Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu práce v Lounech a Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci rozhodnutí o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnance podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž zákon ). Stěžovatel uplatnil své dlužné mzdové nároky u Úřadu práce v Lounech v celkové výši ,- Kč. V podání adresovaném veřejnému ochránci práv vyjádřil nesouhlas s tím, že mu byly mzdové nároky uspokojeny pouze ve výši minimální výši, tedy v částce 7.120,- Kč. Na výzvu úřadu práce k předložení seznamu dlužných mzdových nároků všech zaměstnanců za rozhodné období, zaměstnavatel, společnost B. M. plus s.r.o., v dopise ze dne uvedl, že všechny mzdové nároky svých zaměstnanců uspokojil. Na základě výše uvedeného sdělení byla u zaměstnavatele provedena ve dnech a úřadem práce kontrola. Při kontrole zaměstnavatel dle sdělení úřadu práce předložil pouze doklady, ze kterých nebylo možné prokazatelně osvědčit, zda uspokojil či neuspokojil mzdové nároky jmenovaného včetně odstupného. Zaměstnavatel doložil výplatní lístek za leden 2009 se mzdou ve výši ,- Kč, dle výpisu z účtu byla tato částka zaměstnanci skutečně vyplacena. Dle výplatního lístku za únor 2009 bylo zúčtováno odstupné ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nevykázal ve stanovené lhůtě mzdový nárok jmenovaného za měsíc leden 2009 a jmenovaný nepředložil doklady, které by prokazatelně osvědčily výši uplatněných mzdových nároků za tento měsíc, úřad práce rozhodl o uspokojení mzdových nároků uspokojeny z částky odpovídající minimální mzdě. Proti rozhodnutí úřadu práce se stěžovatel odvolal. Ve svém odvolání argumentoval tím, že jím zaslané doklady (výpisy z účtu za měsíc duben až srpen roku 2009) vyvrací nepravdivé tvrzení zaměstnavatele o vyrovnání všech mzdových nároků. Odvolací orgán předložené doklady nepřijal s odůvodněním, že se nejedná o doklady, které by prokazovaly nevyplacení mzdy za měsíc leden 2009, neboť výplata mohla být uskutečněna v hotovosti nebo zaslána poštovní složenkou. Odvolací orgán svým rozhodnutím změnil výrokovou část rozhodnutí. Konstatoval, že mzdové nároky se přiznávají dle ustanovení 9 odst. 1 citovaného právního předpisu nikoli dle 9 odst. 4, jak rozhodl úřad práce v prvním stupni, výše přiznané částky však zůstala nezměněna.

2 Podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem z podnětu pana J. V. zahájila ve věci postupu dotčených úřadů šetření. B - Skutková zjištění V souladu s ustanovením 15 zákona o veřejném ochránci práv jsem dopisem ze dne vyzvala ředitelku odboru realizace služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí a ředitele dotčeného úřadu práce (Úřad práce v Lounech) k vyjádření ke skutkovým a právním otázkám postupu úřadu práce při náhradě mzdy při insolvenci zaměstnavatele a o zaslání související spisové dokumentace. Dne jsem obdržela vyjádření ředitele Úřadu práce v Lounech spolu s vyžádanou spisovou dokumentací, jehož obsahem jsou následující tvrzení. Dnem bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem zahájeno insolvenční řízení zaměstnavatele B M s.r.o. Na výzvu úřadu práce k předložení písemného seznamu dlužných mzdových nároků všech jeho zaměstnanců, kterou zaměstnavatel obdržel dne , písemný seznam dlužných mzdových nároků svých zaměstnanců nepředložil, dne doručil na Úřad práce v Lounech sdělení, ve kterém uvedl: Na vaši výzvu výše uvedeného čísla jednacího k předložení písemného seznamu dlužných mzdových nároků všech našich zaměstnanců za rozhodné období 1/2009 až 6/2009 sdělujeme, že firma má uspokojeny všechny mzdové nároky svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že Úřad práce v Lounech obdržel žádost o uspokojení mzdových nároků několika bývalých zaměstnanců výše uvedeného zaměstnavatele, byla ve dnech a provedena u zaměstnavatele kontrola, při které byl vyzván k předložení dokladů osvědčujících vyplacení mzdových nároků zaměstnancům žadatelům o uspokojení mzdových nároků. Kontrola byla zahájena dne a provedena téhož dne. V rámci kontrolního šetření byl zaměstnavatel vyzván k předložení mzdového listu pana J. V. za r. 2009, výplatního lístku za měsíc leden 2009 a dokladů o ukončení pracovního poměru a zároveň byl vyzván, aby předložil doklady, kterými by prokázal tvrzení o vyplacení mzdových nároků panu J. V. Z protokolu o provedené kontrole vyplývá, že zaměstnavatel předložil mzdový list pana J. V. za rok 2009 včetně karty zaměstnance s datem nástupu do zaměstnání a s datem ukončení zaměstnání , výplatní lístek za měsíc leden 2009 a únor 2009, potvrzení o zaměstnání s ukončením pracovního poměru dne , dále doložil doklad o převodu částky ,- Kč dne na účet pana J. V. Z protokolu o kontrole dále vyplývá, že správnost č. účtu pana J. V. kontrolní skupina ověřila z dokladů u mzdové účetní zaměstnavatele a číslo účtu zaměstnavatele, ze kterého byla částka uhrazena, bylo ověřeno podle výpisu z bankovního účtu, kde byl majitelem účtu uveden zaměstnavatel. V protokolu z provedené kontroly bylo dále konstatováno, že částka ,- Kč zaslaná na účet pana V. odpovídá vyúčtované (čisté) mzdě ve výplatním lístku pana V. za měsíc leden V měsíci únoru 2009 zaměstnavatel dle předloženého výplatního lístku za měsíc únor 2009 a dle mzdového listu za rok. 2

