Zpráva o činnosti školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školní rok 2010-11"

Transkript

1 Zpráva o činnosti školní rok

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, IČ: Bankovní spojení: /0100 Telefon/fax: , fax Adresa internetové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Název zřizovatele: Město Soběslav Součásti školy : Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství: Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel: Mgr. Jaroslav Koldan Zástupce ředitele školy: Mgr. Josef Novotný Ekonom: Marta Pourová Vedoucí šk. jídelny: Leona Nováková Přehled hlavní činnosti školy: Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy České republiky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školská rada má šest členů. Předseda Mgr. Petr Valeš 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 460 Školní družina 215 Školní jídelna ZŠ neuvádí se 2

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let ,89% let ,56% let ,00% let ,89% 61 a více let ,66% celkem % 17,8% 82,2% 100,0% x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,0% vyučen ,22% střední odborné ,00% vysokoškolské ,78% celkem ,0% 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kval. celkem % učitel prvního stupně ,6% učitel druhého stupně ,7% vychovatel ,7% celkem ,0% 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 70 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 80 Tělesná výchova 100 Nepovinné předměty 100 průměr 95 3 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 86 Cizí jazyk 91 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 12 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 38 Tělesná výchova 50 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty 50 průměr 81

4 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení třídní učitel (ka) aprobace Učil (a) ve šk. roce Bártová Jana I.A 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Kubů Monika I. B 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Grenarová Ilona II. A 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Pincová Dominika II. B 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Klimešová Ilona III. A 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Hrušková Ludmila III. B 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Parisová Marcela IV. A 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Pšeničková Marie IV. B 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ Novotná Růžena V. A Čj+D Čj,D,Pč,Rv Oubramová Eva V. B Čj+D Čj,D,Vla,Rv Drachovský Vladimír VI. A 1. stupeň ZŠ M.Čj,Z.Tv Žaldová Jana V.I B 1. stupeň ZŠ M.Čj,Z.Tv. Štefanová Jana VII. A Aj, Čj Aj. Čj Smíšková Jana VII. B Aj, Čj, Hv Aj, Hv Bláhová Romana VIII. B. Čj+Nj+On Čj,Nj,On, Rv Ježková Věra VIII. C On+Rj Tv,Čj,On,Rv Míková Helena IX. A M+Pč M,Pč,Šr Máca Vladimír IX. B Tv Tv,Z,Šr,Rv Koldanová Jindra externí učitelka Ch+Př Ch, Př Lis Lukáš Aj, Čj Aj, Čj Pflanzerová Jaroslava Čj+Vv Vv,Pv Krátká Hana výchovný poradce M, Př M, Př Šimková Zdeňka M+F M, F Novotný Josef zástupce ředitele Z+Tv Z, Inf Koldan Jaroslav ředitel školy Ch+Př Př, Inf Pechová Martina externí učitelka Čj, Hv Hv Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velký počet pracovníků ve věku 40 až 60 let (průměrný věk 47,1 roku) předpokládá postupné odchody do důchodů a tak postupné omlazování učitelského sboru. Velmi vysoké je zastoupení žen. Čtyři učitelky z I. stupně pokračovalo v návštěvách školení pro získání odbornosti k výuce anglického jazyka. Celková aprobovanost ve škole je velmi dobrá. Dva učitelé pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. Nově do školy přišla jeden učitel. Ve školní družině pracovalo pět vychovatelek na plný úvazek. Během školního roku došlo k řadě personálních změn. Jeden učitel odešel na MÚ na funkci místostarosty. Dvě učitelky byly dlouhodobě (několik měsíců) nemocné a proto bylo nutno zajistit dlouhodobé zástupy. 4

