MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana PLÁŇKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Mzdová účetní v příspěvkové organizaci jsem vypracovala samostatně pod vedením Prof. Ing. Václava Vybíhala, CSc. a veškerou použitou literaturu jsem uvedla do seznamu použité literatury.. Ve Znojmě dne Zuzana PLÁŇKOVÁ

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, CSc. za poskytnutí cenných rad a připomínek při psaní bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat paní Aleně Machové za ochotnou spolupráci a poskytnutí materiálů. A v neposlední řadě slečně Věře Pláňkové, která mi pomohla zajistit odbornou praxi a byla mi inspirací.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá fungováním jednotlivých forem mzdových plnění a předpisů a vymezení role mzdové účetní v dané příspěvkové organizaci. Cílem bakalářské práce je aplikovat metodiku stanovení platů, daňových a pojistných povinností na konkrétních poplatnících s využitím interních platových předpisů dané organizace. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, metodika stanovení mzdy a platu, vysvětlení problematiky průměrného výdělku a nemocenského pojištění. V praktické části je představena daná příspěvková organizace, vymezení činností mzdové účetní a v neposlední řadě výpočty platů konkrétních poplatníků. Klíčová slova: mzda, plat, průměrný výdělek, dočasná pracovní neschopnost, platební mechanismus, dávky nemocenského pojištění Abstract Bachelor thesis deals with single forms of payroll transactions and regulations. It also describes a role of a payroll accountant in a certain contributory organization. The aim of the thesis is to apply methodology of wage fixing an tax and insurance duty on concrete taxpayers with the use of internal wage regulations of the organization. Bachelor thesis is divided in two parts theoretical and practical. In theoretical part basic terms, methodology of wage and salary fixing, explanation of average earning problem and health insurance are explained. Practical part introduces the contributory organization, defines a role of a payroll accountant and also shows pay calculation of concrete taxpayers. Keywords wage, pay, average earning, temporary incapacity for work, payment mechanism, health insurance financial benefits

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Teoretická část Vymezení pojmů uplatňovaných v oblasti mzdových plnění Formy mzdových plnění Platy v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech Platební mechanismus Platební mechanismus mzdy, platu Platební mechanismus ostatních plnění Průměrný výdělek Hrubá mzda Odpracovaná doba a rozhodné období Pravděpodobný výdělek Formy a metodika stanovení výše průměrného výdělku Přehled používání průměrného výdělku Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období Nemocenské pojištění Vymezení některých pojmů Druhy dávek Účast na pojištění a okruh pojištěných osob

8 3.7.4 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění Vznik, zánik a přerušení pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Dočasná pracovní neschopnost Vyměřovací základ zaměstnance Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN Praktická část Historie organizace Finanční prostředky Rozsah činností a povinností mzdové účetní Spolupráce s úřadem práce Vnitřní platový předpis dané příspěvkové organizace Modelové příklady pro výpočet platů v roce Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zkratek a obrázků Přílohy