3 2009 zúčtoval panu V.i hrubou mzdu ve výši ,- Kč podle výplatního lístku za únor 2009 odstupné 3 násobek HM, částka zúčtovaná k vyplacení ve výši ,- Kč (čistá mzda), doklad o vyplacení částky ,- Kč zaměstnavatel při kontrole nepředložil. Podle 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů jsou povinni kontrolní pracovníci kontrolní zjištění prokázat doklady, proto byly z dokladů předložených zaměstnavatelem pořízeny fotokopie které byly orazítkovány a podepsány účetní zaměstnavatele, paní L.. Tyto fotokopie dokladů byly připojeny k protokolu o kontrole. Dle sdělení pracovnic provádějících kontrolu, účetní ani mzdová účetní nebyly v rámci kontroly dotazovány, zda došlo k uhrazení dlužných mzdových nároků, vzhledem ke skutečnosti, že již při zahájení kontroly v jejich přítomnosti jednatel společnosti prohlašoval, že veškeré mzdy zaměstnanců má vyplaceny. Protokol o kontrole byl dne projednán kontrolní skupinou v kanceláři zaměstnavatele B. M. s.r.o. se mzdovou účetní zaměstnavatele, která byla na základě plné moci ze dne zmocněna k jednání a vyřizování záležitostí s úřadem práce včetně podpisu protokolů a souvisejících dokladů, jednatel společnosti nebyl přítomen. Mzdová účetní, se ke zjištěním v protokolu nevyjádřila, protokol o kontrole odmítla podepsat a převzít. Podle ust. 16 odst. 3 zákona č. 552/1991 Sb., zákona o státní kontrole, kontrolní skupina vyznačila tuto skutečnost do protokolu. Za dané důkazní situace, kdy zaměstnavatel nepotvrdil výši dlužných mzdových nároků zaměstnance, ale ani objektivními doklady neprokázal, že byly zaměstnanci vyplaceny veškeré mzdové nároky a ani zaměstnanec nepředložil doklad osvědčující, že jím uplatňované mzdové nároky nebyly vyplaceny, rozhodl úřad práce o uspokojení mzdových nároků ve výši odpovídající minimální mzdě tj. z částky 8.000,- Kč. Doklad osvědčující výši nevyplacených mzdových nároků zaměstnance tj. potvrzení zaměstnavatele o výši nevyplacených mzdových nároků nebyl předložen zaměstnavatelem ani zaměstnancem. Relevantním dokladem v dané situaci by byl doklad potvrzení zaměstnavatele, v jaké výši mzdu zaměstnanci nevyplatil. Dne bylo do Kanceláře veřejného ochránce práv doručeno vyjádření ředitelky odboru realizace služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou následující tvrzení. Pan V. požádal dne o uspokojeni mzdových nároků za měsíc leden 2009 ve výši ,- Kč. K žádosti doložil zápočtový list a pracovní smlouvu, později ještě výplatní pásky za říjen prosinec r. 2008, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Lounech a potvrzeni Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na výzvu úřadu práce k předloženi seznamu dlužných mzdových nároků všech zaměstnanců za rozhodné období, zaměstnavatel p. V., společnost B. M. s r.o. (dále jen»zaměstnavatel ) uvedl, že veškeré mzdové nároky zaměstnancům vyplatil, ale žádným dokladem své tvrzeni neprokázal. Vzhledem k tornu, že ani pan V. žádným objektivním dokladem neprokázal, že mu mzdové nároky za měsíc leden 2009 skutečně nebyly vyplaceny, rozhodl úřad práce o přiznáni mzdových nároků panu V. podle ust. 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., tj. v částce odpovídající minimální mzdě. 3