5 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program V 5. ročníku bylo vyučováno podle vzdělávacího projektu Základní škola, schváleného MŠMT 30. dubna 1996 pod Č. j /96-2 s platností od 1. září V 1-4. a ročníku bylo vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola krok k úspěšnému životu. Cizí jazyky byly vyučovány dva anglický a německý. Volitelné předměty byly zavedeny v třídě a jednalo se o Šikovné ruce, Přírodovědná praktika, Chemická praktika, Sborový zpěv, Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, Kreativní tvorbu, Základy žurnalistiky a Dopravní výchovu. Nepovinné předměty byly vyučovány v ročníku. Byly to Sportovní hry, Sborový zpěv, Dopravní výchova a Kreativní tvorba. Zájmové kroužky byly otevřeny pro žáky školní družiny sportovní a vaření. 3.2 Učební plán školy názvy vyučovacích Počet týdně vyučovaných hodin předmětů ve třídě předmětů celkem český jazyk cizí jazyk Prvouka Vlastivěda přírodověda Matematika občanská nauka rodinná výchova Informatika Výchova ke zdraví Zeměpis Dějepis Přírodopis Fyzika Chemie hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova pracovní činnosti volitelné předměty Celkem nepovinné předměty

6 3.3 Dělené hodiny. Při dělených hodinách se snažíme zachovat přijatelnou rovnováhu mezi ekonomickým a pedagogickým hlediskem. K dělení proto dochází v 1. třídách v jedné hodině matematiky a českého jazyka týdně, v cizích jazycích se žáci dělí ze dvou tříd na tři skupiny. Další dělené hodiny jsou na II. stupni, a to v pracovních činnostech a tělesné výchově na chlapce a dívky, ve volitelných předmětech jako jsou chemická a přírodovědná praktika, šikovné ruce, dopravní výchova, základy žurnalistiky jsou skupiny velké tak, aby se přihlédlo k prostorovým možnostem školy a k bezpečnostním a hygienickým podmínkám. 4 Počty 4.1 Počty školy třída z toho z toho počet dívek chlapců 1. A B A B A B A B A B A B A B B B A B celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet počet odklady pro prvních tříd přijatých dětí rok 2010/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy a žáci, kteří odešli v průběhu šk. roku ročník přišli - počet odešli - počet Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých víceleté gymnázium 10 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 22 střední odborné učiliště 16 celkem 53 6

7 5. Hodnocení 5.1 Prospěch a absence ve šk. roce absence za celý rok prospěch průměr omluvené průměr neoml. prospěl s v. prospěl neprospěl 1. A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , B , , C , , A , , B , ,351 celkem , , Hodnocení za šk. rok počet chování celkem chlapci dívky 3. st 2. st důtka důtka napomen. pochvala. z chování Z chování ř. školy tř.učitele. tř.učitele. 1. A B A B A B A B A B A B A B B C A B celkem