9 1 Úvod Potřeba zaměstnávat mzdovou účetní souvisí se zaměstnáváním dalších zaměstnanců, vůči kterým má zaměstnavatel povinnost vyplácet odměnu za práci. S vyplácením mzdy nebo platu, už jen při zaměstnávání zaměstnanců, jsou spojeny další povinnosti zaměstnavatele vůči různým organizacím. Zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést zdravotní pojistné zdravotní pojišťovně, sociální pojistné příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, daň finančnímu úřadu. Mzdová účetní je prostředkem komunikace mezi státními organizacemi a zaměstnavatelem, ale také je důležitá při komunikaci se zaměstnanci a jejich požadavky související s výplatou jejich odměny za práci, jako například odvod příspěvku na penzijní připojištění, nebo příspěvek odborové organizaci. Z toho lze soudit, že mzdová účetní by měla mít i příjemné vystupování a vstřícný přístup k lidem, protože s nimi přichází do osobního kontaktu. Se zaměstnáváním pracovníků souvisí široký okruh předpisů a administrativních činností. Mzdová účetní musí být schopná vyznat se ve složité právní legislativě, která se často mění. Mělo by se jednat o velmi spolehlivou osobu, neboť veškeré zaváhání či malá nepozornost vedou k pokutám a penalizacím, které mohou výrazně ovlivnit finanční chod firmy. Dalším následkem poté může být špatná pověst firmy, související s častou penalizací. Na funkci mzdové účetní jsou kladeny celkem vysoké nároky a to jak na pracovní vypětí, tak na přirozené sledování častých změn v legislativě a rozlišování účinností těchto změn, jejich zahrnutí do mzdových a jiných materiálů. Jejich pracovní náplň je široká. Patří sem například provádění mzdové agendy, vyhotovení různých potvrzení (pro zaměstnance, spořitelny, banky, různé úřady, atd.), archivace daňového prohlášení zaměstnanců a jejich výplatní listiny, zpracování mzdové agendy na počítači, odvádění záloh, zpracování výplat, kontrola převodních příkazů odvodu zdravotního a sociálního pojistného, různých půjček a spoření, zodpovědnost za včasné a řádné provedení všech úkonů mzdové účetní. 8

10 Konkrétním rozsahem činností dané mzdové účetní se zabývám ve své bakalářské práci v praktické části. V této části se dále zabývám výpočty platů konkrétních zaměstnanců a představení dané organizace a jejich mzdových předpisů. V teoretické části uvádím rozdíl mezi platem a mzdou, popisem dalších pojmů uplatňovaných ve mzdové problematice, jaké jsou formy mzdových plnění, co je průměrný výdělek, kdy se používá, deskripcí nemocenských dávek a dalšími aktuálními otázkami, které se týkají teorie a praxe mzdové účetní. 9

11 2 Cíl a metodika práce Cílem bakalářské práce je deskripce mechanismu fungování jednotlivých forem mzdových plnění a mzdových předpisů konkrétní firmy, identifikovat a vymezit rozsah činnosti a působnosti mzdové účetní v příspěvkové organizaci a aplikovat metodiku stanovení platu na konkrétních poplatnících s využitím interních platových předpisů. V teoretické části je využívána odborná literatura a další internetové zdroje související s danou problematikou k charakteristice pojmů uplatňovaných se mzdovými plněními. Další část práce je věnována za použití metody deskripce formám mzdových plnění, platu, platebního mechanismu, průměrného výdělku, u kterého jsem zabývala nejen jeho metodikou stanovení, ale také přehledem jeho používání. Dále jsem se věnovala problematice nemocenských dávek. Praktická část bude zaměřena na vznik příspěvkové organizace a na způsobu získávání finančních prostředků pro svůj provoz. V další části bakalářské práce je využito metody analýzy pro možnost vymezení rozsahu činností a povinností mzdové účetní. Poté je věnována pozornost spolupráce s úřadem práce a následuje seznámení s vnitřním platovým předpisem dané příspěvkové organizace. V poslední oblasti praktické části jsou namodelovány příklady na výpočet platů v roce 2009, kde je využito metod kvantifikace a syntézy. Výsledkem práce bude zhodnocení poznatků jak z teoretické, tak i z praktické části této bakalářské práce. 10

12 3 Teoretická část 3.1 Vymezení pojmů uplatňovaných v oblasti mzdových plnění Pracovněprávní vztahy - vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. [17] Zaměstnanec způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. [19] Zaměstnavatel - zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. [1] Pracovní poměr - se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. [1] Pracovní poměr na dobu určitou - lze sjednat, nebo dohodou účastníků prodlužovat, celkem na dobu nejvýše 2 let od jeho vzniku. Jestliže však od skončení pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se již nepřihlíží (nejde o opětovnost) a dvouletá doba se počítá znovu. [7, s. 43] Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a) dohoda o provedení práce - rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. [12] b) dohoda o pracovní činnosti - dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce

13 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. [12] Odměna za práci Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. [16] Obrázek č. 1 Rozdělení odměn podle zákoníku práce Odměny v části šesté zákoníku práce Odměny za práci Odměna za pracovní pohotovost Odměny za práci v pracovním poměru Odměna za práci v podnikatelské sféře MZDA Odměna za práci mimo pracovní poměr ODMĚNA Z DOHODY Odměna za práci ve veřejných službách a správě PLAT Zdroj: [8, s 27] Mzda - je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci (není-li v zákoníku práce stanoveno jinak). Za mzdu lze považovat např.: základní mzdu; osobní ohodnocení; periodické prémie; cílové prémie; naturální mzdu; 12

14 příplatky; doplatky. [7, s. 84] Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: a) stát; b) územní samosprávný celek; c) státní fond; d) příspěvková organizace nebo; e) školská právnická osoba; s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky. [10, s. 83] Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. [16] Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Mzda plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. [10, s. 84] Daň - je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností, tedy ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. [14] Daň ze mzdy je závislá na výši příjmu. Vyměřovací základ je základem pro výpočet daně ze mzdy a nesmí být zaměněný s hrubou mzdou. [5, s. 5] Sazba daně daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně ( 15) a o odčitatelné položky od základu daně ( 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %. [2, s. 21] 13

15 3.2 Formy mzdových plnění Při zaměstnávání pracovníků se uplatňují různé formy mzdových plnění. Rozlišujeme tedy: (1) mzdu; (2) plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním (ostatní plnění). Rozdíl mezi mzdou a ostatními plněními spočívá především v tom, že přiznání mzdy bezprostředně souvisí s výkonem práce, kdežto ostatní plnění s výkonem práce přímo nesouvisejí. [10, s. 84] Ad 1) V praxi podnikatelských subjektů se uplatňují různé formy základní mzdy. Je to především mzda: časová (hodinová, měsíční); úkolová; podílová; provizní; osobní. [10, s. 85] Ad 2) Plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním (tzv. další plnění) se nepovažují za mzdu. Patří k nim zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) a odměna za pracovní pohotovost. [10, s. 87] Specificky je ve mzdových předpisech řešena problematika příplatků. Zákoník práce a na něj navazující nařízení vlády stanoví jako závazné celkem 5 druhů příplatků, a to: mzdy a příplatku za práci přesčas; mzdy a náhrady mzdy za svátek; mzdy a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí; mzdy a příplatku za noční práci; mzdy a příplatku za práci v sobotu a v neděli. 14

16 Model výpočtu měsíční zálohy u zaměstnance s Prohlášením lze zjednodušeně vyjádřit takto: 1. měsíční příjem od zaměstnavatele (snížený o příjmy od daně osvobozené), 2. plus částka odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů ze zúčtovaných nebo vyplacených příjmů povinen platit zaměstnavatel, 3. rovná se základ pro výpočet zálohy podle měsíční sazby (tabulek), který se zaokrouhlí (na celé stovky Kč nahoru, pouze základ do 100 Kč jen na celé Kč nahoru), 4. záloha zjištěná podle měsíční sazby 15 % ( 38h odst. 2) je zálohou před uplatněním slevy na dani podle 35ba i před případnou slevou v rámci daňového zvýhodnění na děti, 5. od zálohy před slevou se odečte úhrn slevy na dani podle 35ba (např Kč základní slevy na poplatníka a případné další měsíční slevy), 6. výsledkem je záloha po slevě podle 35ba: a) u zaměstnance neuplatňujícího vyživované dítě (děti) jde o konečnou zálohu (včetně nulové) a záporná záloha není přípustná, b) u zaměstnance uplatňujícího vyživované dítě (děti) jde o zálohu před uplatněním měsíčního daňového zvýhodnění (DZ), která je kladnou částkou nebo už má nulovou hodnotu. Dále je nutno uplatnit celkovou částku měsíčního daňového zvýhodnění, což je částku 890 Kč vynásobená počtem dětí (pro rok 2010 jde o částku 967 Kč), na dítě s průkazem ZTP/P jde pak o částku Kč (pro rok 2010 je to Kč). Následuje porovnání výše zálohy po slevě podle 35ba a výsledné měsíční částky DZ. Pokud tato záloha: je vyšší než DZ částka DZ je další slevou na dani a po odpočtu této slevy zbývá konečná záloha ke sražení, je rovná DZ celé DZ je slevou na dani, záloha vychází nulová, je menší než DZ částka DZ se rozdělí (rozloží) na slevu na dani do zálohy rovné nule a na daňový bonus (tj. celková částka DZ snížená o část připadající na slevu na dani do nulové hodnoty), je rovna nule celé DZ je daňovým bonusem k výplatě. [3, s. 56] 15