4 V odvolacím řízení vycházelo MPSV z následujících skutečností. Zaměstnavatel písemně sdělil úřadu práce, že veškeré mzdové nároky byly jeho zaměstnancům vyplaceny, avšak při následné kontrole pracovníků úřadů práce zaměstnavatel předložil pouze doklady, ze kterých nebylo možné prokazatelně osvědčit, zda zaměstnavatel mzdové nároky zaměstnancům vyplatil či nikoliv. Rovněž pan V. předloženými doklady neprokázal své tvrzeni, že mu jim uplatněné mzdové nároky nebyly vyplaceny a to ani výpisem z bankovního účtu (pravděpodobně své manželky), který přiložil k odvoláni, neboť mzdové nároky mohly být panu V. vyplaceny v hotovosti nebo poukázány poštovní složenkou. MPSV rozhodnutím o odvoláni ze dne přiznalo panu Václavíkovi podle ust. 9 odst. 1 věty druhé zákona č. 118/2000 Sb. mzdové nároky v částce odpovídající minimální mzdě, čímž potvrdilo rozhodnutí úřadu práce, co se týče výše přiznaného mzdového nároku. Zároveň je zde možné poukázat, že podle ust. 9 odst. 3 zákona Č. 118/2000 Sb. lze mzdové nároky zaměstnance (V případě, že zaměstnavatel nebo insolvenční správce jejich nevyplaceni nepotvrdil), vyplatit úřadem práce v uplatněné výši (v tomto případě v maximální výši podle ust. 5 odst. 2.zákona Č. 118/2000 Sb.) pouze tehdy, jestliže zaměstnanec předloženými doklady prokazatelně osvědčí výši těchto dlužných mzdových nároků, tzn., prokazatelně osvědčí, že mu nebyly vyplaceny. Žádný ze shora zmíněných dokladů, které jmenovaný předložil, nelze považovat za objektivní doklad, kterým by pan V. tuto podmínku splnil. Proto úřad práce mohl rozhodnout o přiznání mzdových nároků pouze ve výši odpovídající minimální mzdě podle ust. 9 odst. 1 věta druhá zákona č. 118/2000 Sb. (nikoliv podle ust. 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., jak původně uvedl v rozhodnutí úřad práce). Ve zmíněném ust. 9 odst. 1 zákona č. 118/2000 Sb. se uvádí, že nelze-li výší mzdového nároku podle věty první prokázat (první věta předpokládá, že zaměstnavatel (správce) nebo zaměstnanec předložili takové doklady, které jejich tvrzeni o vyplacené, resp. nevyplacené mzdě prokazatelně osvědčují), přizná úřad práce mzdový nárok ve výši odpovídající minimální mzdě platné ke dni vyhlášeni moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo ke dni podání insolvenčního návrhu. Nevyplacení mzdových nároků by pan V. prokazatelně osvědčil písemným prohlášením zaměstnavatele nebo mzdové účetní zaměstnavatele, že panu V. nebyla mzda za leden 2009 skutečně vyplacena. V případě, že by se pan V. obrátil na úřad práce s dotazem ve věci prokázání svých dlužných mzdových nároků, byla by mu tato informace podána. Vzhledem k tomu, že opatřením předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem Č. j. 43/INS 4068/2009 ze dne byl určen insolvenčním správcem Ing. A. K., má pan V. možnost podle ust. 203 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatnit mzdové nároky, které mu nemohly být přiznány úřadem práce, u výše zmíněného insolvenčního správce. Na základě shora uvedeného dospěla ředitelka správy služeb zaměstnanosti k názoru, že postup MPSV a úřadu práce byl v souladu se zákonem č. 118/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. C - Právní úprava a hodnocení postupu úřadu práce 4

