení 1

6 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro osmileté testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 obor K/41 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí deváté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 2,2, nesplňuje kritéria pro přijetí - 100% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení devátého ročníku, horším žákům se odečítají 4 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05, při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně lepší známka z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, popř. průměr z vysvědčení předchozích ročníků - + bonifikace za účast v olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků obor K/81 všeobecné + rozšířená tělesná výchova - žák, který byl v pololetí páté třídy klasifikován na vysvědčení známkou dostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí - žák, který měl v pololetí páté třídy průměr známek na vysvědčení horší než 1,8, nesplňuje kritéria pro přijetí - 80% bodů obdrží žák za bezchybný test všeobecných studijních předpokladů (SCIO), za každou nezodpovězenou nebo špatnou odpověď jsou žákovi strženy body dle pravidel SCIO - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení pátého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0,05 pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 2 třídy - 60 žáků pro školní rok 2014/2015 ředitel školy rozhodl přijmout 30 žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a 30 žáků do všeobecné třídy obor K/41 sportovní příprava - žák, který byl v pololetí osmé třídy a nebo na konci osmé třídy a nebo v pololetí deváté třídy klasifikován na vysvědčení známkou nedostatečný, nesplňuje kritéria pro přijetí

7 - 40% bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí obdržet minimálně polovinu bodů daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku - 40% bodů obdrží žák za bezchybný test, za každou špatně zodpovězenou otázku je žák penalizován odečtením 3 1 % bodů - 20% bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení konce osmého ročníku, horším žákům se odečítá 2 % bodů za každé zhoršení průměru o 0, bonifikace za účast ve sportovních soutěžích a olympiádách (první tři místa na okresní úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,05; první tři místa na krajské úrovni: vypočtený průměr se poníží o 0,1) - žák nemusí konat talentovou zkoušku, pokud se v posledních dvou letech umístil do 6. místa na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu; v takovém případě získává za 1. místo 40 % bodů; za 2. místo 39 % bodů, za 3. místo 38 % bodů, za 4. místo 37 % bodů, za 5. místo 36 % bodů a za 6. místo 35 % bodů z talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 je zřizovatelem školy povoleno: 1 třída - 30 žáků 6.2. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání poda- ných počet kladně vyříz. Počet tříd Gymnázium K/81 všeob./tev D Gymnázium K/41 všeob./ TEV D Gymnázium sportovní příprava K/ D celkem D FV 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k

8 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 541 Prospěli s vyznamenáním 114 Prospěli 414 Neprospěli 10 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,87/2,35/2,19 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka včetně sportovní přípravy/z toho neomluvených 75,80/0,53 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka (pouze výuka) z toho neomluvených 71,49/0, Před reparáty ostatní žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 1,3% 19,8% 69,5% 4,8% 5,4% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

9 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 1,5% 13,3% 85,6% 1,8% 0,0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli

10 7.2. Prospěch v letech samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / / / / / / / / / / samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 99/00 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09 09/10 10/11 11/12 12/ Průměrná absence

11 absence celkem sport.příp. výuka průměr/žák 80,10 22,38 75,80 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 80,10 75,80 22,38 celkem sport.příp. výuka Komisionální zkoušku souhrnem konali: obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/41 1.D D D D K/41 1.A A A A D K/81 II.B. 0 0 III.A. 0 0 III.B. 0 1 IV.A. 3 1 IV.B 0 0 V.A. 2 2 V.B. 2 0 VI.A. 2 5 VI.B, 2 VII.A VII.B. 0 VIII.B. 0 0

12 čjl anj nej frj/ruj zsv dej zem mat fyz che bio ikt est tsp jiné komisionální zkoukou ška neprospělo K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem 34 0 Četnost opravných zkoušek: ČJL 10x Mat 7x, BIO 6x,CHE 7x DĚJ 2x,, RUJ 2x, FYZ 1x, ANJ 1x, Př. 3x, BICHES 1x, Doklasifikační zkoušky: ČJL 1x,, NĚJ 1x, FYZ 2x,, PCV 4x, TSP 1x,.Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu. Četnost klasifikace 100% 80% 60% 40% 20% 0% Výsledky maturitních zkoušek

13 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Celkem Profilová 4.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,38 2,5 2,8 PRUM. 2,45 státní ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO PRUM. 3,4 1,92 3,5 PRUM. 2,94 průměr celkem 2,69 Profilová 4.D CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRUM. 2,4 3 2,83 1, ,43 Státní 2,30

14 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,6 1 2,44 PRUM. 2,01 průměr celkem 2,16 Profilová VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM ,14 3,25 3 2,38 3,2 1,2 2,52 Státní ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,41 1,47 2 PRUM. 1,96 průměr celkem 2,24 Profilová VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT PRUM. 1, ,6 2,63 1,67 1, ,5 2 PRUM. 1,78 Státní