17 Tento výše uvedený model výpočtu měsíční zálohy u zaměstnance s Prohlášením je stejný jak při poskytování mzdy, tak i při poskytování platu. 3.3 Platy v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech Platy a odměny za pracovní pohotovost jsou poskytovány zaměstnancům zaměstnavatele, který je: Česká republika (stát); příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů; státní fond; územní samosprávný celek (podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích [obecní zřízení], zákona č. 129/2000 Sb., o krajích [krajské zařízení] a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), v platných zněních. S účinností od se zaměstnancem, pro účely zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, rozumí zaměstnanec v pracovním poměru a příslušník ozbrojených sil ve služebním poměru. Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat. Za plat se považují plnění, poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat nesmí být nižší než minimální mzda. Za plat se nepovažují: náhrady platu; odstupné; cestovní náhrady; odměna za pracovní pohotovost. Zaměstnanec je zařazen do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadované nejnáročnější práce (jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje) a plnění kvalifikačních předpokladů, popřípadě kvalifikačních požadavků, pokud 16

18 zaměstnavatel stanovil kvalifikační požadavky vnitřním platovým předpisem. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení, tzv. doby započitatelné praxe. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon odborně řídí neb které sám vykonává. Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a podmínek, stanovených zákoníkem práce a prováděcím předpisem (nařízením vlády). Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich ve 12 platových stupních. Platový tarif v 16. platové třídě činí nejméně 3,4násobek platového tarifu v 1. platové třídě. Platový tarif ve 12. platovém stupni činí nejméně 1,5násobek platového tarifu v 1. platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují o shodný procentní přírůstek. [10, s. 109] Existují tyto příplatky k platům: - za vedení; - za práci v noci; - za práci v sobotu a neděli; - za práci přesčas; - za práci ve stiženém pracovním prostředí; - zvláštní příplatek; - za rozdělenou směnu; - osobní příplatek; - za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah; - specializační příplatek pedagogickému pracovníkovi. [1, s. 320] 17

19 3.4 Platební mechanismus Platební mechanismus mzdy, platu Platební mechanismus mzdy, resp. platu, zahrnuje tyto úkony: splatnost mzdy nebo platu (termín, ve kterém je mzda splatná); výplatu mzdy nebo platu; srážku mzdy nebo platu. [10, s. 98] Platební mechanismus ostatních plnění Ostatní plnění jsou zpravidla vyplácena zároveň se mzdou nebo platem při stejném mechanismu, jako je tomu u mzdy. Odměna za pracovní pohotovost přísluší zaměstnanci za hodinu pracovní pohotovosti nejméně ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku při pracovní pohotovosti bez výkonu práce. U tohoto typu plnění se stejně jako u mzdy provádí obligatorně srážka ze mzdy nebo platu. Odměna za pracovní pohotovost je rovněž vyměřovacím základem pro pojistné na sociální zabezpečení a pro zdravotní pojištění. Odstupné poskytnuté zaměstnanci je považováno za příjem, která se zdaňuje daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Provádí se zde tedy srážka ze mzdy. Odstupné není ale vyměřovacím základem pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Náhrada mzdy se také zdaňuje daní z příjmů ze závislé činnosti, a proto se i v tomto případě provádí srážka ze mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu je vyměřovacím základem zaměstnance pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. [10, s. 100] 18