5 Dle ustanovení 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost ochránce se vztahuje i na ministerstva a správní úřady jim podléhající, tedy i na úřady práce jako orgány státní správy. Podle ustanovení 7 odst. 1 zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, vyzve místně příslušný úřad práce neprodleně od uplatnění mzdových nároků alespoň jedním ze zaměstnanců písemně zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. Dle ustanovení 9 odst. 3 téhož zákona rozhodne úřad práce o přiznání mzdových nároků za dobu a ve výši, kterou uplatnil zaměstnanec, jestliže zaměstnavatel nesplnil povinnosti uvedené v ustanovení 7 a zaměstnanec při uplatnění mzdových nároků předložil doklady, které jejich výši, jakož i dobu, za kterou je uplatňuje, prokazatelně osvědčují. Podle ustanovení 9 odst. 1 platí, že nesouhlasí-li výše zaměstnancem uplatňovaných mzdových nároků za 1 měsíc s vykázáním předloženým úřadu práce zaměstnavatelem nebo správcem, úřad práce rozhodne o přiznání mzdového nároku zaměstnance za tento měsíc v prokázané výši. Nelze-li výši mzdového nároku podle věty první prokázat, přizná úřad práce mzdový nárok ve výši odpovídající minimální mzdě. Ustanovení 9 odst. 4 přepokládá situaci, kdy zaměstnavatel nebo správce nesplnil povinnosti uvedené v 7 a zaměstnanec při uplatnění mzdových nároků nepředložil doklady, které jejich výši prokazatelně osvědčují. I v tomto případě přizná zaměstnanci měsíční mzdový nárok ve výši částky rovnající se minimální mzdě. Ze skutkových zjištění plyne, že úřad práce vzal za prokázanou výši mzdového nároku pana V., ale po provedené kontrole dospěl k závěru, že zaměstnanec prokazatelně neosvědčil, že mu část mzdového nároku za leden 2009 (odstupné) nebyla vyplacena. Rozhodl tedy o přiznání mzdového nároku pouze ve výši minimální mzdy. Odvolací orgán svým rozhodnutím změnil výrokovou část rozhodnutí. Konstatoval, že mzdové nároky se přiznávají dle ustanovení 9 odst.1 citovaného právního předpisu nikoli dle 9 odst.4, avšak se shodným výsledkem. Odvolací orgán na situaci aplikoval ustanovení 9 odst. 1, neboť naznal, že nesouhlasí výše zaměstnancem uplatňovaných mzdových nároků za 1 měsíc s vykázáním předloženým úřadu práce zaměstnavatelem a skutečnou výši mzdového nároku není možné prokázat. Z předložených mzdových a pracovněprávních dokladů je nesporné, že panu Václavíkovi vznikl nárok na vyplacení mzdy za měsíc leden ve výši ,- Kč a odstupného ve výši ,- Kč (čistého), neboť jeho pracovní poměr byl ukončen okamžitým zrušením z důvodů uvedených v 56 písm. b) zákoníku práce. Z přiloženého výpisu z bankovního účtu používaného zaměstnavatelem pro výplatu mzdy vyplývá, že zaměstnavatel panu V. mzdu za měsíc leden ve výši ,- Kč (čistého) vyplatil. Dle mzdových dokladů za měsíc únor 2009 bylo panu V. zúčtováno odstupné ve výši ,- Kč (hrubého) a ,- Kč (čistého). Pan V. prokázal, že na tentýž účet, na který mu pravidelně po dobu trvání celého pracovního poměru zaměstnavatel poukazoval mzdu, částka odpovídající výši dlužného odstupného vyplacena nebyla. 5