8 Výsledky celkového hodnocení jsou na dobré úrovni, 231 získalo vyznamenání, 208 prospělo a 4 žáci neprospěli. V chování dochází ke zhoršení, celkem 12 bylo hodnoceno 2 z chování, většinou se jedná o soustavné neplnění školních povinností a nevhodné chování vůči spolum i učitelům. Z podobných důvodů bylo uděleno též 36 důtek ředitele školy. Nezávislou společností SCIO bylo provedeno testování 5. ročníků. Vybíráme z poměrně podrobných výsledků, které jsou k dispozici u ředitele školy např. tyto: 5. A květen Český jazyk: V analýze jednotlivých dovedností a částí obecně studijních předpokladů dosahují žáci vysoce nadprůměrných výsledků. V porovnání s ostatními testovanými třídami mají jako celek průměrný percentil o 29 vyšší než ostatní třídy/ percentil 78 /. Nejvyšších hodnot dosáhli žáci v mluvnici/ 79 percentil/, ve znalostech / 76 percentil /, porozumění textu /75 percentil /. I v ostatních sledovaných částech Čj mají zhruba o 20 vyšší percentil než ostatní testované třídy. Extrémních výborných výsledků dosáhlo 10 (90 99). Rovněž výsledky ostatních jsou vyrovnané. Většina využívá svůj potenciál, který je rovněž u této třídy vysoký. Názor na hodiny českého jazyka v uvedených ukazatelích je opět velmi kladný. Žáci výklad učitelky chápou a rozumí mu, učitelka je k nim přátelská a spravedlivá. 100% takto z nich odpovědělo. Nad 90 % procent odpovědělo, že se hodně naučí, výuka je baví, je pro ně zajímavá, vědí, co si mají z každé hodiny pamatovat, v hodinách je dobrá atmosféra, když nerozumí výkladu, učitelka jim pomůže. 1.2 Matematika: V analýze jednotlivých dovedností a částí obecně studijních předpokladů dosahují žáci nadprůměrných výsledků/ průměrný percentil 60/.V porovnání s ostatními testovanými žáky má třída celkový percentil o 11 vyšší. Nejvyšších hodnot dosáhli v těchto sledovaných ukazatelích: v porozumění/percentil 63/, v geometrii /60 percentil/ a průměrných hodnot vykazují ve znalostech a aplikaci. Přesto i v těchto ukazatelích dosáhli lepšího percentilu než žáci testovaných tříd. Extrémní výborných výsledky vykazují tři žáci (95. Naopak velmi slabé výsledky mají dva žáci (11). Názor na hodiny matematiky je již různorodý, ale u většiny převažuje, že výklad učitelky chápou, učitelka je k nim přátelská a spravedlivá. V ukazatelích: v hodině se toho hodně naučím a výuka mě baví a je zajímavá-odpovědi v % nedosáhly procenta odpovědí jiných škol. 1.3 OSP: V analýze jednotlivých dovedností a částí obecně studijních předpokladů dosahují žáci nadprůměrných výsledků. Celkový průměrný percentil třídy je 65 a všechny sledované složky jsou vyrovnané. Nejlepší výsledky mají v orientaci v textu, v číselných operacích, ve slovní zásobě, v orientaci v obrázku. Extrémní výborných výsledky vykazuje 11 (90 99). 2. Dotazník Postoj 5. A vůči škole je převážně kladný. Prostředí ve škole se jim líbí, mají rádi své spolužáky. V porovnání s ostatními školami by méně našich doporučilo školu jiným. Překvapivě menší procento třídy odpovědělo, že se ve škole necítí dobře a že neexistuje na naší škole někdo, na koho by se mohli obrátit, jestliže budou mít nějaký problém. 8

9 3. Ostatní údaje Třída je aktivní i mimo školu. Převažuje zapojení v uměleckých kroužcích a sportovní aktivita / 3x týdně i více/. Nejméně navštěvuje po vyučování jazykové kurzy, PC a další. Pro přípravu na vyučování / v porovnání s ostatními školami/ využívají vlastních poznámek-70%, podklady od učitele-62%, pomoc člena rodiny při přípravě do školy-54%.pouze 68% třídy využívá pro přípravu na vyučování učebnice, 40% internet. Počítače nejvíce používají pro zábavu, komunikaci až poté k přípravě do školy a pro vyhledávání informací. Rodiče se ptají nejvíce na známky, poté na úkoly a přípravu do školy na příští den. Nejméně rodiče zajímá, jak probíhal jejich den ve škole/ co dělali, jak se jim dařilo/. Za nejhorší známku většina třídy považuje známku 3.Zruba 10% ve třídě známku Závěr: Třída 5. A dosáhla nadprůměrných výsledků ve všech částech SCIO testu. Převažují v ní studijní typy. 5. B květen 2011 Analýza jednotlivých částí testu V souhrnných výsledcích se třída jeví jako průměrná. V rámci všech testovaných škol získala v M percentil 38, v OSP 39, v českém jazyce 53. Podle mého názoru ovlivnil extrémně nízké výsledky u některých fakt, že byli nuceni opakovat vypracování testu. Jejich znalosti neodpovídají tak nízkému percentilu, jsou na vyšší úrovni. Český jazyk Průměrný perc. je 53. Celkově jsou výsledky průměrné. Výsledky jednotlivých částí testu: Mluvnice 50, sloh a lit. - 51, nejmenší perc. je v aplikaci 48. Studijní potencionál je využíván optimálně. U 6 je využití potencionálu v záporné hodnotě. Žáci jsou s hodinami spokojeni, výklad chápou a rozumí mu. Výsledky se pohybují v průměru kolem 80%. Rozložení výsledků ve třídě Extrémní výborný výsledek dosáhlo 6 (84 96). Extrémně slabý výsledek dosáhlo 5 (0 11) Matematika Průměrný perc. třídy je 38. Výsledky odpovídají slabšímu průměru.výsledky jednotlivých částí testu se pohybují v rozmezí %, nejslabší jsou znalosti (32%), nelepší je aplikace(44%). U 13 je využití studijního potenciálu v záporné hodnotě. Z odpovědí vyplývá, že jsou s hodinami spokojeni. Výsledky se pohybují v průměru kolem 80%. Výborných výsledků dosáhli 3 žáci (70 80). Extrémní slabý výsledek má 6 (5 12). OSP Průměrný percentil je 39. Výsledky odpovídají slabšímu průměru. Výsledky jednotlivých částí se pohybují mezi 37 40%, nejslabší je orientace v textu. U 4 je využití studijního potencionálu v záporné hodnotě. 9