15 ČJL ANJ NEJ ANJv RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT PRUM. 2,09 1,61 2 PRUM. 1,90 průměr celkem 1,84 Maturity prospěch celkem A VIII. A VIII. B 4.D samé ost. vyzn prosp neprosp celkem

16 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT průměrné známky ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4.A VIIIA VIIIB 4.D Průměr tříd ,00 2,69 1,84 2,16 2,24 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4.A VIIIB 4.D VIIIA

17 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG 3 2,5 2,63 3,00 2,53 2,90 2,06 2,38 2,58 2,91 1,92 2 1,71 1,50 1,5 1,00 1,33 1,00 1 0, samé vyznamenání prospěl neprospěl 4.A VIIIA VIIIB 4.D

18 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST IKT DG Četnost volby A VIIIB 4.D VIIIA

19 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM IKT Postřehy k nové maturitě z ČJL 1/ Ústní zkouška naprosto nekoresponduje s ŠVP původně záchranná otázka (povinná četba) se zcela nekoncepčně stala hlavní náplní ústní zkoušky student nemusí znát kontext, ke složení zkoušky stačí vcelku povrchně pohovořit o jednom literárním díle (např. vyjmenovat, co měla babička v kapsáři, nalézt v textu jména Proškovic psíků, nesplést si Boženu Němcovou s významnou představitelkou ženské kopané a základní úroveň je v kapse) studenti mají navíc k dispozici ostré pracovní listy, které přes všechna neprůstřelná bezpečnostní opatření unikly na internet takže propadnout u ústní zkoušky je prakticky nemožné 2/ Didaktický test zkoumá pouze čtenářskou gramotnost (tedy zjišťuje, zda maturant umí číst!) v zadání testových úloh se vyskytují věcné, chyby (Vyberte jednu s možností správně: (všechny jsou správně)! 3/ Slohová práce údajně novátorské a objektivní hodnocení prací je překvapivě zajištěno pouze jedním hodnotitelem navrhovaná témata jsou odtažitá a zjevně byla šita horkou jehlou

20 nehodnotí se originalita ani kreativita pisatele, oprava práce se de facto omezuje na pouhé počítání slov a označovaní chyb speciálními kódy a body Maturitní zkouška v podobě, kterou nabyla v průběhu posledních patnácti letech je pro nás naprosto více méně nepřijatelná. Třetina našich učitelů je od roku 2009 proháněna různými školeními zadavatelů, hodnotitelů a komisařů. Státní zkouška má být centrálně zadána a také centrálně hodnocena. To, co je nyní nakládáno na učitele, je nehorázné. ŠVP se ukazuje jako nesmysl, budou muset být nastaveny závazné osnovy. Na gymnáziích byl vytvořen tzv. generalizovaný plán, který měl vše potřebné a umožnil vzdělávat shodně v Aši i v Ostravě. Dokážeme si představit státní maturitu specifikovanou pro odlišné typy škol. Na nesmysl sjednocení maturitní zkoušky na všech typech středních škol poukazujeme od samého počátku. Společné maturitě říkáme NE!!! Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná od Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním Pr os pěl i Neprospěli K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 3 žáci. Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem i s opravnou zkouškou Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/ celkem

21 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A, V.B, 1.A. 1.D. 2.A, 2.D, VI.A VI.B. 3.D. 3.A. VII.A. VII.B. 4.D, 4.A. VIII.A VIII.B V průběhu školního roku byl vyloučeni 2 Podmínečné vyloučení ze studia také bylo uděleno 8 studentům Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny v 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna. Výchovná komise řešila v tomto školním roce neomluvené absence žáků, nedostatečné plnění studijních povinností, nevhodné chování žáků během vyučování a záškoláctví. Uskutečnila se také mimořádná schůzka vyučujících ve třídě Sekundě A, na které byly řešeny možnosti řešení nekázně ve výuce a motivace žáků k větší spolupráci s učitelem během hodin. Další výchovné a výukové problémy byly řešeny třídními učitelkami ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Průběžně byla poskytována poradenská činnost žákům v obtížných situacích i jejich rodičům, několikrát bylo doporučena spolupráce s odbornými pracovišti, především dětskými psychology, případně psychiatrií. Vedení školy spolu s tř. učitelkou v pravidelných intervalech řešilo s rodiči vzdělávací i výchovné problémy žáka Krcha pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

22 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,00 83, K/ ,44 94, K/ ,22 65,00 celkem ,62 81, Přijetí na VŠ v letech přijati absolventi přihlášeni VŠ 98/ / / / / / / / / / / / / / /

23 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/41 gymnázium K/41 sportovní příprava K/ Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,8 německý ,5 francouzský ,3 ruský ,5 latinský Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský latinský Rodilí mluvčí