6 Dle slov ředitele úřadu práce a ředitelky správy služeb zaměstnanosti, měl zaměstnanec objektivním dokladem prokazatelně osvědčit skutečnou výši svých dlužných mzdových nároků. Tímto objektivním dokladem by v daném případě bylo písemné prohlášení zaměstnavatele nebo mzdové účetní zaměstnavatele o tom, že panu V. mzda za leden 2009 a odstupné nebyly vyplaceny, případně pouze jednu z těchto položek. Uvedené doklady, které správní orgány považují v daném případě za jediné uznatelné, však vyžadují součinnost a benevolenci zaměstnavatele, která je v případech okamžitého ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance takřka vyloučena. Zaměstnanec se tak ocitá v neřešitelné situaci, kdy je po něm vyžadováno prokázání skutečnosti, která nenastala. Bez ochoty a spolupráce zaměstnavatele či jeho mzdové účetní, existuje reálně pouze jediný možný způsob, jak prokázat, že částka vyplacena nebyla, a sice výpis z účtu používaný pro výplatu mzdy zaměstnavatelem. Dle mého názoru lze jen stěží uvěřit, že by zaměstnavatel, který po dobu trvání pracovního poměru vždy vyplácel mzdu na účet zaměstnance, se najednou rozhodl odstupné vyplatit v hotovosti, a toto vyplacení by si ani nenechal potvrdit podpisem zaměstnance. Ve smyslu ustanovení 12 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, jímž jsou stanovena základní rámcová pravidla realizace státního odborného dozoru u fyzických a právnických osob, je kontrolní orgán povinen zjistit při kontrole skutečný stav věci a své kontrolní zjištění prokázat doklady. Zejména s přihlédnutím k tomu, že pro zaměstnance, jak již bylo řečeno výše, je v dané situaci velmi obtížné získat uznatelné doklady o nevyplacení mzdových nároků, měl úřad práce tento doklad aktivně vyžadovat sám a nespokojit se s pouhým, ničím nepodloženým tvrzením zaměstnavatele, že veškeré mzdové nároky (včetně odstupného) vyplatil. Úřad práce měl za dané situace dostatečně využít svých oprávnění při zajištění důkazů nezbytných pro vydání rozhodnutí ve věci. Jelikož zaměstnavatel nebyl schopen předložit doklad o vyplacení částky odpovídající dlužnému odstupnému, kontrolní orgán se měl zaměstnavatele případně jeho mzdové účetní dotázat, jakým způsobem zbývající část mzdových nároků (odstupné) zaměstnanci vyplatil a vyjádření zaměstnavatele k této otázce zaznamenat do protokolu. Pokud by zaměstnavatel do protokolu uvedl, že částku vyplatil v hotovosti či formou poštovní poukázky, měl by si úřad práce trvat na předložení podpisu zaměstnance stvrzujícímu převzetí částky či poštovního dokladu. Pokud by zaměstnavatel do protokolu uvedl, že veškeré mzdové nároky vyplatil zaměstnanci převodem na bankovní účet, byly by důkazy předložené panem V. (výpis z účtu) nutné považovat za dostačující pro rozhodnutí o přiznání mzdového nároku v prokázané výši. Dále jsem po zhodnocení přiložených vyjádření a listinných pokladů shledala, že úřad práce před vydáním rozhodnutí řádně nesplnil svou poučovací povinnost vůči stěžovateli. Dle 4 odst. 2 správního řádu, jakož i v souladu s judikaturou správních soudů 1 je totiž správní orgán povinen poskytnout dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. Úřad práce měl v průběhu řízení stěžovatele ještě před vydáním rozhodnutí informovat o skutečnostech zjištěných při 1 srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 6Ads 76/

7 kontrole a informovat jej, jakým dokladem může osvědčit výši mzdových nároků, aby mohlo být jeho žádosti o uhrazení dlužných mzdových nároků kladně rozhodnuto. D - Závěr Tato zpráva shrnuje poznatky z šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem pro konečné stanovisko zástupkyně veřejného ochránce práv. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu šetření konstatuji, že jsem shledala v postupu Úřadu práce v Lounech a MPSV pochybení, které jsem podrobně popsala v části C své zprávy. Jedná se zejména o procesní pochybení, kdy nebylo využito všech zákonných prostředků ke zjištění skutečného stavu věci a nebyla řádně naplněna poučovací povinnost. Ministerstvu práce a sociálních věcí pak vytýkám, že v odvolacím řízení procesní vady nezjistilo a neučinilo kroky k jejich odstranění. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a žádám představitele dotčených úřadů, aby se k mému zjištění ve lhůtě 30 dnů od obdržení této zprávy vyjádřili. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 7

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 105/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar. 2.4.1969, Kundratická 4596/168,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 74/2011-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 122/2007-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 68/2010-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele

Zpráva o šetření. postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele V Brně dne 2. května 2011 Sp. zn.: 4531/2010/VOP/ES Zpráva o šetření postupu a rozhodování Finančního úřadu v Soběslavi ve věci Ing. K. M. A - Podnět stěžovatele Ing. K. M., bytem (dále také stěžovatel

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Pokud si o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) žádá občanka ČR, jejíž manžel je cizinec občan 3. státu (mimo Evropskou unii), který je v ČR hlášen k přechodnému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 22/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 71/2010-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 64/2010-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu I) Při posuzování žádosti o prominutí zmeškání úkonu ( 41 správního řádu) správní orgán musí vzít postupně do úvahy: 1) existenci závažných důvodů pro zmeškání úkonu, a zdali nastaly bez zavinění žadatele

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 102/2005-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více