20 3.5 Průměrný výdělek Průměrný výdělek (PV) se zjišťuje pouze pro pracovněprávní účely. Pro účely jiné - nemocenského a důchodového pojištění byl pojem průměrný výdělek již nahrazen pojmem vyměřovací základ. Průměrný výdělek je také třeba odlišovat od průměrné mzdy, což je statistická veličina, zjišťovaná Českým statistickým úřadem, a to rovněž podle odlišné metodiky. Na základě novely zákona o zaměstnanosti provedené s účinností od zákonem č. 382/2008 Sb., získávají od tohoto dne úřady práce oprávnění kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. [6, s. 126] Hrubá mzda Do hrubé mzdy pro účely zjištění PV se zahrnuje mzda (plat), zúčtovaná k výplatě v rozhodném období, bez ohledu na to, zda byla případně vyplacena až po jeho skončení. Nelze však do ní zahrnout plnění, které nemá ve smyslu zákona povahu mzdy, resp. platu, protože není poskytováno za práci, ale jde o plnění poskytované v souvislosti se zaměstnáním (a to buď ze zákona, např. náhrady mzdy, dostupné, cestovní náhrady, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce, výnosy ze zaměstnaneckých akcií a odměny za pracovní pohotovost), anebo podle rozhodnutí zaměstnavatele, zejména plnění věrnostní a stabilizační povahy. Zákon nechává zaměstnavatelům s využitím především smluvních vztahů, tj. kolektivních a pracovních či jiných individuálních smluv, ale i vnitřních předpisů volnou ruku ke stanovení podnikového mzdového systému, včetně forem a struktury mzdy a jejích jednotlivých částí (složek). Nelze proto provést úplný výčet těchto částí či složek, které se promítají do PV. U některých peněžitých nebo naturálních plnění pak je z jejich účelu zcela evidentní, že nejsou mzdou, neboť nemají povahu odměny. Kompenzují zaměstnanci některé skutečnosti nebo podmínky v souvislosti se zaměstnáním, resp. mu přinášejí jiné výhody. 19

21 To se týká i různých plnění, která zákoník práce vůbec neupravuje, a to ani rámcově, např. peněžitých příspěvků na stravování, tzv. ošatného, příspěvků na dopravu do zaměstnání, přidělení motorového vozidla i pro soukromé účely a obvykle i cenového zvýhodnění při prodeji výrobků či služeb vlastním zaměstnancům apod. Zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům plat ve veřejných službách a správě mají v posuzování položek zahrnovaných do hrubé mzdy pro výpočet průměrného výdělku situaci oproti ostatním zaměstnavatelům jednodušší. Co je platem, totiž jednoznačně stanoví zákon a nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Všechny platové složky jsou výslovně vymezeny a nic jiného platem být nemůže. Do hrubé mzdy pro zjišťování průměrného výdělku se proto zahrnují kromě samotného tarifního platu též plat, včetně příplatků za práci přesčas, příplatky za vedení, za noční práci, za práci v sobotu a neděli, za práci ve svátek, zvláštní příplatky, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, osobní příplatek, příplatek za rozdělenou směnu, dále odměny, doplatek k platu do výše průměrného výdělku při výkonu jiné práce (převedení), resp. do minimální mzdy nebo nejnižší úrovně zaručené mzdy. Vše co je mzdou (platem), musí být zahrnuto do hrubé mzdy jako základu pro zjištění PV, a naopak nic z toho co mzdou či platem není, započítáno být nemůže. [6, s. 128] Odpracovaná doba a rozhodné období Odpracovaná doba Nový zákoník práce upřesnil, že za odpracovanou dobu, kterou se dělí příslušná hrubá mzda, se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Je to zásadně doba skutečného výkonu práce, za niž přísluší mzda (plat). Protože je vždy zjišťován průměrný hodinový výdělek, odpracovaná doba se vyjadřuje v hodinách za rozhodné období. Způsob aritmetického vyjádření této doby (na setiny či tisíciny hodiny, apod.) je možné určit vnitropodnikovou úpravou. Musí jít ale o matematické vyjádření zlomků hodin tak, aby nedošlo k necitlivému zaokrouhlení. [6, s. 131] 20