10 Dotazník - byl zaměřen na zájem rodičů o dění ve škole, na mimoškolní aktivity, na školu a její prostředí, na využití různých zdrojů informací pro výuku. Z odpovědí vyplývá, že se rodiče nejvíce ptají na známky, nejméně je zajímá, jak probíhal den ve škole. Za špatnou známku už považuje trojku 48%. Další dotaz směřoval na aktivity mimo školu.umělecké kroužky navštěvuje většina 1krát týdně, sportovní aktivitě se věnuje 2krát týdně, vzdělávacím činnostem se většina nevěnuje vůbec. Z názoru na celou školu vyplývá, že se v ní většina cítí dobře(80%), má ráda spolužáky (95%), školu by doporučili ostatním(80%), s důvěrou se mohou na někoho obrátit s problémem(80%), prostředí školy se jim líbí(85%). Další otázka se týkala zdrojů informací pro přípravu do školy. Nejvíce využívá vlastní poznámky a učebnice (70%). Počítače využívají všichni většinou 2 5krát týdně pro zábavu a pro přípravu do školy. 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Hospitační činnost byla prováděna ředitelem školy a zástupcem ředitele školy (20 kontrol). Byly využívány i vzájemné hospitace jednotlivých učitelů. S každým s pedagogů proběhl osobní pohovor s ředitelem školy 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Při výuce se všichni učitelé řídili školským vzdělávacím programem Škola krok k úspěšnému životu. Vyučující během vyučovacích hodin přistupovali k m individuelně i frontálně. Vhodnost a konkretizace cílů se však objevovala jen v části sledovaných hodin. Využití vybavení, učebnic a pomůcek je na průměrné úrovni. V a ročníku jsme vyučovali podle vlastního ŠVP, v 5. ročníku podle vyučovacího programu Základní škola. To se projevilo především v použití didaktických metod, které výrazně směřovaly k celkovému rozvoji osobnosti, k posílení vzájemného respektu učitelů a a zlepšení celkové atmosféry ve škole. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé i vychovatelky) splňují kvalifikační předpoklady podle zákona o pedagogických pracovnících. Všichni dosáhli magisterského vzdělání na Pedagogických fakultách. 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, především z anglického jazyka. Čtyři učitelky si prohlubovaly jazykové vzdělání v kurzu probíhajícím jednou týdně celý šk. rok. Jedna učitelka dokončila na PF v Č. Budějovicích ve studiu výchovného poradenství. Ostatní vyučující využívali formou průběžného vzdělávání na kurzech a seminářích v rozsahu nejméně 4 vyučovacích hodin, které pořádalo Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služby školám v Českých Budějovicích a v Táboře. Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání jsou osvědčení. 10