24 Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím změny v předloňském roce ve vedení předmětové komise se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ. - v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů: a) absence rodilých mluvčí b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovaném či korespondenčním studiu. - 90% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze -V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. - někteří vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Situace v oblasti dalšího vzdělávání je omezována především přípravou a školeními, ne vždy kvalitními, ve vztahu k nové maturitě ve smyslu časového vytížení vyučujících činnostmi přesahujícími často pracovní povinnosti. Ve školním roce složilo mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE 8 studentů. PK ANJ zajistila možnost společné zkoušky. Příprava a úspěšné složení zkoušky je zásluhou nejen studentů, ale i všech vyučujících, kteří je připravovali a motivovali

25

26 Hodnocení činnosti PK AJ ve školním roce 2012/2013 Závěry z jednání PK AJ PK AJ pracovala v tomto školním roce ve složení : R. Čermáková, V. Dvořáková, Š. Jasenovská, J. Kotzinová, R. Krchová, V. Mandlíková, M.Nekužová,, V. Vokatá, V. Rus Komise se scházela dle potřeb výuky, aktuální problémy řešili vyučující individuálně, po vzájemné domluvě, tak aby dodrželi jednotný postup. Na schůzkách,kromě aktuálních problémů a požadavků vyplývajících z porad vedení školy, komise projednávala společná kritéria a požadavky na studenty. Po dohodě probíhala výuka podle jednotného plánu ve všech ročnících. Vyučující používali shodné učební materiály a tedy i shodná kritéria hodnocení. Tento způsob se osvědčil, umožnil snadnou zastupitelnost, možnost konzultací, maximální využití materiálů, rychlé řešení aktuálních potřeb výuky i usnadnil individuální přístup ke studentům. Srpen - září určení jazykových skupin, zajištění učebnic, objednávka časopisů. V únoru vyučující ve 4. ročnících společně vypracovaly podklady pro maturitní zkoušky, školní část a 3. část státní maturity. duben dokončení. Duben květen komise řešila návrhy na dělení skupin na NG a na změnu učebnic pro VG, konzultace nabídek. Pro osmileté gymnázium byla vybrána učebnice Solutions intermediate kvinta pololetí, v prvním pololetí vyučující dle potřeb dokončí učebnice Challenges. Pro čtyřleté gymn. zůstávají stávající učebnice Opportunities. PK ANJ se dohodla, že od příštího šk. roku budou vždy v červnu stávající primy rozděleny do skupin podle pokročilosti znalostí ANJ. Červen- rozřazovací testy pro 1. ročníky a primy, rozdělení do skupin- 1.A., 1.D. 3 skupiny, V.A.V.B. 3 skupiny, prima A 2 skupiny, prima B 2 skupiny. - Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Časové tematické plány byly dodrženy. - Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. - Maturitní zkoušky proběhly úspěšně, většina studentů prokázala velmi dobrou znalost AJ. I studenti, kteří byli v průběhu roku a z ústní části hodnoceni dostatečně zvládli písemnou a didaktickou část velmi dobře. - Studijně poznávací zájezd do Anglie V. Mandlíková, M. Nekužová, J. Kotzinová - Celostátní testování pátých a devátých ročníků Aj velmi dobré výsledky. - FCE 6 studentů - Soutěž v AJ / olympiáda/ školního kola se účastnilo ve všech kategoriích 138 studentů výsledky viz příloha V Kladně Za PK AJ PhDr. Šárka Jasenovská

27 Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek. V tomto školním roce se nerozhodl pro státní maturitu z NĚJ žádný student, byli pouze zájemci o profilovou část maturity z NĚJ. Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech aj. Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Byla podána informace o další tvorbě DUMů, a byl rozvržen plán jejich tvorby pro jednotlivé vyučující. Byl udělán průzkum, kolik žáků by se zúčastnilo konverzační soutěže v NEJ. Na třetí schůzce byly prodiskutovány hotové DUMy. Žáci byli připravováni svými učiteli na profilovou část maturity z NĚJ. Okresního kola konverzační soutěže NĚJ se zúčastnili dva studenti Tereza Kalousková (3.D), která skončila v okresním kole šestá, a Maxmilián Čejka (3.A), který soutěžil v kategorii bilingvní rodiny a skončil pátý v okresním kole. Na čtvrté schůzce na konci června byly hodnoceny maturitní zkoušky. Byli kompletovány zpracované DUMy a zkontrolováno kolik jich ještě zbývá dokončit, dvě třetiny DUMů z NĚJ jsou již hotovy. Na závěr byly zkontrolovány časové plány a řešeny případné nedostatky. Do příštího školního roku byly opět rozvrženy plány DUMů. Za předmětovou komisy NEJ Kateřina Karasová Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2011/2012 PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby.na setkáních se řešily aktuální problémy, nabídky vzdělávacích akcí. 1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly dodrženy.