22 Rozhodné období Obecně platí, že rozhodným obdobím, za které se průměrný výdělek (pro použití v dalším čtvrtletí) zjišťuje, je předchozí kalendářní čtvrtletí. PV se zjišťuje k prvnímu dni následujícímu po skončení rozhodného období pokud ovšem stále trvá pracovněprávní vztah. Například pro účely odstupného je rozhodný průměrný měsíční výdělek používaný (platný) v den skončení pracovního poměru. Jestliže pracovní poměr končí např , musí být použit PV k 1. 4., neboť k už není možné PV zjišťovat. Pracovní poměr totiž již netrvá a není přitom podstatné, že trval celé čtvrtletí. Zákon stanoví některé zvláštní případy rozhodného období např.: - při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí. - je-li v příslušné dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o provedení činnosti) sjednána jednorázová splatnosti odměny až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení tohoto pracovního úkolu. Jestliže například odvedl zaměstnanec práci, kterou konal 5 měsíců, je právě to rozhodným obdobím pro zjištění PV. [6, s. 132] Pravděpodobný výdělek Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, používá se výdělek pravděpodobný. Ten je zvláštním druhem PV. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popř. z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl. Potřeba zjistit pravděpodobný výdělek může nastat nejen po vzniku pracovního poměru, ale kdykoliv, jestliže zaměstnanec neodpracoval v rozhodném období stanovený počet dnů, např. v důsledku pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, mateřské dovolené, dlouhodobého neplaceného volna apod. 21

23 Výše uvedené pravidlo o způsobu zjištění pravděpodobného výdělku je v zákoně formulováno jen jako rámcové, přičemž je vhodná konkretizace v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu. [6, s. 134] Formy a metodika stanovení výše průměrného výdělku Průměrný výdělek se zjišťuje jako: průměrný hrubý hodinový výdělek ( h PV h ); průměrný hrubý měsíční výdělek ( m PV h ); průměrný čistý měsíční výdělek ( m PV č ). [8, s. 101] A. Průměrný hrubý hodinový výdělek ( h PV h ) se určí takto: hpv h = HM ro : odpr T ro, kde: HM ro je zúčtovaná celková hrubá mzda za rozhodné období; odprt ro je počet odpracovaných hodin za rozhodné období (tj. doba skutečného výkonu práce, za niž přísluší mzda nebo plat); rozhodným obdobím (ro) je předcházející kalendářní čtvrtletí. B. Průměrný hrubý měsíční výdělek ( m PV h ) se určí následovně ( 356 ZP): mpv h = h PV h * 40 * 4,348, kde: číslo 40 je týdenní pracovní doba; koeficient 4,348 vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce (průměrný rok 365,25 dnů), tj. 4,348 = 365,25 : 7 : 12, kde 7 = počet dnů v týdnu, 12 = počet měsíců v roce. 22