11 Nedílnou součástí školení jsou též problémy bezpečnosti práce, požární ochrany a sledování legislativních změn. Těch se kromě pověřených pracovníků a vedení školy účastní i provozní pracovníci školy. 7.3 Školní vzdělávací program Škola krok k úspěšnému životu ŠVP je otevřený dokument, který je neustále upřesňován a aktualizován, podle momentální situace ve škole. Všichni učitelé naší školy se na tom aktivně podílejí a snaží se zapracovat změny prospěšné jak pro žáky, tak učitele. 7.3 Samostudium Samostudium pedagogů školy souvisí především s tvorbou a úpravami ŠVP. Využívány jsou k tomu především vedlejší prázdniny během celého roku. 8. ICT standard a plán Škola má zpracován plán ICT. Ve vybavení výpočetní technikou došlo k dalšímu vylepšení. Podařilo se vybavit jednu třídu interaktivní tabulí a ve dvou třídách jsoi k dispozici dataprojektory. V počítačové učebně je 25 pracovních stanic pro žáky. Pro vyučující jsou k dispozici počítače v obou sborovnách a ve všech kabinetech. Všechny jsou permanentně připojeny na internet (mikrovlnné připojení). Ve školní družině jsou pro zábavu i poučení dětí využívány starší počítače (10 ks). Školní webové stránky jsou pravidelně aktualizovány. Zájem rodičů i širší veřejnosti o ně stále stoupá, jak lze soudit z vyjádření stále většího počtu rodičů. V plánu je pořízení dalších interaktivních tabulí a zkvalitnění výuky anglického jazyka a to díky využití Operačních programů EU. 9 Zájmové vzdělávání: školní družina Školní družina Školní družinu navštěvovala převážná většina I. stupně celkem bylo zapsáno 210 do 5 oddělení. Pět vychovatelek má k dispozici pavilon školní družiny a využívají odpoledne i některé třídy. V činnosti družiny se objevují zájmové kroužky (sportovní, vaření) a jsou pořádány dnes již tradiční akce. Jde o zájezdy do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci, mikulášskou besídku a vystoupení v Senior domě. Všechny tato akce jsou žáky i širokou rodičovskou veřejností velmi oblíbené a žádané. Totéž se dá říci o letním stanovém táboře v Dírné, kde stráví vychovatelky i žáci deset pěkných prázdninových dní. Materiální vybavení družiny se každým rokem vylepšuje. Školní družina svou činností i přístupem k m i rodičům patří mezi velmi dobře hodnocené části školy. 10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání se zdravotním znevýhodněním jsou průměrné, zaměřeny jsou především na individuální péči, menší počet ve třídě a odpovídající metody a formy práce. V tomto školním roce se jednalo o 8, se kterými pracovala jedna učitelka 30 minut týdně mimo vyučování. 11

12 11 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Vědomostní soutěže a olympiády Všechny vědomostní soutěže vyhlášené MŠMT proběhly ve škole alespoň na úrovni školního kola. Ti, kteří vyhověli podmínkám postupu, měli možnost se uplatnit v kolech okresních. Významného úspěchu dosáhla Kateřina Kubů, která obsadila v oblastním kole zeměpisné soutěže Eurorébus 3. místo a postoupila do celostátního finále v Praze Sportovní soutěže Ve sportovních soutěžích dosáhli naši žáci opět pěkných výsledků. V oblastním kole atletické soutěže Kinderiáda obsadili vynikající 1. místo, okresní kolo v košíkové 8,. a9. tříd 3. místo, florbalový turnaj O pohár starosty města Soběslavi 3. místo, okresní kolo dopravní soutěže 3. místo, atletický čtyřboj starší žáci 3. místo, Pohár rozhlasu mladší žáci 3. místo Kulturní a vzdělávací akce Pro zvýšení kulturního cítění a všeobecného přehledu měli možnost navštívit několik akcí v kulturním domě Národ. Většina z nich se setkala se zájmem a splnila svůj účel. Mezi pořady, které na děti nejvíce zapůsobily, je možno vyzdvihnou dva pořad agentury Pernštejni Řím legionáři, a pořad agentury Pohodáři Sága o světě zvaném Island Tajný výlet Pro žáky tříd to tentokrát byla akce na plovárně, kde měli možnost szasoutěžit v řadě zábavných disciplín. Motivací pro ně bylo získání co největšího množství peněz, za které pak bylo možno nakoupit v obchodě. Ten měl díky sponzorům z řad rodičů, kterým patří velké poděkování, opravdu pestrý výběr zboží. Jako technický personál se osvědčili žáci 4. tříd a tak převážná část zúčastněných odcházela domů velmi spokojena. Děti z 3. tříd se soustředily u Nového rybníku, kde na ně čekalo také mnoho úkolů spojených s bojovou hrou o hledání pirátského pokladu. Vše proběhlo velmi realisticky včetně patřičných pirátských převleků jak tak vyučujících. Poklad včetně patřičné odměny byl nalezen a všichni piráti odcházeli spokojeně domů. Pro žáky tříd byl v kulturním domě ve Vescích přichystán koncert v rámci Bravo School Tour, kde David Deyl a Olga Lounová zazpívali a zahráli písničky od 60. let až do současnosti. Všichni žáci bez rozdílu věku se do koncertu zapojili. Nakonec se oba účinkující vyfotili jak s dětmi, tak i s učiteli, rozdali autogramy a časopis Bravo Lyžařský výcvik Lyžařský kurz 7. tříd proběhl stejně jako v loňském roce v lyžařském areálu Kramolín na Lipně. Jak ubytování, tak lyžařské podmínky areálu plně vyhovují potřebám našich.dopravu, jako každoročně, uhradila Rada rodičů Plavecký výcvik Byl uskutečněn pro žáky 3. a 4. tříd v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Jako každý rok absolvovali žáci 10 dvouhodinových lekcí, které přispěly k výraznému zlepšení jejich vztahu k mokrému živlu. Na základě rozhodnutí zřizovatele se rodiče plně podíleli na úhradě nákladů na dopravu. 12