28 2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. 3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům. 4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a odevzdány v termínu. Maturitní zkoušky proběhly úspěšně. 5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád. 6)V září 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do jižní Francie. 7)Vprosinci 2012 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, Předvánoční Paříž. 8)V listopadu se studenti francouzského jazyka zúčastnili kulturní akce ve Francouzském institutu v Praze. 9)V rámci Francouzských dnů se studenti francouzštiny zúčastnili divadelního představení v provedení francouzského divadelního souboru. 10)Během druhého pololetí proběhla náborová akce na studijně-poznávací zájezd do Francie. Zájezd se uskuteční v září V Kladně PhDr. Vladimíra Dvořáková 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o. rychlostí 25 MB/s. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu (rychlé připojení) a to přímo ve svých kabinetech. Zasíťové jsou všechny kabinety, což umožňuje jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím u.

29 Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý. Učitelé využívají maximálně interaktivních tabulí a IT techniku vůbec. Své dovednosti zdokonalili i díky projektu EU OPVK, zejména hlavně v oblasti tvorby a využívání digitálních učebních materiálů. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 2 počítačovými učebnami. První učebna má celkem 17 pracovních stanic - značkové počítače HP, ve stáří 3 až 5 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek a zpracování digitálních fotografií Zoner. Druhá učebna je vybavena 31 pracovními stanicemi značkové fi Compaq. Jsou vybaveny systémy Windows 7, MS office 7. Dále jsou vybaveny programem na úpravu digitálních fotografií, programy na programování a tvorbu web aplikací. Máme k dispozici 4 učebny s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány již téměř všechny předměty. Zájem o tento způsob výuky je tak velký (i ze strany studentů), že počítáme do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Vznikli také dvě nové učebny pro projekci videa a další práci s ním. Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Počet pracoven se rozšířil na 8. Vzhledem k projektu EU peníze středním školám se podařilo umístit PC do každé třídy, kompaktně zasíťovat celou školu Internetem. Dále budou třídy postupně doplňovány zpětnými projektory a další technikou. ICT plán školy Název školy: Sportovní gymnázium a Gymnázium Ulice: Plzeňská 3103 PSČ, Místo: , Kladno tel: fax: , Záměry školy v oblasti ICT pro období zpracovala Hana Osvaldová (ICT správce) Hlavní cíle: Zefektivnit a rozšířit výuku s využitím ICT do více předmětů Zapojení interaktivních tabulí a dataprojektorů do výuky Dílčí cíle: Dále zvyšovat počet hodin s využitím ICT v jednotlivých předmětech

30 Vybavení školy počítačovou technikou počet přípojných míst aktuální počet počítačů Učebna IKT (č.53) Učebna IKT (č.69) Odborné učebny 9 9 Třídy Kabinety Vedení školy 3 3 Administrativní úsek 5 5 Počítačová síť IKT Počítačová síť v učebně IKT (53) má 17 přípojných míst a 17 počítačů s OS Win XP Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména jazyků. Počítačová síť v učebně IKT (69) má 31 přípojných míst a 31 počítačů s OS Win Tato síť slouží pro výuku informatiky v plném rozsahu, taktéž slouží k výuce jiných předmětů s využitím internetu - zejména zeměpisu a matematiky. Učitelská počítačová síť Škola má nově zbudovanou počítačovou síť. V každé učebně je instalovaný PC a připojením k internetu. Taktéž v kabinety jsou plně vybaveny a zasíťovány. Další technika Škola má k dispozici pro výuku v současné době 9 dataprojektorů, jeden je zabudován napevno v učebně 52, další v učebně biologie, kde je stále více využíván v kombinaci s čtecí kamerou v mikroskopu, videorekordérem a PC. Další je v učebně angličtiny, zeměpisu, fyziky a chemie. Dále má škola k dispozici 4 interaktivní tabule, které jsou v učebnách zeměpisu, jazyků, fyziky. Jedna tabule je pro volné využití v ostatních předmětech. Škola má 3 scannery, dva slouží pro výuku, druhý pro administrativní účely. K dispozici jsou i dva digitální fotoaparáty a videokamera. Dále má škola k dispozici 4 tablety, které slouží převážně při maturitních zkouškách. Další technikou je opatřena posluchárna, která je také vybavena projektorem a PC a slouží pro přednášky většího počtu studentů.

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru ŠVP: Škola s dobrým startem Ve Zlíně dne 31. října 2016 Alena Štachová, ředitelka školy Rozhodnutí o konání talentové a

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění

I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Období 2011-2013 Obsah: I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění I.1. Úvod I.2. SWOT analýza, výsledky vědomostních a sportovních soutěţí II.1. Předpokládaný počet ţáků 9.tříd v okrese Kladno

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více