24 C. Průměrný čistý měsíční výdělek ( m PV č ) se stanoví takto: mpv č = m PV h D z P z P s, kde: D z je záloha na daň z příjmů ze závislé činnost; P z P s je pojistné na veřejné zdravotní pojištění; je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Součástí metodiky stanovení výše průměrného výdělku je i problematika případného zaokrouhlování. Právní předpisy neukládají zaokrouhlování výše průměrného hodinového ani měsíčního výdělku. V praxi mzdových účetních zpravidla existují 3 běžné postupy, a to: 1. průměrný hrubý hodinový výdělek se nezaokrouhluje (např. při hodnotě 116,287 Kč/hod. se pracuje s výsledkem 116,28 Kč/hod.) 2. průměrný hrubý hodinový výdělek se zaokrouhluje matematicky (obdobně jako v případě 46a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), tj. na částku 116,29 Kč/hod. 3. průměrný hrubý hodinový výdělek se zaokrouhluje na desetihaléře, tj. na částku 116,30 Kč/hod. (tento způsob se však jeví jako nejméně vhodný). V případě průměrného hrubého i čistého měsíčního výdělku se lze přiklonit z hlediska jednoduchosti a praktičnosti zřejmě k alternativě zaokrouhlení na celé Kč nahoru, obdobně jako je tomu u mzdy. Ve mzdové praxi často dochází s ohledem na uplatňovaný software k zaokrouhlování jednotlivých složek mzdy na celé Kč nahoru, i když je legislativně řešeno pouze zaokrouhlování mzdy nebo platu na celé Kč směrem nahoru (tj. celkové mzdy nebo platu). Současná zákonná úprava je poměrně volná a ponechává na zaměstnavateli zvážit jak zaokrouhlování, tak i bližší úpravu zjišťování průměrného výdělku, která by měla být obsažena v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. [10, s. 103] 23

25 3.5.5 Přehled používání průměrného výdělku Průměrný výdělek se jako významný mzdový instrument uplatňuje především v následujících situacích: 1) Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku: - při překážkách v práci na straně zaměstnavatele (prostoje, výluky, vážné provozní důvody, školení nebo jiná forma přípravy nezbytná pro řádný výkon sjednané práce); - při překážkách v práci na straně zaměstnance (vojenské cvičení, vlastní svatba aj.); - za dovolenou (čerpanou i nevyčerpanou); - za svátek, který připadne na jinak obvyklý pracovní den, pokud zaměstnanci mzda nebo její část v důsledku svátku ušla; - za den čerpání náhradního volna za práci ve svátek (ve výši průměrného výdělku); - příplatek za svátek nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna (pokud se dohodl zaměstnavatel se zaměstnancem); - za práci přesčas (příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku); - za noční práci (příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku); - za práci ve ztíženém pracovním prostředí (příplatek nejméně ve výši 10 % z částky základní sazby minimální mzdy); - za práci v sobotu a neděli (příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku); - při neplatném rozvázání pracovního poměru za strany zaměstnavatele okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době; - při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance; - při přestávce na kojení (náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku); - v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, resp. karantény (25 % upraveného průměrného výdělku za první 3 dny karantény a ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku do 4. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény). 2) Náhrada platu ve výši průměrného výdělku: - při překážkách v práci na straně zaměstnavatele (prostoje, výluky, vážné provozní důvody); - při překážkách v práci na straně zaměstnance (vojenské cvičení, vlastní svatba aj.); 24

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti. Účast na pojištění

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti. Účast na pojištění 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

ZÁKON ze dne o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 25.4.2006 o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2).

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2). Zákon o nemocenské pojištění v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

* * * * * 3 Vymezení některých pojmů

* * * * * 3 Vymezení některých pojmů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech.

Vykazující organizace musí zajistit metodickou shodu vykazování společných ukazatelů v obou výkazech. Metodické vysvětlivky k obsahu údajů MZDY a PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OON), EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ Platné pro výkazy P1-04 (MŠMT) a Práce 2-04 (ČSÚ) Vykazující organizace musí zajistit

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Tiskopis ČSSZ č. 89 383 0 II/ 2003 Úvod Tato metodická pomůcka je určena pro pracovníky organizací, pověřené agendou vedení evidenčních

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nemocenské pojištění v roce 2010 Obsah: Úvod Úvod Obecné informace Účast na nemocenském pojištění Dávkový systém nemocenského pojištění Výpočet dávek nemocenského pojištění Uplatnění nároku na dávku nemocenského

Více