13 12. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada Založena Občanské sdružení při škole Rada rodičů Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 3 třídní schůzky, 5x ročně konzultace pro rodiče Školní časopis Klubko Školská rada se schází 2x za rok, projednala rozpočet školy i přípravu nového školního roku. Zástupci zřizovatele podpořili ředitele školy při projednávání rozpočtu v radě a zastupitelstvu města. Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy, poměrně velký zájem ze strany rodičů je jak o třídní schůzky (říjen, leden, duben), tak o konzultace s vyučujícími (5x ročně). Pozvolna se škole daří získat větší zájem rodičů o školní práci. Škola vydává Informační list pro rodiče, kde najdou všechny důležité informace související z činností školy. Dále je pro rodiče určen školní web a články do městského měsíčníku Hláska. Ohlasy veřejnosti jsou dobré. 13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů V tomto školním roce jsme se nesetkali s žádnou stížností. 14. Materiální podmínky školy. Školní budova byla postavena v roce Přes její vysoké stáří se daří vytvořit ve škole velmi dobré pracovní prostředí jak pro žáky, tak pro pedagogy. Díky velmi vstřícnému přístupu zřizovatele se stav budovy daří udržet na vysokém standardu odpovídajícímu všem požadavkům. V letošním roce byly vyměněny vchodové dveře z dvorku ke družině a byl opraven havarijní stav římsy směrem na školní náměstí. Podařilo se též pořídit šatní skříňky pro žáky II. stupně pokročila montáž vysoušečů v přízemí budovy. Problém s vybavením školy učebnicemi a školními pomůckami přetrvává a začíná být velmi palčivý. Katastrofální stav učebnic a učebních pomůcek je i nadále velice špatný. 15. Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na jaře se škola zapojila OP VP a uspěla s projektem Naše IT šance a jazyky. V tomto projektu jsme získali celkovou částku ,- Kč. Ty budou využity na: Individualizaci výuky cizích jazyků zvýšením počtu skupin dojde ke snížení počtu v jedné skupině a tím ke zkvalitnění výuky Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT cílem je prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií zvýšit kvalitu vlastní výuky. Metodický kurz pro učitel cizích jazyků absolvováním kurzů učitelé získají informace o zavádění nových postupů při výuce, které pak využijí v každodenní práci školy. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií cílem je podpora učitelů v profesním a odborném růstu znalostí v oblasti ICT. 13

14 16. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Základní škola Soběslav Komenského 20, Soběslav Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslav Koldan Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám Vlastní kabinet S výchovným poradcem S jinými pedagogy Školní preventivní tým *) *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. NE NE NE ANO Použité zkratky: MPP Minimální preventivní plán SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 14

15 Uveďte o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Pravidelná setkání školních metodiků prevence Agresivita a šikana u dětí a mládeže PPP Tábor - Mgr. Julie Bláhová PaedDr. Zdeněk Martínek 4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Agresivita a šikana u dětí a mládeže PaedDr. Zdeněk Martínek Šikana ve školním prostředí, rozbor konkrétních případů, legislativa 5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? 6. Spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických Celkem: pracovníků Podílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce Vedení školy: 2 Z toho učitelé 9 výchovná poradkyně, třídní učitelé Vychovatelé Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) Nepodílející se aktivně na prevenci v minulém školním roce 15

16 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ (Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) Název aktivity *) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze Datum konání Realizátor, přednášející 8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. Dny otevřených dveří leden 2011 Mgr. H. Krátká, učitelé 1. st. 2. Čarodějnický den Mgr. I. Klimešová, učitelé 1.st. 3. Národní park v Bavorském lese Pan L. Růžička a třídní učitelé 4. A a 4. B 4. Pohlazení pro maminky Třídní učitelé 2. A a 3. A III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Název aktivity 1.Volby pro zdravý život 2.Čas proměn 3.Návykové látky a zdraví Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Patologické hráčství, manipulativní reklamy, služby odborné pomoci Dospívání a nástrahy života Zdravotní a sociální rizika, náplň volného času, přijímání názorů druhého Datum konání Věková skupina /počet 9. ročník / ročník / ročníky / 16 dívek 6. ročník / ročník / 25 Realizátor Mgr. V. Ježková Mgr. V. Ježková a lektorka programu M. Šindelářová Mgr. R. Bláhová 16

17 10. Uveďte preventivní akci (e) SPJ na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor věková skupina Beseda k filmu Seznam se učitelé výchovy k občanství bezpečně ( o nástrahách a ke zdraví internetu ) Kriminalita mládeže na Táborsku a Soběslavsku Mluvčí Policie ČR por. Mgr. M. Doubek Datum konání žáci 2. stupně v týdnu od do C Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod byla intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: 12. Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více, tříd najednou) Název aktivity, akce Datum Realizátor Ochrana člověka za mimořádných událostí Mgr. M. Parisová a Mgr. V. Máca *) Přidejte řádky podle potřeby 13. Volnočasové aktivity při školách Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet zapojených dětí počet klubů počet zapojených dětí počet kroužků počet dětí * * počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 17

18 14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí Uveďte o které akce se jedná: Zájezd do bazénu v Českých Budějovicích o podzimních a velikonočních prázdninách Výlet do světa kouzel Divadlo kouzel Pavla Kožíška ( ) Karneval ŠD, Kozí hrádek, pěší turistika Lipno ( Horní Planá ), cyklistický výlet Letní tábor v Dírné ( Pohádkové léto ) IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 hodin případů případů případů případů případů počet Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet /případů: 16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky jméno odborníka/zařízení typ SPJ věková skupina jakou formou se pracovalo se žáky Mluvčí Policie ČR por. Mgr. M. Doubek Kriminalita mládeže v regionu 14 let Beseda, prezentace obrazového materiálu, promítání dokumentů 18

19 17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí ): V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Podpis ředitele/ředitelky školy 17. Údaje o hospodaření školy Veškeré údaje o hospodaření školy s prostředky státu i s prostředky města jsou veřejně přístupné na webových stránkách školy a jsou k nahlédnutí u ředitele školy 18. Spolupráce s odborovými organizacemi Odborová organizace na naší škole není ustavena. 19. Kontrolní činnost pověřených orgánů Ve školním roce proběhly ve škole 2 kontroly: 1. Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění Kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky vnitřní audit Žádná z výše uvedených kontrol neshledala závažné porušení právních předpisů. Zápisy z výše uvedených kontrol jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy. V Soběslavi Mgr. Jaroslav Koldan ředitel školy 19

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více